נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981

בטחון – משטרה – נכים

בריאות – נכים – נכי המשטרה והשב"ס

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

דין שוטר נכה

סעיף 2

2

Go

דין משפחת שוטר שנספה

סעיף 3

2

Go

ברירה

סעיף 4

2

Go

אזכורים

סעיף 5

2

Go

זכויות יתר

סעיף 6

2

Go

שוטר שנעדר

סעיף 7

2

Go

ביטול

סעיף 8

2

Go

תיקון חוק משכן הכנסת ורחבתו

סעיף 9

3

Go

הוראת מעבר

סעיף 10


חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981*

1. הגדרות

2.  בחוק זה –

          "שוטר" - אדם הנמנה עם חיל המשטרה, לרבות מי שהוענקו לו כל החובות, הזכויות, הסמכויות והחסינויות של שוטר;

          "חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], והתקנות לפיו;

          "חוק משפחות החיילים" - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, והתקנות לפיו;

          "חוק הגמלאות" - חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970;

          "שירות במשטרה" - שירותו של שוטר במשטרת ישראל.

דין שוטר נכה

2.       חוק הנכים יחול על שוטר, ובו, לענין זה –

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(1)  כל מקום שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע ייקרא כאילו מדובר בשוטר שכללי הגיוס והפיטורים הקבועים בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, חלים עליו;

(2) כל מקום שמדובר בו בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בשירות במשטרה;

(תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

(3)  (נמחקה).

מיום 27.4.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 242 (ה"ח 1083)

2. חוק הנכים יחול על שוטר, ובו, לענין זה –

(1) כל מקום שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע ייקרא כאילו מדובר בשוטר שכללי הגיוס והפיטורים הקבועים בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, חלים עליו;

(2) כל מקום שמדובר בו בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בשירות במשטרה;

(3) כל מקום שמדובר בו בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע ייקרא כאילו מדובר בשירות במשטרה של שוטר שכללי הגיוס והפיטורים הקבועים בפקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א-1971, חלים עליו.

דין משפחת שוטר שנספה (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

3.       חוק משפחות החיילים יחול על שוטר שנפטר ועל בני משפחתו של שוטר שנפטר, ובו, לעניין זה –

(1)  כל מקום שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע ייקרא כאילו מדובר בשוטר שכללי הגיוס והפיטורים הקבועים בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, חלים עליו;

(2)  כל מקום שמדובר בו בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בשירות במשטרה.

מיום 27.4.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 242 (ה"ח 1083)

3. חוק משפחות החיילים יחול על שוטר שנפטר ועל בני משפחתו של שוטר שנפטר, ולענין זה – כל מקום בחוק משפחות החיילים שמדובר בו בחייל, בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בשוטר או בשירות במשטרה, הכל לפי הענין. ובו, לעניין זה –

(1) כל מקום שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע ייקרא כאילו מדובר בשוטר שכללי הגיוס והפיטורים הקבועים בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, חלים עליו;

(2) כל מקום שמדובר בו בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בשירות במשטרה.

ברירה

4.    (א)  נפטר שוטר כתוצאה ממחלה או החמרת מחלה, בנסיבות שהיו מזכות את בני משפחתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים לולא הוראות סעיף זה, רשאים בני המשפחה שהם גם שאירים לפי חוק הגמלאות לבחור באחד מאלה:

(1)   קצבה כאמור בסעיף 77(ד)(1) לחוק הגמלאות;

(2)   קצבה כאמור בסעיף 77(ד)(2) לחוק הגמלאות;

(3)   תגמולים לפי חוק משפחות החיילים, בתוספת קצבה כאמור בסעיף 78(ג) לחוק הגמלאות;

(4)   תגמולים לפי חוק משפחות החיילים בתוספת המענק המשתלם לפי סעיפים 27 או 40 לחוק הגמלאות במקום הקצבה המשתלמת לפי סעיף 78(ג) לחוק הגמלאות.

          (ב)  בני משפחה כאמור שנתקיימו בהם התנאים לזכאות לפי סעיף 77(ה) לחוק הגמלאות, רשאים לבחור, במקום זכויותיהם לפי סעיף קטן (א), בתגמולים לפי חוק משפחות החיילים ובגמלאות לפי סעיף 77(ה) האמור.

          (ג)   סעיף 77(ו) לחוק הגמלאות יחול בשינויים המחוייבים גם על גמלאות לפי חוק הגמלאות המשתלמות לפי סעיף זה.

אזכורים

5.    כל חיקוק שבו מדובר בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים ייקרא כאילו מדובר בו גם בחוק זה.

זכויות יתר

6.    כל חיקוק המעניק או נותן סמכות להעניק זכות יתר, פטור, שחרור מלא או חלקי מחובה המוטלת על פי דין או עדיפות או זכות אחרת, הניתנים לחייל נכה כמשמעותו בחוק הנכים או לבן משפחה של חייל שנספה כמשמעותו בחוק משפחות החיילים, רואים אותו כמעניק או נותן סמכות להעניק אותם גם לשוטר נכה או לבן משפחה של שוטר שנספה.

שוטר שנעדר

7.    לענין סעיף 3 לחוק משפחות החיילים, במקום רשות צבאית מוסמכת יבוא, לגבי שוטר שנעדר, קצין משטרה בכיר ששר הפנים מינהו לענין סעיף זה.

ביטול

8.    חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955 - בטל.

תיקון חוק משכן הכנסת ורחבתו

9.    במקום סעיף 21 לחוק משכן הכנסת ורחבתו, תשכ"ח-1968, יבוא:

"תגמולים לאנשי משמר

21.  לענין חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981, דין שומר כדין שוטר ודין בני משפחתו של שומר שנפטר כדין בני משפחתו של שוטר שנפטר, בשינויים המחוייבים על פי הענין ובתיאומים שקבע יושב ראש הכנסת, וסמכות הניתנת בחוק האמור לשר הפנים תהיה נתונה ליושב ראש הכנסת."

הוראת מעבר

10.  חוק זה יחול, לגבי התקופה שלאחר פרסומו, גם על מי שפרש מהשירות במשטרה לפני הפרסום ועל בני משפחתו של שוטר שנפטר לפני הפרסום, למעט –

(1)   מי שהגיש בקשה לפי סעיף 4 לחוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955, והיא נדחתה;

(2)   מי שהגיש בקשה כאמור, או בקשה לקצין התגמולים, אחרי שעברה תקופת ההתיישנות החלה לגביו לפי סעיף 4(ה) לחוק האמור.

       יצחק נבון                   מנחם בגין                   יוסף בורג

        נשיא המדינה                     ראש הממשלה                        שר הפנים* פורסם ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 163 (ה"ח תש"ם מס' 1472 עמ' 330).

תוקן ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 242 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 433) – תיקון מס' 1 בסעיף 46 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 27.4.2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות