נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב-1992

מעמד אישי ומשפחה – משפחה חד הורית

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הכשרה מקצועית

סעיף 2

2

Go

מעונות יום

סעיף 3

2

Go

הלוואה לשיכון

סעיף 4

2

Go

בית הדין לעבודה

סעיף 5

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 6

2

Go

תיקון חוק הבטחת הכנסה

סעיף 7

3

Go

תיקון חוק הביטוח הלאומי

סעיף 8

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2014


חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב-1992*

מיום 22.5.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2452 מיום 22.5.2014 עמ' 555 (ה"ח 530)

חוק משפחות חד-הוריות סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב-1992

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

          "הורה עצמאי" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;

(תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 3) תשס"א-2001

(2)   הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;

(א)   הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;

(ב)   היא עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001 (תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

(ג)    היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם המחלקה לשירותים חברתיים אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה;

(תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998

(3)   הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה, ובתנאי שאין לו בן זוג אחר;

מיום 10.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1454 מיום 10.3.1994 עמ' 92 (ה"ח 2224)

החלפת הגדרת "הורה יחיד"

הנוסח הקודם:

"הורה יחיד" – תושב ישראל שאינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו, אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו.

מיום 10.3.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 102 (ה"ח 2604)

"הורה יחיד" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;

(2) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות, ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה במשך שנתיים לפחות;

(3) היא עגונה – כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ה- 1968 (להלן- חוק הביטוח הלאומי);

(2) הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א) או (ב), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;

(א) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;

(ב) היא עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(4) (3) הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה, ובתנאי שאין לו בן זוג אחר;

מיום 4.5.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 218 (ה"ח 2964)

(2) הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א) או (ב) באחת מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;

(א) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;

(ב) היא עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(ג) היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה;

מיום 22.5.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2452 מיום 22.5.2014 עמ' 555 (ה"ח 530)

"הורה יחיד הורה עצמאי" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:

מיום 17.1.2018

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 115 (ה"ח 740)

(2) הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;

(א) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;

(ב) היא עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(ג) היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד המחלקה לשירותים חברתיים אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה;

          "השר" – שר העבודה והרווחה[1];

(תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994

          "ילד" – ילד כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי שטרם מלאו לו 18 שנה;

מיום 10.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1454 מיום 10.3.1994 עמ' 92 (ה"ח 2224)

"ילד" – ילד כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968 (להלן - חוק הביטוח הלאומי) שטרם מלאו לו 18 שנה;

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001 (תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

          "המחלקה לשירותים חברתיים" – כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958;

מיום 4.5.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 218 (ה"ח 2964)

הוספת הגדרת "לשכת הסעד"

מיום 17.1.2018

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 115 (ה"ח 740)

"לשכת הסעד המחלקה לשירותים חברתיים" – כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958;

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001 (תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

          "מקלט לנשים מוכות" – מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה, לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשות מקומית, לפי הפניה מראש שנתנה המחלקה לשירותים חברתיים או לפי אישור שנתנה בדיעבד.

מיום 4.5.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 218 (ה"ח 2964)

הוספת הגדרת "מקלט לנשים מוכות"

מיום 17.1.2018

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 115 (ה"ח 740)

"מקלט לנשים מוכות" – מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה, לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשות מקומית, לפי הפניה מראש שנתנה לשכת הסעד המחלקה לשירותים חברתיים או לפי אישור שנתנה בדיעבד.

הכשרה מקצועית (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

2.    הורה עצמאי זכאי לקדימות בהכשרה מקצועית לפי כללים ותנאים שקבע השר בתקנות.

מיום 22.5.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2452 מיום 22.5.2014 עמ' 555 (ה"ח 530)

2. הורה יחיד הורה עצמאי זכאי לקדימות בהכשרה מקצועית לפי כללים ותנאים שקבע השר בתקנות.

מעונות יום (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2014

3.    הורה עצמאי זכאי לקדימות בקבלת ילדיו למעון יום; השר יקבע בתקנות כללים מיוחדים לענין התחשבות בהכנסת הורה עצמאי לענין דמי האחזקה במעון.

מיום 22.5.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2452 מיום 22.5.2014 עמ' 555 (ה"ח 530)

3. הורה יחיד הורה עצמאי זכאי לקדימות בקבלת ילדיו למעון יום; השר יקבע בתקנות כללים מיוחדים לענין התחשבות בהכנסת ההורה היחיד הורה עצמאי לענין דמי האחזקה במעון.

הלוואה לשיכון (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994

4.    הורה עצמאי, למעט הורה עצמאי כאמור בפסקה (4) להגדרת הורה עצמאי, זכאי להלוואה מוגדלת מאת המדינה או מטעמה לצרכי דיור, בשיעורים, בתנאים ובכללים שקבע שר הבינוי והשיכון לאחר התייעצות בשר.

מיום 10.3.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1454 מיום 10.3.1994 עמ' 92 (ה"ח 2224)

4. הורה יחיד, למעט הורה יחיד כאמור בפסקה (4) להגדרת הורה יחיד, זכאי להלוואה מוגדלת מאת המדינה או מטעמה לצרכי דיור, בשיעורים, בתנאים ובכללים שקבע שר הבינוי והשיכון לאחר התייעצות בשר.

מיום 22.5.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2452 מיום 22.5.2014 עמ' 555 (ה"ח 530)

4. הורה יחיד הורה עצמאי, למעט הורה יחיד הורה עצמאי כאמור בפסקה (4) להגדרת הורה יחיד הורה עצמאי, זכאי להלוואה מוגדלת מאת המדינה או מטעמה לצרכי דיור, בשיעורים, בתנאים ובכללים שקבע שר הבינוי והשיכון לאחר התייעצות בשר.

בית-הדין לעבודה

5.    לבית-הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון ולפסוק בכל תובענה הנובעת מחוק זה.

ביצוע ותקנות

6.    (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

          (ב)  תקנות לפי סעיף קטן (א) וסעיפים 3 ו-4 יותקנו בהסכמת שר האוצר.

          (ג)   תקנות לפי סעיף קטן (א) וסעיפים 2, 3 ו-4 טעונות אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

תיקון חוק הבטחת הכנסה

7.    בחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 –

(1)  בסעיף 1, אחרי הגדרת "גימלה" יבוא:

"הורה יחיד" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק משפחות חד-הוריות, תשנ"ב-1992;"

(2)  בסעיף 2(א), במקום פסקה (5) יבוא:

"(5)  היא אם או הוא הורה יחיד אשר לילד שבהחזקתם טרם מלאו 7 שנים;"

(3)  בסעיף 5(א), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) בשיעור המוגדל –

(א)   לפי הפרטים 1 עד 6 לתוספת, לפי הענין – אם הזכאי לגימלה הוא אחד המנויים בפסקה (4) של סעיף 2(א).

(ב)   לפי הפרטים 7 או 8 לתוספת, לפי הענין – אם הזכאי לגימלה הוא אחד המנויים בפסקה (6) של סעיף 2(א) או אם הוא הורה יחיד."

תיקון חוק הביטוח הלאומי

8.    אחרי סעיף 114 לחוק הביטוח הלאומי יבוא:

"מענק לימודים

115. (א)  בסעיף זה –

       "הורה יחיד" – כמשמעותו בחוק משפחות חד הוריות, תשנ"ב-1992;

       "שנת לימודים" – התקופה שמיום 1 בספטמבר של כל שנה עד יום 31 באוגוסט של השנה שלאחריה;

       (ב)   בתחילת כל שנת לימודים, ישלם המוסד להורה יחיד, שמשתלמת לו קיצבת ילדים בעד הילד הראשון שבמנין ילדיו, מענק לימודים בשיעור של 18% מהשכר הממוצע בעד כל אחד מילדיו אשר לפני יום א' בטבת שבאותה שנת למודים יימצא שמלאו לו שש שנים ולא מלאו לו אחת עשרה שנים.

       (ג)    מענק לפי סעיף זה ישולם מאוצר המדינה שיעביר למוסד מדי שנה, בסמוך לפני מועד התשלום, את כל הכספים הדרושים לביצוע התשלומים לפי סעיף זה, לרבות ההוצאות המינהליות של המוסד הנובעות מכך."

                         יצחק שמיר                          יצחק שמיר

                               ראש הממשלה                            שר העבודה והרווחה

           חיים הרצוג                          דב שילנסקי

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ב מס' 1390 מיום 24.3.1992 עמ' 147 (ה"ח תשנ"ב מס' 2090 עמ' 86).

תוקן ס"ח תשנ"ד מס' 1454 מיום 10.3.1994 עמ' 92 (ה"ח תשנ"ד מס' 2224 עמ' 139) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 102 (ה"ח תשנ"ז מס' 2604 עמ' 266) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 10.3.1994.

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 218 (ה"ח תשס"א מס' 2964 עמ' 391) – תיקון מס' 3; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשע"ד מס' 2452 מיום 22.5.2014 עמ' 555 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 530 עמ' 28) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 115 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 740 עמ' 28) – תיקון מס' 5 בסעיף 12 לחוק שירותי הסעד (תיקון מס' 8), תשע"ח-2018.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1313.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות