נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק יסוד: משק המדינה

 

 

דיני חוקה  – חוקי יסוד

משפט פרטי וכלכלה – כספים – תקציב ומשק המדינה

תוכן ענינים

סעיף 1

מסים, מילוות חובה ואגרות

Go

2

סעיף 2

נכסי מדינה

Go

2

סעיף 3

תקציב המדינה

Go

2

סעיף 3א

תקציב רב שנתי

Go

3

סעיף 3ב

אי קבלת חוק התקציב

Go

3

סעיף 3ג

חקיקה הצריכה תקציב

Go

5

סעיף 4

שטרי כסף ומטבעות

Go

6

סעיף 5

בקורת

Go

6

 


חוק יסוד: משק המדינה*

מסים, מילוות חובה ואגרות (תיקון מס' 1)  תשמ"ב-1982

1.    (א)  מסים, מילוות חובה ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו, ושיעוריהם לא ישונו, אלא בחוק או על פיו; הוא הדין לגבי אגרות.

           (ב)  מסים, מילוות חובה, תשלומי חובה אחרים ואגרות המשתלמים לאוצר המדינה, ושיעוריהם לא נקבעו בגוף החוק ולא נקבעה בחוק הוראה שקביעתם בתקנות טעונה אישור הכנסת או ועדה מועדותיה, קביעתם בתקנות טעונה אישור מראש או תוך התקופה הקבועה לכך בחוק - בהחלטת הכנסת או בהחלטת ועדה מועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך.

מיום 1.6.1982

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ב מס' 1052 מיום 1.6.1982 עמ' 170 (ה"ח 1569)

(ב) מסים, מילוות חובה, תשלומי חובה אחרים ואגרות המשתלמים לאוצר המדינה, ושיעוריהם לא נקבעו בגוף החוק ולא נקבעה בחוק הוראה שקביעתם בתקנות טעונה אישור הכנסת או ועדה מועדותיה, קביעתם בתקנות טעונה אישור מראש או תוך התקופה הקבועה לכך בחוק – בהחלטת הכנסת או בהחלטת ועדה מועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך.

נכסי מדינה

2.    עסקאות בנכסי המדינה, רכישת זכויות וקבלת התחייבויות בשם המדינה ייעשו בידי מי שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

תקציב המדינה

3.    (א)  (1)   תקציב המדינה ייקבע בחוק.

(2)   התקציב יהיה לשנה אחת ויביא את הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 7)  תש"ע-2010 (תיקון מס' 8) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 12) תשפ"א-2021

           (ב)  (1)   הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת אך לא יאוחר מששים ימים לפני תחילת שנת הכספים, ואולם בתקופה כאמור בסעיף 36א(ב) לחוק-יסוד: הכנסת, תונח הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת אך לא יאוחר מ-60 ימים לפני היום הקובע כאמור באותו סעיף, ולעניין תקופת 60 הימים כאמור לא יובאו בחשבון מועדי ישראל וערביהם כמשמעותם באותו סעיף;

(תיקון מס' 2) תשמ"ג-1983

(2)   הצעת חוק התקציב תהיה מפורטת;

(תיקון מס' 2) תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2016

(3)   הצעת התקציב המפורטת של משרד הבטחון והצעת התקציב המפורטת של גופים ביטחוניים שייקבעו לעניין זה בחוק לא יונחו על שולחן הכנסת אלא על שולחן ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון של הכנסת;

(תיקון מס' 2) תשמ"ג-1983

(4)   להצעת חוק התקציב יצורף אומדן המקורות למימונו.

           (ג)   במקרה הצורך רשאית הממשלה להגיש בתוך שנת הכספים הצעת חוק תקציב נוסף.

           (ד)  נראה לממשלה כי חוק התקציב לא יתקבל לפני תחילת שנת הכספים, רשאית היא להגיש הצעת חוק תקציב ביניים.

           (ה)  שר האוצר יגיש לכנסת מדי שנה דין וחשבון על ביצוע תקציב המדינה; פרטים ייקבעו בחוק.

מיום 1.6.1982

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ב מס' 1052 מיום 1.6.1982 עמ' 170 (ה"ח 1569)

(ב) (1) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב במועד שקבעה הכנסת או ועדה מועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך אך לא יאוחר מששים ימים לפני תחילת שנת הכספים.

 

מיום 30.3.1983

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ג מס' 1079 מיום 30.3.1983 עמ' 58 (ה"ח 1611)

(ב) (1) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב במועד שקבעה הכנסת או ועדה מועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך אך לא יאוחר מששים ימים לפני תחילת שנת הכספים;

(2) הצעת חוק התקציב תהיה מפורטת;

(3) הצעת התקציב המפורטת של משרד הבטחון לא תונח על שולחן הכנסת אלא על שולחן ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון של הכנסת;

(4)(2) להצעת חוק התקציב יצורף אומדן המקורות למימונו.

 

מיום 30.6.2010

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ע מס' 2245 מיום 30.6.2010 עמ' 551 (ה"ח 498)

(ב) (1) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב במועד שקבעה הכנסת או ועדה מועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך ועדת הכספים של הכנסת אך לא יאוחר מששים ימים לפני תחילת שנת הכספים;

 

מיום 17.3.2015

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2440 מיום 19.3.2014 עמ' 346 (ה"ח 512)

(ב) (1) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת אך לא יאוחר מששים ימים לפני תחילת שנת הכספים, ואולם בתקופה כאמור בסעיף 36א(ב) לחוק-יסוד: הכנסת, תונח הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת אך לא יאוחר מ-45 ימים לפני היום הקובע כאמור באותו סעיף;

 

מיום 12.12.2016

תיקון מס 9

ס"ח תשע"ז מס' 2587 מיום 12.12.2016 עמ' 32 (ה"ח 1081)

(3) הצעת התקציב המפורטת של משרד הבטחון והצעת התקציב המפורטת של גופים ביטחוניים שייקבעו לעניין זה בחוק לא תונח יונחו על שולחן הכנסת אלא על שולחן ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון של הכנסת;

 

מיום 7.7.2021

תיקון מס' 12

ס"ח תשפ"א מס' 2914 מיום 7.7.2021 עמ' 368 (ה"ח 1411)

(ב) (1) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת אך לא יאוחר מששים ימים לפני תחילת שנת הכספים, ואולם בתקופה כאמור בסעיף 36א(ב) לחוק-יסוד: הכנסת, תונח הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת אך לא יאוחר מ-45 ימים לפני היום הקובע כאמור באותו סעיף אך לא יאוחר מ-60 ימים לפני היום הקובע כאמור באותו סעיף, ולעניין תקופת 60 הימים כאמור לא יובאו בחשבון מועדי ישראל וערביהם כמשמעותם באותו סעיף;

תקציב רב-שנתי (תיקון מס' 4) תשנ"ב-1992

3א.     (א)  הממשלה תכין לקראת כל שנת כספים תכנית תקציב רב-שנתית שתכלול את הצעת חוק התקציב לשנה הקרובה וכן תכנית תקציב לשתי השנים הבאות אחריה.

           (ב)  הממשלה תניח על שלחן הכנסת את תכנית התקציב הרב-שנתית ביחד עם הצעת חוק התקציב.

           (ג)   כל הצעת חוק תקציב שתגיש הממשלה לכנסת תתבסס על תכנית התקציב הרב-שנתית שהוכנה והונחה על שולחן הכנסת לפי סעיף זה בשנה הקודמת.

מיום 8.1.1992

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ב מס' 1378 מיום 8.1.1992 עמ' 40 (ה"ח 2081)

הוספת סעיף 3א

אי קבלת חוק התקציב (תיקון מס' 5) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 11) תשפ"א-2020

3ב.     (א)  לא נתקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים, יחולו ההוראות שלהלן לגבי שנת התקציב ההמשכי:

(1)   הממשלה תהיה רשאית להוציא את ההוצאות כמפורט להלן:

(א)   כל חודש, סכום השווה לחלק השנים עשר מההוצאה הממשלתית המותרת לשנה הקודמת או מתקרת ההוצאה הממשלתית לשנה הקודמת, כשהן צמודות לשיעור הגידול באוכלוסייה, לפי הנמוך;

(ב)   הוצאה המותנית בהכנסה, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק;

(ג)    הוצאה של מפעלים עסקיים שפעלו בשנת הכספים הקודמת, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק;

(ד)    החזר חובות קרן שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

(תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשפ"א-2020

(ה)   לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד –

(1)   סכום שלא יעלה על 52.3 מיליארד שקלים חדשים, שיוקצה לעניינים כמפורט להלן ועד לסכומים כמפורט לצדם:

(א)   בריאות, רווחה, סדר ציבורי, ביטחון הפנים, עלייה וקליטה ומתן מענה לצורכי משרדי הממשלה – 7.2 מיליארד שקלים חדשים;

(ב)   היערכות משרד החינוך לשנת הלימודים התשפ"א – 2.5 מיליארד שקלים חדשים;

(ג)    שיפוי המוסד לביטוח לאומי – 9.8 מיליארד שקלים חדשים;

(ד)   מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים – 21.1. מיליארד שקלים חדשים;

(ה)   עידוד תעסוקה והכשרת הון אנושי, מימון הכשרות מקצועיות, סיוע לעמותות ולארגוני חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים – 1.2 מיליארד שקלים חדשים;

(ו)    עידוד התעסוקה באמצעות מענק עבודה – 0.5 מיליארד שקלים חדשים;

(ז)    הנחות בארנונה – 2.2 מיליארד שקלים חדשים;

(ח)   עלות תקציבית של פתרונות אשראי – 2.2 מיליארד שקלים חדשים;

(ט)   תשתיות, טכנולוגיה עילית, דיגיטציה ותכנית יציאה מהמשבר – 5 מיליארד שקלים חדשים;

(י)    מטרות אחרות – 0.6 מיליארד שקלים חדשים;

(2)   סכום היתרה מהסכום שהוקצה בשנת 2020 לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, שיוקצה לאותם עניינים שלשמם הוקצה בשנת 2020;

(3)   שינוי בסכומים המוקצים לעניינים המנויים בפסקת משנה (1) בשיעור העולה על 10 אחוזים מאחד הסכומים כאמור, ובכלל זה סכומי היתרה שנוספו לאותם סכומים כאמור בפסקת משנה (2), טעון אישור של ועדת הכספים של הכנסת;

(2)   הממשלה תהיה רשאית להתחייב בגבולות הסכומים כמפורט להלן, ובלבד שלא יהיה בהתחייבויות כאמור כדי להגדיל את ההוצאה באותה שנה מעבר לסכום ההוצאה בתקציב המשכי:

(א)   סכום ההרשאה להתחייב, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק;

(תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשפ"א-2020

(ב)   סכום ההוצאה בתקציב המשכי, הסכום להוצאה המותנית בהכנסה והסכום להוצאה של מפעלים עסקיים, כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג) ו-(ה) של פסקה (1), בהתאם להוראות שייקבעו בחוק, ובלבד שהתחייבות להוצאה כאמור בפסקת משנה (ה) של פסקה (1) תהיה לעניינים המפורטים בה ועל פי הסכומים הנקובים לצד כל עניין כאמור;

(תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשפ"א-2020

(ג)    סכום עודף שנותר בסעיפי התקציב בחוק התקציב הקודם, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק, בניכוי הסכום האמור בפסקה (1)(ה)(2);

(3)   הממשלה תהיה רשאית למלא משרות במספר שלא יעלה על מספר המשרות הנקוב בחוק התקציב הקודם.

(הוראת שעה) תש"ף-2020

           (א1)        (פקע).

(הוראת שעה) תש"ף-2020

           (א2)        (פקע).

(תיקון מס' 8) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 11) תשפ"א-2020

           (ב)  כספים לפי סעיף קטן (א)(1)(א) עד (ג) ייועדו קודם כל לקיום התחייבויות המדינה מכוח חוק, חוזים ואמנות; ביתרת הכספים כאמור תשתמש הממשלה רק להפעלת שירותים חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם לרבות כאלה שנכללו באמצעות שינויים תקציביים (בסעיף קטן זה – שירותים חיוניים ופעולות קודמות); התחייבויות הממשלה לפי סעיף קטן (א)(2) יהיו רק לשירותים חיוניים ופעולות קודמות.

(תיקון מס' 10) תש"ף-2020 (תיקון מס' 11) תשפ"א-2020

           (ב1)        תכנית הכוללת את פירוט הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לפי סעיף זה תונח בידי משרד האוצר על שולחן הממשלה ותוגש לוועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר מחודש מתחילתה של שנת תקציב המשכי; פירוט ההוצאות לעניין משרד הביטחון והגופים הביטחוניים יונח על שולחן הוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כמשמעותה בסעיף 18 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת, אחת לחודש, על הוצאות הממשלה לפי תכנית כאמור.

           (ג)   אין לשנות סעיף זה אלא ברוב חברי הכנסת.

(תיקון מס' 11) תשפ"א-2020

           (ד)  בסעיף זה –

           "הוצאה ממשלתית" – ההוצאה הממשלתית, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

           "ההוצאה הממשלתית המותרת", לשנת כספים מסוימת – סכום ההוצאה הממשלתית המותרת לפי חוק התקציב לאותה שנה, ואם לא התקבל לגבי השנה האמורה חוק התקציב – סכום ההוצאה הממשלתית המותרת לפי חוק-יסוד זה;

(תיקון מס' 11 הוראת שעה) תשפ"א-2020

           "סכום ההוצאה בתקציב המשכי" – הסכום השנתי הכולל של ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף קטן (א)(1)(א) ו-(ה);

           "שיעור הגידול באוכלוסייה" – ממוצע שיעורי הגידול באוכלוסייה בישראל שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשלוש השנים שקדמו לשנה הקודמת לשנת התקציב ההמשכי;

           "שנת תקציב המשכי" – שנת כספים שעד לתחילתה לא התקבל חוק התקציב לאותה שנה, ואם התקבל חוק התקציב במהלך אותה שנה – החלק משנת הכספים שמתחילתה ועד לקבלת חוק התקציב כאמור;

           "תקרת ההוצאה הממשלתית", לשנת כספים מסוימת – סכום ההוצאה הממשלתית המרבי שניתן, לפי חוק, לקבוע לאותה שנה בחוק התקציב, בניכוי סכום ההוצאה הממשלתית באותה שנה שאינו מובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית המרבי שניתן לפי חוק לקבוע בחוק התקציב בשנה שלאחריה.

מיום 18.6.1996

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ב מס' 1396 מיום 14.4.1992 עמ' 224 (ה"ח 1985)

הוספת סעיף 3ב

 

מיום 17.3.2015

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2440 מיום 19.3.2014 עמ' 347 (ה"ח 512)

(ב) כספים לפי סעיף קטן (א) ייועדו קודם כל לקיום התחייבויות המדינה מכוח חוק, חוזים ואמנות; ביתרה תשתמש הממשלה רק להפעלת שירותים חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם לרבות כאלה שנכללו באמצעות שינויים תקציביים.

 

מיום 7.4.2020 עד יום 31.12.2020 או עד קבלת חוק התקציב לשנת 2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2791 מיום 7.4.2020 עמ' 16 (ה"ח 1294)

(א1) (1) בסעיף קטן זה –

"הוצאה ממשלתית" – הוצאה ממשלתית, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

"סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית, לפי הקבוע בחוק התקציב לשנת 2019;

"סכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"סכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס" – סכום השווה ל-25 אחוזים מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, בניכוי ההוצאה הממשלתית שהוצאה בפועל בחודשים ינואר עד מרס של שנת 2020;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (א), בחודשים אפריל עד דצמבר של שנת 2020 או עד קבלתו של חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, רשאית הממשלה להוציא את ההוצאות המפורטות להלן:

(א) כל חודש, סכום להוצאה ממשלתית השווה לחלק השנים עשר מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, ובחודש אפריל – סכום נוסף להוצאה ממשלתית השווה לסכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס בתוספת סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(ב) כל חודש, לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד, שיעור מסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019 כמפורט להלן לצד אותו חודש:

(1) בחודש אפריל – 2.65%, בניכוי סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(2) בחודש מאי – 1.78%;

(3) בחודש יוני – 1.31%;

(4) בחודש יולי – 0.85%;

(5) בחודש אוגוסט – 0.61%;

(6) בחודש ספטמבר, בחודש אוקטובר, בחודש נובמבר ובחודש דצמבר – 0.35%;

(ג) לשם החזר חובות קרן שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי – סכום שלא יעלה על 100 מיליארד שקלים חדשים;

(ד) לשם החזר חובות למוסד לביטוח לאומי בשל ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד – סכום שלא יעלה על 16.1 מיליארד שקלים חדשים;

(ה) הוצאה המותנית בהכנסה כמשמעותה בסעיף 5(א) ו-(ב) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובלבד שהסכום המוצא לפעולה מסוימת כהוצאה מותנית בהכנסה, בשנת 2020, לא יעלה על סכום התקבול שיתקבל בשנת 2020 למימון אותה הוצאה;

(ו) הוצאה של מפעלים עסקיים שפעלו בשנת 2019, ובלבד שלגבי כל אחד מהמפעלים העסקיים כאמור סכום ההוצאה לשנת 2020 לא יעלה על סכום התקבולים שיתקבל למעשה אצל אותו מפעל עסקי בשנת 2020;

(3) סכומים המפורטים בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של פסקה (2) שלא הוצאו בחודש מסוים, יהיה ניתן להוציאם בכל אחד מהחודשים הבאים אחריו, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) או עד יום קבלת חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, למטרות כמפורט להלן, לפי העניין:

(א) לעניין סכומים המפורטים בפסקת משנה (א) של פסקה (2) – לשם מימון הוצאה ממשלתית;

(ב) לעניין סכומים המפורטים בפסקת משנה (ב) של פסקה (2) – לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה.

(א2) (1) שר האוצר יגיש לאישור הממשלה עד יום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020), תכנית מפורטת ביחס לשימושים המתוכננים בסכומים המפורטים בסעיף קטן (א1)(2)(ב) (בסעיף קטן זה – התכנית המפורטת);

(2) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את התכנית המפורטת שתכלול את הסעיפים והסכומים שלהן:

(א) בריאות, רווחה, סדר ציבורי, ביטחון פנים ומענק מיידי למשרדי הממשלה – 11 מיליארד שקלים חדשים;

(ב) שיפוי המוסד לביטוח לאומי – 3.8 מיליארד שקלים חדשים;

(ג) מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים – 9 מיליארד שקלים חדשים;

(ד) מימון הכשרות מקצועיות, סיוע לעמותות ולארגוני חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים – 800 מיליון שקלים חדשים;

(ה) הנחות בארנונה – 2.6 מיליארד שקלים חדשים;

(ו) עלות תקציבית של פתרונות אשראי – 2.25 מיליארד שקלים חדשים;

(ז) תשתיות, טכנולוגיה עילית, דיגיטציה ותכנית יציאה מהמשבר – 4.7 מיליארד שקלים חדשים;

(ח) מטרות אחרות – 0;

(3) שינוי בסכומים של מרכיבי התוכנית הנקובים בפסקה (2), בשיעור העולה על 15 אחוזים מאחד ממרכיבי התוכנית כאמור טעון אישור ועדת הכספים של הכנסת;

(4) אישרה הממשלה את התכנית המפורטת, ידווח שר האוצר לוועדת הכספים של הכנסת מדי חודש על אופן הוצאת הכספים ועל השימוש בפועל של השימושים המתוכננים לפיה.

(ב) כספים לפי סעיף קטן (א) לפי סעיפים קטנים (א) ו-(א1)(2)(א) ייועדו קודם כל לקיום התחייבויות המדינה מכוח חוק, חוזים ואמנות; ביתרה תשתמש הממשלה רק להפעלת שירותים חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם לרבות כאלה שנכללו באמצעות שינויים תקציביים.

מיום 2.6.2020

הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2796 מיום 2.6.2020 עמ' 46 (ה"ח 1307)

(א1) (1) בסעיף קטן זה –

"הוצאה ממשלתית" – הוצאה ממשלתית, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

"סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית, לפי הקבוע בחוק התקציב לשנת 2019;

"סכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"סכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס" – סכום השווה ל-25 אחוזים מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, בניכוי ההוצאה הממשלתית שהוצאה בפועל בחודשים ינואר עד מרס של שנת 2020;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (א), בחודשים אפריל עד דצמבר של שנת 2020 או עד קבלתו של חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, רשאית הממשלה להוציא את ההוצאות המפורטות להלן:

(א) כל חודש, סכום להוצאה ממשלתית השווה לחלק השנים עשר מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, ובחודש אפריל – סכום נוסף להוצאה ממשלתית השווה לסכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס בתוספת סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(ב) כל חודש, לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד, שיעור מסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019 כמפורט להלן לצד אותו חודש:

(1) בחודש אפריל – 2.65%, בניכוי סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(2) בחודש מאי – 1.78% 1.88%;

(3) בחודש יוני – 1.31% 2.94%;

(4) בחודש יולי – 0.85% 1.36%;

(5) בחודש אוגוסט – 0.61% 1.45%;

(6) בחודש ספטמבר, בחודש אוקטובר, בחודש נובמבר ובחודש דצמבר – 0.35% 0.55%;

(ג) לשם החזר חובות קרן שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי – סכום שלא יעלה על 100 מיליארד שקלים חדשים;

(ד) לשם החזר חובות למוסד לביטוח לאומי בשל ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד – סכום שלא יעלה על 16.1 מיליארד שקלים חדשים 14.6 מיליארד שקלים חדשים;

(ה) הוצאה המותנית בהכנסה כמשמעותה בסעיף 5(א) ו-(ב) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובלבד שהסכום המוצא לפעולה מסוימת כהוצאה מותנית בהכנסה, בשנת 2020, לא יעלה על סכום התקבול שיתקבל בשנת 2020 למימון אותה הוצאה;

(ו) הוצאה של מפעלים עסקיים שפעלו בשנת 2019, ובלבד שלגבי כל אחד מהמפעלים העסקיים כאמור סכום ההוצאה לשנת 2020 לא יעלה על סכום התקבולים שיתקבל למעשה אצל אותו מפעל עסקי בשנת 2020;

(3) סכומים המפורטים בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של פסקה (2) שלא הוצאו בחודש מסוים, יהיה ניתן להוציאם בכל אחד מהחודשים הבאים אחריו, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) או עד יום קבלת חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, למטרות כמפורט להלן, לפי העניין:

(א) לעניין סכומים המפורטים בפסקת משנה (א) של פסקה (2) – לשם מימון הוצאה ממשלתית;

(ב) לעניין סכומים המפורטים בפסקת משנה (ב) של פסקה (2) – לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה.

(א2) (1) שר האוצר יגיש לאישור הממשלה עד יום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020), תכנית מפורטת ביחס לשימושים המתוכננים בסכומים המפורטים בסעיף קטן (א1)(2)(ב) (בסעיף קטן זה – התכנית המפורטת);

(2) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את התכנית המפורטת שתכלול את הסעיפים והסכומים שלהן:

(א) בריאות, רווחה, סדר ציבורי, ביטחון פנים ומענק מיידי למשרדי הממשלה ומתן מענה לצורכי משרדי הממשלה11 מיליארד שקלים חדשים 14 מיליארד שקלים חדשים;

(ב) שיפוי המוסד לביטוח לאומי – 3.8 מיליארד שקלים חדשים 4.5 מיליארד שקלים חדשים;

(ג) מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים – 9 מיליארד שקלים חדשים 16 מיליארד שקלים חדשים, ובכלל זה 500 מיליון שקלים חדשים כמענק נוסף לעסקים שפרטיו ייקבעו בחוק או שחלוקתו תהיה טעונה אישור ועדת הכספים של הכנסת;

(ד) עידוד תעסוקה והכשרת הון אנושי, מימון הכשרות מקצועיות, סיוע לעמותות ולארגוני חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים – 800 מיליון שקלים חדשים 1.35 מיליארד שקלים חדשים;

(ה) הנחות בארנונה – 2.6 מיליארד שקלים חדשים;

(ו) עלות תקציבית של פתרונות אשראי – 2.25 מיליארד שקלים חדשים 5.35 מיליארד שקלים חדשים;

(ז) תשתיות, טכנולוגיה עילית, דיגיטציה ותכנית יציאה מהמשבר – 4.7 מיליארד שקלים חדשים 4.6 מיליארד שקלים חדשים;

(ח) מטרות אחרות – 0 1.25 מיליארד שקלים חדשים;

(2א) שר האוצר יגיש לאישור הממשלה, עד יום כ"ג בתמוז התש"ף (15 ביולי 2020), עדכון לתכנית המפורטת ביחס לסכומים שהשתנו בה ממועד אישורה לפי פסקה (1); הממשלה תגיש לוועדת הכספים של הכנסת את העדכון לתכנית המפורטת כאמור;

(3) שינוי בסכומים של מרכיבי התוכנית הנקובים בפסקה (2), בשיעור העולה על 15 אחוזים מאחד ממרכיבי התוכנית כאמור טעון אישור ועדת הכספים של הכנסת;

(4) אישרה הממשלה את התכנית המפורטת, לרבות עדכונה בהתאם להוראות פסקה (2א), ידווח שר האוצר לוועדת הכספים של הכנסת מדי חודש על אופן הוצאת הכספים ועל השימוש בפועל של השימושים המתוכננים לפיה.

מיום 16.7.2020

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2828 מיום 16.7.2020 עמ' 230 (ה"ח 1340)

(א1) (1) בסעיף קטן זה –

"הוצאה ממשלתית" – הוצאה ממשלתית, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

"סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית, לפי הקבוע בחוק התקציב לשנת 2019;

"סכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"סכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס" – סכום השווה ל-25 אחוזים מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, בניכוי ההוצאה הממשלתית שהוצאה בפועל בחודשים ינואר עד מרס של שנת 2020;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (א), בחודשים אפריל עד דצמבר של שנת 2020 או עד קבלתו של חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, רשאית הממשלה להוציא את ההוצאות המפורטות להלן:

(א) כל חודש, סכום להוצאה ממשלתית השווה לחלק השנים עשר מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, ובחודש אפריל – סכום נוסף להוצאה ממשלתית השווה לסכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס בתוספת סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(ב) כל חודש, לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד, שיעור מסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019 כמפורט להלן לצד אותו חודש:

(1) בחודש אפריל – 2.65%, בניכוי סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(2) בחודש מאי – 1.88%;

(3) בחודש יוני – 2.94%;

(4) בחודש יולי – 1.36%;

(5) בחודש אוגוסט – 1.45% 1.81%;

(6) בחודש ספטמבר, בחודש אוקטובר, בחודש נובמבר ובחודש דצמבר – 0.55%;

(6) בחודש ספטמבר – 2.59%;

(7) בחודש אוקטובר – 1.16%;

(8) בחודש נובמבר – 2.75%;

(9) בחודש דצמבר – 1.65%;

(ג) לשם החזר חובות קרן שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי – סכום שלא יעלה על 100 מיליארד שקלים חדשים;

(ד) לשם החזר חובות למוסד לביטוח לאומי בשל ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד – סכום שלא יעלה על 14.6 מיליארד שקלים חדשים 7 מיליארד שקלים חדשים;

(ה) הוצאה המותנית בהכנסה כמשמעותה בסעיף 5(א) ו-(ב) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובלבד שהסכום המוצא לפעולה מסוימת כהוצאה מותנית בהכנסה, בשנת 2020, לא יעלה על סכום התקבול שיתקבל בשנת 2020 למימון אותה הוצאה;

(ו) הוצאה של מפעלים עסקיים שפעלו בשנת 2019, ובלבד שלגבי כל אחד מהמפעלים העסקיים כאמור סכום ההוצאה לשנת 2020 לא יעלה על סכום התקבולים שיתקבל למעשה אצל אותו מפעל עסקי בשנת 2020;

(3) סכומים המפורטים בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של פסקה (2) שלא הוצאו בחודש מסוים, יהיה ניתן להוציאם בכל אחד מהחודשים הבאים אחריו, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) או עד יום קבלת חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, למטרות כמפורט להלן, לפי העניין:

(א) לעניין סכומים המפורטים בפסקת משנה (א) של פסקה (2) – לשם מימון הוצאה ממשלתית;

(ב) לעניין סכומים המפורטים בפסקת משנה (ב) של פסקה (2) – לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה.

(א2) (1) שר האוצר יגיש לאישור הממשלה עד יום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020), תכנית מפורטת ביחס לשימושים המתוכננים בסכומים המפורטים בסעיף קטן (א1)(2)(ב) (בסעיף קטן זה – התכנית המפורטת);

(2) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את התכנית המפורטת שתכלול את הסעיפים והסכומים שלהן:

(א) בריאות, רווחה, סדר ציבורי, ביטחון פנים ומתן מענה לצורכי משרדי הממשלה – 14 מיליארד שקלים חדשים 13.9 מיליארד שקלים חדשים;

(ב) שיפוי המוסד לביטוח לאומי – 4.5 מיליארד שקלים חדשים 12.2 מיליארד שקלים חדשים;

(ג) מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים – 16 מיליארד שקלים חדשים 31.7 מיליארד שקלים חדשים, ובכלל זה 500 מיליון שקלים חדשים כמענק נוסף לעסקים שפרטיו ייקבעו בחוק או שחלוקתו תהיה טעונה אישור ועדת הכספים של הכנסת;

(ד) עידוד תעסוקה והכשרת הון אנושי, מימון הכשרות מקצועיות, סיוע לעמותות ולארגוני חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים – 1.35 מיליארד שקלים חדשים 0.9 מיליארד שקלים חדשים;

(ה) הנחות בארנונה – 2.6 מיליארד שקלים חדשים 3.9 מיליארד שקלים חדשים;

(ו) עלות תקציבית של פתרונות אשראי – 5.35 מיליארד שקלים חדשים 6.1 מיליארד שקלים חדשים;

(ז) תשתיות, טכנולוגיה עילית, דיגיטציה ותכנית יציאה מהמשבר – 4.6 מיליארד שקלים חדשים 3.1 מיליארד שקלים חדשים;

(ח) מטרות אחרות, לרבות למענק וסיוע לשם הבטחת ביטחון תזונתי משפחות מוחלשות1.25 מיליארד שקלים חדשים 3.05 מיליארד שקלים חדשים;

(2א) שר האוצר יגיש לאישור הממשלה, עד יום כ"ג בתמוז התש"ף (15 ביולי 2020) ט"ז באב התש"ף (6 באוגוסט 2020), עדכון לתכנית המפורטת ביחס לסכומים שהשתנו בה ממועד אישורה לפי פסקה (1); הממשלה תגיש לוועדת הכספים של הכנסת את העדכון לתכנית המפורטת כאמור;

(3) שינוי בסכומים של מרכיבי התוכנית הנקובים בפסקה (2), בשיעור העולה על 15 אחוזים 10 אחוזים מאחד ממרכיבי התוכנית כאמור טעון אישור ועדת הכספים של הכנסת;

(4) אישרה הממשלה את התכנית המפורטת, לרבות עדכונה בהתאם להוראות פסקה (2א), ידווח שר האוצר לוועדת הכספים של הכנסת מדי חודש על אופן הוצאת הכספים ועל השימוש בפועל של השימושים המתוכננים לפיה.

מיום 29.7.2020

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2833 מיום 29.7.2020 עמ' 294 (ה"ח 1349)

(א1) (1) בסעיף קטן זה –

"הוצאה ממשלתית" – הוצאה ממשלתית, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

"סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית, לפי הקבוע בחוק התקציב לשנת 2019;

"סכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"סכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס" – סכום השווה ל-25 אחוזים מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, בניכוי ההוצאה הממשלתית שהוצאה בפועל בחודשים ינואר עד מרס של שנת 2020;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (א), בחודשים אפריל עד דצמבר של שנת 2020 או עד קבלתו של חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, רשאית הממשלה להוציא את ההוצאות המפורטות להלן:

(א) כל חודש, סכום להוצאה ממשלתית השווה לחלק השנים עשר מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, ובחודש אפריל – סכום נוסף להוצאה ממשלתית השווה לסכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס בתוספת סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(ב) כל חודש, לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד, שיעור מסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019 כמפורט להלן לצד אותו חודש:

(1) בחודש אפריל – 2.65%, בניכוי סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(2) בחודש מאי – 1.88%;

(3) בחודש יוני – 2.94%;

(4) בחודש יולי – 1.36%;

(5) בחודש אוגוסט – 1.81% 3.5%;

(א2) (1) שר האוצר יגיש לאישור הממשלה עד יום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020), תכנית מפורטת ביחס לשימושים המתוכננים בסכומים המפורטים בסעיף קטן (א1)(2)(ב) (בסעיף קטן זה – התכנית המפורטת);

(2) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את התכנית המפורטת שתכלול את הסעיפים והסכומים שלהן:

(א) בריאות, רווחה, סדר ציבורי, ביטחון פנים ומתן מענה לצורכי משרדי הממשלה – 13.9 מיליארד שקלים חדשים;

(ב) שיפוי המוסד לביטוח לאומי – 12.2 מיליארד שקלים חדשים 18.9 מיליארד שקלים חדשים;

מיום 24.8.2020

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2845 מיום 24.8.2020 עמ' 420 (ה"ח 847)

(א1) (1) בסעיף קטן זה –

"הוצאה ממשלתית" – הוצאה ממשלתית, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

"סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית, לפי הקבוע בחוק התקציב לשנת 2019;

"סכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"סכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס" – סכום השווה ל-25 אחוזים מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, בניכוי ההוצאה הממשלתית שהוצאה בפועל בחודשים ינואר עד מרס של שנת 2020;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (א), בחודשים אפריל עד דצמבר של שנת 2020 או עד קבלתו של חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, רשאית הממשלה להוציא את ההוצאות המפורטות להלן:

(א) (1) כל חודש, סכום להוצאה ממשלתית השווה לחלק השנים עשר מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, ובחודש אפריל – סכום נוסף להוצאה ממשלתית השווה לסכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס בתוספת סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(2) כל חודש מחודש ספטמבר, סכום השווה לחלק השנים עשר מ-11 מיליארד שקלים חדשים, ובחודש ספטמבר – סכום נוסף של 7.33 מיליארד שקלים חדשים;

(3) שר האוצר יביא לאישור הממשלה תכנית פעולה מפורטת הכוללת בין היתר פעולות ותמיכות לשימוש בסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019 ובסכום האמור בפסקת משנה (2); הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את התכנית האמורה לא יאוחר מיום כ"ד באלול התש"ף (13 בספטמבר 2020); כל עוד לא אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התכנית לא תהיה הממשלה רשאית להוציא את הסכומים כאמור בפסקת משנה (2);

(4) שינוי בסכומים של מרכיבי התכנית כאמור בפסקת משנה (3), בשיעור העולה על 15 אחוזים מאחד ממרכיבי התכנית טעון אישור של ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 8.9.2020

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2849 מיום 8.9.2020 עמ' 436 (ה"ח 1352)

(א1) (1) בסעיף קטן זה –

"הוצאה ממשלתית" – הוצאה ממשלתית, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

"סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית, לפי הקבוע בחוק התקציב לשנת 2019;

"סכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"סכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס" – סכום השווה ל-25 אחוזים מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, בניכוי ההוצאה הממשלתית שהוצאה בפועל בחודשים ינואר עד מרס של שנת 2020;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (א), בחודשים אפריל עד דצמבר של שנת 2020 או עד קבלתו של חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, רשאית הממשלה להוציא את ההוצאות המפורטות להלן:

(א) (1) כל חודש, סכום להוצאה ממשלתית השווה לחלק השנים עשר מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, ובחודש אפריל – סכום נוסף להוצאה ממשלתית השווה לסכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס בתוספת סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(2) כל חודש מחודש ספטמבר, סכום השווה לחלק השנים עשר מ-11 מיליארד שקלים חדשים, ובחודש ספטמבר – סכום נוסף של 7.33 מיליארד שקלים חדשים;

(3) שר האוצר יביא לאישור הממשלה תכנית פעולה מפורטת הכוללת בין היתר פעולות ותמיכות לשימוש בסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019 ובסכום האמור בפסקת משנה (2); הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את התכנית האמורה לא יאוחר מיום כ"ד באלול התש"ף (13 בספטמבר 2020); כל עוד לא אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התכנית לא תהיה הממשלה רשאית להוציא את הסכומים כאמור בפסקת משנה (2);

(4) שינוי בסכומים של מרכיבי התכנית כאמור בפסקת משנה (3), בשיעור העולה על 15 אחוזים מאחד ממרכיבי התכנית טעון אישור של ועדת הכספים של הכנסת;

(ב) כל חודש, לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד, שיעור מסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019 כמפורט להלן לצד אותו חודש:

(1) בחודש אפריל – 2.65%, בניכוי סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(2) בחודש מאי – 1.88%;

(3) בחודש יוני – 2.94%;

(4) בחודש יולי – 1.36%;

(5) בחודש אוגוסט – 3.5% 3.05%;

(6) בחודש ספטמבר – 2.59% 2.68%;

(7) בחודש אוקטובר – 1.16% 1.51%;

(8) בחודש נובמבר – 2.75% 2.85%;

(9) בחודש דצמבר – 1.65% 1.75%;

(א2) (1) שר האוצר יגיש לאישור הממשלה עד יום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020), תכנית מפורטת ביחס לשימושים המתוכננים בסכומים המפורטים בסעיף קטן (א1)(2)(ב) (בסעיף קטן זה – התכנית המפורטת);

(2) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את התכנית המפורטת שתכלול את הסעיפים והסכומים שלהן:

(א) בריאות, רווחה, סדר ציבורי, ביטחון פנים ומתן מענה לצורכי משרדי הממשלה – 13.9 מיליארד שקלים חדשים;

(א1) היערכות משרד החינוך לשנת הלימודים התשפ"א – 1.75 מיליארד שקלים חדשים;

(ב) שיפוי המוסד לביטוח לאומי – 18.9 מיליארד שקלים חדשים;

(ג) מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים – 31.7 מיליארד שקלים חדשים 29.7 מיליארד שקלים חדשים, ובכלל זה 500 מיליון שקלים חדשים כמענק נוסף לעסקים שפרטיו ייקבעו בחוק או שחלוקתו תהיה טעונה אישור ועדת הכספים של הכנסת;

(ד) עידוד תעסוקה והכשרת הון אנושי, מימון הכשרות מקצועיות, סיוע לעמותות ולארגוני חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים – 0.9 מיליארד שקלים חדשים;

(ד1) עידוד התעסוקה באמצעות מענק עבודה – מיליארד שקלים חדשים;

(ה) הנחות בארנונה – 3.9 מיליארד שקלים חדשים;

(ו) עלות תקציבית של פתרונות אשראי – 6.1 מיליארד שקלים חדשים;

(ז) תשתיות, טכנולוגיה עילית, דיגיטציה ותכנית יציאה מהמשבר – 3.1 מיליארד שקלים חדשים;

(ח) מטרות אחרות, לרבות למענק וסיוע לשם הבטחת ביטחון תזונתי משפחות מוחלשות – 3.05 מיליארד שקלים חדשים, ובלבד שהמענק והסיוע יינתנו על ידי משרד הפנים בהתאם לאמות מידה שוויוניות שיקבע שר הפנים; אמות המידה אינן טעונות פרסום ברשומות;

מיום 30.9.2020

הוראת שעה (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2858 מיום מיום 30.9.2020 עמ' 28 (ה"ח 1364)

(א1) (1) בסעיף קטן זה –

"הוצאה ממשלתית" – הוצאה ממשלתית, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

"סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית, לפי הקבוע בחוק התקציב לשנת 2019;

"סכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019" – סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"סכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס" – סכום השווה ל-25 אחוזים מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, בניכוי ההוצאה הממשלתית שהוצאה בפועל בחודשים ינואר עד מרס של שנת 2020;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (א), בחודשים אפריל עד דצמבר של שנת 2020 או עד קבלתו של חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, רשאית הממשלה להוציא את ההוצאות המפורטות להלן:

(א) (1) כל חודש, סכום להוצאה ממשלתית השווה לחלק השנים עשר מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019, ובחודש אפריל – סכום נוסף להוצאה ממשלתית השווה לסכום יתרת ההוצאה לחודשים ינואר עד מרס בתוספת סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(2) כל חודש מחודש ספטמבר, סכום השווה לחלק השנים עשר מ-11 מיליארד שקלים חדשים, ובחודש ספטמבר – סכום נוסף של 7.33 מיליארד שקלים חדשים;

(3) שר האוצר יביא לאישור הממשלה תכנית פעולה מפורטת הכוללת בין היתר פעולות ותמיכות לשימוש בסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשנת 2019 ובסכום האמור בפסקת משנה (2); הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את התכנית האמורה לא יאוחר מיום כ"ד באלול התש"ף (13 בספטמבר 2020); כל עוד לא אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התכנית לא תהיה הממשלה רשאית להוציא את הסכומים כאמור בפסקת משנה (2);

(4) שינוי בסכומים של מרכיבי התכנית כאמור בפסקת משנה (3), בשיעור העולה על 15 אחוזים מאחד ממרכיבי התכנית טעון אישור של ועדת הכספים של הכנסת;

(ב) כל חודש, לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד, שיעור מסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019 כמפורט להלן לצד אותו חודש:

(1) בחודש אפריל – 2.65%, בניכוי סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה;

(2) בחודש מאי – 1.88%;

(3) בחודש יוני – 2.94%;

(4) בחודש יולי – 1.36%;

(5) בחודש אוגוסט – 3.05%;

(6) בחודש ספטמבר – 2.68%;

(7) בחודש אוקטובר – 1.51%;

(8) בחודש נובמבר – 2.85%;

(9) בחודש דצמבר – 1.75% 2.39%;

(א2) (1) שר האוצר יגיש לאישור הממשלה עד יום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020), תכנית מפורטת ביחס לשימושים המתוכננים בסכומים המפורטים בסעיף קטן (א1)(2)(ב) (בסעיף קטן זה – התכנית המפורטת);

(2) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את התכנית המפורטת שתכלול את הסעיפים והסכומים שלהן:

(א) בריאות, רווחה, סדר ציבורי, ביטחון פנים ומתן מענה לצורכי משרדי הממשלה – 13.9 מיליארד שקלים חדשים 14 מיליארד שקלים חדשים;

(א1) היערכות משרד החינוך לשנת הלימודים התשפ"א – 1.75 מיליארד שקלים חדשים;

(ב) שיפוי המוסד לביטוח לאומי – 18.9 מיליארד שקלים חדשים 20.5 מיליארד שקלים חדשים;

(ג) מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים – 29.7 מיליארד שקלים חדשים 30.7 מיליארד שקלים חדשים, ובכלל זה 500 מיליון שקלים חדשים כמענק נוסף לעסקים שפרטיו ייקבעו בחוק או שחלוקתו תהיה טעונה אישור ועדת הכספים של הכנסת;

(ד) עידוד תעסוקה והכשרת הון אנושי, מימון הכשרות מקצועיות, סיוע לעמותות ולארגוני חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים – 0.9 מיליארד שקלים חדשים;

(ד1) עידוד התעסוקה באמצעות מענק עבודה – מיליארד שקלים חדשים 800 מיליון שקלים חדשים;

 

מיום 7.4.2020

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ף מס' 2791 מיום 7.4.2020 עמ' 18 (ה"ח 1294)

הוספת סעיף קטן 3ב(ב1)

 

מיום 1.1.2021

תיקון מס' 11

ס"ח תשפ"א מס' 2889 מיום 29.12.2020 עמ' 252 (ה"ח 1380)

3ב. (א) לא נתקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים, רשאית הממשלה להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים-עשר מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(א) לא נתקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים, יחולו ההוראות שלהלן לגבי שנת התקציב ההמשכי:

(1) הממשלה תהיה רשאית להוציא את ההוצאות כמפורט להלן:

(א) כל חודש, סכום השווה לחלק השנים עשר מההוצאה הממשלתית המותרת לשנה הקודמת או מתקרת ההוצאה הממשלתית לשנה הקודמת, כשהן צמודות לשיעור הגידול באוכלוסייה, לפי הנמוך;

(ב) הוצאה המותנית בהכנסה, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק;

(ג) הוצאה של מפעלים עסקיים שפעלו בשנת הכספים הקודמת, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק;

(ד) החזר חובות קרן שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

(2) הממשלה תהיה רשאית להתחייב בגבולות הסכומים כמפורט להלן, ובלבד שלא יהיה בהתחייבויות כאמור כדי להגדיל את ההוצאה באותה שנה מעבר לסכום ההוצאה בתקציב המשכי:

(א) סכום ההרשאה להתחייב, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק;

(ב) סכום ההוצאה בתקציב המשכי, הסכום להוצאה המותנית בהכנסה והסכום להוצאה של מפעלים עסקיים, כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג) של פסקה (1), בהתאם להוראות שייקבעו בחוק;

(ג) סכום עודף שנותר בסעיפי התקציב בחוק התקציב הקודם, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק;

(3) הממשלה תהיה רשאית למלא משרות במספר שלא יעלה על מספר המשרות הנקוב בחוק התקציב הקודם.

(א1) (פקע).

(א2) (פקע).

(ב) כספים לפי סעיף קטן (א) סעיף קטן (א)(1)(א) עד (ג) ייועדו קודם כל לקיום התחייבויות המדינה מכוח חוק, חוזים ואמנות; ביתרה תשתמש ביתרת הכספים כאמור תשתמש הממשלה רק להפעלת שירותים חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם לרבות כאלה שנכללו באמצעות שינויים תקציביים (בסעיף קטן זה – שירותים חיוניים ופעולות קודמות); התחייבויות הממשלה לפי סעיף קטן (א)(2) יהיו רק לשירותים חיוניים ופעולות קודמות.

(ב1) פירוט הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לפי סעיף זה יפורסמו באתר משרד האוצר תכנית הכוללת את פירוט הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לפי סעיף זה תונח בידי משרד האוצר על שולחן הממשלה ותוגש לוועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר מחודש מתחילתה של שנת תקציב המשכי; פירוט ההוצאות לעניין משרד הביטחון והגופים הביטחוניים יונח על שולחן הוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כמשמעותה בסעיף 18 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; שר האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת, אחת לחודש, על הוצאות הממשלה לפי תכנית כאמור.

(ג) אין לשנות סעיף זה אלא ברוב חברי הכנסת.

(ד) בסעיף זה –

"הוצאה ממשלתית" – ההוצאה הממשלתית, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

"ההוצאה הממשלתית המותרת", לשנת כספים מסוימת – סכום ההוצאה הממשלתית המותרת לפי חוק התקציב לאותה שנה, ואם לא התקבל לגבי השנה האמורה חוק התקציב – סכום ההוצאה הממשלתית המותרת לפי חוק-יסוד זה;

"סכום ההוצאה בתקציב המשכי" – הסכום השנתי הכולל של ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף קטן (א)(1)(א);

"שיעור הגידול באוכלוסייה" – ממוצע שיעורי הגידול באוכלוסייה בישראל שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשלוש השנים שקדמו לשנה הקודמת לשנת התקציב ההמשכי;

"שנת תקציב המשכי" – שנת כספים שעד לתחילתה לא התקבל חוק התקציב לאותה שנה, ואם התקבל חוק התקציב במהלך אותה שנה – החלק משנת הכספים שמתחילתה ועד לקבלת חוק התקציב כאמור;

"תקרת ההוצאה הממשלתית", לשנת כספים מסוימת – סכום ההוצאה הממשלתית המרבי שניתן, לפי חוק, לקבוע לאותה שנה בחוק התקציב, בניכוי סכום ההוצאה הממשלתית באותה שנה שאינו מובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית המרבי שניתן לפי חוק לקבוע בחוק התקציב בשנה שלאחריה.

 

מיום 1.1.2021 עד יום 31.12.2021

תיקון מס' 11 הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2889 מיום 29.12.2020 עמ' 253 (ה"ח 1380)

(א) לא נתקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים, יחולו ההוראות שלהלן לגבי שנת התקציב ההמשכי:

(1) הממשלה תהיה רשאית להוציא את ההוצאות כמפורט להלן:

(א) כל חודש, סכום השווה לחלק השנים עשר מההוצאה הממשלתית המותרת לשנה הקודמת או מתקרת ההוצאה הממשלתית לשנה הקודמת, כשהן צמודות לשיעור הגידול באוכלוסייה, לפי הנמוך;

(ב) הוצאה המותנית בהכנסה, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק;

(ג) הוצאה של מפעלים עסקיים שפעלו בשנת הכספים הקודמת, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק;

(ד) החזר חובות קרן שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

(ה) לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ולמטרה זו בלבד –

(1) סכום שלא יעלה על 52.3 מיליארד שקלים חדשים, שיוקצה לעניינים כמפורט להלן ועד לסכומים כמפורט לצדם:

(א) בריאות, רווחה, סדר ציבורי, ביטחון הפנים, עלייה וקליטה ומתן מענה לצורכי משרדי הממשלה – 7.2 מיליארד שקלים חדשים;

(ב) היערכות משרד החינוך לשנת הלימודים התשפ"א – 2.5 מיליארד שקלים חדשים;

(ג) שיפוי המוסד לביטוח לאומי – 9.8 מיליארד שקלים חדשים;

(ד) מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים – 21.1. מיליארד שקלים חדשים;

(ה) עידוד תעסוקה והכשרת הון אנושי, מימון הכשרות מקצועיות, סיוע לעמותות ולארגוני חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים – 1.2 מיליארד שקלים חדשים;

(ו) עידוד התעסוקה באמצעות מענק עבודה – 0.5 מיליארד שקלים חדשים;

(ז) הנחות בארנונה – 2.2 מיליארד שקלים חדשים;

(ח) עלות תקציבית של פתרונות אשראי – 2.2 מיליארד שקלים חדשים;

(ט) תשתיות, טכנולוגיה עילית, דיגיטציה ותכנית יציאה מהמשבר – 5 מיליארד שקלים חדשים;

(י) מטרות אחרות – 0.6 מיליארד שקלים חדשים;

(2) סכום היתרה מהסכום שהוקצה בשנת 2020 לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה, שיוקצה לאותם עניינים שלשמם הוקצה בשנת 2020;

(3) שינוי בסכומים המוקצים לעניינים המנויים בפסקת משנה (1) בשיעור העולה על 10 אחוזים מאחד הסכומים כאמור, ובכלל זה סכומי היתרה שנוספו לאותם סכומים כאמור בפסקת משנה (2), טעון אישור של ועדת הכספים של הכנסת;

(2) הממשלה תהיה רשאית להתחייב בגבולות הסכומים כמפורט להלן, ובלבד שלא יהיה בהתחייבויות כאמור כדי להגדיל את ההוצאה באותה שנה מעבר לסכום ההוצאה בתקציב המשכי:

(א) סכום ההרשאה להתחייב, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק;

(ב) סכום ההוצאה בתקציב המשכי, הסכום להוצאה המותנית בהכנסה והסכום להוצאה של מפעלים עסקיים, כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג) ו-(ה) של פסקה (1), בהתאם להוראות שייקבעו בחוק, ובלבד שהתחייבות להוצאה כאמור בפסקת משנה (ה) של פסקה (1) תהיה לעניינים המפורטים בה ועל פי הסכומים הנקובים לצד כל עניין כאמור;

(ג) סכום עודף שנותר בסעיפי התקציב בחוק התקציב הקודם, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק בניכוי הסכום האמור בפסקה (1)(ה)(2);

(ד) בסעיף זה –

"הוצאה ממשלתית" – ההוצאה הממשלתית, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

"ההוצאה הממשלתית המותרת", לשנת כספים מסוימת – סכום ההוצאה הממשלתית המותרת לפי חוק התקציב לאותה שנה, ואם לא התקבל לגבי השנה האמורה חוק התקציב – סכום ההוצאה הממשלתית המותרת לפי חוק-יסוד זה;

"סכום ההוצאה בתקציב המשכי" – הסכום השנתי הכולל של ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף קטן (א)(1)(א) בסעיף קטן (א)(1)(א) ו-(ה);

חקיקה הצריכה תקציב (תיקון מס' 6) תשס"ג-2003

3ג.      (א)  הצעת חוק תקציבית לא תתקבל בכנסת אלא בקולותיהם של 50 חברי הכנסת לפחות; הרוב האמור דרוש בקריאה הראשונה, בקריאה השניה ובקריאה השלישית; ואולם אם הפכה הצעת חוק להצעת חוק תקציבית לאחר הקריאה הראשונה, דרוש הרוב האמור בקריאה השניה ובקריאה השלישית.

           (ב)  הסתייגות תקציבית לא תתקבל בכנסת אלא בקולותיהם של 50 חברי הכנסת לפחות; התקבלה הסתייגות תקציבית להצעת חוק לא תתקבל הצעת החוק בכנסת בקריאה השלישית אלא בקולותיהם של 50 חברי הכנסת לפחות.

           (ג)   קביעת העלות התקציבית, לענין סעיף זה, של הצעת חוק או הסתייגות, תהיה של ועדה מועדות הכנסת הדנה באותה הצעת חוק או הסתייגות (להלן – הועדה); הועדה תקבע את העלות התקציבית על פי הערכת שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך, אלא אם כן הוכח להנחת דעתה, על פי הערכה אחרת שהוגשה לה, כי העלות התקציבית שונה מהערכת שר האוצר; הערכות לפי סעיף זה יוגשו בצירוף נתונים ואמדנים.

           (ד)  בסעיף זה –

           "הצעת חוק תקציבית" – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה:

(1)   היא הוגשה שלא בידי הממשלה;

הודעה תשפ"ב-2022

(2)   בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,246,279 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(3)   הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

           "הסתייגות תקציבית" – הסתייגות להצעת חוק, שמתקיימים בה כל אלה:

הודעה תשפ"ב-2022

(1)   בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,246,279 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(2)   הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

           "עלות תקציבית" – הוצאה או התחייבות להוצאה מתקציב המדינה, או הפחתה של הכנסות המדינה אף אם ההוצאה או ההפחתה כאמור מלווה בהקטנה של הוצאה או התחייבות להוצאה מתקציב המדינה, או בהגדלה של הכנסות המדינה;

           "הוצאה מתקציב המדינה", "הפחתה של הכנסות המדינה" – לרבות הוצאה מתקציבו של גוף מתוקצב או הפחתה של הכנסות גוף מתוקצב;

           "גוף מתוקצב" – כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

           (ה)  הסכומים הנקובים בהגדרות "הצעת חוק תקציבית" ו"הסתייגות תקציבית" בסעיף קטן (ד) יתעדכנו ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

           (ו)   הוראות סעיף זה לא יחולו על הצעת חוק שענינה פיזור הכנסת ועריכת בחירות.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ג מס' 1893 מיום 1.6.2003 עמ' 498 (ה"ח 25)

הוספת סעיף 3ג

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ג-2012

י"פ תשע"ג מס' 6480 מיום 11.10.2012 עמ' 214

(ד) בסעיף זה –

"הצעת חוק תקציבית" – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא הוגשה שלא בידי הממשלה;

(2) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 5 מיליון 5,906,696 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(3) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

"הסתייגות תקציבית" – הסתייגות להצעת חוק, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 5 מיליון 5,906,696 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(2) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

 

מיום 1.1.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6541 מיום 30.1.2013 עמ' 2504

(ד) בסעיף זה –

"הצעת חוק תקציבית" – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא הוגשה שלא בידי הממשלה;

(2) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 5,906,696 5,991,889 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(3) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

"הסתייגות תקציבית" – הסתייגות להצעת חוק, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 5,906,696 5,991,889 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(2) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6735 מיום 13.1.2014 עמ' 3128

(ד) בסעיף זה –

"הצעת חוק תקציבית" – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא הוגשה שלא בידי הממשלה;

(2) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 5,991,889 6,106,297 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(3) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

"הסתייגות תקציבית" – הסתייגות להצעת חוק, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 5,991,889 6,106,297 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(2) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 6971 מיום 21.1.2015 עמ' 2979

(ד) בסעיף זה –

"הצעת חוק תקציבית" – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא הוגשה שלא בידי הממשלה;

(2) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,106,297 6,100,322 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(3) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

"הסתייגות תקציבית" – הסתייגות להצעת חוק, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,106,297 6,100,322 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(2) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7193 מיום 24.1.2016 עמ' 2945

(ד) בסעיף זה –

"הצעת חוק תקציבית" – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא הוגשה שלא בידי הממשלה;

(2) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,100,322 6,045,592 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(3) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

"הסתייגות תקציבית" – הסתייגות להצעת חוק, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,100,322 6,045,592 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(2) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7426 מיום 18.1.2017 עמ' 2437

(ד) בסעיף זה –

"הצעת חוק תקציבית" – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא הוגשה שלא בידי הממשלה;

(2) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,045,592 6,027,309 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(3) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

"הסתייגות תקציבית" – הסתייגות להצעת חוק, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,045,592 6,027,309 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(2) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7690 מיום 4.2.2018 עמ' 4704

(ד) בסעיף זה –

"הצעת חוק תקציבית" – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא הוגשה שלא בידי הממשלה;

(2) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,027,309 6,045,391 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(3) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

"הסתייגות תקציבית" – הסתייגות להצעת חוק, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,027,309 6,045,391 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(2) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8087 מיום 24.1.2019 עמ' 6512

(ד) בסעיף זה –

"הצעת חוק תקציבית" – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא הוגשה שלא בידי הממשלה;

(2) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,045,391 6,117,719 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(3) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

"הסתייגות תקציבית" – הסתייגות להצעת חוק, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,045,391 6,117,719 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(2) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8631 מיום 12.1.2020 עמ' 2996

(ד) בסעיף זה –

"הצעת חוק תקציבית" – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא הוגשה שלא בידי הממשלה;

(2) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,117,719 6,136,283 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(3) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

"הסתייגות תקציבית" – הסתייגות להצעת חוק, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,117,719 6,136,283 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(2) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

י"פ תשפ"א מס' 9334 מיום 30.12.2020 עמ' 2619

(ד) בסעיף זה –

"הצעת חוק תקציבית" – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא הוגשה שלא בידי הממשלה;

(2) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,136,283 6,099,757 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(3) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

"הסתייגות תקציבית" – הסתייגות להצעת חוק, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,136,283 6,099,757 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(2) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2022

י"פ תשפ"ב מס' 10112 מיום 5.1.2022 עמ' 2625

(ד) בסעיף זה –

"הצעת חוק תקציבית" – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא הוגשה שלא בידי הממשלה;

(2) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,099,757 6,246,279 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(3) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

"הסתייגות תקציבית" – הסתייגות להצעת חוק, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,099,757 6,246,279 שקלים חדשים או יותר, בשנת תקציב כלשהי;

(2) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית;

שטרי כסף ומטבעות

4.    הדפסת שטרי כסף וטביעת מטבעות שישמשו הילך חוקי וכן הוצאתם יהיו על פי חוק.

בקורת (תיקון מס' 3)  תשמ"ח-1988

5.    משק המדינה יעמוד לבקורת מבקר המדינה.

מיום 24.2.1988

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 32 (ה"ח 1707)

5. משק המדינה יעמוד לבקורת מבקר המדינה; פרטים ייקבעו בחוק.

 

 

      אפרים קציר                                                   יצחק רבין

         נשיא המדינה                                                                  ראש הממשלה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשל"ה מס' 777 מיום 31.7.1975 עמ' 206 (ה"ח תשל"ג מס' 1039 עמ' 147).

תוקן ס"ח תשמ"ב מס' 1052 מיום 1.6.1982 עמ' 170 (ה"ח תשמ"ב מס' 1569 עמ' 88) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשמ"ג מס' 1079 מיום 30.3.1983 עמ' 58 (ה"ח תשמ"ג מס' 1611 עמ' 102) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 32 (ה"ח תשמ"ה מס' 1707 עמ' 53) – תיקון מס' 3 בסעיף 3 לחוק מבקר המדינה (הוראות מעבר), תשמ"ח-1988.

ס"ח תשנ"ב מס' 1378 מיום 8.1.1992 עמ' 40 (ה"ח תשנ"ב מס' 2081 עמ' 18) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשנ"ב מס' 1396 מיום 14.4.1992 עמ' 224 (ה"ח תש"ן מס' 1985 עמ' 154) – תיקון מס' 5 בסעיף 58 לחוק-יסוד: הממשלה; ר' סעיף 63 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ג מס' 1893 מיום 1.6.2003 עמ' 498 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 461) – תיקון מס' 6; התיקון יחול גם על הצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת לפני תחילתו, החל בשלב שבו נמצאת ההצעה בוועדת הכנסת הדנה בה.

ס"ח תש"ע מס' 2245 מיום 30.6.2010 עמ' 551 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 498 עמ' 592) – תיקון מס' 7 בסעיף 5 לחוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון), תש"ע-2010.

י"פ תשע"ג: מס' 6480 מיום 11.10.2012 עמ' 214 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.1.2012. י"פ תשע"ג מס' 6541 מיום 30.1.2013 עמ' 2504 – הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

י"פ תשע"ד מס' 6735 מיום 13.1.2014 עמ' 3128 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2440 מיום 19.3.2014 עמ' 346 (ה"ח הכנסת תשע"ג מס' 512 עמ' 46) – תיקון מס' 8 בסעיף 8 לחוק-יסוד: הממשלה (תיקון); תחילתו מהבחירות לכנסת העשרים.

י"פ תשע"ה מס' 6971 מיום 21.1.2015 עמ' 2978 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

י"פ תשע"ו מס' 7193 מיום 24.1.2016 עמ' 2945 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ס"ח תשע"ז מס' 2587 מיום 12.12.2016 עמ' 32 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1081 עמ' 2) – תיקון מס' 9; תחילתו ביום 12.12.2016.

י"פ תשע"ז מס' 7426 מיום 18.1.2017 עמ' 2437 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

י"פ תשע"ח מס' 7690 מיום 4.2.2018 עמ' 4704 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

י"פ תשע"ט מס' 8087 מיום 24.1.2019 עמ' 6512 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

י"פ תש"ף מס' 8631 מיום 12.1.2020 עמ' 2996 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ס"ח תש"ף מס' 2791 מיום 7.4.2020 עמ' 16 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1294 עמ' 8) – תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020. תוקן ס"ח תש"ף מס' 2796 מיום 2.6.2020 עמ' 46 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1307 עמ' 110) – הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020. ס"ח תש"ף מס' 2828 מיום 16.7.2020 עמ' 230 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1340 עמ' 424) – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תש"ף-2020. ס"ח תש"ף מס' 2833 מיום 29.7.2020 עמ' 294 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1349 עמ' 620) – הוראת שעה (תיקון מס' 3) תש"ף-2020. ס"ח תש"ף מס' 2845 מיום 24.8.2020 עמ' 420 (ה"ח הכנסת תש"ף מס' 847 עמ' 54) – הוראת שעה (תיקון מס' 4) תש"ף-2020 בסעיף 2 לחוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50 – הוראת שעה), תש"ף-2020; תחילתו ביום 24.8.2020. ס"ח תש"ף מס' 2849 מיום 8.9.2020 עמ' 436 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1352 עמ' 634) – הוראת שעה (תיקון מס' 5) תש"ף-2020. ס"ח תשפ"א מס' 2858 מיום 30.9.2020 עמ' 28 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1364 עמ' 2) – הוראת שעה (תיקון מס' 6) תשפ"א-2020.

ס"ח תשפ"א מס' 2889 מיום 29.12.2020 עמ' 252 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1380 עמ' 140) – תיקון מס' 11 והוראת שעה לשנת 2021; תחילתו ביום 1.1.2021 ור' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

י"פ תשפ"א מס' 9334 מיום 30.12.2020 עמ' 2619 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

ס"ח תשפ"א מס' 2914 מיום 7.7.2021 עמ' 368 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1411 עמ' 470) – תיקון מס' 12 בסעיף 3 לחוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 51), תשפ"א-2021.

י"פ תשפ"ב מס' 10112 מיום 5.1.2022 עמ' 2625 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.1.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות