נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993

 

 

מסים – מסי שלטון מקומי – ארנונה – הנחה

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מסי שלטון מקומי – ארנונה

משפט פרטי וכלכלה – כספים – תקציב ומשק המדינה

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

 

פרק ב': הנחות כלליות

Go

5

סעיף 2

זכאים להנחה

Go

5

סעיף 2א

מבחני משנה לזכאים להנחה

Go

8

סעיף 3

תשלום בהוראת קבע

Go

8

סעיף 3ב

הנחות לקרית שמונה ושלומי

Go

8

סעיף 3ג

הנחה מארנונה לאזור שדרות ועוטף עזה

Go

8

סעיף 3ד

הנחה מארנונה לאדמה חקלאית בשנת שמיטה

Go

8

סעיף 3ו

הנחה לחייל מילואים פעיל

Go

8

סעיף 4

בקשה למתן הנחה

Go

9

 

פרק ג': ועדת הנחות

Go

9

סעיף 5

מינוי ועדה

Go

9

סעיף 6

הרכב הועדה

Go

9

 

פרק ד': מבקש נזקק

Go

9

סעיף 7

הנחה לנזקק

Go

9

סעיף 8

טופס הבקשה

Go

9

סעיף 9

חוות דעת מנהל מחלקת הרווחה

Go

9

סעיף 10

החלטת הועדה

Go

9

סעיף 11

פרטים נוספים

Go

9

 

פרק ה': הנחות לבנין ריק ולתעשיה

Go

10

סעיף 12

הנחה לבנין חדש

Go

10

סעיף 13

הנחה לבנין ריק

Go

10

סעיף 14

הנחות לתעשיה  ת"ט תשנ"ג 1993

Go

10

 

פרק ה'1: הנחות לעסקים

Go

10

סעיף 14א

הגדרות

Go

10

סעיף 14ב

ועדת הנחות לעסקים

Go

11

סעיף 14ג

זכאים להנחה

Go

11

 

פרק ה2: הנחות לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיהם

Go

11

סעיף 14ד

הגדרות

Go

11

סעיף 14ה

זכאים להנחה

Go

11

סעיף 14ו

סייג לדירות גדולות

Go

12

סעיף 14ז

פטור על בתי עסק

Go

12

סעיף 14ח

סייג לתחולת התקנות

Go

12

 

פרק ו': הוראות כלליות

Go

12

סעיף 15

הממונה

Go

12

סעיף 16

ביטול ההנחה

Go

12

סעיף 17

מניעת כפל ההנחה והנחה חלקית

Go

13

סעיף 18

פרסום ההחלטה

Go

13

סעיף 19

פרטים נוספים לטופס

Go

13

סעיף 20

תנאי לקבלת הנחה

Go

13

סעיף 21

מועדים

Go

13

סעיף 22

סייג לביטול הנחה קודמת

Go

13

 

פרק ז': הוראות שעה

Go

13

סעיף 24

הנחה לאדמה חקלאית ב 1994

Go

13

סעיף 25

הנחה מיוחדת לשנת 2003

Go

13

סעיף 25א

הנחות לבתי מלון

Go

14

סעיף 26

הנחה מיוחדת בשנים 2006 ו 2007

Go

14

סעיף 26א

הנחה מיוחדת לשנת 2017

Go

16

 

פרק ח': הנחיות לבתי עסק בירושלים בשנת 2002

Go

17

סעיף 27

הגדרות

Go

17

סעיף 28

שיעור ההנחה

Go

17

סעיף 29

טופס הבקשה

Go

17

סעיף 30

החלת הוראות כלליות

Go

17

 

פרק ט': הנחות בשנים 2020 ו-2021 בשל משבר הקורונה

Go

17

סעיף 31

הגדרות

Go

17

סעיף 32

זכאות להנחה

Go

18

סעיף 33

הנחה לנכס אחר

Go

18

סעיף 33א

הנחה למקבל מענק סיוע ולעסקים חדשים

Go

18

סעיף 33ב

הנחה לעסקים נוספים שאינם זכאים למענק סיוע

Go

20

סעיף 34

הוראות כלליות

Go

21

 

תוספת ראשונה

Go

21

 

תוספת שניה

Go

22

 

[בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים]

Go

22

 

[בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים]

Go

22

 

תוספת שלישית

Go

22

 

תוספת רביעית

Go

22

 

תוספת חמישית

Go

22

 


תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשס"ה-2005

          "אזרח ותיק" – כמשמעותו בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989;

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 288

הוספת הגדרת "אזרח ותיק"

          "ארנונה כללית" – כמשמעותה בסעיף 8(א) לחוק;

          "בן ממשיך" – כמשמעותו בתקנה 3א(א) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973;

תק' תשס"ד-2003

          "בעל" – כהגדרתו בפקודת העיריות, למעט המילים "וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים";

מיום 1.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6279 מיום 23.12.2003 עמ' 92

הוספת הגדרת "בעל"

          "גזבר" ו"מנהל מחלקת רווחה" - גזבר או מנהל מחלקת רווחה של הרשות המקומית או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין תקנות אלה;

          "גימלת הבטחת הכנסה" - גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980;

          "הוראת קבע" - הוראה בלתי חוזרת לבנק שנתן מי שהוטלה עליו ארנונה כללית, לניכויה מחשבונו בבנק, בתשלומים חודשיים או דו חודשיים, באותה שנה, לזכות הרשות המקומית;

          "הנחה" - הפחתה מסכום הארנונה הכללית שהיתה מוטלת על הנכס באותה שנת כספים, אלמלא ההפחתה;

          "חוק הביטוח" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;

          "מועצה" - מועצת הרשות המקומית;

          "מועצה אזורית" - מועצה מקומית שהוקמה על פי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958;

          "מרשם אוכלוסין" - כמשמעותו בחוק מרשם אוכלוסין, תשכ"ה-1965;

תק' (מס' 3) תשס"ב-2002

          "משפחת אומנה" – משפחה שאישר משרד העבודה והרווחה, כמשפחת אומנה לצורך תקנות אלה;

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 3) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 683

הוספת הגדרת "משפחת אומנה"

תק' תשס"ד-2003

          "מחזיק", "בנין" - כמשמעותם בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות;

מיום 1.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6279 מיום 23.12.2003 עמ' 92

"מחזיק", "בעל", "בנין" - כמשמעותם בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות;

          "נכס" – דירה המשמשת למגורים בלבד;

          "נכס נוסף" – למעט נכס נוסף המוחזק בידי בן ממשיך;

תק' תשס"ו-2006

          "פדוי שבי" – כמשמעותו בחוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005;

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6499 מיום 16.7.2006 עמ' 995

הוספת הגדרת "פדוי שבי"

          "שירות התעסוקה" – כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959;

          "רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית.

פרק ב': הנחות כלליות

זכאים להנחה תק' תשס"ד-2003 תק' תשס"ה-2005

2.       (א)  מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו אחד התנאים כמפורט להלן, בשיעורים שפורטו להלן:

מיום 1.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6279 מיום 23.12.2003 עמ' 92

2. מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו אחד התנאים כמפורט להלן, בשיעורים שפורטו להלן:

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 288

2. (א) מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו אחד התנאים כמפורט להלן, בשיעורים שפורטו להלן:

תק' תשנ"ד-1993 תק' תשס"ה-2005

(1)   אזרח ותיק –

תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994 תק' תשס"ה-2005 תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

(א)   המקבל על-פי חוק הביטוח אחת מקיצבאות אלה: קיצבת זקנה, קיצבת שאירים, קיצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה – הנחה שאינה עולה על 25 אחוזים לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס;

תק' תשס"ה-2005

(ב)   אם בנוסף לקיצבה שבפסקת משנה (א) הוא מקבל גימלת הבטחת הכנסה -  הנחה בשיעור עד 100 אחוזים לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס;

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 226

החלפת פסקה 2(1)

הנוסח הקודם:

(1) גבר שמלאו לו 65 שנים או אשה שמלאו לה 60 שנים ואין בבעלותם נכס נוסף –

(א) אם הם מקבלים קיצבת זיקנה או קיצבת שאירים על פי חוק הביטוח – הנחה שאינה עולה על 20 אחוזים, לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס;

(ב) אם בנוסף לקיצבה שבפסקת משנה (א) הם מקבלים גימלת הבטחת הכנסה – הנחה שאינה עולה על 80 אחוזים, לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס;

 

מיום 1.1.1994

תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5605 מיום 9.6.1994 עמ' 916

החלפת פסקת משנה (א)

הנוסח הקודם:

(א) אם הם מקבלים קצבת זיקנה או קצבת שאירים על פי חוק הביטוח – הנחה שאינה עולה על 25 אחוזים, לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס;

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 288

(1) גבר שמלאו לו 65 שנים או אשה שמלאו לה 60 שנים אזרח ותיק

(א) אם הם מקבלים המקבל על-פי חוק הביטוח אחת מקיצבאות אלה: קיצבת זקנה, קיצבת שאירים, קיצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה – הנחה שאינה עולה על 25 אחוזים 15 אחוזים לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס;

(ב) אם בנוסף לקיצבה שבפסקת משנה (א) הם מקבלים הוא מקבל גימלת הבטחת הכנסה -  הנחה בשיעור עד 100 אחוזים לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס;

 

מיום 1.1.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 569

(א) המקבל על-פי חוק הביטוח אחת מקיצבאות אלה: קיצבת זקנה, קיצבת שאירים, קיצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה – הנחה שאינה עולה על 15 אחוזים 25 אחוזים לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס;

                 (2)   (א)   נכה הזכאי לקיצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127לו לחוק הביטוח, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה -  הנחה שאינה עולה על 80 אחוזים;

תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994

(ב)   נכה אשר טרם קבלת קיצבת הזיקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי- כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה על-פי סעיף 127לו לחוק הביטוח - הנחה שאינה עולה על 80 אחוזים;

מיום 1.1.1994

תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5605 מיום 9.6.1994 עמ' 916

הוספת תקנה 2(2)(ב)

תק' תשנ"ו-1995 תק' (מס' 2)  תשנ"ז-1996

(3)   נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור 90 אחוזים ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור – הנחה שאינה עולה על 40 אחוזים;

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 226

(3) נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור 90 אחוזים ומעלה – הנחה שאינה עולה על 25 אחוזים הנחה שאינה עולה על 40 אחוזים – ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף;

 

מיום 1.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5721 מיום 12.12.1995 עמ' 227

החלפת פסקה 2(3)

הנוסח הקודם:

(3) נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור 90 אחוזים ומעלה הנחה שאינה עולה על 40 אחוזים – ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף;

 

מיום 1.1.1997

תק' (מס' 2) תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 279

(3) נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור 90 אחוזים ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור –  הנחה שאינה עולה על 40 אחוזים ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף;

תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

(4)   הזכאי לאחת הגמלאות המפורטות להלן - הנחה שלא תעלה על 66 אחוזים לגבי 70 מטרים רבועים משטח הנכס;

עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבעה – הנחה, כאמור, לגבי 90 מטרים רבועים משטח הנכס:

(א)   גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב-1992.

(ב)   גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957.

(ג)    גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG) מהשנים 1953-65, למי שהוכחה זכאותו כאמור, להנחת דעתה של הרשות המקומית.

תק' (מס' 4)  תשנ"ז-1996

(ד)   גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת הולנד בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות 1945-1940 ,(WUV) למי שהוכחה זכאותו כאמור, להנחת דעתה של הרשות המקומית.

תק' (מס' 3)  תשנ"ח-1998

(ה)   גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק האוסטרי לתמיכה בקרבנות (OFG), שנחקק בהקשר לחוק התגמולים עבור קרבנות המלחמה (סעיף 4 KOVG 57).

תק' (מס' 3)  תשנ"ח-1998

(ו)    גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954, בהקשר לקצבאות פצועים של הקרבנות האזרחיים של המלחמה -1940 1945.

מיום 1.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5641 מיום 24.11.1994 עמ' 371

החלפת פסקה (4)

הנוסח הקודם:

(4) נכה המקבל תגמול כאסיר ציון לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, וכן מחזיק המקבל תגמול כבן משפחה של הרוג מלכות לפי החוק האמור – הנחה שאינה עולה על 66 אחוזים;

 

מיום 1.1.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5741 מיום 24.3.1996 עמ' 707

החלפת פסקה (4)

הנוסח הקודם:

(4) הזכאי לגמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, או לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 -

הנחה שלא תעלה על 66 אחוזים לגבי 70 מטרים רבועים משטח הנכס; עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבעה – הנחה, כאמור, לגבי 90 מטרים רבועים משטח הנכס.

 

מיום 1.1.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 110

הוספת פסקת משנה 2(4)(ד)

 

מיום 1.1.1998

תק' (מס' 3) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1315

הוספת פסקאות משנה 2(4)(ה), 2(4)(ו)

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1994

(5)   בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958 - הנחה שאינה עולה על 90 אחוזים;

מיום 1.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5641 מיום 24.11.1994 עמ' 371

החלפת פסקה (5)

הנוסח הקודם:

(5) בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958 – הנחה שאינה עולה על 80 אחוזים;

תק' תשנ"ד-1993 תק' תשס"ה-2005 תק' (מס' 2)  תשס"ה-2005 תק' (מס' 3)  תשע"א-2011

(6)   (א)   עולה - הנחה שאינה עולה על 90 אחוזים לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס, למשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, תש"י-1950;

 

תק' (מס' 3) תשע"א-2011

(ב)   מי שניתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה – הנחה שאינה עולה על 90 אחוזים לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס וזאת למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים המתחילים ביום קבלת המעמד כקבוע בתעודה האמורה.

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 226

החלפת פסקה (6)

הנוסח הקודם:

(6) עולה - הנחה שאינה עולה על 90 אחוזים לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס למשך שנה אחת בלבד מיום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, תש"י-1950;

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 288

(6) עולה - הנחה שאינה עולה על 90 אחוזים לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס למשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, תש"י-1950;

 

מיום 1.1.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 569

(6) עולה - הנחה שאינה עולה על 90 אחוזים לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס למשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, תש"י-1950;

 

מיום 19.5.2011

תק' (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7000 מיום 19.5.2011 עמ' 954

(6) (א) עולה - הנחה שאינה עולה על 90 אחוזים לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס למשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, תש"י-1950;

(ב) מי שניתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה – הנחה שאינה עולה על 90 אחוזים לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס וזאת למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים המתחילים ביום קבלת המעמד כקבוע בתעודה האמורה.

תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998

(6א) עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי, על פי אישור המוסד לביטוח לאומי, לגמלה מיוחדת לעולה או לגמלת סיעוד לעולה, לפי הסכם למתן גמלאות מיוחדות שנערך בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל, לפי סעיף 9 לחוק הביטוח - הנחה שאינה עולה על 80 אחוזים. המוסד לביטוח לאומי ימציא למחזיק, על פי בקשתו, תעודה המעידה על זכאות לפי פסקה זו;

מיום 1.1.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5880 מיום 15.2.1998 עמ' 404

הוספת פסקה (6א)

תק' (מס' 3) תשס"ב-2002 תק' תשס"ה-2005 תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

(6ב) איש צד"ל – הנחה שאינה עולה על 90 אחוז לגבי 100 מטרים רבועים למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים המתחילים ביום שבו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000; בפסקה זו, "איש צד"ל – איש צבא דרום לבנון, מנגנון הביטחון, גורמי הסיוע האזרחי וגורמים אחרים, שעמד בקשר עם זרועות הביטחון, ואשר הוכר כ"זכאי שיקום" על ידי המינהלה הביטחונית לסיוע (המנב"ס), ובן זוגו";

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 3) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 683

הוספת פסקה (6ב)

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 288

(6ב) איש צד"ל – הנחה שאינה עולה על 90 אחוז לגבי 100 מטרים רבועים למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים המתחילים ביום שבו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000; בפסקה זו, "איש צד"ל – איש צבא דרום לבנון, מנגנון הביטחון, גורמי הסיוע האזרחי וגורמים אחרים, שעמד בקשר עם זרועות הביטחון, ואשר הוכר כ"זכאי שיקום" על ידי המינהלה הביטחונית לסיוע (המנב"ס), ובן זוגו";

 

מיום 1.1.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 569

(6ב) איש צד"ל – הנחה שאינה עולה על 90 אחוז לגבי 100 מטרים רבועים למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים המתחילים ביום שבו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000; בפסקה זו, "איש צד"ל – איש צבא דרום לבנון, מנגנון הביטחון, גורמי הסיוע האזרחי וגורמים אחרים, שעמד בקשר עם זרועות הביטחון, ואשר הוכר כ"זכאי שיקום" על ידי המינהלה הביטחונית לסיוע (המנב"ס), ובן זוגו";

(7)   הזכאי לאחת הגמלאות המפורטות להלן - הנחה שלא תעלה על 70 אחוזים:

תק' תשס"ד-2003

תק' תשס"ד-2003

(א)   (נמחקה);

(ב)   (נמחקה);

(ג)    גימלת סיעוד, לפי פרק ו' לחוק הביטוח;

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 2) תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 274

החלפת פסקת משנה 2(7)(א)

הנוסח הקודם:

(א) גמלה להבטחת הכנסה או תשלום להבטחת הכנסת מינימום מהמשרד לענייני דתות לפי חוק התקציב, התשנ"ג-1993.

 

מיום 1.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6279 מיום 23.12.2003 עמ' 92

מחיקת פסקאות משנה 2(7)(א), 2(7)(ב)

הנוסח הקודם:

(א) גמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

(ב) תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972;

                 (8)   (א)   בעל הכנסה חודשית ממוצעת שפורטה בתוספת הראשונה, לפי מספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס – הנחה בשיעור שנקבע לפי טורי ההכנסה שבתוספת האמורה;

(ב)   בתקנה זו –

תק' (מס' 3) תשס"ב-2002

"הכנסה" – הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט –

תק' תשס"ד-2003

(1)   (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ז-2007 תק' תשע"א-2010

(1א) קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-י"א לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010;

תק' תשע"א-2010

(2)   מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס; לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מההכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת, "שכר מינימום" – שכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, בשיעורו המעודכן ל-1 בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה;

(3)   דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו;

תק' תשע"ה-2014

(4)   תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;

"הכנסה חודשית ממוצעת" –

תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 2)  תשס"ב-2001 תק' (מס' 2) תשע"ז-2017 (הוראת שעה)  תשפ"ב-2022

(1)   בשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה או, לבקשת המחזיק בנכס, ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השניה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 2)  תשס"ב-2001

(2)   בעצמאי – ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 226

(ב) בתקנה זו -

"הכנסה" - הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט -

(1) מחצית מקיצבה המשולמת לפי פרק ה' לחוק הביטוח, ולפי תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, התש"ל-1970, ולפי סעיף השלמת קצבאות ילדים שבתקציב המשרד לעניני דתות – למי שזכאי לה בעד 5 ילדים ויותר;

(2) מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס;

(3) דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו – בסכום שאינו עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו;

"הכנסה חודשית ממוצעת" -

(1) בשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 1992 אוקטובר, נובמבר ודצמבר 1993, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השניה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

(2) בעצמאי - ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 1992 אוקטובר, נובמבר ודצמבר 1993, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;

 

מיום 1.1.1995

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5634 מיום 26.10.1994 עמ' 272

(ב) בתקנה זו -

"הכנסה" -  הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט -

(1) מחצית מקיצבה המשולמת לפי פרק ה' לחוק הביטוח, ולפי תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, התש"ל-1970, ולפי סעיף השלמת קצבאות ילדים שבתקציב המשרד לעניני דתות – למי שזכאי לה בעד 5 ילדים ויותר;

(1) קיצבה המשולמת לפי פרק ה' לחוק הביטוח, ולפי תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, התש"ל-1970, ולפי סעיף השלמת קיצבאות ילדים שבתקציב המשרד לעניני דתות – למי שזכאי לה בעד 4 ילדים ויותר.

 

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 2) תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 274

(ב) בתקנה זו -

"הכנסה" - הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט -

(1) קיצבה המשולמת לפי פרק ה' לחוק הביטוח, ולפי תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, התש"ל-1970, ולפי סעיף השלמת קיצבאות ילדים שבתקציב המשרד לעניני דתות – למי שזכאי לה בעד 4 ילדים ויותר.

(1) קצבה המשולמת לפי פרק ד' לחוק הביטוח.

(2) מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס;

(3) דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו – בסכום שאינו עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו;

"הכנסה חודשית ממוצעת" -

(1) בשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 1993 החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השניה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

(2) בעצמאי - ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 1993 החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;

 

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 3) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 683

(ב) בתקנה זו -

"הכנסה" - הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט –

 

מיום 1.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6279 מיום 23.12.2003 עמ' 92

(ב) בתקנה זו -

"הכנסה" - הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט –

(1) קצבה המשולמת לפי פרק ד' לחוק הביטוח.

 

מיום 1.1.2007

תק' (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6587 מיום 13.5.2007 עמ' 855

(ב) בתקנה זו -

"הכנסה" -  הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט -

(1) (נמחקה);

(1א) קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-י"א לחוק הביטוח;

(2) מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס;

(3) דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו;

 

מיום 1.1.2011

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 433

(ב) בתקנה זו -

"הכנסה" -  הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט -

(1) (נמחקה);

(1א) קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-י"א לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010;

(2) מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס; לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מההכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת, "שכר מינימום" – שכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, בשיעורו המעודכן ל-1 בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה;

(3) דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו;

 

מיום 3.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7433 מיום 3.11.2014 עמ' 43

הוספת פסקת משנה 2(א)(8)(ב)(4)

 

מיום 1.1.2017 (בכפוף להוראת שעה להלן)

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7765 מיום 19.1.2017 עמ' 592

"הכנסה חודשית ממוצעת" –

(1) בשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השניה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

(2) בעצמאי – ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;

 

מיום 1.1.2017 עד יום 31.12.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017 הוראת שעה

ק"ת תשע"ז מס' 7765 מיום 19.1.2017 עמ' 593

"הכנסה חודשית ממוצעת" –

(1) בשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה או, לבקשת המחזיק בנכס, ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השניה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

(2) בעצמאי – ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;

 

מיום 1.1.2018 עד יום 31.12.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018 הוראת שעה

ק"ת תשע"ח מס' 7939 מיום 25.1.2018 עמ' 909

"הכנסה חודשית ממוצעת" –

(1) בשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה או, לבקשת המחזיק בנכס, ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השניה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

(2) בעצמאי – ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;

 

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2019

תק' (מס' 2) תשע"ט-2019 הוראת שעה

ק"ת תשע"ט מס' 8144 מיום 6.1.2019 עמ' 1773

"הכנסה חודשית ממוצעת" –

(1) בשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה או, לבקשת המחזיק בנכס, ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השניה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

(2) בעצמאי – ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;

 

מיום 1.1.2020 עד יום 31.12.2020

תק' תש"ף-2020 הוראת שעה

ק"ת תש"ף מס' 8320 מיום 7.1.2020 עמ' 380

"הכנסה חודשית ממוצעת" –

(1) בשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה או, לבקשת המחזיק בנכס, ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השניה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

(2) בעצמאי – ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;

 

מיום 1.1.2021 עד יום 31.12.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2020 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 9048 מיום 31.12.2020 עמ' 1330

"הכנסה חודשית ממוצעת" –

(1) בשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה או, לבקשת המחזיק בנכס, ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השניה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

(2) בעצמאי – ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;

 

מיום 1.1.2022 עד 31.12.2022

תק' תשפ"ב-2022 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 9932 מיום 17.1.2022 עמ' 1758

"הכנסה חודשית ממוצעת" –

(1) בשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה או, לבקשת המחזיק בנכס, ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השניה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

(2) בעצמאי – ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;

תק' תשנ"ד-1993

(9)   חסיד אומות העולם לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו, היושב בישראל - הנחה שאינה עולה על 66 אחוזים; בפסקה זו, "חסיד אומות העולם" - מי שהוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזכרון "יד ושם";

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 226

החלפת פסקה (9)

הנוסח הקודם:

(9) נתן הוראת קבע לתשלום הארנונה הכללית בדרך שקבעה הרשות המקומית – הנחה עד 3 אחוזים;

תק' תשס"ה-2005 תק' (מס' 2) תשע"א-2011

(10)  הוא הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות, תשנ"ב-1992 או שהוא הורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, או מתנדבת בשירות הלאומי כהגדרתה בתקנה 14ד לתקנות אלה, כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי שגילם אינו עולה על 21 שנה - הנחה עד 20%;

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 288

(10) הוא הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות, תשנ"ב-1992 או שהוא הורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, כל עוד הוא משרת כאמור, ובתנאי שגילו אינו עולה על 21 שנה - הנחה עד 20%;

 

מיום 24.2.2011

תק' (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6979 מיום 24.2.2011 עמ' 710

(10) הוא הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות, תשנ"ב-1992 או שהוא הורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, כל עוד הוא משרת כאמור, ובתנאי שגילו אינו עולה על 21 שנה - הנחה עד 20% או מתנדבת בשירות הלאומי כהגדרתה בתקנה 14ד לתקנות אלה, כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי שגילם אינו עולה על 21 שנה – הנחה עד 20%;

תק' תשנ"ו-1995 תק' (מס' 3) תשס"ב-2002 תק' תשס"ה-2005 תק' (מס' 2) תשס"ה-2005 תק' תשע"א-2010

(11)  בן או בת לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה - הנחה עד 33% לגבי 100 מטרים רבועים משטח הנכס;

מיום 1.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו: מס' 5721 מיום 12.12.1995 עמ' 227

הוספת פסקה 2(11)

 

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 3) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 683

(11) בן או בת לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם-1980 - הנחה עד 25% לגבי 100 מטרים רבועים משטח הנכס;

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 288

(11) בן או בת לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם-1980 - הנחה עד 25% לגבי 100 מטרים רבועים משטח הנכס;

 

מיום 1.1.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 569

(11) בן או בת לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם-1980 - הנחה עד 25% לגבי 100 מטרים רבועים משטח הנכס;

 

מיום 1.1.2011

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 433

(11) בן או בת לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם-1980 לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה - הנחה עד 25% 33% לגבי 100 מטרים רבועים משטח הנכס;

תק' תשס"ו-2006

(12)  פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005 – עד 20%.

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6499 מיום 16.7.2006 עמ' 995

הוספת פסקה 2(א)(12)

תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

          (ב)  (בוטלה).

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 288

הוספת תקנת משנה 2(ב)

 

מיום 1.1.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 569

ביטול תקנת משנה 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תקבע המועצה הנחה –

(1) העולה על שיעורי ההנחות המפורטים להלן:

(א) למחזיק שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על השכר הממוצע ואינה עולה על פעם וחצי מהשכר הממוצע – 75 אחוזים משיעורי ההנחה המרביים הקבועים בתקנת משנה (א), לפי הענין;

(ב) למחזיק שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על פעם וחצי מהשכר הממוצע ואינה עולה על שלוש פעמים מהשכר הממוצע – 50 אחוזים משיעורי ההנחה המרביים הקבועים בתקנת משנה (א), לפי הענין;

(ג) למחזיק שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 3 פעמים מהשכר הממוצע ואינה עולה על 4 פעמים מהשכר הממוצע – 25 אחוזים משיעורי ההנחה המרביים הקבועים בתקנת משנה (א), לפי הענין.

(2) למחזיק שהכנסתו החודשית הממוצעת מעל 4 פעמים מהשכר הממוצע.

בתקנת משנה זאת, "השכר הממוצע" – השכר הממוצע לעובדים ישראלים בלבד הידוע בחודש נובמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

          (ג)   (בוטלה).

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 288

הוספת תקנת משנה 2(ג)

 

מיום 1.1.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 569

ביטול תקנת משנה 2(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) תקנת משנה (ב) לא תחול על הנחות לפי תקנת משנה (א), (1), (4), (7), (8) ו-(9).

תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

          (ד)  (בוטלה).

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 288

הוספת תקנת משנה 2(ד)

 

מיום 1.1.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 569

ביטול תקנת משנה 2(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תקבע המועצה הנחה למחזיק, לפי תקנת משנה זו, לגבי שטח הנכס העולה על 80 מטרים מרובעים, ואם עלה מספר בני המשפחה של המחזיק הגרים איתו על ארבעה – תיקבע ההנחה ל-110 מטרים מרובעים בלבד.

מבחני משנה לזכאים להנחה תק' תשנ"ד-1993

2א.     בקביעת שיעור ההנחה על פי המבחנים שבתקנה 2(1) עד (10), רשאית המועצה להתחשב במצבו החומרי של המחזיק ולצורך זה אף לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות להנחה לפי כל אחת מהפסקאות האמורות.

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 226

הוספת תקנה 2א

תשלום בהוראת קבע תק' תשנ"ד-1993 תק' תשנ"ו-1995 תק' תשנ"ח-1997 תק' תשס"ה-2005

3.       המועצה רשאית לקבוע הנחה עד 2 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק שנתן הוראת קבע לתשלום הארנונה הכללית שהוטלה עליו כאמור, בדרך שקבעה הרשות המקומית.

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 226

הוספת תקנה 3א

 

מיום 1.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5721 מיום 12.12.1995 עמ' 228

3א. המועצה רשאית לקבוע הנחה עד 3 אחוזים עד 5 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק שנתן הוראת קבע לתשלום הארנונה הכללית שהוטלה עליו כאמור, בדרך שקבעה הרשות המקומית.

 

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5863 מיום 3.12.1997 עמ' 94

נפגעי פעולות איבה

3. נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, יחולו עליו הוראות חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), התשי"ג-1953 (להלן – חוק הפטור), כאילו היה נכה כמשמעותו בסעיף 3(2) לחוק הפטור.

3א. 3. המועצה רשאית לקבוע הנחה עד 5 אחוזים 3 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק שנתן הוראת קבע לתשלום הארנונה הכללית שהוטלה עליו כאמור, בדרך שקבעה הרשות המקומית.

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 289

3. המועצה רשאית לקבוע הנחה עד 3 אחוזים 2 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק שנתן הוראת קבע לתשלום הארנונה הכללית שהוטלה עליו כאמור, בדרך שקבעה הרשות המקומית.

הנחות לקרית שמונה ושלומי תק' (מס' 2) תש"ס-2000

3ב.     (א)  מועצת עיריית קרית שמונה תקבע למחזיק בתחומה, הנחה בשיעור של 50% לנכסים מסוג מגורים, תעשיה, משרדים, שירותים ומסחר ומלאכה לכל אחת משנות הכספים 2000 עד 2002.

תק' (מס' 2)  תשס"ב-2001

          (ב)  המועצה המקומית שלומי תקבע למחזיק בתחומה הנחה בשיעור של 20% לנכס מסוג תעשיה לשנים 2000 עד 2002.

          (ג)   בתקנה זו, "נכס" -  כמשמעותו בסעיף 269 לפקודת העיריות.

מיום 22.8.1996

תק' (מס' 3) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5779 מיום 22.8.1996 עמ' 1509

הוספת תקנה 3ב

 

מיום 1.1.2000

תק' (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6047 מיום 30.7.2000 עמ' 768

החלפת תקנה 3ב

הנוסח הקודם:

3ב. (א) מועצת עיריית קרית שמונה תקבע למחזיק בתחומה, הנחה –

(1) לגבי נכס מגורים –

בשנת 1996 – 50%;

בשנת 1997 – 40%;

בשנת 1998 – 30%;

(2) לגבי נכס שאינו משמש למגורים – בשנת 1996 – 50%.

(ב) המועצה המקומית שלומי תקבע למחזיק בתחומה הנחה בשיעור של 25% למחזיק בנכס מסוג תעשיה בכל אחת מהשנים 1996, 1997 ו-1998.

(ג) בתקנה זו, "נכס" -  כמשמעותו בסעיף 269 לפקודת העיריות.

 

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 2) תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 274

(ב) המועצה המקומית שלומי תקבע למחזיק בתחומה הנחה בשיעור של 20% לנכס מסוג תעשיה לשנים 2000 ו-2001 לשנים 2000 עד 2002.

הנחה מארנונה לאזור שדרות ועוטף עזה תק' תשע"ז-2016 תק' (מס' 6)  תשפ"א-2021

3ג.     (א)  עיריית שדרות, המועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב והוועדים המקומיים של היישובים סובבי עזה, לפי העניין, יקבעו למחזיק בנכס בתחומם הנחה בשיעור של 45% לנכס מסוג מגורים והנחה בשיעור של 39% לנכס אחר, לשנות הכספים 2015 עד 2022.

          (ב)  בתקנה זו –

          "יישובים סובבי עזה" – עיריית שדרות ויישובים כפי שנקבעו בהחלטות הממשלה, המפורטים בתוספת השלישית;

          "נכס" – כהגדרתו בסעיף 269 לפקודת העיריות, למעט נכס המוחזק על ידי המדינה, שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   מצוי בתחום היישובים סובבי עזה;

(2)   מצוי במרחק של עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, הכול בהתאם למרחק האווירי הקצר ביותר שבין גדר המערכת לבין הנכס.

מיום 1.1.2005

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6410 מיום 11.8.2005 עמ' 880

הוספת תקנה 3ג

 

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 178

(א) עיריית שדרות, והרשויות המקומיות שבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו למחזיק בתחומן הנחה בשיעור של 50% לנכסים מסוג מגורים, משרדים, שירותים, מסחר, מלאכה, חקלאות, לכל אחת משנות הכספים 2005 ו-2006 לכל אחת משנות הכספים 2005, 2006 ו-2007.

(ב) עיריית שדרות והרשויות שבאזור שדרות רבתי ושבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו הנחה בשיעור של 50% לנכס מסוג תעשיה, לכל אחת משנות הכספים 2005 ו-2006 לכל אחת משנות הכספים 2005, 2006 ו-2007.

 

מיום 1.1.2008

תק' (מס' 4) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6666 מיום 14.4.2008 עמ' 852

(א) עיריית שדרות, והרשויות המקומיות שבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו למחזיק בתחומן הנחה בשיעור של 50% לנכסים מסוג מגורים, משרדים, שירותים, מסחר, מלאכה, חקלאות, לכל אחת משנות הכספים 2005, 2006 ו-2007 לכל אחת משנות הכספים 2005, 2006, 2007 ו-2008.

(ב) עיריית שדרות והרשויות שבאזור שדרות רבתי ושבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו הנחה בשיעור של 50% לנכס מסוג תעשיה, לכל אחת משנות הכספים 2005, 2006 ו-2007 לכל אחת משנות הכספים 2005, 2006, 2007 ו-2008.

 

מיום 1.1.2009

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6736 מיום 31.12.2008 עמ' 287

(א) עיריית שדרות, והרשויות המקומיות שבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו למחזיק בתחומן הנחה בשיעור של 50% לנכסים מסוג מגורים, משרדים, שירותים, מסחר, מלאכה, חקלאות, לכל אחת משנות הכספים 2005, 2006, 2007 ו-2008 לכל אחת משנות הכספים 2005 עד 2009.

(ב) עיריית שדרות והרשויות שבאזור שדרות רבתי ושבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו הנחה בשיעור של 50% לנכס מסוג תעשיה, לכל אחת משנות הכספים 2005, 2006, 2007 ו-2008 לכל אחת משנות הכספים 2005 עד 2009.

 

מיום 1.1.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7114 מיום 30.4.2012 עמ' 1086

ת"ט תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7122 מיום 20.5.2012 עמ' 1180

(א) עיריית שדרות, והרשויות המקומיות שבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו למחזיק בתחומן הנחה בשיעור של 50% לנכסים מסוג מגורים, משרדים, שירותים, מסחר, מלאכה, חקלאות, לכל אחת משנות הכספים 2005 עד 2009.

(ב) עיריית שדרות והרשויות שבאזור שדרות רבתי ושבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו הנחה בשיעור של 50% לנכס מסוג תעשיה, לכל אחת משנות הכספים 2005 עד 2009.

(א) עיריית שדרות והרשויות המקומיות שבאזור שדרות רבתי ושבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו למחזיק בתחומן הנחה בשיעור של 30% לנכסים מסוג מגורים והנחה בשיעור 24% לנכסים מסוג תעשייה, מסחר, שירותים, משרדים, מלאכה וחקלאות, לשנת הכספים 2012.

 

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7196 מיום 27.12.2012 עמ' 362

(א) עיריית שדרות והרשויות המקומיות שבאזור שדרות רבתי ושבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו למחזיק בתחומן הנחה בשיעור של 30% לנכסים מסוג מגורים והנחה בשיעור 24% לנכסים מסוג תעשייה, מסחר, שירותים, משרדים, מלאכה וחקלאות, לשנת הכספים 2012 לשנות הכספים – 2012 ו-2013.

 

מיום 1.1.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7319 מיום 31.12.2013 עמ' 355

(א) עיריית שדרות והרשויות המקומיות שבאזור שדרות רבתי ושבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו למחזיק בתחומן הנחה בשיעור של 30% לנכסים מסוג מגורים והנחה בשיעור 24% לנכסים מסוג תעשייה, מסחר, שירותים, משרדים, מלאכה וחקלאות, לשנות הכספים – 2012 ו-2013 עד 2014.

 

מיום 1.1.2014

תק' (מס' 2) תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 47

החלפת תקנת משנה 3ג(א)

הנוסח הקודם:

(א) עיריית שדרות והרשויות המקומיות שבאזור שדרות רבתי ושבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו למחזיק בתחומן הנחה בשיעור של 30% לנכסים מסוג מגורים והנחה בשיעור 24% לנכסים מסוג תעשייה, מסחר, שירותים, משרדים, מלאכה וחקלאות, לשנות הכספים – 2012 עד 2014.

 

מיום 1.1.2015

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7725 מיום 6.11.2016 עמ' 107

החלפת תקנה 3ג

הנוסח הקודם:

הנחה מארנונה לאזור שדרות רבתי ולישובים סובבי עזה

3ג. (א) עיריית שדרות והרשויות המקומיות שבאזור שדרות רבתי ושבתחום היישובים סובבי עזה, יקבעו למחזיק בתחומן הנחה בשיעור של 45% לנכסים מסוג מגורים והנחה בשיעור של 39% לנכסים מסוג תעשייה, מסחר, שירותים, משרדים, מלאכה וחקלאות, לשנות הכספים 2014 עד 2016.

(ב) (נמחקה).

(ג) בתקנה זו –

"אזור שדרות רבתי" – שדרות, ואזורים נוספים שהממשלה החליטה עליהם כמפורט בתוספת השלישית;

"ישובים סובבי עזה" – עיריית שדרות, ויישובים אחרים, שהממשלה החליטה עליהם, המצויים בתחום המועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב, אשכול, והמפורטים בתוספת השלישית;

"רשויות מקומיות" – עיריה, מועצה מקומית וועד מקומי.

 

מיום 1.1.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7765 מיום 19.1.2017 עמ' 592

(א) עיריית שדרות, המועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב והוועדים המקומיים של היישובים סובבי עזה, לפי העניין, יקבעו למחזיק בנכס בתחומם הנחה בשיעור של 45% לנכס מסוג מגורים והנחה בשיעור של 39% לנכס אחר, לשנות הכספים 2015 עד 2016 2018.

 

מיום 1.1.2019

תק' (מס' 4) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8206 מיום 15.4.2019 עמ' 3142

(א) עיריית שדרות, המועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב והוועדים המקומיים של היישובים סובבי עזה, לפי העניין, יקבעו למחזיק בנכס בתחומם הנחה בשיעור של 45% לנכס מסוג מגורים והנחה בשיעור של 39% לנכס אחר, לשנות הכספים 2015 עד 2018 2020.

 

מיום 1.1.2021

תק' (מס' 6) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9497 מיום 14.7.2021 עמ' 3630

(א) עיריית שדרות, המועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב והוועדים המקומיים של היישובים סובבי עזה, לפי העניין, יקבעו למחזיק בנכס בתחומם הנחה בשיעור של 45% לנכס מסוג מגורים והנחה בשיעור של 39% לנכס אחר, לשנות הכספים 2015 עד 2020 2022.

הנחה מארנונה לאדמה חקלאית בשנת שמיטה תק' תש"ע-2009

3ד.     בשנת כספים שתחילתה במהלך שנת שמיטה (להלן – שנת הכספים), תקבע מועצה הנחה למחזיק של אדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש חקלאי מטעמים של שמירת שמיטה במשך שמונה חודשים לפחות של אותה שנת כספים, ושהוכח לגביה כי נעשה בה שימוש חקלאי בשנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו לשנת הכספים – בשיעור של 90 עד 100 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהיתה מוטלת על אדמה זו באותה שנת כספים, אלמלא ההנחה; בתקנה זו –

          "אדמה חקלאית" – כהגדרתה בסעיף 269 לפקודת העיריות;

          "שימוש חקלאי" – שימוש כאמור בהגדרה "אדמה חקלאית" שבסעיף 269 לפקודה האמורה.

מיום 29.11.2009

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6830 מיום 29.11.2009 עמ' 138

הוספת תקנה 3ד

תק' תשע"ט-2018

3ה.     (בוטלה).

מיום 4.8.2011

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7020 מיום 4.8.2011 עמ' 1203

הוספת תקנה 3ה

 

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 5.12.2018 עמ' 1455

ביטול תקנה 3ה

הנוסח הקודם:

הנחה מארנונה במתחם פינוי ובינוי

3ה. (א) מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בדירת מגורים שהזכויות בה התקבלו כנגד מכירת זכויות ביחידת מגורים אחרת ליזם, במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי (להלן בתקנה זו – הדירה החלופית).

(ב) הנחה כאמור בתקנת משנה (א) תינתן בשל דירה חלופית אחת בלבד בעד שטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירה החלופית לבין השטח שבעדו חויב המחזיק בארנונה בדירת המגורים הקודמת, קודם מכירת הזכויות בה, וזאת עד תום 4 שנים מהמועד שבו ניתן להטיל ארנונה על הדירה החלופית (להלן בתקנה זו – המועד הקובע), עד שיעור מרבי כדלקמן:

(1) עד תום שנה מהמועד הקובע – 100%;

(2) עד תום שנתיים מהמועד הקובע – 75%;

(3) עד תום שלוש שנים מהמועד הקובע – 50%;

(4) עד תום ארבע שנים מהמועד הקובע – 25%.

(ג) בתקנה זו –

"יזם", "יחידת מגורים", "מתחם פינוי בינוי", "מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי" – כהגדרתם בסעיף 49יט(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.

הנחה לחייל מילואים פעיל תק' (מס' 3) תשע"ח-2018

3ו.      מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור של עד 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל; לעניין זה, "חייל מילואים פעיל" – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים פעיל.

מיום 1.1.2018

תק' (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7974 מיום 27.3.2018 עמ' 1719

תק' (מס' 3) (תיקון) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7996 מיום 7.5.2018 עמ' 1924

הוספת תקנה 3ו

בקשה למתן הנחה תק' תשנ"ד-1993

4.    (א)  הנחות שקבעה המועצה לפי תקנה 2(3) עד (6) ו-(8) עד (10), ותקנה 3 או הנחות שקבעה בהסתמך על תנאים או מבחני משנה שנקבעו כאמור בתקנה 2א, יינתנו על פי בקשה חתומה שהמציא המבקש לרשות המקומית לפי טופס 1 שבתוספת השניה לרבות פרטים שנכללו בו לפי תקנה 19.

          (ב)  לא ניתנה הנחה או חלה טעות בקביעת שיעור ההנחה לזכאי לפי תקנה 2(1)(2) או (7), רשאי גם הוא להגיש בקשה כאמור.

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 226

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

4. הנחות שקבעה המועצה לפי תקנה 2(3) עד (6) ו-(8) וכן לפי תקנה 3, יינתנו על פי בקשה חתומה שהמציא המבקש לרשות המקומית לפי טופס 1 שבתוספת השנייה; לא ניתנה הנחה או חלה טעות בקביעת שיעור ההנחה לזכאי לפי תקנה 2(1)(2) או (7) רשאי גם הוא להגיש בקשה כאמור.

פרק ג': ועדת הנחות

מינוי ועדה

5.    מועצה תמנה לענין פרקים ד' ו-ה' ועדת הנחות (להלן - הועדה).

הרכב הועדה תק' תשנ"ו-1995

6.    (א)  הרכב ועדת ההנחות יהיה -

(1)   בעיריה - כמפורט בסעיף 149ד לפקודת העיריות.

(2)   במועצה מקומית או במועצה אזורית -

(1)   שני חברי המועצה אשר אחד מהם לפחות חבר בסיעה שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה; היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה - יהיה חבר ועדה אחד לפחות, מי שאינו חבר בועדת ההנהלה;

(2)   הגזבר, מנהל מחלקת הרווחה, או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין תקנה זו מבין עובדי המועצה המקומית;

(3)   היועץ המשפטי שמינתה המועצה לפי חוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי), תשל"ו-1975, או עורך דין ממשרדו או מלשכתו, ובמועצה שלא מינתה יועץ משפטי כאמור -עורך דין שמינתה המועצה לענין זה.

תק' תשנ"ו-1995

          (ב)  (בוטלה).

          (ג)   המועצה תמנה מבין חבריה שמונו לועדה, את יושב ראש הועדה וממלא מקומו.

          (ד)  מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של יושב ראש הועדה או ממלא מקומו, היועץ המשפטי והגזבר.

תק' תשנ"ו-1995

          (ה)  החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על שולחנה.

מיום 1.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5721 מיום 12.12.1995 עמ' 228

6. (א) בועדה יהיו חברים כמפורט להלן:

(1) בעיריה –

(א) שלושה חברי המועצה אשר אחד מהם לפחות אינו חבר ועדת ההנהלה;

(ב) הגזבר;

(ג) מנהל מחלקת הרווחה;

(ד) מנהל מחלקת הגביה;

(ה) היועץ המשפטי.

(2) המועצה מקומית או במועצה אזורית –

(א) שני חברי המועצה אשר אחד מהם לפחות אינו חבר ההנהלה;

(ב) הגזבר;

(ג) מנהל מחלקת הרווחה;

(ד) היועץ המשפטי.

(ב) בתקנה זו, "יועץ משפטי" – היועץ המשפטי שמינתה הרשות המקומית לפי חוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי), התשל"ו-1975, או עורך דין אחר שהוא מינה, וברשות מקומית שלא מינתה כאמור – עורך דין שמינתה המועצה.

(ג) המועצה תמנה מבין חבריה שמונו לועדה, את יושב ראש הועדה וממלא מקומו.

(ד) מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של יושב ראש הועדה או ממלא מקומו, היועץ המשפטי והגזבר.

(ה) החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על שולחנה.

פרק ד': מבקש נזקק

הנחה לנזקק תק' תשע"א-2010

7.    הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק; לענין זה, "נזקק" - מחזיק:

(1)   שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו;

תק' תשנ"ד-1993

(2)   שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

תק' תשנ"ד-1993

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 227

החלפת פסקה 7(2)

הנוסח הקודם:

(2) אסון אישי אשר הביא להרעה משמעותית במצבו החמרי.

 

מיום 1.1.2011

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 433

7.  הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק; לענין זה, "נזקק" - מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה:

(1)  שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו;

(2)  שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

טופס הבקשה

8.    המבקש הנחה לפי פרק זה ימציא לרשות המקומית בקשה חתומה לפי טופס 2 שבתוספת השניה.

חוות דעת מנהל מחלקת הרווחה

9.    טופס הבקשה יועבר לגזבר, ולמנהל מחלקת הרווחה שיעבירו להחלטת הועדה, בצירוף חוות דעת בכתב.

החלטת הועדה

10.  (א)  הועדה תקבע את זכאותו של מבקש הנחה, ואת שיעורי ההנחה בכפוף לאמור בתקנה 7, בהסתמך על טופס הבקשה וחוות הדעת כאמור בתקנה 9.

          (ב)  הועדה תיתן החלטתה, בכתב, בצירוף נימוקים.

פרטים נוספים

11.  מבקש ימציא פרטים או מסמכים נוספים לצורך דיון בבקשתו, לפי דרישת הגזבר או מנהל מחלקת הרווחה או הועדה, לפי הענין.

פרק ה': הנחות לבנין ריק ולתעשיה

הנחה לבנין חדש תק' תשנ"ד-1993 תק' תשס"ד-2003 תק' תשס"ה-2005

12.  (א)  בכפוף לאמור בתקנה 13(3) המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן, למחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש, ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, כמפורט להלן:

תק' (מס' 2)  תשס"ב-2001

(1)   עד שנים עשר חודשים - הנחה עד 100 אחוזים;

תק' תשס"ד-2003

(2)   (נמחקה).

תק' תשס"ה-2005

          (ב)  (בוטלה).

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 227

12. (א) המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור4 כמפורט להלן, למחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש, ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, כמפורט להלן:

(1) עד ששה חודשים – הנחה עד 100 אחוזים;

(2) מעל ששה חודשים עד שמונה עשר חודשים – הנחה עד 30 אחוזים אם הוא קבלן ולאחר שהועדה שוכנעה כי יש טעמים המצדיקים אי-אכלוס הבנין; לענין זה, "קבלן" – מי שבמכירת הנכס יהיה חייב לגביו מס הכנסה לפי חלק ב' בפרק ראשון לפקודת מס הכנסה.

(ב) המבקש הנחה לפי סעיף זה המבקש הנחה לפי תקנת משנה (א)(2) יגיש בקשה מנומקת לועדה שתהיה מוסמכת לדון ולהחליט בבקשה לאחר שקיבלה את חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית.

 

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 2) תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 274

(א) המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן, למחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש, ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, כמפורט להלן:

(1) עד ששה חודשים עד שנים עשר חודשים– הנחה עד 100 אחוזים;

(2) מעל ששה חודשים מעל שנים עשר חודשים עד שמונה עשר חודשים – הנחה עד 30 אחוזים אם הוא קבלן ולאחר שהועדה שוכנעה כי יש טעמים המצדיקים אי-אכלוס הבנין; לענין זה, "קבלן" – מי שבמכירת הנכס יהיה חייב לגביו מס הכנסה לפי חלק ב' בפרק ראשון לפקודת מס הכנסה.

 

מיום 1.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6279 מיום 23.12.2003 עמ' 92

12. (א) על אף האמור בתקנה 13, המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן, למחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש, ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, כמפורט להלן:

(1) עד שנים עשר חודשים– הנחה עד 100 אחוזים;

(2) מעל שנים עשר חודשים עד שמונה עשר חודשים – הנחה עד 30 אחוזים אם הוא קבלן ולאחר שהועדה שוכנעה כי יש טעמים המצדיקים אי-אכלוס הבנין; לענין זה, "קבלן" – מי שבמכירת הנכס יהיה חייב לגביו מס הכנסה לפי חלק ב' בפרק ראשון לפקודת מס הכנסה.

(ב) המבקש הנחה לפי תקנת משנה (א)(2) לפי תקנת משנה (א) יגיש בקשה מנומקת לועדה שתהיה מוסמכת לדון ולהחליט בבקשה לאחר שקיבלה את חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית.

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 289

12. (א) על אף האמור בתקנה 13 בכפוף לאמור בתקנה 13(3), המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן, למחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש, ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, כמפורט להלן:

(1) עד שנים עשר חודשים– הנחה עד 100 אחוזים;

(2) (נמחקה).

(ב) המבקש הנחה לפי תקנת משנה (א) יגיש בקשה מנומקת לועדה שתהיה מוסמכת לדון ולהחליט בבקשה לאחר שקיבלה את חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית.

הנחה לבנין ריק תק' תשס"ד-2003 תק' (תיקון)  תשס"ד-2004

13.  (א)  מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן, למחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת, כמפורט להלן:

(1)   עד 6 חודשים – עד 100%;

(2)   מהחודש ה-7 עד החודש ה-12 – עד 66.66%;

(3)   מהחודש ה-13 עד החודש ה-36 – עד 50%.

          (ב)  תחילת חישוב התקופה המצטברת הנזכרת בתקנת משנה (א) תהא ביום תחילתה של תקנה זו.

          (ג)   הנחה כאמור בתקנת משנה (א) תינתן לתקופה המצטברת הנזכרת בפסקאות שבה (להלן – התקופה המצטברת), משך תקופת בעלותו של אדם בבנין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו; להוכחת היותו של הבנין בנין ריק שאין משתמשים בו, כאמור בתקנה 12 ובתקנת משנה (א), ימציא המחזיק בבנין ראיות על פי הוראות המועצה.

          (ד)  במנין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה משלושים ימים שבה עמד הבנין ריק ברציפות.

          (ה)  נעשה שימוש מחדש בנכס שמחזיק בו היה זכאי להנחה על פי תקנות משנה (א) עד (ד), יודיע על כך המחזיק או בעל הנכס לרשות המקומית, בדרך שתורה הרשות המקומית, 7 ימים בטרם נעשה שימוש מחדש בנכס; לא ניתנה הודעה כאמור, רשאית הרשות המקומית לבטל הנחה שניתנה על פי תקנה זו לתקופה הרצופה האחרונה שבה עמד הבנין ריק, אם ההנחה ניתנה לאותו מחזיק אשר עשה שימוש מחדש בנכס, או לבעל הנכס.

מיום 9.3.1993

ת"ט תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5508 מיום 9.3.1993 עמ' 540

הוספת תקנה 13

 

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 227

החלפת תקנה 13

הנוסח הקודם:

הנחה לבנין ריק אחר

13. (א) המועצה רשאית לקבוע לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים – למחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה כאמור לפחות, שתחילתה ביום שחדלו להשתמש בו – הנחה בשיעור עד 100 אחוזים.

(ב) הנחה כאמור בתקנת משנה (א) תינתן לגבי נכס פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו.

 

מיום 1.3.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6279 מיום 23.12.2003 עמ' 93

תק' (תיקון) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6289 מיום 29.1.2004 עמ' 199

החלפת תקנה 13

הנוסח הקודם:

13. (א) המועצה רשאית לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים או חלק ממנה – לקבוע למחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו ברציפות במשך תקופה כאמור לפחות, שתחילתה ביום שחדלו להשתמש בו – הנחה בשיעור עד 100 אחוזים.

(ב) הנחה כאמור בתקנת משנה (א) תינתן לבנין ריק פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו.

(ג) ניתנה הנחה לפי תקנה 12(א) לא תינתן הנחה לפי תקנה זו כל עוד לא שונתה הבעלות בבנין.

 

מיום 29.1.2004

תק' (תיקון) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6289 מיום 29.1.2004 עמ' 199

(א) מועצה תקבע הנחה מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן, למחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת, כמפורט להלן:

(1) עד 6 חודשים – 100% עד 100%;

(2) מהחודש ה-7 עד החודש ה-12 – 66.66% עד 66.66%;

(3) מהחודש ה-13 עד החודש ה-36 – 50% עד 50%.

הנחות לתעשיה  ת"ט תשנ"ג-1993 תק' תשס"ה-2005

14.  (א)  רשאית המועצה לקבוע הנחה בשיעור המרבי המפורט להלן, למחזיק בבנין המשמש לתעשיה חדשה, בהתייחס לשנת האחזקה שלו בבנין, ולשיעור האבטלה באותה רשות מקומית:

 

                                                                    שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה  

          שנת אחזקה                                         מעל 10.5% ועד 12%             מעל 12%

ראשונה או חלק ממנה                          הנחה עד 50%        הנחה עד 75%

שניה או חלק ממנה                              הנחה עד 25%        הנחה עד 50%

שלישית או חלק ממנה                          הנחה עד 10%        הנחה עד 25%

 

          (ב)  בתקנה זו -

          "תעשיה חדשה" -  מפעל תעשייתי חדש שהוקם בתחום הרשות המקומית או שהועתק מתחום רשות מקומית אחרת;

          "שיעור האבטלה" -  ממוצע של שיעור האבטלה בשלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה להנחה, לפי שיעור האבטלה החודשי בהם, כפי שפרסם שירות התעסוקה.

מיום 9.3.1993

ת"ט תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5508 מיום 9.3.1993 עמ' 540

החלפת כותרת

הנוסח הקודם:

הנחה לבנין ריק אחר

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 289

החלפת תקנת משנה 14(א)

הנוסח הקודם:

(א) ברשות מקומי אשר שיעור האבטלה בה עולה על 8 אחוזים רשאית המועצה לתת הנחה למחזיק בבנין המשמש לתעשיה חדשה לתקופה מיום שהחל לשמש כאמור, ובשיעורים מרביים, הכל כמפורט להלן:

(1) בשנה הראשונה או בחלק ממנה – 75 אחוזים;

(2) בשנה השניה או בחלק ממנה – 50 אחוזים;

(3) בשנה השלישית או בחלק ממנה – 25 אחוזים.

תק' תשנ"ו-1995

פרק ה'1: הנחות לעסקים

מיום 1.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5721 מיום 12.12.1995 עמ' 228

הוספת פרק ה'1

הגדרות תק' תשנ"ו-1995

14א.  בפרק זה -

          "עסק" -  בנין או קרקע שאינו משמש למגורים;

          "בעל עסק" -  בעל השליטה בעסק, למעט עסק שמנהל חבר-בני-אדם כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה.

מיום 1.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5721 מיום 12.12.1995 עמ' 228

הוספת תקנה 14א

ועדת הנחות לעסקים תק' תשנ"ו-1995

14ב.  ועדת הנחות שמינתה המועצה לפי תקנה 5, תדון גם במתן הנחה לפי פרק זה.

מיום 1.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5721 מיום 12.12.1995 עמ' 228

הוספת תקנה 14ב

זכאים להנחה תק' תשנ"ו-1995

14ג.   (א)  הועדה רשאית לתת הנחה למחזיק בעסק שנתקיימו לגביו כל האלה:

(1)   הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף;

(2)   שטחו של העסק אינו עולה על 75 מטרים רבועים;

(3)   מלאו לו 65 שנים ובאשה - 60 שנה;

תק' (מס' 2) תשס"ג-2002

(4)   הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 שקלים חדשים; הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע בתחילת כל שנת כספים; בפסקה זו, "עוסק" ו"מחזור עסקאות של עוסק" – כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(5)   הוא זכאי להנחה מארנונה, לפי תקנה 2(8), בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק.

          (ב)  ההנחה שתינתן למי שזכאי לכך לפי תקנת משנה (א), תהיה עד השיעור שניתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו, ותינתן לגבי 40 המטרים הרבועים הראשונים של שטח העסק.

מיום 1.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5721 מיום 12.12.1995 עמ' 228

הוספת תקנה 14ג

 

מיום 1.1.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6217 מיום 31.12.2002 עמ' 364

החלפת פסקה 14ג(א)(4)

הנוסח הקודם:

(4) הוא "עוסק זעיר" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976;

תק' תשנ"ח-1997

פרק ה2: הנחות לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיהם

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5863 מיום 3.12.1997 עמ' 94

הוספת פרק ה2

הגדרות תק' תשנ"ח-1997

14ד.  בפרק זה –

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5863 מיום 3.12.1997 עמ' 94

הוספת תקנה 14ד

תק' (מס' 2) תשס"ג-2002

          "חייל" – מי שמשרת שירות סדיר בצבא הגנה לישראל, לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986 (להלן – חוק שירות ביטחון);

מיום 1.1.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6217 מיום 31.12.2002 עמ' 364

"חייל" -  מי שמשרת שירות סדיר בצבא הגנה לישראל, לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986 (להלן – חוק שירות ביטחון);

          "מחזיק" – לרבות דייר משנה;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2014

          "משרת בשירות אזרחי-ביטחוני" – מי שמשרת בשירות אזרחי-ביטחוני כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 (להלן – חוק שירות לאומי-אזרחי), ושהמנהל כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי (להלן – המנהל) או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה;

מיום 1.8.2014

תק' (מס' 3) תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7438 מיום 11.11.2014 עמ' 78

הוספת הגדרת "משרת בשירות אזרחי-ביטחוני"

תק' (מס' 3) תשע"ה-2014

          "משרת בשירות אזרחי-חברתי" – מי שמשרת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, ושהמנהל או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה;

מיום 1.8.2014

תק' (מס' 3) תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7438 מיום 11.11.2014 עמ' 78

הוספת הגדרת "משרת בשירות אזרחי-חברתי"

תק' (מס' 3) תשס"ט-2009

          "משרת בשירות האזרחי" – מופנה לשירות כהגדרתו בתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס"ז-2007 (להלן – תקנות שירות אזרחי), המשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002, ושהמפקח כהגדרתו בתקנות שירות אזרחי אישר כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנות 2 ו-3 לתקנות האמורות;

מיום 3.9.2009

תק' (מס' 3) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6810 מיום 3.9.2009 עמ' 1332

הוספת הגדרת "משרת בשירות אזרחי"

תק' תשע"ג-2013

          "משרת בשירות האזרחי המשמר" – מי שמשרת בשירות אזרחי משמר כמשמעותו בהחלטת הממשלה 5275 מיום כ"ה בכסלו התשע"ג (9 בדצמבר 2012) ושמפקח מטעם ראש מינהלת השירות האזרחי-לאומי אישר כי הוא עומד בתנאים הנדרשים לפי החלטת הממשלה האמורה;

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7218 מיום 31.1.2013 עמ' 665

הוספת הגדרת "משרת בשירות האזרחי המשמר"

תק' (מס' 2) תשס"ג-2002

          "מתנדבת בשירות לאומי" – יוצאת צבא שלא נקראה לשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או שקיבלה דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון לפי החוק האמור, המשרתת בשירות לאומי כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), תשס"ב-2002, ומתקיימים בה התנאים שבתקנה 2(א)(1) עד (6) לתקנות האמורות וניתן אישור על שירותה האמור על ידי גוף מוכר, כמשמעותו באותן תקנות.

מיום 1.1.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6217 מיום 31.12.2002 עמ' 364

הוספת הגדרת "מתנדבת בשירות לאומי"

זכאים להנחה תק' תשנ"ח-1997

14ה.  מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים להלן, יהיה זכאי להנחה מארנונה כללית שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים, בשיעורים כמפורט להלן:

(1)  הנחה של 100 אחוזים למחזיק שהוא –

(א)   חייל – כל עוד הוא חייל, עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו;

(ב)   הורה של חייל המוכיח, להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי פרנסתו היתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו פרנסה למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור, ובתנאי שהחייל פטור מתשלום ארנונה לפי פסקת משנה (א);

תק' (מס' 2) תשס"ג-2002

(ג)    מתנדבת בשירות לאומי – כל עוד היא משרתת;

תק' (מס' 3) תשס"ט-2009

(ד)   משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת;

תק' תשע"ג-2013

(ה)   משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא הכולל שירות של 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים – כל עוד הוא משרת;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2014

(ו)    משרת בשירות אזרחי-ביטחוני – כל עוד הוא משרת;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2014

(1א) הנחה של שלושה רבעים למחזיק שהוא משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים – כל עוד הוא משרת;

(2)  הנחה של שני שלישים למחזיק שהוא –

(א)   נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(ב)   נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

(ג)    זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981;

(ד)   בן משפחה של חייל שנספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950;

(ה)   זכאי לתגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א-1981;

(ו)    זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998

(ז)    ביום תחילתן של תקנות אלה, היה זכאי להנחה לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשנ"ג-1993 (להלן – חוק הפטור), כל עוד הוא זכאי לפי סעיף זה בחוק הפטור – גם אם יבוטל;

תק' תשע"ג-2013

(3)  הנחה של 50 אחוזים למחזיק שהוא –

(א)   משרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת;

(ב)   משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מפוצל הכולל שירות של 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים – כל עוד הוא משרת;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2014

(ג)    משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שלוש שנים – כל עוד הוא משרת.

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5863 מיום 3.12.1997 עמ' 94

הוספת תקנה 14ה

 

מיום 1.1.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5880 מיום 15.2.1998 עמ' 404

החלפת פסקת משנה 14ה(2)(ז)

הנוסח הקודם:

(ז) היה זכאי להנחה לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), התשי"ג-1953, גם אם בוטל.

 

מיום 1.1.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6217 מיום 31.12.2002 עמ' 364

הוספת פסקה 14ה(1)(ג)

 

מיום 3.9.2009

תק' (מס' 3) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6810 מיום 3.9.2009 עמ' 1332

14ה. מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים להלן, יהיה זכאי להנחה מארנונה כללית שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים, בשיעורים כמפורט להלן:

(1) הנחה של 100 אחוזים למחזיק שהוא –

(א) חייל - כל עוד הוא חייל, עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו;

(ב) הורה של חייל המוכיח, להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי פרנסתו היתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו פרנסה למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור, ובתנאי שהחייל פטור מתשלום ארנונה לפי פסקת משנה (א);

(ג) מתנדבת בשירות לאומי – כל עוד היא משרתת;

(ד) משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת;

(2) הנחה של שני שלישים למחזיק שהוא –

(א) נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(ב) נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

(ג) זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981;

(ד) בן משפחה של חייל שנספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950;

(ה) זכאי לתגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א-1981;

(ו) זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

(ז) ביום תחילתן של תקנות אלה, היה זכאי להנחה לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשנ"ג-1993 (להלן – חוק הפטור), כל עוד הוא זכאי לפי סעיף זה בחוק הפטור – גם אם יבוטל;

(3) הנחה של 50 אחוזים למחזיק המשרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת.

 

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7218 מיום 31.1.2013 עמ' 665

14ה. מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים להלן, יהיה זכאי להנחה מארנונה כללית שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים, בשיעורים כמפורט להלן:

(1) הנחה של 100 אחוזים למחזיק שהוא –

(א) חייל – כל עוד הוא חייל, עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו;

(ב) הורה של חייל המוכיח, להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי פרנסתו היתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו פרנסה למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור, ובתנאי שהחייל פטור מתשלום ארנונה לפי פסקת משנה (א);

(ג) מתנדבת בשירות לאומי – כל עוד היא משרתת;

(ד) משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת;

(ה) משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא הכולל שירות של 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים – כל עוד הוא משרת;

(2) הנחה של שני שלישים למחזיק שהוא –

(א) נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(ב) נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

(ג) זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981;

(ד) בן משפחה של חייל שנספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950;

(ה) זכאי לתגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א-1981;

(ו) זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

(ז) ביום תחילתן של תקנות אלה, היה זכאי להנחה לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשנ"ג-1993 (להלן – חוק הפטור), כל עוד הוא זכאי לפי סעיף זה בחוק הפטור – גם אם יבוטל;

(3) הנחה של 50 אחוזים למחזיק המשרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת.

(3) הנחה של 50 אחוזים למחזיק שהוא –

(א) משרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת;

(ב) משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מפוצל הכולל שירות של 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים – כל עוד הוא משרת.

 

מיום 1.8.2014

תק' (מס' 3) תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7438 מיום 11.11.2014 עמ' 79

14ה. מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים להלן, יהיה זכאי להנחה מארנונה כללית שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים, בשיעורים כמפורט להלן:

(1) הנחה של 100 אחוזים למחזיק שהוא –

(א) חייל – כל עוד הוא חייל, עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו;

(ב) הורה של חייל המוכיח, להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי פרנסתו היתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו פרנסה למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור, ובתנאי שהחייל פטור מתשלום ארנונה לפי פסקת משנה (א);

(ג) מתנדבת בשירות לאומי – כל עוד היא משרתת;

(ד) משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת;

(ה) משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא הכולל שירות של 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים – כל עוד הוא משרת;

(ו) משרת בשירות אזרחי-ביטחוני – כל עוד הוא משרת;

(1א) הנחה של שלושה רבעים למחזיק שהוא משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים – כל עוד הוא משרת;

(2) הנחה של שני שלישים למחזיק שהוא –

(א) נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(ב) נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

(ג) זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981;

(ד) בן משפחה של חייל שנספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950;

(ה) זכאי לתגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א-1981;

(ו) זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

(ז) ביום תחילתן של תקנות אלה, היה זכאי להנחה לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשנ"ג-1993 (להלן – חוק הפטור), כל עוד הוא זכאי לפי סעיף זה בחוק הפטור – גם אם יבוטל;

(3) הנחה של 50 אחוזים למחזיק שהוא –

(א) משרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת;

(ב) משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מפוצל הכולל שירות של 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים – כל עוד הוא משרת;

(ג) משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שלוש שנים – כל עוד הוא משרת.

סייג לדירות גדולות תק' תשנ"ח-1997

14ו.   המחזיק בנכס ששטחו עולה על 70 מטרים רבועים לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנה 14ה, אלא לגבי 70 מטרים רבועים בלבד; עלה מספר בני משפחתו של המחזיק והגרים עמו על ארבעה - תינתן הנחה, כאמור, לגבי 90 מטרים רבועים בלבד.

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5863 מיום 3.12.1997 עמ' 95

הוספת תקנה 14ו

פטור על בתי עסק תק' תשנ"ח-1997

14ז.   מחזיק בבנין או בחלק ממנו שאינם משמשים למגורים בלבד, שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים בתקנה 14(ה)(1) או (2), יהיה זכאי להנחה מארנונה בשיעורים שנקבעו בפסקאות האמורות בהתאמה, אם באותה שנת כספים לא היה חייב בתשלום מקדמה למס הכנסה לפי סעיפים 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה, ופקיד השומה נתן לו, על פי בקשתו, תעודה על כך; היה חייב בתשלום המקדמה, אך נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, תחזיר לו הרשות המקומית את סכום הארנונה ששילם על אותו נכס לאותה שנה.

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5863 מיום 3.12.1997 עמ' 95

הוספת תקנה 14ז

סייג לתחולת התקנות תק' תשנ"ח-1997

14ח.  הוראות תקנות 16, 17(ב), 18, 20 ו-21 לא יחולו על מתן הנחה לפי פרק זה.

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5863 מיום 3.12.1997 עמ' 95

הוספת תקנה 14ח

פרק ו': הוראות כלליות

הממונה

15.  גזבר הרשות המקומית יהיה ממונה על ביצוע מתן הנחות לפי תקנות אלה, למעט הנחות שבסמכות הועדה.

ביטול ההנחה

16.  זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.

מניעת כפל ההנחה והנחה חלקית

17.  (א)  קיימת זכאות להנחות שונות על פי תקנות אלה, תינתן לזכאי להנחה, הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה.

תק' תשנ"ד-1993

          (א1) קיימת זכאות להנחה לפי תקנות אלה ולפי תקנות שהותקנו לפי סעיף 12(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992, רשאית המועצה לתתן במצטבר.

          (ב)  זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר - תינתן הנחה לנכס אחד בלבד, לפי הגבוהה מביניהן.

          (ג)   זכאי להנחה אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים שעליה הוטלה הארנונה - תינתן ההנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שבהם החזיק בנכס.

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 227

הוספת תקנת משנה 17(א1)

פרסום ההחלטה תק' תשנ"ד-1993

18.  (א)  החליטה המועצה על מתן הנחות מארנונה ושיעורן, לפי תקנות אלה, תפרסם הודעה על כך בתחום הרשות המקומית, ביחד עם הודעתה בדבר הטלת שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה.

תק' תשנ"ד-1993

          (ב)  פרסום ההנחות מארנונה ושיעורן שלא כאמור בתקנת משנה (א) לא יגרע מתקפן של אלה, ובלבד שמיד לאחר שהחליטה עליהן המועצה, תפרסמן באותה דרך בה פרסמה את שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה.

מיום 22.11.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 227

18. (א) החליטה המועצה על מתן הנחות מארנונה ושיעורן, לפי תקנות אלה, תפרסם הודעה על כך בתחום הרשות המקומית, ביחד עם הודעתה בדבר הטלת שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה.

(ב) פרסום ההנחות מארנונה ושיעורן שלא כאמור בתקנת משנה (א) לא יגרע מתקפן של אלה, ובלבד שמיד לאחר שהחליטה עליהן המועצה, תפרסמן באותה דרך בה פרסמה את שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה.

פרטים נוספים לטופס

19.  המועצה רשאית לכלול פרטים נוספים בטופס הבקשה שתכין לפי דוגמת טפסים 1 ו-2 שבתוספת השניה.

תנאי לקבלת הנחה תק' תשס"ה-2005 תק' (מס' 2)  תשס"ה-2005 תק' (מס' 2)  תש"ף-2020

20.  לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית.

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 289

20. לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית והוסדרו תשלומים על חשבון חובות העבר לארנונה כללית של המחזיק, להנחת דעתו של גזבר הרשות המקומית.

 

מיום 1.1.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 569

20. לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית והוסדרו תשלומים על חשבון חובות העבר לארנונה כללית של המחזיק, להנחת דעתו של גזבר הרשות המקומית.

 

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8507 מיום 21.4.2020 עמ' 1194

20. לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית.

 

מועדים

21.  המועצה תקבע מועד להגשת בקשה להנחה וכן תקבע מועד למתן החלטה בידי מי שהוסמך לכך לפי תקנות אלה.

סייג לביטול הנחה קודמת

22.  לא תבוטל הנחה שניתנה על פי דין למי שערב תחילתן של תקנות אלה כבר שילם את הארנונה הכללית לשנת 1993 בתשלום מראש או בהוראת קבע.

תק' (מס' 4) תשס"ב-2002

פרק ז': הוראות שעה

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 4) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6180 מיום 7.7.2002 עמ' 931

הוספת כותרת פרק ז'

תק' תשס"ה-2005

23.  (בוטלה).

מיום 21.7.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5535 מיום 21.7.1993 עמ' 982

הוספת תקנה 23

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 289

ביטול תקנה 23

הנוסח הקודם:

23. (א) על אף האמור בתקנות 1 עד 22 רשאית מועצה להחליט כי בשנת הכספים 1993 תינתן הנחה מארנונה לפי הכללים והתנאים שנקבעו כדין לשנת הכספים 1992, ובשיעורים שלא יעלו על השיעורים שנקבעו לאותה שנה (להלן - הכללים), ורשאית המועצה בהחלטה כאמור לאמץ, לעניין מסוים, חלק מתקנות 1 עד 22 במקום הכללים שקבעה באותו עניין.

(ב) החליטה המועצה כאמור בתקנת משנה (א) לא יחולו על אותה רשות מקומית תקנות 1 עד 22 זולת אלה מתוכן שאימצה באותה החלטה.

(ג) המועצה או מי שהיא הסמיכה, רשאים לתקן את שיעור ההנחה שנקבע לחייב לשנת הכספים 1993, לפני קבלת החלטה לפי תקנת משנה (א) ולהתאימו לשיעור ההנחה שנקבע בהחלטה כאמור.

הנחה לאדמה חקלאית ב-1994 תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 2)  תש"ס-2000

24.  (א)  בשנת הכספים 2001 תקבע המועצה הנחה למחזיק של אדמה חקלאית, כהגדרתה בסעיף 269 לפקודת העיריות, שלא נעשה בה שימוש חקלאי, כאמור באותה הגדרה, מטעמים של שמירת שמיטה במשך שמונה חודשים לפחות של אותה שנה - בשיעור של 90 עד 100 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהיתה מוטלת על אדמה זו באותה שנה, אלמלא ההנחה.

תק' (מס' 2)  תש"ס-2000

          (ב)  הנחה כאמור בתקנת משנה (א) תינתן לאדמה חקלאית שהוכח לגביה כי נעשה בה שימוש חקלאי בשנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו לשנת הכספים 2001.

מיום 9.6.1994

תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5605 מיום 9.6.1994 עמ' 916

הוספת תקנה 24

 

מיום 30.7.2000

תק' (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6047 מיום 30.7.2000 עמ' 768

24. (א) בשנת הכספים 1994 בשנת הכספים 2001 תקבע המועצה הנחה למחזיק של אדמה חקלאית, כהגדרתה בסעיף 269 לפקודת העיריות, שלא נעשה בה שימוש חקלאי, כאמור באותה הגדרה, מטעמים של שמירת שמיטה במשך שמונה חודשים לפחות של אותה שנה - בשיעור של 90 עד 100 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהיתה מוטלת על אדמה זו באותה שנה, אלמלא ההנחה.

(ב) הנחה כאמור בתקנת משנה (א) תינתן לאדמה חקלאית שהוכח לגביה כי נעשה בה שימוש חקלאי בשנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו לשנת הכספים 1994 לשנת הכספים 2001.

הנחה מיוחדת לשנת 2003 תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

25.    (א)  בתקנה זו –

          "במזומן" – לרבות בשיק שהתאריך הנקוב בו הוא יום הוצאתו או בכרטיס אשראי;

          "חוב לשנת 2002" – סך כל סכומי הארנונה הכללית שהטילה המועצה על בנין או קרקע לשנת 2002, בתוספת תשלומי פיגורי, שטרם שולמו בידי החייב בתשלומם או שטרם נעשה הסדר לתשלומם;

          "סכום החוב הקודם" – סך כל סכומי הארנונה הכללית שהטילה המועצה על בנין או קרקע עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001) בתוספת תשלומי פיגורים כמשמעותם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980, ושטרם שולמו בידי החייב בתשלומם או שטרם נעשה נסדר לתשלומם;

          "תשלומים חודשיים" – תשלומים חודשיים שווים ורצופים באמצעות שיקים דחויים או הוראת חיוב בכרטיס אשראי.

          (ב)  מועצה רשאית עד יום כ"ו באדר א' התשס"ג (28 בפברואר 2003) להחליט על הפחתת סכום החוב הקודם של חייב שמילא אחר התנאים, כמפורט להלן, בשיעור המרבי המפורט לצדם (להלן – שיעור ההפחתה) –

(1)   פרע בתשלום אחד במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי שיעור ההפחתה –

(א)   עד יום י"ב באייר התשס"ג (14 במאי 2003) – עד 25 אחוזים מסכום החוב הקודם;

(ב)   עד יום ט"ו בסיון התשס"ג (15 ביוני 2003) – עד 20 אחוזים מסכום החוב הקודם.

(2)   פרע בתשלום אחד במזומן את מחצית החוב הקודם ומחצית ממנו בתשלומים חודשיים, שאינם נושאים ריבית והפרשי הצמדה, ושזמן פירעונם לא יאוחר מ-ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003), בניכוי שיעור ההפחתה –

(א)   עד יום י"ב באייר התשס"ג (14 במאי 2003) – עד 20 אחוזים מסכום החוב הקודם;

(ב)   עד יום ט"ו בסיון התשס"ג (15 ביוני 2003) – עד 15 אחוזים מסכום החוב הקודם.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), חוב ארנונה לרשות המקומית הכולל, נוסף על סכום החוב הקודם, חוב לשנת 2002 או שהוא חוב לשנת 2002 בלבד – תהיה ההפחתה המרבית של החוב לשנת 2002, שתקבע מועצת הרשות המקומית כאמור בתקנת משנה (ב) – 12 אחוזים מסכום החוב לשנת 2002, והיא תבוא במקום שיעורי ההפחתה הנקובים בתקנת משנה (ב) לגבי חוב קודם.

          (ד)  לא פרע זכאי להפחתה על פי תקנה זו את יתרת הארנונה שהתחייב בתשלומה על פי תקנה זו במלואה עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003), יתבטל באותו יום שיעור ההפחתה שנקבע לו, וייווסף ליתרת הארנונה.

          (הוראות תקנה זו לא יחולו בתחום רשות מקומית, שמועצתה קבעה בשנים 2001 ו-2002 הוראות הפחתה בתשלומי ארנונה הדומות להוראות תקנה זו.

מיום 9.6.1994

תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5605 מיום 9.6.1994 עמ' 916

הוספת תקנה 25

 

מיום 6.2.2003

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6225 מיום 6.2.2003 עמ' 489

החלפת תקנה 25

הנוסח הקודם:

25. (א) מועצה רשאית, בשנת הכספים 1994, להחליט על הפחתת סכום החוב הקודם של חייב שמילא אחר התנאים כמפורט להלן, בשיעור המרבי המפורט לצדם (להלן – שיעור ההפחתה):

(1) חתם על הוראת קבע ופרע בתשלום אחד במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי שיעור ההפחתה –

(א) תוך חודש אחד מיום שהחליטה המועצה על ההפחתה (להלן – יום החלטת המועצה) – 25 אחוזים מסכום החוב הקודם;

(ב) תוך חודשיים מיום החלטת המועצה – 20 אחוזים מסכום החוב הקודם;

(2) חתם על הוראת קבע ופרע במזומן 10 אחוזים מסכום החוב הקודם, וכן 20 אחוזים ממנו (לההלן – היתרה) בניכוי שיעור ההפחתה, בשיקים מאוחרים שווים בסכומם – ללא ריבית והפרשי הצמדה – לתקופה שקבעה המועצה ושלא תעלה על 12 חודשים –

(א) תוך חודש מיום החלטת המועצה – 20 אחוזים מהיתרה;

(ב) תוך חודשיים מיום החלטת המועצה – 10 אחוזים מהיתרה.

(ב) בתקנה זו –

"חייב" – מי שהוטל עליו תשלום ארנונה כללית;

"סכום החוב הקודם" – סך כל סכומי הארנונה הכללית שהטילה המועצה על בנין או קרקע עד יום 31 בדצמבר 1993, בתוספת תשלומי פיגורים, ושטרם שולמו בידי החייב בתשלומם, או שטרם נעשה הסדר לתשלומם;

"תשלומי פיגורים" – כמשמעותם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.

"הוראת קבע" – הרשאה לחייב את חשבון הבנק של החייב שאינה מוגבלת לאותה שנה, ושבתוקף מיום החתימה עליה, ואם פרע מראש את הארנונה הכללית לשנת 1994 או כבר נתן הוראת קבע לגביה – מיום 1 בינואר 1995;

"במזומן" – לרבות בשיק שהתאריך הנקוב עליו הוא יום הוצאתו.

הנחות לבתי מלון תק' (מס' 2) תשס"א-2001 תק' תשס"ב-2001 תק' תשס"ג-2002

25א.  (א)  בשנת הכספים 2001 רשאית מועצה, באישור שר הפנים או מי שהסמיך, ועל פי תנאים וכללים שיקבע השר, לקבוע למחזיק בנכס מסוג בתי מלון הנחה בשיעור של עד 66 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בשנת 2001.

תק' תשס"ג-2002

          (ב)  בשנת הכספים 2002 רשאית מועצה, באישור ובתנאים וכללים כאמור בתקנת משנה (א), לקבוע למחזיק בנכס מסוג בתי מלון הנחה בשיעור של עד 50 אחוזים מסכום הארנונה כללית שהוטלה על הנכס בשנת 2002 ובלבד שמחצית מהנחה כאמור תמומן מקופת הרשות המקומית.

מיום 1.1.2001

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6086 מיום 13.2.2001 עמ' 422

הוספת תקנה 25א

 

מיום 1.1.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6142 מיום 27.12.2001 עמ' 258

25א. בשנת הכספים 2001 רשאית מועצה, באישור שר הפנים או מי שהסמיך, ועל פי תנאים וכללים שיקבע השר, לקבוע למחזיק בנכס מסוג בתי מלון הנחה בשיעור של עד 16.5 אחוזים 66 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בשנת 2001, ובלבד שמחצית מהנחה כאמור תמומן מקופת הרשות המקומית.

 

מיום 1.1.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6212 מיום 9.12.2002 עמ' 245

הנחות לבתי מלון בשנת 2001

25א. (א) בשנת הכספים 2001 רשאית מועצה, באישור שר הפנים או מי שהסמיך, ועל פי תנאים וכללים שיקבע השר, לקבוע למחזיק בנכס מסוג בתי מלון הנחה בשיעור של עד 66 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בשנת 2001.

(ב) בשנת הכספים 2002 רשאית מועצה, באישור ובתנאים וכללים כאמור בתקנת משנה (א), לקבוע למחזיק בנכס מסוג בתי מלון הנחה בשיעור של עד 50 אחוזים מסכום הארנונה כללית שהוטלה על הנכס בשנת 2002 ובלבד שמחצית מהנחה כאמור תמומן מקופת הרשות המקומית.

הנחה מיוחדת בשנים 2006 ו-2007 תק' תשס"ז-2006

26.  (א) בתקנה זאת –

          "במזומן" – לרבות בשיק שהתאריך הנקוב בו הוא יום הוצאתו או בכרטיס אשראי;

          "דוח מבוקר" – לענין עיריה – כהגדרתו בסעיף 140ג לפקודת העיריות;

          לענין מועצה מקומית – כהגדרתו בסעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות;

          "חייב" – מי שעל פי דין חייב בתשלומו של סכום החוב הקודם ושטרם שילמו, או מי שחייב כאמור ייפה את כוחו להתחייב בשמו;

          "מדרג כלכלי-חברתי" – כמשמעותו בסעיף 142א(ב) לפקודת העיריות;

          "נכס נושא החוב" – בנין או קרקע שלגביהם ניתנה הפחתה על פי תקנה זאת;

          "נפרע" – לרבות תשלום בשיק דחוי או התחייבות לתשלום עתידי על פי הסדר תשלומים או בהוראת קבע מכל סוג;

          "סכום החוב הקודם" – סך כל סכומי הארנונה הכללית שהטילה המועצה על בנין או קרקע עד יום ו' בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) בתוספת תשלומי פיגורים, ושטרם נפרעו בידי החייב בתשלומם;

          "שיעור הגביה" – היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה שגבתה הרשות המקומית בשנת כספים מסוימת, בשל חיובי הארנונה לאותה שנה, לבין סך כל הסכומים המגיעים לעיריה בשל חיובים אלה לאותה שנה, בניכוי סכומי ההנחות שניתנו;

          "תכנית הבראה" – לענין עיריה – כהגדרתה בסעיף 140ג לפקודת העיריות, ולענין מועצה מקומית – כהגדרתה בסעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות;

          "תשלומי פיגורים" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980 (להלן – חוק ההצמדה);

          "תשלומים" – תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בלא תוספת ריבית והצמדה.

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

          (ב)  מועצה רשאית להחליט על הפחתת סכום החוב הקודם בשיעורים המפורטים להלן, לחייב שבתקופה שמיום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007) עד יום י"ד בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2007), נתקיימו בו התנאים המפורטים לצדם:

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

(1)   הפחתה בשיעור של 50% מסכום החוב הקודם – לחייב שפרע בתשלום אחד במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי שיעור ההפחתה (להלן – יתרת החוב) עד יום י"ד בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2007);

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

(2)   הפחתה בשיעור 45% מסכום החוב הקודם – לחייב שפרע עד יום י"ד בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2007) את יתרת החוב, באחת מאלה:

(א)   עד 12 תשלומים ששולמו בשקים דחויים, למעט הראשון שבהם, לטובת הרשות המקומית;

(ב)   עד 24 תשלומים, ובלבד שניתנה הוראה בלתי חוזרת בידי החייב לניכוי התשלומים מחשבון הבנק שלו לטובת הרשות המקומית או שניתנה הוראה לביצוע התשלומים כאמור, באמצעות כרטיס אשראי של החייב;

(ג)    עד 36 תשלומים, בתנאים שנקבעו בפסקת משנה (2), אם התשלומים ניתנים לטובת רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 3 למדרג החברתי-כלכלי.

          (ג)   מועצה רשאית לקבוע את מספר התשלומים לפי תקנת משנה (ב) או (ד) בהתייחס לגובה יתרת החוב.

          (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (ב) –

(1)   הפחתה כאמור בה תיקבע בידי מועצת רשות מקומית הנמצאת בתכנית הבראה, או ששיעור הגביה של הארנונה הכללית בשנת הכספים האחרונה שלגביה הוגש דוח מבוקר הוא 75% או פחות;

(2)   כלל סכום החוב הקודם סכומי ארנונה שהטילה המועצה על בנין או קרקע בעבור תקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) בלבד – תהיה ההפחתה בשיעור 30%, ואם נפרע בתשלום אחד במזומן – הפחתה בשיעור 35%;

          (ה)  הפחתה לפי תקנת משנה (ב) או (ד) תתבטל אם לא פרע זכאי להפחתה על פי תקנה זאת לפחות אחד מאלה:

(1)   שני תשלומים מצטברים או יותר מהתשלומים שהתחייב בהם על פי תקנת משנה (ב) או (ד);

(2)   יתרת החוב במלואה שהתחייב בתשלומה על פי תקנת משנה (ב) או (ד).

          (ו)   לא תינתן הפחתה, לפי תקנות משנה (ב) או (ד) אלא אם כן –

(1)   נפרע או הוסדר כדין, סכום הארנונה הכללית שהוטל על הנכס נושא החוב לשנות הכספים 2005 ו-2006 , כולל תשלומי פיגורים, אם הוטלו;

(2)   החייב, למעט חייב שפרע את יתרת החוב במזומן, חתם על התחייבות לפי הטופס שבתוספת הרביעית שבו הוא מתחייב לפרוע במועד תשלומי הארנונה הכללית שהתחייב בהם לפי תקנת משנה (ב) או (ד).

          (ז)   תקנות משנה (ב) ו-(ד) לא יחולו לגבי בנין או קרקע שהמחזיק בהם הוא המדינה, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי או מי שקיבל הנחה מארנונה לפי סעיפים 4 ו-5 לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938.

מיום 1.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5641 מיום 24.11.1994 עמ' 371

הוספת תקנה 26

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 289

ביטול תקנה 26

הנוסח הקודם:

26. על אף האמור בתקנה 2, בשנת הכספים 1995 רשאית רשות מקומית או הועדה ליתן הנחה, על ארנונה שהוטלה על נכס בשנת 1994 למעט תשלומי פיגורים והפרשי הצמדה, למי שהיה זכאי לכך בשנת הכספים 1994 על פי תקנות 1 עד 21; המועצה תקבע, לפי הענין, מועדים להגשת בקשה לפי תקנה זו; בתקנה זו – "תשלומי פיגורים" או "הפרשי הצמדה" – כמשמעותם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.

 

מיום 8.11.2006

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6532 מיום 8.11.2006 עמ' 202

הוספת תקנה 26

 

מיום 29.3.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6577 מיום 29.3.2007 עמ' 700

(ב) מועצה רשאית להחליט על הפחתת סכום החוב הקודם בשיעורים המפורטים להלן, לחייב שבתקופה שמיום כ"ח בחשון התשס"ז, (19 בנובמבר 2006) עד יום י' באדר התשס"ז (28 בפברואר 2007) שמיום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007) עד יום י"ד בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2007), נתקיימו בו התנאים המפורטים לצדם:

(1) הפחתה בשיעור של 50% מסכום החוב הקודם – לחייב שפרע בתשלום אחד במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי שיעור ההפחתה (להלן – יתרת החוב) עד יום י' באדר התשס"ז (28 בפברואר 2007) עד יום י"ד בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2007);

(2) הפחתה בשיעור 45% מסכום החוב הקודם – לחייב שפרע עד יום י' באדר התשס"ז (28 בפברואר 2007) עד יום י"ד בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2007) את יתרת החוב, באחת מאלה:

הנחה מיוחדת לשנת 2017 תק' (מס' 3) תשע"ז-2017

26א.  (א)  בתקנה זו –

          "במזומן" – לרבות בשיק שהתאריך הנקוב בו הוא יום הוצאתו או בכרטיס אשראי;

          "חייב" – מי שעל פי דין חייב בתשלומו של סכום החוב הקודם ושטרם שילמו, או מי שחייב כאמור ייפה את כוחו להתחייב בשמו;

          "מדרג חברתי-כלכלי" – כמשמעותו בסעיף 142א(ב) לפקודת העיריות;

          "נכס נושא החוב" – בניין או קרקע שלגביהם ניתנה הפחתה לפי תקנה זו, מכח החלטת המועצה לפי תקנת משנה (ד);

          "סכום החוב הקודם" – סך כל סכומי הארנונה הכללית שהטילה המועצה על נכס נושא החוב, עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) בתוספת תשלומי פיגורים, ושטרם שולמו בידי החייב בתשלומים או שטרם נעשה הסדר לתשלומם;

          "תשלומי פיגורים" – כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980;

          "תשלומים" – תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בלא תוספת ריבית והצמדה.

תק' תשע"ח-2017

          (ב)  מועצה רשאית להחליט על הפחתת סכום החוב הקודם בשיעורים המפורטים להלן, לחייב שבתקופה שמיום ז' בסיון התשע"ז (1 ביוני 2017) עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017), התקיימו בו התנאים המפורטים לצדם:

(1)   הפחתה בשיעור של 50% מסכום החוב הקודם – לחייב שפרע בתשלום אחד במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי שיעור ההפחתה (להלן – יתרת החוב) עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017);

(2)   הפחתה בשיעור 45% מסכום החוב הקודם – לחייב שפרע עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017) את יתרת החוב, באחד מאלה:

(א)   עד 12 תשלומים ששולמו בשיקים דחויים, למעט הראשון שבהם, לטובת הרשות המקומית;

(ב)   עד 24 תשלומים, ובלבד שניתנה הוראה בלתי חוזרת בידי החייב לניכוי התשלומים מחשבון הבנק שלו לטובת הרשות המקומית או שניתנה הוראה לביצוע התשלומים כאמור, באמצעות כרטיס אשראי של החייב;

(ג)    עד 36 תשלומים, בתנאים שנקבעו בפסקת משנה (ב), אם התשלומים ניתנים לטובת רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 3 למדרג החברתי-כלכלי.

          (ג)   מועצה רשאית לקבוע את מספר התשלומים לפי תקנת משנה (ב) בהתייחס לגובה יתרת החוב.

          (ד)  מועצה רשאית להחליט על הפחתת סכום החוב הקודם כאמור בתקנת משנה (ב) לגבי כלל הנכסים או לגבי נכסים למגורים בלבד.

          (ה)  הפחתה לפי תקנת משנה (ב) תתבטל אם לא פרע זכאי להפחתה על פי תקנה זו אחד לפחות מאלה:

(1)   שני תשלומים מצטברים או יותר מהתשלומים שהתחייב בהם על פי תקנת משנה (ב);

(2)   יתרת החוב במלואה שהתחייב בתשלומה לפי תקנת משנה (ב).

          (ו)   לא תינתן הפחתה לפי תקנת משנה (ב) אלא אם כן התקיימו בה כל אלה:

(1)   נפרע או הוסדר כדין, לרבות תשלום בשיק דחוי או התחייבות לתשלום עתידי על פי הסדר תשלומים או בהוראת קבע מכל סוג, סכום הארנונה הכללית שהוטל על הנכס נושא החוב לשנות הכספים 2015 ו-2016, כולל תשלומי פיגורים, אם הוטלו;

(2)   החייב, למעט חייב שפרע את יתרת החוב במזומן, חתם על התחייבות לפי הטופס שבתוספת החמישית שבה הוא מתחייב לפרוע במועד את תשלומי הארנונה הכללית שהתחייב בהם לפי תקנת משנה (ב).

          (ז)   תקנת משנה (ב) לא תחול לגבי נכס נושא החוב שהמחזיק בו הוא המדינה, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי או מי שקיבל פטור חלקי מארנונה לפי סעיפים 4 ו-5 לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938.

מיום 23.4.2017

תק' (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7802 מיום 23.4.2017 עמ' 992

הוספת תקנה 26א

 

מיום 22.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7885 מיום 22.11.2017 עמ' 210

(ב) מועצה רשאית להחליט על הפחתת סכום החוב הקודם בשיעורים המפורטים להלן, לחייב שבתקופה שמיום ז' בסיון התשע"ז (1 ביוני 2017) עד יום י"ב בכסלו התשע"ח (30 בנובמבר 2017) י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017), התקיימו בו התנאים המפורטים לצדם:

(1) הפחתה בשיעור של 50% מסכום החוב הקודם – לחייב שפרע בתשלום אחד במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי שיעור ההפחתה (להלן – יתרת החוב) עד יום י"ב בכסלו התשע"ח (30 בנובמבר 2017) י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017);

(2) הפחתה בשיעור 45% מסכום החוב הקודם – לחייב שפרע עד יום י"ב בכסלו התשע"ח (30 בנובמבר 2017) י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017) את יתרת החוב, באחד מאלה:

תק' (מס' 4) תשס"ב-2002

פרק ח': הנחיות לבתי עסק בירושלים בשנת 2002

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 4) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6180 מיום 7.7.2002 עמ' 931

הוספת פרק ח'

הגדרות תק' (מס' 4) תשס"ב-2002

27.    בפרק זה –

          "המועצה" – מועצת עיריית ירושלים;

          "נכס הזכאי להנחה" – בית מלאכה, בית מסחר לרבות חנות, מסעדה, בית קפה, בית קולנוע, מרכול, בית מרקחת, מספרה, מכבסה, חניון, אולם שמחות וכדומה, הנכלל באזור ההנחה, למעט משרד, בנק, תחנת דלק, חברת ביטוח או סוכנות ביטוח, תעשיה, מערכת עיתון, מרפאה, שירות רפואי וכדומה, הנכלל באזור האמור;

          "חניון" – בין מקורה ובין שאינו מקורה שהחניה בו נעשית בתשלום;

          "אזור ההנחה" – השטח שגבולותיו מסומנים בקו כחול במפה הערוכה בקנה מידה 1:15,000 שאישר שר הפנים, ושהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרד הפנים בירושלים ובמשרדי עיריית ירושלים.

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 4) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6180 מיום 7.7.2002 עמ' 931

הוספת תקנה 27

שיעור ההנחה תק' (מס' 4) תשס"ב-2002

28.    המועצה תעניק הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס הזכאי להנחה, בעד התקופה מ-1 בינואר 2002 עד 30 ביוני 2002, בשיעורים אלה:

(1)  נכס הזכאי להנחה, למעט חניון – 50% לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטחו;

(2)  חניון – 50% לגבי מחצית משטח החניון עד לשטח של 3,000 מטרים רבועים בלבד.

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 4) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6180 מיום 7.7.2002 עמ' 931

הוספת תקנה 28

טופס הבקשה תק' (מס' 4) תשס"ב-2002

29.    בקשה להנחה לפי פרק זה תוגש לפי הטופס שתורה עליו המועצה, ורשאית היא להורות על צירוף מסמכים לבקשה.

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 4) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6180 מיום 7.7.2002 עמ' 931

הוספת תקנה 29

החלת הוראות כלליות תק' (מס' 4) תשס"ב-2002

30.    תקנות 16, 17(א) ו-(א1) ו-(ג) ו-20 יחולו על פרק זה, ולענין זה יראו כאילו במקום "נכס" נאמר שם "נכס הזכאי להנחה".

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 4) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6180 מיום 7.7.2002 עמ' 931

הוספת תקנה 30

תק' (מס' 2)  תש"ף-2020 תק' (מס' 4)  תש"ף-2020

פרק ט': הנחות בשנים 2020 ו-2021 בשל משבר הקורונה

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8507 מיום 21.4.2020 עמ' 1194

הוספת פרק ט'

 

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8761 מיום 16.9.2020 עמ' 2740

פרק ט': הנחות בשנת 2020 בשנים 2020 ו-2021 בשל משבר הקורונה

 

הגדרות תק' (מס' 2)  תש"ף-2020 תק' (מס' 4)  תש"ף-2020

31.    בתקנות 32 ו-33 –

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8507 מיום 21.4.2020 עמ' 1194

הוספת תקנה 31

 

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8761 מיום 16.9.2020 עמ' 2740

31. בפרק זה בתקנות 32 ו-33

 

תק' (מס' 3)  תש"ף-2020

          "חנות אופטיקה", "מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים" – למעט חנות או מעבדה כאמור המצויות בקניון כאמור בתקנה 5(א)(1) לתקנות הגבלת פעילות, כנוסחה ביום כ"ז בניסן התש"ף (21 באפריל 2020);

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8565 מיום 19.5.2020 עמ' 1432

הוספת הגדרת ""חנות אופטיקה", "מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים""

          "נכס" – כהגדרת "נכסים" בסעיף 269 לפקודת העיריות [נוסח חדש], למעט הנכסים האלה:

(1)   נכסים שסיווגם מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי כהגדרתם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות;

(2)   נכסים שסיווגם בנק וחברת ביטוח, מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס, מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית, כמשמעותם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות;

תק' (מס' 3)  תש"ף-2020

(3)   מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, כאמור בתקנה 5(ב)(2) לתקנות הגבלת פעילות, כנוסחה ביום כ"ז בניסן התש"ף (21 באפריל 2020);

(4)   נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, תאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, וכן תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;

(5)   נכס שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(ז) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938, או מוסד להשכלה גבוהה שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(י) לפקודה האמורה;

(6)   בניין שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו;

(7)   בניין ריק שאין משתמשים בו;

(8)   נכס אחר שגזבר הרשות המקומית לא קבע לגביו כי הוא זכאי לקבלת הנחה לפי תקנה 33;

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8565 מיום 19.5.2020 עמ' 1432

(3) מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, כאמור בתקנה 5(ב)(2) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 לתקנות הגבלת פעילות, כנוסחה ביום כ"ז בניסן התש"ף (21 באפריל 2020);

          "נכס אחר" – כהגדרת "נכסים אחרים" בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות;

          "תקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות" – תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז-2007;

תק' (מס' 3)  תש"ף-2020

          "תקנות הגבלת פעילות" – תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8565 מיום 19.5.2020 עמ' 1432

הוספת הגדרת "תקנות הגבלת פעילות"

זכאות להנחה תק' (מס' 2) תש"ף-2020

32.    (א)  מחזיק בנכס, למעט מחזיק שחדל מלהחזיק בנכס עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), זכאי להנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בעד התקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום ח' בסיון התש"ף (31 במאי 2020).

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית המועצה להחליט לגבי כלל הנכסים הזכאים להנחה, כי במקום הנחה לפי תקנת משנה (א), תינתן הנחה למחזיק בנכס כאמור בתקנת משנה (א), בשיעור של 25% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בשנת 2020.

          (ג)   החלטה כאמור בתקנת משנה (ב) ניתן לקבל לא יאוחר מ-10 ימים מיום פרסומן של תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020, והמועצה תפרסם אותה מיד לאחר קבלתה באותה דרך שבה פרסמה את שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה.

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8507 מיום 21.4.2020 עמ' 1195

הוספת תקנה 32

הנחה לנכס אחר תק' (מס' 2) תש"ף-2020 תק' (מס' 3)  תש"ף-2020

33.    מחזיק בנכס אחר זכאי להנחה לפי תקנה 32 לזאת אם גזבר הרשות המקומית, לאחר שהונחה לפניו חוות דעתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית, קבע, לבקשת המחזיק, כי הפעילות שבשלה הנכס מסווג כנכס אחר, מנויה בשימושים המפורטים בתקנה 5(א) לתקנות הגבלת פעילות, אשר לא היה ניתן להפעיל אותם בהתאם לתקנה האמורה, וזאת לתקופה העולה על 21 ימים.

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8507 מיום 21.4.2020 עמ' 1195

הוספת תקנה 33

 

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8565 מיום 19.5.2020 עמ' 1432

33. מחזיק בנכס אחר זכאי להנחה לפי תקנה 32 לזאת אם גזבר הרשות המקומית, לאחר שהונחה לפניו חוות דעתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית, קבע, לבקשת המחזיק, כי הפעילות שבשלה הנכס מסווג כנכס אחר, מנויה בשימושים המפורטים בתקנה 5(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 לתקנות הגבלת פעילות, אשר לא היה ניתן להפעיל אותם בהתאם לתקנה האמורה, וזאת לתקופה העולה על 21 ימים.

הנחה למקבל מענק סיוע ולעסקים חדשים תק' (מס' 4)  תש"ף-2020 תק' (מס' 5)  תשפ"א-2021

33א.  (א)  בתקנה זו –

          "חוק התכנית לסיוע כלכלי" – חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

          "מחזור עסקאות בשנת 2019", "מחזור עסקאות בשנת 2020", "המנהל", "עוסק", "תקופת הבסיס" – כהגדרתם בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי;

          "מענק סיוע" – מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש, כמשמעותו בפרק ו' לחוק התכנית לסיוע כלכלי;

          "נכס" – כהגדרת "נכסים" בסעיף 269 לפקודת העיריות, למעט נכס למגורים;

          "הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים" – הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שהוקמה במשרד הכלכלה והתעשייה לפי החלטת הממשלה מס' 2190 מיום כ"ח באב התשס"ז (12 באוגוסט 2007);

          "עסקה" – כהגדרתה בסעיף 8(2) לחוק התכנית לסיוע כלכלי;

          "תקופת הזכאות" – כהגדרתה בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, למעט התקופה כמפורט בפסקה (7) לאותה הגדרה;

          "תקופה עוקבת" – שני החודשים העוקבים לחודשי תקופת הזכאות שלגביה ניתן מענק הסיוע, ולגבי תקופת הזכאות שמיום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020) עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020) – החודשים יוני עד אוגוסט 2020.

          (ב)  מחזיק בנכס שהוא עוסק שהמנהל קבע לגביו, לפי הוראות סעיף 12 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, כי הוא זכאי למענק סיוע, לגבי תקופה מתקופות הזכאות, זכאי להנחה בשיעור של 95% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת, אם התקיים לגביו אחד התנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, ובלבד שהרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בהתאם לנתוני רשות המסים, כי המחזיק זכאי להנחה לפי תקנה זו:

(1)   מחזור עסקאותיו בשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון שקלים חדשים ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 60% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(2)   מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 200 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 400 מיליון שקלים חדשים, ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 80% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס;

(3)   הוא החל את פעילותו בתקופה הקבועה בסעיף 10 לחוק התכנית לסיוע כלכלי ונמצא זכאי למענק סיוע לפי הסעיף האמור.

          (ג)   לעניין תקנת משנה (ב)(1) ו-(2), לגבי עוסק שפעילותו החלה לאחר תחילת תקופת הבסיס, יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס כמחזור עסקאותיו בתקופה שמיום 1 בחודש שאחרי תחילת פעילותו עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה האמורה ומוכפל ב-2.

תק' תשפ"א-2020

          (ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), מחזיק בנכס שהוא עוסק שהמנהל קבע לגביו, לפי הוראות סעיף 12 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, כי הוא זכאי למענק סיוע לגבי התקופה המפורטת בפסקה (3) להגדרה "תקופת הזכאות" בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, זכאי להנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת, ובלבד שהרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בהתאם לנתוני רשות המסים, כי המחזיק זכאי להנחה לפי תקנה זו.

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021 תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          (ג2) על אף האמור בתקנת משנה (ב), מחזיק בנכס שהוא עוסק שהמנהל קבע לגביו, לפי הוראות סעיף 12 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, כי הוא זכאי למענק סיוע לגבי אחת מהתקופות המפורטות בפסקאות (4), (5) ו-(6) להגדרה "תקופת הזכאות" בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, זכאי להנחה בשיעור של 95% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת, ובלבד שהרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בהתאם לנתוני רשות המסים, כי המחזיק זכאי להנחה לפי תקנה זו; היה המחזיק עוסק שמתקיים לגביו האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של סעיף 8(2)(ב)(1) לחוק התכנית לסיוע כלכלי ונקבע לגביו כי הוא זכאי למענק סיוע לגבי התקופה המפורטת בפסקה (4) להגדרה "תקופת הזכאות" כאמור – תינתן ההנחה בתקופה העוקבת בשיעור של 100%, ובלבד שלא היה זכאי להנחה לגבי התקופה המפורטת בפסקה (3) להגדרה "תקופת הזכאות".

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

          (ג3) מחזיק בנכס שהוא עוסק שהחל את פעילותו בין החודשים מרס וספטמבר 2020 בהתאם להודעה שמסר לפי סעיף 52 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, זכאי להנחה בשיעור של 95% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת לתקופת הזכאות ולא יותר מ-15 אלף שקלים חדשים, אם התקיים לגביו אחד התנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן לתקופה של 20 ימים לפחות בתקופת הזכאות, ובלבד שהרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים כי המחזיק זכאי להנחה לפי תקנה זו:

(1)   הפעלתו של העסק נאסרה בהתאם להגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה); ואם היה העסק בית אוכל – גם אם הותרה הפעלתו בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל, ובכלל זה איסוף עצמי, כאמור בתקנה 7(17) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020, כנוסחה בתקופה הזכאות;

(2)   רוב פעילותו של העוסק מתבצעת בעסק שהפעלתו נאסרה בהתאם להגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה;

(3)   ההגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה אסרו על רוב לקוחותיו של העוסק לקיים פעילות;

בתקנת משנה זו, "תקופת זכאות" – התקופות האמורות בפסקאות (3), (4), (5) ו-(6) להגדרה "תקופת הזכאות" בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי.

          (ד)  לצורך קבלת הנחה בארנונה לפי תקנה זו, יגיש המחזיק בנכס בקשה בהתאם להוראות אלה:

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

(1)   הבקשה תוגש באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בטופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה, ותכלול פרטי זיהוי של המחזיק בנכס, פרטי הנכס שבעדו מבוקשת ההנחה, פרטי הרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס ופרטים נוספים הנדרשים לשם בחינת עמידתו של המבקש בתנאי הזכאות למתן הנחה לפי תקנה זו; לצורך קבלת הנחה בארנונה לפי תקנת משנה (ג3), יגיש המחזיק אישור מאת אדם המורשה לייצג נישומים לפי סעיף 236 לפקודת מס הכנסה לעניין מועד תחילת פעילותו וכן תצהיר מאומת כדין לעניין עמידתו באחד התנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) בתקנת המשנה האמורה לתקופה של 20 ימים לפחות בתקופת הזכאות;

(2)   הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים רשאית להורות למחזיק בנכס על צירוף מסמכים לבקשה, לתכלית האמורה בפסקה (1);

(3)   המחזיק בנכס יציין בבקשה כי הוא מסכים להעברת מידע מרשות המסים, מהרשות המקומית שבתחומה הנכס שבו הוא מחזיק, וכן מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, הנדרש לשם בחינת עמידתו בתנאי הזכאות למתן הנחה לפי תקנה זו, ככל שיידרש;

(4)   בכפוף לאמור בפסקה (5), יכול המחזיק בנכס להגיש בקשה נפרדת לגבי כל תקופה עוקבת, ויכול שהבקשה תוגש לגבי כמה תקופות עוקבות;

(5)   לא יתקבלו בקשות לקבלת הנחה בארנונה לפי תקנה זו לאחר יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022).

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 4) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8761 מיום 16.9.2020 עמ' 2740

הוספת תקנה 33א

 

מיום 1.1.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8843 מיום 22.10.2020 עמ' 244

הוספת תקנת משנה 33א(ג1)

 

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9333 מיום 25.4.2021 עמ' 2990

הוספת תקנת משנה 33א(ג2)

 

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9472 מיום 29.6.2021 עמ' 3528

הנחה למקבל מענק סיוע ולעסקים חדשים

(ג2) על אף האמור בתקנת משנה (ב), מחזיק בנכס שהוא עוסק שהמנהל קבע לגביו, לפי הוראות סעיף 12 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, כי הוא זכאי למענק סיוע לגבי אחת מהתקופות המפורטות בפסקאות (4), (5) ו-(6) להגדרה "תקופת הזכאות" בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, זכאי להנחה בשיעור של 95% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת, ובלבד שהרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בהתאם לנתוני רשות המסים, כי המחזיק זכאי להנחה לפי תקנה זו; היה המחזיק עוסק שמתקיים לגביו האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של סעיף 8(2)(ב)(1) לחוק התכנית לסיוע כלכלי ונקבע לגביו כי הוא זכאי למענק סיוע לגבי התקופה המפורטת בפסקה (4) להגדרה "תקופת הזכאות" כאמור – תינתן ההנחה בתקופה העוקבת בשיעור של 100%, ובלבד שלא היה זכאי להנחה לגבי התקופה המפורטת בפסקה (3) להגדרה "תקופת הזכאות".

(ג3) מחזיק בנכס שהוא עוסק שהחל את פעילותו בין החודשים מרס וספטמבר 2020 בהתאם להודעה שמסר לפי סעיף 52 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, זכאי להנחה בשיעור של 95% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת לתקופת הזכאות ולא יותר מ-15 אלף שקלים חדשים, אם התקיים לגביו אחד התנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן לתקופה של 20 ימים לפחות בתקופת הזכאות, ובלבד שהרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים כי המחזיק זכאי להנחה לפי תקנה זו:

(1) הפעלתו של העסק נאסרה בהתאם להגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה); ואם היה העסק בית אוכל – גם אם הותרה הפעלתו בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל, ובכלל זה איסוף עצמי, כאמור בתקנה 7(17) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020, כנוסחה בתקופה הזכאות;

(2) רוב פעילותו של העוסק מתבצעת בעסק שהפעלתו נאסרה בהתאם להגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה;

(3) ההגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה אסרו על רוב לקוחותיו של העוסק לקיים פעילות;

בתקנת משנה זו, "תקופת זכאות" – התקופות האמורות בפסקאות (3), (4), (5) ו-(6) להגדרה "תקופת הזכאות" בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי.

(ד) לצורך קבלת הנחה בארנונה לפי תקנה זו, יגיש המחזיק בנכס בקשה בהתאם להוראות אלה:

(1) הבקשה תוגש באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בטופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה, ותכלול פרטי זיהוי של המחזיק בנכס, פרטי הנכס שבעדו מבוקשת ההנחה, פרטי הרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס ופרטים נוספים הנדרשים לשם בחינת עמידתו של המבקש בתנאי הזכאות למתן הנחה לפי תקנה זו; לצורך קבלת הנחה בארנונה לפי תקנת משנה (ג3), יגיש המחזיק אישור מאת אדם המורשה לייצג נישומים לפי סעיף 236 לפקודת מס הכנסה לעניין מועד תחילת פעילותו וכן תצהיר מאומת כדין לעניין עמידתו באחד התנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) בתקנת המשנה האמורה לתקופה של 20 ימים לפחות בתקופת הזכאות;

הנחה לעסקים נוספים שאינם זכאים למענק סיוע תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

33ב.  (א)  בתקנה זו –

          "חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

          "מחזור עסקאות" – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, ובלבד שלעניין עוסק הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף – יהיה מחזור העסקאות מחזור העסקאות המאוחד של העוסקים הרשומים יחד;

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

          "עוסק" – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, ולעניין עוסק כאמור הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף – יראו אותם יחד כעוסק לעניין תקנה זו;

          "תקופת הזכאות" – התקופה האמורה בפסקה (3) או בפסקה (4) להגדרה "תקופת הזכאות" בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, על פי בחירת המחזיק בנכס, וכן התקופות האמורות בפסקאות (5) ו-(6) להגדרה האמורה;

          "התקופה העוקבת" – שני החודשים העוקבים לחודשי תקופת הזכאות;

          למונחים שלא הוגדרו בתקנה זו תהיה המשמעות שניתנה להם בתקנה 33א.

          (ב)  מחזיק בנכס שהוא עוסק שהמנהל קבע בהתאם לכללים החלים על קבלת מענק סיוע לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי, בשינויים המחויבים, שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בפסקאות (1) ו-(2) שלהלן, וכן התנאים המפורטים בסעיף 8(3), (5) ו-(6) לחוק התכנית לסיוע כלכלי, בשינויים המחויבים, לגבי תקופה מתקופות הזכאות, זכאי להנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת שתחושב בהתאם להוראות תקנת משנה (ד), ובלבד שהרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בהתאם לנתוני רשות המסים, כי המחזיק זכאי להנחה לפי תקנה זו:

(1)   מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עלה על 400 מיליון שקלים חדשים;

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(2)   מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בשיעור שנקבע לגבי אותה תקופה לעניין קבלת הנחה למקבל מענק סיוע לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 200 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 400 מיליון שקלים חדשים או בשיעור של 60%, לפי הגבוה מביניהם.

          (ג)   לצורך קבלת הנחה מארנונה לפי תקנה זו, יגיש המחזיק בנכס בקשה בהתאם להוראות תקנה 33א(ד) ויחולו על הבקשה הוראות התקנה האמורה.

          (ד)  הנחה מסכום הארנונה הכללית לפי תקנה זו בכל תקופה עוקבת תחושב בהתאם להוראות אלה:

(1)   עם קבלת בקשה לקבלת הנחה לפי תקנה זו, תפנה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לרשויות המקומיות אשר העוסק ציין בבקשתו כי הוא מחזיק בתחומן נכסים; בתוך 14 ימים מיום הפנייה, יעבירו הרשויות לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מידע בדבר גובה תשלום הארנונה אשר בו מחויב המחזיק בתקופה העוקבת לתקופת הזכאות, בעד הנכסים שצוינו על ידו כאמור בבקשה (להלן – הנכסים המדווחים במועד);

(2)   הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תחשב את הסכום המצרפי של כלל תשלומי הארנונה של הנכסים המדווחים במועד, לכל תקופה עוקבת (להלן – סכום החיוב המצרפי);

(3)   שיעור ההנחה לגבי כל נכס מדווח במועד יהיה 95% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת;

(4)   על אף האמור בפסקה (3), עלה סכום החיוב המצרפי על 5 מיליון שקלים חדשים, שיעור ההנחה מארנונה לגבי כל נכס מדווח במועד, יהיה המנה המתקבלת מחלוקת 5 מיליון שקלים חדשים (להלן – סכום ההנחה המקסימלית) בסכום החיוב המצרפי, ובכל מקרה לא יעלה על 95%;

(5)   לא תינתן הנחה בעד נכס אשר רשות מקומית לא העבירה לגביו מידע בדבר גובה תשלום הארנונה כאמור בפסקה (1) עד למועד האמור באותה פסקה;

(6)   על אף האמור בפסקה (5), אם הסכום הכולל של ההנחה שניתנה לעוסק לפי הוראות פסקאות (1) עד (4) בעד הנכסים המדווחים במועד לא עלה על סכום ההנחה המקסימלית, יהיה זכאי העוסק להנחה מארנונה גם בעד נכס שלגביו העבירה רשות מקומית מידע בדבר גובה תשלום הארנונה לאחר המועד האמור בפסקה (1); חישוב שיעור ההנחה מארנונה לכל נכס נוסף כאמור, ייעשה בהתאם למועד העברת המידע על ידי הרשות; שיעור ההנחה יהיה המנה המתקבלת מחלוקת החלק מסכום ההנחה המקסימלית שטרם נוצל בגובה תשלום הארנונה של הנכס, ובכל מקרה לא יעלה על 95%.

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9472 מיום 29.6.2021 עמ' 3529

הוספת תקנה 33ב

 

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9588 מיום 25.8.2021 עמ' 4032

33ב. (א) בתקנה זו –

"חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

"מחזור עסקאות" – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, ובלבד שלעניין עוסק הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף – יהיה מחזור העסקאות מחזור העסקאות המאוחד של העוסקים הרשומים יחד;

"עוסק" – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, לרבות מספר עוסקים אשר רשומים כאחד לפי סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף ולעניין עוסק כאמור הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף – יראו אותם יחד כעוסק לעניין תקנה זו;

"תקופת הזכאות" – התקופה האמורה בפסקה (3) או בפסקה (4) להגדרה "תקופת הזכאות" בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, על פי בחירת המחזיק בנכס, וכן התקופות האמורות בפסקאות (5) ו-(6) להגדרה האמורה;

"התקופה העוקבת" – שני החודשים העוקבים לחודשי תקופת הזכאות;

למונחים שלא הוגדרו בתקנה זו תהיה המשמעות שניתנה להם בתקנה 33א.

(ב) מחזיק בנכס שהוא עוסק שהמנהל קבע בהתאם לכללים החלים על קבלת מענק סיוע לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי, בשינויים המחויבים, שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בפסקאות (1) ו-(2) שלהלן, וכן התנאים המפורטים בסעיף 8(3), (5) ו-(6) לחוק התכנית לסיוע כלכלי, בשינויים המחויבים, לגבי תקופה מתקופות הזכאות, זכאי להנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת שתחושב בהתאם להוראות תקנת משנה (ד), ובלבד שהרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בהתאם לנתוני רשות המסים, כי המחזיק זכאי להנחה לפי תקנה זו:

(1) מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עלה על 400 מיליון שקלים חדשים;

(2) מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בשיעור שנקבע לגבי אותה תקופה לעניין קבלת הנחה למקבל מענק סיוע לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 200 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 400 מיליון שקלים חדשים או בשיעור של 60%, לפי הגבוה מביניהם.

הוראות כלליות תק' (מס' 2) תש"ף-2020

34.    (א)  תקנות 17(א) ו-(ב), 18 ו-19 לא יחולו על פרק זה.

          (ב)  תקנה 21 לא תחול על פרק זה למעט על תקנה 33.

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021 תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

          (ג)   לעניין תקנות 33א ו-33ב – יקראו את תקנה 16 כך שבמקום "עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה" יבוא "עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022)".

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8507 מיום 21.4.2020 עמ' 1196

הוספת תקנה 34

 

מיום 1.1.2020

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9088 מיום 12.1.2021 עמ' 1522

הוספת תקנת משנה 34(ג)

 

מיום 1.1.2022

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10039 מיום 7.3.2022 עמ' 2243

(ג) לעניין תקנה 33א תקנות 33א ו-33ב – יקראו את תקנה 16 כך שבמקום "עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה" יבוא "עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021) עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022)".

 

תק' תשפ"ב-2022

תוספת ראשונה

(תקנה 2(א)(8))

     מס' נפשות                             הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2021

        1        עד 2,889         מעל 2,889 עד 3,322          מעל 3,322 עד 3,755         מעל 3,755 עד 5,300

        2        עד 4,334         מעל 4,334 עד 4,984          מעל 4,984 עד 5,634         מעל 5,634 עד 7,951

        3        עד 5,027         מעל 5,027 עד 5,781          מעל 5,781 עד 6,535         מעל 6,535 עד 9,223

        4        עד 5,720         מעל 5,720 עד 6,578          מעל 6,578 עד 7,436         מעל 7,436 עד 10,494

        5        עד 7,268         מעל 7,268 עד 8,359          מעל 8,359 עד 9,449         מעל 9,449 עד 13,335

        6        עד 8,817         מעל 8,817 עד 10,140        מעל 10,140 עד 11,462     מעל 11,462 עד 16,176

שיעור ההנחה    עד 80%     עד 60%                             עד 40%                             עד 20%

        7        עד 10,366       מעל 10,366 עד 11,921      מעל 11,921 עד 13,475     מעל 13,475 עד 19,018

        8        עד 11,914       מעל 11,914 עד 13,702      מעל 13,702 עד 15,489     מעל 15,489 עד 21,859

        9        עד 13,463       מעל 13,463 עד 15,482      מעל 15,482 עד 17,502     מעל 17,502 עד 24,700

10 ומעלה  עד 1,496 לנפש עד 1,720 לנפש                   עד 1,945 לנפש                   עד 2,744 לנפש

שיעור ההנחה   עד 90%   עד 70%                      עד 50%                      עד 30%

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 227

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 1992

1 עד 751 752 - 864 865 - 976

2 עד 1,126 1,295-1,127 1,296 – 1,464

3 עד 1,329 1,528-1,330 1,529 – 1,728

4 עד 1,426 1,640-1,427 1,641 – 1,854

5 עד 1,696 1,950-1,697 1,951 – 2,205

6 עד 1,996 2,261-1,967 2,262 – 2,556

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80 עד 60 עד 40

7 עד 2,236 2,237 – 2,571 2,572 – 2,907

8 עד 2,506 2,507 – 2,882 2,883 – 3,258

9 עד 2,776 2,777 – 3,192 3,193 – 3,609

10 ומעלה עד 308 לנפש עד 354 לנפש עד 401 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90 עד 70 עד 50

 

מיום 1.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5641 מיום 24.11.1994 עמ' 371

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 1992

1 עד 842 843 - 969 970 - 1094

2 עד 1,262 1,452-1,263 1,453 – 1,641

3 עד 1,490 1,713-1,491 1,714 – 1,937

4 עד 1,599 1,839-1,600 1,840 – 2,078

5 עד 1,901 2,186-1,902 2,187 – 2,472

6 עד 2,204 2,535-2,205 2,536 – 2,865

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80 עד 60 עד 40

7 עד 2,507 2,508 – 2,882 2,883 – 3,259

8 עד 2,809 2,810 – 3,231 3,232 – 3,652

9 עד 3,112 3,113 – 3,578 3,579 – 4,046

10 ומעלה עד 345 לנפש עד 397 לנפש עד 450 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90 עד 70 עד 50

 

מיום 1.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5721 מיום 12.12.1995 עמ' 229

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 1994

1 עד 981 982 - 1129 1130 - 1275

2 עד 1470 1471 - 1692 1693 - 1912

3 עד 1736 1737 - 1996 1997 - 2257

4 עד 1863 1864 - 2142 2143 - 2421

5 עד 2214 2215 - 2547 2548 - 2880

6 עד 2645 2646 - 3042 3043 - 3438

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 3008 3009 - 3458 3459 - 3911

8 עד 3371 3372 - 3877 3878 - 4382

9 עד 3734 3735 - 4294 4295 - 4855

10 ומעלה עד 414 לנפש עד 476 לנפש עד 540 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.1997

תק' (מס' 2) תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 279

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 1995

1 1,053 1,054 – 1,211 1,212 – 1,368

2 1,577 1,578 – 1,816 1,817 – 2,052

3 1,863 1,864 – 2,142 2,143 – 2,422

4 1,999 2,000 – 2,298 2,299 – 2,598

5 2,376 2,377 – 2,733 2,734 – 3,090

6 2,838 2,839 – 3,264 3,265 – 3,689

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 3,228 3,229 – 3,710 3,711 – 4,197

8 עד 3,617 3,618 – 4,160 4,161 – 4,702

9 עד 4,007 4,008 – 4,607 4,608 – 5,209

10 ומעלה עד 444 לנפש עד 511 לנפש עד 579 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5863 מיום 3.12.1997 עמ' 95

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 1996

1 1,224 1,225 – 1,407 1,408 – 1,590

2 1,832 1,833 – 2,110 2,111 – 2,384

3 2,165 2,166 – 2,489 2,490 – 2,814

4 2,323 2,324 – 2,670 2,671 – 3,019

5 2,761 2,762 – 3,176 3,177 – 3,591

6 3,298 3,299 – 3,793 3,794 – 4,287

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80% עד 60% עד 40%

7 3,751 3,752 – 4,311 4,312 – 4,877

8 4,203 4,204 – 4,834 4,835 – 5,464

9 4,656 4,657 – 5,353 5,354 – 6,053

10 ומעלה 516 לנפש 594 לנפש 673 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 335

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 1997

1 1,358 1,359 – 1,560 1,561 – 1,763

2 2,032 2,033 – 2,340 2,341 – 2,644

3 2,401 2,402 – 2,760 2,761 – 3,121

4 2,576 2,577 – 2,961 2,962 – 3,348

5 3,062 3,063 – 3,522 3,523 – 3,982

6 3,658 3,659 – 4,206 4,209 – 4,754

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80% עד 60% עד 40%

7 4,160 4,161 – 4,781 4,782 – 5,409

8 4,661 4,662 – 5,361 5,362 – 6,060

9 5,164 5,165 – 5,937 5,938 – 6,713

10 ומעלה 572 לנפש 659 לנפש 746 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6016 מיום 20.1.2000 עמ' 273

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 1998

1 1478 1479 – 1698 1699 – 1919

2 2212 2213 – 2548 2549 – 2879

3 2614 2615 – 3005 3006 – 3398

4 2805 2806 – 3224 3225 – 3645

5 3334 3335 – 3835 3836 – 4336

6 3983 3984 – 4580 4583 – 5177

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80% עד 60% עד 40%

7 4530 4531 – 5206 5207 – 5890

8 5075 5076 – 5838 5839 – 6599

9 5623 5624 – 6465 6466 – 7310

10 ומעלה 622 לנפש 717 לנפש 812 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6079 מיום 21.1.2001 עמ' 303

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 1999

1 1,499 1,500 – 1,722 1,723 – 1,946

2 2,243 2,244 – 2,584 2,585 – 2,919

3 2,651 2,652 – 3,047 3,048 – 3,446

4 2,844 2,845 – 3,269 3,270 – 3,696

5 3,381 3,382 – 3,889 3,890 – 4,397

6 4,039 4,040 – 4,644 4,647 – 5,249

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80% עד 60% עד 40%

7 4,593 4,594 – 5,279 5,280 – 5,972

8 5,146 5,147 – 5,920 5,921 – 6,691

9 5,702 5,703 – 6,556 6,557 – 7,412

10 ומעלה 631 לנפש 727 לנפש 823 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 2) תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 274

החלפת התוספת הראשונה

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2000

1 1,591 1,592 – 1,827 1,828 – 2,065

2 2,380 2,381 – 2,742 2,743 – 3,097

3 2,813 2,814 – 3,233 3,234 – 3,656

4 3,018 3,019 – 3,468 3,469 – 3,921

5 3,587 3,588 – 4,126 4,127 – 4,665

6 4,285 4,286 – 4,929 4,930 – 5,569

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80% עד 60% עד 40%

7 4,873 4,874 – 5,601 5,602 – 6,336

8 5,460 5,461 – 6,281 6,282 – 7,099

9 6,050 6,051 – 6,956 6,957 – 7,864

10 ומעלה 669 לנפש 771 לנפש 873 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6217 מיום 31.12.2002 עמ' 364

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2001 בשנת הכספים 2002

1 1,740 1,741 – 2,001 2,002 – 2,262

2 2,611 2,612 – 3,003 3,004 – 3,097

3 2,857 2,858 – 3,286 3,234 – 3,394

4 3,104 3,105 – 3,570 3,571 – 4,035

5 3,800 3,801 – 4,370 4,371 – 4,940

6 4,496 4,497 – 5,170 5,171 – 5,845

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80% עד 60% עד 40%

7 5,192 5,193 – 5,971 5,972 – 6,750

8 5,888 5,889 – 6,771 6,772 – 7,654

9 6,584 6,585 – 7,572 7,573 – 8,559

10 ומעלה 731 לנפש 841 לנפש 951 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6279 מיום 23.12.2003 עמ' 93

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2002

1 1,740 1,741 – 2,001 2,002 – 2,262

2 2,611 2,612 – 3,003 3,004 – 3,097

3 2,857 2,858 – 3,286 3,234 – 3,394

4 3,104 3,105 – 3,570 3,571 – 4,035

5 3,800 3,801 – 4,370 4,371 – 4,940

6 4,496 4,497 – 5,170 5,171 – 5,845

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80% עד 60% עד 40%

7 5,192 5,193 – 5,971 5,972 – 6,750

8 5,888 5,889 – 6,771 6,772 – 7,654

9 6,584 6,585 – 7,572 7,573 – 8,559

10 ומעלה 731 לנפש 841 לנפש 951 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 289

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2003 בשנת הכספים 2004

1 עד 1,671 1,672 – 1,922 1,923 – 2,172

2 עד 2,508 2,509 – 2,884 2,885 – 3,260

3 עד 2,908 2,909 – 3,344 3,345 – 3,781

4 עד 3,309 3,310 – 3,805 3,806 – 4,302

5 עד 4,006 3,007 – 4,607 4,608 – 5,208

6 עד 4,703 4,704 – 5,408 5,409 – 6,114

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 5,399 5,400 – 6,209 6,210 – 7,019

8 עד 6,096 6,097 – 7,010 7,011 – 7,925

9 עד 6,793 6,794 – 7,812 7,813 – 8,831

10 ומעלה 755 לנפש 868 לנפש 982 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6499 מיום 16.7.2006 עמ' 995

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2005

1 עד 1,671 1,672 – 1,922 1,923 – 2,172

2 עד 2,508 2,509 – 2,884 2,885 – 3,260

3 עד 2,908 2,909 – 3,344 3,345 – 3,780

4 עד 3,309 3,310 – 3,805 3,806 – 4,302

5 עד 4,042 4,043 – 4,648 4,649 – 5,254

6 עד 4,774 4,775 – 5,490 5,491 – 6,205

שיעור ההנחה

באחוזים עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 5,507 5,508 – 6,333 6,334 – 7,159

8 עד 6,239 6,240 – 7,175 7,176 – 8,111

9 עד 6,972 6,973 – 8,018 8,019 – 9,064

10 ומעלה 755 לנפש 891 לנפש 1,007 לנפש

שיעור ההנחה

באחוזים עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2007

תק' (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6587 מיום 13.5.2007 עמ' 855

החלפת התוספת הראשונה

 

מיום 1.1.2008

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 178

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2006

1 עד 1,716 1,717-1,973 1,974-2,231

2 עד 2,575 2,576-2,961 2,962-3,348

3 עד 2,957 2,958-3,401 3,402-3,845

4 עד 3,339 3,340-3,840 3,841-4,340

5 עד 4,060 4,061-4,669 4,670-5,278

6 עד 4,663 4,664-5,363 5,364-6,062

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 5,356 5,357-6,159 6,160-6,963

8 עד 5,870 5,871-6,751 6,752-7,631

9 עד 6,532 6,533-7,512 7,513-8,492

10 ומעלה 726 לנפש 835 לנפש 944 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6751 מיום 9.2.2009 עמ' 478

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2007

1 עד 1,716 1,717-1,973 1,974-2,230

2 עד 2,575 2,576-2,961 2,962-3,347

3 עד 2,957 2,958-3,401 3,402-3,844

4 עד 3,338 3,339-3,839 3,840-4,340

5 עד 4,084 4,085-4,697 4,698-5,309

6 עד 4,639 4,640-5,335 5,336-6,031

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 5,289 5,290-6,082 6,083-6,875

8 עד 5,646 5,647-6,493 6,494-7,340

9 עד 6,230 6,231-7,165 7,166-8,099

10 ומעלה עד 692 לנפש עד 796 לנפש עד 900 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6844 מיום 29.12.2009 עמ' 365

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2008

1 עד 1,838 2,114-1,839 2,389-2,115

2 עד 2,757 3,171-2,758 3,584-3,172

3 עד 3,168 3,643-3,169 4,118-3,644

4 עד 3,578 4,115-3,579 4,652-4,116

5 עד 4,330 4,979-4,331 5,629-4,980

6 עד 4,886 5,619-4,887 6,352-5,620

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 5,539 6,370-5,540 7,201-6,371

8 עד 5,893 6,777-5,894 7,661-6,778

9 עד 6,479 7,451-6,480 8,423-7,452

10 ומעלה עד 720 לנפש עד 828 לנפש עד 936 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2011

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 434

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2009

1 עד 1,921 2,209-1,922 2,497-2,210

2 עד 2,881 3,313-2,882 3,745-3,314

3 עד 3,342 3,843-3,343 4,345-3,844

4 עד 3,803 4,373-3,804 4,944-4,374

5 עד 4,644 5,341-4,645 6,038-5,342

6 עד 5,486 6,309-5,487 7,132-6,310

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 6,327 7,276-6,328 8,225-7,277

8 עד 7,169 8,244-7,170 9,319-8,245

9 עד 8,010 9,212-8,011 10,413-9,213

10 ומעלה עד 890 לנפש עד 1,024 לנפש עד 1,157 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2012

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2010

1 עד 1,994 2,293-1,995 2,592-2,294

2 עד 2,991 3,440-2,992 3,888-3,441

3 עד 3,469 3,989-3,470 4,510-3,990

4 עד 3,948 4,540-3,949 5,132-4,541

5 עד 4,800 5,520-4,801 6,240-5,521

6 עד 5,652 6,500-5,653 7,347-6,501

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 6,504 7,479-6,505 8,455-7,480

8 עד 7,356 8,459-7,357 9,562-8,460

9 עד 8,208 9,439-8,209 10,670-9,440

10 ומעלה עד 912 לנפש עד 1,049 לנפש עד 1,186 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7196 מיום 27.12.2012 עמ' 362

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2011

1 עד 2,550 2,933-2,551 3,315-2,934

2 עד 3,824 4,397-3,825 4,971-4,398

3 עד 4,436 5,102-4,437 5,767-5,103

4 עד 5,048 5,805-5,049 6,562-5,806

5 עד 6,134 7,054-6,135 7,974-7,055

6 עד 7,220 8,303-7,221 9,386-8,304

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 8,306 9,552-8,307 10,798-9,553

8 עד 9,392 10,801-9,393 12,210-10,802

9 עד 10,478 12,050-10,479 13,622-12,051

10 ומעלה עד 1,164 לנפש עד 1,339 לנפש עד 1,514 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2014

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7315 מיום 25.12.2013 עמ' 316

ת"ט תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7321 מיום 1.1.2014 עמ' 404

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2012

1 עד 2,616 3,009-2,617 3,401-3,010

2 עד 3,924 4,512-3,925 5,101-4,513

3 עד 4,551 5,234-4,552 5,917-5,235

4 עד 5,179 5,956-5,180 6,732-5,957

5 עד 6,265 7,205-6,266 8,145-7,206

6 עד 7,351 8,454-7,352 9,557-8,455

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 8,438 9,703-8,439 10,969-9,704

8 עד 9,524 10,952-9,525 12,381-10,953

9 עד 10,610 12,202-10,611 13,793-12,203

10 ומעלה עד 1,179 לנפש עד 1,356 לנפש עד 1,553 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2015

תק' (מס' 4) תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7459 מיום 17.12.2014 עמ' 440

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2013

1 עד 2,653 3,050-2,654 3,448-3,051

2 עד 3,979 4,576-3,980 5,172-4,577

3 עד 4,615 5,307-4,616 6,000-5,308

4 עד 5,251 6,039-5,252 6,827-6,040

5 עד 6,413 7,375-6,414 8,337-7,376

6 עד 7,576 8,712-7,577 9,848-8,713

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 8,738 10,048-8,739 11,359-10,049

8 עד 9,900 11,385-9,901 12,870-11,386

9 עד 11,062 12,721-11,063 14,380-12,722

10 ומעלה עד 1,229 לנפש עד 1,413 לנפש עד 1,598 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 682

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2014

1 עד 2,703 3,108-2,704 3,513-3,109

2 עד 4,054 4,662-4,055 5,270-4,663

3 עד 4,703 5,408-4,704 6,113-5,409

4 עד 5,351 6,154-5,352 6,957-6,155

5 עד 6,535 7,515-6,536 8,496-7,516

6 עד 7,719 8,877-7,720 10,035-8,878

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 8,903 10,238-8,904 11,574-10,239

8 עד 10,087 11,600-10,088 13,113-11,601

9 עד 11,271 12,961-11,272 14,652-12,962

10 ומעלה עד 1,252 לנפש עד 1,440 לנפש עד 1,628 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7765 מיום 19.1.2017 עמ' 592

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2015

1 עד 2,703 3,108-2,704 3,513-3,109

2 עד 4,054 4,662-4,055 5,270-4,663

3 עד 4,703 5,408-4,704 6,113-5,409

4 עד 5,351 6,154-5,352 6,957-6,155

5 עד 6,562 7,546-6,563 8,531-7,547

6 עד 7,773 8,939-7,774 10,105-8,940

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 8,984 10,331-8,985 11,679-10,332

8 עד 10,195 11,724-10,196 13,253-11,725

9 עד 11,406 13,116-11,407 14,827-13,117

10 ומעלה עד 1,252 לנפש עד 1,440 לנפש עד 1,628 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7939 מיום 25.1.2018 עמ' 908

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2016

1 עד 2,838 מעל 2,838 עד 3,263 מעל 3,263 עד 3,689

2 עד 4,256 מעל 4,256 עד 4,895 מעל 4,895 עד 5,533

3 עד 4,938 מעל 4,938 עד 5,678 מעל 5,678 עד 6,419

4 עד 5,619 מעל 5,619 עד 6,462 מעל 6,462 עד 7,304

5 עד 6,919 מעל 6,919 עד 7,957 מעל 7,957 עד 8,994

6 עד 8,219 מעל 8,219 עד 9,451 מעל 9,451 עד 10,684

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40%

7 עד 9,519 מעל 9,519 עד 10,946 מעל 10,946 עד 12,374

8 עד 10,818 מעל 10,818 עד 12,441 מעל 12,441 עד 14,064

9 עד 12,118 מעל 12,118 עד 13,963 מעל 13,963 עד 15,754

10 ומעלה עד 1,346 לנפש עד 1,548 לנפש עד 1,750 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50%

 

מיום 1.1.2019

תק' (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8144 מיום 6.1.2019 עמ' 1773

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2017

1 עד 2,838 מעל 2,838 עד 3,263 מעל 3,263 עד 3,689 מעל 3,689 עד 5,000

2 עד 4,256 מעל 4,256 עד 4,895 מעל 4,895 עד 5,533 מעל 5,533 עד 7,500

3 עד 4,938 מעל 4,938 עד 5,678 מעל 5,678 עד 6,419 מעל 6,419 עד 8,700

4 עד 5,619 מעל 5,619 עד 6,462 מעל 6,462 עד 7,304 מעל 7,304 עד 9,901

5 עד 6,962 מעל 6,962 עד 8,006 מעל 8,006 עד 9,050 מעל 9,050 עד 12,266

6 עד 8,304 מעל 8,304 עד 9,550 מעל 9,550 עד 10,795 מעל 10,795 עד 14,632

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40% עד 20%

7 עד 9,647 מעל 9,647 עד 11,094 מעל 11,094 עד 12,541 מעל 12,541 עד 16,998

8 עד 10,990 מעל 10,990 עד 12,638 מעל 12,638 עד 14,286 מעל 14,286 עד 19,364

9 עד 12,332 מעל 12,332 עד 14,182 מעל 14,182 עד 16,032 מעל 16,032 עד 21,730

10 ומעלה עד 1,346 לנפש עד 1,548 לנפש עד 1,750 לנפש עד 2,559 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50% עד 30%

 

מיום 1.1.2019

תק' (מס' 3) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8155 מיום 27.1.2019 עמ' 1902

10 ומעלה עד 1,370 לנפש עד 1,576 לנפש עד 1,781 לנפש עד 2,414 לנפש

10 ומעלה עד 1,400 לנפש עד 1,160 לנפש עד 1,820 לנפש עד 2,606 לנפש

 

מיום 1.1.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8320 מיום 7.1.2020 עמ' 380

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2018

1 עד 2,847 מעל 2,847 עד 3,274 מעל 3,274 עד 3,701 מעל 3,701 עד 5,300

2 עד 4,270 מעל 4,270 עד 4,910 מעל 4,910 עד 5,550 מעל 5,550 עד 7,949

3 עד 4,952 מעל 4,952 עד 5,695 מעל 5,695 עד 6,438 מעל 6,438 עד 9,219

4 עד 5,636 מעל 5,636 עד 6,481 מעל 6,481 עד 7,327 מעל 7,327 עד 10,492

5 עד 7,028 מעל 7,028 עד 8,083 מעל 8,083 עד 9,137 מעל 9,137 עד 13,085

6 עד 8,421 מעל 8,421 עד 9,684 מעל 9,684 עד 10,947 מעל 10,947 עד 15,677

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40% עד 20%

7 עד 9,813 מעל 9,813 עד 11,285 מעל 11,285 עד 12,757 מעל 12,757 עד 18,269

8 עד 11,206 מעל 11,206 עד 12,886 מעל 12,886 עד 14,567 מעל 14,567 עד 20,862

9 עד 12,598 מעל 12,598 עד 14,488 מעל 14,488 עד 16,377 מעל 16,377 עד 23,454

10 ומעלה עד 1,400 לנפש עד 1,610 לנפש עד 1,820 לנפש עד 2,606 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50% עד 30%

 

מיום 1.1.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9048 מיום 31.12.2020 עמ' 1330

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019

1 עד 2,881 מעל 2,881 עד 3,313 מעל 3,313 עד 3,745 מעל 3,745 עד 5,300

2 עד 4,321 מעל 4,321 עד 4,969 מעל 4,969 עד 5,617 מעל 5,617 עד 7,949

3 עד 5,011 מעל 5,011 עד 5,763 מעל 5,763 עד 6,514 מעל 6,514 עד 9,219

4 עד 5,703 מעל 5,703 עד 6,558 מעל 6,558 עד 7,414 מעל 7,414 עד 10,491

5 עד 7,121 מעל 7,121 עד 8,190 מעל 8,190 עד 9,258 מעל 9,258 עד 13,101

6 עד 8,540 מעל 8,540 עד 9,821 מעל 9,821 עד 11,102 מעל 11,102 עד 15,711

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40% עד 20%

7 עד 9,958 מעל 9,958 עד 11,452 מעל 11,452 עד 12,946 מעל 12,946 עד 18,320

8 עד 11,377 מעל 11,377 עד 13,084 מעל 13,084 עד 14,790 מעל 14,790 עד 20,930

9 עד 12,796 מעל 12,796 עד 14,715 מעל 14,715 עד 16,634 מעל 16,634 עד 23,540

10 ומעלה עד 1,422 לנפש עד 1,635 לנפש עד 1,848 לנפש עד 2,616 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50% עד 30%

 

מיום 1.1.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9932 מיום 17.1.2022 עמ' 1758

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019

1 עד 2,889 מעל 2,889 עד 3,322 מעל 3,322 עד 3,755 מעל 3,755 עד 5,300

2 עד 4,334 מעל 4,334 עד 4,984 מעל 4,984 עד 5,634 מעל 5,634 עד 7,951

3 עד 5,027 מעל 5,027 עד 5,781 מעל 5,781 עד 6,535 מעל 6,535 עד 9,223

4 עד 5,720 מעל 5,720 עד 6,578 מעל 6,578 עד 7,436 מעל 7,436 עד 10,494

5 עד 7,239 מעל 7,239 עד 8,325 מעל 8,325 עד 9,411 מעל 9,411 עד 13,282

6 עד 8,759 מעל 8,759 עד 10,073 מעל 10,073 עד 11,387 מעל 11,387 עד 16,070

שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40% עד 20%

7 עד 10,279 מעל 10,279 עד 11,821 מעל 11,821 עד 13,362 מעל 13,362 עד 18,858

8 עד 11,798 מעל 11,798 עד 13,568 מעל 13,568 עד 15,338 מעל 15,338 עד 21,646

9 עד 13,318 מעל 13,318 עד 15,316 מעל 15,316 עד 17,313 מעל 17,313 עד 24,434

10 ומעלה עד 1,480 לנפש עד 1,702 לנפש עד 1,924 לנפש עד 2,715 לנפש

שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50% עד 30%

 

תק' תשס"א-2001 תק' תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשס"ז-2007 תק' תשע"ו-2016 תק' תשפ"ב-2022

תוספת שניה

 

טופס 1

(תקנות 2(8)(ב), 4 ו-19)

[בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים]

 

טופס 2

(תקנות 8 ו-19)

[בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים]

 

תק' (מס' 3)  תשס"ה-2005

תוספת שלישית

(תקנה 3ג)

תק' תשע"ז-2016

1.    (בוטל).

תק' תשס"ח-2007 תק' (מס' 3) תשס"ח-2008 תק' (מס' 2) תשע"ב-2012 תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

2.    יישובים סובב עזה:


(1)  אבשלום

(2)  אור הנר

(3)  איבים

(4)  ארז

(5)  בארי

(6)  גבים

(7)  גברעם

(8)  דקל

(9)  זיקים

(10) זמרת

(11) חולית

(12) יבול

(13) יד מרדכי

(14) יכיני

(15) ישע

(16) יתד

(17) כיסופים

(18) כפר מימון

(19) כפר עזה

(20) כרם שלום

(21) כרמיה

(22) מבטחים

(23) מגן

(24) מפלסים

(25) נחל עוז

(26) ניר יצחק

(27) ניר עוז

(28) ניר עם

(29) נירים

(30) נתיב העשרה

(31) סופה

(32) סעד

(33) עין הבשור

(34) עין השלושה

(35) עלומים

(36) עמי עוז

(37) פרי גן

(38) רעים

(39) שדה אברהם

(40) שובה

(41) שוקדה

(42) תושיה

(43) תלמי יוסף

(44) תקומה

(45) חוות השקמים

(46) שלומית

 


מיום 1.1.2005

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6410 מיום 11.8.2005 עמ' 880

הוספת תוספת שלישית

 

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 178

2. יישובים סובב עזה:


(1) אבשלום

(2) אור הנר

(3) איבים

(4) ארז

(5) בארי

(6) גבים

(7) גברעם

(8) דקל

(9) זיקים

(10) זמרת

(11) חולית

(12) יבול

(13) יד מרדכי

(14) יכיני

(15) ישע

(16) יתד

(17) כיסופים

(18) כפר מימון

(19) כפר עזה

(20) כרם שלום

(21) כרמיה

(22) מבטחים

(23) מגן

(24) מפלסים

(25) נחל עוז

(26) ניר יצחק

(27) ניר עוז

(28) ניר עם

(29) נירים

(30) נתיב העשרה

(31) סופה

(32) סעד

(33) עין הבשור

(34) עין השלושה

(35) עלומים

(36) עמי עוז

(37) פרי גן

(38) רעים

(39) שדה אברהם

(40) שובה

(41) שוקדה

(42) תושיה

(43) תלמי יוסף

(44) תקומה

 


 

מיום 1.1.2007

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 598

2. יישובים סובב עזה:


(1) אבשלום

(2) אור הנר

(3) איבים

(4) ארז

(5) בארי

(6) גבים

(7) גברעם

(8) דקל

(9) זיקים

(10) זמרת

(11) חולית

(12) יבול

(13) יד מרדכי

(14) יכיני

(15) ישע

(16) יתד

(17) כיסופים

(18) כפר מימון

(19) כפר עזה

(20) כרם שלום

(21) כרמיה

(22) מבטחים

(23) מגן

(24) מפלסים

(25) נחל עוז

(26) ניר יצחק

(27) ניר עוז

(28) ניר עם

(29) נירים

(30) נתיב העשרה

(31) סופה

(32) סעד

(33) עין הבשור

(34) עין השלושה

(35) עלומים

(36) עמי עוז

(37) פרי גן

(38) רעים

(39) שדה אברהם

(40) שובה

(41) שוקדה

(42) תושיה

(43) תלמי יוסף

(44) תקומה

(45) דורות

(46) ברור-חיל

(47) מבקיעים

(48) צוחר

(49) אוהד

(50) תלמי אליהו

(51) שדה ניצן

 


 

מיום 1.1.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7114 מיום 30.4.2012 עמ' 1086

1. אזור שדרות רבתי:

(1) גבולה המוניציפלי של העיר שדרות;

(2) אזור התעשיה "ספירים" (שער הנגב מזרח) – תב"ע מס' 10/303/02/7 ותב"ע מס' 7/בת22;

(3) אזור התעשיה "מפעלי שער הנגב" – תב"ע מס' 3/128/03/7;

(4) מיתחם קמפוס המכללה האקדמית "ספיר" – מכללת הנגב על שם פנחס ספיר – תב"ע מס. 29/303/02/7/ (20/303/02/7);

(5) כפר הסטודנטים "איבים" – תב"ע מס' 11/303/02/7;

(6) תחום תכנית מס' 28/303/02/7 – אזור התעסוקה "ניר עם – שער הנגב".

2. יישובים סובב עזה:


(1) אבשלום

(2) אור הנר

(3) איבים

(4) ארז

(5) בארי

(6) גבים

(7) גברעם

(8) דקל

(9) זיקים

(10) זמרת

(11) חולית

(12) יבול

(13) יד מרדכי

(14) יכיני

(15) ישע

(16) יתד

(17) כיסופים

(18) כפר מימון

(19) כפר עזה

(20) כרם שלום

(21) כרמיה

(22) מבטחים

(23) מגן

(24) מפלסים

(25) נחל עוז

(26) ניר יצחק

(27) ניר עוז

(28) ניר עם

(29) נירים

(30) נתיב העשרה

(31) סופה

(32) סעד

(33) עין הבשור

(34) עין השלושה

(35) עלומים

(36) עמי עוז

(37) פרי גן

(38) רעים

(39) שדה אברהם

(40) שובה

(41) שוקדה

(42) תושיה

(43) תלמי יוסף

(44) תקומה

(45) דורות

(46) ברור-חיל

(47) מבקיעים

(48) צוחר

(49) אוהד

(50) תלמי אליהו

(51) שדה ניצן

(45) חוות השקמים

 


 


 

מיום 1.1.2012

תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7131 מיום 21.6.2012 עמ' 1266

2. יישובים סובב עזה:


(1) אבשלום

(2) אור הנר

(3) איבים

(4) ארז

(5) בארי

(6) גבים

(7) גברעם

(8) דקל

(9) זיקים

(10) זמרת

(11) חולית

(12) יבול

(13) יד מרדכי

(14) יכיני

(15) ישע

(16) יתד

(17) כיסופים

(18) כפר מימון

(19) כפר עזה

(20) כרם שלום

(21) כרמיה

(22) מבטחים

(23) מגן

(24) מפלסים

(25) נחל עוז

(26) ניר יצחק

(27) ניר עוז

(28) ניר עם

(29) נירים

(30) נתיב העשרה

(31) סופה

(32) סעד

(33) עין הבשור

(34) עין השלושה

(35) עלומים

(36) עמי עוז

(37) פרי גן

(38) רעים

(39) שדה אברהם

(40) שובה

(41) שוקדה

(42) תושיה

(43) תלמי יוסף

(44) תקומה

(45) חוות השקמים

(46) שלומית

  

מיום 1.1.2015

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7725 מיום 6.11.2016 עמ' 107

ביטול פרט 1

הנוסח הקודם:

1. אזור שדרות רבתי:

(1) גבולה המוניציפלי של העיר שדרות;

(2) אזור התעשיה "ספירים" (שער הנגב מזרח) – תב"ע מס' 10/303/02/7 ותב"ע מס' 7/בת22;

(3) אזור התעשיה "מפעלי שער הנגב" – תב"ע מס' 3/128/03/7;

(4) מיתחם קמפוס המכללה האקדמית "ספיר" – מכללת הנגב על שם פנחס ספיר – תב"ע מס. 29/303/02/7/ (20/303/02/7);

(5) כפר הסטודנטים "איבים" – תב"ע מס' 11/303/02/7;

(6) תחום תכנית מס' 28/303/02/7 – אזור התעסוקה "ניר עם – שער הנגב".

 

 

תק' תשס"ז-2006

תוספת רביעית

תוספת רביעית

(תקנה 26(ו)(2))

[התחייבות לתשלום ארנונה כללית]

מיום 8.11.2006

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6532 מיום 8.11.2006 עמ' 202

הוספת התוספת הרביעית

 

תק' (מס' 3) תשע"ז-2017

תוספת חמישית

(תקנה 26א(ו)(2))

בעד נכס נושא החוב ברח'       גוש       חלקה       מס' הדירה       זיהוי אחר       (להלן – הנכס)

מס' חשבון בפנקסי הרשות המקומית      

המצוי בתחום (שם הרשות המקומית) (להלן – הרשות המקומית)

אנו הח"מ       ת"ז      

      ת"ז      

יחד ולחוד

חברה (שם התאגיד) מס'      , באמצעות נציגה (שם הנציג ומס' זהות), המוסמך לחתום בשם התאגיד החייבים ארנונה כללית בעד הנכס, מסכימים להשתתף במבצע הפחתת חובות הארנונה, לפי החלטת מועצת הרשות המקומית, ועל פי הכללים שנקבעו בתקנה 26א לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 (להלן – התקנות).

הובהר לנו כי חוב הארנונה החל על הנכס עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) בתוספת תשלומי פיגורים, נכון להיום (להלן – חוב הארנונה המלא) הוא בסכום של       שקלים חדשים, וכי סכום החוב, לאחר ההפחתה על פי התקנות (להלן – יתרת החוב) הוא       שקלים חדשים.

ידוע לנו כי תשלום יתרת החוב הבא לסלק את החוב המלא, מותנה במילוי התנאים המפורטים להלן.

אי לכך אנו מתחייבים ומסכימים כדלקמן:

1.        (א)  לשלם את יתרת החוב במלואה עד יום       ב      (מספר התשלומים) תשלומים כמפורט בסעיף קטן (ב), כסדרם ובמועדם.

(ב)  לצורך מילוי ההתחייבות שלפי סעיף קטן (א), אנו נוקטים בזה אחד מאלה:

(1)   הפקדת       שיקים חודשיים שווים ורצופים לטובת הרשות המקומית, כל אחד על כך       שקלים חדשים.

(2)   נתינת הוראה בלתי חוזרת לניכוי מחשבון הבנק שעל שמנו ב(מס' התשלומים) חודשיים שווים ורצופים לטובת הרשות המקומית כל אחד על סכום של       שקלים חדשים.

(3)   נתינת הוראה לתשלום יתרת החוב באמצעות כרטיס אשראי הרשום על שמנו ב      (מספר התשלומים) תשלומים חודשיים שווים ורצופים, כל אחד על סכום של       שקלים חדשים.

2.        (א)  אני מסכימים לכך, כי אם לא נפרע שני תשלומים מצטברים שהתחייבנו בתשלומם לפי סעיף 1(ב), או אם לא נפרע את יתרת החוב בתום המועד לפירעון התשלומים       כאמור – תבוטל ההפחתה שניתנה לנו על פי התקנות (להלן – ההפחתה) ותיווסף ליתרת החוב.

בוטלה ההפחתה בידי הרשות המקומית לפי סעיף זה, ייזקפו הסכומים ששילמנו על פי כתב התחייבות זה עד מועד הביטול, על חשבון חוב הארנונה המלא שנהיה חייבים בתשלומו.

ולראיה באנו על החתום היום

 

____________________                      _____________________

נחתם בפני       (שם ותפקיד ברשות המקומית), היום      

מיום 23.4.2017

תק' (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7802 מיום 23.4.2017 עמ' 993

הוספת תוספת חמישית

 

 

י"ז בשבט תשנ"ג (8 בפברואר 1993)                      אריה דרעי

                                                                                              שר הפנים

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ג מס' 5503 מיום 25.2.1993 עמ' 419.

ת"ט ק"ת תשנ"ג מס' 5508 מיום 9.3.1993 עמ' 540.

תוקנו ק"ת תשנ"ג מס' 5535 מיום 21.7.1993 עמ' 982 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 225 – תק' תשנ"ד-1993; ר' תקנה 12 לענין תחילה.

ק"ת תשנ"ד מס' 5605 מיום 9.6.1994 עמ' 916 – תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתן ביום 1.1.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5634 מיום 26.10.1994 עמ' 272 – תק' תשנ"ה-1994; תחילתן ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ה מס' 5641 מיום 24.11.1994 עמ' 371 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1994; תחילתן ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5721 מיום 12.12.1995 עמ' 227 – תק' תשנ"ו-1995; תחילתן ביום 1.1.1996.

ק"ת תשנ"ו מס' 5741 מיום 24.3.1996 עמ' 707 – תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתן ביום 1.1.1996.

ק"ת תשנ"ו מס' 5779 מיום 22.8.1996 עמ' 1509 – תק' (מס' 3) תשנ"ו-1996; ר' תקנה 2 לענין תחילה.

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 110 – תק' תשנ"ז-1996; תחילתן ביום 1.1.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 279 – תק' (מס' 2) תשנ"ז-1996; תחילתן ביום 1.1.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5863 מיום 3.12.1997 עמ' 94 – תק' תשנ"ח-1997; תחילתן ביום 1.1.1998.

ק"ת תשנ"ח מס' 5880 מיום 15.2.1998 עמ' 404 – תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.1.1998.

ק"ת תשנ"ח מס' 5925 מיום 14.9.1998 עמ' 1315 – תק' (מס' 3) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.1.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 334 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1.1.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6016 מיום 20.1.2000 עמ' 273 – תק' תש"ס-2000; תחילתן ביום 1.1.2000.

ק"ת תש"ס מס' 6047 מיום 30.7.2000 עמ' 768 – תק' (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתן ביום 1.1.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6079 מיום 21.1.2001 עמ' 303 – תק' תשס"א-2001; תחילתן ביום 1.1.2001.

ק"ת תשס"א מס' 6086 מיום 13.2.2001 עמ' 422 – תק' (מס' 2) תשס"א-2001; תחילתן ביום 1.1.2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6142 מיום 27.12.2001 עמ' 258 – תק' תשס"ב-2001; תחילתן ביום 1.1.2001.