נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו המשקולות והמידות (שימוש במכשירים לצרכי מסחר), תשכ"ג-1963

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – סחר

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

שימוש במכשירים

סעיף 2

2

Go

ביטול צווים

סעיף 3

2

Go

השם

סעיף 4


צו המשקולות והמידות (שימוש במכשירים לצרכי מסחר), תשכ"ג-1963*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת המשקלות והמידות, 1947, והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בתקנות המשקלות והמידות, תשכ"ג-1963.

שימוש במכשירים

2.    לא ישתמש אדם לצרכי מסחר במידת-אורך-קיבול, משאבה, משקולת או מכונת שקילה אלא אם –

(1)  מידת-האורך, מידת-הקיבול והמשקולות הן מטריות;

(2)  המכשירים כויילו וחותמו בהתאם לתקנות המשקולות והמידות, תשכ"ג-1963.

ביטול צווים

3.    בטלים –

(1)  צו המשקלות והמידות (משקלות מטריים), 1947;

(2)  צו המשקולות (מידות אורך), 1947;

(3)  צו משקלות ומידות (מכונות שקילה), תש"י-1949;

(4)  צו המשקלות והמידות (שימוש במידות קיבול), תשי"ד-1954;

(5)  צו המשקלות והמידות (מדידת חמרי דלק ושימוש במשאבה), תשי"ט-1959.

השם

4.    לצו זה ייקרא "צו המשקולות והמידות (שימוש במכשירים לצרכי מסחר), תשכ"ג-1963".

י"א בשבט תשכ"ג (5 בפברואר 1963)                     פנחס ספיר

                                                                                         שר המסחר והתעשיה* פורסם ק"ת תשכ"ג מס' 1419 מיום 26.2.1963 עמ' 1062.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות