נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – נוטריונים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – נוטריונים

תוכן ענינים

פרק א': רישוי

Go

3

סעיף 1

ועדת רשיונות

Go

3

סעיף 2

כשירות

Go

3

סעיף 3

כהונות שדינן כדין עיסוק במקצוע  עורך דין

Go

3

סעיף 4

התנגדות

Go

3

סעיף 5

פנקס נוטריונים ואגרת רשיון

Go

3

סעיף 6

אגרה שנתית

Go

3

פרק ב': סמכויות הנוטריון

Go

3

סעיף 7

סמכויות הנוטריון

Go

3

סעיף 8

ייחוד פעולות

Go

4

סעיף 9

שמירת סמכויות

Go

4

פרק ג': דרכים ותנאים לביצוע פעולה נוטריונית

Go

4

סעיף 10

איסור השימוש בסמכות לטובת קרובים

Go

4

סעיף 11

אימות חתימה

Go

4

סעיף 12

אישור העתק

Go

4

סעיף 13

אישור נכונות של רשימת מצאי

Go

4

סעיף 14

אישור שאדם זכאי לחתום בשם זולתו

Go

4

סעיף 15

אישור תרגום

Go

4

סעיף 16

אישור שאדם נמצא בחיים

Go

4

סעיף 17

אי ביול

Go

4

סעיף 18

דרכי הביצוע של פעולה נוטריונית

Go

4

פרק ד': התוצאות של פעולה נוטריונית

Go

4

סעיף 19

כוחו של אישור

Go

4

סעיף 20

יפוי כוח

Go

4

פרק ה': אתיקה מקצועית

Go

5

סעיף 21

שמירת כבוד המקצוע

Go

5

סעיף 22

חובת הנאמנות

Go

5

סעיף 23

הסדרת פרסומת

Go

5

סעיף 24

איסור שידול לשם השגת עבודה

Go

5

סעיף 25

שימוש בתארים

Go

5

סעיף 26

הגבלות על שותפות

Go

5

סעיף 27

איסור עיסוק כשכיר

Go

5

סעיף 28

סוד מקצועי

Go

5

סעיף 29

איסור השימוש בידיעה שנמסרה לנוטריון

Go

5

פרק ו': ניהול ושמירת מסמכים

Go

5

סעיף 30

ארכיון מרכזי

Go

5

סעיף 31

ניהול ספרים

Go

5

סעיף 32

תקנות בקשר לטיפול ועיון במסמכים

Go

5

סעיף 33

ביקורת

Go

5

פרק ז': שיפוט משמעתי

Go

6

סעיף 34

עבירות משמעת

Go

6

סעיף 35

סמכויות בית הדין של לשכת עורכי הדין

Go

6

סעיף 36

קובל

Go

6

סעיף 37

תחולת חוק הלשכה

Go

6

סעיף 38

צו חיפוש

Go

6

סעיף 39

אמצעי משמעת

Go

6

סעיף 40

אמצעי עזר

Go

6

סעיף 41

ערעור

Go

6

סעיף 42

השעיית נוטריון

Go

6

פרק ח': סיום הכהונה והפסקתה

Go

6

סעיף 43

ביטול הרשיון

Go

6

סעיף 44

הפסקת החברות בלשכת עורכי הדין

Go

7

פרק ט': אימות חתימת נוטריון

Go

7

סעיף 45

הסמכות לאמת

Go

7

פרק י': שונות

Go

7

סעיף 46

תקנות בדבר שיעורי שכר ושירותים ואגרות

Go

7

סעיף 47

סיוע לעבירה

Go

7

סעיף 48

התחזות

Go

7

סעיף 49

עשיית פעולה שיוחדה לנוטריון

Go

7

סעיף 50

מילוי מקום נוטריון

Go

7

סעיף 50א

סמכויות נציגי המדינה

Go

7

סעיף 51

ביטולים

Go

7

סעיף 52

תיקון פקודת הראיות

Go

7

סעיף 53

תיקון חוק הירושה

Go

8

סעיף 54

הוראות מעבר

Go

8

סעיף 55

ביצוע

Go

8

סעיף 56

תחילה

Go

8


חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976*

פרק א': רישוי

ועדת רשיונות (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

1.    רשיון נוטריון יינתן מאת ועדת רשיונות של שבעה שימנה שר המשפטים, מהם שניים על פי הצעת לשכת עורכי הדין; היושב ראש יהיה משפטן עובד המדינה, שני חברים לפחות יהיו נציגי ציבור וחבר אחד לפחות יהיה נוטריון.

מיום 10.3.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 887 מיום 10.3.1978 עמ' 92 (ה"ח 1317)

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

1. רשיון נוטריון יינתן מאת ועדת רשיונות של שבעה: בראש ועדת הרשיונות יעמוד היועץ המשפטי לממשלה; שר המשפטים ימנה את יתר חברי הועדה, מהם שניים על פי הצעת לשכת עורכי הדין, שני חברים נוספים לפחות יהיו נציגי ציבור, וחבר אחד לפחות יהיה נוטריון.

כשירות

2.    (א)  מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:

(תיקון מס' 8) תשס"ב-2002

(1)   הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לענין זה, "תושב קבע בישראל" – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(2)   הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:

(תיקון מס' 9) תשס"ב-2002

(א)   עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מתוכן חמש וחצי שנים לפחות בישראל;

(תיקון מס' 9) תשס"ב-2002

(ב)   (נמחקה);

(תיקון מס' 2) תשל"ט-1979

(ג)    עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מהן שנתיים לפחות בישראל, והגיש את בקשתו לרשיון תוך שבע שנים מהיום שבו היה לראשונה תושב ישראל.

(3)   לא הורשע בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית שיש בה משום קלון;

(4)   לא הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בישראל על פי פסק דין סופי בהליכים משמעתיים, למעט הליך על פי סעיף 78 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (להלן – חוק הלשכה), ולא בוטל רשיונו ולא הותלה תקפו בהליכים משמעתיים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950;

(5)   ועדת הרשיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון, לאחר שנתנה את דעתה, בין השאר, לענשים משמעתיים שהוטלו עליו לפי חוק הלשכה או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ, תש"י-1950, תוך 10 שנים לפני מתן הרשיון, פרט לאלה האמורים בפסקה (4).

           (ב)  ועדת הרשיונות רשאית לתת לאדם רשיון נוטריון אף אם הורשע כאמור בסעיף קטן (א)(3) אם עברו עשר שנים מיום שגמר לרצות את ענשו, ואף אם הוטל עליו אחד הענשים האמורים בסעיף קטן (א)(4) אם עברו עשר שנים מיום שבו הוטל העונש.

(תיקון מס' 9) תשס"ב-2002

           (ג)   ועדת הרישיונות רשאית להתנות מתן רישיון נוטריון בהשתתפות בהשתלמות קצרה במתכונת שתקבע הועדה; המשתתף יישא בעלות השתתפותו בהשתלמות, כולה או חלקה, כפי שתקבע הועדה.

מיום 10.8.1979

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ט מס' 943 מיום 10.8.1979 עמ' 148 (ה"ח 1398)

החלפת פסקה 2(א)(2)(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) הגיע לישראל כעולה, עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מהן שנתיים לפחות בישראל, והגיש בקשתו לרשיון תוך חמש שנים מהיום שבו עלה;

מיום 15.1.2002

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 87 (ה"ח 2982)

(א) מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לענין זה, "תושב קבע בישראל" – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

מיום 1.11.2002 עד יום 31.10.2003

הוראת שעה תשס"ב-2002

ס"ח תשס"ב מס' 1858 מיום 17.7.2002 עמ' 482 (ה"ח 3107)

(א) מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לענין זה, "תושב קבע בישראל" – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(2) הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:

(א) עסק במקצוע של עורך דין בישראל 15 שנים לפחות עסק במקצוע של עורך דין 14 שנים לפחות, מתוכן שבע שנים וחצי לפחות בישראל;

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1858 מיום 17.7.2002 עמ' 482 (ה"ח 3107)

הוספת סעיף קטן 2(ג)

מיום 1.11.2003 עד יום 31.10.2005

הוראת שעה תשס"ב-2002

ס"ח תשס"ב מס' 1858 מיום 17.7.2002 עמ' 482 (ה"ח 3107)

(א) מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לענין זה, "תושב קבע בישראל" – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(2) הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:

(א) עסק במקצוע של עורך דין 14 שנים לפחות, מתוכן שבע שנים וחצי לפחות בישראל עסק במקצוע של עורך דין 12 שנים לפחות, מתוכן שש שנים וחצי לפחות בישראל;

מיום 1.11.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1858 מיום 17.7.2002 עמ' 482 (ה"ח 3107)

(א) מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לענין זה, "תושב קבע בישראל" – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(2) הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:

(א) עסק במקצוע של עורך דין 12 שנים לפחות, מתוכן שש שנים וחצי לפחות בישראל עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מתוכן חמש וחצי שנים לפחות בישראל;

(ב) הגיע לגיל 65 ועסק במקצוע של עורך דין בישראל 10 שנים לפחות;

כהונות שדינן כדין עיסוק במקצוע  עורך-דין

3.    לענין האמור בסעיף 2(א)(2), דין תקופת כהונה כשופט, כחבר בית-דין דתי או בתפקיד משפטי אחר ששר המשפטים אישר אותו בצו לצורך סעיף זה, כדין תקופת עיסוק במקצוע של עורך דין בישראל, ודין תקופת כהונה כשופט או כנוטריון בחוץ לארץ כדין תקופת עיסוק במקצוע של עורך דין בחוץ לארץ.

התנגדות

4.    (א)  מצאה הועדה שנתמלאו במבקש הרשיון תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 2(א), או החליטה שיש מקום להשתמש בסמכות לפי סעיף 2(ב), תפרסם את הבקשה במועד ובדרך שנקבעו בתקנות.

           (ב)  כל אדם רשאי להגיש לועדת הרשיונות, במועד ובדרך שנקבעו בתקנות, התנגדות מנומקת להענקת הרשיון למבקש, אך לא תדחה הועדה את הבקשה על סמך ההתנגדות לפני שנתנה למבקש הזדמנות להשמיע טענותיו.

פנקס נוטריונים ואגרת רשיון

5.    בטרם יתחיל נוטריון לכהן –

(1)   יחתום את שמו בפנקס הנוטריונים שינוהל בפיקוחו של שר המשפטים;

(2)   ימסור למי ששר המשפטים הסמיכו לכך דוגמה של חתימתו ושל חותמו, בדרך שנקבעה בתקנות;

(3)   ישלם את האגרה שנקבעה בתקנות.

אגרה שנתית (תיקון מס' 5)  תשנ"ד-1993

6.    (א)  בעל רשיון נוטריון ישלם, לא יאוחר מ-31 בינואר של כל שנה, אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות; לא שולמה האגרה כאמור, יווספו לה תוספות אלה:

(1)   שולמה האגרה בתקופה שבין 1 בפברואר ובין 31 במרס – 10%;

(2)   שולמה האגרה בתקופה שבין 1 באפריל ובין 30 בספטמבר – 50%;

(3)   שולמה האגרה אחרי 30 בספטמבר – 100%;

(4)   שולמה האגרה אחרי אותה שנה פלונית תישא, בנוסף לתשלום כפל האגרה כאמור בפסקה (3), גם הפרשי הצמדה על סכום האגרה שנקבע, לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם למועד תשלום האגרה של אותה השנה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומה בפועל.

(תיקון מס' 5) תשנ"ד-1993

           (א1)        לא שילם בעל רשיון נוטריון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס של השנה שלאחריה, לא יהיה רשאי לשמש נוטריון כל עוד לא שילם את האגרה באותה השנה, כאמור בסעיף קטן (א)(4).

           (ב)  נוטריון שלא שילם אגרה שנתית לחמש שנים, יפקע תקפו של רשיונו.

(תיקון מס' 5) תשנ"ד-1993

           (ג)   שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות שיעור שונה של אגרה שנתית לבעל רשיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה או יותר.

מיום 21.11.1993

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ד מס' 1440 מיום 21.11.1993 עמ' 24 (ה"ח 2194)

6. (א) נוטריון ישלם בחודש תשרי של כל שנה אגרה שנתית לאותה שנה כפי שנקבע בתקנות; לא שילם בחודש תשרי, יחוייב בכפל האגרה שנקבעה.

(א) בעל רשיון נוטריון ישלם, לא יאוחר מ-31 בינואר של כל שנה, אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות; לא שולמה האגרה כאמור, יווספו לה תוספות אלה:

(1) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 בפברואר ובין 31 במרס – 10%;

(2) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 באפריל ובין 30 בספטמבר – 50%;

(3) שולמה האגרה אחרי 30 בספטמבר – 100%;

(4) שולמה האגרה אחרי אותה שנה פלונית תישא, בנוסף לתשלום כפל האגרה כאמור בפסקה (3), גם הפרשי הצמדה על סכום האגרה שנקבע, לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם למועד תשלום האגרה של אותה השנה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומה בפועל.

(א1) לא שילם בעל רשיון נוטריון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס של השנה שלאחריה, לא יהיה רשאי לשמש נוטריון כל עוד לא שילם את האגרה באותה השנה, כאמור בסעיף קטן (א)(4).

(ב) נוטריון שלא שילם אגרה שנתית לחמש שנים, יפקע תקפו של רשיונו.

(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות שיעור שונה של אגרה שנתית לבעל רשיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה או יותר.

פרק ב': סמכויות הנוטריון

סמכויות הנוטריון

7.    נוטריון מוסמך –

(1)   לאמת חתימה על מסמך;

(2)   לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;

(3)   לאשר נכונותו של העתק מסמך;

(4)   לאשר נכונותו של תרגום מסמך;

(5)   לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

(6)   לאשר שאדם פלוני חי;

(7)   לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

(8)   לערוך העדה של מסמך סחיר;

(9)   לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

(10)  להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

(תיקון מס' 6)  תשנ"ה-1995

(11)  לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

מיום 24.2.1995

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 136 (ה"ח 2245)

הוספת פסקה 7(11)

ייחוד פעולות

8.    פעולה מן הפעולות המפורטות בסעיף 7(1), (3), (7), (8) ו-(9), כשהמסמך הנוטריוני דרוש לצרכי שימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, לא תיעשה אלא בידי נוטריון.

שמירת סמכויות

9.    אין בהוראות פרק זה כדי למנוע עשיית פעולה בידי עובד ציבורי המוסמך לכך במילוי תפקידו, או בידי אדם אחר המוסמך לכך על פי חיקוק.

פרק ג': דרכים ותנאים לביצוע פעולה נוטריונית

איסור השימוש בסמכות לטובת קרובים

10.   (א)  לא ישתמש נוטריון בסמכות מסמכויותיו בענין של עצמו, של קרובו, של שותפו, של עובדו או של תאגיד שהוא בשליטתו.

           (ב)  לענין סעיף זה, "קרוב" של הנוטריון –

(1)   בן זוג;

(2)   הורה, הורה הורה, הורה בן-זוג, צאצא, צאצא בן-זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה;

(3)   אח או אחות ובני זוגם.

אימות חתימה

11.   לא יאמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו על המסמך.

אישור העתק

12.   לא יאשר נוטריון שמסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור, אלא אם המקור הוצג לפניו והוא השווה זה אל זה ומצאם שווים.

אישור נכונות של רשימת מצאי

13.   לא יאשר נוטריון את נכונותה של רשימת מצאי אלא אם ערך אותה או נערכה בפניו והוא בקי בנושא המצאי.

אישור שאדם זכאי לחתום בשם זולתו

14.   לא יאשר נוטריון שהחתום על מסמך בשם זולתו זכאי לחתום עליו כך, אלא אם זכותו לחתום הוכחה לנוטריון על ידי מסמכים שיש בהם ראיה לדבר, ואם חתם בשם תאגיד – על ידי פנקס המתנהל על פי חיקוק, בין בידי עובד ציבורי ובין בדרך אחרת, או על ידי מסמך אחר שיש בו ראיה לדבר.

אישור תרגום

15.   לא יאשר נוטריון נכונותו של תרגום אלא אם הוא שולט בשפה שבה נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך את התרגום או בדק את נכונותו.

אישור שאדם נמצא בחיים

16.   לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה.

אי-ביול

17.   לא ישתמש נוטריון בסמכותו לגבי מסמך שאינו מבוייל כדין.

דרכי הביצוע של פעולה נוטריונית

18.   שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות דרכים ותנאים נוספים שבהם יבצע נוטריון פעולה נוטריונית ובין השאר רשאי הוא לקבוע הוראות בדבר –

(1)  בירור כשרותו המשפטית של המתייצב לפניו לשם ביצוע של הפעולה הנוטריונית ואת היותו מבין אל נכון את משמעות הפעולה;

(2)  רשומות שעל הנוטריון לנהל על הפעולות הנוטריוניות שביצע, העתקים ממסמכים שפעל בהם, שעליו להשאיר בידו, ודרכי השמירה של כל אלה ומשך זמנה.

פרק ד': התוצאות של פעולה נוטריונית

כוחו של אישור

19.   אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור.

יפוי-כוח (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978

20.   (א)  יפוי-כוח כללי ויפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה.

(תיקון מס' 1) תשל"ח-1978

           (ב)  סעיף זה אינו חל על יפוי-כוח שניתן בחוץ לארץ לפי דיני המקום שבו ניתן.

מיום 11.6.1977

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 887 מיום 10.3.1978 עמ' 92 (ה"ח 1317)

20. (א) יפוי-כוח כללי ויפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה.

(ב) סעיף זה אינו חל על יפוי-כוח שניתן בחוץ לארץ לפי דיני המקום שבו ניתן.

פרק ה': אתיקה מקצועית

שמירת כבוד המקצוע

21.   נוטריון ישמור על כבוד המקצוע ויימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד המקצוע.

חובת הנאמנות

22.   במילוי תפקידיו יפעל נוטריון בנאמנות ובמסירות; נתבקש הנוטריון לבצע פעולה בשביל יותר מאדם אחד, חב הוא בנאמנות שווה לכל הצדדים ואין נפקא מינה מי מהם משלם את שכרו.

הסדרת פרסומת  (תיקון מס' 7) תש"ס-2000

23.   נוטריון לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו אלא בהתאם לכללים שהותקנו לפי סעיף 55 לחוק הלשכה; כן יחולו על נוטריון הכללים שהותקנו לפי הסעיף האמור, לענין ציון השם והמקצוע.

מיום 28.11.2000

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 183 (ה"ח 2725)

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

איסור פרסומת

23. נוטריון לא יעשה לעצמו פרסומת לעיסוקו במקצוע של נוטריון; המקרים והצורות שבהם הוא רשאי, או חייב לציין את שמו ואת מקצועו, וכן הדרכים שבהם מותר לו להביא את קיום משרדו לידיעת הציבור, יפורטו בתקנות.

איסור שידול לשם השגת עבודה

24.   לא ישדל נוטריון, בעצמו או על ידי אחר, למסור לו עבודה מקצועית.

שימוש בתארים

25.   לא ישתמש נוטריון לציון מקצועו אלא בתואר "נוטריון" או בתואר לועזי מקביל שנקבע בתקנות ובתואר זה בלבד; אין בהוראה זו כדי למנוע את השימוש בתואר אקדמי או בתואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו.

הגבלות על שותפות

26.   (א)  נוטריון לא יעסוק במקצועו בשותפות עם מי שאינו נוטריון, ולא ישתפו בהכנסותיו בתמורה לשירותים, לסיוע או לתועלת אחרת למקצועו; אולם רשאי נוטריון לשתף בהכנסותיו את אלמנתו ואת היתומים הקטינים של כל אחד מאלה:

(1)   שותפו או שותפו שפרש, אם נפטר בעודו נוטריון;

(2)   נוטריון שאת משרדו רכש.

           (ב)  נוטריון יבצע פעולה נוטריונית בשמו בלבד, אף אם הוא עוסק בשותפות עם נוטריון אחר.

           (ג)   סעיף זה אינו בא למנוע שותפות בין עורך דין שהוא נוטריון לבין עורך דין שאיננו נוטריון.

איסור עיסוק כשכיר

27.   במילוי תפקידו לא יעבוד הנוטריון כשכיר.

סוד מקצועי

28.   (א)  נוטריון ישמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו על ידי מי שנזקק לשירותיו שנעשו על פי דין, זולת אם נאמר אחרת בחיקוק או אם ויתר הלקוח בכתב על שמירת הסודיות.

           (ב)  העובד בשירותו של נוטריון ישמור על סודיות הענינים המגיעים לידיעתו במהלך שירותו באותה מידה שבה חייב הנוטריון בעצמו לשמור על סודיותם.

           (ג)   נוטריון חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח שעובדיו ישמרו על הסודיות כאמור בסעיף זה.

           (ד)  סעיף זה לא יחול על גילוי שנצטווה עליו הנוטריון או עובדו לפי צו בית משפט או בהליך משפטי.

איסור השימוש בידיעה שנמסרה לנוטריון

29.   לא ישתמש נוטריון בידיעה שהגיעה אליו במילוי תפקידו ממי שנזקק לשירותו לכל מטרה זולת למען אותו אדם שנזקק לשירותו כאמור או ברשותו.

ת"ט תשל"ז-1976

פרק ו': ניהול ושמירת מסמכים

מיום 4.11.1976

ת"ט תשל"ז-1976

ס"ח תשל"ז מס' 829 מיום 4.11.1976 עמ' 4

פרק ד' ו': ניהול ושמירת מסמכים

ארכיון מרכזי

30.   שר המשפטים רשאי להקים ארכיון מרכזי למסמכים נוטריוניים ולחייב נוטריונים לשלוח לארכיון זה, במועד שנקבע בתקנות, עותק ממסמכים או מסוגי מסמכים כפי שנקבע בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

ניהול ספרים

31.   נוטריון ינהל ספרים בקשר למילוי תפקידו, ובהם יירשמו פעולותיו בדרך שנקבעה בתקנות.

תקנות בקשר לטיפול ועיון במסמכים

32.   שר המשפטים יקבע בתקנות –

(1)  את סוגי הזכאים לעיין במסמכים אשר בארכיון המרכזי למסמכים נוטריוניים, לרבות מסמכים שנמסרו לפי סעיף 54, את סוגי הזכאים לקבל העתקים מהם, ואת סדרי העיון וקבלת ההעתקים;

(2)  את הצורה והמקום לגניזת מסמכים, לרבות ספרים כאמור בסעיף 31, אשר היו בידי נוטריון.

ביקורת

33.   (א)  נוטריון יעמיד את המסמכים שעליו לשמור ואת הספרים שעליו לנהל, לפי חוק זה, לביקורת מי ששר המשפטים מינהו לכך.

           (ב)  דרכי הבקורת ייקבעו בתקנות.

           (ג)   מי שנתמנה לערוך בקורת לפי סעיף זה, ישמור בסוד כל דבר שבא לידיעתו במילוי תפקידו ולא ישתמש בידיעה כאמור אלא למילוי תפקידו; הוראה זו אינה חלה על גילוי שנצטווה עליו בחקירה על פי דין או בהליך משפטי.

פרק ז': שיפוט משמעתי

עבירות משמעת

34.   נוטריון אשם בעבירת משמעת אם –

(1)  עבר על כללי האתיקה המקצועית כפי שנקבעו בפרק ה';

(2)  לא קיים את המוטל עליו לפי הוראות חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו או התרשל בקיום המוטל עליו כאמור;

(3)  עשה במילוי תפקידיו כנוטריון פעולה שלא היה מוסמך לה בחיקוק;

(4)  נתן אישור שידע או היה חייב לדעת שהוא כוזב;

(5)  גבה או דרש בעד שירותיו שכר שהוא למעלה מן הקבוע מכוחו של חוק זה, או גבה או דרש, ללא טעם מספיק, שכר שהוא למטה מן הקבוע מכוחו של חוק זה;

(6)  הורשע, בישראל או מחוצה לה, בעבירה שיש בה משום קלון.

סמכויות בית הדין של לשכת עורכי הדין

35.   הדיון בעבירות משמעת לפי פרק זה יהא לפני בית הדין המשמעתי המחוזי שהוקם לפי חוק הלשכה (להלן – בית הדין) והרכבו לענין זה יכלול שני נוטריונים לפחות.

קובל

36.   היועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים, בין ביוזמתם ובין על פי תלונת אדם אחר, להגיש קובלנה לבית הדין בשל עבירת משמעת ולהתייצב ולטעון בכל הליך לפי פרק זה.

תחולת חוק הלשכה

37.   (א)  הסמכויות של בית הדין וסדרי הדין בדיון לפי פרק זה יהיו כסמכויות וסדרי הדין בדיון לפי הפרק הששי לחוק הלשכה, זולת אם נקבע אחרת בחוק זה או על פיו; כן יחולו סעיפים 64 ו-80 לחוק הלשכה בשינויים המחוייבים.

           (ב)  שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין מיוחדים בהליכים לפי פרק זה.

צו חיפוש

38.   ראה בית הדין שיש לערוך חיפוש כדי להבטיח הצגה של תעודה או מסמך הדרושים לחקירה בעבירת משמעת או לדיון, רשאי הוא ליתן צו חיפוש; הצו יבוצע כדרך צו חיפוש לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969.

אמצעי משמעת

39.   (א)  ואלה הם אמצעי המשמעת שבית הדין מוסמך להטיל על הנוטריון:

(1)   אזהרה;

(2)   נזיפה;

(3)   קנס בסכום שלא יעלה על 20,000 לירות לכל עבירה;

(4)   התליית תקפו של הרשיון לתקופה קצובה שלא תעלה על חמש שנים;

(5)   ביטול הרשיון.

           (ב)  קנס שהוטל לפי סעיף זה ייגבה כמו קנס שהטיל בית משפט בהליך פלילי.

אמצעי עזר (תיקון מס' 3) תש"ם-1980

40.   לבית הדין יהיו בנוסף לאמור בסעיף 39 גם הסמכויות האמורות בסעיף 69 לחוק הלשכה, כן יחולו סעיפים 73 ו-74 לחוק הלשכה.

מיום 13.4.1980

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ם מס' 968 מיום 13.4.1980 עמ' 111 (ה"ח 1393)

40. לבית הדין יהיו בנוסף לאמור בסעיף 39 גם הסמכויות האמורות בסעיף 69 לחוק הלשכה, אלא שלענין זה יבוא הסכום של 5,000 לירות במקום הסכום הנקוב בסעיף 69(4); כן יחולו סעיפים 73 ו-74 לחוק הלשכה.

ערעור

41.   (א)  הנוטריון והיועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים לערער על פסק הדין של בית הדין לפני בית הדין המשמעתי הארצי, שהוקם לפי חוק הלשכה, במועד ובדרך שמערערים על פסק דין של בית הדין שניתן בהליכים לפי חוק הלשכה.

           (ב)  הרכב בית הדין המשמעתי הארצי בערעור לפי סעיף זה יכלול שני נוטריונים לפחות.

(תיקון מס' 10) תשס"ח-2008

           (ג)   על פסק הדין של בית הדין המשמעתי הארצי לפי סעיף זה רשאים הנוטריון והיועץ המשפטי לממשלה או נציגו לערער לפני בית המשפט המחוזי בירושלים תוך שלושים יום מיום שהודע להם פסק הדין של בית הדין הארצי.

(תיקון מס' 10) תשס"ח-2008

           (ד)  (בוטל).

מיום 3.7.2008

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 601 (ה"ח 388)

(ג) על פסק הדין של בית הדין המשמעתי הארצי לפי סעיף זה רשאים הנוטריון והיועץ המשפטי לממשלה או נציגו לערער לפני בית המשפט העליון בית המשפט המחוזי בירושלים תוך שלושים יום מיום שהודע להם פסק הדין של בית הדין הארצי.

(ד) פסק דין לא יבוצע אלא אם עברה תקופת הערעור, ואם הוגש ערעור - עד שהוחלט בו ואין ערעור עוד.

השעיית נוטריון

42.   (א)  בית הדין רשאי להשעות נוטריון –

(1)   שהוגש נגדו כתב אישום בבית משפט בשל עבירה פלילית שעבר במילוי תפקידו ושבנסיבות הענין היה בה משום קלון;

(2)   שהועמד לפניו לדין לפי חוק זה בענין שבו עלול בית הדין להחליט על התליית תקפו של הרשיון או על ביטולו.

           (ב)  השעייתו של נוטריון לפי סעיף קטן (א)(1) תהא עד לפסק דינו בבית המשפט, ואם הורשע והובא דבר ההרשעה לפני בית הדין – עד לפסק הדין של בית הדין לפי חוק זה; לא הובא הדבר לבית הדין תוך שלושים יום מיום שבו נעשה הפסק המרשיע סופי, או שבוטלה ההרשעה – בטלה ההשעיה.

           (ג)   השעייתו של נוטריון לפי סעיף קטן (א)(2) תהא עד למתן פסק הדין בבית הדין.

(תיקון מס' 10) תשס"ח-2008

           (ד)  (בוטל).

           (ה)  רשאי נוטריון לערער על החלטת בית הדין להשעותו כאילו היה פסק דין, וסעיף 41 יחול בשינויים המחוייבים; אולם הגשת הערעור לא תעכב את ההשעיה.

מיום 3.7.2008

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 601 (ה"ח 388)

ביטול סעיף קטן 42(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) התלה בית הדין תקפו של רשיון נוטריון שהושעה או ביטל אותו, תימשך ההשעיה עד לביצוע של פסק הדין או עד לביטולו בערעור.

פרק ח': סיום הכהונה והפסקתה

ביטול הרשיון

43.   רשיונו של נוטריון בטל אם נתקיימה אחת מאלה:

(1)   שר המשפטים ביטל את הרשיון על פי בקשת הנוטריון;

(2)   הנוטריון חדל להיות אזרח ישראלי;

(3)   חברותו של הנוטריון בלשכת עורכי הדין פקעה.

הפסקת החברות בלשכת עורכי הדין

44.   נוטריון שנתקיימה בו אחת מאלה:

(1)   חברותו בלשכת עורכי הדין הופסקה מכוח האמור בסעיף 52א לחוק הלשכה;

(2)   הגביל את חברותו בלשכת עורכי הדין כאמור בסעיף 52ב לחוק הלשכה;

(3)   חברותו בלשכת עורכי הדין הושעתה, לפי סעיף 49 לחוק הלשכה;

(4)   הושעה זמנית לפי סעיף 78 לחוק הלשכה;

יהא תוקף רשיונו מותלה כל עוד ההפסקה, הגבלת החברות או ההשעיה בעינן עומדות.

פרק ט': אימות חתימת נוטריון

הסמכות לאמת  (תיקון מס' 4) תשמ"ט-1989

45.   (א)  חתימתו של נוטריון, בתוקף תפקידו לפי חוק זה והתקנות על פיו, על גבי מסמך הנועד לשימוש מחוץ לישראל, תאומת, על פי בקשת מעונין, בידי רשם בית-משפט שלום או עובד מדינה שמונו לכך בידי שר המשפטים.

(תיקון מס' 4) תשמ"ט-1989

           (ב)  (נמחק).

מיום 13.4.1989

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ט מס' 1274 מיום 13.4.1989 עמ' 47 (ה"ח 1909)

45. (א) חתימתו של נוטריון, בתוקף תפקידו לפי חוק זה והתקנות על פיו, על גבי מסמך הנועד לשימוש מחוץ לישראל, תאומת, על פי בקשת מעונין, בידי עובד המדינה כשיר להיות חבר לשכת עורכי הדין, שמינה לכך שר המשפטים בידי רשם בית-משפט שלום או עובד מדינה שמונו לכך בידי שר המשפטים.

(ב) לא תאומת חתימתו של נוטריון עד שיוכח שנתמלאו תנאים הבאים להבטיח את קיומו של כל חיקוק בדבר משלוח המסמך הנוטריוני לחוץ לארץ.

פרק י': שונות

תקנות בדבר שיעורי שכר ושירותים ואגרות

46.   שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות –

(1)  את שיעור השכר שיקבל נוטריון בעד שירותיו לפי חוק זה ואת מקרי הפטור משכר;

(2)  את האגרות שישולמו בעד שירותי הארכיון המרכזי למסמכים נוטריוניים.

סיוע לעבירה

47.   נוטריון המשתמש בסמכותו לגבי מסמך ביודעו כי המסמך נועד לביצוע עבירה פלילית או שבעריכתו היה משום עבירה פלילית, דינו – מאסר שלוש שנים או כדינו של האשם באותה עבירה, הכל לפי העונש החמור יותר.

התחזות

48.   מי שאינו מוסמך לכהן כנוטריון ומתחזה להיות נוטריון, דינו – מאסר שלוש שנים.

עשיית פעולה שיוחדה לנוטריון

49.   (א)  מי שעושה פעולה מן הפעולות שנתייחדו לפי סעיף 8 לנוטריון בלי להיות מוסמך לכך על פי דין –

(1)   דינו – קנס 10,000 לירות;

(2)   אינו זכאי לשכר בעד הפעולה, ואם שולם שכר – יחזיר אותו למי ששילמו.

           (ב)  הטוען שהוא מוסמך לעשיית הפעולה, עליו הראיה.

מילוי מקום נוטריון

50.   בתחום של רשות מקומית שבו בית משפט שלום ואין בו משרד נוטריון, רשאי שר המשפטים למנות עובד המדינה הממלא תפקיד באותו בית משפט להשתמש בסמכויות נוטריון, כולן או מקצתן, ודין פעולה שנעשתה בידי עובד המדינה מכוח סמכויות אלה כדין פעולה של נוטריון.

סמכויות נציגי המדינה (תיקון מס' 1)  תשל"ח-1978 (תיקון מס' 9)  תשס"ב-2002

50א.   (א)  נציגים דיפלומטיים ונציגים קונסולריים של ישראל כמשמעותם בסעיף 29 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, מוסמכים להשתמש בחוץ-לארץ בסמכויות נוטריון, ודין פעולה שנעשתה בידי נציג כאמור מכוח סמכויות אלה כדין פעולה של נוטריון. נציג כאמור לא ישתמש בסמכויות נוטריון, אלא לאחר שישתתף בהשתלמות קצרה, במתכונת שיקבע המנהל הכללי של משרד החוץ, או מי שהוא הסמיך לכך, בהתייעצות עם ועדת הרישיונות.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר המשפטים, בהסכמת שר החוץ, לקבוע בתקנות את שיעור השכר שיקבל נציג דיפלומטי או קונסולרי בעד שירותיו לפי חוק זה, בשינוי מהשכר שנקבע לפי סעיף 46(1); שכר כאמור ישולם לאוצר המדינה ויכול שיהא שונה במדינות השונות שבהן ייגבה ושייקבע במטבע המדינה שבה ייגבה.

מיום 10.3.1978

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ח מס' 887 מיום 10.3.1978 עמ' 92 (ה"ח 1317)

הוספת סעיף 50א

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1858 מיום 17.7.2002 עמ' 482 (ה"ח 3107)

(א) נציגים דיפלומטיים ונציגים קונסולריים של ישראל כמשמעותם בסעיף 29 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, מוסמכים להשתמש בחוץ-לארץ בסמכויות נוטריון, ודין פעולה שנעשתה בידי נציג כאמור מכוח סמכויות אלה כדין פעולה של נוטריון. נציג כאמור לא ישתמש בסמכויות נוטריון, אלא לאחר שישתתף בהשתלמות קצרה, במתכונת שיקבע המנהל הכללי של משרד החוץ, או מי שהוא הסמיך לכך, בהתייעצות עם ועדת הרישיונות.

ביטולים

51.   בטלים –

(1)  החוק העותמאני בדבר הנוטריון מיום 27 בזילקעדה שנת 1331 (1913);

(2)  סעיף 18 לפקודת הרשמים [נוסח חדש], תשל"א-1971;

(3)  חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950;

(4)  חוק האגרות (נוטריון ציבורי), תשט"ז-1956;

(5)  תקנות הנוטריון הציבורי מיום 4.7.1918;

אך אין בביטולם כדי להשפיע על הליכים ועל תרופות שיינקטו או יינתנו לגבי מסמכים שנערכו לפני תחילתו של חוק זה.

תיקון פקודת הראיות

52.   בסעיף 29 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, בהגדרת "תעודה ציבורית", אחרי המלים "גוף אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית" שבפסקה (2) להגדרה, יבוא "נוטריון".

תיקון חוק הירושה

53.   בסעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ז) לענין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט."

הוראות מעבר

54.   (א)  הוקם ארכיון מרכזי למסמכים נוטריונים, יימסרו לו למשמרת בכפוף לאמור בחוק הארכיונים, תשט"ו-1955, המסמכים הנוטריוניים וספרי הנוטריון הציבורי שעל יד בית המשפט.

           (ב)  מי שלפני תחילתו של חוק זה כיהן כדין כנוטריון למסמכים יוצאי חוץ, רואים אותו כאילו נתמנה נוטריון ביום תחילתו של חוק זה, אף אם אין לו הכשירויות לפי סעיף 2.

ת"ט תשל"ז-1976

           (ג)   מי שהיה נוטריון למסמכים יוצאי חוץ בתכוף לפני תחילתו של חוק זה, ינהג בהעתקים של אישורים נוטריוניים שעליו לשמרם אותה שעה, כאילו חוק זה לא נתקבל.

           (ד)  חתימות על מסמכים יוצאי חוץ שנערכו כדין בידי נוטריון למסמכים יוצאי חוץ לפני תחילתו של חוק זה, יאומתו בדרך האמורה בפרק ט'.

           (ה)  מי שהיה נוטריון למסמכים יוצאי חוץ ועבר לפני תחילתו של חוק זה עבירת משמעת לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950, יראו אותה עבירה כעבירת משמעת לפי חוק זה.

           (ו)   מיום ב' בסיון תשל"ו (31 במאי 1976) עד יום תחילתו של חוק זה לא יינתן לאדם רשיון לכהן כנוטריון לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950, ולא תדון ועדת ההמלצות בבקשת אדם לקבלת רשיון כאמור, אלא אם נתנה ועדת ההמלצות את המלצתה עד יום י"ז בסיון תשל"ב (30 במאי 1972) או הוגשה הבקשה עד יום זה, הכל לפי הענין.

מיום 25.11.1976

ת"ט תשל"ז-1976

ס"ח תשל"ז מס' 830 מיום 25.11.1976 עמ' 8

(ג) מי שהיה נוטריון למסמכים יוצאי חוץ בתכוף לפני תחילתו של חוק זה, ינהג בעתקים בהעתקים של אישורים נוטריוניים שעליו לשמרם אותה שעה, כאילו חוק זה לא נתקבל.

ביצוע

55.   שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה

56.   תחילתו של חוק זה בתום שנה אחת מיום פרסומו ברשומות, זולת סעיף 54(ו) שתחילתו ביום ב' בסיון תשל"ו (31 במאי 1976).

                                                           יצחק רבין                      חיים י' צדוק

                                                                            ראש הממשלה                          שר המשפטים

                    אפרים קציר

                           נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשל"ו מס' 813 מיום 11.6.1976 עמ' 196 (ה"ח תשכ"ט מס' 854 עמ' 361). ת"ט ס"ח תשל"ז מס' 829 מיום 4.11.1976 עמ' 4. מס' 830 מיום 25.11.1976 עמ' 8.

תוקן ס"ח תשל"ח מס' 887 מיום 10.3.1978 עמ' 92 (ה"ח תשל"ח מס' 1317 עמ' 58) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 2(ב) לענין תחילה.

ס"ח תשל"ט מס' 943 מיום 10.8.1979 עמ' 148 (ה"ח תשל"ט מס' 1398 עמ' 174) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 2 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תש"ם מס' 968 מיום 13.4.1980 עמ' 111 (ה"ח תשל"ט מס' 1393 עמ' 142) – תיקון מס' 3 בסעיף 9 לחוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 13), תש"ם-1980.

ס"ח תשמ"ט מס' 1274 מיום 13.4.1989 עמ' 47 (ה"ח תשמ"ט מס' 1909 עמ' 1) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשנ"ד מס' 1440 מיום 21.11.1993 עמ' 24 (ה"ח תשנ"ג מס' 2194 עמ' 284) – תיקון מס' 5 (אגרה שנתית); ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשנ"ה מס' 1506 מיום 24.2.1995 עמ' 136 (ה"ח תשנ"ד מס' 2245 עמ' 212) – תיקון מס' 6 בסעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון מס' 2), תשנ"ה-1995.

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 183 (ה"ח תשנ"ח מס' 2725 עמ' 406) – תיקון מס' 7 בסעיף 2(ב) לחוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע (תיקוני חקיקה), תש"ס-2000; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 87 (ה"ח תשס"א מס' 2982 עמ' 527) – תיקון מס' 8 בסעיף 7 לחוק חופש העיסוק (הקלה בהגבלות – גיל, תושבות ועיסוק אחר) (תיקוני חקיקה), תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ב מס' 1858 מיום 17.7.2002 עמ' 482 (ה"ח תשס"ב מס' 3107 עמ' 456) – תיקון מס' 9 [במקור מס' 8] והוראות שעה.

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 601 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 388 עמ' 602) – תיקון מס' 10 בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), תשס"ח-2008.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות