תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977

 

 

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – נוטריונים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – נוטריונים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

בירור זהות

Go

3

סעיף 3

הוכחת זכות חתימה

Go

4

סעיף 4

בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון

Go

4

סעיף 5

ביטול יפוי כח ומסמכים אחרים

Go

4

סעיף 6

פעולות טעונות הסכמה

Go

5

סעיף 7

מסמך בשפת חוץ

Go

5

סעיף 8

ציון מומים מסויימים של הניצב בפני הנוטריון

Go

5

סעיף 9

הטופס והשפות

Go

5

סעיף 10

צורת האישור הנוטריוני

Go

5

סעיף 11

סימון נספחים

Go

5

סעיף 12

מניעת שינויים במסמך ת"ט

Go

5

סעיף 13

שינויים ומחיקות באישור

Go

6

סעיף 14

תצהירים והצהרות

Go

6

סעיף 14א

תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם

Go

6

סעיף 15

אישור נכונות תרגום

Go

6

סעיף 16

תעודת חיים

Go

6

סעיף 17

ציון השכר

Go

6

סעיף 18

חתימה וחותם

Go

6

סעיף 19

צירוף גליונות

Go

6

סעיף 19א

אישור נוטריוני אלקטרוני

Go

7

סעיף 21

מספר סידורי לאישורים  ת"ט תשל"ז 1977

Go

7

סעיף 22

עתקים

Go

7

סעיף 23

צוואה

Go

7

סעיף 24

כרטסת

Go

8

סעיף 25

פנקס חשבונות

Go

8

סעיף 26

משרדו של נוטריון

Go

8

סעיף 26א

מערכת ארכיב אלקטרונית

Go

8

סעיף 29

תואר לועזי מקביל לנוטריון

Go

9

סעיף 30

הבקשה למתן הרשיון

Go

9

סעיף 31

פרסום הבקשה

Go

10

סעיף 32

התנגדות

Go

10

סעיף 33א

פרסום שמות בעלי רישיון

Go

10

סעיף 34

דוגמת חתימה וחותם

Go

10

סעיף 35

דיווח לשכת עורכי הדין על שינויים במעמד נוטריון

Go

10

סעיף 36

תחילה

Go

10

סעיף 37

השם

Go

10

 

תוספת ראשונה

Go

10

 

תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977

Go

11

 

תוספת שנייה

Go

11

 

תוספת שלישית

Go

27

 

תוספת רביעית

Go

27

 


תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977*

תק' תשע"ט-2018

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18, 31 ו-55 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 (להלן – החוק), ושאר הסמכויות הניתנות לי לפי דין, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1366

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18, 31 ו-55 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 (להלן – החוק), ושאר הסמכויות הניתנות לי לפי דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אישור נוטריוני" – אישור היוצא מידי נוטריון בתוקף תפקידו;

תק' תשפ"א-2021

          "אישור נוטריוני אלקטרוני" – אישור נוטריוני באמצעים אלקטרוניים לפי תקנה 19א;

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2164

הוספת הגדרת "אישור נוטריוני אלקטרוני"

תק' תשפ"א-2021

          "חוק הירושה" – חוק הירושה, התשכ"ה-1965;

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2164

הוספת הגדרת "חוק הירושה"

תק' תשפ"א-2021

          "חוק חתימה אלקטרונית" – חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2164

הוספת הגדרת "חוק חתימה אלקטרונית"

תק' תשפ"א-2021

          "חוק לשכת עורכי הדין" – חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961;

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2164

הוספת הגדרת "חוק לשכת עורכי הדין"

תק' תשפ"א-2021

          "חתימה אלקטרונית" ו"חתימה אלקטרונית מאושרת" – כהגדרתן בחוק חתימה אלקטרונית;

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2164

הוספת הגדרת ""חתימה אלקטרונית" ו"חתימה אלקטרונית מאושרת""

          "תעודה ציבורית" – כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.

בירור זהות

2.    (א)  נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.

          (ב)  הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה:

(1)   בידיעה אישית של הנוטריון;

(2)   בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.

תק' תשמ"ג-1983

          (ב1) על אף האמור בתקנת-משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.

          (ג)   הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו.

תק' תשע"ט-2018

          (ד)  הוכחה הזהות בהתאם לתקנת משנה (ב)(2) או בהתאם לתקנת משנה (ב1), יצרף הנוטריון לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו את ההעתק הצילומי של התעודה המזהה.

מיום 12.7.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4502 מיום 12.6.1983 עמ' 1523

הוספת תקנת משנה 2(ב1)

 

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1366

הוספת תקנת משנה 2(ד)

הוכחת זכות חתימה

3.    (א)  נתבקש נוטריון לאשר שפלוני חתם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או בתפקיד כיוצא באלה, יבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של פלוני לחתום כאמור.

          (ב)  הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו, את הראיה בכתב שהוגשה לו כאמור או העתק ממנה, מאושר כדין.

          (ג)   הנוטריון יציין באישורו את מהות הראיה בכתב כאמור, את הרשות או האדם שהוציאה, את המועד להוצאתה, ואם היה העתק מאושר של מסמך אחר - את המועד להוצאת המסמך המקורי.

בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון

4.    (א)  נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, יברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה מבחינת גילו.

          (ב)  האמור בתעודת הזהות או בדרכון של הניצב בפניו או בתעודה ציבורית אחרת ישמש ראיה לדבר אם הניצב קטין או בגיר.

תק' תשע"ט-2018

          (ג)   היתה הפעולה של קטין טעונה הסכמה או אישור לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לא יתן הנוטריון את האישור אלא אם נתקיימה אחת מאלה:

(1)   הוכח לו על ידי תעודה ציבורית שניתנו ההסכמה או האישור, לפי הענין;

תק' תשע"ט-2018

(2)   ההסכמה ניתנה בפניו במעמד עשיית הפעולה על ידי הקטין;

(3)   הוסיף לנוסח אישורו הערה שהפעולה טעונה הסכמה או אישור כאמור.

          הנוטריון יפרש את מתן ההסכמה או האישור לפעולה של קטין, אם ניתנו כאמור, בגוף האישור הנוטריוני, והם או העתק מאושר מהם יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שיישמר בידי הנוטריון, זולת אם ניתנו בגוף המסמך שעליו חתם הקטין.

          (ד)  נוטריון לא יתן אישור על עשיית פעולה בפניו אם בכל נסיבות הענין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החפשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה.

          (ה)  לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1366

(ג) היתה הפעולה של קטין טעונה הסכמה או אישור לפי הפרק הראשון של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לא יתן הנוטריון את האישור אלא אם נתקיימה אחת מאלה:

(1) הוכח לו על ידי תעודה ציבורית שניתנו ההסכמה או האישור, לפי הענין;

(2) ההסכמה או האישור, לפי הענין, ניתנו ניתנה בפניו במעמד עשיית הפעולה על ידי הקטין;

(3) הוסיף לנוסח אישורו הערה שהפעולה טעונה הסכמה או אישור כאמור.

הנוטריון יפרש את מתן ההסכמה או האישור לפעולה של קטין, אם ניתנו כאמור, בגוף האישור הנוטריוני, והם או העתק מאושר מהם יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שיישמר בידי הנוטריון, זולת אם ניתנו בגוף המסמך שעליו חתם הקטין.

ביטול יפוי כח ומסמכים אחרים

5.    (א)  מי שנתן יפוי כח בפני נוטריון, או חתם בפניו על מסמך אחר בין שהנוטריון ערך אותם ובין שאימת את חתימת החתום עליהם, ויפוי הכח או המסמך האחר ניתנים לביטול על פי האמור בחוק השליחות, תשכ"ה-1965, או כל דין אחר על ידי מי שנתן אותו או חתם כאמור, רשאי להודיע לנוטריון על ביטולם.

תק' תשע"ט-2018

          (ב)  ההודעה על ביטול כאמור בתקנת משנה (א) תינתן בכתב, ותיחתם בפני הנוטריון עצמו או תיחתם בפני נוטריון אחר, אשר יאמת את חתימת המבטל.

תק' תשע"ט-2018

          (ב1) נוטריון שקיבל הודעה על ביטול כאמור בתקנה זו יסביר למבטל את החשיבות להודיע על ביטול המסמך לאחד או יותר מאלה, לפי העניין:

(1)   לנוטריון שאישר את המסמך;

(2)   למי שבידו נמצא המסמך או שפועל על פיו.

תק' תשע"ט-2018

          (ג)   נתקבלה הודעת הביטול, אצל הנוטריון עצמו, יצרף הנוטריון אותה או העתק צילומי שלה לעותק של ייפוי הכוח או המסמך האחר השמור בידיו וירשום אותה כהערה בעותק האמור, ויציין בהערה את תאריך קבלת ההודעה, ולא יוציא העתק מאושר מהם אלא אם ישא ההעתק את ההערה בדבר הביטול; ההערה תכלול אזהרה שאין בה אישור בדבר תקפו של הביטול.

          (ד)  בתקנה זו, "מסמך אחר" – למעט חוזה לפי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1366

(ב) ההודעה תינתן בפני הנוטריון עצמו, או תהא בכתב כשחתימתו של המבטל תהא מאומתת על ידי נוטריון אחר.

(ב) ההודעה על ביטול כאמור בתקנת משנה (א) תינתן בכתב, ותיחתם בפני הנוטריון עצמו או תיחתם בפני נוטריון אחר, אשר יאמת את חתימת המבטל.

(ב1) נוטריון שקיבל הודעה על ביטול כאמור בתקנה זו יסביר למבטל את החשיבות להודיע על ביטול המסמך לאחד או יותר מאלה, לפי העניין:

(1) לנוטריון שאישר את המסמך;

(2) למי שבידו נמצא המסמך או שפועל על פיו.

(ג) נתקבלה הודעת הביטול, ירשום אותה הנוטריון כהערה בעותק של יפוי הכח או המסמך השמור בידיו אצל הנוטריון עצמו, יצרף הנוטריון אותה או העתק צילומי שלה לעותק של ייפוי הכוח או המסמך האחר השמור בידיו וירשום אותה כהערה בעותק האמור, ויציין בהערה את תאריך קבלת ההודעה, ולא יוציא העתק מאושר מהם אלא אם ישא ההעתק את ההערה בדבר הביטול; ההערה תכלול אזהרה שאין בה אישור בדבר תקפו של הביטול.

פעולות טעונות הסכמה

6.    נתבקש נוטריון לאמת את חתימתו של אדם על מסמך ונתעורר ספק אם אמנם עשיית הפעולה שבמסמך טעונה אישור, הסכמה או פעולה כיוצאת באלה, ואלה לא ניתנו, יצרף הנוטריון לאישורו הערה כי אין באישורו משום אישור לתקפה של הפעולה שבמסמך.

מסמך בשפת חוץ

7.    (א)  נוטריון לא יתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו אלא לאחר שצורף למסמך תרגום לשפה המובנת לנוטריון, המלווה על ידי תצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפות המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום; הנוטריון יפרש באישורו את שמו ומענו של המתרגם ויצרף את התרגום ואת התצהיר לעותק האישור שישמר בידיו.

תק' תשמ"ב-1982

          (ב)  למבקש לעשות פעולה בפני נוטריון במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על ידי הנוטריון עצמו, או על ידי מתרגם אחר והמבקש המציא תצהיר מאת אותו מתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום וכי התרגום הינו מדויק ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות; דרכי התרגום יפורשו באישור.

מיום 9.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4379 מיום 9.7.1982 עמ' 1290

(ב) למבקש לעשות פעולה בפני נוטריון במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על ידי הנוטריון עצמו, או בנוכחות הנוטריון על ידי אחר הנאמן על הנוטריון או על ידי מתרגם אחר והמבקש המציא תצהיר מאת אותו מתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום וכי התרגום הינו מדויק ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות; דרכי התרגום יפורשו באישור.

ציון מומים מסויימים של הניצב בפני הנוטריון

8.    ניצב לפני נוטריון לשם אימות חתימה, קבלת תצהיר או הצהרה אחרת או עריכת מסמך לחתימתו אדם שהוא אילם, חרש או עיוור, יציין הנוטריון באישורו את עובדה זו וכן את הדרך שבה השתכנע שאותו אדם אמנם הבין את משמעותה של הפעולה; שוכנע נוטריון שהניצב לפניו אינו יודע לחתום את שמו, יבוא, לענין תקנות אלה, במקום החתימה - טביעת האצבע שלו.

הטופס והשפות תק' תשס"ב-2002

9.    (א)  אישור נוטריוני ייערך בעברית או בערבית; היה המסמך נועד לשימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, רשאי הנוטריון לפי בקשתו של מי שמבקש את מתן האישור, לערכו גם באנגלית או בשפה אחרת, בנוסף לשפה העברית או הערבית.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  נוסח האישורים יהא לפי הטפסים שבתוספת השניה; נוסח האישורים בשפה שלא נקבע לה טופס מיוחד יהא תרגום נאמן של הנוסח העברי או הערבי; על אף האמור, במקרה שהאישור הנוטריוני הוא אלקטרוני כמפורט בתקנה 19א, בכל מקום בטפסים בתוספת השנייה, במקום "בחתימת ידי ובחותמי" יקראו כאילו נאמר "בחתימה אלקטרונית מאושרת ובחותם נוטריוני אלקטרוני", ובמקרה שבו האישור הנוטריוני האלקטרוני יאגד אישור אלקטרוני אחר החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, במקום "באות/מספר..." יבוא "באות/מספר/שם קובץ/תיאור מילולי של המסמך או הנספח", ובתחתית כל אישור נוטריוני אלקטרוני יצוין המשפט הזה: "אישור זה חתום אלקטרונית; עותק קשיח של האישור אינו מהווה אישור חתום נוטריונית".

תק' תשל"ח-1978

          (ג)   אישור נוטריוני שלא נקבע לו טופס בתוספת ייערך בנוסח הדומה לנוסח הטופס המתאים לו ביותר.

תק' תשע"ט-2018

          (ד)  תקנה זו אינה גורעת מהאמור בסעיף 26 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981.

מיום 1.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1450

(ג) אישור נוטריון נוטריוני שלא נקבע לו טופס בתוספת ייערך בנוסח הדומה לנוסח הטופס המתאים לו ביותר.

 

מיום 23.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 850

(א) אישור נוטריוני ייערך בעברית או בערבית; היה המסמך נועד לשימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, רשאי הנוטריון לפי בקשתו של מי שמבקש את מתן האישור, לערכו גם באנגלית או בשפה אחרת, בנוסף לשפה העברית או הערבית.

 

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1366

(ד) תקנה זו אינה גורעת מהאמור בסעיף 39 לפקודת הפרשנות בסעיף 26 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981.

 

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2164

(ב) נוסח האישורים יהא לפי הטפסים שבתוספת השניה; נוסח האישורים בשפה שלא נקבע לה טופס מיוחד יהא תרגום נאמן של הנוסח העברי או הערבי; על אף האמור, במקרה שהאישור הנוטריוני הוא אלקטרוני כמפורט בתקנה 19א, בכל מקום בטפסים בתוספת השנייה, במקום "בחתימת ידי ובחותמי" יקראו כאילו נאמר "בחתימה אלקטרונית מאושרת ובחותם נוטריוני אלקטרוני", ובמקרה שבו האישור הנוטריוני האלקטרוני יאגד אישור אלקטרוני אחר החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, במקום "באות/מספר..." יבוא "באות/מספר/שם קובץ/תיאור מילולי של המסמך או הנספח", ובתחתית כל אישור נוטריוני אלקטרוני יצוין המשפט הזה: "אישור זה חתום אלקטרונית; עותק קשיח של האישור אינו מהווה אישור חתום נוטריונית".

צורת האישור הנוטריוני תק' תשל"ח-1978 תק' תשע"ט-2018

10.  אישור נוטריוני ייערך על גבי נייר לבן וחלק שארכו 29 ס"מ לפחות ורחבו 21 ס"מ לפחות – בין שהאישור נערך בגליון נפרד ובין אם לאו; רוחב השוליים משמאל ומימין לאישור יהא 2 ס"מ לפחות, רחבן מלמעלה ולמטה מן האישור 4 ס"מ לפחות.

מיום 1.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1450

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

10. אישור נוטריוני ייערך על גבי נייר שארכו 28 ס"מ לפחות ורחבו 22 ס"מ לפחות - בין שהאישור נערך בגליון נפרד ובין אם לאו; רוחב השוליים משמאל ומימין לאישור יהא 2 ס"מ לפחות, ורחבו מלמעלה ולמטה מן האישור 4 ס"מ לפחות.

 

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1366

מידות הנייר צורת האישור הנוטריוני

10. אישור נוטריוני ייערך על גבי נייר לבן וחלק שארכו 29 ס"מ לפחות ורחבו 21 ס"מ לפחות – בין שהאישור נערך בגליון נפרד ובין אם לאו; רוחב השוליים משמאל ומימין לאישור יהא 2 ס"מ לפחות, רחבן מלמעלה ולמטה מן האישור 4 ס"מ לפחות.

סימון נספחים

11.  הנספחים המצורפים לאישור נוטריוני יסמן אותם הנוטריון כל אחד באות או במספר, יחתום על כל עמוד שלהם בראשי תיבות של שמו ויטביעם בחותמו.

מניעת שינויים במסמך ת"ט (מס' 2) תשל"ז-1977 תק' תשל"ח-1978

12.  (א)  נדרש אדם הניצב בפני הנוטריון לחתום בפניו על מסמך והיו במסמך שינויים או ביטולים במתיחת קו שהוכנסו בו לפני החתימה, לא יתן הנוטריון את אישורו אלא לאחר שאותו אדם והנוטריון עצמו סימנו את השינויים והביטולים על ידי הוספת ראשי התיבות של שמותיהם וחותם הנוטריון בשולי המסמך על יד השינויים או הביטולים; היו במסמך כאמור מחיקות, לא יינתן האישור.

          (ב)  היה במסמך כאמור בתקנת משנה (א) מרחק בין הקטע האחרון של נוסחו לבין החתימות, יעביר הנוטריון קו בדיו דרך אותו חלק של המסמך ויוסיף על ידו את ראשי התיבות של שמו.

          (ג)   היו בנוסח מסמך כאמור חלקים שנשארו אחרי החתימה על החלק, יסמן הנוטריון את העובדה או על ידי תיאוריה בסוף האישור או על ידי הוספת הערה בשולי המסמך, על יד החלקים שנשארו על החלק "לא מולא בשעת מתן האישור" וראשי התיבות של שמו באותו מקום; שר המשפטים רשאי לפטור מתחולת תקנת משנה זו סוגים של מסמכים הנועדים לשימוש בחוץ לארץ.

          (ד)  הוצא אישור נוטריוני, לא יעשה הנוטריון ולא ירשה לאחר לעשות שינוי, ביטול או מחיקה בו ובמסמך שלגביו ניתן האישור.

          (ה)  לענין תקנה זו, "מחיקה" של דבר מודפס או כתוב - כל פעולה שיש בה כדי לעשות את המודפס או הכתוב בלתי קריא.

מיום 9.6.1977

ת"ט (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3723 מיום 9.6.1977 עמ' 1938

(א) נדרש אדם הניצב בפני הנוטריון לחתום בפניו על מסמך והיו במסמך שינויים או ביטולים במתיחת קו שהוכנסו בו לפני החתימה, לא יתן הנוטריון את אישורו אלא לאחר שאותו אדם והנוטריון עצמו סימנו את השינויים והביטולים על ידי הוספת ראשי התיבות של שמותיהם וחותם הנוטריון בשולי המסמך על ידי השינויים על יד השינויים או הביטולים; היו במסמך כאמור מחיקות, לא יינתן האישור.

 

מיום 1.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1450

(א) נדרש אדם הניצב בפני הנוטריון לחתום בפניו על מסמך והיו במסמך שינויים או ביטולים במתיחת קו שהוכנסו בו לפני החתימה, לא יתן הנוטריון את אישורו אלא לאחר שאותו אדם והנוטריון עצמו סימנו את השינויים והביטולים על ידי הוספת ראשי התיבות של שמותיהם וחותם הנוטריון בשולי המסמך על ידי השינויים על יד השינויים או הביטולים; היו במסמך כאמור מחיקות, לא יינתן האישור.

שינויים ומחיקות באישור

13.  (א)  היו בטופס של אישור נוטריוני מלים שאין צורך בהן לענין הנדון יבטל אותן הנוטריון על ידי מתיחת קו עליהן.

          (ב)  כל שינוי וביטול בטופס של אישור נוטריוני יחתום עליהם הנוטריון בראשי תיבות של שמו.

תצהירים והצהרות

14.  (א)  נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת, ינהג בנוסף לאמור בחוק ובתקנות אלה, לפי הענין, גם לפי הוראות סעיף 15 או התוספת השניה לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, בשינויים המחוייבים.

          (ב)  על אף האמור בתקנה 7 לא יקבל הנוטריון תצהיר או הצהרה אחרת הכתובים בשפה שהנוטריון אינו מבין אותה.

תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם תק' תשס"ד-2003

14א.  (א)  נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם לענין נאמנותו לשפת המקור של תרגום שערך, יציין על גבי האישור: "אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976".

          (ב)  הנוטריון יסביר למבקש האישור קודם לעריכת האישור את משמעות ההערה על גבי האישור כאמור בתקנת משנה (א).

מיום 30.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6281 מיום 30.1.2004 עמ' 108

הוספת תקנה 14א

אישור נכונות תרגום תק' תשמ"ב-1982 תק' תשס"ב-2002

15.  (א)  (בוטלה).

 

תק' תשמ"ב-1982

          (ב)  נוטריון המאשר את נכונותו של תרגום מסמך רשאי לציין בתרגום כהערה את התאריך המקביל לפי לוח פלוני לתאריך לפי לוח אחר שצויין באותו מסמך.

תק' תשנ"ו-1996 תק' תשס"ב-2002

          (ג)   נוטריון המאשר נכונות של תרגום יצרף לאישור שיתן את המסמך שאת תרגומו הוא מאשר או העתק צילומי ממנו.

מיום 9.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4379 מיום 9.7.1982 עמ' 1290

ציון תאריך מקביל בתרגום אישור נכונות תרגום

15. (א) לא יאשר נוטריון תרגומו של מסמך אלא אם הוצג לפניו המסמך המקורי או העתק מדוייק של המסמך המקורי או של העתק מאושר של המסמך המקורי.

(ב) נוטריון המאשר את נכונותו של תרגום מסמך רשאי לציין בתרגום כהערה את התאריך המקביל לפי לוח פלוני לתאריך לפי לוח אחר שצויין באותו מסמך.

 

מיום 16.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5680 מיום 16.5.1995 עמ' 1430

15. (א) לא יאשר נוטריון תרגומו של מסמך אלא אם הוצג לפניו המסמך המקורי או העתק מדוייק של המסמך המקורי או של העתק מאושר של המסמך המקורי.

(א) לא יאשר נוטריון תרגומו של מסמך אלא אם כן הוצג בפניו המסמך המקורי או העתק מאושר ממנו.

(ב) נוטריון המאשר את נכונותו של תרגום מסמך רשאי לציין בתרגום כהערה את התאריך המקביל לפי לוח פלוני לתאריך לפי לוח אחר שצויין באותו מסמך.

(ג) נוטריון המאשר נכונות של תרגום יצרף לאישור שיתן, את מקורו של המסמך המתורגם או העתק מאושר ממנו.

 

מיום 9.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5748 מיום 9.5.1996 עמ' 820

החלפת תקנת משנה 15(ג)

הנוסח  הקודם:

(ג) נוטריון המאשר נכונות של תרגום יצרף לאישור שיתן, את מקורו של המסמך המתורגם או העתק מאושר ממנו.

 

מיום 23.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 850

15. (א) לא יאשר נוטריון תרגומו של מסמך אלא אם כן הוצג בפניו המסמך המקורי או העתק מאושר ממנו.

(ב) נוטריון המאשר את נכונותו של תרגום מסמך רשאי לציין בתרגום כהערה את התאריך המקביל לפי לוח פלוני לתאריך לפי לוח אחר שצויין באותו מסמך.

(ג) נוטריון המאשר נכונות של תרגום יצרף לאישור שיתן, העתק צילומי מהמסמך שאת תרגומו הוא מאשר את המסמך שאת תרגומו הוא מאשר או העתק צילומי ממנו.

תעודת חיים

16.  לאישור של נוטריון שאדם פלוני נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הנוטריון; אולם אם נבצר מאותו אדם לחתום, יציין הנוטריון עובדה זו והסיבה לכך באישורו.

ציון השכר תק' תשמ"ב-1982 תק' תשע"ט-2018

17.  (א)  בסוף האישור יציין נוטריון את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו כאמור בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל"ט-1978; עשה, אגב מתן השירות, פעולה אחרת שלא בתוקף תפקידו כנוטריון, לא ייכלל השכר בעד פעולה כאמור בשכר בעד האישור הנוטריוני.

תק' תשע"ז-2017

          (ב)  גבה הנוטריון חלק מהשכר המגיע לו בעד האישור או לא גבה שכר כלל, בהתאם לתקנה 1א לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל"ט-1978, יציין זאת באישור.

מיום 9.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4379 מיום 9.7.1982 עמ' 1290

17. (א) בסוף האישור יציין נוטריון את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו; עשה, אגב מתן השירות, פעולה אחרת שלא בתוקף תפקידו כנוטריון, לא ייכלל השכר בעד פעולה כאמור בשכר בעד האישור הנוטריוני.

(ב) לא גבה הנוטריון את השכר המגיע לו בעד האישור, יציין באישור את הסיבה לאי-גבייתו.

 

מיום 13.2.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 681

החלפת תקנת משנה 17(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לא גבה הנוטריון את השכר המגיע לו בעד האישור, יציין באישור את הסיבה לאי-גבייתו.

 

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1366

(א) בסוף האישור יציין נוטריון את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו כאמור בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל"ט-1978; עשה, אגב מתן השירות, פעולה אחרת שלא בתוקף תפקידו כנוטריון, לא ייכלל השכר בעד פעולה כאמור בשכר בעד האישור הנוטריוני.

חתימה וחותם תק' תשע"ט-2018

18.  (א)  אישור נוטריוני ייחתם ביד הנוטריון ויוטבע בחותמו על גבי תו אדום.

תק' תשס"ב-2002

          (ב)  החותם יהיה של מתכת וצורתו לפי אחת הדוגמאות שבתוספת השלישית.

תק' תשמ"ב-1982

          (ג)   אישור נוטריוני של מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון ייחתם בידו ויוטבע בחותם מתכת בו מופיעים סמל המדינה ושם בית המשפט שבו הוא ממלא תפקיד, בשפות העברית והאנגלית.

מיום 9.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4379 מיום 9.7.1982 עמ' 1290

הוספת תקנת משנה 18(ג)

 

מיום 23.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 850

(ב) החותם יהיה של מתכת וצורתו כדמות לפי אחת הדוגמאות שבתוספת השלישית.

 

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1366

(א) אישור נוטריוני ייחתם ביד הנוטריון ויוטבע בחותמו על גבי תו אדום.

צירוף גליונות תק' תשע"ט-2018

19.  (א)  היה האישור הנוטריוני על גליון נפרד מהמסמך שלגביו נערך האישור, ייקשר הגליון הנפרד למסמך בסרט אדום מבד, וקצות הסרט יחוברו ויודבקו אל הגליון הנפרד בתו אדום שיוטבע בחותם הנוטריון.

          (ב)  נערך אישור נוטריוני לגליונות אחדים, יחוברו הגליונות ביחד לאישור ויוטבעו כאמור.

תק' תשמ"ב-1982

          (ג)   ניתן האישור הנוטריוני בידי מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון על גליון נפרד מהמסמך שלגביו נערך האישור, יוטבע החותם על גבי שולי הגליון ושולי המסמך כשחלקו יהיה על גבי הגליון וחלקו על גבי המסמך; נערך האישור לגליונות אחדים, יוטבע החותם על שולי הגליונות כשעל גבי כל גליון יהיה מוטבע חלק מהחותם.

מיום 9.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4379 מיום 9.7.1982 עמ' 1290

הוספת תקנת משנה 19(ג)

 

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1366

(א) היה האישור הנוטריוני על גליון נפרד מהמסמך שלגביו נערך האישור, ייקשר הגליון הנפרד למסמך בסרט אדום מבד, וקצות הסרט יחוברו ויודבקו אל הגליון הנפרד בתו אדום שיוטבע בחותם הנוטריון.

אישור נוטריוני אלקטרוני תק' תשפ"א-2021

19א.  נוטריון רשאי לערוך אישור נוטריוני אלקטרוני, ויחולו ההוראות האלה:

(1)  נדרש אדם הניצב לפני הנוטריון לחתום בפניו על מסמך, יחתום בפני הנוטריון בחתימה ידנית או בחתימה אלקטרונית;

(2)  על אף האמור בתקנה 18, המסמך יהיה חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הנוטריון, ויוטבע עליו בצידו השמאלי התחתון חותם אלקטרוני של הנוטריון בשחור על רקע תו אדום; לעניין פסקה זו, "חותם אלקטרוני" – מסר אלקטרוני בצורה הגרפית המוצגת בתוספת השלישית; על מסמך כאמור לא יחולו תקנות 12 ו-13;

(3)  על אף האמור בתקנות 11 ו-19, צורף מסמך או נספח לאישור הנוטריוני האלקטרוני, יסמן אותו הנוטריון באישור הנוטריוני האלקטרוני באמצעות ציון שם קובץ המסמך או הנספח שיזהה אותו באופן חד-ערכי;

(4)  על אף האמור בתקנה 26, נוטריון ישמור אישורים נוטריוניים אלקטרוניים וכן מסמכים שעליו לצרף לאישור הנוטריוני האלקטרוני לפי תקנות אלה כאמור בתקנה 26א; הוצא אישור נוטריוני ונשמר בארכיב כאמור, לא יערוך הנוטריון כל שינוי במסמך ולא ירשה לאחר לעשות כן;

(5)  פלט נייר של אישור נוטריוני אלקטרוני ייחשב כהעתק בלבד.

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2164

הוספת תקנה 19א

תק' תשע"ט-2018

20.  (בוטלה).

מיום 9.6.1977

ת"ט (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3723 מיום 9.6.1977 עמ' 1938

(ב) ניתן אישור נוטריוני לגבי יפוי-כח הנועד לשימוש בחוץ לארץ ושהוצאתו לחוץ לארץ או המצאתו לידי אדם בחוץ לארץ טעונה היתר לפי תקנות ההגנה (כספים), 1941, לא יוציא הנוטריון את האישור מתחת ידו אלא לאחר שהודיע למבקש האישור כי עליו לקבל תחילה את ההיתר האמור לפני שתאומת חתימתו של הנוטריון מידי מי ששר המשפטים מינה לכך בידי מי ששר המשפטים מינה לכך; הנוטריון ירשום באישורו הערה על מתן הודעה זו, אחרי חתימתו המאשרת, לפני הטופס שבתוספת הרביעית.

 

מיום 1.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1450

20. (א) נוטריון יודיע למנהל לענין חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג–1963, על כל יפוי כוח שנחתם בפניו והנוגע לזכות במקרקעין או לזכות באיגוד מקרקעין כמשמעותן בחוק האמור.

(ב) ניתן אישור נוטריוני לגבי יפוי-כח הנועד לשימוש בחוץ לארץ ושהוצאתו לחוץ לארץ או המצאתו לידי אדם בחוץ לארץ טעונה היתר לפי תקנות ההגנה (כספים), 1941, לא יוציא הנוטריון את האישור מתחת ידו אלא לאחר שהודיע למבקש האישור כי עליו לקבל תחילה את ההיתר האמור לפני שתאומת חתימתו של הנוטריון בידי מי ששר המשפטים מינה לכך; הנוטריון ירשום באישורו הערה על מתן הודעה זו, אחרי חתימתו המאשרת, לפני הטופס שבתוספת הרביעית.

(ג) תקנת משנה (ב) אינה חלה אם קיבל הנוטריון על עצמו להשיג את ההיתר האמור ומסר את המסמך לידי מבקש האישור לאחר קבלת ההיתר.

 

מיום 16.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5680 מיום 16.5.1995 עמ' 1430

20. נוטריון יודיע למנהל לענין חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג–1963, על כל יפוי כוח שנחתם בפניו והנוגע לזכות במקרקעין או לזכות באיגוד מקרקעין כמשמעותן בחוק האמור. תקנה זו לא תחול על יפוי-כוח הנוגע לזכות בדירה בבית משותף.

 

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1367

ביטול תקנה 20

הנוסח הקודם:

יפוי כח למקרקעין ויפוי כח יוצא חוץ

20. נוטריון יודיע למנהל לענין חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג–1963, על כל יפוי כוח שנחתם בפניו והנוגע לזכות במקרקעין או לזכות באיגוד מקרקעין כמשמעותן בחוק האמור. תקנה זו לא תחול על יפוי-כוח הנוגע לזכות בדירה בבית משותף.

מספר סידורי לאישורים  ת"ט תשל"ז-1977 תק' תשנ"ה-1995

21.  נוטריון יסמן כל אישור במספר סידורי, לפי סדר עריכתם של האישורים; סדרות המספרים יתחילו עם תחילת כהונתו של הנוטריון, ויכול ויתחילו מחדש בכל שנה שבה ממשיך הנוטריון לכהן; נקבע שסוגים של אישורים יישלחו לארכיון מרכזי למסמכים נוטריונים, יסמן הנוטריון את האישורים האלה בסימון נפרד לפי סדר עריכתם, כאמור בתקנה זו.

מיום 5.6.1977

ת"ט תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3720 מיום 5.6.1977 עמ' 1882

21. נוטריון יסמן כל אישור במספר סידורי, לפי סדר עריכתם של האישורים; סדרות המספרים יתחילו עם תחילת כהונתו של הנוטריון, יכול ויתחילו ויכול ויתחילו מחדש בכל שנה של הלוח העברי שבה ממשיך הנוטריון לכהן; נקבע שסוגים של אישורים יישלחו לארכיון מרכזי למסמכים נוטריונים, יסמן הנוטריון את האישורים האלה בסימון נפרד לפי סדר עריכתם, כאמור בתקנה זו.

 

מיום 16.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5680 מיום 16.5.1995 עמ' 1430

21. נוטריון יסמן כל אישור במספר סידורי, לפי סדר עריכתם של האישורים; סדרות המספרים יתחילו עם תחילת כהונתו של הנוטריון, ויכול ויתחילו מחדש בכל שנה של הלוח העברי שבה ממשיך הנוטריון לכהן; נקבע שסוגים של אישורים יישלחו לארכיון מרכזי למסמכים נוטריונים, יסמן הנוטריון את האישורים האלה בסימון נפרד לפי סדר עריכתם, כאמור בתקנה זו.

עתקים

22.  (א)  נוטריון ישמור בידיו לתקופה של שבע שנים עותק אחד של כל אחד מאישוריו שלו יצורף - מלבד המסמכים שעליו לצרפם לפי הוראות אחרות של תקנות אלה - עותק אחד של המסמך שלגביו ניתן האישור; היה אותו מסמך חתום על ידי אדם שניצב בפני הנוטריון אגב מתן האישור, ייחתם גם העותק שיישמר בידי הנוטריון, על ידי אותו אדם.

          (ב)  נוטריון יתן תוך זמן סביר בנסיבות הענין העתק מאושר על-ידיו של עותק שעליו לשמור לפי תקנה זו, על פי בקשתו של מי שביקש לערוך את המקור, של מי שחתום עליו, של מי שהוענקו לו זכויות על פיו, של חליפיהם של אלה או של מי שמוסמך כדין לדרוש את המצאתו של המקור, ולא יתן העתק מאושר כאמור לאחר; למטרה זו רשאי הנוטריון להוציא זמנית את העותק ולערוך בו צילום מחוץ למשרדו.

          (ג)   נבצר מנוטריון זמנית לקיים את האמור בתקנת משנה (ב), ידאג לכך שנוטריון אחר יאשר ויתן את ההעתקים המאושרים במקומו; שר המשפטים רשאי מטעמים מיוחדים לפטור את הנוטריון מקיום הוראה זו, אם ראה שאין בידיו של הנוטריון לקיימה.

צוואה תק' תשפ"א-2021

23.  (א)  נעשתה צוואה בפני נוטריון לפי סעיף 22 לחוק הירושה, ימסור הנוטריון את הצוואה למצווה.

תק' תשפ"א-2021

          (א1) ביקש המצווה מנוטריון להפקיד צוואה שנעשתה בפניו כאמור בתקנת משנה (א) אצל הרשם לענייני ירושה, יפקיד הנוטריון את הצוואה בתוך שלושים ימים מיום עשייתה; ההפקדה תהיה בדרך של מסירת הצוואה המקורית לרשם לענייני ירושה בדרך של התייצבות הנוטריון אצל הרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה הצוואה או באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, לפי עניין, על חשבון המצווה.

תק' תשל"ח-1978 תק' תשנ"ח-1998

          (ב)  נוטריון ינהל פנקס צוואות וירשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, אזור הפעולה ושם הרשם לעניני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה; לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף, לפי מועד הפקדתה של הצוואה או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי הענין.

תק' תשנ"ח-1998

          (ג)   הופקדה צוואה שתקנה זו חלה עליה, יצרף הנוטריון לעותק האישור על עריכת הצוואה שישמור בידיו, את אישור הרשם לעניני ירושה על הפקדתה וימציא למצווה, לפי דרישתו, העתק מאושר ממנו.

תק' תשפ"א-2021

          (ד)  על אף האמור בתקנה 22, נודע לנוטריון על מות המצווה, ימסור הנוטריון את הצוואה המקורית לרשם לענייני ירושה באופן מיידי כאמור בסעיף 75 לחוק הירושה; הנוטריון ישמור בידיו העתק צילומי של הצוואה, ויצרף אליו את אישור הרשם לענייני ירושה בדבר מסירת הצוואה, וירשום את דבר הוצאת הצוואה בפנקס המנוהל לפי תקנה 26(ג).

מיום 1.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1450

(ב) נוטריון ינהל פנקס צוואות וירשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, שם בית המשפט שבו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה; לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף, לפי מועד הפקדתה של הצוואה או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי הענין.

 

מיום 1.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5923 מיום 1.9.1998 עמ' 1295

23. (א) נעשתה צוואה בפני נוטריון לפי סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, ימסור הנוטריון את מקור הצוואה לידי המצווה; סירב המצווה לקבלה, תופקד הצוואה על חשבונו של המצווה, בבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נעשתה אצל רשם לעניני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה.

(ב) נוטריון ינהל פנקס צוואות וירשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, שם בית המשפט שבו אזור הפעולה ושם הרשם לעניני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה; לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף, לפי מועד הפקדתה של הצוואה או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי הענין.

(ג) הופקדה צוואה שתקנה זו חלה עליה, יצרף הנוטריון לעותק האישור על עריכת הצוואה שישמור בידיו, את הקבלה של בית המשפט אישור הרשם לעניני ירושה על הפקדתה וימציא למצווה, לפי דרישתו, העתק מאושר ממנה ממנו.

 

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2165

23. (א) נעשתה צוואה בפני נוטריון לפי סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, ימסור הנוטריון את מקור הצוואה לידי המצווה; סירב המצווה לקבלה, תופקד הצוואה על חשבונו של המצווה, אצל רשם לעניני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה.

(א) נעשתה צוואה בפני נוטריון לפי סעיף 22 לחוק הירושה, ימסור הנוטריון את הצוואה למצווה.

(א1) ביקש המצווה מנוטריון להפקיד צוואה שנעשתה בפניו כאמור בתקנת משנה (א) אצל הרשם לענייני ירושה, יפקיד הנוטריון את הצוואה בתוך שלושים ימים מיום עשייתה; ההפקדה תהיה בדרך של מסירת הצוואה המקורית לרשם לענייני ירושה בדרך של התייצבות הנוטריון אצל הרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה הצוואה או באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, לפי עניין, על חשבון המצווה.

(ב) נוטריון ינהל פנקס צוואות וירשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, אזור הפעולה ושם הרשם לעניני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה; לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף, לפי מועד הפקדתה של הצוואה או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי הענין.

(ג) הופקדה צוואה שתקנה זו חלה עליה, יצרף הנוטריון לעותק האישור על עריכת הצוואה שישמור בידיו, את אישור הרשם לעניני ירושה על הפקדתה וימציא למצווה, לפי דרישתו, העתק מאושר ממנו.

(ד) על אף האמור בתקנה 22, נודע לנוטריון על מות המצווה, ימסור הנוטריון את הצוואה המקורית לרשם לענייני ירושה באופן מיידי כאמור בסעיף 75 לחוק הירושה; הנוטריון ישמור בידיו העתק צילומי של הצוואה, ויצרף אליו את אישור הרשם לענייני ירושה בדבר מסירת הצוואה, וירשום את דבר הוצאת הצוואה בפנקס המנוהל לפי תקנה 26(ג).

כרטסת

24.  (א)  נוטריון ינהל כרטסת אלפביתית שבה יהא כרטיס לכל אדם שעשה או בשמו נעשתה פעולה בפני הנוטריון.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  בכרטיס ירשום הנוטריון, לגבי כל פעולה שנעשתה על ידי האדם או בשמו, את מהות הפעולה, מועד עשייתה והמספר הסידורי של האישור הנוטריוני; אם האישור הנוטריוני אלקטרוני כהגדרתו בתקנה 19א, יציין זאת הנוטריון.

תק' תשמ"ב-1982

          (ג)   במקום הכרטסת האלפביתית, רשאי הנוטריון לנהל ספר נוטריון, ובו שורה נפרדת לכל פעולה נוטריונית שבה יירשמו הפרטים שבתקנת משנה (ב).

מיום 9.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4379 מיום 9.7.1982 עמ' 1290

הוספת תקנת משנה 24(ג)

 

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2165

(ב) בכרטיס ירשום הנוטריון, לגבי כל פעולה שנעשתה על ידי האדם או בשמו, את מהות הפעולה, מועד עשייתה והמספר הסידורי של האישור הנוטריוני; אם האישור הנוטריוני אלקטרוני כהגדרתו בתקנה 19א, יציין זאת הנוטריון.

פנקס חשבונות

25.  לענין ביצוע החוק והתקנות על פיו ינהל נוטריון רישום נפרד על הכנסותיו משכר שיקבל בעד פעולותיו כנוטריון; הוראה זו אינה גורעת מחובת הניהול של רישומים אחרים על הכנסותיו לפי כל חיקוק.

משרדו של נוטריון

26.  (א)  נוטריון יודיע למנהל הכללי של משרד המשפטים עם תחילת כהונתו על מען משרדו, וכן יודיע לו על כל שינוי מען כאמור בסמוך למועד שבו חל השינוי.

          (ב)  נוטריון ישמור את חותמו ואת העותקים שעליו לשמרם לפי תקנות אלה על נספחיהם ואת הפנקסים והכרטסות שעליו לנהלם לפי תקנות אלה - במשרדו, ולא יוציאם ממשרדו אלא כדי לערוך בעותקים העתק צילומי כאמור בתקנה 22 או אם נדרש לעשות כן על פי דין על ידי בית-משפט או רשות אחרת; נוטריון ידאג לכך שמה שהוצא ממשרדו כאמור הן על פי תקנה זו והן עקב תפיסה על ידי בית משפט או רשות אחרת, יוחזר למשרדו כאשר לא יהא עוד דרוש לבית המשפט או לרשות כאמור.

          (ג)   נוטריון ינהל פנקס ובו ירשום כל פנקס, כרטסת או חלק מהם וכן כל מסמך שהוצאו ממשרדו, את בית המשפט, הרשות או האדם האחר שלהם נמסרו, את מספר התיק של בית המשפט או של הרשות כאמור, את מועד מסירתם ואת מועד החזרתם.

תק' תשפ"א-2021

          (ד)  נוטריון ישמור את חותמו, את המסמכים, הכרטסות והפנקסים שחלה עליהם תקנת משנה (ב) בנפרד ממסמכים אחרים המצויים במשרדו ובאופן אשר יגן עליהם מפני נזק, שינוי או שימוש בלתי מורשה ואשר יבטיח את סודיות המסמכים.

          (ה)  נוטריון יעשה סידורים סבירים בנסיבות הענין כדי לשמור על משרדו בפני סכנת שריפה, נזקי מים ופריצה; נוכח המנהל הכללי של משרד המשפטים, הן על פי דין וחשבון של מבקר והן בדרך אחרת שסידורים אלה בלתי מספיקים, רשאי הוא בהוראה לנוטריון לפרט את הצעדים שעליו לנקטם כדי להבטיח את שמירתו הנאותה של משרדו בפני סכנות אלה, ועל הנוטריון לקיים הוראות אלה.

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2165

(ד) נוטריון ישמור את חותמו, את המסמכים, הכרטסות והפנקסים שחלה עליהם תקנת משנה (ב) בארון או בארונות מתכת שיהיו נעולים זולת אם הוא או עובד מעובדיו שהרשה לכך יהיו נוכחים בנפרד ממסמכים אחרים המצויים במשרדו ובאופן אשר יגן עליהם מפני נזק, שינוי או שימוש בלתי מורשה ואשר יבטיח את סודיות המסמכים.

מערכת ארכיב אלקטרונית תק' תשפ"א-2021

26א.  (א)  בלי לגרוע מתקנות אלה, נוטריון ישמור אישורים שנערכו לפי תקנה 19א, במערכת ארכיב אלקטרונית שהכניסה אליה טעונה הזדהות של הנוטריון, ושתהיה מאובטחת ומגובה; הוצא אישור נוטריוני ותועד במערכת כאמור, לא יערוך הנוטריון כל שינוי בתיעוד ולא ירשה לאחר לעשות כן.

          (ב)  נוטריון רשאי לנהל את הפנקסים והכרטסות שעליו לנהל לפי תקנות 23, 24 ו-26 במערכת האלקטרונית שלפי תקנת משנה (א).

          (ג)   נוטריון שהחל לנהל את הפנקסים והכרטסות כאמור בתקנות 23, 24 ו-26 בעותקים קשיחים, רשאי להמשיך את ניהול הפנקסים והכרטסות כאמור באמצעים אלקטרוניים כאמור בתקנת משנה (א), ונוטריון שהחל לנהל את הפנקסים והכרטסות באמצעים אלקטרוניים רשאי להמשיך את ניהול הפנקסים והכרטסות בעותקים קשיחים, ובלבד שהתיעוד באופן החדש ימשיך את רצף המספור הסידורי של האישורים הנוטריוניים.

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2165

הוספת תקנה 26א

תק' תשס"ב-2002

27.  (נמחקה).

מיום 9.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4379 מיום 9.7.1982 עמ' 1290

27. (א) נוטריון יקבע מחוץ לבנין משרדו שלט אחד בלבד; בשלט מותר לפרט את שמו ואת תוארו כנוטריון וכעורך דין וכן תואר אקדמי; רחבו של השלט לא יעלה על 30 ס"מ, וגבהו לא יעלה על 25 ס"מ.

(ב) היו לבנין משרדו של הנוטריון יותר מכניסה אחת, או שקיימת סיבה מוצדקת אחרת להוספת שלט, או שלטים, רשאי הנוטריון לקבוע שלט או שלטים נוספים, בהתאם לנסיבות, ובלבד שהשלטים הנוספים יהיו כמפורט בתקנת משנה (א).

 

מיום 16.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5680 מיום 16.5.1995 עמ' 1430

(א) נוטריון יקבע מחוץ לבנין משרדו נוטריון יהא רשאי לקבוע מחוץ לבנין משרדו או בכניסה לבנין שלט אחד בלבד; בשלט מותר לפרט את שמו ואת תוארו כנוטריון וכעורך דין וכן תואר אקדמי; רחבו של השלט לא יעלה על 30 ס"מ, וגבהו לא יעלה על 25 ס"מ.

 

מיום 23.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 850

מחיקת תקנה 27

הנוסח הקודם:

מידות השלט

27. (א) נוטריון יהא רשאי לקבוע מחוץ לבנין משרדו או בכניסה לבנין שלט אחד בלבד; בשלט מותר לפרט את שמו ואת תוארו כנוטריון וכעורך דין וכן תואר אקדמי; רחבו של השלט לא יעלה על 30 ס"מ, וגבהו לא יעלה על 25 ס"מ.

(ב) היו לבנין משרדו של הנוטריון יותר מכניסה אחת, או שקיימת סיבה מוצדקת אחרת להוספת שלט, או שלטים, רשאי הנוטריון לקבוע שלט או שלטים נוספים, בהתאם לנסיבות, ובלבד שהשלטים הנוספים יהיו כמפורט בתקנת משנה (א).

תק' תשס"ב-2002

28.  (נמחקה).

מיום 23.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 850

מחיקת תקנה 28

הנוסח הקודם:

הודעה על שינוי כתובת

28. העתיק נוטריון את משרדו למקום אחר, רשאי הוא לשלוח הודעה חד פעמית על כך לעורכי הדין ולמי שנזקק בעבר לשירותיו כנוטריון או כעורך דין.

תואר לועזי מקביל לנוטריון תק' תשס"ב-2002

29.  התארים הלועזים שמותר לנוטריון להשתמש בהם כאמור בסעיף 25 לחוק הם: "كاتب عدل", "NOTARY"; "NOTAIRE"; "NOTAR".

מיום 23.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 850

29. התארים הלועזים שמותר לנוטריון להשתמש בהם כאמור בסעיף 25 לחוק הם: "كاتب عدل", "NOTARY"; "NOTAIRE"; "NOTAR".

הבקשה למתן הרשיון

30.  (א)  בקשה למתן רשיון לכהן כנוטריון תפרט את העובדות שמהן יוצא שהמבקש אמנם כשיר להיות נוטריון, את שם משפחתו, שמו הפרטי, מספר הזהות שלו במרשם האוכלוסין, תאריך, מקום וארץ לידתו, וכן יצורפו לה אלה:

תק' תשפ"א-2021

(1)   (בוטלה);

תק' תשפ"א-2021

(2)   אישור לשכת עורכי הדין ובו המידע הזה:

(א)   פירוט בדבר משך התקופה שבה היה המבקש חבר הלשכה וחברותו לא הופסקה לפי סעיף 52א לחוק לשכת עורכי הדין, ולא הוגבלה לפי סעיף 52ב לאותו החוק;

(ב)   פירוט בדבר עונשים של הוצאה או השעיה מלשכת עורכי הדין שהוטלו על המבקש;

(ג)    פירוט בדבר העונשים המשמעתיים שהוטלו על המבקש לפי חוק לשכת עורכי הדין, שאינם העונשים המוזכרים בפסקת משנה (ב) לעיל, ושהוטלו בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה, או בדבר העדרם;

(ד)   פירוט בדבר תלונות נגד המבקש שהבירור לגביהן לא הושלם במועד הבקשה;

תק' תשפ"א-2021

(3)   העתק תעודה ציבורית על משך תקופת הכהונה כשופט, כחבר בית דין דתי או בתפקיד משפטי ששר המשפטים אישר לצרכי סעיף 3 לחוק - אם יש חשיבות למשך תקופה זו לענין סעיף 2(א)(2) לחוק;

תק' תשע"ט-2018

(4)   (נמחקה);

תק' תשפ"א-2021

(5)   אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ג) לחוק, כל אלה:

(א)   העתק תעודה ציבורית שיש בה ראיה למועד עלייתו;

(ב)   אם המבקש שימש שופט או נוטריון בחוץ לארץ – העתק תעודה ציבורית המעידה על כך;

(ג)    אם המבקש עסק בעריכת דין בחוץ לארץ – העתק רישיון לעריכת דין מהארץ שבה עסק בעריכת דין כאמור;

תק' תשפ"א-2021

(6)   הסכמת המבקש למסירת מידע מהמרשם הפלילי לפי סעיף 12 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019;

תק' תשפ"א-2021

(7)   הורשע המבקש בהליכים פליליים או בהליכים משמעתיים בחוץ לארץ כעורך דין, כנוטריון, כשופט או כעובד ציבור, יצרף את פרטי ההרשעה לרבות העתק של פסק דין וגזר דין;

תק' תשפ"א-2021

(8)   (נמחקה);

תק' תשפ"א-2021

(9)   (נמחקה);

תק' תשפ"א-2021

(10)  פירוט המבקש בדבר תקופת עיסוקו בעריכת דין וכן כהונה בתפקיד שופט או נוטריון, ועיסוקים נוספים אם היו, בין אם בארץ ובין אם בחוץ לארץ, בתיאור מפורט של העיסוקים ובציון מען משרדו בכל אחת מתקופות עיסוקו;

תק' תשפ"א-2021

(11)  הורשע המבקש בהליך פלילי או משמעתי בארץ, יצרף את כתב האישום או הקובלנה, לפי העניין, וכן העתק של פסק הדין וגזר הדין.

תק' תשמ"ב-1982 תק' תשע"ט-2018

          (ב)  ועדת הרשיונות תדון בבקשות למתן רשיון כאמור פעמיים בשנה לפחות.

ת"ט תשל"ז-1977

          (ג)   היה לדעת ועדת הרשיונות, בשים לב לגילו של המבקש או לנסיבות אחרות שיש להן חשיבות לענין, ספק אם אמנם המבקש מבחינה גופנית או נפשית מסוגל למלא את התפקיד של נוטריון, רשאית הועדה לדרוש ממנו שימציא לה תעודה בדבר כשירותו מבחינה בריאותית למילוי התפקיד, מרופא או רופאים שהועדה תורה עליהם.

          (ד)  שום דבר בתקנה זו לא יגרע מסמכותה של ועדת הרשיונות, לדרוש המצאתן של ראיות נוספות אם תמצא לנכון לעשות כן.

          (ה)  בתקנה זו, "תעודה ציבורית" - כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ואם שוכנעה הועדה שאין זה סביר לדרוש את המצאתה של תעודה ציבורית כאמור - תצהיר.

מיום 5.6.1977

ת"ט תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3720 מיום 5.6.1977 עמ' 1882

(ג) היה לדעת ועדת הרשיונות, בשים לב לגילוי לגילו של המבקש או לנסיבות אחרות שיש להן חשיבות לענין, ספק אם אמנם המבקש מבחינה גופנית או נפשית מסוגל למלא את התפקיד של נוטריון, רשאית הועדה לדרוש ממנו שימציא לה תעודה בדבר כשירותו מבחינה בריאותית למילוי התפקיד, מרופא או רופאים שהועדה תורה עליהם.

 

מיום 1.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1450

החלפת פסקה 30(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) אישור לשכת עורכי הדין על משך התקופה שבה עסק המבקש בישראל כעורך דין;

 

מיום 9.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4379 מיום 9.7.1982 עמ' 1290

(ב) ועדת הרשיונות תדון בבקשות למתן רשיון כאמור כל ארבעה חדשים פעמיים בשנה לפחות; המועד לדיון יפורסם ברשומות.

 

מיום 25.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5128 מיום 25.8.1988 עמ' 1058

(2) אישור לשכת עורכי הדין על משך התקופה שבה היה המבקש חבר הלשכה וחברותו לא הופסקה לפי סעיף 52א לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, ולא הוגבלה לפי סעיף 52ב לאותו חוק, יחד עם תעודה ציבורית על תקופת עיסוקו של המבקש בעריכת דין בציון מען משרדו בכל אחת מתקופות עיסוקו יחד עם תעודה ציבורית על תקופת עיסוקו של המבקש בעריכת דין תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור ובציון מען משרדו בכל אחת מתקופות עיסוקו;

(3) תעודה ציבורית על משך תקופת הכהונה כשופט, כחבר בית דין דתי או בתפקיד משפטי ששר המשפטים אישר לצרכי סעיף 3 לחוק - אם יש חשיבות למשך תקופה זו לענין סעיף 2(א)(2) לחוק;

(4) אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ב) לחוק - תעודה ציבורית שיש בה ראיה לגילו;

(5) אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ג) לחוק - תעודה ציבורית שיש בה ראיה למועד עלייתו וכן תעודה ציבורית שיש בה ראיה למשך עיסוקו במקצוע של עורך דין או כשופט או כנוטריון בחוץ לארץ, תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור;

(6) תצהיר המבקש המאשר שלא הורשע המבקש בפלילים בחוץ לארץ שלא הורשע המבקש בפלילים בישראל או בחוץ לארץ או, אם הורשע, באיזו עבירה ומתי;

 

מיום 16.7.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1106

(2) אישור לשכת עורכי הדין על משך התקופה שבה היה המבקש חבר הלשכה וחברותו לא הופסקה לפי סעיף 52א לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א–1961, ולא הוגבלה לפי סעיף 52ב לאותו חוק, יחד עם תעודה ציבורית על תקופת עיסוקו של המבקש יחד עם תצהיר המבקש בדבר תקופת עיסוקו בעריכת דין תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור ובציון מען משרדו בכל אחת מתקופות עיסוקו;

 

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1367

(4) אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ב) לחוק – תעודה ציבורית שיש בה ראיה לגילו;

(ב) ועדת הרשיונות תדון בבקשות למתן רשיון כאמור פעמיים בשנה לפחות; המועד לדיון יפורסם ברשומות.

 

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2166

(א) בקשה למתן רשיון לכהן כנוטריון תפרט את העובדות שמהן יוצא שהמבקש אמנם כשיר להיות נוטריון, את שם משפחתו, שמו הפרטי, מספר הזהות שלו במרשם האוכלוסין, תאריך, מקום וארץ לידתו, וכן יצורפו לה אלה:

(1) תעודה ציבורית שיש בה ראיה לאזרחותו הישראלית של המבקש;

(2) אישור לשכת עורכי הדין על משך התקופה שבה היה המבקש חבר הלשכה וחברותו לא הופסקה לפי סעיף 52א לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, ולא הוגבלה לפי סעיף 52ב לאותו חוק, יחד עם תצהיר המבקש בדבר תקופת עיסוקו בעריכת דין תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור ובציון מען משרדו בכל אחת מתקופות עיסוקו;

(2) אישור לשכת עורכי הדין ובו המידע הזה:

(א) פירוט בדבר משך התקופה שבה היה המבקש חבר הלשכה וחברותו לא הופסקה לפי סעיף 52א לחוק לשכת עורכי הדין, ולא הוגבלה לפי סעיף 52ב לאותו החוק;

(ב) פירוט בדבר עונשים של הוצאה או השעיה מלשכת עורכי הדין שהוטלו על המבקש;

(ג) פירוט בדבר העונשים המשמעתיים שהוטלו על המבקש לפי חוק לשכת עורכי הדין, שאינם העונשים המוזכרים בפסקת משנה (ב) לעיל, ושהוטלו בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה, או בדבר העדרם;

(ד) פירוט בדבר תלונות נגד המבקש שהבירור לגביהן לא הושלם במועד הבקשה;

(3) העתק תעודה ציבורית על משך תקופת הכהונה כשופט, כחבר בית דין דתי או בתפקיד משפטי ששר המשפטים אישר לצרכי סעיף 3 לחוק - אם יש חשיבות למשך תקופה זו לענין סעיף 2(א)(2) לחוק;

(4) (נמחקה);

(5) אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ג) לחוק - תעודה ציבורית שיש בה ראיה למועד עלייתו וכן תעודה ציבורית שיש בה ראיה למשך עיסוקו במקצוע של עורך דין או כשופט או כנוטריון בחוץ לארץ, תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור;

(5) אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ג) לחוק, כל אלה:

(א) העתק תעודה ציבורית שיש בה ראיה למועד עלייתו;

(ב) אם המבקש שימש שופט או נוטריון בחוץ לארץ – העתק תעודה ציבורית המעידה על כך;

(ג) אם המבקש עסק בעריכת דין בחוץ לארץ – העתק רישיון לעריכת דין מהארץ שבה עסק בעריכת דין כאמור;

(6) תצהיר המבקש המאשר שלא הורשע המבקש בפלילים בישראל או בחוץ לארץ או, אם הורשע, באיזו עבירה ומתי;

(6) הסכמת המבקש למסירת מידע מהמרשם הפלילי לפי סעיף 12 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019;

(7) תצהיר המבקש המאשר שלא הורשע המבקש בחוץ לארץ בהליכים משמעתיים כעורך דין, כנוטריון, כשופט או כעובד ציבור, או, אם הורשע כאמור - באיזו עבירה ומתי;

(7) הורשע המבקש בהליכים פליליים או בהליכים משמעתיים בחוץ לארץ כעורך דין, כנוטריון, כשופט או כעובד ציבור, יצרף את פרטי ההרשעה לרבות העתק של פסק דין וגזר דין;

(8) אישור לשכת עורכי הדין בדבר הענשים המשמעתיים שהוטלו על המבקש לפי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, או בדבר העדרם;

(9) אישור המנהל הכללי של משרד המשפטים או של מי שמינה לכך על האמצעים המשמעתיים שננקטו נגד המבקש לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950, או על העדרם;

(10) פירוט המבקש בדבר תקופת עיסוקו בעריכת דין וכן כהונה בתפקיד שופט או נוטריון, ועיסוקים נוספים אם היו, בין אם בארץ ובין אם בחוץ לארץ, בתיאור מפורט של העיסוקים ובציון מען משרדו בכל אחת מתקופות עיסוקו;

(11) הורשע המבקש בהליך פלילי או משמעתי בארץ, יצרף את כתב האישום או הקובלנה, לפי העניין, וכן העתק של פסק הדין וגזר הדין.

 

מיום 21.2.2021 עד יום 12.7.2022

תק' תשפ"א-2021 הוראת שעה

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2167

החלפת פסקה 30(א)(6)

הנוסח:

(6) הסכמת המבקש למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים תלויים ועומדים לפי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981;

פרסום הבקשה תק' תשפ"א-2021

31.  מצאה ועדת הרישיונות שהתמלאו במבקש רישיון לכהונה בתפקיד נוטריון לכאורה תנאי הכשירות המפורטים בסעיף 2(א) לחוק או החליטה שיש מקום להשתמש בסמכותה לפי סעיף 2(ב) לחוק, תפרסם לא יאוחר מ-30 ימים מיום קבלת החלטתה הודעה באתר האינטרנט של משרד המשפטים, כי בכוונתה להעניק למבקש רישיון נוטריון ואת המועד והדרכים להגשת ההתנגדות כאמור בתקנה 32.

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2167

החלפת תקנה 31

הנוסח הקודם:

פרסום הבקשה

31. (א) מצאה ועדת הרשיונות שנתמלאו במבקש רשיון לכהונה כנוטריון לכאורה תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2(א) לחוק או החליטה שיש מקום להשתמש בסמכות לפי סעיף 2(ב) לחוק, תפרסם לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת החלטתה על חשבון המבקש מודעה המפרטת את שמו, ואת שמו הפרטי של המבקש, את מקום משרדו, את המועד של הגשת הבקשה, את מען הועדה ואת המועד להגשת ההתנגדות כאמור בתקנה 32.

(ב) פרסום המודעה יהיה ברשומות וכן דרך הדבקה בלוח המודעות של בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של המבקש ובלוח המודעות של הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, באותו מחוז שאתו נמנה המבקש; ראתה ועדת הרשיונות שנסיבות הענין מחייבות זאת, רשאית היא להורות על פרסום נוסף בעתון יומי או בעתונים יומיים שתנקוב בשמם.

התנגדות תק' תשפ"א-2021

32.  (א)  כל אדם רשאי, בתוך 15 ימים מיום הפרסום של ההודעה לפי תקנה 31, להגיש לוועדת הרישיונות התנגדות מנומקת בכתב לקבלת הבקשה.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  הוגשה התנגדות ולא החליטה ועדת הרשיונות לדחותה על הסף, תמציא עותק ממנה למבקש ותתן לו הזדמנות להשיב בכתב על ההתנגדות תוך 30 יום מיום קבלת עותק ההתנגדות על ידיו; לא תחליט ועדת הרשיונות בבקשה אלא בתום התקופה של 30 יום האמורה, זולת אם נתקבלה תשובת המבקש לפני כן.

          (ג)   על פי בקשת המבקש או על פי יזמתה רשאית ועדת הרשיונות להזמין את המבקש בפניה בכדי שיטען את טענותיו בעל פה; עשתה כן, רשאית היא אם הדבר נראה לה למען עשיית צדק, להזמין בפניה גם את המתנגד להשמעת טענותיו בפניה.

          (ד)  בכל הליך בפני ועדת הרשיונות רשאית היא לאסוף ראיות למילוי תפקידיה.

מיום 21.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2167

(א) כל אדם רשאי תוך 30 יום מיום הפרסום האחרון של המודעה לפי תקנה 31 להגיש לועדת הרשיונות התנגדות מנומקת לקבלת הבקשה; ההתנגדות תהא בכתב ותוגש בשני עתקים.

(א) כל אדם רשאי, בתוך 15 ימים מיום הפרסום של ההודעה לפי תקנה 31, להגיש לוועדת הרישיונות התנגדות מנומקת בכתב לקבלת הבקשה.

(ב) הוגשה התנגדות ולא החליטה ועדת הרשיונות לדחותה על הסף, תמציא עותק ממנה בדואר רשום עם קבלה חוזרת למבקש ותתן לו הזדמנות להשיב בכתב על ההתנגדות תוך 30 יום מיום קבלת עותק ההתנגדות על ידיו; לא תחליט ועדת הרשיונות בבקשה אלא בתום התקופה של 30 יום האמורה, זולת אם נתקבלה תשובת המבקש לפני כן.

תק' תשע"ט-2018

33.  (בוטלה).

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1367

ביטול תקנה 33

הנוסח הקודם:

פנקס הנוטריונים

33. פנקס הנוטריונים שהתנהל על פי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950, יהיה פנקס הנוטריונים לענין סעיף 5(1) לחוק לגבי כל אדם שהיה לנוטריון לפי סעיף 54(ב) לחוק, ורואים את חתימתו של נוטריון כאמור באותו פנקס כאילו נתנה גם לענין סעיף 5(1) לחוק.

פרסום שמות בעלי רישיון תק' תשע"ט-2018

33א.  ועדת הרישיונות תפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את שמות הנוטריונים בעלי רישיונות תקפים הרשומים בפנקס הנוטריונים, מספר רישיונם, וכן את מען משרדם; נוטריון רשאי לבקש שלא לפרסם את פרטי מען משרדו, למעט שם היישוב.

מיום 26.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1367

הוספת תקנה 33א

דוגמת חתימה וחותם

34.  (א)  לא יאוחר מאשר במועד שבו חותם נוטריון את שמו בפנקס הנוטריונים ימסור למשרד המשפטים את דוגמת חתימתו, לרבות חתימתו בלועזית וכן דוגמת חותמו.

          (ב)  נוטריון ששינה את שמו ימסור למשרד המשפטים דוגמת חתימתו וחותמו החדשים.

          (ג)   דוגמת חתימה וחותם שנמסרו למשרד המשפטים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950, והתקנות על פיו, על ידי מי שהיה לנוטריון לפי סעיף 54(ב) לחוק, רואים אותה כאילו ניתנה גם לענין סעיף 5(2) לחוק ולענין תקנה זו.

דיווח לשכת עורכי הדין על שינויים במעמד נוטריון

35.  לשכת עורכי הדין תודיע בכתב למנהל הכללי של משרד המשפטים על פקיעת חברותו של נוטריון בלשכה ועל הפסקת החברות כאמור בפרק ח' לחוק.

תחילה

36.  תחילתן של תקנות אלה עם תחילתו של חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976.

השם

37.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977".

 

תוספת ראשונה

(תקנה 4(ה))

תק' תשס"ב-2002

תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977

(תקנה 4(ה))

[תעודת רופא]

 

תק' תשע"ט-2018

תוספת שנייה

(תקנה 9)

טופס מס' 1

[אימות חתימה]

 

טופס מס' 2

[אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר]

 

טופס מס' 3

[אימות חתימה של קטין]

 

טופס מס' 4

[אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון]

 

טופס מס' 5

[אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם]

 

תק' תשפ"א-2021

טופס מס' 6

[אישור העתק]

 

תק' תשפ"א-2021

טופס מס' 7

[אישור נכונות תרגום]

 

טופס מס' 8

[אישור על קבלת תצהיר או הצהרה]

 

טופס מס' 9

[אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם]

 

טופס מס' 10

[תעודת חיים]

 

טופס מס' 11

[עריכת מסמך לפי סעיף 7(9) לחוק הנוטריונים]

 

טופס מס' 12

[אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין]

 

טופס מס' 13

[אישור עשיית צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה]

 

טופס מס' 14

[הודעה על ביטול מסמך נוטריוני]

 

הטפסים בשפה האנגלית מופיעים במאגר הטפסים באתר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 

תק' תשע"ט-2018

תוספת שלישית

(תקנה 18)

 

 

תק' תשל"ח-1978

תוספת רביעית

(בוטלה)

 

 

ב' בסיון תשל"ז (19 במאי 1977)                          חיים י' צדוק

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3712 מיום 19.5.1977 עמ' 1724.

ת"ט ק"ת תשל"ז מס' 3720 מיום 5.6.1977 עמ' 1882. ק"ת תשל"ז מס' 3723 מיום 9.6.1977 עמ' 1938 – ת"ט (מס' 2) תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ח מס' 3857 מיום 8.6.1978 עמ' 1450 – תק' תשל"ח-1978; תחילתן ביום 1.7.1978.

ק"ת תשל"ט מס' 3913 מיום 28.11.1978 עמ' 199 – תק' תשל"ט-1978; תחילתן ביום 1.12.1978.

ק"ת תשמ"ב מס' 4379 מיום 9.7.1982 עמ' 1290 – תק' תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4502 מיום 12.6.1983 עמ' 1523 – תק' תשמ"ג-1983; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ח מס' 5128 מיום 25.8.1988 עמ' 1058 – תק' תשמ"ח-1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1106 – תק' תשמ"ט-1989.

ק"ת תשנ"ה מס' 5680 מיום 16.5.1995 עמ' 1430 – תק' תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5748 מיום 9.5.1996 עמ' 820 – תק' תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ח מס' 5923 מיום 1.9.1998 עמ' 1295 – תק' תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.9.1998.

ק"ת תשס"ב מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 850 – תק' תשס"ב-2002; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ד מס' 6281 מיום 31.12.2003 עמ' 108 – תק' תשס"ד-2003; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 681 – תק' תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1366 – תק' תשע"ט-2018; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן ור' תקנה 17 לענין הוראת מעבר.

17. בתקופה של שישה חודשים מיום התחילה ניתן להשתמש גם בנוסח הטפסים שבתוספת השנייה כנוסחה ערב יום התחילה.

ק"ת תשפ"א מס' 9196 מיום 21.2.2021 עמ' 2164 – תק' תשפ"א-2021; ר' תקנות 12, 13 לענין תחולה והוראת שעה.

12. תקנה 9 לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 2 לתקנות אלה, תקנה 19א לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 3 לתקנות אלה, תקנה 23(א) ו-(א1) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 4(1) ו-(2) לתקנות אלה, תקנה 24 לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 5 לתקנות אלה ותקנה 26א לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 7 לתקנות אלה, יחולו על מסמכים נוטריוניים שנערכו ביום תחילתן או לאחריו.