נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – ניירות ערך

תוכן ענינים

פרק א': הוראות כלליות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

סעיף 2

תחולת התקנות

Go

9

סעיף 2א

טעות מהותית בדוחות כספיים ודוחות כספיים ביניים

Go

9

סעיף 3

צורת הדו"חות

Go

9

סעיף 4

פרטי הדו"חות

Go

9

סעיף 4א

מספר ניירות הערך בבורסה

Go

9

סעיף 5

חתימה על דוחות

Go

10

סעיף 5א

הכללה על דרך ההפניה

Go

10

סעיף 5ב

חוות דעת, דוח או אישור

Go

10

סעיף 5ג

תאגיד שייחשב תאגיד קטן

Go

10

סעיף 5ד

הקלות לתאגיד קטן

Go

11

סעיף 5ה

הוראות נוספות לתאגיד קטן

Go

11

פרק ב': הדו"ח התקופתי – מועד הגשתו ופרטיו

Go

12

סעיף 7

מועד הגשת הדו"ח

Go

12

סעיף 8

פרטי הדו"ח התקופתי וצורתו

Go

12

סעיף 8א

תיאור עסקי התאגיד

Go

12

סעיף 8ב

הערכת שווי

Go

12

סעיף 8ג

סייג לתחולת תקנות 8

Go

13

סעיף 9

דו"חות כספיים

Go

13

סעיף 9א

דוח פרופורמה

Go

14

סעיף 9ב

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

Go

14

סעיף 9ג

דוח כספי נפרד של התאגיד

Go

15

סעיף 9ד

דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

Go

15

סעיף 10

דו"ח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד

Go

16

סעיף 10א

תמצית דו"חות על הרווח הכולל הרבעוניים

Go

19

סעיף 10ב

סייג לתחולת תקנות 10 ו 10א

Go

19

סעיף 10ג

שימוש בתמורת ניירות הערך

Go

20

סעיף 11

רשימת השקעות בחברות בת ובחברות כלולות

Go

20

סעיף 12

שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות

Go

20

סעיף 13

הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות מהן

Go

20

סעיף 14

רשימת הלוואות

Go

20

סעיף 20

מסחר בבורסה

Go

21

סעיף 21

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

Go

21

סעיף 21א

השליטה בתאגיד

Go

21

סעיף 22

עסקאות עם בעל שליטה

Go

21

סעיף 24

החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה

Go

21

סעיף 24א

הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים

Go

22

סעיף 24ב

מרשם בעלי המניות

Go

22

סעיף 25א

מען רשום

Go

22

סעיף 26

הדירקטורים של התאגיד

Go

22

סעיף 26א

נושאי משרה בכירה

Go

22

סעיף 26ב

מורשה חתימה של התאגיד

Go

23

סעיף 27

רואה החשבון המבקר של התאגיד

Go

23

סעיף 28

שינוי בתזכיר או בתקנות

Go

23

סעיף 29

המלצות והחלטות הדירקטורים

Go

23

סעיף 29א

החלטות החברה

Go

23

פרק ג': דו"חות מיידיים – מועד הגשתם ופרטיהם

Go

23

סעיף 30

הדו"ח המיידי ומועד הגשתו

Go

23

סעיף 30א

דו"ח מידי לפי דרישת הרשות

Go

24

סעיף 30ב

דוח מיידי בדבר טעות מהותית בדוחות כספיים או בדוחות כספיים ביניים

Go

24

סעיף 31

שינוי בהון, במניות רדומות ובניירות ערך אחרים של התאגיד

Go

24

סעיף 31א

שינוי שם

Go

25

סעיף 31ב

שינוי בפרטי תאגיד

Go

25

סעיף 31ג

שינויים בתקנון

Go

25

סעיף 31ד1

שינויים בשטר הנאמנות או בנאמן

Go

25

סעיף 31ה

שינויים במרשם בעלי המניות

Go

25

סעיף 31ו

קיפוח

Go

25

סעיף 31ז

הפיכתה של חברה ציבורית לחברה פרטית

Go

26

סעיף 31ח

פשרה או הסדר

Go

26

סעיף 31ט

הגשת בקשה לאישור חלוקה

Go

26

סעיף 31י

בקשה לפירוק התאגיד או מינוי בעל תפקיד

Go

26

סעיף 31יא

מיזוג

Go

26

סעיף 31יב

דוח מיידי בדבר אישור תכנית רכישה

Go

26

סעיף 32

זכויות לרכישת מניות

Go

27

סעיף 33

החזקה בידי בעל עניין ונושא משרה בכירה

Go

27

סעיף 34

שינויים ביחס לנושאי משרה בכירה

Go

28

סעיף 35

מינוי וחילופין של רואה חשבון מבקר

Go

29

סעיף 35א

פרטים לעניין תעודות התחייבות

Go

29

סעיף 36

אירוע או ענין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

Go

29

סעיף 36א

אי השגת יעד בשימוש בתמורת ניירות הערך

Go

30

סעיף 36ב

זימון אסיפה

Go

30

סעיף 36ג

הצבעה בכתב והודעות עמדה

Go

31

סעיף 36ד

תוצאות אסיפה

Go

31

סעיף 37

המלצות והחלפות הדירקטורים

Go

31

סעיף 37א

החלטות החברה

Go

32

סעיף 37א2

חובת עדכון

Go

32

סעיף 37א3

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

Go

32

פרק ג1: מיזוג

Go

32

סימן א': הוראות כלליות

Go

33

סעיף 37ב

הגדרות

Go

33

סעיף 37ג

מהותיות המיזוג

Go

33

סעיף 37ד

דיווח על ידי חברה קולטת

Go

33

סעיף 37ה

דיווח של חברת יעד

Go

33

סימן ב': מיזוג מהותי

Go

33

סעיף 37ו

דוח על מיזוג מהותי

Go

33

סעיף 37ז

תמורה בניירות ערך של החברה הקולטת

Go

34

סעיף 37ח

תמורה במזומנים

Go

34

סעיף 37ט

תמורה בויתור על התחייבות

Go

34

סעיף 37י

תמורה בניירות ערך או בפעילות של תאגיד

Go

34

סעיף 37יא

תמורה בנכס אחר

Go

34

סעיף 37יב

חוות דעת מקצועית

Go

35

סעיף 37יג

דוחות כספיים ודוחות פרופורמה

Go

35

סעיף 37יד

מידע פרופורמה בקשר למיזוג

Go

35

סעיף 37טו

חברת יעד שהיא תאגיד מדווח

Go

36

סימן ג': מיזוג שאינו מהותי

Go

36

סעיף 37טז

דוח על מיזוג שאינו מהותי

Go

36

סימן ד': הוראות שונות

Go

36

סעיף 37יז

דיווח על פי דין אחר

Go

36

סעיף 37יח

חיסול חברת יעד בלא פירוק על פי צו בית משפט

Go

36

סעיף 37יט

דוח מיידי על תוצאות האסיפה

Go

36

סימן ג'2: הסדרי חוב

Go

37

סעיף 37כ

הצעה להסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים

Go

37

סעיף 37כא

הצעה להסדר חוב שאינה הסדר חוב אחר או הסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים

Go

37

סעיף 37כב

הצעה להסדר חוב אחר

Go

37

סעיף 37כג

חתימה על הדוח

Go

37

סעיף 37כד

חובת עדכון

Go

37

סעיף 37כה

הצעת רכש חליפין על רקע קשיים פיננסיים

Go

37

פרק ד': דוחות רבעוניים

Go

37

סעיף 38

הגדרות

Go

37

סעיף 38א

תוכן דוח רבעוני

Go

38

סעיף 38ב

נתוני פרופורמה

Go

38

סעיף 38ג

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

Go

38

סעיף 38ד

דוח כספי ביניים נפרד של התאגיד

Go

39

סעיף 38ה

דוח רבעוני בדבר מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

Go

39

סעיף 38ו

דוח רבעוני בדבר נכס נפט מפיק

Go

39

סעיף 39

מועד הגשת דוחות רבעוניים

Go

39

סעיף 39א

עדכון מידע שהובא בדוח התקופתי

Go

39

סעיף 40

עקרונות לעריכת הדו"ח

Go

39

סעיף 40א

דוחות כספיים ביניים של מנפיק חוץ

Go

39

סעיף 40ב

אי התאמה בין הוראות התקנות לכללי החשבונאות המקובלים

Go

40

סעיף 41

דו"חות השוואתיים

Go

40

סעיף 42

דרישות לפירוט

Go

40

סעיף 43

בנק, מבטח או חברת כרטיסי אשראי

Go

40

סעיף 44

צירוף דוחות חברה כלולה

Go

40

סעיף 44א

צירוף מידע מתומצת לגבי חברה כלולה

Go

41

סעיף 45

צירוף דוחות חברה נערבת

Go

41

סעיף 46

חתימת הדוח

Go

41

סעיף 47

סקירה של רואה חשבון

Go

41

פרק ה':

Go

41

סעיף 48

דו"ח הדירקטוריון לתקופת ביניים

Go

41

סעיף 49

הערכת שווי בדוח רבעוני

Go

42

פרק ה'1: סיום חובות דיווח

Go

43

סעיף 50

הגדרות

Go

43

סעיף 51

תאגיד שמספר המחזיקים בניירות הערך שלו אינו עולה על 35

Go

43

סעיף 52

תאגיד שמספר המחזיקים בניירות הערך שלו אינו עולה על מאתיים

Go

43

סעיף 53

תאגיד בהליכי מימוש נכסים

Go

43

סעיף 54

תאגיד שהרשות הודיעה על סיום חובות הדיווח שלו

Go

44

תוספת ראשונה

Go

44

תוספת שניה

Go

45

סעיף 1

הגדרות

Go

45

סעיף 2

פרטי הדיווח

Go

45

סעיף 3

מידע נוסף

Go

48

סעיף 4

הצגה בדוחות כספיים

Go

48

תוספת שלישית

Go

48

תוספת רביעית

Go

50

סעיף 1

פרטי המבקר הפנימי

Go

50

סעיף 2

דרך המינוי

Go

50

סעיף 3

סיום כהונה

Go

50

סעיף 4

זהות הממונה על המבקר הפנימי

Go

50

סעיף 5

תכנית העבודה

Go

50

סעיף 6

ביקורת בחו"ל או של תאגידים מוחזקים

Go

50

סעיף 7

היקף העסקה

Go

50

סעיף 8

עריכת הביקורת

Go

50

סעיף 9

גישה למידע

Go

50

סעיף 10

דין וחשבון המבקר הפנימי

Go

50

סעיף 11

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי

Go

51

סעיף 12

תגמול

Go

51

סעיף 13

גילוי חשיפה בשל אי עמידה בתנאים

Go

51

תוספת חמישית

Go

51

סעיף 1

שלבי העסקה

Go

51

סעיף 2

סוג הנכס הנרכש

Go

51

תוספת שישית

Go

52

תוספת שביעית

Go

53

סעיף 1

פירוט השכר ושעות העבודה

Go

53

סעיף 2

גילוי ביחס לתאגיד מאוחד

Go

53

סעיף 3

שינויים בשכר הטרחה או בשעות העבודה

Go

53

סעיף 4

החלפת רואה חשבון מבקר

Go

54

תוספת שמינית

Go

54

תוספת תשיעית

Go

57

תוספת עשירית

Go

60

תוספת אחת עשרה

Go

61

סעיף 1

מונחים מקצועיים

Go

61

סעיף 2

פטור מגילוי

Go

61

סעיף 3

הכללת שיעורי החזקות השותפים בנכס הנפט בכל דיווח מיידי

Go

61

סעיף 4

החלטה בעניין ביצוע קידוח ניסיון אימות, הערכה או פיתוח

Go

61

סעיף 5

החלטה שלא לקחת חלק בביצועו של קידוח

Go

61

סעיף 6

גילוי סימני פטרוליום בקידוח ניסיון

Go

61

סעיף 7

אירוע מהותי בקידוח ניסיון

Go

62

סעיף 8

קידוח ניסיון, אימות, הערכה או פיתוח יבש

Go

62

סעיף 9

נטישת באר

Go

62

סעיף 10

מבחני הפקה בקידוח

Go

62

סעיף 11

תכנית מפורטת לביצוע מבחני הפקה

Go

62

סעיף 12

הודעה על תוצאות קידוח ניסיון

Go

62

סעיף 13

הודעה טכנית בסיום מבחני הפקה

Go

62

סעיף 14

דיווח על עניין או אירוע אחר בנוגע לקידוח ניסיון, אימות, הערכה ופיתוח בנכס נפט שמחזיק התאגיד

Go

63

סעיף 15

דיווחים מיידיים הנוגעים להערכת עתודות או משאבים מותנים

Go

63

סעיף 16

דיווח מיידי עקב פרסום נתונים בידי צדדים קשורים

Go

63

סעיף 17

שינוי בתכנית העבודה בנכס נפט

Go

63

סעיף 18

דיווח מיידי בדבר רכישת נכס נפט

Go

63

סעיף 19

מונחי PRMS

Go

64


תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970*

תק' תשע"ה-2014

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 3.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7433 מיום 3.11.2014 עמ' 30

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הוראות כלליות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "תאגיד" – התאגיד העורך את הדו"חות, למעט קרן להשקעות משותפות בנאמנות;

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

          "החזקה" ו"רכישה" – (נמחקה);

מיום 25.1.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6861 מיום 25.1.2010 עמ' 676

מחיקת הגדרת ""החזקה" ו"רכישה""

הנוסח הקודם:

"החזקה" ו"רכישה" - כמשמעותן בחוק, למעט החזקה או רכישה בידי חברה שלובה;

תק' תשע"ה-2014 תק' תשע"ז-2017

          "דוחות מאוחדים", "דוחות כספיים", "חברה כלולה", "חברת כרטיסי אשראי", "חברה מוחזקת", "כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב", "מנפיק חוץ", "תקני ביקורת אמריקניים", "כללי החשבונאות המקובלים", "רואה החשבון המבקר" ו"תקנים בין-לאומיים בביקורת" – כהגדרתם בתקנות דוחות כספיים;

מיום 21.6.2004

תק' (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6325 מיום 21.6.2004 עמ' 718

הוספת הגדרת "המבקר", "כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב, "מנפיק חוץ", "תקני ביקורת אמריקניים", "תקני חשבונאות בין-לאומיים" ו"תקנים בין-לאומיים בביקורת"

מיום 25.1.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6861 מיום 25.1.2010 עמ' 676

"המבקר", "המבקר", "חברה כלולה", "כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב", "מנפיק חוץ", "תקני ביקורת אמריקניים", "תקני חשבונאות בין-לאומיים" "כללי החשבונאות המקובלים", ו"תקנים בין-לאומיים בביקורת" – כהגדרתם בתקנות דוחות כספיים;

מיום 2.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6970 מיום 31.1.2011 עמ' 596

"המבקר", "חברה כלולה", "חברה מוחזקת", "כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב", "מנפיק חוץ", "תקני ביקורת אמריקניים", "כללי החשבונאות המקובלים", ו"תקנים בין-לאומיים בביקורת" – כהגדרתם בתקנות דוחות כספיים;

מיום 18.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7198 מיום 30.12.2012 עמ' 383

"דוחות מאוחדים", "המבקר", "חברה כלולה", "חברה מוחזקת", "כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב", "מנפיק חוץ", "תקני ביקורת אמריקניים", "כללי החשבונאות המקובלים", ו"תקנים בין-לאומיים בביקורת" – כהגדרתם בתקנות דוחות כספיים;

מיום 3.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7433 מיום 3.11.2014 עמ' 30

החלפת הגדרת ""דוחות מאוחדים", "המבקר", "חברה כלולה", "חברה מוחזקת", "כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב", "מנפיק חוץ", "תקני ביקורת אמריקניים", "כללי החשבונאות המקובלים" ו"תקנים בין-לאומיים בביקורת"" בהגדרת ""דוחות מאוחדים", "דוחות כספיים", "חברה כלולה", "חברת כרטיסי אשראי", "חברה מוחזקת", "כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב", "מנפיק חוץ", "תקני ביקורת אמריקניים", "כללי החשבונאות המקובלים", "רואה החשבון המבקר" ו"תקנים בין-לאומיים בביקורת""

הנוסח הקודם:

"דוחות מאוחדים", "המבקר", "חברה כלולה", "חברה מוחזקת", "כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב", "מנפיק חוץ", "תקני ביקורת אמריקניים", "כללי החשבונאות המקובלים", ו"תקנים בין-לאומיים בביקורת" – כהגדרתם בתקנות דוחות כספיים;

מיום 30.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7796 מיום 30.3.2017 עמ' 923

"דוחות מאוחדים", "דוחות כספיים", "חברה כלולה", "חברת כרטיסי אשראי", "חברה מוחזקת", "כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב", "מנפיק חוץ", "תקני ביקורת אמריקניים", "כללי החשבונאות המקובלים", "רואה החשבון המבקר" ו"תקנים בין-לאומיים בביקורת" – כהגדרתם בדוחות כספיים כהגדרתם בתקנות דוחות כספיים;

          "חברה קשורה" –

תק' (מס' 2)  תשמ"ח-1988 תק' (מס' 2)  תש"ע-2010

(1)   חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברת-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בצורה אחרת, למעט בהלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים;

תק' תשמ"ח-1987

(2)   חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברת-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה שבה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר ממספר הדירקטורים שלה;

מיום 15.12.1987

תק' תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5065 מיום 15.11.1987 עמ' 150

(2) חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברת-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה שבה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר ממספר מנהליה הדירקטורים שלה;

מיום 12.5.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5107 מיום 12.5.1988 עמ' 811

(1) חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברת-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה בהתאם למאזנה המותאם לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי המותאם של החברה האחרת, בין במניות ובין בצורה אחרת, למעט בהלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים;

מיום 25.1.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6861 מיום 25.1.2010 עמ' 676

(1) חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברת-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה בהתאם למאזנה המותאם לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי המותאם של של החברה האחרת, בין במניות ובין בצורה אחרת, למעט בהלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים;

תק' תשע"א-2011

          "בעל ענין", בתאגיד – (נמחקה);

מיום 11.3.1980

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4065 מיום 12.12.1979 עמ' 564

"בעל ענין בתאגיד" – מי שמחזיק בעשרה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות מנהליו, מי שרשאי למנות את מנהלו הכללי, מי שמכהן כמנהלו או כמנהלו הכללי, וכל תאגיד שאדם כאמור מחזיק בו עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות מנהליו; לענין זה, יראו מנהל קרן להשקעות בנאמנות כמחזיק בהון המניות המונפק הכלול בנכסי הקרן.

מיום 1.7.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5368 מיום 7.7.1991 עמ' 1027

החלפת הגדרת "בעל ענין בתאגיד" בהגדרת "בעל ענין", בתאגיד

הנוסח הקודם:

"בעל ענין בתאגיד" – מי שמחזיק בעשרה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות מנהליו, מי שרשאי למנות את מנהלו הכללי, מי שמכהן כמנהלו או כמנהלו הכללי, וכל תאגיד שאדם כאמור מחזיק בו עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות מנהליו; לענין זה, יראו מנהל קרן להשקעות בנאמנות כמחזיק בהון המניות המונפק הכלול בנכסי הקרן.

מיום 2.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6970 מיום 31.1.2011 עמ' 596

מחיקת הגדרת "בעל ענין", בתאגיד

הנוסח הקודם:

"בעל ענין", בתאגיד - כמשמעותו בפסקה (1) להגדרת "בעל ענין", בתאגיד, שבסעיף 1 לחוק;

תק' תש"ם-1979

          "ניירות ערך המירים" – ניירות ערך הניתנים להמרה במניות או המקנים זכות לרכוש מניות;

מיום 11.3.1980

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4065 מיום 12.12.1979 עמ' 564

הוספת הגדרת "ניירות ערך המירים"

תק' תש"ם-1979

          "קרן להשקעות בנאמנות", "מנהל קרן" ו"נאמן" – כמשמעותם בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א- 1961;

מיום 11.3.1980

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4065 מיום 12.12.1979 עמ' 564

הוספת הגדרת "קרן להשקעות בנאמנות", "מנהל קרן" ו"נאמן"

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

          "נושא משרה בכירה" ו"מורשה חתימה עצמאי – כהגדרתם בסעיף 37(ד) לחוק;

מיום 15.12.1987

תק' תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5065 מיום 15.11.1987 עמ' 150

הוספת הגדרת "נושא משרה בכירה"

מיום 22.4.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6235 מיום 7.4.2003 עמ' 654

"נושא משרה בכירה" - דירקטור, לרבות יחיד שתאגיד אחר המכהן כדירקטור מינה כאמור בסעיף 236 לחוק החברות, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, חשב, מבקר פנימי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר והמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה;

מיום 2.11.2003

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6235 מיום 7.4.2003 עמ' 657

"נושא משרה בכירה" - דירקטור, לרבות יחיד שתאגיד אחר המכהן כדירקטור יושב ראש דירקטוריון מינה כאמור בסעיף 236 לחוק החברות, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, חשב, מבקר פנימי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר והמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה;

מיום 15.7.2008

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6680 מיום 15.6.2008 עמ' 996

החלפת הגדרת "נושא משרה בכירה" בהגדרת "נושא משרה בכירה" ו"מורשה חתימה עצמאי"

הנוסח הקודם:

"נושא משרה בכירה" - דירקטור, לרבות יחיד שתאגיד אחר המכהן כדירקטור יושב ראש דירקטוריון מינה כאמור בסעיף 236 לחוק החברות, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, חשב, מבקר פנימי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר והמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה;

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

          "בן משפחה" – (נמחקה);

מיום 15.12.1987

תק' תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5065 מיום 15.11.1987 עמ' 150

הוספת הגדרת "בן משפחה"

מיום 2.11.2003

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6235 מיום 7.4.2003 עמ' 657

מחיקת הגדרת "בן משפחה"

הנוסח הקודם:

"בן משפחה" – כמשמעותו בסעיף 52א לחוק;

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

          "פקודת החברות" – (נמחקה);

מיום 15.12.1987

תק' תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5065 מיום 15.11.1987 עמ' 150

הוספת הגדרת "פקודת החברות"

מיום 22.4.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6235 מיום 7.4.2003 עמ' 654

מחיקת הגדרת "פקודת החברות"

הנוסח הקודם:

"פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש] , התשמ"ג-1983.

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

          "חוק החברות" – (נמחקה);

מיום 17.11.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6128 מיום 18.10.2001 עמ' 30

הוספת הגדרת "חוק החברות"

מיום 15.7.2008

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6680 מיום 15.6.2008 עמ' 996

מחיקת הגדרת "חוק החברות"

הנוסח הקודם:

"חוק החברות" - חוק החברות, תשנ"ט-1999;

תק' תשנ"ז-1997

          "מותאם" – (נמחקה);

מיום 12.5.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5107 מיום 12.5.1988 עמ' 811

הוספת הגדרת "מותאם"

מיום 20.3.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5819 מיום 20.3.1997 עמ' 489

מחיקת הגדרת "מותאם"

הנוסח הקודם:

"מותאם" – סכום כלשהו בתוספת אותו הסכום כשהוא מוכפל בשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בשיעור השינוי בשער של מטבע חוץ, הכל בהתאם לעקרונות החשבונאיים וכללי הדיווח המקובלים;

תק' תשנ"ז-1997

          "דו"חות כספיים מותאמים" או "דו"חות מותאמים" – (נמחקו);

מיום 12.5.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5107 מיום 12.5.1988 עמ' 811

הוספת הגדרת "דו"חות כספיים מותאמים" או "דו"חות מותאמים"

מיום 20.3.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5819 מיום 20.3.1997 עמ' 489

מחיקת הגדרת "דו"חות כספיים מותאמים" או "דו"חות מותאמים"

הנוסח הקודם:

"דו"חות כספיים מותאמים" או "דו"חות מותאמים" – כמשמעותם בהתאם לעקרונות החשבונאיים וכללי הדיווח המקובלים;

תק' תשע"ה-2014

          "דוחות כספיים" – (נמחקה);

מיום 13.11.1988

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5145 מיום 13.11.1988 עמ' 141

הוספת הגדרת "דו"חות כספיים"

מיום 12.7.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1170

"דו"חות כספיים" – מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על השינויים בהון העצמי ודו"ח על השינויים במצב הכספי ודו"ח על תזרימי המזומנים, לרבות הביאורים להם;

מיום 25.1.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6861 מיום 25.1.2010 עמ' 676

החלפת הגדרת "דוחות כספיים" בהגדרת ""דוחות כספיים" או "דוחות""

הנוסח הקודם:

"דו"חות כספיים" – מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על השינויים בהון העצמי ודו"ח על תזרימי המזומנים, לרבות הביאורים להם;

מיום 2.3.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6970 מיום 31.1.2011 עמ' 596

"דוחות כספיים" או "דוחות" – כהגדרתם בתקנות דוחות כספיים;

מיום 3.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7433 מיום 3.11.2014 עמ' 30

מחיקת הגדרת "דוחות כספיים"

הנוסח הקודם:

"דוחות כספיים" – כהגדרתם בתקנות דוחות כספיים;

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

          "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית", "דירקטור בעל כשירות מקצועית" – כמשמעותם בסעיף 240(א1) לחוק החברות;

מיום 12.3.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6467 מיום 12.3.2006 עמ' 566

הוספת הגדרת "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית", "דירקטור בעל כשירות מקצועית"

תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

          "דירקטור בלתי תלוי", "הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים" – (נמחקה);

מיום 30.7.2009

תק' (מס' 3) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6789 מיום 30.6.2009 עמ' 1076

הוספת הגדרת ""דירקטור בלתי תלוי", "הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים""

מיום 16.6.2016

תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7657 מיום 17.5.2016 עמ' 1140

מחיקת הגדרת ""דירקטור בלתי תלוי", "הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים""

הנוסח הקודם:

"דירקטור בלתי תלוי", "הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים" – כהגדרתם בסעיף 219(ה) לחוק החברות;

תק' (מס' 3) תשס"ט-2009

          "דירקטור חיצוני מומחה" – כהגדרתו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000;

מיום 30.7.2009

תק' (מס' 3) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6789 מיום 30.6.2009 עמ' 1076

הוספת הגדרת "דירקטור חיצוני מומחה"

תק' (מס' 3) תשס"ט-2009 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

          "דירקטור בלתי תלוי", "חברה ציבורית", "מיזוג" – כהגדרתה בחוק החברות;

מיום 30.7.2009

תק' (מס' 3) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6789 מיום 30.6.2009 עמ' 1076

הוספת הגדרת "חברה ציבורית"

מיום 16.6.2016

תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7657 מיום 17.5.2016 עמ' 1140

"חברה ציבורית" "דירקטור בלתי תלוי", "חברה ציבורית", "מיזוג"כהגדרתה כהגדרתם בחוק החברות;

תק' תשנ"ד-1994

          "רבעון" – תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השלישי (הרבעון הראשון), הששי (הרבעון השני), התשיעי (הרבעון השלישי) והשנים עשר (הרבעון הרביעי) של שנת החשבון של התאגיד;

מיום 12.7.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1170

הוספת הגדרת "רבעון"

תק' תשנ"ד-1994

          "יום הדו"ח" – היום האחרון ברבעון הראשון, השני והשלישי;

מיום 12.7.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1170

הוספת הגדרת "יום הדו"ח"

תק' תשנ"ד-1994

          "דו"חות כספיים ביניים" – דו"חות כספיים מאוחדים של התאגיד ערוכים ליום הדו"ח, ולגבי תאגיד שאינו חייב לערוך דו"חות שנתיים מאוחדים – דו"חות כספיים של התאגיד בלבד;

מיום 12.7.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1170

הוספת הגדרת "דו"חות כספיים ביניים"

תק' תשנ"ד-1994

          "דו"ח הדירקטוריון" – דו"ח של הדירקטורים על מצב ענייני התאגיד, כמשמעותו בתקנה 10;

מיום 12.7.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1170

הוספת הגדרת "דו"ח הדירקטריון"

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

          "יום מסחר" – כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה, לרבות יום שבו לא מתקיים בה מסחר בשל סגירתה על פי הוראות סעיף 50 לחוק;

מיום 2.11.2003

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6235 מיום 7.4.2003 עמ' 657

הוספת הגדרת "יום מסחר"

תק' תשנ"ד-1994

          "מבטח" – כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981;

מיום 12.7.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1170

הוספת הגדרת "מבטח"

תק' תשנ"ד-1994

          "תאריך הדו"ח" – התאריך שבו נחתם הדו"ח התקופתי;

מיום 12.7.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1170

הוספת הגדרת "תאריך הדו"ח"

תק' תשנ"ד-1994

          "שנת הדיווח" – שנת החשבון האחרונה של התאגיד שנסתיימה לפני תאריך הדו"ח;

מיום 12.7.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1170

הוספת הגדרת "שנת הדיווח"

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

          "תקנות דוחות כספיים" – תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010;

מיום 12.7.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1170

הוספת הגדרת "תקנות דו"חות כספיים"

מיום 25.1.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6861 מיום 25.1.2010 עמ' 676

החלפת הגדרת "תקנות דו"חות כספיים"

הנוסח הקודם:

"תקנות דו"חות כספיים" – תקנות ניירות ערך (עריכת דו"חות כספיים שנתיים), תשנ"ג-1993;

תק' תשע"ה-2014

          "תקנות עסקה עם בעל שליטה" – תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001;

מיום 3.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7433 מיום 3.11.2014 עמ' 30

הוספת הגדרת "תקנות עסקה עם בעל שליטה"

תק' תשס"ב-2001

          "מניות רדומות" – כמשמעותן בסעיף 308 לחוק החברות, או מניות שנרכשו בידי תאגיד בשליטה בהתאם לסעיף 309 לחוק החברות;

מיום 17.11.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6128 מיום 18.10.2001 עמ' 30

הוספת הגדרת "מניות רדומות"

תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

          "מיזוג" – (נמחקה);

מיום 2.11.2003

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6235 מיום 7.4.2003 עמ' 657

הוספת הגדרת "מיזוג"

מיום 16.6.2016

תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7657 מיום 17.5.2016 עמ' 1140

מחיקת הגדרת "מיזוג"

הנוסח הקודם:

"מיזוג" – כהגדרתו בחוק החברות;

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

          "מרשם בעלי המניות" – כמשמעותו בפרק השני לחלק הרביעי בחוק החברות;

מיום 2.11.2003

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6235 מיום 7.4.2003 עמ' 657

הוספת הגדרת "מרשם בעלי המניות"

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006 תק' (מס' 2)  תש"ע-2010 תק' תשע"ה-2014

          "הערכת שווי מהותית" – הערכת שווי, שעשה התאגיד עצמו או גורם אחר (להלן – מעריך השווי) של נכס, התחייבות, התקשרות, הון, פעילות, הכנסה או הוצאה, של התאגיד, של חברה כלולה שלו שדוחותיה הכספיים צורפו לדוחות התאגיד או של חברה נערבת שלו שדוחותיה הכספיים צורפו לדוחות התאגיד, המהותיים לעסקי התאגיד, אשר שימשה בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדיווח, לרבות עדכון של הערכת שווי קודמת ולרבות קביעה כי אין צורך בשינוי ערכם של נתונים בדיווח; לענין זה ולענין תקנות 10(ב)(8) ו-37א1, "דיווח" – תשקיף וכל דוח אחר לפי החוק, למעט לפי תקנה 36 וכן מפרט הצעת רכש כמשמעותו בתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000, ומיתאר כמשמעותו בתקנות ניירות ערך (פרטי מיתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000;

מיום 12.3.2006

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6467 מיום 12.3.2006 עמ' 566

הוספת הגדרת "הערכת שווי מהותית"

מיום 25.1.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6861 מיום 25.1.2010 עמ' 676

"הערכת שווי מהותית" – הערכת שווי, שעשה התאגיד עצמו או גורם אחר (להלן – מעריך השווי) של נכס, התחייבות, התקשרות, הון, פעילות, הכנסה או הוצאה, של התאגיד או של חברה כלולה שלו, המהותיים לעסקי התאגיד, אשר שימשה בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדיווח, לרבות עדכון של הערכת שווי קודמת ולרבות קביעה כי אין צורך בשינוי ערכם של נתונים בדיווח; לענין זה ולענין תקנות 10(ב)(8) ו-37א1, "דיווח" – תשקיף וכל דוח אחר לפי החוק, למעט לפי תקנה 36 וכן מפרט הצעת רכש כמשמעותו בתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000, ומיתאר כמשמעותו בתקנות ניירות ערך (פרטי מיתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000;

מיום 3.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7433 מיום 3.11.2014 עמ' 30

"הערכת שווי מהותית" – הערכת שווי, שעשה התאגיד עצמו או גורם אחר (להלן – מעריך השווי) של נכס, התחייבות, התקשרות, הון, פעילות, הכנסה או הוצאה, של התאגיד או של חברה כלולה שלו של חברה כלולה שלו שדוחותיה הכספיים צורפו לדוחות התאגיד או של חברה נערבת שלו שדוחותיה הכספיים צורפו לדוחות התאגיד, המהותיים לעסקי התאגיד, אשר שימשה בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדיווח, לרבות עדכון של הערכת שווי קודמת ולרבות קביעה כי אין צורך בשינוי ערכם של נתונים בדיווח; לענין זה ולענין תקנות 10(ב)(8) ו-37א1, "דיווח" – תשקיף וכל דוח אחר לפי החוק, למעט לפי תקנה 36 וכן מפרט הצעת רכש כמשמעותו בתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000, ומיתאר כמשמעותו בתקנות ניירות ערך (פרטי מיתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000;

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

          "הערכת שווי מהותית מאוד" – "הערכת שווי מהותית", בשינוי זה, במקום "המהותיים" יקראו "המהותיים מאוד";

מיום 15.7.2008

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6680 מיום 15.6.2008 עמ' 996

הוספת הגדרת "הערכת שווי מהותית מאוד"

תק' תשע"ד-2014

          "הערכת שווי מהותית מאוד בתאגיד קטן" – "הערכת שווי מהותית", בשינויים אלה: במקום "שעשה התאגיד" יקראו "שעשה תאגיד קטן", אחרי "של התאגיד" יבוא "הקטן", ובמקום "המהותיים" יקראו "המהותיים מאוד";

מיום 10.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7352 מיום 10.3.2014 עמ' 929

הוספת הגדרת "הערכת שווי מהותית מאוד בתאגיד קטן"

תק' תשע"ד-2014

          "המועד הקובע" – 1 בינואר בכל שנת דיווח;

מיום 10.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7352 מיום 10.3.2014 עמ' 929

הוספת הגדרת "המועד הקובע"

תק' תשס"ז-2007

          "מבקר פנימי" – כמשמעותו בפרק הרביעי לחלק הרביעי בחוק החברות;

מדוח לתקופה עד יום 31.12.2006

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6560 מיום 5.2.2007 עמ' 546

הוספת הגדרת "מבקר פנימי"

תק' תשס"ז-2007

          "חוק הביקורת הפנימית" – חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992;

מדוח לתקופה עד יום 31.12.2006

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6560 מיום 5.2.2007 עמ' 546

הוספת הגדרת "חוק הביקורת הפנימית"

תק' תשע"ה-2014

          "אומדן חשבונאי קריטי" – (נמחקה);

מדוח לתקופה עד יום 31.12.2006

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6560 מיום 5.2.2007 עמ' 546

הוספת הגדרת "אומדן חשבונאי קריטי"

מיום 25.1.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6861 מיום 25.1.2010 עמ' 676

"אומדן חשבונאי קריטי" – אומדן שיש לכלול אותו, לפי כל דין, לרבות לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח כללי החשבונאות המקובלים, בדוחות כספיים, ששימש בסיס לקביעת ערכו של נתון בדוחות הכספיים, ואשר מתקיימים בו כל אלה:

מיום 3.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7433 מיום 3.11.2014 עמ' 30

מחיקת הגדרת "אומדן חשבונאי קריטי"

הנוסח הקודם:

"אומדן חשבונאי קריטי" – אומדן שיש לכלול אותו, לפי כל דין, לרבות לפי כללי החשבונאות המקובלים, בדוחות כספיים, ששימש בסיס לקביעת ערכו של נתון בדוחות הכספיים, ואשר מתקיימים בו כל אלה:

(1) בעת בחירתו נדרש התאגיד להניח הנחות, בקשר עם נסיבות ואירועים הכרוכים באי-ודאות משמעותית;

(2) שינוי סביר בו, לרבות שימוש באומדן חלופי סביר, עשוי להיות בעל השפעה מהותית על הצגת מצבו הפיננסי של התאגיד או תוצאות פעילותו;

תק' תשס"ח-2008

          "אירוע פרופורמה" – כל אחד מאלה:

(1)   צירוף עסקים מהותי; חזקה כי צירוף עסקים הוא מהותי, אם נתקיים לגביו אחד מאלה:

תק' (מס' 2)  תש"ע-2010 תק' תשע"ה-2014

(א)   חלק הרווח או ההפסד לתקופה של התאגיד הנרכש או תוצאות הפעילות הנרכשת בשנה האחרונה, הניתנים לייחוס לתאגיד, בשל החזקתו בהון התאגיד הנרכש או הפעילות הנרכשת, בהתאמה, מהווים, בערכם המוחלט, שלושים אחוזים או יותר מהרווח או ההפסד לתקופה של התאגיד המיוחדים לבעלים של החברה האם, באותה תקופה בערכם המוחלט, לפי הדוחות הכספיים האחרונים של התאגיד ושל התאגיד הנרכש, בהתאמה; לעניין פסקת משנה זו, "חלק הרווח או ההפסד לתקופה של התאגיד הנרכש הניתנים לייחוס לתאגיד בשל החזקתו בהון התאגיד הנרכש" – חלק הרווח לפי שיעור ההחזקה הכולל בתאגיד לאחר צירוף העסקים ובהתחשב בהפחתות הנכסים וההתחייבויות של התאגיד הנרכש, על בסיס ערכם בספרי התאגיד למועד הרכישה, לרבות נכסים והתחייבויות של התאגיד הנרכש שלא הוכרו בספרי התאגיד הנרכש;

תק' תשע"ה-2014

(ב)   חלקו של התאגיד בתאגיד הנרכש או בפעילות הנרכשת, כשהוא מוכפל בסך כל נכסי התאגיד הנרכש או בסך הפעילות הנרכשת, לפי העניין, לפי ערכם בספרי התאגיד, למועד הרכישה, לרבות נכסים והתחייבויות של התאגיד הנרכש שלא הוכרו בספרי התאגיד הנרכש, מהווה בערכו המוחלט, שלושים אחוזים או יותר מסך כל נכסי התאגיד, בערכו המוחלט, לפי הדוחות הכספיים האחרונים של התאגיד והתאגיד הנרכש; לעניין פסקת משנה זו, "חלקו של התאגיד בתאגיד הנרכש או בפעילות הנרכשת" – חלקו של התאגיד לפי שיעור ההחזקה הכולל בתאגיד לאחר צירוף העסקים;

תק' (מס' 2)  תש"ע-2010

(2)   מכירה מהותית של ניירות ערך או זכויות בתאגיד אשר דוחותיו הכספיים אוחדו או אוחדו באיחוד יחסי בדוחות התאגיד, או מכירה של חלק מהותי מפעילות התאגיד; חזקה כי מכירה היא מהותית, אם נתקיים לגביה האמור בפסקה (1), בשינויים המחויבים; לעניין זה, "מכירה" – לרבות על דרך של העברה, נטישה, חלוקה לבעלי מניות או פיצול ולרבות מכירה בלא תמורה, ולמעט מכירה שבה החלק הנמכר דווח טרם מכירתו כמגזר פעילות נפרד או כפעילות מופסקת, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים, ובלבד שמדובר בפעילות מופסקת שבהתאם לכללי החשבונאות המקובלים הוצגו נתוניה בנפרד;

מיום 7.5.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6663 מיום 7.4.2008 עמ' 706

הוספת הגדרת "אירוע פרופורמה"

מיום 25.1.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6861 מיום 25.1.2010 עמ' 676

"אירוע פרופורמה" – כל אחד מאלה:

(1) צירוף עסקים מהותי; חזקה כי צירוף עסקים הוא מהותי, אם נתקיים לגביו אחד מאלה:

(א) רווחי התאגיד הנרכש או תוצאות הפעילות הנרכשת בשנה האחרונה, הניתנים לייחוס לתאגיד, בשל החזקתו בהון התאגיד הנרכש או הפעילות הנרכשת, בהתאמה, מהווים, בערכם המוחלט, שלושים אחוזים או יותר מרווחי התאגיד המיוחסים לבעלי הזכויות ההוניות בו, באותה תקופה בערכם המוחלט, לפי הדוחות הכספיים האחרונים של התאגיד ושל התאגיד הנרכש, בהתאמה; לעניין פסקת משנה זו, "רווחי התאגיד הנרכש הניתנים לייחוס לתאגיד בשל החזקתו בהון התאגיד הנרכש" – בהתחשב בהפחתות הנכסים וההתחייבויות של התאגיד הנרכש, על בסיס ערכם בספרי התאגיד למועד הרכישה, לרבות נכסים והתחייבויות של התאגיד הנרכש שלא הוכרו בספרי התאגיד הנרכש;

(א) חלק הרווח או ההפסד לתקופה של התאגיד הנרכש או תוצאות הפעילות הנרכשת בשנה האחרונה, הניתנים לייחוס לתאגיד, בשל החזקתו בהון התאגיד הנרכש או הפעילות הנרכשת, בהתאמה, מהווים, בערכם המוחלט, שלושים אחוזים או יותר מהרווח או ההפסד לתקופה של התאגיד המיוחדים לבעלים של החברה האם, באותה תקופה בערכם המוחלט, לפי הדוחות הכספיים האחרונים של התאגיד ושל התאגיד הנרכש, בהתאמה; לעניין פסקת משנה זו, "חלק הרווח או ההפסד לתקופה של התאגיד הנרכש הניתנים לייחוס לתאגיד בשל החזקתו בהון התאגיד הנרכש" – בהתחשב בהפחתות הנכסים וההתחייבויות של התאגיד הנרכש, על בסיס ערכם בספרי התאגיד למועד הרכישה, לרבות נכסים והתחייבויות של התאגיד הנרכש שלא הוכרו בספרי התאגיד הנרכש;

(ב) חלקו של התאגיד בתאגיד הנרכש או בפעילות הנרכשת, כשהוא מוכפל בסך כל נכסי התאגיד הנרכש או בסך הפעילות הנרכשת, לפי העניין, לפי ערכם בספרי התאגיד, למועד הרכישה, לרבות נכסים והתחייבויות של התאגיד הנרכש שלא הוכרו בספרי התאגיד הנרכש, מהווה בערכו המוחלט, שלושים אחוזים או יותר מסך כל נכסי התאגיד, בערכו המוחלט, לפי הדוחות הכספיים האחרונים של התאגיד והתאגיד הנרכש;

(2) מכירה מהותית של ניירות ערך או זכויות בתאגיד אשר דוחותיו הכספיים אוחדו או אוחדו באיחוד יחסי בדוחות התאגיד, או מכירה של חלק מהותי מפעילות התאגיד; חזקה כי מכירה היא מהותית, אם נתקיים לגביה האמור בפסקה (1), בשינויים המחויבים; לעניין זה, "מכירה" – לרבות על דרך של העברה, נטישה, חלוקה לבעלי מניות או פיצול ולרבות מכירה בלא תמורה, ולמעט מכירה שבה החלק הנמכר דווח טרם מכירתו כמגזר נפרד או כפעילות מופסקת, כמשמעותם בכללי החשבונאות, ובלבד שמדובר בפעילות מופסקת שנדרש על פי כללי החשבונאות שנתוניה יוצגו בנפרד;

(2) מכירה מהותית של ניירות ערך או זכויות בתאגיד אשר דוחותיו הכספיים אוחדו או אוחדו באיחוד יחסי בדוחות התאגיד, או מכירה של חלק מהותי מפעילות התאגיד; חזקה כי מכירה היא מהותית, אם נתקיים לגביה האמור בפסקה (1), בשינויים המחויבים; לעניין זה, "מכירה" – לרבות על דרך של העברה, נטישה, חלוקה לבעלי מניות או פיצול ולרבות מכירה בלא תמורה, ולמעט מכירה שבה החלק הנמכר דווח טרם מכירתו כמגזר פעילות נפרד או כפעילות מופסקת, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים, ובלבד שמדובר בפעילות מופסקת שבהתאם לכללי החשבונאות המקובלים הוצגו נתוניה בנפרד;

מיום 3.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7433 מיום 3.11.2014 עמ' 30

"אירוע פרופורמה" – כל אחד מאלה:

(1) צירוף עסקים מהותי; חזקה כי צירוף עסקים הוא מהותי, אם נתקיים לגביו אחד מאלה:

(א) חלק הרווח או ההפסד לתקופה של התאגיד הנרכש או תוצאות הפעילות הנרכשת בשנה האחרונה, הניתנים לייחוס לתאגיד, בשל החזקתו בהון התאגיד הנרכש או הפעילות הנרכשת, בהתאמה, מהווים, בערכם המוחלט, שלושים אחוזים או יותר מהרווח או ההפסד לתקופה של התאגיד המיוחדים לבעלים של החברה האם, באותה תקופה בערכם המוחלט, לפי הדוחות הכספיים האחרונים של התאגיד ושל התאגיד הנרכש, בהתאמה; לעניין פסקת משנה זו, "חלק הרווח או ההפסד לתקופה של התאגיד הנרכש הניתנים לייחוס לתאגיד בשל החזקתו בהון התאגיד הנרכש" – בהתחשב חלק הרווח לפי שיעור ההחזקה הכולל בתאגיד לאחר צירוף העסקים ובהתחשב בהפחתות הנכסים וההתחייבויות של התאגיד הנרכש, על בסיס ערכם בספרי התאגיד למועד הרכישה, לרבות נכסים והתחייבויות של התאגיד הנרכש שלא הוכרו בספרי התאגיד הנרכש;

(ב) חלקו של התאגיד בתאגיד הנרכש או בפעילות הנרכשת, כשהוא מוכפל בסך כל נכסי התאגיד הנרכש או בסך הפעילות הנרכשת, לפי העניין, לפי ערכם בספרי התאגיד, למועד הרכישה, לרבות נכסים והתחייבויות של התאגיד הנרכש שלא הוכרו בספרי התאגיד הנרכש, מהווה בערכו המוחלט, שלושים אחוזים או יותר מסך כל נכסי התאגיד, בערכו המוחלט, לפי הדוחות הכספיים האחרונים של התאגיד והתאגיד הנרכש; לעניין פסקת משנה זו, "חלקו של התאגיד בתאגיד הנרכש או בפעילות הנרכשת" – חלקו של התאגיד לפי שיעור ההחזקה הכולל בתאגיד לאחר צירוף העסקים;

תק' תשס"ח-2008

          "דוח פרופורמה" – כמשמעותו בתקנה 9א;

מיום 7.5.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6663 מיום 7.4.2008 עמ' 706

הוספת הגדרת "דוח פרופורמה"

תק' תשע"ה-2014

          "נתון פרופורמה" – מידע כמותי או איכותי בדבר ההשפעה של אירוע פרופורמה על תאגיד, לעניין דוח על הרווח הכולל, דוח על השינויים בהון ודוח על תזרימי המזומנים, בהנחה שאירוע הפרופורמה התרחש בתחילת שנת הדיווח המוקדמת ביותר שנתוניה נכללים בדוחות הכספיים השנתיים שבהם ייכללו נתוני הפרופורמה, ולעניין דוח על המצב הכספי, בהנחה שאירוע הפרופורמה התרחש במועד הדוח על המצב הכספי; על אף האמור, במקרים שבהם מובאים נתוני פרופורמה לצירופי עסקים שיטופלו כתיקון למפרע של הדוחות הכספיים, יובאו כל נתוני הפרופורמה לפי המועד שלגביו מבוצע התיקון למפרע;

מיום 7.5.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6663 מיום 7.4.2008 עמ' 706

הוספת הגדרת "נתון פרופורמה"

מיום 25.1.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6861 מיום 25.1.2010 עמ' 677

"נתון פרופורמה" – מידע כמותי או איכותי אודות ההשפעה של אירוע פרופורמה על תאגיד, לעניין דוח רווח והפסד על הרווח הכולל, דוח על השינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים, בהנחה שאירוע הפרופורמה התרחש בתחילת שנת הדיווח המוקדמת ביותר שנתוניה נכללים בדוחות הכספיים, ולעניין מאזן, בהנחה שאירוע הפרופורמה התרחש במועד המאזן;

מיום 3.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7433 מיום 3.11.2014 עמ' 30

החלפת הגדרת "נתון פרופורמה"

הנוסח הקודם:

"נתון פרופורמה" – מידע כמותי או איכותי אודות ההשפעה של אירוע פרופורמה על תאגיד, לעניין דוח על הרווח הכולל, דוח על השינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים, בהנחה שאירוע הפרופורמה התרחש בתחילת שנת הדיווח המוקדמת ביותר שנתוניה נכללים בדוחות הכספיים, ולעניין מאזן, בהנחה שאירוע הפרופורמה התרחש במועד המאזן;

תק' תשע"ה-2014

          "דוח על הרווח הכולל", "החלק המיוחס לבעלים של חברת האם", "החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה", "מגזר פעילות", "מדידה עוקבת", "נדל"ן להשקעה", "הון", "רווח או הפסד", "רווח או הפסד מפעילות שהופסקה", "רווחי או הפסדי התאגיד המיוחסים לבעלים של החברה האם" ו"תאגיד נרכש" – כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים;

מיום 7.5.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6663 מיום 7.4.2008 עמ' 706

הוספת הגדרת "רווחים המיוחסים לבעלי הזכויות ההוניות של התאגיד", "צירוף עסקים", "רווח" ו"תאגיד נרכש"

מיום 25.1.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6861 מיום 25.1.2010 עמ' 677

החלפת הגדרה

הנוסח הקודם:

"רווחים המיוחסים לבעלי הזכויות ההוניות של התאגיד", "צירוף עסקים", "רווח" ו"תאגיד נרכש" – כמשמעותם בכללי החשבונאות;

מיום 3.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7433 מיום 3.11.2014 עמ' 31

החלפת הגדרת ""דוח על הרווח הכולל", "החלק המיוחס לבעלים של חברת האם", "החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה", "מגזר פעילות", "צירוף עסקים", "רווח או הפסד", "רווח או הפסד מפעילות שהופסקה", "רווחי או הפסדי התאגיד המיוחסים לבעלים של החברה האם" ו"תאגיד נרכש"" בהגדרת ""דוח על הרווח הכולל", "החלק המיוחס לבעלים של חברת האם", "החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה", "מגזר פעילות", "מדידה עוקבת", "נדל"ן להשקעה", "הון", "רווח או הפסד", "רווח או הפסד מפעילות שהופסקה", "רווחי או הפסדי התאגיד המיוחסים לבעלים של החברה האם" ו"תאגיד נרכש""

הנוסח הקודם:

"דוח על הרווח הכולל", "החלק המיוחס לבעלים של חברת האם", "החלק המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה", "מגזר פעילות", "צירוף עסקים", "רווח או הפסד", "רווח או הפסד מפעילות שהופסקה", "רווחי או הפסדי התאגיד המיוחסים לבעלים של החברה האם" ו"תאגיד נרכש" – כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים;

תק' תשע"ה-2014

          "חברת כרטיסי אשראי" – (נמחקה);

מיום 30.12.2008

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 140

הוספת הגדרת "חברת כרטיסי אשראי"

מיום 3.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7433 מיום 3.11.2014 עמ' 31

מחיקת הגדרת "חברת כרטיסי אשראי"

הנוסח הקודם:

"חברת כרטיסי אשראי" – כהגדרתה בתקנות דוחות כספיים;

תק' תשע"ה-2014

          "צירוף עסקים" – כמשמעותו בכללי החשבונאות המקובלים, לרבות רכישת פעילות או נכס נדל"ן להשקעה המניב הכנסות והוצאות או רכישת תאגיד המחזיק נכס נדל"ן המניב הכנסות והוצאות בידי תאגיד נעדר פעילות;

מיום 3.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7433 מיום 3.11.2014 עמ' 31

הוספת הגדרת "צירוף עסקים"

תק' (מס' 2) תשס"ט-2008

          "מנפיק מוצרי מדדים" – חברה שייעודה הנפקת מוצרי מדדים, כהגדרתם בפרק ט' בחלק השני לתקנון הבורסה, ומוצרים מובנים כהגדרתם בחוק הייעוץ;

מיום 18.2.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6755 מיום 18.2.2009 עמ' 510

הוספת הגדרת "מנפיק מוצרי מדדים"

תק' (מס' 2) תשס"ט-2008

          "תעודות התחייבות" – כהגדרתן בסעיף 35א לחוק;

מיום 18.2.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6755 מיום 18.2.2009 עמ' 510

הוספת הגדרת "תעודות התחייבות"

תק' תש"ע-2009

          "בקרה פנימית" – בקרה פנימית על הדיווח הכספי ובקרה פנימית על הגילוי;

מיום 24.12.2009

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6841 מיום 24.12.2009 עמ' 319

הוספת הגדרת "בקרה פנימית"

תק' תש"ע-2009

          "בקרה פנימית על הדיווח הכספי" – בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי, ולהכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;

מיום 24.12.2009

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6841 מיום 24.12.2009 עמ' 319

הוספת הגדרת "בקרה פנימית על הדיווח הכספי"

תק' תש"ע-2009 תק' תשע"ז-2017

          "בקרה פנימית על הגילוי" – בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות עתיים שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין; הבקרה הפנימית על הגילוי כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו בהתאם להוראות הדין, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי;

מיום 24.12.2009

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6841 מיום 24.12.2009 עמ' 320

הוספת הגדרת "בקרה פנימית על הגילוי"

מיום 30.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7796 מיום 30.3.2017 עמ' 923

"בקרה פנימית על הגילוי" – בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות עתיים שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין; הבקרה הפנימית על הגילוי כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו בהתאם להוראות הדין, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי; לעניין זה, "דוחות" – דוח תקופתי כמשמעותו בפרק ב' או דוח רבעוני, כמשמעותו בפרק ד';

תק' תש"ע-2009

          "דיווח כספי" – דוחות כספיים ודוח פרופורמה כמשמעותו בתקנה 9א, וכן דוחות כספיים ביניים ודוח פרופורמה כמשמעותו בתקנה 38ב, לפי העניין; לעניין זה, "דוחות כספיים" ו"דוחות כספיים ביניים", למעט דוחות כספיים ודוחות ביניים של חברה כלולה המצורפים לפי תקנה 23 לתקנות דוחות כספיים ולפי תקנה 44 לתקנות אלה, לפי העניין;

מיום 24.12.2009

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6841 מיום 24.12.2009 עמ' 320

הוספת הגדרת "דיווח כספי"

תק' תש"ע-2009

          "דוח שנתי על הבקרה הפנימית" – כמשמעותו בתקנה 9ב;

מיום 24.12.2009

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6841 מיום 24.12.2009 עמ' 320

הוספת הגדרת "דוח שנתי על הבקרה הפנימית"

תק' תשע"ז-2017

          "דוחות עתיים" – דוח חצי שנתי כמשמעותו בתקנה 5ד(5), דוח תקופתי כמשמעותו בפרק ב' או בדוח רבעוני כמשמעותו בפרק ד', לפי העניין;

מיום 30.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7796 מיום 30.3.2017 עמ' 923

הוספת הגדרת "דוחות עתיים"

תק' תש"ע-2009

          "הנהלה", לעניין תקנות 9ב ו-38ג – מנהל כללי ונושאי משרה אחרים שדירקטוריון התאגיד קבע שייחשבו הנהלה;

מיום 24.12.2009

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6841 מיום 24.12.2009 עמ' 320

הוספת הגדרת "הנהלה"

תק' תש"ע-2009

          "חולשה מהותית" – ליקוי או צירוף של ליקויים בתכנון או בהפעלה של הבקרה הפנימית, כך שקיימת אפשרות סבירה שהצגה מוטעית מהותית בדוחות התאגיד לא תימנע או תתגלה במועד;

מיום 24.12.2009

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6841 מיום 24.12.2009 עמ' 320

הוספת הגדרת "חולשה מהותית"

תק' תש"ע-2009

          "ליקוי משמעותי" – ליקוי או צירוף של ליקויים בתכנון או בהפעלה של הבקרה הפנימית שאינם עולים כדי חולשה מהותית, אך חשובים דיים להסבת תשומת לבם של האחראים לבקרה זו;

מיום 24.12.2009

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6841 מיום 24.12.2009 עמ' 320

הוספת הגדרת "ליקוי משמעותי"

תק' תש"ע-2009

          "מידע כספי אחר הכלול בדוחות" – תחזי