נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשויות ניקוז), תש"ך-1960

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ניקוז והגנה מפני שיטפונות

תוכן ענינים

פרק ראשון: הוראות כלליות

Go

3

סעיף 1

הקמת רשויות

Go

3

סעיף 2

הפקדת תרשים

Go

3

פרק שני: חברי רשות

Go

3

סעיף 3

חברי הרשות

Go

3

סעיף 4

נציגי רשויות מקומיות

Go

3

סעיף 5

תקופת כהונתם של חברי רשות

Go

3

סעיף 6

מועד ישיבתה הראשונה של הרשות

Go

3

סעיף 7

ישיבות רגילות של רשות

Go

3

סעיף 7א

זימון ישיבות וסדר יומן

Go

3

סעיף 8

מנין חוקי וסדרי עבודה

Go

3

סעיף 9

ביטול בחירת נציג רשות וחדילת חברותו

Go

3

סעיף 10

התפטרות נציג רשות מקומית

Go

3

סעיף 11

מקומות פנויים של נציגי רשויות מקומיות

Go

3

פרק שלישי: הנהלה

Go

4

סעיף 12

הנהלת הרשות

Go

4

סעיף 13

הנהלה ויו"ר זמניים

Go

4

סעיף 14

תקופת כהונתה של הנהלה ויו"ר

Go

4

סעיף 15

תקופת כהונתה של הנהלה

Go

4

סעיף 16

הפסקת כהונתו של יו"ר

Go

4

סעיף 17

תנאים להחלטות רשות

Go

4

סעיף 18

התפטרות חבר הנהלה ופיטוריו

Go

4

סעיף 19

בחירות חדשות

Go

4

סעיף 20

סמכויות ההנהלה ותפקידיה

Go

4

סעיף 21

סמכויות יו"ר

Go

4

סעיף 22

סגן יו"ר

Go

4

סעיף 23

אי יכולת של יו"ר למלא תפקידו

Go

4

סעיף 24

העברת תפקידים וסמכויות של יו"ר

Go

4

סעיף 25

משכורות והוצאות

Go

5

פרק רביעי: ועדות

Go

5

סעיף 26

ועדות

Go

5

סעיף 27

סמכויות ועדה וסדרי עבודתה

Go

5

סעיף 28

תקופת כהונתה של ועדת הרשות

Go

5

סעיף 29

חדילת חברות בועדה

Go

5

סעיף 30

תפקידה של ועדת ביקורת

Go

5

סעיף 31

הרכב ועדת הביקורת

Go

5

סעיף 32

תום תקופת כהונתה של ועדת הביקורת

Go

5

סעיף 33

חדילת חברות בועדת בקורת

Go

5

סעיף 34

סדרי עבודתה של ועדת הבקורת

Go

5

סעיף 35

ועדת מכרזים

Go

5

סעיף 36

הזמנת הצעות מחירים

Go

5

סעיף 37

קבלת הצעות והדיון בהן

Go

5

סעיף 38

דחיית הצעות

Go

6

סעיף 39

השתתפות רשות מקומית

Go

6

פרק חמישי: עובדים

Go

6

סימן א': המנהל הכללי של הרשות

Go

6

סעיף 39א

ועדת איתור למינוי מנהל כללי של רשות ניקוז

Go

6

סעיף 39ב

הוועדה לבדיקת מינויים

Go

6

סעיף 39ג

תקופת הכהונה של המנהל הכללי

Go

6

סעיף 39ד

אחריות המנהל הכללי וסמכויותיו

Go

6

סעיף 39ה

חובות דיווח של המנהל הכללי

Go

6

סעיף 39ו

סייג לכהונת המנהל הכללי

Go

6

סעיף 39ז

פקיעת כהונת המנהל הכללי

Go

6

סימן ב': עובדי הרשות

Go

6

סעיף 40

משרד טכני

Go

6

סעיף 41

ניהול המשרד הטכני

Go

6

סעיף 42

סדרי עבודה של המשרד הטכני

Go

6

סעיף 43

גזבר, מהנדס ומזכיר

Go

6

סעיף 44

מהנדס מתכנן

Go

6

סעיף 46

רואה חשבון

Go

6

סעיף 47

חתימה על פקודת תשלום

Go

6

סעיף 48

הנהלת חשבונות וקופת הרשות

Go

6

פרק ששי: הוראות שונות

Go

6

סעיף 49

עריכת פרוטוקולים

Go

6

סעיף 50

היעדרות מישיבות

Go

6

סעיף 51

שינוי הרכב רשות

Go

6

סעיף 52

עריכת חוזה

Go

6

סעיף 53

חוזים קיימים

Go

6

סעיף 54

חתימת חוזים

Go

6

סעיף 54א

הקניית רכוש והטלת התחייבות

Go

6

סעיף 55

חבר רשות ועדה או עובד המעונין בחוזה

Go

6

סעיף 56

קופת הרשות

Go

6

סעיף 57

מחיקת חובות

Go

6

סעיף 58

שמירת מסמכים

Go

6

סעיף 59

משרד הרשות

Go

6

סעיף 61

מפות ותכניות

Go

6

סעיף 62

השם

Go

6


צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשויות ניקוז), תש"ך-1960*

מיום 14.12.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 111

צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז רשויות ניקוז), תש"ך-1960

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957, ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמור:

פרק ראשון: הוראות כלליות

הקמת רשויות

1.       מוקמות בזה רשויות ניקוז (להלן - רשות) ששמותיהן נקובים בתוספת בטור א' שתחומה של כל אחת מהן כולל את אזור הניקוז הנקוב לצדה בטור ב', כמשמעותו באכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות (אזורי ניקוז), תשנ"ו-1996.

מיום 14.12.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 111

1. מוקמות בזה רשויות ניקוז (להלן - רשות) שננקבו ששמותיהן נקובים בתוספת בטור א' שתחומה של כל אחת מהן כולל שטח שצוין לצדה בטור ב' כולל את אזור הניקוז הנקוב לצדה בטור ב', כמשמעותו באכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות (אזורי ניקוז), תשנ"ו-1996.

הפקדת תרשים

2.       תרשים תחומה של רשות וכן תרשים אזור הניקוז בו היא פועלת יופקדו בנציבות המים תל-אביב, הקריה, והעתקיהם - במשרד הרשות ובמשרדי הרשויות המקומיות, וכל מעוניין זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

מיום 8.9.1960

צו תש"ך-1960

ק"ת תש"ך מס' 1049 מיום 8.9.1960 עמ' 1858

2. תרשים תחומה של רשות וכן תרשים אזור הניקוז בו היא פועלת יופקדו במינהל המים נציבות המים תל-אביב, הקריה, והעתקיהם – במשרד הרשות ובמשרדי הרשויות המקומיות, וכל מעונין זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

פרק שני: חברי רשות

חברי הרשות

3.       (א)  בכל רשות תהיינה חברות הרשויות המקומיות שפורטו בטור ג' בתוספת, שמספר קולות נציגיהן ברשות יהיה כמפורט בטור ד' לצדו.

          (ב)  בכל רשות יהיו חברים גם 3 נציגי הממשלה: נציג השר לאיכות הסביבה, נציג שר הבריאות, ונציג שר החקלאות ופיתוח הכפר.

מיום 15.1.1961

צו תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1089 מיום 15.1.1961 עמ' 732

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. (א) כל רשות תהיה במספר חברים כפי שצויין בתוספת בטור ג'.

(ב) הודעה על הרכב של כל רשות שתכלול שמות חבריה תפורסם ברשומות.

מיום 14.12.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 111

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

חברי רשות

3. כל רשות תהיה במספר חברים כפי שצויין בתוספת בטור ג'.

נציגי רשויות מקומיות

4.       כל רשות מקומית המיוצגת ברשות תבחר את נציגיה מבין חברי מועצתה, או מבין עובדיה, או תמנה נציג אחר שלדעת מועצתה עשוי לייצג עניניה ברשות. לא בחרה רשות מקומית נציגה כאמור תוך 30 יום מפניית שר החקלאות (להלן - השר) אליה רשאי הוא למנות נציגה מבין חברי מועצתה או עובדיה.

תקופת כהונתם של חברי רשות

5.       (א)  תקופת כהונתו של חבר רשות היא 5 שנים.

          (ב)  חברי רשות ימשיכו בתפקידם אף אם תמה כהונתם כל עוד לא נבחרו או נתמנו חברים חדשים.

מועד ישיבתה הראשונה של הרשות

6.       (א)  רשות תוזמן לישיבתה הראשונה על ידי הנציב, לא יאוחר מ-30 יום לאחר הקמתה; אולם אם לדעת הנציב לא ניתן לקיים את הישיבה הראשונה תוך המועד האמור, רשאי הוא לזמן את הישיבה כאמור למועד מאוחר יותר שהוא יקבע.

          (ב)  לא היה מנין חוקי בהתאם להוראות צו זה בישיבה שזומנה כאמור בסעיף קטן (א), יזמן המנהל ישיבה נוספת לא יאוחר מ-15 יום ממועד הישיבה הראשונה והיא תהיה חוקית בכל מספר הנוכחים.

מיום 3.12.1964

צו תשכ"ה-1964

ק"ת תשכ"ה מס' 1655 מיום 3.12.1964 עמ' 500

החלפת סעיף 6(א)

הנוסח הקודם:

(א) רשות תוזמן לישיבתה הראשונה על-ידי המנהל, לא יאוחר מ-30 יום לאחר פרסום צו זה ברשומות.

ישיבות רגילות של רשות

7.       (א)  יושב ראש של רשות רשאי לכנס בכל עת ישיבות הרשות ובלבד שתתקיים ישיבה אחת לפחות אחת לששה חדשים.

          (ב)  יושב ראש יכנס ישיבות הרשות אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש לפחות מחבריה או על פי דרישת השר.

מיום 20.9.1962

צו (מס' 5) תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1363 מיום 20.9.1962 עמ' 2617

(א) יושב ראש של רשות רשאי לכנס בכל עת ישיבות הרשות ובלבד שתתקיים ישיבה אחת לפחות אחת לשלושה חדשים לפחות אחת לששה חדשים.

זימון ישיבות וסדר יומן

7א.     (א)  יושב ראש הרשות יזמן את ישיבות הרשות ויקבע את זמנן, מקומן וסדר יומן, בכפוף לאמור בסעיפים 6 ו-7.

          (ב)  הזמנה לישיבות הרשות תימסר גם לסגן המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר האחראי על תחום רשויות הניקוז, והוא רשאי לשלוח לכל ישיבה נציג שיהיה רשאי להשתתף בישיבה ומעמדו בה יהיה כשל משקיף; זכותו של המשקיף לקבל מידע מהרשות תהיה כשל חבר הרשות.

מיום 6.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 804

הוספת סעיף 7א

מנין חוקי וסדרי עבודה

8.       (א)  רוב חברי רשות הם מנין חוקי בישיבותיה; לא נכח רוב חבריה בשעה שנקבעה לישיבה, תידחה הישיבה לשעה אחת ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי הרשות.

          (ב)  נקבע בצו זה להחלטה בענין פלוני רוב מיוחד, יהיה רוב זה גם המנין החוקי לדיון באותו ענין.

          (ג)   החלטות מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי רשות הנוכחים בעת ההצבעה בישיבה שיש בה מנין חוקי.

          (ד)  רשות רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה במידה שלא נקבעו הוראות אחרות בצו זה.

מיום 10.2.1966

צו תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1835 מיום 10.2.1966 עמ' 836

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

8. (א) רוב חברי רשות הם מנין חוקי בישיבותיה, והחלטותיה מתקבלות ברוב קולות רגיל של חבריה הנוכחים בישיבותיה, חוץ מהחלטות שנקבע להן בצו זה רוב מיוחד.

(ב) רשות רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה במידה שלא נקבעו הוראות אחרות בצו זה.

ביטול בחירת נציג רשות וחדילת חברותו

9.       (א)  רשות מקומית רשאית לבטל את בחירת נציגה ברשות ולבחור באחר במקומו; לביטול כאמור יהיה תוקף מיום בחירתו של נציגה החדש של הרשות המקומית האמורה.

          (ב)  נציג רשות מקומית יחדל מחברותו ברשות באם הורשע על ידי בית המשפט בעבירה שיש בה משום קלון.

התפטרות נציג רשות מקומית

10.    נציג רשות מקומית רשאי להתפטר על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות המקומית שבחרה בו וליושב ראש הרשות; התפטרות תהיה לה תוקף מיום שנבחר נציגה החדש של הרשות המקומית האמורה.

מקומות פנויים של נציגי רשויות מקומיות

11.    (א)  הופסקה חברותו של נציג רשות מקומית, תבחר הרשות המקומית שבחרה בו חבר אחר במקומו. לא בחרה הרשות המקומית נציג אחר תוך שלושים יום מיום שנפסקה החברות כאמור, רשאי השר להתרות בה; לא שעתה הרשות המקומית להתראה, רשאי השר למנות חבר חדש מבין חברי מועצתה או עובדיה של אותה רשות מקומית.

          (ב)  לא יפעל השר כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר התייעצות עם שר הפנים.

פרק שלישי: הנהלה

הנהלת הרשות

12.    רשות הניקוז תמנה הנהלה מבין חבריה שהרכבה יהיה נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר ונציג השר להגנת הסביבה ברשות הניקוז ונציגי רשויות מקומיות החברות ברשות הניקוז בהתאם לטור ה' בתוספת, ותמנה מתוכם יושב ראש להנהלה.

מיום 14.12.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 111

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

בחירת הנהלה ויו"ר

12. רשות תבחר, בישיבתה הראשונה, מבין חבריה, בהנהלה שמספר חבריה לא יעלה על חמישה ובאחד מהם ליושב ראש.

מיום 6.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 805

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

הנהלת הרשות

12. בישיבתה הראשונה תבחר רשות מבין חבריה הנהלה שמספר חבריה לא יעלה על המספר הנקוב בטור ה' בתוספת לצד שמה, ובאחד מהם תבחר ליושב ראש.

הנהלה ויו"ר זמניים

13.    (א)  לא נבחרו ההנהלה או היושב ראש בישיבה הראשונה של רשות יזמן המנהל ישיבה שניה לבחירתם; לא נבחרו בישיבה זו, ימנה המנהל הנהלה ויושב ראש שתקופת כהונתם תהיה שנה אחת מיום המינוי או עד לבחירת הנהלה ויושב ראש כדין, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

          (ב)  בתום השנה האמורה ייערכו, לפי הזמנת היושב ראש או המנהל, בחירות הרשות ודינן של בחירות אלה כדין בחירת ההנהלה והיושב ראש הראשונים.

תקופת כהונתה של הנהלה ויו"ר

14.    תקופת כהונתה של הנהלה ושל יושב ראש תהיה כתקופת כהונתה של הרשות.

תקופת כהונתה של הנהלה

15.    הנהלה תפסיק כהונתה אם

(1)   הגישה התפטרות לרשות ולמנהל;

(2)   התפטרו שלושה מחבריה לפחות, או היושב ראש וחבר נוסף, או חדלו להיות חברים של הרשות;

(3)   הועברה מכהונתה על ידי הרשות.

הפסקת כהונתו של יו"ר

16.    יושב ראש יפסיק כהונתו אם

(1)   חדל להיות חבר הרשות;

(2)   התפטר מתפקידיו על ידי מתן הודעה בכתב למנהל ולרשות וההתפטרות אושרה על ידי השר או המנהל;

(3)   הועבר מכהונתו על ידי הרשות.

תנאים להחלטות רשות

17.    (א)  החלטת רשות להעביר הנהלה או יושב ראש מכהונתם לא תהיה בת-תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל החברים של הרשות.

          (ב)  אם ההעברה מכהונה של היושב ראש היא מסיבת חיוב בדין לפי פסק דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.

          (ג)   העברת יושב ראש מכהונתו דינה כדין העברת ההנהלה מכהונתה.

התפטרות חבר הנהלה ופיטוריו

18.    (א)  חבר הנהלה רשאי להתפטר על ידי מתן הודעה ליושב ראש ולמנהל; התפטרות תהיה בת-תוקף מיום החלפתו או כתום חדשיים מתאריך ההודעה האמורה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

          (ב)  רשות רשאית להחליט על העברת חבר הנהלה מתפקידו; ההחלטה לא תהיה בת-תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי הרשות.

          (ג)   אם העברת חבר הנהלה מתפקידו היא מסיבת חיוב בדין לפי פסק דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.

בחירות חדשות

19.    (א)  הופסקה כהונתם של הנהלה או יושב ראש מכל סיבה שהיא, תבחר הרשות במקומם הנהלה, או יושב ראש, מבין חבריה, בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה על ידי המנהל.

          (ב)  הופסקה כהונתו של חבר הנהלה מכל סיבה שהיא, תבחר הרשות במקומו חבר אחר מבין חבריה בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה על ידי היושב ראש. הודעה על הבחירה תישלח למנהל.

סמכויות ההנהלה ותפקידיה

20.    (א)  בידי הנהלה כל הסמכויות והתפקידים הנתונים לרשות אלא אם הרשות החליטה כי הם ישארו בידיה, ובלבד שהחלטות בדבר תכנית ניקוז או השינוי בה ובדבר התקציב השנתי וארנונות הניקוז יתקבלו על ידי הרשות עצמה.

          (ב)  הנהלה תקיים הנהלת פנקסים סדירה לכל הפעולות הכספיות של הרשות.

סמכויות יו"ר

21.    (א)  יושב ראש ישב בראש כל הישיבות של רשות והנהלה וימלא את שאר התפקידים המוטלים עליו על פי צו זה.

          (ב)  יושב ראש יעשה כל האפשר שהחלטות הרשות וההנהלה יבוצעו כדין ושכל הוצאה של הרשות תהא בהתאם לתקציבה או על פי כל דין המתיר את ההוצאה.

סגן יו"ר

22.    (א)  ליושב ראש יהיה סגן הנבחר על ידי הרשות ברוב קולות רגיל.

          (ב)  סגן יושב ראש רשאי למלא את התפקידים ולהשתמש בסמכויות של היושב ראש, במידה ותפקידים וסמכויות אלה הועברו אליו על ידי היושב ראש באישור הרשות.

אי יכולת של יו"ר למלא תפקידו

23.    נבצר מיושב ראש לפעול או שפסק לכהן כיושב ראש וטרם נבחר יושב ראש חדש במקומו, ימלא את מקומו –

(1)   סגן יושב ראש, או

(2)   חבר רשות שיתמנה על ידיה - אם נבצר מסגן היושב ראש לפעול או אם הסגן פסק לכהן וטרם נבחר סגן חדש.

העברת תפקידים וסמכויות של יו"ר

24.    חבר רשות רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש ולהשתמש בסמכות מסמכויותיו במידה ותפקיד וסמכות כאמור הועברו אליו על ידי יושב ראש באישור הרשות.

משכורות והוצאות

25.    (א)  יושב ראש של רשות או סגנו או חבר רשות אחר, אם הם ממלאים תפקיד או משמשים בסמכות של יושב ראש רשות, בהתאם להוראות צו זה, רשאים לקבל מקופת הרשות משכורת בשיעור שתקבע הרשות באישור המנהל.

          (ב)  חבר ועדה מועדות הרשות זכאי לתשלום עבור הוצאות שהוצאו בקשר לתפקידו.

פרק רביעי: ועדות

ועדות

26.    (א)  רשות רשאית לבחור - אם מבין חבריה ואם מבין אנשים אחרים - ועדות קבועות או ועדות ארעיות לענינים או למקרים מסויימים.

          (ב)  לפחות מחצית מחבריה של ועדה יהיו חברי רשות.

          (ג)   יושב ראש ועדה ייבחר על ידי הרשות.

סמכויות ועדה וסדרי עבודתה

27.    (א)  המלצותיה של ועדה טעונות אישור רשות.

          (ב)  הרשות, בהחלטה שנתקבלה ברוב של שני שלישים ממספר חבריה, רשאית להעביר ענין מסויים או סוגי ענינים להנהלה או לועדה להחלטתם הסופית.

          (ג)   ועדה רשאית, בשים לב להחלטות הרשות, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

תקופת כהונתה של ועדת הרשות

28.    (א)  ועדה קבועה של רשות תכהן בתפקידה כל תקופת כהונתה של הרשות שבחרה בה; ועדה ארעית תכהן בתפקידה עד גמר העבודה שלשמה נבחרה.

          (ב)  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותה של הרשות לבטל בכל עת את בחירתה של ועדה שנבחרה על ידיה או לשנות את הרכבה.

חדילת חברות בועדה

29.    חבר ועדה שהוא חבר של רשות יחדל מחברותו באותה ועדה כשנפסקה חברותו ברשות, אולם רשאית הרשות להשאירו בתפקידו.

תפקידה של ועדת ביקורת

30.    לרשות תהא ועדת ביקורת קבועה שמתפקידה לבדוק ולבקר את חשבונות הרשות ועניניה, את פעולת ועדותיה, מפעליה ועובדיה.

הרכב ועדת הביקורת

31.    ועדת הביקורת תיבחר על ידי רשות אם מבין חבריה ואם לאו, ובלבד שלא ישתתפו בה חברי הנהלת הרשות ונציגי הממשלה ברשות.

תום תקופת כהונתה של ועדת הביקורת

32.    (א)  ועדת ביקורת תכהן בתפקידה כל תקופת כהונתה של רשות שבחרה אותה ועד אשר תמונה ועדת ביקורת חדשה או - אם הרשות מתפרקת - עד לאחר פירוקה של הרשות.

          (ב)  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותה של רשות לבטל בכל עת, בהחלטה שנתקבלה ברוב של שני שלישים ונתאשרה על ידי השר, את בחירתה של ועדת הביקורת או לשנות את הרכבה.

חדילת חברות בועדת בקורת

33.    דין חדילת חברות בועדת ביקורת היא כדין חדילת חברות בועדה כאמור בסעיף 29.

סדרי עבודתה של ועדת הבקורת

34.    סדרי עבודתה ודיוניה של ועדת הביקורת ייקבעו על ידיה.

ועדת מכרזים

35.    (א)  רשות תמנה ועדת מכרזים שתפקידה להשגיח על הצעות מחירים המוגשות לרשות ולחוות דעת עליהן.

          (ב)  ועדת המכרזים תהא מורכבת מחברי הרשות שאינם נציגי הממשלה ושיהוו רוב, מנציג המהנדס ומנציג המנהל, אשר אינו חבר ברשות.

הזמנת הצעות מחירים

36.    (א)  עמדה רשות לעשות חוזה עבודה או חוזה אספקה, תפרסם הודעה על כוונתה להתקשר בחוזה ותזמין הצעות מחירים; ציון התקופה בה יש להגיש הצעת מחירים והמקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי הצעות.

          (ב)  בהודעה יפורטו תנאי החוזה הכלליים ותיאור קצר של הדרישות, ציון התקופה בה יש להגיש הצעת-מחירים והמקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי הצעות.

          (ג)   בסעיף זה, "פרסום" - פרסום בשני עתונים יומיים או בדרך אחרת שהורה נציב המים.

          (ד)  סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה 9,810 שקלים חדשים אם היא אושרה על ידי נציב המים.

          (ה)  החליטה ההנהלה על ביצוע עבודות באמצעות ציוד של הרשות או של ישובים הכלולים בתוך תחום הרשות, טעון מחיר העבודות כאמור אישור נציב המים או מי שהוסמך על ידו.

          (ו)   שר החקלאות רשאי לפטור רשות-ניקוז מהחובה לפי סעיף קטן (א) וסעיף קטן (ד) אם הובאו בפניו סיבות למתן פטור זה.

מיום 4.1.1962

צו (מס' 3) תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1246 מיום 4.1.1962 עמ' 1039

(ג) בסעיף זה, "פרסום" –

(1) משלוח הודעה בכתב לארבעה קבלנים לפחות אם העבודה או האספקה מצריכה הוצאה משוערת שאינה עולה על 5000 לירות או על סכום אחר שנקבע על ידי השר;

(2) פרסום במשרדי כל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום הרשות וכן פרסום בשלושה עתונים יומיים לפחות אם העבודה או האספקה מצריכה הוצאה משוערת העולה על 5000 לירות או על סכום אחר שנקבע על ידי השר.

(ג) בסעיף זה, "פרסום" – משלוח הודעה בכתב לקבלנים שהוסמכו לבצע עבודות ממשלתיות.

(ד) החליטה ההנהלה על ביצוע עבודות ברג'י, תפנה בכתב לשלושה קבלנים לפחות לפחות לשלושה קבלנים כאמור בסעיף קטן (ג) לשם קבלת הצעות מחירים וועדת המכרזים תדון בהן.

(ה) החליטה ההנהלה על ביצוע עבודות באמצעות ציוד של הרשות או של ישובים הכלולים בתוך תחום הרשות, טעון מחיר העבודות כאמור אישור נציב המים או מי שהוסמך על ידיו.

מיום 7.6.1968

צו (מס' 2) תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2236 מיום 7.6.1968 עמ' 1664

הוספת סעיף קטן 36(ו)

מיום 28.5.1970

צו תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2564 מיום 28.5.1970 עמ' 1648

החלפת סעיפים קטנים 36(ג), 36(ד)

הנוסח הקודם:

(ג) בסעיף זה, "פרסום" – משלוח הודעה בכתב לקבלנים שהוסמכו לבצע עבודות ממשלתיות.

(ד) החליטה ההנהלה על ביצוע עבודות ברג'י, תפנה בכתב לפחות לשלושה קבלנים כאמור בסעיף קטן (ג) לשם קבלת הצעות מחירים וועדת המכרזים תדון בהן.

מיום 22.11.1973

צו תשל"ד-1973

ק"ת תשל"ד מס' 3088 מיום 22.11.1975 עמ' 287

(ד) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה עד 5,000 לירות 10,000 לירות אם היא אושרה על ידי נציב המים.

מיום 30.9.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3407 מיום 30.9.1975 עמ' 165

(ד) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה עד 10,000 לירות 15,000 לירות אם היא אושרה על ידי נציב המים.

מיום 9.4.1978

צו תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3835 מיום 9.4.1978 עמ' 1060

(ד) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה עד 15,000 לירות 25,000 לירות אם היא אושרה על ידי נציב המים.

מיום 10.1.1980

צו תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4076 מיום 10.1.1980 עמ' 744

(ד) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה עד 25,000 לירות 75,000 לירות אם היא אושרה על ידי נציב המים.

מיום 1.12.1981

צו תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4291 מיום 1.12.1981 עמ' 317

(ד) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה עד 75,000 לירות 50,000 שקלים אם היא אושרה על ידי נציב המים.

מיום 26.7.1982

צו (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4385 מיום 26.7.1982 עמ' 1388

(ד) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה עד 50,000 שקלים 207,000 שקלים אם היא אושרה על ידי נציב המים.

מיום 20.11.1983

צו תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4559 מיום 20.11.1983 עמ' 533

(ד) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה עד 207,000 שקלים 480,000 שקלים אם היא אושרה על ידי נציב המים.

מיום 18.3.1984

צו (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4604 מיום 18.3.1984 עמ' 1085

(ד) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה עד 480,000 שקלים 708,000 שקלים אם היא אושרה על ידי נציב המים.

מיום 17.1.1985

צו תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4747 מיום 17.1.1985 עמ' 517

(ד) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה עד 708,000 שקלים 3,217,000 שקלים אם היא אושרה על ידי נציב המים.

מיום 19.6.1986

צו תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4941 מיום 19.6.1986 עמ' 1030

(ד) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה עד 3,217,000 שקלים 9,810 שקלים חדשים אם היא אושרה על ידי נציב המים.

קבלת הצעות והדיון בהן

37.    (א)  ההצעות המתקבלות יונחו במשרד הרשות בתיבה נעולה על שני מנעולים שמפתחותיהם יהיו שמורים אחד אחד בידי שני חברי הרשות שנתמנו לכך על ידיה.

          (ב)  כל ההצעות ייפתחו בישיבת ועדת המכרזים ויירשמו על ידי מזכיר הרשות.

          (ג)   אין לקבל הצעות שנשלחו במברק או לאחר תום התקופה שנקבעה.

          (ד)  ועדת המכרזים רשאית להמליץ על ההצעה הנמוכה ביותר, ובלבד שהמחירים המוצעים בה הם הוגנים והמציע נמצא ראוי לכך. המליצה הועדה על הצעה שאינה הנמוכה ביותר, תרשום את הנימוקים להחלטה זו.

          (ה)  החליטה ההנהלה על ביצוע עבודות באמצעות ציוד של הרשות או של ישובים הכלולים בתוך תחום הרשות, טעון מחיר העבודות כאמור אישור נציב המים או מי שהוסמך על ידיו.

דחיית הצעות

38.    הנהלת רשות רשאית לדחות את כל ההצעות שהוגשו לה, ומשעשתה כן, תפורסם הודעה שניה כאמור בסעיף 36.

השתתפות רשות מקומית

39.    (א)  רשות מקומית המיוצגת ברשות רשאית להגיש הצעות מחירים לביצוע עבודה אם הודיעה בכתב לרשות ולועדת המכרזים על כוונתה להגיש הצעות כאמור לפני הישיבה הראשונה בה ידונו בהצעה. הוראה זו חלה גם על תאגיד שרשות מקומית כאמור חבר בו.

          (ב)  נציגה של רשות מקומית כאמור לא ישתתף בדיונים על הצעות בועדת המכרזים ולא יצביע בכל הדיון בה.

פרק חמישי: עובדים

סימן א': המנהל הכללי של הרשות

מיום 6.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 805

הוספת סימן א'

ועדת איתור למינוי מנהל כללי של רשות ניקוז

39א.  (א)  רשות ניקוז תמנה את המנהל הכללי של רשות הניקוז (להלן – המנהל הכללי) לאחר שתקיים הליך לאיתור מועמדים ובכפוף להתייעצות כאמור בסעיף 39ב.

          (ב)  הליך לאיתור מועמדים יקוים באמצעות ועדת איתור שתמליץ למליאת רשות הניקוז על המועמד המתאים ביותר לתפקיד המנהל הכללי; ועדת האיתור רשאית להמליץ על יותר ממועמד אחד ובלבד שלא תמליץ על יותר משלושה מועמדים, בכפוף למקרים שנקבעו בכללים הנהוגים בשירות המדינה לגבי עבודתן של ועדות לאיתור מועמדים, ובשינויים המחויבים.

          (ג)   בוועדת האיתור יהיו חברים נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר ברשות הניקוז, נציג השר להגנת הסביבה ברשות הניקוז ושלושה נציגים של הרשויות המקומיות ברשות הניקוז.

          (ד)  הזמנה לישיבות ועדת האיתור תימסר גם לידי סגן המנהל הכללי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר האחראי על תחום רשויות הניקוז ומעמדו בה יהיה כשל משקיף.

          (ה)  ועדת האיתור תפרסם בפומבי, בשני עיתונים בעלי תפוצה רחבה, הודעה על המשרה וכי מועמדים שרואים עצמם מתאימים רשאים להגיש את מועמדותם; הוועדה תקבע ותפרסם את מאפייני המשרה ותנאי הסף הנדרשים מן המועמדים.

          (ו)   פרסום כאמור בסעיף קטן (ג) יהיה ל-21 ימים, אך ועדת האיתור רשאית להאריך תקופה זו, לפי שיקול דעתה.

          (ז)   ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה למועמדים פוטנציאליים ולהזמינם להציג מועמדות.

          (ח)  לעניין כשירות לתפקיד המנהל הכללי יחול סעיף 37(ג) לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים; ועדת האיתור תקבע אמות מידה להערכת המועמדים, מעבר לתנאי הסף כאמור, הנובעות ממאפייני המשרה; הוועדה תערוך סינון ראשוני למועמדים העומדים בתנאי הסף בהתאם לאמות המידה כאמור.

          (ט)  ועדת האיתור רשאית לקבוע כלים נוספים למיון, לרבות שליחת המועמדים לבחינות, ואולם ההמלצה לחברי רשות הניקוז בנוגע להתאמת מועמד תיוותר בידי ועדת האיתור.

          (י)   על ועדת האיתור לתת ביטוי הולם לייצוגם של מועמדים השייכים לאחת האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם על פי חוק, ויחול לעניין זה הוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, בשינויים המחויבים.

מיום 6.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 805

הוספת סעיף 39א

הוועדה לבדיקת מינויים

39ב.  (א)  מינוי המנהל הכללי טעון התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – הוועדה לבדיקת מינויים וחוק החברות הממשלתיות, בהתאמה).

          (ב)  הרכב הוועדה לבדיקת מינויים יהיה לפי סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות.

          (ג)   הוועדה לבדיקת מינויים תבדוק את כשירותו והתאמתו של המועמד לתפקיד המנהל הכללי לפי הוראות צו זה ולפי סעיף 18ג לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: במקום "לשר משרי הממשלה" יקראו "לחבר מחברי הרשות".

          (ד)  החליטה הוועדה לבדיקת מינויים שלא להמליץ על מועמד מפאת אי-כשירותו, לא ימונה המועמד למשרה כאמור.

מיום 6.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 806

הוספת סעיף 39ב

תקופת הכהונה של המנהל הכללי

39ג.   המנהל הכללי ימונה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת, אחת בלבד.

מיום 6.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 806

הוספת סעיף 39ג

אחריות המנהל הכללי וסמכויותיו

39ד.  (א)  המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני רשות הניקוז במסגרת מדיניות רשות הניקוז, בהתאם להנחיות רשות הניקוז והנהלתה ובכפוף להוראות צו זה.

          (ב)  למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע של רשות הניקוז שלא הוקנו בחוק או בצו הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (הקמת רשויות ניקוז), התש"ך-1960, לאורגן אחר של רשות הניקוז, והוא יהיה נתון לפיקוח של רשות הניקוז והנהלתה.

          (ג)   רשות הניקוז והנהלתה רשאיות להגביל או לסייג את סמכויות המנהל הכללי, ולהפעילן במקומו.

          (ד)  רשות הניקוז והנהלתה רשאיות להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים; לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאיות הרשות או ההנהלה, לפי העניין, להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

          (ה)  נבצר מהמנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאיות רשות הניקוז והנהלתה להפעילן במקומו.

מיום 6.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 806

הוספת סעיף 39ד

חובות דיווח של המנהל הכללי

39ה.  (א)  המנהל הכללי יודיע ליושב ראש רשות הניקוז וליושב ראש הנהלת רשות הניקוז, בלא דיחוי, על כל עניין מהותי הנוגע לתפקידי רשות הניקוז; היה העניין חורג או עשוי לחרוג ממה שקבעו רשות הניקוז או הנהלתה לפי סמכותן, יזמן יושב ראש הרשות בלא דיחוי ישיבה של הרשות ויביא לפניה את ההודעה.

          (ב)  המנהל הכללי ימסור לרשות הניקוז ולהנהלתה דוח על הפעילות השוטפת של רשות הניקוז, במועדים שקבעו לכך הרשות או ההנהלה.

מיום 6.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 807

הוספת סעיף 39ה

סייג לכהונת המנהל הכללי

39ו.   לא ימונה למנהל הכללי של הרשות מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל הכללי של הרשות או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

מיום 6.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 807

הוספת סעיף 39ו

פקיעת כהונת המנהל הכללי

39ז.   (א)  המנהל הכללי לרשות יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, באחת מאלה:

(1)   הוא התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש רשות הניקוז;

(2)   חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים שמכוחם מונה;

(3)   נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(4)   הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל הכללי של הרשות.

          (ב)  הוגש נגד המנהל הכללי לרשות כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(4), רשאי שר החקלאות ופיתוח הכפר להשעותו מכהונתו כל עוד כתב האישום תלוי ועומד.

מיום 6.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 807

הוספת סעיף 39ז

סימן ב': עובדי הרשות

מיום 6.3.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 805

הוספת כותרת סימן ב'

משרד טכני

40.    (א)  רשות תמנה מהנדס או טכנאי שינהל את המשרד הטכני של הרשות ושתפקידיו הם –

(1)   להחזיק במצב תקין את המכשירים, המכונות, כלי הרכב על כל אביזריהם (להלן - ציוד טכני) של הרשות;

(2)   להכין תכנית עבודה לרבות סימון שטח המפעל לצורך ביצוע תכנית מפעל שאושרה;

(3)   לבצע עבודות הקמת מפעל במסגרת תקציב הביצוע השנתי של הרשות בין באמצעות יחידת ציוד טכני של הרשות ובין באמצעות מסירת העבודה לאחר;

(4)   הכנת החומר ההנדסי והשרטוטים לצרכי חשבונות הביצוע והכנת החומר ההנדסי לדין וחשבון השנתי של הרשות.

          (ב)  רשות שברשותה או בשליטתה ציוד טכני, רשאית להשתמש בו לביצוע העבודות להקמת מפעל או להחזקתו. החליטה הרשות כאמור תגיש הצעתה לועדת מכרזים או למנהל כדי לפטור אותה מהוראות הסעיפים 36 עד 38. אישר המנהל את הפטור, ימנה ועדה שתקבע את מחירי העבודות לפרטיהן ותבדוק כל פרט הנוגע לביצוע העבודות.

מיום 26.7.1982

צו (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4385 מיום 26.7.1982 עמ' 1388

(א) רשות תמנה מהנדס או טכנאי שינהל את המשרד הטכני של הרשות ושתפקידיו הם -

ניהול המשרד הטכני

41.    לא נתמנה מהנדס כאמור בסעיף 40, תמנה הרשות מבין חבריה או מבין עובדיה אדם שינהל את המשרד הטכני.

סדרי עבודה של המשרד הטכני

42.    (א)  סדרי עבודתו של המשרד הטכני ומספר עובדיו ותפקידיהם ייקבעו על ידי הנהלת הרשות.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) יתנהל במשרד הטכני יומן עבודה בהתאם להוראות המנהל. העתקים מרישומי יומן העבודה יימסרו למנהל ולמהנדס המתכנן לפי דרישתם.

גזבר, מהנדס ומזכיר

43.    (א)  רשות תמנה, מבין חבריה, חברי ההנהלה או עובדיה, גזבר ומזכיר ותקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם בשים לב להוראות צו זה.

          (ב)  הפסקת עבודתו של גזבר, מזכיר או מהנדס טעונה החלטת רוב חברי הרשות בישיבה שנתכנסה במיוחד לענין זה. הוראה זו אינה חלה אם ההפסקה באה בעקבות הרשעה על עבירה שיש בה קלון.

מהנדס מתכנן

44.    רשות תבחר מהנדס מתכנן שתפקידיו הם –

(1)   להכין תכנית מפעל לשם דיון בה במועצה הארצית לעניני ניקוז ובועדתה ההנדסית, בועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ולשם אישורה על ידי השר;

(2)   לייצג את הרשות בכל הדיונים ההנדסיים שיתקיימו לגבי התכנית;

(3)   לפקח פיקוח עילי על ביצוע תכנית המפעל;

(4)   לעשות כל דבר אחר שהוטל עליו בהסכמתו על ידי הרשות.

45.    (בוטל).

מיום 26.7.1982

צו (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4385 מיום 26.7.1982 עמ' 1388

ביטול סעיף 45

הנוסח הקודם:

בחירת מהנדס מתכנן

45. (א) מהנדס מתכנן ייבחר על ידי רשות בישיבתה הראשונה או בזו שלאחריה ברוב קולות רגיל של חבריה המשתתפים בישיבה ובלבד שלא ייבחר לתפקיד מהנדס אדם שהוא חבר הרשות.

(ב) שכר מהנדס מתכנן ואופן תשלומו ייקבעו בחוזה בין הרשות ובינו.

(ג) הרשות רשאית להפסיק זמנית עבודתו של מהנדס מתכנן או לפטרו על פי החלטה שנתקבלה על ידי רוב חבריה בישיבה שנתכנסה במיוחד לענין זה.

רואה חשבון

46.    גזבר של רשות יגיש ספרי החשבונות של הרשות לרואה חשבון, שיתמנה על ידי הרשות, במועד שנקבע על ידי השר.

חתימה על פקודת תשלום

47.    כל המחאה או פקודת תשלום לחובת רשות יהיו חתומים ביד יושב ראש הרשות וביד הגזבר.

הנהלת חשבונות וקופת הרשות

48.    (א)  גזבר של רשות אחראי להנהלה תקינה של ספרי החשבונות של הרשות בהתאם להוראות הנציב ולבטחונה של קופת הרשות.

          (ב)  כל הכספים השייכים לקופת הרשות או המתקבלים למענה או לחשבונה יתנהלו בחשבון נפרד של הרשות בבנק שהרשות תקבע לכך, אולם הנהלת הרשות יכולה להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של הרשות.

מיום 26.7.1982

צו (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4385 מיום 26.7.1982 עמ' 1388

החלפת סעיף קטן 48(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) כל הכספים השייכים לקופת הרשות או המתקבלים למענה או לחשבונה ישולמו מיד לחשבון הרשות בבנק שהרשות תקבע לכך, אולם ההנהלה יכולה להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של הרשות.

פרק ששי: הוראות שונות

עריכת פרוטוקולים

49.    מכל ישיבות רשות, הנהלה או ועדת הביקורת של הרשות, ייערך פרוטוקול שייחתם על ידי יושב ראש אותה ישיבה, והעתק אחד יישלח אל הנציב והעתק שני יישאר בתיק מיוחד במשרד הרשות; תיק זה יהיה פתוח לעיון לחברי הרשות.

היעדרות מישיבות

50.    חבר של רשות, הנהלה, וועדה של הרשות, שנעדר ללא רשות משלוש ישיבות רצופות, שלא מסיבות מחלה או שירות בצבא הגנה לישראל - יראוהו כמתפטר מתפקידו בהם.

שינוי הרכב רשות

51.    השתנה הרכבה של רשות על ידי הצטרפותה של רשות מקומית נוספת לרשות או על ידי פרישתה של רשות מקומית שהיתה חברה בה, או על ידי החלפת רשות מקומית אחת בחברתה, יזמן היושב ראש לא יאוחר מ-14 יום מהשינוי האמור, ישיבת הרשות לשם הכנסת שינויים בהנהלתה וועדותיה למיניהן.

עריכת חוזה

52.    (א)  יושב ראש רשות רשאי להתקשר בשמה בחוזה, אם נתקיימו תנאים אלה:

(1)   קיבל הסכמת ההנהלה;

(2)   ההוצאה הכרוכה בחוזה - אם כרוכה בו הוצאה - מיועדת לה הקצבה מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה.

          (ב)  כל חוזה אחר טעון החלטת הרשות. אם אין בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר.

          (ג)   כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מטעם הרשות טעון אישור בכתב מאת השר.

          (ד)  כל חוזה הנוגע לעסקה במקרקעין טעון אישור בכתב מאת הנציב.

חוזים קיימים

53.    חוזה שנעשה לפני פרסום צו זה ברשומות על ידי רשות מקומית בקשר לעניני ניקוז ומניעת שטפונות, יראו אותו כאילו נעשה על ידי הרשות אם הרשות החליטה על כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך, ובכל מקום בחוזה האמור בו מדובר ב"רשות מקומית" יראו כאילו מדובר בו ב"רשות ניקוז".

חתימת חוזים

54.    (א)  כל חוזה של רשות הכרוך בהתחייבות כספית מצדה ייחתם על ידי היושב ראש והגזבר שלה.

          (ב)  כל חוזה אחר של הרשות ייחתם על ידי היושב הראש וחבר הנהלה אחר.

הקניית רכוש והטלת התחייבות

54א.  היה רכוש, ערב הקמת רשות ניקוז או שינויה, לפי צו זה, רכושה של רשות שעסקה לפי כל חיקוק בניקוז, לרבות רכושה של רשות מקומית, ששימש למטרות ניקוז בלבד, ושתחומה נמצא, כולו או מקצתו, בתחום רשות הניקוז, יירשם הרכוש בפנקסי אותה רשות ניקוז בהתאם לתקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (תקציבים והנהלת-חשבונות), תשכ"א-1961, לפי הוראות השר או מי שהוא הסמיכו, ויראוהו כמוקנה לרשות הניקוז מיום שנרשם בפנקסיה; כמו כן תירשם כאמור כל התחייבות הנובעת מפעולות ניקוז שעשתה רשות מקומית ויראוה כמוטלת על רשות ניקוז מיום שנרשמה כאמור.

מיום 18.5.1961

צו (מס' 3) תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1149 מיום 18.5.1961 עמ' 1796

הוספת סעיף 54א

מיום 13.7.1967

צו (מס' 3) תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2074 מיום 13.7.1967 עמ' 2783

החלפת סעיף 54א

הנוסח הקודם:

54א. היה רכוש, ערב הקמה או שינוי תחומה של רשות ניקוז שהוקמה על פי צו זה (להלן בתקנה זו – רשות הניקוז), רכושה של רשות שהוקמה על פי תקנות מניעת שטפון, תשט"ז-1956 (להלן בתקנה זו – רשות), ושתחומה נמצא, כולו או מקצתו, בתחום רשות הניקוז והרכוש שימש למטרות ניקוז של רשות, יירשם הרכוש בפנקסי אותה רשות ניקוז בהתאם לתקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (תקציבים והנהלת חשבונות), תשכ"א-1961, לפי הוראות הנציב או מי שהוסמך על ידיו ויראוהו כמוקנה לרשות הניקוז מיום שנרשם בפנקסיה. כמו כן תירשם כאמור כל התחייבות הנובעת מפעולות ניקוז שנעשו על ידי רשות ויראוה כמוטלת על רשות ניקוז מיום שנרשמה כאמור.

 

מיום 14.12.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 111

החלפת סעיף 54א

הנוסח הקודם:

54א. היה רכוש, ערב הקמת או שינוי תחומה של רשות ניקוז שהוקמה על פי צו זה (להלן בתקנה זו – רשות ניקוז), רכושה של רשות שהוקמה על פי תקנות מניעת שטפון, תשט"ז-1956, או רכושה של רשות מקומית שעסקה לפי כל חיקוק בניקוז (להלן בתקנה זו – רשות); ושתחומה נמצא, כולו או מקצתו, בתחום רשות ניקוז, אשר שימש למטרות ניקוז בלבד, יירשם הרכוש בפנקסי אותה רשות ניקוז בהתאם לתקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (תקציבים והנהלת חשבונות), תשכ"א-1961, לפי הוראות הנציב או מי שהוסמך על ידיו, ויראוהו כמוקנה לרשות הניקוז מיום שנרשם בפנקסיה; כמו כן תירשם כאמור כל התחייבות הנובעת מפעולות ניקוז שנעשו על ידי רשות ויראוה כמוטלת על רשות ניקוז מיום שנרשמה כאמור.

חבר רשות ועדה או עובד המעונין בחוזה

55.    (א)  חבר רשות או חבר ועדה מועדות הרשות שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו או באופן אחר, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם הרשות, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שרשות מספקת לתושבים:

(1)   יודיע על כך בכתב לרשות ולועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה בה ידונו בו;

(2)   לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק ברשות או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א)(1) יחולו על עובד הרשות, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

          (ג)   הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על חבר רשות או ועדה או על עובד רשות מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם היה אותו חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, או היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5%.

קופת הרשות

56.    (א)  כל הכספים המתקבלים על ידי רשות או על שמה יהוו את קופת הרשות.

          (ב)  קופת הרשות תשמש לתשלום כל סכום שהרשות רשאית או חייבת להוציאו כדין.

מחיקת חובות

57.    כל סכום המגיע לרשות שתשלומו נתאחר לא פחות משלוש שנים והוא נראה כחוב אבוד, רשאית הרשות על פי החלטה מיוחדת לותר עליו ולמחקו מהפנקסים אם היתה סבורה שהדבר לטובת הציבור; בכל מקרה אחר טעונה החלטת הרשות אישורו של השר.

שמירת מסמכים

58.    יושב ראש רשות אחראי לסדרי השמירה על ספרי הרשות, מסמכיה וניירותיה.

משרד הרשות

59.    לרשות יהיה משרד שהוא מענה הקבוע למסירת מסמכים ולשם עיון במסמכיה. משרד הרשות יהיה פתוח לקהל במשך שעות קבועות לפי החלטת ההנהלה.

 60.   (א)  ספרי הרשות, מסמכיה וניירותיה, יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר רשות, והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או נייר אחר ממשרד הרשות בלי הסכמה בכתב מאת המזכיר או יושב ראש הרשות.

          (ב)  לועדות הרשות תהיה, בזמן ישיבתן, גישה לספרי הרשות, מסמכיה וניירותיה הנוגעים לעבודתן.

מפות ותכניות

61.    במשרדי הרשות יימצאו לעיון:

(1)   מפה בקנה מידה לא קטן מ-1:50000 של אזור הניקוז;

(2)   מפה בקנה מידה לא קטן מ-1:10000 של תחום הרשות המפרט את הגושים והחלקות הכלולים בו;

(3)   העתק התכנית שאושרה כאמור בפרק הרביעי לחוק.

השם

62.    לצו זה ייקרא "צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשויות ניקוז), תש"ך-1960".

מיום 14.12.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 111

62. לצו זה ייקרא "צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז רשויות ניקוז), תש"ך-1960".

תוספת

(סעיפים 1, 3 ו-12)

מיום 14.12.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 111

החלפת התוספת

לנוסח התוספת לפני החלפתה

                                                                            טור ג'                 טור ד'                          טור ה'

       טור א'                       טור ב'                    רשויות מקומיות    מספר הקולות               המספר המירבי

     שם רשות                 תחום רשות                      החברות          של נציג רשות                   של חברי

       הניקוז                       הניקוז                      ברשות הניקוז      מקומית חברה                   ההנהלה

כנרת            אזור ניקוז כנרת           עיריות -                               9 - בהם יהיו נציג עיריות

                                                    טבריה                        1        אחד, שני נציגי מועצות

                                                    צפת                           1        מקומיות, וחמישה

                                                    קרית שמונה                1        נציגי מועצות אזוריות

                                                    מועצות מקומיות -

                                                    אל עג'ר                      1

                                                    בוקעתא                      1

                                                    גוש חלב                     1

                                                    חצור הגלילית             1

                                                    טובא-זנגריה               1

                                                    יבנאל                         1

                                                    יסוד-המעלה               1

                                                    כנרת                          1

                                                    מג'דל שמס                 1

                                                    מגאר                          1

                                                    מגדל                          1

                                                    מטולה                        1

                                                    מנחמיה                      1

                                                    מסעדה                       1

                                                    עילבון                        1

                                                    עין קיניה                    1

                                                    קצרין                         1

                                                    ראמה                         1

                                                    ראש פינה                   1

                                                    מועצות אזוריות -

                                                    גולן                           3

                                                    הגליל העליון              3

                                                    הגליל התחתון             2

                                                    מבואות החרמון           2

                                                    מרום הגליל                 2

                                                    עמק הירדן                  3

                                                    בעלי קרקעות -

                                                    קרן קיימת לישראל      1

ירדן דרומי    אזור ניקוז ירדן דרומי   עיריות -                               5 -בהם יהיו נציג עיריות

                                                    נצרת עילית                 1        אחד, נציג מועצות

                                                    עפולה                        1        מקומיות אחד, ושני

                                                    מועצות מקומיות -      נציגי מועצות אזוריות

                                                    איכסאל                      1

                                                    בית שאן                     1

                                                    דבורייה                      1

                                                    כפר קמה                    1

                                                    כפר תבור                   1

                                                    עין מא'הל                   1

                                                    שבלי                         1

                                                    מועצות אזוריות -

                                                    בקעת בית שאן            3

                                                    הגלבוע                       2

                                                    הגליל התחתון             2

                                                    נוף הגליל                   1

                                                    עמק יזרעאל                2

קישון           אזור ניקוז קישון          עיריות -                              9 - בהם יהיו שני נציגי

                                                    חיפה                          2        עיריות, שני נציגי מועצות

                                                    מגדל העמק                 1        מקומיות, וארבעה נציגי

                                                    נצרת                          1        מועצות אזוריות

                                                    נצרת עילית                 1

                                                    נשר                           1

                                                    עפולה                        2

                                                    קרית אתא                   1

                                                    קרית ביאליק               1

                                                    קרית ים                      1

                                                    קרית מוצקין               1

                                                    שפרעם                       1

                                                    מועצות מקומיות -

                                                    איכסאל                      1

                                                    ביר אל-מכסור             1

                                                    בסמת טבעון               1

                                                    בועיינה-נוג'ידאת         1

                                                    זרזיר                          1

                                                    טורעאן                       1

                                                    יפיע                           1

                                                    יקנעם עלית                 1

                                                    כפר כנא                     1

                                                    כפר מנדא                   1

                                                    כעביה טבאש-חג'אג'רה          1

                                                    משהד                        1

                                                    עילוט                         1

                                                    עספייא                       1

                                                    קרית-טבעון                1

                                                    ריינה                          1

                                                    רכסים                        1

                                                    רמת-ישי                     1

                                                    מועצות אזוריות -

                                                    הגלבוע                       2

                                                    הגליל התחתון             2

                                                    זבולון                        2

                                                    מגידו                         2

                                                    משגב                         1

                                                    נוף הגליל                   1

                                                    נחל עירון                   1

                                                    עמק יזרעאל                5

                                                    בעלי קרקעות -

                                                    בתי הזיקוק לנפט בע"מ          1

גליל מערבי   אזור ניקוז גליל מערבי  עיריות -                              11 - בהם יהיו שלושה

                                                    כרמיאל                      1        נציגי עיריות, שלושה נציגי

                                                    מעלות תרשיחא           1        מועצות מקומיות,

                                                    נהריה                         2        וארבעה נציגי מועצות

                                                    סח'נין                        1        אזוריות

                                                    עכו                            2

                                                    קרית מוצקין               1

                                                    קרית ביאליק               1

                                                    תמרה                         1

                                                    מועצות מקומיות -

                                                    אבו סנאן-כפר יאסיף    1

                                                    איעבלין                      1

                                                    בית ג'ן                       1

                                                    ביענה                         1

                                                    ג'דיידה-מכר               1

                                                    ג'וליס                        1

                                                    דיר אל-אסד                1

                                                    דייר חנא                     1

                                                    חצרות יסף                  1

                                                    חורפיש                      1

                                                    ינוח-ג'ת                     1

                                                    ירכא                          1

                                                    כאבול                        1

                                                    כאוכב אבו אלהיג'א      1

                                                    כסרא-סומיע               1

                                                    כפר ורדים                  1

                                                    מג'ד אל-כרום              1

                                                    מזרעה                        1

                                                    מעיליא                       1

                                                    נחף                            1

                                                    סאג'ור                        1

                                                    עראבה                       1

                                                    פסוטה                        1

                                                    פקיעין                       1

                                                    ראמה                         1

                                                    שבי ציון                     1

                                                    שלומי                        1

                                        שעב                          1

                                                    מועצה מקומית -

                                                    תעשייתית מגדל תפן    1

                                                    מועצות אזוריות -

                                                    מטה אשר                   3

                                                    מעלה יוסף                  3

                                                    מרום הגליל                 2

                                                    משגב                         2

כרמל           אזור ניקוז כרמל          עיריות -                              7 - בהם יהיו נציג עיריות

                                                    חיפה                          2        אחד, שני נציגי מועצות

                                                    טירת כרמל                 1        מקומיות, ושלושה נציגי

                                                    מועצות מקומיות -                מועצות אזוריות

                                                    אור עקיבא                  1

                                                    בנימינה                      1

                                                    גבעת עדה                   1

                                                    ג'יסר אל-זרקא            1

                                                    דאלית-אל-כרמל          1

                                                    זכרון-יעקב                 2

                                                    כפר קרע                     1

                                                    עספייא                       1

                                                    עתלית                        1

                                                    פוריידיס                     1

                                                    פרדס-חנה - כרכור       1

                                                    מועצות אזוריות -

                                                    אלונה                         1

                                                    חוף הכרמל                 2

                                                    מגידו                         2

                                                    מנשה                         1

                                                    נחל עירון                   1

                                                    בעלי קרקעות -

                                                    חב' גני רמת הנדיב בע"מ       1

                                                    החב' לפיתוח קיסריה בע"מ    1

שרון            אזור ניקוז שרון           עיריות -                               9 - בהם יהיו שני נציגי

                                                    אום-אל-פחם               1        עיריות, שני נציגי מועצות

                                                    אל-טירה                     1        מקומיות, וארבעה נציגי

                                                    באקה אל-גרבייה         1        מועצות אזוריות

                                                    חדרה                         2

                                                    טייבה                        1

                                                    כפר סבא                    1

                                                    נתניה                         2

                                                    רעננה                         1

                                                    מועצות מקומיות -

                                                    אבן-יהודה                  1

                                                    אליכין                        1

                                                    ג'ת                             1

                                                    זמר                            1

                                                    כוכב יאיר                   1

                                                    כפר יונה                     1

                                                    כפר שמריהו               1

                                                    קציר-חריש                 1

                                                    ערערה                       1

                                                    פרדס-חנה - כרכור       1

                                                    פרדסיה                      1

                                                    קדימה                        1

                                                    קלנסווה                      1

                                                    תל-מונד                     1

                                                    מועצות אזוריות -

                                                    דרום השרון                2

                                                    חוף השרון                  2

                                                    לב השרון                   2

                                                    מנשה                         2

                                                    נחל עירון                   1

                                                    עמק-חפר                   3

                                                    בעלי קרקעות -

                                                    החב' לפיתוח קיסריה בע"מ    1

ירקון            אזור ניקוז ירקון           עיריות -                               11 – בהם יהיו שלושה

                                                    אור יהודה                   1        נציגי עיריות, שלושה

                                                    בני ברק                      2        נציגי מועצות מקומיות,

                                                    בת ים                         2        וארבעה נציגי מועצות

                                                    גבעתיים                     1        אזוריות

                                                    הוד השרון                  1

                                                    הרצליה                      1

                                                    חולון                         2

                                                    יהוד                           1

                                                    כפר סבא                    1

                                                    לוד                            1

                                                    פתח תקוה                   2

                                                    קרית אונו                   1

                                                    ראש העין                   1

                                                    רמלה                         1

                                                    רמת גן                       1

                                                    תל אביב-יפו               2

                                                    מועצות מקומיות -

                                                    אזור                           1

                                                    אלעד                         1

                                                    בית דגן                      1

                                                    גבעת שמואל               1

                                                    ג'לג'וליה                    1

                                                    גני תקוה                     1

                                                    כפר ברא                     1

                                                    כפר קאסם                  1

                                                    כפר שמריהו               1

                                                    מודיעין                      1

                                                    מכבים-רעות               1

                                                    נווה אפריים מונוסון     1

                                                    סביון                         1

                                                    רמות השבים               1

                                                    רמת השרון                 1

                                                    שוהם                         1

                                                    מועצות אזוריות -

                                                    אפעל                         1

                                        גזר                             1

                                                    דרום השרון                2

                                                    הירקון                        1

                                                    חבל מודיעין               2

                                                    חוף השרון                  1

                                                    מטה יהודה                 2

                                                    עמק לוד                     1

שורק-לכיש   אזור ניקוז שורק-לכיש  עיריות -                              9 - בהם יהיו שני נציגי

                                                    אשדוד                        2        עיריות, שני נציגי מועצות

                                                    בית שמש                   1        מקומיות, וארבעה נציגי

                                                    יבנה                           1        מועצות אזוריות

                                                    ירושלים                     2

                                                    נס ציונה                     1

                                                    קרית גת                      1

                                                    ראשון-לציון               1

                                                    רחובות                       1

                                                    מועצות מקומיות -

                                                    אבו גוש                      1

                                                    באר-יעקב                   1

                                                    בני עי"ש                    1

                                                    גדרה                          1

                                                    גן-יבנה                       1

                                                    מבשרת-ציון               1

                                        מזכרת-בתיה               1

                                                    קרית יערים                 1

                                                    קרית מלאכי                1

                                                    קרית-עקרון                1

                                                    מועצות אזוריות -

                                                    באר-טוביה                 2

                                                    ברנר                          1

                                                    גדרות                         1

                                                    גזר                             1

                                                    גן רווה                       1

                                                    חבל יבנה                    1

                                                    יואב                           2

                                                    לכיש                          4

                                                    מטה יהודה                 2

                                                    נחל שורק                   1

                                                    שפיר                         1

שיקמה-בשור                                                                  עיריות -                       7 - בהם יהיו נציג עיריות

                   אזור ניקוז שיקמה-בשור אופקים                     1        אחד, שני נציגי מועצות

                                                    אשקלון                      1        מקומיות, ושלושה נציגי

                                                    באר שבע                    1        מועצות

                                                    דימונה                       1

                                                    רהט                           1

                                                    שדרות                        1

                                                    מועצות מקומיות -.

                                                    חורה                          1

                                                    ירוחם                         1

                                                    כסיפה                        1

                                                    להבים                        1

                                                    לקיה                          1

                                                    מיתר                          1

                                                    נתיבות                       1

                                                    עומר                          1

                                                    ערערה בנגב                1

                                                    שגב שלום                  1

                                                    תל שבע                      1

                                                    מועצה מקומית תעשייתית

                                                    רמת חובב                   1

                                                    מועצות אזוריות -

                                                    אשכול                        2

                                                    בני שמעון                  2

                                                    חוף אשקלון                1

                                                    לכיש                          2

                                                    מרחבים                      2

                                                    עזתה                          1

                                                    רמת נגב                     3

                                                    שער הנגב                   1

ים המלח       אזור ניקוז ים המלח      עיריות -                              3 - בהם יהיו נציג עיריות

                                                    ירושלים                     1        אחד, נציג מועצות מקומיות

                                                    ערד                           1        אחד, ונציג מועצות

                                                    מועצות מקומיות -                אזוריות אחד

                                                    מצפה רמון                 1

                                                    מועצות אזוריות -

                                                    תמר                           2

ערבה           אזור ניקוז ערבה          עיריות -                               3 - בהם יהיו נציג עיריות

                                                    אילת                          1        אחד, נציג מועצות מקומיות

                                                    מועצות אזוריות -                 אחד, ונציג מועצות אזוריות

                                                    הערבה התיכונה           1        אחד

                                                    חבל אילות                  2

                                                    רמת נגב                     1

כ"ו בכסלו תש"ך (28 בדצמבר 1959)                      משה דיין

                                                                                           שר החקלאות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ך מס' 979 מיום 28.1.1960 עמ' 587.

תוקן ק"ת תש"ך מס' 1049 מיום 8.9.1960 עמ' 1858 – צו תש"ך-1960.

ק"ת תשכ"א: מס' 1089 מיום 15.1.1961 עמ' 732 – צו תשכ"א-1961. מס' 1117 מיום 4.3.1961 עמ' 1204 – צו (מס' 2) תשכ"א-1961 (ת"ט מס' 1132 מיום 13.4.1961 עמ' 1586). מס' 1149 מיום 18.5.1961 עמ' 1796 – צו (מס' 3) תשכ"א-1961. מס' 1155 מיום 1.6.1961 עמ' 1872 – צו (מס' 4) תשכ"א-1961.

ק"ת תשכ"ב: מס' 1218 מיום 2.11.1961 עמ' 254 – צו תשכ"ב-1961. מס' 1234 מיום 14.12.1961 עמ' 512 – צו (מס' 2) תשכ"ב-1961. מס' 1246 מיום 4.1.1962 עמ' 1039 – צו (מס' 3) תשכ"ב-1962. מס' 1259 מיום 8.2.1962 עמ' 1248 – צו (מס' 4) תשכ"ב-1962. מס' 1363 מיום 20.9.1962 עמ' 2617 – צו (מס' 5) תשכ"ב-1962.

ק"ת תשכ"ד מס' 1609 מיום 30.7.1964 עמ' 1637 – צו תשכ"ד-1964.

ק"ת תשכ"ה: מס' 1655 מיום 3.12.1964 עמ' 500 – צו תשכ"ה-1964. מס' 1713 מיום 15.4.1965 עמ' 1823 – צו (מס' 2) תשכ"ה-1965. מס' 1758 מיום 12.8.1965 עמ' 2554 – צו (מס' 3) תשכ"ה-1965.

ק"ת תשכ"ו: מס' 1835 מיום 10.2.1966 עמ' 836 – צו תשכ"ו-1966. מס' 1964 מיום 1.2.1966 עמ' 475 – צו (מס' 2) תשכ"ו-1966.

ק"ת תשכ"ז: מס' 2016 מיום 23.3.1967 עמ' 1799 – צו תשכ"ז-1967. מס' 2027 מיום 13.4.1967 עמ' 2053 – צו (מס' 2) תשכ"ז-1967. מס' 2074 מיום 13.7.1967 עמ' 2783 – צו (מס' 3) תשכ"ז-1967. מס' 2081 מיום 27.7.1967 עמ' 2901 – צו (מס' 4) תשכ"ז-1967.

ק"ת תשכ"ח: מס' 2188 מיום 22.2.1968 עמ' 879 – צו תשכ"ח-1968. מס' 2236 מיום 7.6.1968 עמ' 1664 – צו (מס' 2) תשכ"ח-1968.

ק"ת תשכ"ט: מס' 2347 מיום 13.2.1969 עמ' 893 – צו תשכ"ט-1969 בסעיף 2 לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (איחוד רשויות ניקוז), תשכ"ט-1969. מס' 2362 מיום 20.3.1969 עמ' 1088 – צו (מס' 2) תשכ"ט-1969. עמ' 1089 – צו (מס' 3) תשכ"ט-1969.

ק"ת תש"ל מס' 2564 מיום 28.5.1970 עמ' 1648 – צו תש"ל-1970.

ק"ת תשל"א מס' 2670 מיום 4.3.1971 עמ' 613 – צו תשל"א-1971. מס' 2741 מיום 2.9.1971 עמ' 1613 – צו (מס' 2) תשל"א-1971 בסעיף 2 לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (איחוד רשויות ניקוז), תשל"א-1971.

ק"ת תשל"ב מס' 2779 מיום 2.12.1971 עמ' 325 – צו תשל"ב-1971.

ק"ת תשל"ד: מס' 3088 מיום 22.11.1973 עמ' 287 – צו תשל"ד-1973. מס' 3110 מיום 6.1.1974 עמ' 483 – צו (מס' 2) תשל"ד-1974. מס' 3138 מיום 27.2.1974 עמ' 717 – צו (מס' 3) תשל"ד-1974. מס' 3201 מיום 18.7.1974 עמ' 1524 – צו (מס' 4) תשל"ד-1974.

ק"ת תשל"ו: מס' 3403 מיום 24.9.1975 עמ' 124 – צו תשל"ו-1975; תחילתו ביום 1.10.1975. מס' 3407 מיום 30.9.1975 עמ' 165 – צו (מס' 2) תשל"ו-1975 (ת"ט מס' 3412 מיום 7.10.1975 עמ' 232).

ק"ת תשל"ח מס' 3835 מיום 9.4.1978 עמ' 1060 – צו תשל"ח-1978.

ק"ת תש"ם מס' 4076 מיום 10.1.1980 עמ' 744 – צו תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"א: מס' 4187 מיום 8.12.1980 עמ' 279 – צו תשמ"א-1980. מס' 4272 מיום 15.9.1981 עמ' 1529 – צו (מס' 2) תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4291 מיום 1.12.1981 עמ' 317 – צו תשמ"ב-1981. מס' 4385 מיום 26.7.1982 עמ' 1388 – צו (מס' 2) תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4528 מיום 6.9.1983 עמ' 1968 – צו תשמ"ג-1983 (ת"ט מס' 4559 מיום 20.11.1983 עמ' 538).

ק"ת תשמ"ד: מס' 4559 מיום 20.11.1983 עמ' 533 – צו תשמ"ד-1983. מס' 4604 מיום 18.3.1984 עמ' 1085 – צו (מס' 2) תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4747 מיום 17.1.1985 עמ' 517 – צו תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4941 מיום 19.6.1986 עמ' 1030 – צו תשמ"ו-1986. מס' 4972 מיום 25.9.1986 עמ' 1491 – צו (מס' 2) תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ט מס' 5149 מיום 1.12.1988 עמ' 193 – צו תשמ"ט-1988.

ק"ת תשנ"ב מס' 5427 מיום 8.3.1992 עמ' 880 – צו תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ז מס' 5793 מיום 14.11.1996 עמ' 111 – צו תשנ"ז-1996; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 8 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 804 – צו תשע"ז-2017; ר' סעיף 4 לענין הוראת מעבר.

4. על אף האמור בסעיף 39ג לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לצו זה, תקופת כהונתו של מנהל כללי של רשות ניקוז, המכהן בתפקידו ביום תחילתו של צו זה (להלן – יום התחילה), תסתיים במועד המאוחר מבין אלה:

 (1) בתום 5 שנים מיום התחילה;

(2) בתום 10 שנים מיום התחילה – אם מונה לתקופת כהונה נוספת לפי סעיף 39ג לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לצו זה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות