נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951

דיני חוקה  – נכסי המדינה

משפט פרטי וכלכלה – קניין – נכסי המדינה

תוכן ענינים

סעיף 1

פירושים

Go

2

סעיף 2

נכסי שלטונות ארץ ישראל   נכסי מדינה

Go

2

סעיף 3

נכסים ללא בעלים   נכסי מדינה

Go

2

סעיף 4

רכישה וכו' של נכסים בשביל המדינה

Go

2

סעיף 5

עסקות בנכסי מדינה

Go

2

סעיף 6

ייצוג הממשלה בעסקות

Go

2

סעיף 7

שמירת חוקים קיימים

Go

3

סעיף 8

אישור עסקות

Go

3

סעיף 8א

תשלומי חובה, חילוטים וגמולים

Go

3

סעיף 9

ביטול

Go

3

סעיף 10

ביצוע ותקנות

Go

3


חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951*

פירושים

1.    בחוק זה –

           "ישראל" פירושו – השטח בו חל משפט מדינת ישראל;

           "נכס" כולל מקרקעים ומטלטלים, וכן זכויות וטובות הנאה מכל סוג שהוא;

           "נכסיהם" של שלטונות "ארץ ישראל" – כוללים –

(1)   כל המקרקעים;

(2)   כל המכרות והמחצבים למיניהם הנמצאים במקרקעים או במים, מתחת להם או עליהם, בין שהמים הם נהרות או ימים שבפנים הארץ ובין שהם מי חוף;

(3)   כל המטלטלים;

(4)   כל הזכויות, בין מוחזקות ובין ראויות;

שהיו ביום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) קנין ממשלת ארץ ישראל, כל מחלקה ממחלקותיה או שירות משירותיה, או קנין הנציב העליון, אם כנאמן בעד ממשלת ארץ ישראל ואם באופן אחר, או קנין נושא תפקיד אחר בממשלת ארץ ישראל בתוקף תפקידו, אם כנאמן בעד ממשלת ארץ ישראל או בעד כל מחלקה ממחלקותיה או שירות משירותיה, ואם שלא כנאמן כלל;

           "קרקע עירונית" פירושו – מקרקעים בישראל המצויים בתחומי שטח תכנון עיר, להוציא שטח תכנון גלילי;

           "זכיון" כולל רשיונות, תעודות היתר, חוזי חכירה וזכויות כריה לפי פקודת המכרות, פקודת כריית השמן, 1938, או פקודת המינראלים הרדיואקטיביים, 1947.

נכסי שלטונות ארץ-ישראל – נכסי מדינה

2.    נכסיהם של שלטונות ארץ ישראל, המצויים בישראל, הם נכסי מדינת ישראל מיום ו' באייר תש"ח (15 במאי 1948).

נכסים ללא בעלים – נכסי מדינה (תיקון מס' 2) תשל"א-1971

3.    נכס מקרקעין המצוי בישראל, ואין לו בעל, הוא נכס מדינת ישראל מיום היותו לנכס ללא בעל או מיום ו' באייר תש"ח (15 במאי 1948), הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

מיום 1.1.1972

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 636 מיום 6.8.1971 עמ' 185 (ה"ח 882)

3. נכס המצוי נכס מקרקעין המצוי בישראל, ואין לו בעל, הוא נכס מדינת ישראל מיום היותו לנכס ללא בעל או מיום ו' באייר תש"ח (15 במאי 1948), הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

רכישה וכו' של נכסים בשביל המדינה

4.    הממשלה רשאית, בשביל המדינה, לרכוש נכסים, המצויים בישראל או מחוצה לה, בדרך קניה, חליפין או בכל דרך אחרת, לשכרם, לחכרם, ולקבל זכויות אחרות בהם, הכל בתנאים שתראם נאותים.

עסקות בנכסי מדינה (תיקון מס' 3) תשל"ג-1973

5.    (א)  בהתחשב עם האמור בסעיפים הקטנים (ב), (ג) ו-(ד), רשאית הממשלה, בשם המדינה למכור נכסים מנכסי המדינה – בין נכסים שמדובר בהם בסעיף 2 או 3, ובין נכסי מדינה אחרים המצויים בישראל או מחוצה לה – להעבירם בדרך אחרת, להשכירם, להחכירם, להחליפם, לשעבדם, לחלקם, להפרידם, לאחדם, להרשות את השימוש בהם או את ניצולם, ולהעניק זכויות אחרות בהם, הכל בתנאים שתראם נאותים.

(תיקון מס' 1) תש"ך-1960

           (ב)  הממשלה לא תהא רשאית למכור מקרקעי ישראל, כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, שאינם קרקע עירונית וששטחם עולה על 100 דונם, להעביר את הבעלות בהם בדרך אחרת, להשכירם או להחכירם, אלא באישור מועצת מקרקעי ישראל.

(תיקון מס' 7) תשנ"ה-1995

חוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך–1960

           (ג)   הממשלה לא תהא רשאית, בשם המדינה, להעניק זכיון, לתקופה העולה על 20 שנים, בין לפי חוק זה ובין לפי חוק אחר, הנוגע למכרות או למחצבים של המדינה, אלא באישור ועדת הכספים של הכנסת; בסעיף זה, "מכרות" ו"מחצבים" – כמשמעותם בפקודת המכרות.

(תיקון מס' 3) תשל"ג-1973

           (ד)  הממשלה לא תהא רשאית, בשם המדינה, למכור או להעביר בדרך אחרת מניות בחברה כמשמעותה בפקודת החברות –

(1)   שעיסוקה העיקרי ייצור חשמל או ניצול מקורות מים בישראל – אלא באישור הכנסת;

(תיקון מס' 5)  תשמ"ט-1989

(2)   שתמורתן בעסקה המוצעת עלה על 10,000 שקלים חדשים – אלא באישור ועדת הכספים של הכנסת.

                 הוראה זו לא תחול על מכירת מניות בבורסה, כל עוד מתקיימים התנאים הבאים:

(תיקון מס' 6)  תשמ"ט-1989

(א)   סך כל התמורה בשנת כספים אחת אינו עולה על 10,000,000 שקלים חדשים; הסכום האמור ישתנה ב-1 באפריל של כל שנה, החל משנת הכספים 1990, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם לחודש פברואר 1989 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

(ב)   סך כל המניות של חברה מסויימת שנמכרו בשנת כספים אחת אינו עולה על 5% מערכן הנקוב של המניות המוצאות והנפרעות של אותה חברה.

(תיקון מס' 3) תשל"ג-1973

           (ה)  הודעה על כל מכירה של נכס מקרקעים מנכסי המדינה בישראל לפי סעיף זה תפורסם ברשומות תוך שלושה חדשים מתאריך המכירה.

חוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך–1960

מיום 29.7.1960

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ך מס' 312 מיום 29.7.1960 עמ' 58 (ה"ח 413)

החלפת סעיף קטן 5(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) (1) הממשלה לא תהא רשאית, בשם המדינה, למכור או להעביר את זכות הבעלות בדרך אחרת על נכס מקרקעים מנכסי המדינה בישראל, שאינו קרקע עירונית –

(I) וששטחו אינו עולה על מאה דונם, אלא לשם יישור גבולות  או השלמת נחלאות, לצרכי פיתוח לא-חקלאי, או למטרות אחרות כיוצא באלה;

(II) וששטחו עולה על מאה דונם אך אינו עולה על אלף דונם, אלא לצרכי פיתוח לא-חקלאי ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

(III) וששטחו עולה על אלף דונם, אלא לצרכי פיתוח לא-חקלאי ובאישור הכנסת.

(2) הממשלה לא תהא רשאית, בשם המדינה, להשכיר או להחכיר נכס מקרקעים מנכסי המדינה בישראל, שאינו קרקע עירונית וששטחו עולה על מאה דונם -

(I) לתקופה העולה על שלוש שנים אך אינה עולה על עשר שנים, אלא באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(II) לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור הכנסת.

(3) על אף האמור בסעיף קטן זה, תהא הממשלה רשאית, בשם המדינה -

(I) למכור על נכס שמדובר בו בסעיף קטן זה או להעביר את זכות הבעלות עליו בדרך אחרת, לכל מטרה שהיא;

(II) להשכיר או להחכיר כל נכס שמדובר בו בסעיף קטן זה, לכל תקופה שהיא,

לקרן הקיימת לישראל, לרשות הפיתוח או לרשות מקומית.

מיום 25.5.1973

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ג מס' 696 מיום 25.5.1973 עמ' 150 (ה"ח 1033)

5. (א) בהתחשב עם האמור בסעיפים הקטנים (ב) ו-(ג) בהתחשב עם האמור בסעיפים הקטנים (ב), (ג) ו- (ד), רשאית הממשלה, בשם המדינה, למכור נכסים מנכסי המדינה - בין נכסים שמדובר בהם בסעיף 2 או 3, ובין נכסי מדינה אחרים המצויים בישראל או מחוצה לה - להעבירם בדרך אחרת, להשכירם, להחכירם, להחליפם, לשעבדם, לחלקם, להפרידם, לאחדם, להרשות את השימוש בהם או את ניצולם,ולהעניק זכויות אחרות בהם, הכל בתנאים שתראם נאותים.

(ב) הממשלה לא תהא רשאית למכור מקרקעי ישראל, כמשמעותם בחוק- יסוד: מקרקעי ישראל, שאינם קרקע עירונית וששטחם עולה על 100 דונם, להעביר את הבעלות בהם בדרך אחרת, להשכירם או להחכירם, אלא באישור מועצת מקרקעי ישראל.

(ג) הממשלה לא תהא רשאית, בשם המדינה, להעניק זכיון, בין לפי חוק זה ובין לפי חוק אחר, הנוגע למכרות או למחצבים מנכסי המדינה שתקפו –

(I) לתקופה העולה על שלוש שנים אך אינה עולה על עשר שנים, אלא באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(II) לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור הכנסת.

(ד) הממשלה לא תהא רשאית, בשם המדינה, למכור או להעביר בדרך אחרת מניות בחברה כמשמעותה בפקודת החברות -

(1) שעיסוקה העיקרי ייצור חשמל או ניצול מקורות מים בישראל - אלא באישור הכנסת;

(2) שתמורתן בעסקה המוצעת עלה על 3,000,000 לירות - אלא באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(ד)(ה) הודעה על כל מכירה של נכס מקרקעים מנכסי המדינה בישראל לפי סעיף זה תפורסם ברשומות תוך שלושה חדשים מתאריך המכירה.

מיום 7.4.1989

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ט מס' 1273 מיום 7.4.1989 עמ' 31 (ה"ח 1915, ה"ח 1922)

(ד) הממשלה לא תהא רשאית, בשם המדינה, למכור או להעביר בדרך אחרת מניות בחברה כמשמעותה בפקודת החברות -

(1) שעיסוקה העיקרי ייצור חשמל או ניצול מקורות מים בישראל - אלא באישור הכנסת;

(2) שתמורתן בעסקה המוצעת עלה על 3,000,000 לירות 10,000 שקלים חדשים - אלא באישור ועדת הכספים של הכנסת.

הוראה זו לא תחול על מכירת מניות בבורסה, כל עוד מתקיימים התנאים הבאים:

(א) סך כל התמורה בשנת כספים אחת אינו עולה על 3,000,000 שקלים חדשים; הסכום האמור ישתנה ב-1 באפריל של כל שנה, החל משנת הכספים 1990, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם לחודש פברואר 1989 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

(ב) סך כל המניות של חברה מסויימת שנמכרו בשנת כספים אחת אינו עולה על 5% מערכן הנקוב של המניות המוצאות והנפרעות של אותה חברה.

מיום 31.7.1989

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ט מס' 1282 מיום 31.7.1989 עמ' 76 (ה"ח 1894)

(ד) הממשלה לא תהא רשאית, בשם המדינה, למכור או להעביר בדרך אחרת מניות בחברה כמשמעותה בפקודת החברות -

(1) שעיסוקה העיקרי ייצור חשמל או ניצול מקורות מים בישראל - אלא באישור הכנסת;

(2) שתמורתן בעסקה המוצעת עלה על 10,000 שקלים חדשים - אלא באישור ועדת הכספים של הכנסת.

הוראה זו לא תחול על מכירת מניות בבורסה, כל עוד מתקיימים התנאים הבאים:

(א) סך כל התמורה בשנת כספים אחת אינו עולה על 3,000,000 10,000,000 שקלים חדשים; הסכום האמור ישתנה ב-1 באפריל של כל שנה, החל משנת הכספים 1990, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם לחודש פברואר 1989 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1543 מיום 10.8.1995 עמ' 448 (ה"ח 2408)

החלפת סעיף קטן 5(ג)

הנוסח הקודם:

  (ג)  הממשלה לא תהא רשאית, בשם המדינה, להעניק זכיון, בין לפי חוק זה ובין לפי חוק אחר, הנוגע למכרות או למחצבים מנכסי המדינה שתקפו –

(I)  לתקופה העולה על שלוש שנים אך אינה עולה על עשר שנים, אלא באישור ועדת הכספים של הכנסת;

(II)  לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור הכנסת.

ייצוג הממשלה בעסקות

6.    (א)  ואלה רשאים לייצג את הממשלה בעסקות שמדובר בהן בסעיף 4 או 5 ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים אליהן[1]:

(1)   שר האוצר;

(2)   שר אחר או אדם אחר שהורשה לכך על ידי הממשלה, אם באופן כללי ואם לגבי סוגי עסקות או סוגי נכסים מסויימים;

(3)   אדם אחר שהורשה לכך על ידי שר האוצר, או על ידי שר אחר כאמור בפסקה
(2) לגבי עסקות מסויימות.

(תיקון מס' 1)  תש"ך-1960 (תיקון מס' 8) תשס"ט-2009

(4)   מנהל רשות מקרקעי ישראל או אדם שהורשה לכך על ידיו – לגבי מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל.

           (ב)  הודעה על הרשאה לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

(תיקון מס' 1) תש"ך-1960 (תיקון מס' 8) תשס"ט-2009

           (ג)   חתימתו של שר האוצר, וכן חתימתו של שר אחר או מנהל רשות מקרקעי ישראל או אדם אחר שהורשה לפי סעיף קטן (א), בתחום הרשאתו, על המסמכים הנוגעים אל עסקה מן העסקות שמדובר בהן בסעיף 4 או 5, תשמש ראיה חותכת לכך שהממשלה עשתה את העסקה על ידי החותם ושראתה את תנאי העסקה נאותים.

מיום 29.7.1960

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ך מס' 312 מיום 29.7.1960 עמ' 58 (ה"ח 413)

6. (א) ואלה רשאים לייצג את הממשלה בעסקות שמדובר בהן בסעיף 4 או 5 ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים אליהן:

(1) שר האוצר;

(2) שר אחר או אדם אחר שהורשה לכך על ידי הממשלה, אם באופן כללי ואם לגבי סוגי עסקות או סוגי נכסים מסויימים;

(3) אדם אחר שהורשה לכך על ידי שר האוצר, או על ידי שר אחר כאמור בפסקה (2) לגבי עסקות מסויימות.

(4) מנהל מינהל מקרקעי ישראל או אדם שהורשה לכך על ידיו - לגבי מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק- יסוד: מקרקעי ישראל.

(ב) הודעה על הרשאה לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

(ג) חתימתו של שר האוצר, וכן חתימתו של שר אחר או מנהל מינהל מקרקעי ישראל או אדם אחר שהורשה לפי סעיף קטן (א), בתחום הרשאתו, על המסמכים הנוגעים אל עסקה מן העסקות שמדובר בהן בסעיף 4 או 5, תשמש ראיה חותכת לכך שהממשלה עשתה את העסקה על ידי החותם ושראתה את תנאי העסקה נאותים.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 329 (ה"ח 436)

6. (א) ואלה רשאים לייצג את הממשלה בעסקות שמדובר בהן בסעיף 4 או 5 ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים אליהן:

(1) שר האוצר;

(2) שר אחר או אדם אחר שהורשה לכך על ידי הממשלה, אם באופן כללי ואם לגבי סוגי עסקות או סוגי נכסים מסויימים;

(3) אדם אחר שהורשה לכך על ידי שר האוצר, או על ידי שר אחר כאמור בפסקה (2) לגבי עסקות מסויימות.

(4) מנהל מינהל רשות מקרקעי ישראל או אדם שהורשה לכך על ידיו - לגבי מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל.

(ב) הודעה על הרשאה לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

(ג) חתימתו של שר האוצר, וכן חתימתו של שר אחר או מנהל מינהל רשות מקרקעי ישראל או אדם אחר שהורשה לפי סעיף קטן (א), בתחום הרשאתו, על המסמכים הנוגעים אל עסקה מן העסקות שמדובר בהן בסעיף 4 או 5, תשמש ראיה חותכת לכך שהממשלה עשתה את העסקה על ידי החותם ושראתה את תנאי העסקה נאותים.

שמירת חוקים קיימים

7.    הוראות הסעיפים 4, 5 ו-6 – פרט לאמור בסעיף 5(ג) – אינן פוגעות בהוראותיו של כל חוק אחר הדן בנכסי מדינה.

אישור עסקות

8.    (א)  עסקה מן העסקות שמדובר בהן בסעיף 4 או 5, שנתקיימו בה שלושה אלה:

(1)   עשוה או דימו לעשותה לפני תחילת תקפו של חוק זה;

(2)   שר האוצר או מי שנתמנה על ידיו העיד עליה, בתעודה חתומה בידו, כי עשוה או דימו לעשותה בשביל המדינה או בשמה;

(3)   היא היתה נעשית כדין אילו מי שעשה אותה או דימה לעשותה בשביל המדינה או בשמה היה מוסמך לכך;

רואים אותה כאילו נעשתה כדין.

           (ב)  הודעה על מינוי לפי סעיף קטן (א)(2) תפורסם ברשומות.

תשלומי חובה, חילוטים וגמולים (תיקון מס' 4)  תשמ"א-1981

8א.     (א)  מקום שחיקוק מחייב אדם בתשלום היטל, אגרה, עמלה או גמול כספי אחר בעד פעולה של עובד ציבורי או של משרד ציבורי, ומקום שבית המשפט או רשות אחרת הטילו קנס או תשלום אחר או פסקו חילוט – יימסר הכסף או המחולט או תמורתו לאוצר המדינה או יועמד לרשותו, אם אין הוראה אחרת משתמעת.

           (ב)  הוראת סעיף קטן (א) אינה גורעת מכוחה של הוראה המזכה אדם לקבל, או מתירה לתת לו, חלק מן הקנס או מן התמורה1.

מיום 1.10.1981

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 306 (ה"ח 1456)

הוספת סעיף 8א

ביטול

9.    בטלים:

(1)  הסעיפים 12 ו- 13 לדברי המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922 עד 1947;

(2)  פקודת אדמות הממשלה, 1942.

ביצוע ותקנות

10.   (א)  שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

           (ב)  שר האוצר רשאי להתקין תקנות בדבר שמירת נכסי מדינה, הנהלתם והפיקוח עליהם.

           (ג)   שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר אופן הרישום של נכסי מדינה וכן בדבר שינוי רישומים קיימים הנוגעים לנכסי מדינה.

                                                         דוד בן- גוריון                   אליעזר קפלן

                                                                            ראש הממשלה                              שר האוצר

                     חיים וייצמן

                           נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"א מס' 68 מיום 15.2.1951 עמ' 52 (ה"ח תשי"א מס' 54 עמ' 12).

תוקן ס"ח תש"ך מס' 312 מיום 29.7.1960 עמ' 58 (ה"ח תש"ך מס' 413 עמ' 36) – תיקון מס' 1 בסעיף 5 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך-1960.

ס"ח תשל"א מס' 636 מיום 6.8.1971 עמ' 185 (ה"ח תש"ל מס' 882 עמ' 165) – תיקון מס' 2 בסעיף 14 לחוק  המיטלטלין, תשל"א-1971; תחילתו ביום 1.1.1972.

ס"ח תשל"ג מס' 696 מיום 25.5.1973 עמ' 150 (ה"ח תשל"ג מס' 1033 עמ' 114) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 306 (ה"ח תש"ם מס' 1456 עמ' 228) – תיקון מס' 4 בסעיף 28 לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.10.1981.

ס"ח תשמ"ט מס' 1273 מיום 7.4.1989 עמ' 31 (ה"ח תשמ"ט מס' 1915 עמ' 16, ה"ח תשמ"ט מס' 1922 עמ' 58) – תיקון מס' 5 בסעיף 10 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשמ"ט-1989.

ס"ח תשמ"ט מס' 1282 מיום 31.7.1989 עמ' 76 (ה"ח תשמ"ח מס' 1894 עמ' 259) – תיקון מס' 6 בסעיף 2 לחוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 3), תשמ"ט-1989.

ס"ח תשנ"ה מס' 1543 מיום 10.8.1995 עמ' 448 (ה"ח תשנ"ה מס' 2408 עמ' 496) – תיקון מס' 7 [במקור מס' 8].

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 329 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 514) – תיקון מס' 8 בסעיף 34 לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2010.

[1] ר' בי"פ הודעות הממשלה על הרשאת גופים שונים לייצגה בעסקאות לפי חוק זה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות