נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – ספנות ונמלים

תוכן ענינים

פרק א': כללי

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

הכרזת נמל

Go

3

סעיף 3

הממונה על הנמלים

Go

3

סעיף 4

אצילת סמכויות הממונה

Go

3

סעיף 5

הסמכה לשמש בתפקיד של מנהל נמל

Go

3

סעיף 6

הסמכה לגביית תשלומים

Go

3

סעיף 7

הצגת כתב הסמכה

Go

3

סעיף 8

שמירת סמכויות

Go

3

פרק ב': שירותים טעוני רישוי

Go

3

סעיף 9

רישוי כלי שיט

Go

3

סעיף 10

תקנות לרישוי כלי שיט

Go

3

סעיף 11

רישוי עובדים בנמל

Go

4

סעיף 12

תעריף לשירותים בנמל

Go

4

סעיף 13

רישוי נתבים

Go

4

פרק ג': מסירת טובין וטיפול בהם

Go

4

סעיף 14

הוראת מסירה

Go

4

סעיף 15

חזקת בעלות

Go

4

סעיף 16

סמכות לדרוש הוכחת בעלות

Go

4

סעיף 17

שלוחים

Go

4

סעיף 18

חובת השלוח להציג הרשאתו

Go

4

סעיף 19

אחריות השלוח

Go

4

סעיף 19א

אחריות סוכן מכס

Go

4

סעיף 20

אחריות השולח

Go

4

סעיף 21

טובין שרשימונם לא הותר ולא נתבעו

Go

4

סעיף 22

טובין שרשימונם הותר ולא נתבעו

Go

4

סעיף 23

הוראות משלימות למכירת טובין

Go

4

סעיף 24

שמירת טובין על חשבון הבעל

Go

4

סעיף 25

פטור מאחריות

Go

4

פרק ד': סילוק כלי שיט טבועים ונטושים

Go

4

סעיף 26

הגדרה

Go

4

סעיף 27

דרישה לסילוק מבעל כלי שיט

Go

4

סעיף 28

סילוק על ידי הממונה

Go

4

סעיף 29

סימון עד לסילוק

Go

4

סעיף 30

כיסוי הוצאות הממונה

Go

4

סעיף 31

מכירה במקום סילוק

Go

4

סעיף 32

הודעה על מכירה

Go

4

סעיף 33

כוח הקנין

Go

4

סעיף 34

שמירת התחולה

Go

4

פרק ה': המשמעת בנמל

Go

4

סעיף 35

מניעת הנפתם של דגלים מסויימים

Go

4

סעיף 36

ציות להוראות פקידים מוסמכים

Go

4

סעיף 37

סמכות להרחיק מהנמל

Go

4

פרק ו': אגרות נמל ותעריפי שירותים

Go

4

סעיף 38

תקנות בדבר אגרות נמל

Go

4

סעיף 39

מדידת כלי שיט

Go

4

סעיף 40

תשלום היטלים   תנאי להפלגה  או להוצאת טובין

Go

4

סעיף 41

עיכוב כלי שיט ע"י פקיד המכס

Go

4

סעיף 42

ספינות דיג זרות

Go

4

פרק ז': עריקה ואי-הצטרפות

Go

4

פרק ח': עבירות

Go

4

סעיף 50

עבירות נמלים

Go

4

סעיף 51

המפליג ללא רשות

Go

4

סעיף 52

המשתמט מתשלום אגרות

Go

4

סעיף 53

עבירות נתב

Go

4

סעיף 54

הטלת עונשים

Go

4

סעיף 55

שוחד והעדפה

Go

4

סעיף 56

חסר

Go

4

סעיף 57

כופר

Go

4

סעיף 58

סמכות לבטל רשיון

Go

4

סעיף 59

סמכות להתלות רשיון

Go

4

פרק ט': תקנות

Go

4

סעיף 60

תקנות

Go

4

סעיף 61

תקנות למניעת צפיפות

Go

4

סעיף 62

תקנות להעסקת סבלים

Go

4

סעיף 63

תחילה

Go

4

התוספת

Go

4


פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971*

פרק א': כללי

הגדרות

1.    בפקודה זו -

          "אמצעי הובלה" - כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס או בעל חיים המשמשים להובלת טובין;

          "בעל", לענין טובין - לרבות מחזיק, מייבא, מייצא, נשגר, סוכן, בעל זכות הנאה או שליטה או עשיה בטובין וכל המתחזה להיות בעל כאמור, ולמעט פקיד נמל או פקיד מכס הפועלים בתפקידם הרשמי;

          "הממונה על הנמלים" - מי שהשר מינהו למלא תפקידי הממונה על הנמלים;

          "כלי שיט" - אניה, סירה, ארבה או כלי שיט אחר מכל סוג שהוא;

          "כלי שיט זר" - כלי שיט שאינו רשום במרשם הישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960;

(תיקון מס' 5) תשע"ז-2017

          "מנהל נמל" – מי שהשר מינהו, בהודעה ברשומות, להיות מנהל נמל;

מיום תחילת הפעילות לפי חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2613 מיום 20.3.2017 עמ' 493 (ה"ח 1083)

"מנהל נמל" – מי שהשר מינהו, בהודעה ברשומות, להיות מנהל נמל; ולעניין נמל אשקלון, אם היה הגורם המפעיל חברה בשליטת המדינה – עובד של הגורם המפעיל, שהשר מינהו כאמור; לעניין הגדרה זו –

"גורם מפעיל" – כהגדרתו בחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017;

"שליטה" – כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

          "מסוֹך מעבר או שטח סיווּר" - מקום בשטח נמל שהממונה על הנמלים הועיד אותו להחסנת טובין או להנחתם עד שייפדו או שייעשה בהם אחרת כדין, או מקום כאמור הנתון לשם כך לשליטתו;

ת"ט תש"ם-1980

          "נמל" - אחד הנמלים המפורטים בתוספת או נמל שהוסף להם לפי סעיף 2;

מיום 8.8.1980

ת"ט תש"ם-1980

ס"ח תש"ם מס' 982 מיום 8.8.1980 עמ' 207

"נמל" - אחד הנמלים המפורטים בתוספת או נמל שהוסף לתוספת להם לפי סעיף 2;

(תיקון מס' 4) תשע"ב-2011

          "סוכן מכס" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964;

מיום 16.11.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ב מס' 2321 מיום 16.11.2011 עמ' 23 (ה"ח 411)

הוספת הגדרת "סוכן מכס"

          "פקיד מוסמך" - פקיד נמל הרשאי או החייב לדרוש עשיית הדבר הנדון או לעשותו בעצמו, לרבות מנהל הנמל;

          "פקיד נמל" - מי שנתון למרותו של הממונה על הנמלים או של מי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5, ולמעט פועל;

          "השר" - שר התחבורה.

הכרזת נמל

2.    השר רשאי בצו להכריז שמקום פלוני בישראל יהיה נמל לענין פקודה זו או כל חיקוק אחר ולקבוע את תחום הנמל, את המקומות בנמל שישמשו רציפים ומחסנים לטעינת טובין, פריקתם והחסנתם, ואת גבולותיהם ושטחיהם של הרציפים והמחסנים.

הממונה על הנמלים (תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

3.    הממונה על הנמלים אחראי על הפיקוח על הנמלים, ורשאי הוא לשם כך לתת הוראות למנהל נמל בדבר אופן הפעלת סמכויותיו לפי פקודה זו, וכן ליטול לעצמו כל סמכות הנתונה למנהל נמל לפי פקודה זו.

מיום 20.9.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1951 מיום 22.7.2004 עמ' 466 (ה"ח 59)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. השליטה על כל הנמלים וניהולם יהיו בידי הממונה על הנמלים, בכפוף לכל צו והוראה של השר.

אצילת סמכויות הממונה

4.    (א)  הממונה על הנמלים רשאי, בכתב חתום בידו, לאצול לאחר, דרך כלל או לענין פלוני או לסוג ענינים פלוני, כל סמכות מסמכויותיו לפי פקודה זו או תקנות לפיה.

          (ב)  אצילה לפי סעיף זה -

(1)   יכול שתינתן בתוקף למפרע;

(2)   לא תמנע את הממונה על הנמלים מהשתמש בכל סמכות הנתונה לו לפי פקודה זו או תקנות לפיה.

הסמכה לשמש בתפקיד של מנהל נמל

5.    (א)  הממונה על הנמלים רשאי, בכתב חתום בידו, להורות דרך כלל או לענין פלוני או לסוג ענינים פלוני, שאדם הנקוב בכתב ישתמש בכל סמכות מהסמכויות הנתונות למנהל הנמל לפי פקודה זו או תקנות לפיה, או יבצע כל תפקיד המוטל לפי פקודה זו או תקנות לפיה על מנהל הנמל.

          (ב)  הסמכה לפי סעיף זה -

(1)   יכול שתינתן בתוקף למפרע;

(2)   לא תמנע את מנהל הנמל מהשתמש בכל סמכות הנתונה לו לפי פקודה זו או תקנות לפיה.

הסמכה לגביית תשלומים

6.    בכל כתב לפי סעיפים 4 או 5 המסמיך אדם לגבות תשלום שנקבע, רשאי הממונה על הנמלים, באישור השר, על אף האמור בפקודה זו או בכל חיקוק, להורות שהאדם הגובה את התשלומים מכוח ההסמכה יהיה רשאי ליטול אותם או מקצתם לעצמו, או שייעשה בהם או במקצתם בכל דרך אחרת שתפורש בכתב ההסמכה; אישור השר לפי סעיף זה יכול שיינתן בתוקף למפרע.

הצגת כתב הסמכה

7.    מי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5 יציג דרך קבע העתק של כתב ההסמכה בצורה, במקום ובמצב שהורה עליהם מנהל הנמל.

שמירת סמכויות

8.    שום דבר האמור בפקודה זו לא יפגע בכל סמכות הנתונה למנהל אגף המכס והבלו או לכל פקיד מכס אחר לפי פקודת המכס או לפי כל דין אחר.

פרק ב': שירותים טעוני רישוי

רישוי כלי שיט

9.    לא ישתמש אדם בכלי שיט בתחום נמל ולא ישיט אותו מנמל אל נמל, או בים, באגם או בנהר שבפנים הארץ, להעברת אנשים או טובין אל כלי שיט או ממנו, בתמורה, או לכל שירות אחר, אלא אם יש על כלי השיט רשיון מאת מנהל נמל הרישום שלו.

תקנות לרישוי כלי שיט

10.  השר רשאי בתקנות -

(1)   להסדיר, לאסור או להגביל מתן רשיון לפי סעיף 9, העברתו או חידושו, ולקבוע תנאים שלפיהם יינתן, יועבר או יחודש;

(2)   להורות שיצויין על כלי שיט רשוי לפי סעיף 9 מספר הנוסעים ומשקל הטובין שמותר להסיע בו וכמותם.

רישוי עובדים בנמל

11.  (א)  סיראי, ארבאי, דייג, סוור, ספק אניות, נציג בית מלון ואנשים אחרים העוסקים במקצוע או בעבודה בתחום נמל, בין בים ובין ביבשה, חייבים להשיג רשיון מאת מנהל הנמל ולשלם בעדו את האגרה שנקבעה.

          (ב)  סוכן מכס הרשום לפי חוק סוכני המכס, תשכ"ה-1964, פטור מרשיון לפי פקודה זו.

          (ג)   מי שקיבל רשיון לפי פקודת הדיג, 1937, פטור מאגרת רשיון לפי פקודה זו כדי לבקר בנמל לענינים הקשורים בדיג בלבד.

תעריף לשירותים בנמל

12.  (א)  השר רשאי לקבוע תעריפי תשלומים בעד סיראות או כל שירות אחר בכל נמל ומשנקבע תעריף לשירות, לא ייגבה בעדו כל תשלום זולת התשלום שנקבע.

          (ב)  האחראי לכלי שיט המועסק בשירות שנקבע לו תעריף יחזיק אצלו בזמן ההעסקה העתק של התעריף ויציג אותו לפי הדרישה לפני כל אדם החייב לשלם בעד השירות או לפני פקיד הנמל, פקיד המכס או שוטר.

רישוי נתבים

13.  לא ישמש אדם נתב אלא אם קיבל רשיון לכך מהשר.

פרק ג': מסירת טובין וטיפול בהם

הוראת מסירה (תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

14.  לא יימסרו טובין ממשמורתו של מנהל הנמל אלא אם נעשו שתי אלה:

(1)   הוצגו הוראת מסירה, בטופס שאישר הממונה על הנמלים ותעודת מפדה של המכס;

(2)   שולמו כל אגרות הנמל וההיטלים האחרים שעליהם.

מיום 20.9.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1951 מיום 22.7.2004 עמ' 466 (ה"ח 59)

14. לא יימסרו טובין ממשמורתו של הממונה על הנמלים מנהל הנמל אלא אם נעשו שתי אלה:

חזקת בעלות (תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

15.  מנהל נמל רשאי לראות כבעל הטובין או כשלוחו את האדם ששמו נקוב בהוראת המסירה, שהוציא קברניט של כלי שיט או שלוחו או כל מוביל אחר, והאומרת שהוא האדם אשר לו או לפקודתו יש למסור את הטובין שהובלו בכלי השיט או באמצעי ההובלה האחר.

מיום 20.9.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1951 מיום 22.7.2004 עמ' 466 (ה"ח 59)

15. הממונה על הנמלים מנהל נמל רשאי לראות כבעל הטובין או כשלוחו את האדם ששמו נקוב בהוראת המסירה, שהוציא קברניט של כלי שיט או שלוחו או כל מוביל אחר, והאומרת שהוא האדם אשר לו או לפקודתו יש למסור את הטובין שהובלו בכלי השיט או באמצעי ההובלה האחר.

סמכות לדרוש הוכחת בעלות (תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

16.  רשאי מנהל נמל לדרוש מבעל הטובין המתוארים בהוראת המסירה או משלוחו שיוכיחו, בתצהיר או בהצגת מסמכים, כי הבעלות על הטובין היא כפי שטוענים לה וכי תיאורם נכון, ורשאי הוא לסרב למסור את הטובין עד שיוכח הדבר כאמור.

מיום 20.9.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1951 מיום 22.7.2004 עמ' 466 (ה"ח 59)

16. רשאי הממונה על הנמלים מנהל נמל לדרוש מבעל הטובין המתוארים בהוראת המסירה או משלוחו שיוכיחו, בתצהיר או בהצגת מסמכים, כי הבעלות על הטובין היא כפי שטוענים לה וכי תיאורם נכון, ורשאי הוא לסרב למסור את הטובין עד שיוכח הדבר כאמור.

שלוחים (תיקון מס' 4)  תשע"ב-2011

17.  בעל טובין רשאי למלא הוראות פקודה זו או תקנות לפיה על ידי שלוחו שהורשה כדין; שלוח כזה יהיה אדם העובד בשביל בעל הטובין בלבד או סוכן מכס.

מיום 16.11.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ב מס' 2321 מיום 16.11.2011 עמ' 23 (ה"ח 411)

17. בעל טובין רשאי למלא הוראות פקודה זו או תקנות לפיה על ידי שלוחו שהורשה כדין; שלוח כזה יהיה אדם העובד בשביל בעל הטובין בלבד או סוכן מכס הרשום לפי חוק סוכני המכס, תשכ"ה-1964.

חובת השלוח להציג הרשאתו

18.  פקיד נמל רשאי לדרוש משלוח להציג את כתב ההרשאה של השולח שבשמו הוא מתאמר לפעול, ואם לא הוצג כתב ההרשאה רשאי הוא שלא להכיר בשליחותו.

אחריות השלוח

19.  (א)  מי שפועל כשלוחו של הבעל לענין מעניני פקודה זו או תקנות לפיה יראו אותו כבעל הטובין, ולפי זה יהיה אחראי אישית לתשלום כל אגרות נמל והיטלים אחרים שעל הטובין ויהיה חייב לעשות כל פעולה בנוגע לטובין שהבעל חייב לעשותה לפי פקודה זו או תקנות לפיה.

          (ב)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של השולח.

אחריות סוכן מכס (תיקון מס' 4)  תשע"ב-2011

19א.  (א)  על אף האמור בסעיף 19, בלי לגרוע מאחריותו של בעל הטובין, סוכן מכס חייב לבצע לגבי הטובין את כל הפעולות החלות על פי כל דין על מי שייפה את כוחו לגביהן.

          (ב)  סוכן מכס יישא באחריות אישית לתשלומי נמל ואגרות נמל המוטלים על הטובין, אם הוכח כי סייע לאחר להשתמט מהתשלומים ומהאגרות כאמור.

מיום 16.11.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ב מס' 2321 מיום 16.11.2011 עמ' 23 (ה"ח 411)

הוספת סעיף 19א

אחריות השולח

20.  (א)  מי שייפה כוחו של שלוח בנוגע לטובין בכל ענין מעניני פקודה זו או תקנות לפיה יהיה אחראי לכל פעולה והצהרה של שלוחו, ולפי זה אפשר יהיה לתבעו בשל עבירה שעבר השלוח בנוגע לאותם טובין כאילו הוא עצמו עבר את העבירה.

          (ב)  שולח כאמור לא יידון למאסר אלא אם הסכים בפועל למעשה העבירה.

          (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו הפלילית של השלוח.

טובין שרשימונם לא הותר ולא נתבעו (תיקון מס' 3)  תשס"ד-2004

21.  (א)  הגיעו טובין למשמורתו של מנהל הנמל ולא נתבעו תוך שלושה חדשים מהיום הקובע ולא הותרו רשימונותיהם לפי פקודת המכס, רשאי מנהל הנמל למכרם.

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

          (ב)  "היום הקובע", בסעיף זה, ביבוא - היום שבו נגמרה בנמל היבוא פריקת המטען של כלי השיט שהביא את הטובין, וביצוא - היום שבו ניתנו הטובין למשמורתו של מנהל הנמל.

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

          (ג)   על אף האמור בסעיף זה רשאי מנהל הנמל למכור טובין פסידים בכל זמן שימצא מתאים.

מיום 20.9.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1951 מיום 22.7.2004 עמ' 466 (ה"ח 59)

21. (א) הגיעו טובין למשמורתו של הממונה על הנמלים מנהל הנמל ולא נתבעו תוך שלושה חדשים מהיום הקובע ולא הותרו רשימונותיהם לפי פקודת המכס, רשאי הממונה על הנמלים מנהל הנמל למכרם.

(ב) "היום הקובע", בסעיף זה, ביבוא - היום שבו נגמרה בנמל היבוא פריקת המטען של כלי השיט שהביא את הטובין, וביצוא - היום שבו ניתנו הטובין למשמורתו של הממונה על הנמלים מנהל הנמל.

(ג) על אף האמור בסעיף זה רשאי הממונה על הנמלים מנהל הנמל למכור טובין פסידים בכל זמן שימצא מתאים.

טובין שרשימונם הותר ולא נתבעו (תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

22.  הגיעו טובין למשמורתו של מנהל הנמל, והותרו רשימונותיהם לפי פקודת המכס, ולא נתבעו ולא סולקו על ידי בעליהם תוך שבעה ימים מיום התרת הרשימונות, או תוך תקופה נוספת שהתיר מנהל הנמל, רשאי מנהל הנמל למכרם.

מיום 20.9.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1951 מיום 22.7.2004 עמ' 466 (ה"ח 59)

22. הגיעו טובין למשמורתו של הממונה על הנמלים מנהל הנמל, והותרו רשימונותיהם לפי פקודת המכס, ולא נתבעו ולא סולקו על ידי בעליהם תוך שבעה ימים מיום התרת הרשימונות, או תוך תקופה נוספת שהתיר הממונה על הנמלים מנהל הנמל, רשאי הממונה על הנמלים מנהל הנמל למכרם.

הוראות משלימות למכירת טובין

23.  מכירת טובין לפי סעיפים 21 ו-22 תיערך בדרך שנקבעה ובדמי המכר ייעשה כפי שנקבע.

שמירת טובין על חשבון הבעל (תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

24.  מנהל הנמל רשאי, אם שוכנע שהדבר דרוש למניעת צפיפות יתירה בתנועה בנמל, לסלק מהנמל כל סחורה, חבילות, בעלי-חיים, מטען נוסעים או מטען אחר שהבעל לא הוציאם תוך זמן שקבע מנהל הנמל, ולהחזיקם על חשבון הבעל במקום שיראה מתאים לכך, ובלבד שניתנה הודעה מוקדמת לבעל להוציאם כאמור; אם הבעל או מענו לא היו ידועים למנהל הנמל, יפרסם את ההודעה בדרך הנראית לו.

מיום 20.9.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1951 מיום 22.7.2004 עמ' 466 (ה"ח 59)

24. הממונה על הנמלים מנהל הנמל רשאי, אם שוכנע שהדבר דרוש למניעת צפיפות יתירה בתנועה בנמל, לסלק מהנמל כל סחורה, חבילות, בעלי-חיים, מטען נוסעים או מטען אחר שהבעל לא הוציאם תוך זמן שקבע הממונה על הנמלים מנהל הנמל, ולהחזיקם על חשבון הבעל במקום שיראה מתאים לכך, ובלבד שניתנה הודעה מוקדמת לבעל להוציאם כאמור; אם הבעל או מענו לא היו ידועים לממונה על הנמלים למנהל הנמל, יפרסם את ההודעה בדרך הנראית לו.

פטור מאחריות (תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

25.  (בוטל).

מיום 20.9.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1951 מיום 22.7.2004 עמ' 466 (ה"ח 59)

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

25. המדינה והממונה על הנמלים לא ישאו באחריות בשל כל הפסד או נזק לטובין שעה שהיו במשמורתו של הממונה על הנמלים אלא אם פקיד נמל או עובד של הממונה על הנמלים גרם להם במזיד.

פרק ד': סילוק כלי שיט טבועים ונטושים[1]

הגדרה

26.  "כלי שיט", בפרק זה - לרבות גופו, מטענו, ציודו, צידתו ונטלו של כלי השיט וכל דבר או אוסף דברים שהוא חלק מהם.

דרישה לסילוק מבעל כלי שיט

27.  (א)  כל מקום בישראל שטבע בו כלי שיט או עלה על שרטון או ניטש, ולדעת הממונה על הנמלים הוא מכשול או סכנה לניווט, או מכשול לשימוש בנמל, או עלול להיות כך, רשאי הממונה על הנמלים לדרוש בכתב מבעל כלי השיט למשות את כלי השיט, לסלקו או להשמידו, או להתחיל באחת הפעולות האלה, תוך הזמן ובדרך שנקבעו באותה דרישה, והבעל חייב לקיים את הדרישה על חשבונו.

          (ב)  לא היו בעל כלי השיט או מענו ידועים לממונה על הנמלים, יראו דרישה שפורסמה ברשומות, ללא ציון שם הבעל, כאילו נמסרה לו כדין.

          (ג)   כלי שיט שטבע או עלה על שרטון או ניטש כאמור בסעיף קטן (א) לפני י"ט באלול תש"י (1 בספטמבר 1950) ולא נמשה או סולק או הושמד על ידי בעלו - דינו כדין כלי שיט שבעלו לא קיים דרישה לפי סעיף זה.

          (ד)  נוסח הדרישה ואופן מסירתה יהיו כפי שנקבע בתקנות.

סילוק על ידי הממונה

28.  לא קיים בעל כלי השיט דרישה לפי סעיף 27, או ראה הממונה על הנמלים הכרח או תועלת למשות, לסלק או להשמיד את כלי השיט, או להתחיל באחת הפעולות האלה, לפני תום הזמן הנקוב בדרישה, רשאי הממונה על הנמלים לשים ידו על כלי השיט ולמשותו, לסלקו או להשמידו; ואולם אם בעל כלי השיט או מענו לא היו ידועים לו ופורסמה דרישה ברשומות כאמור בסעיף 27(ב), לא יהיה הממונה על הנמלים רשאי לנהוג בכלי השיט כאמור לפני תום שני חדשים מיום פרסום הדרישה.

סימון עד לסילוק

29.  עד למשייתו, סילוקו או השמדתו של כלי השיט רשאי הממונה על הנמלים, על חשבון הבעל, להאיר את כלי השיט, לסמנו במצופים ולעשות כל פעולה דרושה כדי למנוע או לצמצם כל סכנה הכרוכה במציאות כלי השיט באותו מקום.

כיסוי הוצאות הממונה

30.  הפעיל הממונה על הנמלים את הסמכויות הנתונות לו בסעיפים 27 עד 29, כולן או מקצתן, זכאי הוא להיפרע מבעל כלי השיט את ההוצאות שנגרמו אגב הפעלת סמכויותיו או למכור את כלי השיט בדרך שתיראה לו; היו דמי המכר עודפים על ההוצאות, יחזיק בעודף כנאמן לטובת האדם הזכאי לו; היו ההוצאות עודפות על דמי המכר, זכאי הממונה על הנמלים להיפרע את ההפרש מבעל כלי השיט.

מכירה במקום סילוק

31.  באחת הנסיבות האמורות בסעיף 28 רשאי הממונה על הנמלים למכור את כלי השיט כשהוא טבוע או תקוע בשרטון או כשהוא נטוש, בין תמורת משייתו או סילוקו על ידי הקונה ובין בכל תמורה או דרך אחרת; היו דמי המכר עודפים על ההוצאות, ינהגו בהם לפי סעיף 30.

הודעה על מכירה

32.  ארבעה עשר יום לפחות לפני מועד המכירה של כלי שיט לפי סעיפים 30 או 31 יפרסם הממונה על הנמלים הודעה על כך בשני עתונים יומיים עבריים בישראל; אולם בכלי שיט שלפי ידיעת הממונה הוא רשום במדינת חוץ - תפורסם ההודעה בעתון יומי אחד שבאותה מדינה ובעתון יומי עברי אחד בישראל.

כוח הקנין

33.  כדי להסיר ספק נאמר בזה שכלי שיט הנמכר לפי סעיפים 30 או 31 יעמוד לקנין הקונה כשהוא נקי מכל משכנתה, שעבוד ועיקול שהיו רובצים עליו ערב המכירה; ולאחר שכל ההוצאות שהוציא הממונה על הנמלים, בשימוש בסמכויותיו לפי הסעיפים האמורים לגבי אותו כלי שיט, ינוכו מדמי המכר, יחולו המשכנתה, השעבוד או העיקול על עודף דמי המכר.

שמירת התחולה

34.  הוראות פרק זה באות להוסיף על ההוראות של פקודת סחורות נטרפות ודמי הצלה, פקודת הנזיקין [נוסח חדש] וכל דין אחר בר- תוקף, ולא לגרוע מהן.

פרק ה': המשמעת בנמל

מניעת הנפתם של דגלים מסויימים

35.  (א)  השר רשאי להתקין תקנות הבאות למנוע מהניף או מהציג על כלי שיט דגל או סמל זולת דגלו הלאומי, דגל ישראל, דגלי איתות או דגל ימי רשמי או דיפלומטי, כל זמן שכלי השיט נמצא בנמל או במעגן ישראליים.

          (ב)  השר רשאי, אם ראה נסיבות מצדיקות זאת, לנקוט אמצעים הדרושים לדעתו כדי למנוע הנפה או הצגה כאמור בסעיף קטן (א) ולהחליט מתי ובאיזו מידה יש לנקטם; סמכות זו יכול שתופעל על ידי פקיד שמינה לכך השר, ובכפוף למינוי כאמור תופעל על ידי הממונה על המחוז שבו נמצא הנמל או המעגן.

ציות להוראות פקידים מוסמכים

36.  (א)  מי שממונה על כלי שיט או נמנה עם צוות כלי שיט יציית בכל עת להוראותיו של מנהל הנמל או של כל פקיד מוסמך אחר בדבר -

(1)   האופן והזמן שבהם יסיע את כלי השיט לרציף, או יקרבו אליו, יעגינו לידו או ירחיקו ממנו;

(2)   הרציף שאליו יוליך את כלי השיט לשם העלאת נוסעים או הורדתם או טעינת טובין או פריקתם;

(3)   מהות הטובין שיטעין או יפרוק ברציף;

(4)   אופן העלאתם של נוסעים על כלי שיט או הורדתם ממנו, או אופן טעינתם של טובין על כלי שיט או פריקתם ממנו.

          (ב)  "רציף", בסעיף זה - לרבות כלי שיט, מזח וכל מקום אחר בתחומי הנמל.

סמכות להרחיק מהנמל

37.  (א)  מנהל נמל רשאי בכל עת להרחיק מהנמל אדם -

(1)   האשם בהתנהגות פרועה שם;

(2)   המסרב למלא הוראה חוקית שנתן אדם שהוסמך לכך כדין ושמטרתה קיום הסדר הטוב בנמל ובפעולות הנעשות בו;

(3)   החייב להשיג רשיון לעסוק במקצועו בנמל והוא מבקר בנמל בלי שהשיג רשיון כאמור.

          (ב)  סירב האדם לעזוב את הנמל, רשאי כל פקיד נמל, פקיד מכס או שוטר להרחיקו בכוח.

פרק ו': אגרות נמל ותעריפי שירותים

תקנות בדבר אגרות נמל

38.  השר רשאי להתקין תקנות -

(1)   המטילות את האגרות שלהלן, כולן או מקצתן, לכל הנמלים או למקצתם:

(א)   אגרות מאור;

(ב)   אגרות מצוף;

(ג)    אגרות עגינה;

(ד)   אגרות גרירה;

(ה)   אגרות רתיקה;

(ו)    אגרות ניתוב;

(ז)    אגרות ממשה;

(ח)   אגרות בעד החסנת טובין או הנחתם במסוך מעבר או בשטח סיוור;

(2)   המטילות את האגרות שלהלן לרציף שבנמל או למקום כניסה לפי סעיף 6(א)(2) לפקודת המכס:

(א)   אגרות מינגש;

(ב)   אגרות רציף, על טובין או סוג של טובין העוברים את הרציף או נכנסים דרך מקום הכניסה;

(ג)    אגרות נוסעים;

(3)   הקובעות את שיעורי האגרות, את פקיד הנמל שיש לשלם לו את האגרות, ואת המועד והמקום לתשלומן;

(4)   הקובעות מי יחוב בתשלום אגרות רציף על טובין ומורות בדבר עיכובם ומכירתם של טובין שבעדם לא שולמו האגרות במועדן;

(5)   בדבר פטור כלי שיט או סוגי כלי שיט, או טובין או סוגי טובין, מתשלום אגרות לפי סעיף זה, פטור חלקי או שלם, ולהתנות את הפטור בתנאים;

(6)   בדבר תשלומן וגבייתן של האגרות לפי סעיף זה ולהקלת גבייתן.

 

מדידת כלי שיט

39.  היה לדעת מנהל הנמל צורך למדוד כלי שיט כדי לברר את התפוסה לשם הערכת אגרות נמל, תבוצע המדידה בדרך שנקבעה לאחר שבעל כלי השיט ישלם אגרת מדידה כפי שנקבע.

תשלום היטלים – תנאי להפלגה  או להוצאת טובין

40.  מנהל נמל לא ירשה לכלי שיט, לעזוב את הנמל אלא אם שוכנע ששולמו אגרות הנמל, מכס, דמי הסגר ושאר תשלומים בעד כלי השיט או טובין שעליו, או שיש ערובה לתשלומם, והוא רשאי שלא להרשות שיוצאו משטח הנמל טובין שיש עליהם תשלום כאמור לפני ששוכנע ששולם או יש ערובה לתשלומו.

עיכוב כלי שיט ע"י פקיד המכס

41.  הודיע פקיד מוסמך לפקיד המכס שמתפקידו ליתן לכלי שיט תעודת מפדה, כי בעד כלי השיט או טובין שעליו לא שולמו אגרות נמל או תשלומים אחרים בסכום שפורש בהודעה, לא יתן פקיד המכס לכלי השיט תעודת מפדה אלא אם שוכנע שהסכום שולם או יש ערובה לתשלומו.

ספינות דיג זרות

42.  (א)  על פי בקשת הקברניט של ספינת דיג זרה הנוהגת לפקוד נמל, רשאי הממונה על הנמלים ליתן תעודה המרשה לספינה להשתמש בנמלים; בעד תעודה כאמור ישלם קברניט הספינה את האגרה שנקבעה לרישום כלי שיט ישראלי על פי חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960.

          (ב)  כל זמן שיש בידי הקברניט תעודה כאמור, תהיה הספינה שעליה ניתנה פטורה מאגרות נמל בכל נמל.

          (ג)   הצגת התעודה היא תנאי יחיד ומספיק לפטור לפי סעיף זה.

פרק ז': עריקה ואי-הצטרפות

(תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973

43.    (בוטל).

מיום 24.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 360 (ה"ח 996)

ביטול סעיף 43

הנוסח הקודם:

הגדרה

43. "כלי שיט", לענין פרק זה – כלי שיט ישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960.

(תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973

44.    (בוטל).

מיום 24.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 360 (ה"ח 996)

ביטול סעיף 44

הנוסח הקודם:

דין עריק

44. אדם שנשכר ושירת כימאי בכלי שיט ונטשו בחוץ לארץ, ללא סיבה מספקת, על מנת שלא להמשיך שירותו בו, הריהו עריק, ודינו – מאסר שנה אחת או קנס שלא יעלה על השכר שהיה נשכר בכלי השיט למשך שנה.

(תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973

45.    (בוטל).

מיום 24.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 360 (ה"ח 996)

ביטול סעיף 45

הנוסח הקודם:

חזקת עריקות

45. העדרו של אדם כאמור בסעיף 44 מכלי השיט בשעת הפלגתו מנמל בחוץ לארץ ולפני גמר שכירותו, ורישום העדרו זה ביומן הרשמי, ישמשו ראיה על נטישתו את כלי השיט ללא סיבה מספקת ועל מנת שלא להמשיך שירותו בו, כל עוד לא הוכיח היפוכו של דבר.

(תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973

46.    (בוטל).

מיום 24.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 360 (ה"ח 996)

ביטול סעיף 46

הנוסח הקודם:

דין מי שלא הצטרף בחו"ל לכלי השיט שלו

46. מי שנשכר כימאי וללא סיבה מספקת לא הצטרף לכלי השיט שלו בהפליגו בים מנמל בחוץ לארץ, דינו – מאסר חודש ימים או קנס שלא יעלה על השכר שהיה נשכר בכלי השיט במשך חודש ימים.

(תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973

47.    (בוטל).

מיום 24.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 360 (ה"ח 996)

ביטול סעיף 47

הנוסח הקודם:

אחריות כספית

47. (א) מי שהורשע לפי פרק זה חייב להחזיר כל עודף שכר ששולם לאדם אחר שנשכר כימאי במקומו, ובית המשפט שהרשיעו רשאי לצוות להחזיר את העודף וכן כל סכום ששולם לו על חשבון התקופה שנשכר לשרת בכלי השיט ולא שירת בו.

(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של בעל כלי השיט לכל סעד משפטי שהוא זכאי לו על פי חוק אחר, ובלבד שלא יהיה זכאי לסעד על נזק אחד יותר מפעם אחת.

(תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973

48.    (בוטל).

מיום 24.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 360 (ה"ח 996)

ביטול סעיף 48

הנוסח הקודם:

עיקול שכר

48. ראה בית משפט המוסמך לדון בעבירה לפי פרק זה שיש יסוד להניח כי ימאי פלוני עבר עבירה כזאת, רשאי הוא, לפי בקשתו של בעל כלי שיט או של היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, להטיל עיקול על השכר המגיע לימאי להבטחת כל סכום שהימאי עשוי להתחייב בו לפי פרק זה.

(תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973

49.    (בוטל).

מיום 24.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 360 (ה"ח 996)

ביטול סעיף 49

הנוסח הקודם:

חפצים

49. (א) מי שנשכר כימאי לשירות בכלי שיט ונטשו או לא הצטרף אליו בהפליגו ממקום בישראל או ממקום בחוץ לארץ בתחילת המסע או בהמשכו, בין אם מעשהו מהווה עריקה ובין אם לאו, והשאיר חפציו בכלי השיט – יפקיד קברניט כל השיט את החפצים, בהקדם ככל האפשר, בתחנת משטרה בנמל ישראלי בצירוף רשימה המציינת את שם בעלם ואת שם כלי השיט, והממונה על התחנה יאשר בכתב את קבלת החפצים.

(ב) חפצים שבעלם לא תבע אותם תוך ששה חדשים מהיום שהופקדו, יהיו לנכסי המדינה ינהגו בהם כפי שיורה השר.

פרק ח': עבירות

עבירות נמלים (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987

50.  אלה דינם מאסר שלושה חדשים או קנס, ובעבירה שניה או בעבירה שלאחריה - מאסר ששה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1)   הדורש, או המטיל במישרין או בעקיפין, תשלום בעד שירות בסכום העולה על תעריף בר-תוקף אותה שעה;

(2)   הממונה על כלי שיט רשוי לפי פקודה זו שהסיע בו נוסעים או טובין במספר, בכמות או במשקל העולים על המותר;

(3)   המשיט כלי שיט תוך הפרת הוראות סעיף 9 או תקנה לפי סעיף 10(2);

(4)   החייב להשיג רשיון לעסוק במקצועו בנמל והוא מבקר בנמל בלי שהשיג רשיון כאמור;

(5)   המסרב למלא הוראה חוקית שנתן אדם שהוסמך לכך כדין ושמטרתה קיום הסדר הטוב בנמל והנהלתו;

(6)   המפריע לפקיד נמל או לעובד של הממונה על הנמלים בביצוע תפקידם;

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987

(7)   (נמחקה).

מיום 28.6.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1218 מיום 28.6.1987 עמ' 132 (ה"ח 1663)

50. אלה דינם מאסר שלושה חדשים או קנס 250 לירות, ובעבירה שניה או בעבירה שלאחריה - מאסר ששה חדשים או קנס  500 לירות כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1) הדורש, או המטיל במישרין או בעקיפין, תשלום בעד שירות בסכום העולה על תעריף בר- תוקף אותה שעה;

(2) הממונה על כלי שיט רשוי לפי פקודה זו שהסיע בו נוסעים או טובין במספר, בכמות או במשקל העולים על המותר;

(3) המשיט כלי שיט תוך הפרת הוראות סעיף 9 או תקנה לפי סעיף 10(2);

(4) החייב להשיג רשיון לעסוק במקצועו בנמל והוא מבקר בנמל בלי שהשיג רשיון כאמור;

(5) המסרב למלא הוראה חוקית שנתן אדם שהוסמך לכך כדין ושמטרתה קיום הסדר הטוב בנמל והנהלתו;

(6) המפריע לפקיד נמל או לעובד של הממונה על הנמלים בביצוע תפקידם;

(7) ה מסרב למלא, או נמנע מלמלא הוראה של פקודה זו שלא נקבע בה עונש אחר בשל הפרתה.

המפליג ללא רשות (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987

51.  קברניטו של כלי שיט שהוציא את כלי השיט מנמל בלי שהשיג תחילה ממנהל הנמל רשות בכתב לעשות כן, דינו – קנס, נוסף לכל תשלום כאמור בסעיף 40. הוציא קברניטו של כלי השיט את כלי השיט מהנמל כדי להשתמט מכל תשלום כאמור בסעיף 40 ולא נתן ערובה לתשלום, דינו - מאסר שנה אחת או קנס, בנוסף לכל תשלום כאמור.

מיום 28.6.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1218 מיום 28.6.1987 עמ' 132 (ה"ח 1663)

51. קברניטו של כלי שיט שהוציא את כלי השיט מנמל בלי שהשיג תחילה ממנהל הנמל רשות בכתב לעשות כן, דינו – קנס 500 לירות, נוסף לכל תשלום כאמור בסעיף 40. הוציא קברניטו של כלי השיט את כלי השיט מהנמל כדי להשתמט מכל תשלום כאמור בסעיף 40 ולא נתן ערובה לתשלום, דינו - מאסר שנה אחת או קנס, בנוסף לכל תשלום כאמור.

המשתמט מתשלום אגרות (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987

52.  המסלק בלי הרשאת פקיד מוסמך טובין שלא שולמו בעדם אגרות נמל או תשלומים אחרים כדין ולא ניתנה ערובה לתשלומם, או משתמט מלשלם אגרות או תשלומים כאמור, דינו - מאסר שנה אחת או קנס, בנוסף לאגרות ולתשלומים כאמור.

מיום 28.6.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1218 מיום 28.6.1987 עמ' 132 (ה"ח 1663)

52. המסלק בלי הרשאת פקיד מוסמך טובין שלא שולמו בעדם אגרות נמל או תשלומים אחרים כדין ולא ניתנה ערובה לתשלומם, או משתמט מלשלם אגרות או תשלומים כאמור, דינו - מאסר שנה אחת או קנס 500 לירות, בנוסף לאגרות ולתשלומים כאמור.

עבירות נתב (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987

53.  המשמש נתב בלי רשיון והמסרב למלא או נמנע מלמלא הוראה שנקבעה בדבר נתבים, דינו - מאסר שנה אחת או קנס.

מיום 28.6.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1218 מיום 28.6.1987 עמ' 132 (ה"ח 1663)

53. המשמש נתב בלי רשיון והמסרב למלא או נמנע מלמלא הוראה שנקבעה בדבר נתבים, דינו - מאסר שנה אחת או קנס 500 לירות.

הטלת עונשים (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987

54.  המפר הוראה מהוראות פקודה זו שלא נקבע בה עונש או המפר הוראה מהוראות התקנות שהותקנו מכוחה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובעבירה שניה או בעבירה שלאחריה - מאסר שנה או כפל הקנס האמור.

מיום 24.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 360 (ה"ח 996)

ביטול סעיף 54

הנוסח הקודם:

מילוי תפקיד ע"י בלתי מוסמך

54. הממלא, בין בישראל ובין מחוצה לה, תפקיד בהשטת כלי שיט הרשום בישראל, כשאין הוא מוסמך לכך לפי הפקודה זו או לפי כל תקנה שהותקנה לפיה, ובעל כלי שיט הרשום בישראל המרשה לאדם למלא תפקיד בהשטתו כאמור, דינם – מאסר שנה אחת או קנס 1000 לירות.

מיום 28.6.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1218 מיום 28.6.1987 עמ' 132 (ה"ח 1663)

הוספת סעיף 54

שוחד והעדפה (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987

55.  (א)  כל הרשאי כדין להטעין או לפרוק טובין בנמל או להסדיר טעינה או פריקה כאמור, או המועסק בנמל או בענין הכרוך בנמל, שעשה אחד המעשים שלהלן, דינו - מאסר שנה אחת; ואלה המעשים:

(1)   קיבל סכום כסף או כל דבר בדרך של פרס או שוחד בעד העדפה שלא כשורה במילוי תפקידו או בעד עשיית דבר הנוגע לתפקידו או בעד אי-עשייתו;

(2)   העדיף שלא כשורה או גילה משוא פנים בטעינת טובין או פריקתם או בהסדרת טעינה או פריקה כאמור.

          (ב)  מי שנתן או הציע פרס או שוחד לאדם כאמור בסעיף קטן (א), דינו כדין המקבל.

          (ג)   הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכל עונש שנקבע בחוק אחר, ובלבד שלא ייענש אדם פעמיים על עבירה אחת.

מיום 28.6.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1218 מיום 28.6.1987 עמ' 132 (ה"ח 1663)

(א) כל הרשאי כדין להטעין או לפרוק טובין בנמל או להסדיר טעינה או פריקה כאמור, או המועסק בנמל או בענין הכרוך בנמל, שעשה אחד המעשים שלהלן, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס 250 לירות, ובעבירה שניה או בעבירה שלאחריה – מאסר ששה חדשים או קנס 500 לירות מאסר שנה אחת; ואלה המעשים:

חסר (תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

56.  טובין שיובאו לנמל, או יוצאו או עומדים להיות מיוצאים ממנו, ונמצא כי משקלם, כמותם או תיאורם נמסר בחסר, או שלא בדיוק, במסמך שהוגש לפקיד נמל לשם קביעת אגרות הנמל המגיעות בעד הטובין, יהיה בעל הטובין חייב לשלם למנהל הנמל את הסכום שיקבע מנהל הנמל ושלא יעלה על כפל האגרות הנכונות בעד מלוא המשקל או הכמות של משלוח הטובין האמור, והסכום ניתן להיפרע כאילו הוא חוב המגיע למדינה.

מיום 20.9.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1951 מיום 22.7.2004 עמ' 466 (ה"ח 59)

56. טובין שיובאו לנמל, או יוצאו או עומדים להיות מיוצאים ממנו, ונמצא כי משקלם, כמותם או תיאורם נמסר בחסר, או שלא בדיוק, במסמך שהוגש לפקיד נמל לשם קביעת אגרות הנמל המגיעות בעד הטובין, יהיה בעל הטובין חייב לשלם לממונה על הנמלים למנהל הנמל את הסכום שיקבע הממונה על הנמלים מנהל הנמל ושלא יעלה על כפל האגרות הנכונות בעד מלוא המשקל או הכמות של משלוח הטובין האמור, והסכום ניתן להיפרע כאילו הוא חוב המגיע למדינה.

כופר (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987

57.  (א)  עבר אדם עבירה לפי פקודה זו או התקנות שלפיה, או נחשד בה, רשאי הממונה על הנמלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ובהסכמתו של אותו אדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על כפל הקנס הגבוה ביותר שמותר להטילו בשל אותה עבירה; משעשה כן, יופסק כל הליך משפטי לענין העבירה.

          (ב)  הוגש כתב אישום על אדם, אין לקבל כופר כסף בשל העבירה כל עוד לא הודיע היועץ המשפטי לממשלה על עיכוב הליכי המשפט.

          (ג)   הוראות סעיף זה לא יחולו על עבירות קנס ועבירות כאמור בסעיף 55.

מיום 28.6.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1218 מיום 28.6.1987 עמ' 132 (ה"ח 1663)

החלפת סעיף 57

הנוסח הקודם:

סמכות לכפר

57. הממונה על הנמלים או פקיד נמל אחר שמינה לכך השר רשאי לכפר, בקבלת סכום כסף שיקבע, על כל עבירה או מעשה שנעשו, או שיש חשד סביר שנעשו, תוך הפרת פקודה זו, והקנס שנקבע להם אינו עולה על 500 לירות; שולם סכום כאמור, לא יינקטו הליכים נוספים נגד הנאשם, ואם הוא במשמורת ישוחרר.

סמכות לבטל רשיון

58.  הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו רשאי בית המשפט לבטל כל רשיון שניתן לו לפיה, ומשעשה בית המשפט כן רשאי הממונה על הנמלים לבטל כל רשיון שניתן לכלי השיט שלגביו נעברה העבירה.

סמכות להתלות רשיון

59.  (א)  המסרב או נמנע למלא הוראה חוקית שנתן אדם שהוסמך לכך כדין ושמטרתה קיום הסדר הטוב בנמל ובנעשה בו, ולא הוכיח שהיתה סיבה סבירה למחדלו, רשאי הממונה על הנמלים להתלות, לתקופה שלא תעלה בשום פעם על עשרה ימים, כל רשיון שניתן לכלי שיט של אותו אדם או לכלי שיט שהאדם נמנה עם צוותו.

          (ב)  התליה לפי סעיף זה לא תפגע בכל תביעה שתוגש לאחר מכן נגד האדם; הוגשה נגדו לאחר מכן תביעה המבוססת על אותן עובדות שבגללן הותלה רשיונו, והוא זוכה, לא תשמש ההתליה עילה לתובענה נגד המדינה ולא ישא הממונה על הנמלים באחריות אזרחית או פלילית בשל ההתליה; זוכה האדם לפני גמר תקופת ההתליה, תיגמר ההתליה מיד עם הזיכוי.

פרק ט': תקנות

תקנות

60.  השר רשאי להתקין תקנות לכל אחד מענינים אלה:

(1)   (א)   קביעת הנמלים שכלי שיט יירשמו בהם, סימון כלי שיט ומדידתם בשעת רישומם, ואגרות הרישום והמדידה;

(ב)   הסדרת מתן רשיונות לפי פקודה זו מאת מנהל הנמל, העברת רשיונות וחידושם והתנאים והאגרות לכל אלה, והסדרת ביטול רשיונות כאמור;

(ג)    קביעת הכשירות הדרושה לנתבים, הסדרת התנהגותם והביצוע הנכון של תפקידיהם וקביעת האגרות או גמול אחר שיקבלו;

(ד)   פיקוח על כלי שיט הנכנסים לתחומי נמל או המצויים בו;

(ה)   הסדרת הזמן והאופן לכניסת כלי שיט לנמל, שהייתו בו ויציאתו ממנו, ועמדתו, מיקומו והרחקתו שעה שהוא בנמל;

(ו)    הסדרת העמדה שבה יטעון או יפרוק כלי שיט את מטענו או יעלה או יוריד את נוסעיו או יטעון או יפרוק נטל בנמל;

(ז)    הסדרת התנאים שבהם יתקיימו בנמל טעינת טובין, פריקתם, החסנתם ומסירתם והעלאת נוסעים והורדתם;

(ח)   הסדרת כניסתם של בני אדם, בעלי חיים ורכב לנמל והרחקתם ממנו;

(ט)   שמירת הסדר בנמל;

(י)    הגנתם, שמירתם ובטיחותם של כלי שיט, סחורות, בעלי חיים ובני אדם בנמל;

(יא)  איסור על זיהום מי נמל, נתיב מים, נהר הראוי לשיט או כל מקום ביבשה שממנו עלולה הזוהמה להיסחף לנמל, לנתיב מים או לנהר הראוי לשיט, ואין נפקא מינה לענין פסקת- משנה זו אם הזוהמה מקורה בחמרי פסולת או בכל חומר אחר מוצק או נוזל; תקנות לפי פסקת-משנה זו יותקנו רק לאחר התייעצות בשר הבריאות;

(יב)  קביעת אגרה בעד הצבת שומר על כלי שיט לפי הוראת הממונה על הנמלים או מנהל הנמל;

(יג)   קביעת ימי העבודה ושעות העבודה לנמל, והאגרות בעד שירותי פקידי נמל כאשר מותרת עבודה בשעות נוספות;

(יד)  הוראות בדבר מתן תעודות מאת הממונה על הנמלים או כל רשות אחרת שנקבעה בפקודה זו או בתקנות לפיה וקביעת האגרות בעד תעודה כאמור;

(טו)  קביעת האגרות בעד סידורים ושירותים אחרים שסיפק אותם הממונה על הנמלים או כל רשות אחרת שנקבעה בפקודה זו או בתקנות לפיה;

(טז)  קביעת הטופס לדרישה לפי סעיף 27, אופן מסירתה והאדם שאליו תימסר, והחובות שיוכל הממונה על הנמלים להטיל על האדם כדי להבטיח שימלא אחרי הדרישה, לרבות מתן ערבות או ערבון;

(יז)   מתן ערבות או ערבון למילוי הוראות פקודה זו או תקנות לפיה, תנאיהם, סכומם, צורתם, תקופתם ודרכי הפקדתם, וכן גבייתם וחילוטם אם לא נתקיים תנאי מתנאיהם;

(יח)  הבטיחות של השיט ושל חיי בני אדם במימי חופין, באגמים, בנהרות ובשאר מקומות הראויים לשיט, בין שהם טבעיים ובין שהם מלאכותיים - על ידי הטלת הסדר או פיקוח על השיט, לרבות איסורו, הגבלתו או התנייתו, הכל במידה שהבטיחות מחייבת זאת; ואולם כלי שיט שעיקר עיסוקם דיג, איסור כניסתם לאזור מסויים טעון התייעצות בשר החקלאות;

(2)   (א)   הוראות בדבר בדיקת כלי שיט מפעם לפעם כדי לוודא את כושר השיט שלהם;

(ב)   הגדרתו וקביעתו של כל כלי שיט ככלי שיט כשר לשיט או לא- כשר לשיט;

(ג)    איסור על הפלגתו או על השטתו של כלי שיט לא-כשר לשיט הנמצא בישראל, ולגבי כלי שיט הרשום בישראל - אף כשהוא נמצא בחוץ לארץ, ומניעת הפלגה או השטה שנאסרה כאמור;

(תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973

(ד)   (בוטלה);

(תיקון מס' 1)  תשל"ג-1973

(ה)   (בוטלה);

(ו)    ניהול יומן רשמי בכלי שיט הרשומים בישראל והחזקתו, הרישומים שייעשו בו והבקורת עליו;

(ז)    אישור העתקים מוסמכים מרישומים כאמור בפסקת-משנה (ו); העתק שאושר כאמור יתקבל כראיה בכל הליך משפטי;

(ח)   ביצוע הוראותיהן של אמנות בין-לאומיות לעניני ספנות שישראל היא צד להן;

(ט)   הטלתה והסדרתה של חובת ביטוח כלי שיט מנועי מפני סיכוני צד שלישי;

(3)   כל דבר שיש חובה או רשות לקבעו לפי פקודה זו;

(4)   כל הדרוש לביצוע יעיל של מטרות פקודה זו והוראותיה.

מיום 24.8.1974

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 360 (ה"ח 996)

ביטול פסקאות 60(2)(ד) ו- 60(2)(ה)

הנוסח הקודם:

(ד) הכשירות הדרושה לקצינים, למהנדסים ולמלחים של כלי שיט;

(ה) בחינות לקציני כלי שיט, למהנדסיהם ולמלחיהם והסמכתם, בקורת תעודות סמיכות זרות וההכרה בהן, והאגרות בעד בחינות, הסמכות ובקורת תעודות כאמור.

תקנות למניעת צפיפות

61.  (א)  כדי למנוע צפיפות בנמל רשאי השר להתקין תקנות בדבר הפסקת טעינה על כלי שיט או פריקה מהם ובדבר הסדרת טעינה, פריקה, שטעון, קבלה, החסנה, הנחה ומסירה של טובין ופיקוח על פעולות אלה.

          (ב)  הפסד שנגרם לקברניט כלי שיט או לבעלו או לבעל טובין עקב הפסקה או הסדרה לפי סעיף זה, לא ישמש עילת תביעה נגד המדינה או הממונה על הנמלים או כל פקיד נמל.

          (ג)   מנהל הנמל יודיע בכתב לקברניטי כלי השיט או לצדדים מעונינים אחרים, לפי דרישתם, את הנמוקים להפסקת טעינה או פריקה של מטענים לכלי שיט או ממנו או לאיסור הנחת טובין על הרציפים בנמל או על רציף פלוני בו.

תקנות להעסקת סבלים

62.  הממונה על הנמלים רשאי להתקין תקנות המסדירות העסקתם של סבלים העובדים בשטח נמל ולקבוע את השכר בעד שירותיהם.

תחילה

63.  תחילתו של נוסח חדש זה היא ביום י"א באלול תשל"א (1 בספטמבר 1971).

התוספת

(סעיף 1)

         אילת            אשקלון        טבריה          עכו

         אשדוד          חיפה           יפו               תל-אביב

                                                                     יעקב ש' שפירא

                                                                                           שר המשפטים


לוח השוואה

מונחים הרווחים בפקודת הנמלים

אַרבּה                                                           barge

ממשֶה                                                      slipway

מנגָש                                                           berth

מָסוֹך                                                            shed

מפדֶה (ממכס)                                         clearance

נַתּב                                                              pilot

נתּוּב [ניתוב]                                             piloting

נַוָט [נווט]                                               navigator

נווּט [ניווט]                                           navigation

סַוָר [סוור]                                                            .......... stevedore

פּסיד                                                    perishable

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] מס' 20 מיום 28.7.1971 עמ' 443.

נוסח חדש זה בא במקום פקודת הנמלים: חוקי א"י, כרך ב', פרק קי"ד, עמ' 1146; ע"ר 1937, תוס' 1 מס' 660, עמ' 1; מס' 671, עמ' 148; ע"ר 1939, תוס' 1 מס' 862, עמ' 5; ע"ר 1945, תוס' 1 מס' 1436, עמ' 116; ע"ר 1946, תוס' 1 מס' 1517, עמ' 174; מס' 1525, עמ' 19; ע"ר תש"ט, תוס' א' מס' 33, עמ' 50; ס"ח 66, תשי"א, עמ' 34; ס"ח 79, תשי"א, עמ' 226; ס"ח 130, תשי"ג, עמ' 130; ס"ח 315, תש"ך, עמ' 85; ס"ח 344, תשכ"א, עמ' 152; ס"ח 448, תשכ"ה, עמ' 92; ס"ח 480, תשכ"ו, עמ' 59; ע"ר 1939, תוס' 2, עמ' 614; ע"ר 1942, תוס' 2, עמ' 833; ק"ת תשי"ב, עמ' 1100; ק"ת תשכ"א, עמ' 433; ק"ת תש"ל, עמ' 911.

תוקנה ס"ח תשל"ג מס' 716 מיום 24.8.1973 עמ' 360 (ה"ח תשל"ב מס' 996 עמ' 278) – תיקון מס' 1 בסעיף 233(1) לחוק הספנות (ימאים), תשל"ג-1973; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ת"ט ס"ח תש"ם מס' 982 מיום 8.8.1980 עמ' 207.

ס"ח תשמ"ז מס' 1218 מיום 28.6.1987 עמ' 132 (ה"ח תשמ"ד מס' 1663 עמ' 148) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשס"ד מס' 1951 מיום 22.7.2004 עמ' 466 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 59 עמ' 18) – תיקון מס' 3 בסעיף 39 לחוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד-2004; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ב מס' 2321 מיום 16.11.2011 עמ' 23 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 411 עמ' 254) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשע"ז מס' 2613 מיום 20.3.2017 עמ' 493 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 551) – תיקון מס' 5 בסעיף 23 לחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, תשע"ז-2017; תחילתו ביום תחילת הפעילות לפי חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, תשע"ז-2017.

[1] סמכויות הממונה על הנמלים לפי פרק זה הואצלו למנהלים של נמלי הרשות בי"פ תשנ"ה מס' 4262 מיום 20.11.1994 עמ' 813.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות