נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק גיל הנישואין, תש"י-1950

מעמד אישי ומשפחה – נישואין וגירושין – גיל

תוכן ענינים

סעיף 1

פירושים

Go

2

סעיף 2

עבירות

Go

2

סעיף 3

עילת תביעה להתרת קשר נישואין

Go

2

סעיף 4

נסיבות מקילות

Go

3

סעיף 5

היתר נישואי קטין או קטינה

Go

3

סעיף 5א

בקשה להיתר נישואין

Go

3

סעיף 5ב

נישואין לפי היתר

Go

3

סעיף 6

תיקון פקודת החוק הפלילי, 1936

Go

3

סעיף 7

ביצוע

Go

3

סעיף 8

דיווח לכנסת

Go

3


חוק גיל הנישואין, תש"י-1950*

פירושים

1.    בחוק זה -

           "נער" – (נמחקה);

מיום 5.8.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 318 (ה"ח 2728)

הוספת הגדרת "נער"

מיום 2.12.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2416 מיום 2.12.2013 עמ' 58 (ה"ח 470)

מחיקת הגדרת "נער"

הנוסח הקודם:

"נער" – גבר שלא מלאו לו שבע עשרה שנים;

           "נערה" – (נמחקה);

מיום 5.8.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 318 (ה"ח 2728)

החלפת הגדרת "נערה"

הנוסח הקודם:

"נערה" – פירושה אשה שלא מלאו לה שבע עשרה שנים תמימות;

מיום 2.12.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2416 מיום 2.12.2013 עמ' 58 (ה"ח 470)

מחיקת הגדרת "נערה"

הנוסח הקודם:

"נערה" – אשה שלא מלאו לה שבע עשרה שנים;

           "נישואין" – כוללים קידושין; והפועל "נשא", לכל בניניו, יתפרש לפי זה;

           "עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין" – עובד סוציאלי שמונה בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים, לעניין חוק זה;

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 74 (ה"ח 507)

החלפת הגדרת "פקיד סעד"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד" פירושו - אדם שנתמנה על ידי שר הסעד להיות פקיד סעד לצורך חוק זה.

           "קטין" – כמשמעותו בסעיף 3 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

מיום 2.12.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2416 מיום 2.12.2013 עמ' 58 (ה"ח 470)

הוספת הגדרת "קטין"

עבירות

2.    מי שעשה אחד מאלה –

           (א)  נשא קטינה או נשאה קטין;

           (ב)  ערך נישואין, או סייע בכל תפקיד שהוא בעריכת נישואין, או בקשר לעריכת נישואין, של קטינה או של קטין;

           (ג)   השיא קטינה או קטין שהם בתו או בנו שהם נתונים לאפוטרופסותו – דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 5.8.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 318 (ה"ח 2728)

2. אדם שעשה מי שעשה אחד מאלה –

(א) נשא נערה או נשאה נער;

(ב) ערך נישואין, או סייע בכל תפקיד שהוא בעריכת נישואין, או בקשר לעריכת נישואין, של נערה או של נער;

(ג) השיא נערה שהיא ביתו או שהיא נתונה נערה או נער שהם בתו או בנו שהם נתונים לאפוטרופסותו - דינו – מאסר עד שתי שנים או קנס עד שש מאות לירות או שני הענשים כאחד מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 2.12.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2416 מיום 2.12.2013 עמ' 58 (ה"ח 470)

2. מי שעשה אחד מאלה –

(א) נשא נערה קטינה או נשאה נער קטין;

(ב) ערך נישואין, או סייע בכל תפקיד שהוא בעריכת נישואין, או בקשר לעריכת נישואין, של נערה קטינה או של נער קטין;

(ג) השיא נערה קטינה או נער קטין שהם בתו או בנו שהם נתונים לאפוטרופסותו – דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

עילת תביעה להתרת קשר נישואין

3.    (א)  נערכו נישואין בניגוד לסעיף 2, והם תופסים לפי החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים – תשמש העובדה שהנישואין נערכו בניגוד לסעיף 2 עילת תביעה להתרתם בדרך של גט, או בדרך של פירוק קשר הנישואין, או בדרך אחרת, הכל לפי הוראות החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים.

           (ב)  תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א) יכולה להיות מוגשת על ידי מי שנישאה בהיותה קטינה או מי שנישא בהיותו קטין, או על ידי אחד מהוריהם או מאפוטרופסיהם, או על ידי עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין.

           (ג)   הוגשה, שלא על ידי עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין, תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), ובשעת הגשת התביעה לא מלאו למי שנישאה בהיותה קטינה או למי שנישא בהיותו קטין שמונה עשרה שנים תמימות, ועובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין סבור שהדיון בתביעה יש בו ענין לכלל – רשאי הוא להופיע בדיון ולהשמיע בו את טענותיו.

           (ד)  אין נזקקים לתביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם –

(1)   הוגשה התביעה על ידי מי שנישאה בהיותה קטינה או מי שנישא בהיותו קטין לפני שמלאו להם תשע עשרה שנים תמימות; או

(2)   הוגשה התביעה על ידי אחד מהוריהם או מאפוטרופסיהם של מי שנישאה בהיותה קטינה או מי שנישא בהיותו קטין, או על ידי עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין, לפני שמלאו להם שמונה עשרה שנים תמימות.

מיום 24.12.1958

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ט מס' 264 מיום 24.12.1958 עמ' 8 (ה"ח 399)

(ג) הוגשה, שלא על ידי פקיד סעד, תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), ובשעת הגשת התביעה לא מלאו לאשה שמונה עשרה שנים תמימות, ופקיד סעד סבור שהדיון בתביעה יש בו ענין לכלל - רשאי הוא לפי שיקול דעתו, להופיע בדיון ולהשמיע בו את טענותיו.

מיום 5.8.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 318 (ה"ח 2728)

(ב) תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א) יכולה להיות מוגשת על ידי האשה על ידי מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער, או על ידי אחד מהוריה מהוריהם או מאפוטרופסיה מאפוטרופסיהם, או על ידי פקיד סעד.

(ג) הוגשה, שלא על ידי פקיד סעד, תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), ובשעת הגשת התביעה לא מלאו לאשה למי שנישאה בהיותה נערה או למי שנישא בהיותו נער שמונה עשרה שנים תמימות, ופקיד סעד סבור שהדיון בתביעה יש בו ענין לכלל - רשאי הוא להופיע בדיון ולהשמיע בו את טענותיו.

(ד) אין נזקקים לתביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם -

(1) הוגשה התביעה על ידי האשה לפני שמלאו לה על ידי מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער לפני שמלאו להם תשע עשרה שנים תמימות; או

(2) הוגשה התביעה על ידי אחד מהוריה או מאפוטרופסיה של האשה מהוריהם או מאפוטרופסיהם של מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער, או על ידי פקיד סעד, לפני שמלאו לאשה להם שמונה עשרה שנים תמימות.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 74 (ה"ח 507)

(ב) תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א) יכולה להיות מוגשת על ידי מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער, או על ידי אחד מהוריהם או מאפוטרופסיהם, או על ידי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין.

(ג) הוגשה, שלא על ידי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין, תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), ובשעת הגשת התביעה לא מלאו למי שנישאה בהיותה נערה או למי שנישא בהיותו נער שמונה עשרה שנים תמימות, ופקיד סעד ועובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין סבור שהדיון בתביעה יש בו ענין לכלל - רשאי הוא להופיע בדיון ולהשמיע בו את טענותיו.

(ד) אין נזקקים לתביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם –

(1) הוגשה התביעה על ידי מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער לפני שמלאו להם תשע עשרה שנים תמימות; או

(2) הוגשה התביעה על ידי אחד מהוריהם או מאפוטרופסיהם של מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער, או על ידי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין, לפני שמלאו להם שמונה עשרה שנים תמימות.

מיום 2.12.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2416 מיום 2.12.2013 עמ' 58 (ה"ח 470)

(ב) תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א) יכולה להיות מוגשת על ידי מי שנישאה בהיותה נערה קטינה או מי שנישא בהיותו נער קטין, או על ידי אחד מהוריהם או מאפוטרופסיהם, או על ידי עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין.

(ג) הוגשה, שלא על ידי עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין, תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), ובשעת הגשת התביעה לא מלאו למי שנישאה בהיותה נערה קטינה או למי שנישא בהיותו נער קטין שמונה עשרה שנים תמימות, ועובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין סבור שהדיון בתביעה יש בו ענין לכלל – רשאי הוא להופיע בדיון ולהשמיע בו את טענותיו.

(ד) אין נזקקים לתביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם –

(1) הוגשה התביעה על ידי מי שנישאה בהיותה נערה קטינה או מי שנישא בהיותו נער קטין לפני שמלאו להם תשע עשרה שנים תמימות; או

(2) הוגשה התביעה על ידי אחד מהוריהם או מאפוטרופסיהם של מי שנישאה בהיותה נערה קטינה או מי שנישא בהיותו נער קטין, או על ידי עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין, לפני שמלאו להם שמונה עשרה שנים תמימות.

נסיבות מקילות

4.    בקביעת ענשו של אדם שיצא חייב בדין על עבירה לפי פסקה (א) של סעיף 2, יביא בית המשפט בחשבון, כגורם לקולא, את העובדות הבאות:

(א)  אותו אדם התיר או הסכים להתיר את קשר הנישואין, לפי דרישת בן זוגו, בהתאם להוראות החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים;

(ב)  אותו אדם קיים פסק דין להתרת קשר הנישואין, שניתן מאת בית משפט או מאת בית דין מוסמך.

מיום 5.8.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 319 (ה"ח 2728)

4. בקביעת ענשו של אדם שיצא חייב בדין על עבירה לפי פסקה (א) של סעיף 2, יביא בית המשפט בחשבון, כגורם להמתקת העונש לקולא, את העובדות הבאות:

(א) אותו אדם התיר או הסכים להתיר את קשר הנישואין, לפי דרישת האשה בן זוגו, בהתאם להוראות החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים;

(ב) אותו אדם קיים פסק דין להתרת קשר הנישואין, שניתן מאת בית משפט או מאת בית דין מוסמך.

היתר נישואי קטין או קטינה

5.    (א)  על אף האמור בחוק זה, רשאי בית המשפט לענייני משפחה לתת היתר לנישואי קטין או קטינה אם מלאו להם שש עשרה שנים, ולדעת בית המשפט קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטין או הקטינה, לפי העניין, המצדיקות מתן היתר זה; בית המשפט לענייני משפחה יכריע בבקשה למתן היתר לאחר ששמע את הקטין או הקטינה, לפי העניין.

           (ב)  לא יכריע בית המשפט לענייני משפחה בבקשה להיתר נישואין של קטין או קטינה שמלאו להם שש עשרה שנים אך טרם מלאו להם שבע עשרה שנים, אלא לאחר שקיבל תסקיר מאת עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין.

מיום 31.7.1960

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ך מס' 313 מיום 31.7.1960 עמ' 60 (ה"ח 399)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. (א) נערה שילדה לאיש או שהיא בהריונה ממנו- יכול בית המשפט המחוזי, שמקום מגורי הנערה הוא בתחום שיפוטו, להרשות את נישואיה לאותו איש, לפי בקשתה, או לפי בקשת אחד מהוריה או מאפוטרופסיה, או לפי בקשת האיש.

(ב) נערכו נישואי נערה שהורשו לפי סעיף קטן (א)- לא יחולו לגביהם הוראות סעיף 2.

מיום הקמתו של בית משפט לענייני משפחה

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1537 מיום 7.8.1995 עמ' 397 (ה"ח 2330)

על אף האמור בחוק זה רשאי בית משפט מחוזי בית משפט לענייני משפחה להרשות נישואי נערה -

מיום 5.8.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 319 (ה"ח 2728)

היתר נישואי נערה או נער

5. על אף האמור בחוק זה רשאי בית משפט לענייני משפחה להרשות נישואי נערה לתת היתר -

(1) לנישואי נערה - אם היא ילדה או הרתה לאיש אשר לו ברצונה להינשא;

(1א) לנישואי נער - אם האישה אשר ברצונו לשאת הרתה או ילדה לו;

(2) לנישואי נערה או נער - אם מלאו לנערה להם שש עשרה שנה ולדעת בית המשפט קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן היתר זה.

מיום 2.12.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2416 מיום 2.12.2013 עמ' 58 (ה"ח 470)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

היתר נישואי נערה או נער

5. על אף האמור בחוק זה רשאי בית משפט לענייני משפחה לתת היתר -

(1) לנישואי נערה - אם היא ילדה או הרתה לאיש אשר לו ברצונה להינשא;

(1א) לנישואי נער - אם האישה אשר ברצונו לשאת הרתה או ילדה לו;

(2) לנישואי נערה או נער - אם מלאו להם שש עשרה שנה ולדעת בית המשפט קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן היתר זה.

בקשה להיתר נישואין

5א.     בקשה להיתר נישואין לפי סעיף 5 תוגש על ידי הקטינה או הקטין או על ידי אחד מהוריהם או אפוטרופסיהם או על ידי מי שמבקש להינשא להם.

מיום 31.7.1960

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ך מס' 313 מיום 31.7.1960 עמ' 60 (ה"ח 399)

הוספת סעיף 5א

מיום 5.8.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 319 (ה"ח 2728)

5א. בקשה להיתר נישואין לפי סעיף 5 תוגש על ידי הנערה או הנער או על ידי אחד מהוריה מהוריהם או אפוטרופסיה אפוטרופסיהם  או על ידי האיש על ידי מי שמבקש להינשא להם.

מיום 2.12.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2416 מיום 2.12.2013 עמ' 58 (ה"ח 470)

5א. בקשה להיתר נישואין לפי סעיף 5 תוגש על ידי הנערה הקטינה או הנער הקטין או על ידי אחד מהוריהם או אפוטרופסיהם  או על ידי מי שמבקש להינשא להם.

נישואין לפי היתר

5ב.     סעיף 2 לא יחול על נישואין שנערכו בהיתר לפי סעיף 5.

מיום 31.7.1960

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ך מס' 313 מיום 31.7.1960 עמ' 60 (ה"ח 399)

הוספת סעיף 5ב

תיקון פקודת החוק הפלילי, 1936

6.    פקודת החוק הפלילי, 1936, תתוקן כך:

           (א)  בסעיף 182 –

(1)   הנקודתיים והמקף אחרי המלים "כל אדם" – יימחקו;

(2)   הסימן "(א)" בראשית פסקה (א) – יימחק;

(3)   במקום הנקודה-פסיק והמלה "או" בסוף פסקה (א) יבוא פסיק;

(4)   פסקות (ב) ו-(ג) – בטלות;

           (ב)  סעיף 183 – בטל.

ביצוע

7.    שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

דיווח לכנסת

8.       (א)  מדי שנה, ב-1 במרס, יימסר לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (בסעיף זה – הוועדה), דיווח בכתב, כמפורט בסעיפים קטנים (ב) עד (ו), על יישום הוראות חוק זה, בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הדיווח.

           (ב)  שר המשפטים ידווח לוועדה על אלה:

(1)   מספר הבקשות שהוגשו לבתי המשפט לענייני משפחה למתן היתר נישואין;

(2)   מספר הקטינים והקטינות שקיבלו היתר נישואין מבתי המשפט לענייני משפחה, בחלוקה לפי גילאים;

(3)   הנסיבות שבשלהן ניתנו היתרי נישואין לפי סעיף 5;

(4)   מספר כתבי האישום שהוגשו בכל מחוז בשל עבירות לפי סעיף 2;

(5)   מספר פסקי הדין שניתנו בהליכים לפי סעיף 2, ושיעורי ההרשעה והזיכוי מתוכם;

(6)   גזרי הדין שניתנו בהליכים לפי סעיף 2;

(7)   מספר הקטינים והקטינות שנישאו ורושמי הנישואין או בתי הדין הדתיים התבקשו לערוך את נישואיהם או לרשמם, בחלוקה לפי גילאים – לעניין רושמי נישואין ובתי דין דתיים שבשטח הפעולה של משרד המשפטים; בסעיף זה, "רושם נישואין" – הרשות הרושמת כהגדרתה בפקודת הנישואין והגירושין (רישום).

           (ג)   השר לשירותי דת ידווח לוועדה על מספר הקטינים והקטינות שנישאו ורושמי הנישואין התבקשו לערוך את נישואיהם או לרשמם, בחלוקה לפי גילאים – לעניין רושמי נישואין ובתי דין דתיים שבשטח הפעולה של המשרד לשירותי דת.

           (ד)  שר הפנים ידווח לוועדה על אלה:

(1)   מספר הקטינים והקטינות שנישאו ופקיד הרישום כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, התבקש לרשום את נישואיהם באותה שנה, בחלוקה לפי גילאים, לפי לשכות רשות האוכלוסין וההגירה, ולפי נישואין בהיתר בית המשפט לענייני משפחה ובלא היתר;

(2)   מספר התלונות שהגיש משרד הפנים למשטרה בשל עבירות לפי סעיף 2, בחלוקה לפי לשכות רשות האוכלוסין וההגירה.

           (ה)  שר הרווחה והשירותים החברתיים ידווח לוועדה על מספר התסקירים שהוגשו לבתי המשפט לענייני משפחה בהליכים לפי חוק זה.

           (ו)   השר לביטחון הפנים ידווח לוועדה על אלה:

(1)   מספר התלונות שהוגשו למשטרה בשל עבירות לפי סעיף 2, ומספר התלונות מתוכן שהגיש משרד הפנים;

(2)   מספר החקירות שנערכו בשל עבירות לפי סעיף 2;

(3)   מספר התיקים בשל עבירות לפי סעיף 2 שהועברו לפרקליטות לשם הגשת כתב אישום.

מיום 2.12.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2416 מיום 2.12.2013 עמ' 58 (ה"ח 470)

הוספת סעיף 8

                                      דוד בן-גוריון                 פנחס רוזן

                                                    ראש הממשלה                      שר המשפטים

     יוסף שפרינצק

     יושב ראש הכנסת

ממלא מקום נשיא המדינה

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"י מס' 57 מיום 9.8.1950 עמ' 286.

תוקן ס"ח תשי"ט מס' 264 מיום 24.12.1958 עמ' 8 (ה"ח תשי"ט מס' 399 עמ' 415) – תיקון מס' 1 בסעיף 8(ב) לחוק לתיקון סדרי המינהל (הנמקות), תשי"ט-1958.

ס"ח תש"ך מס' 313 מיום 31.7.1960 עמ' 60 (ה"ח תשי"ט מס' 399 עמ' 415) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ה מס' 1537 מיום 7.8.1995 עמ' 397 (ה"ח תשנ"ה מס' 2330 עמ' 153) – תיקון מס' 3 בסעיף 12 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995; ר' סעיף 27 לענין הוראות מעבר. $$$

27. (א) הקמת בתי משפט לעניני משפחה, שידונו בכלל עניני המשפחה, תושלם בכל הארץ, לא יאוחר מתום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה.

 (ב) הוקם בית משפט לעניני משפחה, תוקם בו יחידת סיוע, כאמור בסעיף 5, לא יאוחר מתום ששה חודשים מיום הקמתו.

 (ג) תובענות או סוגי תובענות בעניני משפחה, שהיו תלויות ועומדות ביום תחילתו של חוק זה בבית משפט מחוזי או בבית משפט שלום, רשאי מנהל בתי המשפט באישור שר המשפטים להורות בצו על העברתן לבית משפט שלום, שהוסמף לשבת כבית משפט לעניני משפחה, לאחר תיאום עם הנשיאים של בתי המשפט הנוגעים בדבר; בבית המשפט שאליו הועברה תובענה כאמור רשאי להמשיך ולדון בה מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם.

 (ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), רשאי נשיא בית המשפט שבו נדונה התובענה, לבקשת בעל הדין, להורות כי התובענה תמשיך להידון באותו בית משפט.

 (ה) בכל תחום שיפוט שטרם הוקם בו בית משפט לעניני משפחה יידונו עניני המשפחה וערעורים על החלטות ראש ההוצאה לפועל, בענין ביצוע פסק דין בעניני משפחה, בבית המשפט המוסמך לכך ערב תחילתו של חוק זה, ובאותו תחום לא יחולו הוראות חוק זה. ###

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 318 (ה"ח תשנ"ח מס' 2728 עמ' 426) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 74 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 5 בסעיף 1 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

ס"ח תשע"ד מס' 2416 מיום 2.12.2013 עמ' 58 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 470 עמ' 208) – תיקון מס' 6.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות