פקודת הארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ), מס' 7 לש' תש"ט-1948

בטחון – שעת חירום – יציאה לחוץ לארץ

דיני חוקה  – כניסה ויציאה מישראל – יציאה לחוץ לארץ – שעת חירום

תוכן ענינים

2

Go

הארכת תוקף

סעיף 1

2

Go

שמירת תוקף

סעיף 2

2

Go

ביטול

סעיף 3

2

Go

תוקף הפקודה

סעיף 4

2

Go

שם

סעיף 5

2

Go

תוספת


פקודת הארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ), מס' 7 לש' תש"ט-1948*

           מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:

הארכת תוקף

1.    תקפן של תקנות-שעת-חירום (יציאה מהמדינה), תש"ח-1948, בנוסחן המתוקן הניתן בתוספת לפקודה זו, מוארך בזה עד שתפורסם הכרזה של מועצת המדינה הזמנית, בהתאם לסעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, כי חדל מצב החירום להתקיים.

שמירת תוקף

2.    תיקון הנוסח של התקנות האמורות לא יפגע בכל היתר שניתן או בכל פעולה אחרת שנעשתה על פיהן.

ביטול

3.    שר העליה[1] רשאי בכל עת, על ידי צו שיפורסם ברשומות, לבטל את התקנות האמורות, כולן או מקצתן.

תוקף הפקודה

4.    תקפה של פקודה זו הוא מיום כ"ב בחשון תש"ט (24 בנובמבר 1948).

שם

5.    פקודה זו תיקרא בשם "פקודת הארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ), תש"ט-1948".

תוספת

לנוסח תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ), תש"ח-1948 כולל התיקונים שנעשו בהן* פורסמה ע"ר מס' 33 מיום 19.11.1948, תוס' א', עמ' 45.

התקנות בנוסחן המקורי פורסמו ע"ר מס' 17 מיום 25.8.1948, תוס' ב'; ר' התקנות בנוסחן כיום במאגר המשולב.

[1] סמכויות שר העליה לפי פקודה זו ולפי תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ לארץ) לא הועברו, אחרי ביטול משרד העליה, לשר אחר, אך למעשה משתמש בהן שר הפנים אשר נתונות לו את הסמכויות לפי תקנות 3(ג) ו-3(ד) לתקנות-שעת-החירום. לפי ההודעה שפורסמה בי"פ תשי"ג מס' 255 מיום 16.10.1952 עמ' 77, העבירה הממשלה גם לשר החוץ את הסמכויות הנתונות לשר העליה, הדרושות לביצוע הפקודה והתקנות מחוץ לישראל.