נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), תשל"ט-1979

בטחון – שעת חירום – מעצרים ועצורים

עונשין ומשפט פלילי – ענישה, מאסר ומעצר – סמכויות ומעצר בשע"ח

תוכן ענינים

2

Go

תחולה

סעיף 1

2

Go

צו מעצר

סעיף 2

2

Go

ביצוע

סעיף 3

2

Go

ביקורת שיפוטית  על צו המעצר

סעיף 4

2

Go

עיון תקופתי מחדש

סעיף 5

2

Go

סטיה מדיני הראיות

סעיף 6

2

Go

ערעור

סעיף 7

2

Go

נוכחות העציר וייצוג

סעיף 8

2

Go

דלתיים סגורות

סעיף 9

2

Go

נשיא תורן  במקום נשיא

סעיף 10

2

Go

איסור אצילה

סעיף 11

2

Go

ביטול

סעיף 12

3

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 13

3

Go

הוראות מעבר

סעיף 14

3

Go

תחילה

סעיף 15


חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), תשל"ט-1979*

תחולה

1.    חוק זה לא יחול אלא בתקופה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.

צו מעצר

2.    (א)  היה לשר הבטחון יסוד סביר להניח שטעמי בטחון המדינה או בטחון הציבור מחייבים שאדם פלוני יוחזק במעצר, רשאי הוא, בצו בחתימת ידו, להורות על מעצרו של האדם לתקופה שתצויין בצו ושלא תעלה על ששה חדשים.

           (ב)  היה לשר הבטחון יסוד סביר להניח, ערב פקיעת תקפו של צו לפי סעיף קטן (א) (להלן - צו המעצר המקורי), שטעמי בטחון המדינה או בטחון הציבור עדיין מחייבים את החזקתו של העציר במעצר, רשאי הוא, בצו בחתימת ידו, להורות מפעם לפעם על הארכת תקפו של צו המעצר המקורי לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים, ודין צו ההארכה לכל דבר כדין צו המעצר המקורי.

           (ג)   היה לראש המטה הכללי יסוד סביר להניח שקיימים התנאים שבהם רשאי שר הבטחון לצוות על מעצרו של אדם לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא, בצו בחתימת ידו, להורות על מעצרו של אותו אדם, לתקופה שלא תעלה על 48 שעות ולא תהא ניתנת להארכה על ידי צו של המטה הכללי.

           (ד)  צו לפי סעיף זה יכול שיינתן שלא במעמד האדם שעל מעצרו הוא חל.

ביצוע

3.    צו מעצר לפי חוק זה יבוצע על ידי שוטר או חייל כמשמעותו בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955, וישמש אסמכתה לחבישתו של העציר במקום מעצר שנקבע בצו המעצר או בצו מאוחר יותר, בתנאים שקבע שר המשפטים בתקנות בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והבטחון של הכנסת; בתקנות כאמור ניתן לקבוע בין השאר הוראות בדבר משמעת העצירים במקומות המעצר.

ביקורת שיפוטית  על צו המעצר (תיקון מס' 1)  תש"ם-1980

4.    (א)  נעצר אדם על פי צו שר הבטחון לפי חוק זה, יובא תוך 48 שעות ממעצרו, ואם היה בתכוף לפני כן במעצר על פי צו ראש המטה הכללי - תוך 48 שעות ממעצרו לפי צו ראש המטה הכללי, לפני נשיא בית משפט מחוזי והנשיא רשאי לאשר את צו המעצר, לבטלו או לקצר את תקופת המעצר שבו; לא הובא העציר לפני הנשיא ולא הוחל בדיון לפניו תוך 48 השעות כאמור, ישוחרר העציר, זולת אם קיימת עילה אחרת למעצרו לפי כל דין.

           (ב)  לא יובאו במנין 48 השעות האמורות ימי מנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, הנהוגים לגבי נשיא בית המשפט המחוזי.

           (ג)   נשיא בית המשפט המחוזי יבטל את צו המעצר אם הוכח לו שהטעמים שבגללם ניתן לא היו טעמים עניניים של בטחון המדינה או של בטחון הציבור או שניתן שלא בתום לב או מתוך שיקולים שלא לענין.

(תיקון מס' 1) תש"ם-1980

           (ד)  סעיף זה אינו גורע מסמכותו של שר הבטחון לבטל צו מעצר שנתן לפי חוק זה, בין לפני אישורו לפי סעיף זה ובין לאחריו.

מיום 13.6.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ם מס' 973 מיום 13.6.1980 עמ' 139 (ה"ח 1425)

4. (א) נעצר אדם על פי צו שר הבטחון לפי חוק זה, יובא תוך 48 שעות ממעצרו, ואם היה בתכוף לפני כן במעצר על פי צו ראש המטה הכללי - תוך 48 שעות ממעצרו לפי צו ראש המטה הכללי, לפני נשיא בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נעצר נשיא בית משפט מחוזי והנשיא רשאי לאשר את צו המעצר, לבטלו או לקצר את תקופת המעצר שבו; לא הובא העציר לפני הנשיא ולא הוחל בדיון לפניו תוך 48 השעות כאמור, ישוחרר העציר, זולת אם קיימת עילה אחרת למעצרו לפי כל דין.

(ב) לא יובאו במנין 48 השעות האמורות ימי מנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, הנהוגים לגבי נשיא בית המשפט המחוזי.

(ג) נשיא בית המשפט המחוזי יבטל את צו המעצר אם הוכח לו שהטעמים שבגללם ניתן לא היו טעמים עניניים של בטחון המדינה או של בטחון הציבור או שניתן שלא בתום לב או מתוך שיקולים שלא לענין.

(ד) סעיף זה אינו גורע מסמכותו של שר הבטחון לבטל צו מעצר שנתן לפי חוק זה, בין לפני אישורו לפי סעיף זה ובין לאחריו.

עיון תקופתי מחדש

5.    אושר צו מעצר לפי חוק זה בשינוי או בלי שינוי, ידון נשיא בית המשפט המחוזי מחדש בענין המעצר לא יאוחר משלושה חדשים אחרי אישור המעצר לפי סעיף 4 או אחרי מתן החלטה לפי סעיף זה או תוך תקופה קצרה יותר שקבע הנשיא בהחלטתו, כל עוד לא שוחרר העציר; לא החל הדיון לפני הנשיא תוך התקופה האמורה, ישוחרר העציר, זולת אם קיימת עילה אחרת למעצרו לפי כל דין.

סטיה מדיני הראיות

6.    (א)  בהליכים לפי סעיפים 4 ו-5 מותר לסטות מדיני הראיות, אם נשיא בית המשפט המחוזי משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית משפט צדק.

           (ב)  כל אימת שיוחלט לסטות מדיני הראיות, יירשמו הטעמים שהניעו למתן ההחלטה.

           (ג)   בהליכים לפי סעיפים 4 ו-5 רשאי נשיא בית המשפט המחוזי לקבל ראיה אף שלא בנוכחות העציר או בא-כוחו או בלי לגלותה להם אם, אחרי שעיין בראיה או שמע טענות, אף שלא בנוכחות העציר ובא כוחו, שוכנע שגילוי הראיה לעציר או לבא כוחו עלול לפגוע בבטחון המדינה או בבטחון הציבור; הוראה זו אינה גורעת מכל זכות שלא למסור ראיה לפי פרק ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.

ערעור

7.    (א)  החלטת נשיא בית המשפט המחוזי לאשר צו מעצר, בשינויים או בלי שינויים, לבטלו או לשנותו, וכן החלטתו לפי סעיף 5, ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון, שידון בערעור בשופט יחיד; לבית המשפט העליון יהיו כל הסמכויות שהוענקו לנשיא בית המשפט המחוזי לפי חוק זה.

           (ב)  הערעור לא יעכב את ביצוע הצו, אלא אם נשיא בית המשפט המחוזי או נשיא בית המשפט העליון החליט אחרת.

נוכחות העציר וייצוג

8.    (א)  בכפוף לאמור בסעיף 6(ג) רשאי עציר להיות נוכח בכל דיון לפי סעיפים 4, 5 ו-7.

(תיקון מס' 1) תש"ם-1980

           (ב)  שר המשפטים רשאי בצו להגביל את זכות הייצוג בהליכים לפי חוק זה למי שאושר לשמש סניגור בבתי הדין הצבאיים באישור בלתי מסוייג כאמור בסעיף 318(ג) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

מיום 13.6.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ם מס' 973 מיום 13.6.1980 עמ' 139 (ה"ח 1425)

(ב) שר המשפטים רשאי בצו להגביל את זכות הייצוג בהליכים לפי חוק זה למי שאושר לשמש סניגור צבאי סניגור בבתי הדין הצבאיים באישור בלתי מסוייג כאמור בסעיף 318(ג) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.

דלתיים סגורות

9.    הדיון בהליכים לפי חוק זה יתקיים בדלתיים סגורות.

נשיא תורן במקום נשיא (תיקון מס' 1)  תש"ם-1980

10.   נבצר מסיבה כלשהי מנשיא בית משפט מחוזי למלא תפקידו לפי חוק זה, יבוא במקומו נשיא תורן של אותו בית משפט.

מיום 13.6.1980

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ם מס' 973 מיום 13.6.1980 עמ' 139 (ה"ח 1425)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

נשיא בית המשפט המחוזי

10. נבצר מסיבה כלשהי מנשיא בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נעצר העציר, למלא תפקידיו לפי חוק זה, יבוא במקומו הנשיא התורן, ואם נבצר אף מהנשיא התורן למלא תפקידים אלה, יבוא במקומו הנשיא של בית משפט מחוזי אחר.

איסור אצילה

11.   סמכויות שר הבטחון לפי חוק זה אינן ניתנות לאצילה.

ביטול ת"ט תשל"ט-1979

12.   תקנות 85(1)(י) ו-111 עד 112ב לקנות ההגנה (שעת-חירום), 1945 – בטלות.

מיום 27.7.1979

ת"ט תשל"ט-1979

ס"ח תשל"ט מס' 940 מיום 27.7.1979 עמ' 126

12. תקנות 85(י) 85(1)(י) ו-111 עד 112ב לתקנות ההגנה (שעת-חירום), 1945 – בטלות.

ביצוע ותקנות

13.   שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט – תקנות הקובעות את סדרי הדין בהליכים לפי חוק זה ואת המועד להגשת ערעור ולעשיית פעולה אחרת לפי חוק זה.

הוראות מעבר

14.   (א)  כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיף 3, יחולו על המעצר במקומות המעצר כאמור באותו סעיף הצווים וההוראות שניתנו על פי תקנה 111(6) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, והם בתוקף בתכוף לפני תחילתו של חוק זה; אולם עצירים לפי חוק זה יופרדו בכל מקרה מאסירים שפוטים ומעצירים הממתינים למשפטם.

           (ב)  מי שהיה עציר בתכוף לפני תחילתו של חוק זה מכוח תקנה 111 האמורה, רואים אותו כאילו נעצר על פי חוק זה ביום תחילתו, לתקופה של ששה חדשים או לתקופה שתסתיים במועד שנקבע בצו שלפיו נעצר, הכל לפי המוקדם, וכאילו נשיא בית המשפט המחוזי אישר את המעצר.

תחילה

15.   תחילתו של חוק זה ביום ה-90 לאחר פרסומו ברשומות.

                                                           מנחם בגין                      שמואל תמיר

                                                                            ראש הממשלה                          שר המשפטים

                     יצחק נבון

                           נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשל"ט מס' 930 מיום 13.3.1979 עמ' 76 (ה"ח תשל"ח מס' 1360 עמ' 294).

ת"ט ס"ח תשל"ט מס' 940 מיום 27.7.1979 עמ' 126.

תוקן ס"ח תש"ם מס' 973 מיום 13.6.1980 עמ' 139 (ה"ח תש"ם מס' 1425 עמ' 64) – תיקון מס' 1.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות