נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סיוע משפטי

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין

תוכן ענינים

סעיף 1

הקמת לשכות סיוע משפטי

Go

3

סעיף 2

מתן שירות

Go

3

סעיף 3

בקשה לקבלת שירות

Go

3

סעיף 4

דחיית הבקשה, הפסקת שירות והחזרת הוצאות

Go

3

סעיף 5

ערעור

Go

3

סעיף 6

הוצאות המשפט

Go

3

סעיף 6א

ייחוד השכר

Go

3

סעיף 6ב

סייג לשחרור עורך דין

Go

3

סעיף 7

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 8

שמירת דינים

Go

4

סעיף 9

תחילה ותחולה הדרגתית

Go

4

 


חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972*

הקמת לשכות סיוע משפטי

1.    (א)  שר המשפטים מוסמך להקים לשכות סיוע משפטי; דבר הקמתה של לשכת סיוע משפטי יפורסם ברשומות, בציון מקום מושבה ואזור פעולתה.

           (ב)  בראש כל לשכת סיוע משפטי יעמוד חבר לשכת עורכי הדין (להלן - ראש הלשכה).

מתן שירות (תיקון מס' 3) תשס"ג-2003

2.    לשכת סיוע משפטי תתן שירות משפטי, לרבות ההוצאות הכרוכות בו, בענינים ובהיקף שנקבעו בתקנות, למי שידו אינה משגת לשאת בהם, או למי שנקבע בתוספת בענינים ובהיקף שנקבעו בה; השירות יינתן על ידי עורך דין מבין עובדי לשכת הסיוע המשפטי או מחוצה לה, או על ידי אדם אחר הכשיר כדין ליתן את השירות.

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 536 (ה"ח 3147)

2. לשכת סיוע משפטי תתן שירות משפטי, לרבות ההוצאות הכרוכות בו, בענינים ובהיקף שנקבעו בתקנות, למי שידו אינה משגת לשאת בהם למי שידו אינה משגת לשאת בהם, או למי שנקבע בתוספת בענינים ובהיקף שנקבעו בה; השירות יינתן על ידי עורך דין מבין עובדי לשכת הסיוע המשפטי או מחוצה לה, או על ידי אדם אחר הכשיר כדין ליתן את השירות.

בקשה לקבלת שירות

3.    (א)  המבקש שירות משפטי יגיש ללשכת סיוע משפטי בקשה על כך בכתב.

           (ב)  השירות המשפטי יינתן אם נוכח ראש הלשכה, לפי מבחנים ששר המשפטים בהתייעצות עם שר הסעד קבע בתקנות, שאין ידו של המבקש משגת לשאת בהוצאות השירות.

           (ג)   ראש הלשכה רשאי לחקור את המבקש ולדרוש ממנו תצהיר ומידע, בעל פה ובכתב, להוכחת פרטי הבקשה.

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

           (ד)  תעודה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים של רשות מקומית, תשמש ראיה לכאורה שידו של המבקש אינה משגת לשאת בהוצאות השירות.

מיום 17.1.2018

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 114 (ה"ח 740)

(ד) תעודה מטעם לשכת הסעד המחלקה לשירותים חברתיים של רשות מקומית, תשמש ראיה לכאורה שידו של המבקש אינה משגת לשאת בהוצאות השירות.

דחיית הבקשה, הפסקת שירות והחזרת הוצאות

4.    ראש הלשכה רשאי לדחות בקשת שירות משפטי, אם היה סבור שענינו של המבקש אינו אלא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות, ורשאי הוא להורות שיופסק שירות שהוחל בו וכי המבקש יחזיר הוצאות שהוציאה הלשכה על שירות שנתנה, הכל כפי שנקבע בתקנות.

ערעור

5.    (א)  על החלטה של ראש הלשכה לפי סעיפים 3 ו-4, רשאי המבקש לערער לפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה, בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות.

           (ב)  הערעור יהיה לפני שופט אחד, והחלטתו תהיה סופית.

           (ג)   בית המשפט רשאי לשקול מחדש ענינו של המערער, על סמך ההנחיות שבסעיפים 3 ו-4.

הוצאות המשפט

6.    הוצאות ושכר טרחת עורך דין שנפסקו לטובת אדם שניתן לו סיוע משפטי, רואים כאילו נפסקו לטובת אוצר המדינה; הוצאות סבירות שהוציא אדם עצמו תשלם לו הלשכה מתוך הסכום שנפסק; והכל במידה שבית המשפט לא הורה הוראה אחרת.

ייחוד השכר (תיקון מס' 1) תשמ"ה-1985

6א.     עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי חוק זה, לא יקבל שכר טרחה והוצאות אלא לפי תקנות שהותקנו לפי חוק זה.

מיום 7.8.1985

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ה מס' 1155 מיום 7.8.1985 עמ' 198 (ה"ח 1546)

הוספת סעיף 6א

סייג לשחרור עורך דין (תיקון מס' 1) תשמ"ה-1985

6ב.     עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי חוק זה, לא ישתחרר מהמינוי אלא באישור ראש הלשכה שמינה אותו.

מיום 7.8.1985

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ה מס' 1155 מיום 7.8.1985 עמ' 198 (ה"ח 1546)

הוספת סעיף 6ב

 

ביצוע ותקנות

7.    שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות –

(1)   הקמת לשכות סיוע משפטי;

(2)   הענינים שבהם יינתנו שירותים משפטיים;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ט-1999

(3)   היקף השירותים המשפטיים לסוגיהם שיינתנו למבקשים והכללים למתן שירותים אלה, וכן חובת השתתפות עצמית של המבקשים בהוצאות מתן השירות המשפטי;

(4)   הנסיבות שבהן רשאי ראש הלשכה להורות שיופסק מתן שירות שהוחל בו והנסיבות שבהן חייב המקבל שירות משפטי להחזיר הוצאות, שהלשכה הוציאה על שירותים שניתנו;

(5)   הסדרים למתן שירות משפטי לפי חוק זה בידי עורכי דין שאינם מעובדי לשכת סיוע משפטי ולתשלום שכר טרחה והוצאות לעורכי דין כאלה;

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

תקנות לענין פסקאות (1) עד (4), יתקין שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר, תקנות לענין פסקה (3) גם בהתייעצות עם לשכת עורכי הדין, ותקנות לענין פסקה (5) בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם לשכת עורכי הדין.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 114 (ה"ח 2785)

(3) היקף השירותים המשפטיים לסוגיהם שיינתנו למבקשים והכללים למתן שירותים אלה, וכן חובת השתתפות עצמית של המבקשים בהוצאות מתן השירות המשפטי.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 422 (ה"ח 143)

(5) הסדרים למתן שירות משפטי לפי חוק זה בידי עורכי דין שאינם מעובדי לשכת סיוע משפטי ולתשלום שכר טרחה והוצאות לעורכי דין כאלה;

תקנות לענין פסקאות (1) עד (4), יתקין שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר ותקנות לענין פסקאות (3) ו-(5), בהתייעצות עם לשכת עורכי הדין שר האוצר, תקנות לענין פסקה (3) גם בהתייעצות עם לשכת עורכי הדין, ותקנות לענין פסקה (5) בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם לשכת עורכי הדין.

שמירת דינים

8.    אין בחוק זה כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט למנות סניגור בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.

תחילה ותחולה הדרגתית (תיקון מס' 3) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 9) תשס"ט-2008

9.       (א)  (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

           (ב)  ייצוג כאמור בפרט 2 בתוספת יוחל בהדרגה לפי אזורים, בבתי חולים ובמועדים כפי שיקבע שר המשפטים בצווים ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מיום י"ב בניסן התשס"ז (31 במרס 2007)[1].

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 537 (ה"ח 3147)

הוספת סעיף 9

 

מיום 15.3.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1931 מיום 15.3.2004 עמ' 318 (ה"ח 3145)

9. (א) מתן השירות המשפטי כאמור בפרט 1 בתוספת יוחל בהדרגה, בהתאם לצווים שיקבע שר המשפטים; ההחלה יכול שתהיה לפי מקומות, אזורים או סוגי הליכים, ותושלם לא יאוחר מיום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006).

(ב) ייצוג כאמור בפרט 2 בתוספת יוחל בהדרגה לפי אזורים, בבתי חולים ובמועדים כפי שיקבע שר המשפטים בצווים ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מיום י"ב בניסן התשס"ז (31 במרס 2007).

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2191 מיום 16.11.2008 עמ' 95 (ה"ח 404)

ביטול סעיף קטן 9(א)

הנוסח הקודם:

(א) מתן השירות המשפטי כאמור בפרט 1 בתוספת יוחל בהדרגה, בהתאם לצווים שיקבע שר המשפטים; ההחלה יכול שתהיה לפי מקומות, אזורים או סוגי הליכים, ותושלם לא יאוחר מיום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006).

 

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2003

תוספת

(סעיף 2)

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 537 (ה"ח 3147)

הוספת תוספת

(תיקון מס' 6) תשס"ז-2006 (תיקון מס' 9) תשס"ט-2008

1.        לאדם שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 375א או 377א(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או עבירות נלוות, בכל הנוגע –

(א)  להליכים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, וסעיף 3 לא יחול;

(ב)  להליכים אזרחיים הנובעים מביצוע העבירות כאמור, וסעיף 3 לא יחול.

מיום 29.10.2006 (בכפוף להוראת שעה להלן)

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 5 (ה"ח 231)

1. לאדם שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 203א סעיף 377א(א)(5) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או עבירות נלוות, בכל הנוגע –

 

מיום 29.10.2006 עד יום 15.9.2008

הוראת שעה תשס"ז-2006

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 5 (ה"ח 231)

1. לאדם שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 377א(א)(5) סעיף 375א או 377א(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או עבירות נלוות, בכל הנוגע –

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2191 מיום 16.11.2008 עמ' 95 (ה"ח 404)

1. לאדם שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 377א(א)(5) סעיפים 375א או 377א(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או עבירות נלוות, בכל הנוגע –

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

2.        לחולה המאושפז על פי הוראת אשפוז או הנמצא בטיפול מרפאתי על פי הוראה לטיפול מרפאתי, לפי הוראות חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, בכל הנוגע –

ת"ט תשס"ד-2004

(א)  לייצוג לפי סעיף 29א בדיונים בפני ועדה פסיכיאטרית, וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו;

(ב)  לייצוג לפי סעיף 29א בדיונים בערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי הוראות סעיף 29 לחוק האמור, וסעיף 3 לא יחול.

מיום 15.3.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1931 מיום 15.3.2004 עמ' 318 (ה"ח 3145)

הוספת פרט 2

 

מיום 1.8.2004

ת"ט תשס"ד-2004

ס"ח תשס"ד מס' 1953 מיום 1.8.2004 עמ' 488

2. לחולה המאושפז על פי הוראת אשפוז או הנמצא בטיפול מרפאתי על פי הוראה לטיפול מרפאתי, לפי הוראות חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א - 1991, בכל הנוגע –

(א) לייצוג לפי סעיף 29א בדיונים בפני ועדה פסיכיאטרית כאמור בסעיף 28 לחוק האמור, וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו;

(ב) לייצוג לפי סעיף 29א בדיונים בערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי הוראות סעיף 29 לחוק האמור, וסעיף 3 לא יחול.

(תיקון מס' 7) תשס"ז-2007

3.        לקטין שבן משפחתו הגיש בקשה למתן צו הגנה מפניו לפי הוראות סעיף 3א לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, בכל הנוגע –

(א)  לייצוג בהליך לפי סעיף 3א(ב)(4) לחוק האמור, וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו;

(ב)  לייצוג בערעור על החלטה לפי סעיף 3א(ב)(4) לחוק האמור, וסעיף 3 לא יחול.

מיום 28.3.2007

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ז מס' 2092 מיום 28.3.2007 עמ' 294 (ה"ח 130)

הוספת פרט 3

(תיקון מס' 8) תשס"ח-2008

4.        למשתתף כהגדרתו בסעיף 37 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004, בכל הנוגע להליכים לפי סעיפים 46 ו-47 לחוק האמור ולהליכים אחרים הנובעים מהם, וסעיף 3 לא יחול.

מיום 3.4.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2131 מיום 3.2.2008 עמ' 172 (ה"ח 339)

הוספת פרט 4

(תיקון מס' 10) תשע"א-2010 ת"ט תשע"א-2011 ת"ט תשע"ב-2012

5.        להורה לפי הוראות סעיף 24 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, בכל הנוגע –

(א)  לייצוג בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו-13א לחוק האמור – וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו;

(ב)  לייצוג בערעור על החלטה בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו-13א לחוק האמור – וסעיף 3 לא יחול.

מיום 23.6.2011

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"א מס' 2268 מיום 23.12.2010 עמ' 116 (ה"ח 268)

ת"ט תשע"א-2011

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 300

ת"ט תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2346 מיום 22.3.2012 עמ' 228

הוספת פרט 5

(תיקון מס' 11) תשע"ג-2013

6.        לאדם, בכל הנוגע –

(א)  לקבלת ייעוץ ראשוני בעניין זכויותיו לקבלת תגמולים כניצול שואה, וסעיף 3 לא יחול; לעניין זה, "תגמולים" – קצבה, מענק שנתי או הטבה כאמור בפסקה (ב), וכן קצבה, מענק שנתי או הטבה אחרים הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם;

(ב)  להליכים שהוא נוקט בבית משפט או בוועדת עררים לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה לפי ההוראות המפורטות להלן, וסעיף 3 לא יחול:

(1)   חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן – חוק נכי המלחמה בנאצים);

(2)   חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן – חוק נכי רדיפות הנאצים);

(3)   פרק א' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורת בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001;

(4)   חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007;

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2017

(5)   סעיף 4(א)(4) או 64(ג) לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 או 67ח לחוק האמור, לרבות כפי שהוחל בסעיף 67ט לאותו חוק;

(תיקון מס' 13) תשע"ה-2014

(ג)   להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שהוגשו בידי מי שייצג אותו בעניין זכויותיו לקבלת תגמולים כניצול שואה או בידי מי שסייע לו להגיש תביעה לקבלת תגמולים כאמור, וסעיף 3 לא יחול; לעניין זה, "תגמולים" – כהגדרתם בפרט משנה (א);

(תיקון מס' 13) תשע"ה-2014

(ד)  להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שהוגשו בידי מי שייצג אותו בעניין זכויותיו לקבלת קצבה או תשלום לפי התיקון הראשון לחוק הגרמני לתשלום קצבאות לעובדי גטאות, שנכנס לתוקף ביום 1 באוגוסט 2014, או בידי מי שסייע לו להגיש תביעה לקבלת קצבה או תשלום כאמור;

(תיקון מס' 13) תשע"ה-2014 (תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

(ה)  להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שעניינם תביעה של ניצול שואה להחזרת שכר טרחה כמפורט להלן, וסעיף 3 לא יחול:

(1)   החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה העולה על סכום כאמור בסעיף 22א(ב) או (ה) לחוק נכי רדיפות הנאצים, בעילה לפי סעיף 22ג לחוק האמור;

(2)   החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה בעילה של ניתוק הקשר בין הגשת התביעה ובין ההחלטה המינהלית כהגדרתה בסעיף 22א(ב) או (ה) לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(3)   החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה בעילה לפי סעיפים 14, 15, 17 או 18 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973;

(תיקון מס' 13) תשע"ה-2014 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(ו)   להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שעניינם תביעה להחזרת סכום שנגבה כשכר טרחה או הוצאות העולה על סכום כאמור בסעיף 10(ב)(2א) או (4) לחוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר הטיפול), התשי"ז-1957, בעילה לפי סעיף 12 לאותו חוק, וסעיף 3 לא יחול.

לעניין פרט זה, "ועדת עררים" – ועדה שמונתה לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים או ועדה שמונתה לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים.

מיום 6.10.2013

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ג מס' 2406 מיום 6.8.2013 עמ' 202 (ה"ח 776)

הוספת פרט 6

 

מיום 31.12.2014

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ה מס' 2487 מיום 31.12.2014 עמ' 141 (ה"ח 596)

הוספת פרטי משנה 6(ג) עד 6(ו)

 

מיום 17.3.2016

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2537 מיום 17.3.2016 עמ' 623 (ה"ח 620)

(ו) להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שעניינם תביעה להחזרת סכום שנגבה כשכר טרחה או הוצאות העולה על סכום כאמור בסעיף 10(ב)(4) 10(ב)(2א) או (4) לחוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר הטיפול), התשי"ז-1957, בעילה לפי סעיף 12 לאותו חוק, וסעיף 3 לא יחול.

לעניין פרט זה, "ועדת עררים" – ועדה שמונתה לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים או ועדה שמונתה לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים.

 

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 712 (ה"ח 1019)

(ה) להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שעניינם תביעה של ניצול שואה להחזרת שכר טרחה כמפורט להלן, וסעיף 3 לא יחול:

(1) החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה העולה על סכום כאמור בסעיף 22א(ב) בסעיף 22א(ב) או (ה) לחוק נכי רדיפות הנאצים, בעילה לפי סעיף 22ג לחוק האמור;

(2) החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה בעילה של ניתוק הקשר בין הגשת התביעה ובין ההחלטה המינהלית כהגדרתה בסעיף 22א(ב) בסעיף 22א(ב) או (ה) לחוק נכי רדיפות הנאצים;

(3) החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה בעילה לפי סעיפים 14, 15, 17 או 18 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973;

 

מיום 28.6.2017

הוראת שעה – תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2646 מיום 28.6.2017 עמ' 1004 (ה"ח 1125)

תיקון מס' 19 (תיקון)

ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 71 (ה"ח 1181)

(ב) להליכים שהוא נוקט בבית משפט או בוועדת עררים לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה לפי ההוראות המפורטות להלן, וסעיף 3 לא יחול:

(1) חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן – חוק נכי המלחמה בנאצים);

(2) חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן – חוק נכי רדיפות הנאצים);

(3) פרק א' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורת בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001;

(4) חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007;

(5) סעיף 4(א)(4) או 64(ג) לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 או 67ח לחוק האמור, לרבות כפי שהוחל בסעיף 67ט לאותו חוק;

(תיקון מס' 12) תשע"ה-2014

7.        לעובד, בכל הנוגע להליכים המנויים להלן, וסעיף 3 לא יחול:

(א)  הליך לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997;

(ב)  הליך לפי סעיפים 45א עד 45ד לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב];

(ג)   הלך אחר, בפני ערכאה שיפוטית, הנלווה להליך עיקרי כאמור בפסקאות (א) או (ב), ובלבד שהוא קשור לפגיעה בעובד שבעניינה הוגש ההליך העיקרי;

(ד)  הליך של שימוע בפני המעסיק, בעניין הקשור להליך כאמור בפסקאות (א) או (ב);

(ה)  הליך של ערעור או עתירה על החלטה בהליך לפי פסקאות (א) עד (ד).

מיום 23.2.2015

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ה מס' 2476 מיום 25.11.2014 עמ' 32 (ה"ח 865)

הוספת פרט 7

(תיקון מס' 14) תשע"ה-2015

8.        לנפגע עבירת מין, בכל הנוגע להליכים לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004, וסעיף 3 לא יחול.

מיום 5.8.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ה מס' 2499 מיום 5.8.2015 עמ' 237 (ה"ח 934)

הוספת פרט 8

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

9.        (א)  לאדם לפי הוראות סעיף 68א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו;

ת"ט תשע"ז-2017

(ב)  לאדם שניתן לו ייצוג לפי פרט משנה (א) לשם ייצוג בערעור, וסעיף 3 לא יחול.

מיום 11.10.2016

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 832 (ה"ח 890)

ת"ט תשע"ז-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 340

הוספת פרט 9

(תיקון מס' 18) תשע"ז-2017

10.      לאזרח שהוגשה בקשה לביטול אזרחותו לפי סעיף 11(ב)(2) לחוק האזרחות, התשי"ב-1952, ובית המשפט קבע כי הדיון ייערך שלא בנוכחותו כאמור בסעיף 11(ד)(4) לאותו חוק, בכל הנוגע לייצוג בעניין בקשה לביטול אזרחות כאמור, וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו.

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2611 מיום 16.3.2017 עמ' 461 (ה"ח 1058)

הוספת פרט 10

(תיקון מס' 20) תשע"ז-2017

11.      לנפגע עבירת מין לפי סעיפים 345, 346(א), 347(א) או (ב) או 351 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, שהוגש בשלה כתב אישום, בכל הנוגע לליווי ולקבלת ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיו לפי כל דין בהליך הפלילי, וכן בהליך מינהלי הנוגע למימוש זכויותיו כאמור, וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו; לעניין זה, "הליך פלילי" – לרבות הליך הנוגע לריצוי העונש על ידי מי שהורשע בביצוע עבירת מין בנפגע כאמור.

מיום 3.8.2017

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ז מס' 2653 מיום 3.8.2017 עמ' 1060 (ה"ח 715)

הוספת פרט 11

(תיקון מס' 22 – הוראת שעה) תשע"ט-2018

12.      (פקע).

מיום 18.11.2018 עד יום 17.11.2021

תיקון מס' 22 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2754 מיום 4.11.2018 עמ' 38 (ה"ח 1224)

הוספת פרט 12

הנוסח:

12. לאדם התובע בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000, וסעיף 3 לא יחול.

 

(תיקון מס' 23) תשפ"א-2020

13.      להורה שהאפוטרופסות על ילדו נשללה מההורה האחר של הקטין או לאפוטרופוס שבית המשפט מינה לקטין, בכל הנוגע –

(א)  לייצוג בהליך לפי סעיף 27א(ה) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו;

(ב)  לייצוג בערעור על החלטה שניתנה בהליך לפי פרט משנה (א), וסעיף 3 לא יחול.

מיום 15.1.2021

תיקון מס' 23

ס"ח תשפ"א מס' 2879 מיום 15.12.2020 עמ' 143 (ה"ח 858)

הוספת פרט 13

 

 

                                       גולדה מאיר

                                                   ראש הממשלה

   שניאור זלמן שזר                                           יעקב ש' שפירא

         נשיא המדינה                                                                  שר המשפטים

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשל"ב מס' 654 מיום 2.4.1972 עמ' 95 (ה"ח תשל"א מס' 907 עמ' 21).

תוקן ס"ח תשמ"ה מס' 1155 מיום 7.8.1985 עמ' 198 (ה"ח תשמ"א מס' 1546 עמ' 407) – תיקון מס' 1 בסעיף 6 לחוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 14), תשמ"ה-1985.

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 114 (ה"ח תשנ"ט מס' 2785 עמ' 230) – תיקון מס' 2 בסעיף 34 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), תשנ"ט-1999; תחילתו ביום 1.1.1999.

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 536 (ה"ח תשס"ב מס' 3147 עמ' 717) – תיקון מס' 3 בסעיף 4 לחוק למניעת סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), תשס"ג-2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1931 מיום 15.3.2004 עמ' 318 (ה"ח תשס"ב מס' 3145 עמ' 708) – תיקון מס' 4 בסעיף 3 לחוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 5), תשס"ד-2004; ר' סעיף 4 לענין החלה. ת"ט ס"ח תשס"ד מס' 1953 מיום 1.8.2004 עמ' 488.

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 422 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 5 בסעיף 66 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2005.

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 5 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 231 עמ' 236) – תיקון מס' 6 בסעיף 3 לחוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), תשס"ז-2006; ר' סעיף 4 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשס"ז מס' 2092 מיום 28.3.2007 עמ' 293 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 130 עמ' 46) – תיקון מס' 7 בסעיף 2 לחוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 9), תשס"ז-2007.

ס"ח תשס"ח מס' 2131 מיום 3.2.2008 עמ' 172 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 339 עמ' 207) – תיקון מס' 8; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ט מס' 2191 מיום 16.11.2008 עמ' 95 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 404 עמ' 702) – תיקון מס' 9.

ס"ח תשע"א מס' 2268 מיום 23.12.2010 עמ' 116 (ה"ח הכנסת תשס"ט מס' 268 עמ' 68) – תיקון מס' 10 בסעיף 9 לחוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 8), תשע"א-2010; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו (ת"ט מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 300; תחילתו ביום תחילת התיקון (ת"ט ס"ח תשע"ב מס' 2346 מיום 22.3.2012 עמ' 228).

ס"ח תשע"ג מס' 2406 מיום 6.8.2013 עמ' 202 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 776 עמ' 964) – תיקון מס' 11; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ה מס' 2476 מיום 25.11.2014 עמ' 32 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 865 עמ' 554) – תיקון מס' 12; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 3 לענין תחולה.

3. הוראות פרט 7 בתוספת לחוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה, יחולו גם על הליכים כאמור באותו פרט שהיו תלויים ועומדים ערב תחילתו של חוק זה.

ס"ח תשע"ה מס' 2487 מיום 31.12.2014 עמ' 141 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 596 עמ' 116) – תיקון מס' 13 בסעיף 5 לחוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20), תשע"ה-2014; ר' סעיף 7 לענין תחולה.

7. (א) הוראות סעיפים 2 עד 6 יחולו גם על הסכם שכר טרחה שנכרת לפני יום פרסומו של חוק זה, אלא אם כן ניתן פסק דין חלוט בעניין שכר הטרחה לפני היום האמור.

ס"ח תשע"ה מס' 2499 מיום 5.8.2015 עמ' 237 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 934 עמ' 804) – תיקון מס' 14.

ס"ח תשע"ו מס' 2537 מיום 17.3.2016 עמ' 623 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 620 עמ' 58) – תיקון מס' 15 בסעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 21), תשע"ו-2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 712 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1019 עמ' 520) – תיקון מס' 16 בסעיף 6 לחוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 22), תשע"ו-2016; ר' סעיף 8 לענין תחולה.

8. (א) הוראות סעיפים 1 ו-2 ו-4 עד 7 לחוק זה יחולו גם על הסכם שכר טרחה שנכרת לפני יום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), אלא אם כן ניתן פסק דין בעניין שכר הטרחה לפני יום התחילה או ששולם שכר טרחה לפי ההסכם לפני יום התחילה; ואולם לעניין הסכם שכר טרחה שנכרת לפני יום התחילה יקראו את סעיף 22א(ה) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, כך שבמקום הסכומים הנקובים בו יבוא "473 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף".

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיפים 22א(ב) ו-22ב3(2) ו-(3) לחוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה, יחולו רק על הסכם שכר טרחה שנכרת החל ביום התחילה ואילך.

 (ג) הוראת סעיף 22(ג) לחוק העיקרי כנוסחה בחוק זה תחול רק על הסכם שכר טרחה שנכרת החל ביום התחילה ואילך.

ס"ח תשע"ו מס' 2550 מיום 11.4.2016 עמ' 832 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 890 עמ' 2) – תיקון מס' 17 בסעיף 48 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), תשע"ו-2016; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו. ת"ט ס"ח תשע"ז מס' 2598 מיום 16.1.2017 עמ' 340.

ס"ח תשע"ז מס' 2611 מיום 16.3.2017 עמ' 461 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1058 עמ' 1134) – תיקון מס' 18 בסעיף 3 לחוק האזרחות (תיקון מס' 13), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2646 מיום 28.6.2017 עמ' 1004 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1125 עמ' 980) –תיקון מס' 19  בסעיף 4 לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 4 – הוראת שעה), תשע"ז-2017. תוקן ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 71 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1181 עמ' 180) – תיקון מס' 19 (תיקון) תשע"ח-2017; תחילתו ביום 1.1.2018.

ס"ח תשע"ז מס' 2653 מיום 3.8.2017 עמ' 1060 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 715 עמ' 206) – תיקון מס' 20.

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 114 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 740 עמ' 28) – תיקון מס' 21 בסעיף 8 לחוק שירותי הסעד (תיקון מס' 8), תשע"ח-2018.

ס"ח תשע"ט מס' 2754 מיום 4.11.2018 עמ' 38 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1224 עמ' 918) – תיקון מס' 22 – הוראת שעה; תחילתו 14 ימים מיום פרסומו ותוקפו לשלוש שנים.

ס"ח תשפ"א מס' 2879 מיום 15.12.2020 עמ' 143 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 858 עמ' 24) – תיקון מס' 23 בסעיף 2 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19), תשפ"א-2020; ר' סעיף 4 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

4. (א) תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על מי שהורשע או הואשם בעבירות המנויות בסעיף 27א(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה (להלן – הדין החדש), מיום התחילה ואילך.

 (ב) (1) הורשע הורה בביצוע עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 27א(א) לדין החדש לפני יום התחילה, והוגשה לבית המשפט בקשה לשלילת אפוטרופסותו על ידי ילדו הקטין, ההורה האחר של הקטין, אפוטרופוס של קטין או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, יבחן אותה בית המשפט לפי הוראות סעיף 27א(ה)(1) לדין החדש;

  (2) על בקשה כאמור בפסקה (1) לא יחולו הוראות סעיף 27א(ו) לדין החדש והוראות חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, כנוסחו בחוק זה.

 (ג) (1) הורה שהוגש נגדו כתב אישום בשל ביצוע עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 27א(א) לדין החדש לפני יום התחילה (להלן – ההורה המואשם), תישלל אפוטרופסותו על ילדו הקטין זמנית עד זיכויו או עד מתן פסק דין חלוט המרשיעו בחלוף 14 ימים מיום התחילה;

  (2) בתוך 14 ימים מיום התחילה תישלח להורה המואשם הודעה על שלילת האפוטרופסות לפי הוראות חוק זה ועל זכותו להגיש בקשה לפי הוראות סעיף 27א(ה)(1) לדין החדש;

  (3) הגיש ההורה המואשם בקשה לפי הוראות סעיף 27א(ה)(1) לדין החדש, יחולו על ההליך הוראות סעיף 27א(ו) לדין החדש והוראות חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, כנוסחו בחוק זה.

[1] ר' ק"ת תשס"ד מס' 6312 מיום 2.5.2004 עמ' 486.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות