נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), תשנ"ח-1998

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – רישום ורישוי

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 3

חובת מבטח

Go

3

סעיף 3א

חובת תאגיד שרכביו אינם מבוטחים בביטוח רכב

Go

3

סעיף 7

חובת רישום ודיווח על פעולות בחלק משומש

Go

3

סעיף 7א

חובות המוטלות על רוכש רכב

Go

4

סעיף 10

עונשין חוק תש"ס 2000

Go

4

סעיף 11

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

5

סעיף 13

סמכויות מפקחים

Go

5

סעיף 16

תחולה על המדינה

Go

6

סעיף 17

תקנות

Go

6

סעיף 17א

שינוי התוספות

Go

6

סעיף 18

הוראת מעבר

Go

6

סעיף 18א

איסור שימוש במוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית ואיסור תיקון רכב בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית

Go

6

סעיף 19

תחילה

Go

7

 

תוספת ראשונה

Go

7

 

תוספת שניה

Go

8

 

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005


חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), תשנ"ח-1998*

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 710 (ה"ח 123)

חוק סימון כלי רכב הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

          "אופנוע" – רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לאו, ורכב מנועי הנע על שלושה גלגלים אשר צוין ברישיונו כתלת-אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג;

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 663 (ה"ח 850)

הוספת הגדרת "אופנוע"

          "בעל רכב" – הבעל הרשום ברשיון הרכב שניתן על פי הפקודה;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "המנהל" – (נמחקה);

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 710 (ה"ח 123)

מחיקת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" – עובד משרד התחבורה ששר התחבורה מינה אותו להיות מנהל לענין חוק זה;

          "הפקודה" – פקודת התעבורה;

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

          "חלק" – חלק מרכב, לרבות חלקים המרכיבים את החלק, כמפורט בתוספת הראשונה;

מיום 6.4.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 427 (ה"ח 206)

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6883 מיום 6.4.2010 עמ' 996

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 284 (ה"ח 674)

"חלק" – חלק מרכב כמפורט בתוספת הראשונה;

 

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 663 (ה"ח 850)

"חלק" – חלק מרכב, לרבות חלקים המרכיבים את החלק, כמפורט בתוספת הראשונה;

 

          "חלק משומש" – חלק שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב;

          "מבטח" – כהגדרתו בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "מפקח" – עובד המדינה שהשר הסמיכו לענין חוק זה;

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 710 (ה"ח 123)

הוספת הגדרת "מפקח"

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "מסמן" – (נמחקה);

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 710 (ה"ח 123)

מחיקת הגדרת "מסמן"

הנוסח הקודם:

"מסמן" – מי שקיבל הרשאה מהמנהל לסמן חלק לפי הוראות חוק זה;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "נזק גולמי" – (נמחקה);

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 710 (ה"ח 123)

מחיקת הגדרת "נזק גולמי"

הנוסח הקודם:

"נזק גולמי" – נזק ישיר שנגרם לרכב, ללא קשר לאמור בכל פוליסת ביטוח שהוצאה לגבי רכב, למעט ירידת ערך הרכב;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

          "נזק גולמי" – נזק ישיר שנגרם לרכב בלא קשר למפורט בכל פוליסת ביטוח שהוצאה לגבי הרכב, למעט ירידת ערך הרכב;

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 664 (ה"ח 850)

הוספת הגדרת "נזק גולמי"

          "פעולה" – רכישה, מכירה, מסחר, העברה לאחר הרכבה על רכב אחר, החזקה כחלק ממלאי, וכל פעולה כיוצא באלה;

          "רכב" – רכב מנועי כהגדרתו בפקודה, למעט סוגים של רכב מבצעי של צבא הגנה לישראל או של משטרת ישראל, שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

          "רכב באבדן גמור" – רכב ששמאי רכב קבע לגביו שהוא יצא מכלל שימוש או שהנזק הגולמי בו הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב;

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 664 (ה"ח 850)

הוספת הגדרת "רכב באבדן גמור"

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

          "רשות הרישוי" – כהגדרתה בפקודה;

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 664 (ה"ח 850)

הוספת הגדרת "רשות הרישוי"

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

          "שווי רכב" – שווי הרכב בשוק המכוניות המשומשות כפי שהוא מתפרסם מעת לעת בפרסום המקובל על חברות הביטוח, ולעניין רכב מהסוגים M1 או N1 כמשמעותם בתקנה 271א לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 – שווי הרכב כאמור לפי קוד הדגם המופיע ברישיון הרכב;

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 664 (ה"ח 850)

הוספת הגדרת "שווי רכב"

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

          "שמאי רכב" – כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016;

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 664 (ה"ח 850)

הוספת הגדרת "שמאי רכב"

 

מיום 18.10.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2562 מיום 18.7.2016 עמ' 1047 (ה"ח 769)

החלפת הגדרת "שמאי רכב"

הנוסח הקודם:

"שמאי רכב" – מי שרשום בפנקס השמאים ובידו תעודה בת-תוקף בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם-1980;

 

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "רכב באובדן גמור" – (נמחקה);

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 710 (ה"ח 123)

מחיקת הגדרת "רכב באובדן גמור"

הנוסח הקודם:

"רכב באובדן גמור" – רכב ששמאי רכב קבע כי הוא יצא מכלל שימוש והנזק הגולמי בו הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב;

          "השר" – שר התחבורה.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

2.    (בוטל).

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 710 (ה"ח 123)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

איסור פעולה בחלק שאינו מסומן

2. (א) לא יעשה אדם פעולה בחלק משומש, אלא אם כן החלק המשומש מסומן לפי הוראות חוק זה.

(ב) מי שייבא חלק משומש לא יעשה בו או לגביו כל פעולה, אלא לאחר שסומן לפי הוראות חוק זה; ואולם רשאי הוא להעבירו למקום שבו יסומן או למקום שבו יאוחסן עד לסימונו:

(ג) לא יפרק אדם, ולא יתיר בעל עסק שבו מפורקים או מורכבים חלקים, לפרק חלק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב, אלא לאחר שסומן לפי הוראות חוק זה .

חובת מבטח

3.       (א)  שילם מבטח תגמולי ביטוח לבעל רכב ורכש בו זכות לבעלות מכוח הסכם עם בעל הרכב או מכוח הוראה על פי דין, יחולו הוראות אלה:

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(1)   הודיע שמאי רכב לרשות הרישוי על רכב באבדן גמור או החליט המבטח להעביר את הרכב לפירוק כללי – יעביר המבטח את הרכב לעסק שמורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב ויחזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(2)   מכר המבטח רכב שלא למטרת פירוק כללי אלא לשם תיקון –

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

(א)   ימציא לרוכש הרכב עותק משומת רכב שערך שמאי הרכב שבדק את הרכב לאחר קרות הנזק, אם ישנה;

(ב)   יחזיק ברשותו את רישיון הרכב ולא יעבירו לרוכש הרכב, אלא אם כן אותו רוכש המציא לו אישור של מוסך שניתן לו רישיון לפי דין ושלפיו תוקן הרכב, ואם הוחלף חלק, הורכב במקומו חלק חדש או חלק משומש שנרשם לפי הוראות חוק זה;

(ג)    ישמור מסמכים שהומצאו לו לפי סעיף זה ולפי סעיף 7א לתקופה כפי שיקבע השר;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

(3)   הורכב חלק ברכב כאמור בפסקה (2)(ב), יצורפו לאישור של המוסך בהתאם לפסקה האמורה גם שומת רכב, חשבונית מס בשל התיקון שתכלול את רשימת החלקים שהורכבו, ולצד כל חלק יצוין אם החלק חדש או משומש ותעודת בדיקה.

 

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

          (א1) בסעיף זה –

          "שומת רכב" – כהגדרתה בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016;

          "פירוק כללי" – פירוק הרכב באופן שהרכב לא יהיה כשיר עוד לנסיעה בו;

          "תעודת בדיקה" – כפי שקבע השר לפי הפקודה.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          (ב)  (בוטל).

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 710 (ה"ח 123)

3. (א) שילם מבטח תגמולי ביטוח לבעל רכב ורכש בו זכות לבעלות מכוח הסכם עם בעל הרכב או מכוח הוראה על פי דין, יחולו הוראות אלה:

(1) החליט המבטח להעביר את הרכב לפירוק כללי - יעבירו רק למי שמורשה לכך לפי דין, יוודא סימון החלקים שפורקו מאותו רכב ואשר מיועדים לשימוש חוזר, ויחזיר את רשיון הרכב לרשות הרישוי;

(2) מכר המבטח את הרכב, שלא למטרת פירוק כללי אלא לשם תיקון, יחזיק המבטח ברשיון הרכב ולא יעבירו לרוכש הרכב אלא אם כן הרוכש המציא לו אישור של מוסך, שניתן לו רשיון לפי דין, ולפיו תוקן הרכב, ואם הוחלף חלק, הורכב במקומו חלק חדש, או חלק משומש שסומן שנרשם לפי הוראות חוק זה;

לענין סעיף קטן זה, "פירוק כללי" – פירוק הרכב באופן שהרכב לא יהיה כשיר עוד לנסיעה בו.

(3) הורכב חלק ברכב כאמור בפסקה (2), יצורפו לאישור של המוסך בהתאם לפסקה האמורה גם חוות דעת של שמאי רכב, חשבונית מס בשל התיקון ותעודת בדיקה.

(א1) בסעיף זה –

"חוות דעת של שמאי רכב" – בין שניתנה לפני תיקון הרכב, ובין שניתנה במהלכו או לאחר התיקון;

"פירוק כללי" – פירוק הרכב באופן שהרכב לא יהיה כשיר עוד לנסיעה בו;

"תעודת בדיקה" – כפי שקבע השר.

(ב) העביר מבטח את רשיון הרכב לרוכש רכב כאמור בסעיף קטן (א)(2), ידווח על כך למנהל בדרך שתיקבע.

 

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 664 (ה"ח 850)

3. (א) שילם מבטח תגמולי ביטוח לבעל רכב ורכש בו זכות לבעלות מכוח הסכם עם בעל הרכב או מכוח הוראה על פי דין, יחולו הוראות אלה:

(1) החליט המבטח להעביר את הרכב לפירוק כללי - יעבירו רק למי שמורשה לכך לפי דין, ויחזיר את רשיון הרכב לרשות הרישוי;

(2) מכר המבטח את הרכב, שלא למטרת פירוק כללי אלא לשם תיקון, יחזיק המבטח ברשיון הרכב ולא יעבירו לרוכש הרכב אלא אם כן הרוכש המציא לו אישור של מוסך, שניתן לו רשיון לפי דין, ולפיו תוקן הרכב, ואם הוחלף חלק, הורכב במקומו חלק חדש, או חלק משומש שסומן שנרשם לפי הוראות חוק זה;

(1) הודיע שמאי רכב לרשות הרישוי על רכב באבדן גמור או החליט המבטח להעביר את הרכב לפירוק כללי – יעביר המבטח את הרכב לעסק שמורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב ויחזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי;

(2) מכר המבטח רכב שלא למטרת פירוק כללי אלא לשם תיקון –

(א) ימציא לרוכש הרכב עותק מחוות דעת שמאי הרכב שבדק את הרכב לאחר קרות הנזק, אם ישנה;

(ב) יחזיק ברשותו את רישיון הרכב ולא יעבירו לרוכש הרכב, אלא אם כן אותו רוכש המציא לו אישור של מוסך שניתן לו רישיון לפי דין ושלפיו תוקן הרכב, ואם הוחלף חלק, הורכב במקומו חלק חדש או חלק משומש שנרשם לפי הוראות חוק זה;

(ג) ישמור מסמכים שהומצאו לו לפי סעיף זה ולפי סעיף 7א לתקופה כפי שיקבע השר;

(3) הורכב חלק ברכב כאמור בפסקה (2) בפסקה (2)(ב), יצורפו לאישור של המוסך בהתאם לפסקה האמורה גם חוות דעת של שמאי רכב, חשבונית מס בשל התיקון שתכלול את רשימת החלקים שהורכבו, ולצד כל חלק יצוין אם החלק חדש או משומש ותעודת בדיקה.

(א1) בסעיף זה –

"חוות דעת של שמאי רכב" – בין שניתנה לפני תיקון הרכב, ובין שניתנה במהלכו או לאחר התיקון;

"פירוק כללי" – פירוק הרכב באופן שהרכב לא יהיה כשיר עוד לנסיעה בו;

"תעודת בדיקה" – כפי שקבע השר לפי הפקודה.

 

מיום 18.10.2016

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2562 מיום 18.7.2016 עמ' 1047 (ה"ח 769)

3. (א) שילם מבטח תגמולי ביטוח לבעל רכב ורכש בו זכות לבעלות מכוח הסכם עם בעל הרכב או מכוח הוראה על פי דין, יחולו הוראות אלה:

(1) הודיע שמאי רכב לרשות הרישוי על רכב באבדן גמור או החליט המבטח להעביר את הרכב לפירוק כללי – יעביר המבטח את הרכב לעסק שמורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב ויחזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי;

(2) מכר המבטח רכב שלא למטרת פירוק כללי אלא לשם תיקון –

(א) ימציא לרוכש הרכב עותק מחוות דעת שמאי הרכב משומת רכב שערך שמאי הרכב שבדק את הרכב לאחר קרות הנזק, אם ישנה;

(ב) יחזיק ברשותו את רישיון הרכב ולא יעבירו לרוכש הרכב, אלא אם כן אותו רוכש המציא לו אישור של מוסך שניתן לו רישיון לפי דין ושלפיו תוקן הרכב, ואם הוחלף חלק, הורכב במקומו חלק חדש או חלק משומש שנרשם לפי הוראות חוק זה;

(ג) ישמור מסמכים שהומצאו לו לפי סעיף זה ולפי סעיף 7א לתקופה כפי שיקבע השר;

(3) הורכב חלק ברכב כאמור בפסקה (2)(ב), יצורפו לאישור של המוסך בהתאם לפסקה האמורה גם חוות דעת של שמאי רכב שומת רכב, חשבונית מס בשל התיקון שתכלול את רשימת החלקים שהורכבו, ולצד כל חלק יצוין אם החלק חדש או משומש ותעודת בדיקה.

(א1) בסעיף זה –

"חוות דעת של שמאי רכב" – בין שניתנה לפני תיקון הרכב, ובין שניתנה במהלכו או לאחר התיקון;

"שומת רכב" – כהגדרתה בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016;

"פירוק כללי" – פירוק הרכב באופן שהרכב לא יהיה כשיר עוד לנסיעה בו;

"תעודת בדיקה" – כפי שקבע השר לפי הפקודה.

חובת תאגיד שרכביו אינם מבוטחים בביטוח רכב (רכוש) (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014

3א.     על תאגיד שבבעלותו 25 כלי רכב לפחות שאינם מבוטחים בפוליסה לביטוח רכב (רכוש) (בחוק זה – בעל צי רכב), המוכר רכב שניזוק בתאונה, בין שהיה הרכב בבעלותו ובין שרכב בו זכות לבעלות כאמור ברישה של סעיף קטן (א) בסעיף 3, יחולו הוראות אותו סעיף, בשינויים המחויבים.

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 710 (ה"ח 123)

הוספת סעיף 3א

 

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 664 (ה"ח 850)

3א. על תאגיד שבבעלותו 25 כלי רכב לפחות שאינם מבוטחים בפוליסה לביטוח רכב (רכוש) (בחוק זה – בעל צי רכב), המוכר רכב שניזוק בתאונה, בין שהיה הרכב בבעלותו ובין שרכב בו זכות לבעלות כאמור ברישה של סעיף קטן (א) בסעיף 3, יחולו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של אותו סעיף, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

4.    (בוטל).

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 711 (ה"ח 123)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

סימון חלקים

4. (א) לא יסומן חלק אלא על ידי מסמן ולפי הוראות חוק זה.

(ב) מסמן לא יסמן חלק אלא לבקשת אחד מהמפורטים בפסקאות (1) עד (4) ובהתאם להוראותיהם:

(1) יבואן – לגבי חלק משומש מיובא, בהסתמך על רשיון היבוא של היבואן ולאחר שהמסמן נוכח כי החלק המשומש יובא כדין;

(2) בעל הרכב או מי שבעל הרכב ייפה את כוחו לכך בדרך שקבע השר –

(א) לגבי חלק שמבקשים לפרקו שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב כאמור בסעיף 2(ג);

(ב) לגבי חלק המצוי ברכב שנקבע לגביו שהוא רכב באובדן גמור, לאחר שרשיון הרכב הוחזר לרשות הרישוי ורישומו של הרכב בוטל;

(3) מבטח – לגבי חלק המצוי ברכב שהוראות סעיף 3(א)(1) חלות עליו;

(4) רוכש רכב ממבטח – לגבי חלק שהוא מבקש להחליפו, ואשר מצוי ברכב שהוראות סעיף 3(א)(2) חלות עליו;

(ג) המסמן ירשום, עם סימון החלק, את פרטי הסימון כפי שנקבע בתקנות.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

5.    (בוטל).

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 711 (ה"ח 123)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

חלקים בפיקוח רשות המכס

5. השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע הוראות בדבר הטיפול בחלקים המשומשים הנתונים לפיקוח רשות המכס כאמור בסעיף 14 לפקודת המכס, כדי למנוע פעולה אסורה בחלקים אלה או לגביהם, בטרם סומנו.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

6.    (בוטל).

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 711 (ה"ח 123)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

סימון נוסף

6. חלק משומש, שסומן לפי הוראות חוק זה והורכב ברכב אחר, לא יפורק שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב, ולא תיעשה בו כל פעולה אלא לאחר שסומן פעם נוספת.

חובת רישום ודיווח על פעולות בחלק משומש (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

7.    (א)  הורכב ברכב חלק משומש שמקורו ברכב אחר, ירשום בעל העסק שבו הורכב החלק את פרטי הרכב שבו הורכב החלק, וכן פרטים נוספים בענין זה שייקבעו בתקנות, ובדרך שתיקבע בתקנות.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          (א1) פורק מרכב חלק שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב, ירשום בעל העסק שבו פורק החלק את פרטי החלק, את תאריך הפירוק וכן פרטים נוספים כפי שייקבעו בתקנות, ובדרך שתיקבע בהן.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          (ב)  יובא, נקנה, נמכר, או הועבר לאחר בדרך אחרת, חלק משומש, ירשום בעל העסק שייבא, שקנה, שמכר, שקיבל או שהעביר חלק משומש כאמור, את פרטי החלק, תאריך העסקה, זהות היבואן, הקונה, המוכר, המעביר או המקבל, לפי הענין, ופרטים נוספים בענין זה, הכל כפי שייקבע בתקנות.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          (ג)   נגנב חלק משומש מאדם שעיסוקו בהרכבת חלקים משומשים או בפירוקם או במסחר בהם, ידווח על כך למי שייקבע בתקנות ובדרך שתיקבע בהן.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          (ד)  (בוטל).

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 711 (ה"ח 123)

7. (א) הורכב ברכב חלק משומש שמקורו ברכב אחר, ירשום בעל העסק שבו הורכב החלק את פרטי הרכב שבו הורכב החלק, את פרטי הסימון וכן פרטים נוספים בענין זה שייקבעו בתקנות, וידווח על כך למי שיקבע המנהל ובדרך שתיקבע בתקנות.

(א1) פורק מרכב חלק שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב, ירשום בעל העסק שבו פורק החלק את פרטי החלק, את תאריך הפירוק וכן פרטים נוספים כפי שייקבעו בתקנות, ובדרך שתיקבע בהן.

(ב) נקנה או נמכר יובא, נקנה, נמכר, או הועבר לאחר בדרך אחרת, חלק משומש, ירשום בעל העסק שקנה או מכר שייבא, שקנה, שמכר, שקיבל או שהעביר חלק משומש כאמור, את פרטי החלק, פרטי הסימון, תאריך העסקה, זהות הקונה או המוכר זהות היבואן, הקונה, המוכר, המעביר או המקבל, לפי הענין, ופרטים נוספים בענין זה, הכל כפי שייקבע בתקנות.

(ג) נגנב חלק משומש מאדם שעיסוקו בהרכבת חלקים משומשים או בפירוקם או במסחר בהם, יודיע על כך למי שיקבע המנהל בדרך שתיקבע בתקנות ידווח על כך למי שייקבע בתקנות ובדרך שתיקבע בהן.

(ד) קביעות המנהל לפי סעיף זה יפורסמו בדרך שתיקבע בתקנות.

חובות המוטלות על רוכש רכב (תיקון מס' 5)  תשע"ד-2014

7א.     (א)  רוכש רכב ממבטח כאמור בסעיף 3(א)(2) או מבעל צי רכב כאמור בסעיף 3א, שרכש רכב שלא לשימושו האישי –

(1)   יתקן את הרכב במוסך שניתן לו רישיון לפי דין;

(2)   יודיע בכתב למבטח או לבעל צי הרכב שממנו רכש את הרכב, לפי העניין, אחת לשלושה חודשים, ממועד הרכישה ואילך, אם תוקן הרכב במהלך התקופה האמורה ואת מקום הימצאו;

(3)   תוקן הרכב לפי סעיף קטן זה, יעביר למבטח או לבעל צי הרכב שממנו רכש את הרכב, לפי העניין, אישור על התיקון מהמוסך שבו תוקן הרכב, ואם הוחלפו בו חלקים, יכיל האישור כאמור פירוט של אותם חלקים ולצדם יצוין אם הם חלקים חדשים או משומשים.

          (ב)  רוכש רכב כאמור בסעיף קטן (א), יעביר את הבעלות ברכב על שמו, מיד עם קבלת רישיון הרכב.

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 665 (ה"ח 850)

הוספת סעיף 7א

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

8.    (בוטל).

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 711 (ה"ח 123)

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

מאגר מידע

8. השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע הוראות בדבר הקמה וניהול של מאגר מידע שישמש לצורך ביצוע הוראות חוק זה ולהשגת מטרותיו; תקנות לפי סעיף זה יכללו, בין השאר, הוראות בדבר -

(1) חובת אדם שהוראות חוק זה חלות עליו למסור מידע למאגר המידע, ופרטי המידע שעליו למסור, לפי הענין;

(2) פירוט המורשים לקבל מידע ממאגר המידע;

(3) דרכי מסירת המידע ואופן מסירתו.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

9.    (בוטל).

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 711 (ה"ח 123)

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

סודיות והעברת מידע

9. מסמן ישמור בסוד את המידע שהגיע אליו עקב עיסוקו ולא יגלה או יעביר לאחר כל מידע מפרטי הרישום או כל מידע אחר שהגיע אליו עקב עיסוקו, אלא לפי הוראות חוק זה או ככל שהדבר נחוץ לצורך ביצועו, או על פי צו בית משפט או בקשת רשות, המוסמכת לחקור על פי דין.

עונשין חוק תש"ס-2000 (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

10.  (א)  העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

 

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

(1)   (נמחקה);

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

(2)   (נמחקה);

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

(3)   (נמחקה);

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

(4)   (נמחקה);

(תיקון מס' 1)  תש"ס-2000

(5)   העושה פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית בניגוד להוראת סעיף 18א; ואולם לענין סעיף 18א(ב) תהיה זו הגנה למי שעשה את הפעולה, אם יוכיח אחד מאלה:

(א)   כי רכש את מוצר התעבורה המשומש כדין לפני יום כ"ט באלול תשנ"ח (20 בספטמבר 1998);

(ב)   כי רכש את מוצר התעבורה המשומש בתום לב בישראל ממי שעוסק במכירתו, וכי המכירה היתה במהלך עסקיו הרגיל;

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(5א) בעל עסק המורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב שהעביר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית רכב המיועד לפירוק כשהוא שלם או שהעביר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית את מסגרת המרכב של רכב כאמור או חלק ממנה, בניגוד להוראות סעיף 18א(א1);

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

(6)   מוסר רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, בניגוד להוראות סעיף 18א(ב1)(1); ואולם לעניין הוראות הסעיף האמור, תהיה זו הגנה למי שמסר רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, אם יוכיח כי נסיעתו בהם לא היתה למטרת תיקון הרכב, וכי התקיים אחד מאלה:

(א)   לא ניתן היה להמשיך את הנסיעה ברכב בלא תיקונו;

(ב)   בהמשך הנסיעה ברכב היה כדי לסכן עוברי דרך;

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

(7)   מעביר רכב באמצעות רכב אחר כדי לתקנו בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית בניגוד להוראות סעיף 18א(ב1)(2).

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

          (א1) לעניין סעיף קטן (א), הואשם אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א)(5), לא יואשם, בשל אותו מעשה, גם בעבירה לפי סעיף קטן (א)(6) או (7).

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          (ב)  בעל עסק שלא רשם פרטים לפי הוראות סעיף 7(א), (א1) או (ב), דינו – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

          (ג)   העושה אחת מאלה, דינו – קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(1)   מבטח שהעביר רכב לעסק שאינו מורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב או שלא החזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי בניגוד להוראות סעיף 3(א)(1) או שהעביר את רישיון הרכב לרוכש בניגוד להוראות סעיף 3(א)(2), או בעל צי רכב שלא החזיר או שהעביר את רישיון הרכב כאמור, בניגוד להוראות אותם סעיפים, כפי שהוחל בסעיף 3א;

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

(2)   (נמחקה);

(3)   אדם, שעיסוקו בהרכבת חלקים משומשים או בפירוקם או במסחר בהם, שלא הודיע על גניבת חלק משומש כאמור בסעיף 7(ג);

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

(4)   (נמחקה).

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

          (ג1) העושה אחת מאלה, דינו – קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:

(1)   רוכש רכב שלא לשימושו העצמי, שתיקן את הרכב במוסך שלא ניתן לו רישיון לפי דין, בניגוד להוראות סעיף 7א(א)(1);

(2)   מתקין חלק משומש ברכב, בניגוד להוראות לפי סעיף 17(א1).

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

          (ג2) העושה אחת מאלה, דינו – קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א9(2) לחוק העונשין:

(1)   רוכש רכב שלא לשימושו העצמי שלא הודיע בכתב למבטח הרכב או לבעל צי הרכב שממנו רכש את הרכב, אחת לשלושה חודשים, אם תוקן הרכב ואם מקום הימצאו; ואם תוקן הרכב, לא העביר להם אישור מהמוסך שבו תוקן הרכב, בניגוד להוראות סעיף 7א(א)(2) ו-(3);

(2)   רוכש רכב שלא העביר את הבעלות ברכב על שמו, בניגוד להוראות סעיף 7א(ב).

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          (ד)  הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג)(3), שאותה ביצע תוך כדי עיסוקו בעסק הטעון רישוי על פי כל דין, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, לשלול את רשיון העסק לפרק זמן שיקבע.

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

          (ה)  הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א)(7), רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, לפסול אותו מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 206 (ה"ח 2858)

(א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שנה מאסר שלוש שנים:

(1) עושה פעולה בחלק משומש בניגוד להוראות סעיף 2(א) או (ב);

(2) מפרק או מתיר לפרק חלק, בניגוד להוראות סעיף 2(ג);

(3) מסמן חלק משומש בניגוד להוראות סעיף 4;

(4) מפרק או מתיר לפרק חלק, או עושה בו פעולה בניגוד להוראות סעיף 6;

(5) העושה פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית בניגוד להוראות סעיף 18א; ואולם לענין סעיף 18א(ב) תהיה זו הגנה למי שעשה את הפעולה, אם יוכיח אחד מאלה:

(א) כי רכש את מוצר התעבורה המשומש כדין לפני יום כ"ט באלול התשנ"ח (20 בספטמבר 1998);

(ב) כי רכש את מוצר התעבורה המשומש בתום לב בישראל ממי שעוסק במכירתו, וכי המכירה היתה במהלך עסקיו הרגיל.

 

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 711 (ה"ח 123)

10. (א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:

(1) עושה פעולה בחלק משומש בניגוד להוראות סעיף 2(א) או (ב).

(2) מפרק או מתיר לפרק חלק, בניגוד להוראות סעיף סעיף 2(ג);

(3) מסמן חלק משומש בניגוד להוראות סעיף 4;

(4) מפרק או מתיר לפרק חלק, או עושה בו פעולה בניגוד להוראות סעיף 6.

(5) העושה פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית בניגוד להוראות סעיף 18א; ואולם לענין סעיף 18א(ב) תהיה זו הגנה למי שעשה את הפעולה, אם יוכיח אחד מאלה:

(א) כי רכש את מוצר התעבורה המשומש כדין לפני יום כ"ט באלול תשנ"ח (20 בספטמבר 1998);

(ב) כי רכש את מוצר התעבורה המשומש בתום לב בישראל ממי שעוסק במכירתו, וכי המכירה היתה במהלך עסקיו הרגיל.

(ב) המעביר או המגלה מידע בניגוד להוראות סעיף 9, דינו – מאסר שישה חודשים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין); נעברה העבירה ברשלנות ולא במחשבה פלילית, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב) בעל עסק שלא רשם פרטים לפי הוראות סעיף 7(א), (א1) או (ב), דינו – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

(ג) העושה אחת מאלה, דינו - קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) מבטח, שלא וידא סימון חלקים או שלא החזיר את רשיון הרכב לרשות הרישוי בניגוד להוראות סעיף 3(א)(1), או שהעביר את הרשיון לרוכש הרכב בניגוד להוראות סעיף 3(א)(2) או שלא דיווח למנהל על העברת רישיון הרכב לרוכש הרכב בניגוד להוראות סעיף 3(ב);

(2) בעל עסק, שלא רשם פרטים כאמור בסעיף 7(א) או (ב);

(3) אדם, שעיסוקו בהרכבת חלקים משומשים או בפירוקם או במסחר בהם, שלא הודיע על גניבת חלק משומש כאמור בסעיף 7(ג);

(4) אדם שלא מסר מידע בניגוד להוראות סעיף 8.

(ד) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג)(2) עד (4) (ג)(3), שאותה ביצע תוך כדי עיסוקו בעסק הטעון רישוי על פי כל דין, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, לשלול את רשיון העסק לפרק זמן שיקבע.

 

מיום 6.4.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 427 (ה"ח 206)

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6883 מיום 6.4.2010 עמ' 996

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 284 (ה"ח 674)

10. (א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:

(1) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) (נמחקה);

(4) (נמחקה);

(5) העושה פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית בניגוד להוראות סעיף 18א; ואולם לענין סעיף 18א(ב) תהיה זו הגנה למי שעשה את הפעולה, אם יוכיח אחד מאלה:

(א) כי רכש את מוצר התעבורה המשומש כדין לפני יום כ"ט באלול תשנ"ח (20 בספטמבר 1998);

(ב) כי רכש את מוצר התעבורה המשומש בתום לב בישראל ממי שעוסק במכירתו, וכי המכירה היתה במהלך עסקיו הרגיל.

(6) מוסר רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, בניגוד להוראות סעיף 18א(ב1)(1); ואולם לעניין הוראות הסעיף האמור, תהיה זו הגנה למי שמסר רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, אם יוכיח כי נסיעתו בהם לא היתה למטרת תיקון הרכב, וכי התקיים אחד מאלה:

(א) לא ניתן היה להמשיך את הנסיעה ברכב בלא תיקונו;

(ב) בהמשך הנסיעה ברכב היה כדי לסכן עוברי דרך;

(7) מעביר רכב באמצעות רכב אחר כדי לתקנו בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית בניגוד להוראות סעיף 18א(ב1)(2).

(א1) לעניין סעיף קטן (א), הואשם אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א)(5), לא יואשם, בשל אותו מעשה, גם בעבירה לפי סעיף קטן (א)(6) או (7).

(ב) בעל עסק שלא רשם פרטים לפי הוראות סעיף 7(א), (א1) או (ב), דינו – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

(ג) העושה אחת מאלה, דינו - קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) מבטח, שלא החזיר את רשיון הרכב לרשות הרישוי בניגוד להוראות סעיף 3(א)(1), או שהעביר את הרשיון לרוכש הרכב בניגוד להוראות סעיף 3(א)(2);

(2) (נמחקה);

(3) אדם, שעיסוקו בהרכבת חלקים משומשים או בפירוקם או במסחר בהם, שלא הודיע על גניבת חלק משומש כאמור בסעיף 7(ג);

(4) (נמחקה).

(ד) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג)(3), שאותה ביצע תוך כדי עיסוקו בעסק הטעון רישוי על פי כל דין, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, לשלול את רשיון העסק לפרק זמן שיקבע.

(ה) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א)(7), רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, לפסול אותו מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.

 

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 665 (ה"ח 850)

10. (א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) (נמחקה);

(4) (נמחקה);

(5) העושה פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית בניגוד להוראות סעיף 18א; ואולם לענין סעיף 18א(ב) תהיה זו הגנה למי שעשה את הפעולה, אם יוכיח אחד מאלה:

(א) כי רכש את מוצר התעבורה המשומש כדין לפני יום כ"ט באלול תשנ"ח (20 בספטמבר 1998);

(ב) כי רכש את מוצר התעבורה המשומש בתום לב בישראל ממי שעוסק במכירתו, וכי המכירה היתה במהלך עסקיו הרגיל;

(5א) בעל עסק המורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב שהעביר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית רכב המיועד לפירוק כשהוא שלם או שהעביר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית את מסגרת המרכב של רכב כאמור או חלק ממנה, בניגוד להוראות סעיף 18א(א1);

(6) מוסר רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, בניגוד להוראות סעיף 18א(ב1)(1); ואולם לעניין הוראות הסעיף האמור, תהיה זו הגנה למי שמסר רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, אם יוכיח כי נסיעתו בהם לא היתה למטרת תיקון הרכב, וכי התקיים אחד מאלה:

(א) לא ניתן היה להמשיך את הנסיעה ברכב בלא תיקונו;

(ב) בהמשך הנסיעה ברכב היה כדי לסכן עוברי דרך;

(7) מעביר רכב באמצעות רכב אחר כדי לתקנו בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית בניגוד להוראות סעיף 18א(ב1)(2).

(א1) לעניין סעיף קטן (א), הואשם אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א)(5), לא יואשם, בשל אותו מעשה, גם בעבירה לפי סעיף קטן (א)(6) או (7).

(ב) בעל עסק שלא רשם פרטים לפי הוראות סעיף 7(א), (א1) או (ב), דינו – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

(ג) העושה אחת מאלה, דינו – קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) מבטח, שלא החזיר את רשיון הרכב לרשות הרישוי בניגוד להוראות סעיף 3(א)(1), או שהעביר את הרשיון לרוכש הרכב בניגוד להוראות סעיף 3(א)(2);

(1) מבטח שהעביר רכב לעסק שאינו מורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב או שלא החזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי בניגוד להוראות סעיף 3(א)(1) או שהעביר את רישיון הרכב לרוכש בניגוד להוראות סעיף 3(א)(2), או בעל צי רכב שלא החזיר או שהעביר את רישיון הרכב כאמור, בניגוד להוראות אותם סעיפים, כפי שהוחל בסעיף 3א;

(2) (נמחקה);

(3) אדם, שעיסוקו בהרכבת חלקים משומשים או בפירוקם או במסחר בהם, שלא הודיע על גניבת חלק משומש כאמור בסעיף 7(ג);

(4) (נמחקה).

(ג1) העושה אחת מאלה, דינו – קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:

(1) רוכש רכב שלא לשימושו העצמי, שתיקן את הרכב במוסך שלא ניתן לו רישיון לפי דין, בניגוד להוראות סעיף 7א(א)(1);

(2) מתקין חלק משומש ברכב, בניגוד להוראות לפי סעיף 17(א1).

(ג2) העושה אחת מאלה, דינו – קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א9(2) לחוק העונשין:

(1) רוכש רכב שלא לשימושו העצמי שלא הודיע בכתב למבטח הרכב או לבעל צי הרכב שממנו רכש את הרכב, אחת לשלושה חודשים, אם תוקן הרכב ואם מקום הימצאו; ואם תוקן הרכב, לא העביר להם אישור מהמוסך שבו תוקן הרכב, בניגוד להוראות סעיף 7א(א)(2) ו-(3);

(2) רוכש רכב שלא העביר את הבעלות ברכב על שמו, בניגוד להוראות סעיף 7א(ב).

אחריות נושא משרה בתאגיד

11.  (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע שהתאגיד או שעובד מטעמו יעבור עבירה לפי סעיף 10; המפר הוראה זו – דינו כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – דירקטור, המנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעמו על התחום שבו נעברה העבירה.

          (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 10 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא, כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

12.  (בוטל).

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 711 (ה"ח 123)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

מינוי מפקחים

12. השר ימנה 25 מפקחים לפחות, לענין חוק זה, מבין עובדי המדינה; הודעה על מינוי מפקח תפורסם ברשומות.

סמכויות מפקחים

13.  (א)  לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה, רשאי מפקח וכל שוטר:

(1)   להיכנס לכל מקום בכל עת סבירה, למעט למקום המשמש למגורים בלבד, כדי לבדוק את קיום הוראות חוק זה;

(2)   לדרוש מכל אדם שיציג בפניו כל מסמך שקיבל לפי חוק זה, וכל רישום שניהל לפי חוק זה;

(3)   לתפוס דבר, שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה או שעשוי לשמש ראיה במשפט לפי חוק זה.

          (ב)  לשם גילוי עבירה לפי חוק זה, רשאי מפקח -

(1)   לבקש מבית המשפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו-24(א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969;

(2)   לחקור כל אדם בנוגע לעבירה לפי חוק זה; לענין זה תהיינה לו הסמכויות המסורות לקצין משטרה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).

          (ג)   הוראות פקודת הפורצדורה הפלילית (עדות), והוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יחולו על חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים לפי חוק זה כאילו נערכו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי הענין, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

14.  (בוטל).

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 711 (ה"ח 123)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

התשלום ושיעורו

14. (א) מי שרשאי לבקש את הסימון בהתאם להוראות סעיף 4(ב)(1) או (2), ישלם למסמן, בעד סימון חלק משומש, תשלום כפי שנקבע בתקנות; ואולם אם חלו הוראות סעיף 3, ישלם את התשלום כאמור המבטח או רוכש הרכב מהמבטח, לפי הענין.

(ב) לא ייתן המנהל הרשאה לאדם להיות מסמן, אלא לאחר שהשר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע את הסכומים המירביים שרשאי מסמן לגבות בהתאם להוראות סעיף קטן (א).

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

15.  (בוטל).

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 711 (ה"ח 123)

ביטול סעיף 15

הנוסח הקודם:

הקמת יחידה במשטרת ישראל

15. בתום חודשיים ממועד תחילתו של חוק זה יקים השר לביטחון פנים, במסגרת משטרת ישראל, יחידה ייעודית שתיתן מענה לבעיית גניבות הרכב בישראל.

תחולה על המדינה

16.  הוראות חוק זה יחולו על המדינה.

תקנות

17.  (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים, תקנות לביצוע הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 1)  תש"ס-2000

          (א1) השר בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, רשאי לאסור בתקנות התקנת חלקים משומשים ברכב בהתאם לגיל הרכב כפי שיקבע.

          (ב)  תקנות לפי חוק זה טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

          (ג)   תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, בתוך שישה חודשים ממועד תחילתו של חוק זה.

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 207 (ה"ח 2858)

הוספת סעיף קטן 17(א1)

שינוי התוספות (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

17א.  (א)  השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה.

 

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          (ב)  תוקנה הפקודה לאחר תחילתו של חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס' 4 – הוראת שעה), התשס"ח-2008, רשאי השר, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את התוספת השניה לצורך החלת תיקון כאמור על איסור שימוש ברכב, בשינויים המחויבים.

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 711 (ה"ח 123)

הוספת סעיף 17א

 

מיום 6.4.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 427 (ה"ח 206)

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6883 מיום 6.4.2010 עמ' 996

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 284 (ה"ח 674)

שינוי התוספת התוספות

17א. (א) השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה.

(ב) תוקנה הפקודה לאחר תחילתו של חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס' 4 – הוראת שעה), התשס"ח-2008, רשאי השר, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את התוספת השניה לצורך החלת תיקון כאמור על איסור שימוש ברכב, בשינויים המחויבים.

הוראת מעבר (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

18.  בעל עסק שברשותו, ערב המועד שייקבע בתקנות, חלק משומש, ירשום את פרטי החלק וכן פרטים נוספים, הכח כפי שייקבע בתקנות ועד המועד שייקבע בהן.

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 711 (ה"ח 123)

החלפת סעיף 18

הנוסח הקודם:

תחולה והוראת מעבר

18. חלק משומש הטעון סימון לפי הוראות חוק זה והמצוי בידי כל אדם, ערב תחילתו של חוק זה, יסומן עד המועד שיקבע השר.

איסור שימוש במוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית ואיסור תיקון רכב בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית (תיקון מס' 1)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

18א.  (א)  בסעיף זה –

          "ההסכם" ו"שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית" – כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970;

          "מוצר תעבורה" – מכלל, מכשיר או אבזר וכל חלק המשמש או המורכב ברכב לרבות חלק חילוף וכל מוצר שהוא חלק מציוד הרכב;

          "מוצר תעבורה משומש" – מוצר תעבורה שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב;

          "רכב" – רכב מנועי כהגדרתו בפקודה;

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          "תיקון רכב" – תיקון או טיפול מכני, חשמלי או אלקטרוני שבוצע ברכב, לרבות פחחות וצביעה וכן תיקון מערכת מיזוג אוויר או טיפול בה.

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

          (א1) בעל עסק המורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב לא יעביר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית רכב המיועד לפירוק, כשהוא שלם, וכן לא יעביר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית את מסגרת המרכב של רכב כאמור או חלק ממנה.

          (ב)  לא יעשה אדם כל פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          (ב1) (1)   לא ימסור אדם רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.

(2)   לא יעביר אדם רכב באמצעות רכב אחר כדי לתקנו בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          (ב2) היה לשוטר יסוד להניח כי אדם עבר עבירה לפי סעיף קטן (ב1), רשאי הוא לדרוש מאותו אדם להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הרכב, והוראות סעיף 47(ג), (ד) ו-(ו) לפקודה יחולו, בשינויים המחויבים; היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב רישום נגד אותו אדם, רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה וליטול את רישיון הרכב שלו לתקופות המפורטות להלן:

(1)   אם הרכב הועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית באמצעות רכב אחר – לתקופה של עד 30 ימים ברכב וברכב שבאמצעותו הועבר כאמור, ואם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה הודעת איסור שימוש לפי פסקה זו – לתקופה של עד 60 ימים;

(2)   אם הרכב הועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית שלא באמצעות רכב אחר – לתקופה של עד שבעה ימים.

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          (ב3) בהודעה כאמור בסעיף קטן (ב2) תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב ולנטילת רישיון הרכב.

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          (ב4) על איסור שימוש ברכב לפי סעיף זה יחולו הוראות הפקודה כמפורט בתוספת השניה.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          (ג)   (בוטל).

          (ד)  השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע סעיף זה, והוא רשאי, בהסכמת שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 206 (ה"ח 2858)

הוספת סעיף 18א

 

מיום 12.6.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 712 (ה"ח 123)

ביטול סעיף 18(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) על אף האמור בחוק זה, לא יסומן חלק משומש ברכב משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.

 

מיום 6.4.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 428 (ה"ח 206)

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6883 מיום 6.4.2010 עמ' 996

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 284 (ה"ח 674)

איסור שימוש במוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית ואיסור תיקון רכב בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית

18א. (א) בסעיף זה –

"ההסכם" ו"שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית" – כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970;

"מוצר תעבורה" – מכלל, מכשיר או אבזר וכל חלק המשמש או המורכב ברכב לרבות חלק חילוף וכל מוצר שהוא חלק מציוד הרכב;

"מוצר תעבורה משומש" – מוצר תעבורה שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב;

"רכב" – רכב מנועי כהגדרתו בפקודה;

"תיקון רכב" – תיקון או טיפול מכני, חשמלי או אלקטרוני שבוצע ברכב, לרבות פחחות וצביעה וכן תיקון מערכת מיזוג אוויר או טיפול בה.

(ב) לא יעשה אדם כל פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.

(ב1) (1) לא ימסור אדם רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.

(2) לא יעביר אדם רכב באמצעות רכב אחר כדי לתקנו בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.

(ב2) היה לשוטר יסוד להניח כי אדם עבר עבירה לפי סעיף קטן (ב1), רשאי הוא לדרוש מאותו אדם להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הרכב, והוראות סעיף 47(ג), (ד) ו-(ו) לפקודה יחולו, בשינויים המחויבים; היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב רישום נגד אותו אדם, רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה וליטול את רישיון הרכב שלו לתקופות המפורטות להלן:

(1) אם הרכב הועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית באמצעות רכב אחר – לתקופה של עד 30 ימים ברכב וברכב שבאמצעותו הועבר כאמור, ואם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה הודעת איסור שימוש לפי פסקה זו – לתקופה של עד 60 ימים;

(2) אם הרכב הועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית שלא באמצעות רכב אחר – לתקופה של עד שבעה ימים.

(ב3) בהודעה כאמור בסעיף קטן (ב2) תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב ולנטילת רישיון הרכב.

(ב4) על איסור שימוש ברכב לפי סעיף זה יחולו הוראות הפקודה כמפורט בתוספת השניה.

(ג) (בוטל).

(ד) השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע סעיף זה, והוא רשאי, בהסכמת שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

 

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 666 (ה"ח 850)

הוספת סעיף קטן 18א(א1)

תחילה

19.  תחילתו של חוק זה בתום שנה מיום פרסומו; ואולם השר רשאי לקבוע בצו מועד מוקדם יותר לתחילת תוקפו של החוק או של סעיפים בו.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

20.  (בוטל).

מיום 28.7.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ד מס' 1952 מיום 28.7.2004 עמ' 480 (ה"ח 123)

20. חוק זה יעמוד בתוקפו 5 שנים מיום תחילתו עד יום כ"ד בתמוז תשס"ה (31 ביולי 2005).

 

מיום 31.7.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 712 (ה"ח 123)

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

הוראת שעה

20. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ"ד בתמוז תשס"ה (31 ביולי 2005).

 

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

תוספת ראשונה

(סעיף 1 להגדרה "חלק")

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(א)      לעניין רכב –

(1)  דלתות

(2)  מכסה מנוע

(3)  מכסה תא מטען

(4)  כנפיים קדמיות

(5)  כנפיים אחוריות

צו תשס"ז-2007

(6)  מנוע

צו תשס"ז-2007

(7)  פגושים

צו תשס"ז-2007

(8)  תיבת הילוכים

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(9)  כריות אוויר

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(10) תיבת הגה

(תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

(ב)      לעניין אופנוע –

(1)  בולם זעזועים

(2)  חיפוי מפלסטיק (פרינגים)

(3)  חישוקי גלגלים

(4)  מושב

(5)  מכל דלק

(6)  מנוע

(7)  סעפת פליטה

(8)  תיבת הילוכים

מיום 12.6.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6587 מיום 13.5.2007 עמ' 860

הוספת פרטים (6), (7), (8)

 

מיום 6.4.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 428 (ה"ח 206)

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6883 מיום 6.4.2010 עמ' 996

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 284 (ה"ח 674)

תוספת ראשונה

 

מיום 5.10.2014

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 666 (ה"ח 850)

(א) לעניין רכב –

(1) דלתות

(2) מכסה מנוע

(3) מכסה תא מטען

(4) כנפיים קדמיות

(5) כנפיים אחוריות

(6) מנוע

(7) פגושים

(8) תיבת הילוכים

(9) כריות אוויר

(10) תיבת הגה

(ב) לעניין אופנוע –

(1) בולם זעזועים

(2) חיפוי מפלסטיק (פרינגים)

(3) חישוקי גלגלים

(4) מושב

(5) מכל דלק

(6) מנוע

(7) סעפת פליטה

(8) תיבת הילוכים

 

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

תוספת שניה

(סעיף 18א(ב4) – תחולת סעיפים מהפקודה)

על איסור שימוש ברכב יחולו הוראות לפי סעיפים 57א(ב)(2) ו-(3) ו-(ג) עד (ו), 57ב עד 57ז, בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה:

(1)      לעניין סעיף 57ב, במקום "מבית המשפט, המוסמך לדון בעבירות תעבורה" יבוא "מבית משפט השלום" ובמקום "העבירה כאמור בסעיף 57א(א)" יבוא "עבירות כאמור בסעיף 18א(ב1) לחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998 (להלן – חוק מניעת גניבות)";

(2)      לעניין סעיף 57ג(א), במקום "מן העבירות המנויות בתוספת השביעית" יבוא "לפי סעיף 18א(ב1) לחוק מניעת גניבות";

(3)      לעניין סעיף 57ד, במקום "בית המשפט המוסמך לדון בעבירות תעבורה" יבוא "בית משפט השלום".

מיום 6.4.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 428 (ה"ח 206)

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6883 מיום 6.4.2010 עמ' 996

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 284 (ה"ח 674)

הוספת תוספת שניה

 

 

                        בנימין נתניהו                         שאול יהלום

                               ראש הממשלה                                 שר התחבורה

            עזר ויצמן                              דן תיכון

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 עמ' 290 (ה"ח תשנ"ח מס' 2657 עמ' 94, ה"ח תשנ"ח מס' 2696 עמ' 280).

תוקן ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 206 (ה"ח תש"ס מס' 2858 עמ' 324) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשס"ד מס' 1952 מיום 28.7.2004 עמ' 480 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 123 עמ' 606) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשס"ה מס' 2016 מיום 31.7.2005 עמ' 710 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 123 עמ' 606) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 12.6.2007 ור' סעיף 15.

ק"ת תשס"ז מס' 6587 מיום 13.5.2007 עמ' 860 – צו תשס"ז-2007; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 427 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 206 עמ' 182) – תיקון מס' 4 (תוקן ק"ת תש"ע מס' 6883 מיום 6.4.2010 עמ' 996 – צו תש"ע-2010. ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 284 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 674 עמ' 684 – תיקון מס' 4 (תיקון) תשע"ב-2012).

ס"ח תשע"ד מס' 2464 מיום 6.8.2014 עמ' 663 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 850 עמ' 412) – תיקון מס' 5; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו ותחולתו על רכב שמבטח או בעל צי רכב רכב בו זכות בעלות מאותו יום.

ס"ח תשע"ו מס' 2562 מיום 18.7.2016 עמ' 1047 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 769 עמ' 770) – תיקון מס' 6 בסעיף 242 בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות