נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות סימני המסחר, 1940

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – סחר

תוכן ענינים

סעיף 1

השם הקצר

Go

4

סעיף 2

הגדרות

Go

5

 

אגרות

Go

6

סעיף 3

אגרות

Go

6

סעיף 3א

הצמדה למדד

Go

6

 

סיוגן של סחורות וסיוג-מחדש של סחורות מרישומים ישנים

Go

6

סעיף 5

סיוגן של סחורות

Go

6

 

מסמכים

Go

7

סעיף 6

הגשת מסמכים

Go

7

סעיף 6א

הגשת מסמכים בנייר

Go

7

סעיף 6ב

הגשת מסמכים באתר ההגשה

Go

7

סעיף 6ג

קליטת המסמך

Go

7

סעיף 6ד

קישוריות

Go

8

סעיף 6ה

קבצים

Go

8

סעיף 7

מסירה ע"י הדואר

Go

8

סעיף 8

מסירת כתובת מלאה

Go

8

סעיף 9

מען למסירת מסמכים

Go

8

סעיף 10

מיופי כוח

Go

8

 

בקשה לרישום

Go

9

סעיף 11

טופס בקשה

Go

9

סעיף 12

בקשה מאת שותפות

Go

9

סעיף 14

אשור קבלת הבקשה

Go

9

סעיף 15

בקשה לרישום סימן מסחרי

Go

9

סעיף 18

ציון סוג או סוגים

Go

9

סעיף 19

התיאורים צריך שיניחו את הדעת

Go

9

סעיף 21

תרגומי מלים שאינן באחת מן הלשונות הרשמיות

Go

9

סעיף 21א

רישום סימנים הרשומים בחוץ לארץ

Go

9

סעיף 21ב

בקשה לרישום סימן בהסתמך על דין קדימה

Go

9

 

הפרוצדורה עם קבלת הבקשה

Go

10

סעיף 22

חיפוש

Go

10

סעיף 22א

תיקון בקשה

Go

10

סעיף 23

קבלה

Go

10

סעיף 24

סדרי דין בבקשות שנתגלו טעמים לאי קבלתם

Go

10

סעיף 25

קבלה על תנאי

Go

10

סעיף 26

החלטת הרשם

Go

11

סעיף 27א

משך הליכי הבחינה

Go

11

סעיף 28

צירופים לבקשה לרישום סימן קיבוצי

Go

11

סעיף 30

צירוף הודעת נימוקים

Go

11

סעיף 31

בירור

Go

11

סעיף 32

פרסום וכו'

Go

11

 

פרסומה של הבקשה

Go

11

סעיף 33

פרסומה של הבקשה

Go

11

 

התנגדות לרישום

Go

11

סעיף 35

התנגדות

Go

11

סעיף 36

הודעה על התנגדות

Go

11

סעיף 37

הודעה שכנגד

Go

11

סעיף 38

ראיה לחיזוק ההתנגדות

Go

12

סעיף 39

ראיה לחיזוק הבקשה

Go

12

סעיף 40

ראיה בתשובה ע"י המתנגד

Go

12

סעיף 41

ראיה נוספת

Go

12

סעיף 42

מוצגים

Go

12

סעיף 43

תרגום התעודות לשפות זרות

Go

12

סעיף 44

בירור

Go

12

סעיף 44א

אי התייצבות להשמעת טענות

Go

12

סעיף 44ב

סדר הטיעון באין הודעה בעובדות

Go

12

סעיף 44ג

סדר הטיעון כשיש הודאה בעובדות

Go

12

סעיף 44ד

דרך סיכום טענות

Go

12

סעיף 45

החלטת הרשם

Go

13

סעיף 45א

מסירת ההחלטה לצדדים

Go

13

סעיף 45ב

הודעה על ערעור

Go

13

סעיף 46

הוצאות המשפט אם המבקש אינו חולק על התנגדות

Go

13

 

אי-השלמת הרישום

Go

13

סעיף 47

אי מתן תשובה

Go

13

 

הרישום בפנקס

Go

13

סעיף 48

רישום בפנקס

Go

13

סעיף 49

הפרוצדורה כשמת המבקש לפני שנרשם הסימן

Go

13

סעיף 50

מתן תעודת רישום

Go

13

 

חידוש הרישום

Go

13

סעיף 51

חידוש הרישום

Go

13

סעיף 52

הודעה לפני מחיקתו של סימן מסחרי מהפנקס

Go

14

סעיף 53

מחיקת סימן מסחרי מן הפנקס

Go

14

סעיף 54

מודעה על החידוש ופרסומו

Go

14

 

פרסום באתר האינטרנט

Go

14

סעיף 54א

פרסום באתר האינטרנט

Go

14

סעיף 54ב

שמירת המידע

Go

14

סעיף 54ג

העמדת המידע לעיון הציבור

Go

14

 

העברות

Go

14

סעיף 55

בקשה לרישום העברה וכו'

Go

14

סעיף 56

פרטים שיש לפרטם בבקשה

Go

14

סעיף 57

העתקים מהמסמכים

Go

14

סעיף 58

תביעה שתצורף לבקשה

Go

15

סעיף 59

הוכחה על הזכות

Go

15

סעיף 60

רישום בפנקס

Go

15

 

בקשות לרישום רשות בסימן

Go

15

סעיף 63א

בקשה לרישום רשות

Go

15

סעיף 63ב

בחינת בקשה לרישום רשות

Go

15

סעיף 63ג

זכות להשמיע טענות

Go

15

סעיף 63ד

פרסום קבלת הבקשה

Go

15

סעיף 63ה

פרטים שיירשמו

Go

15

סעיף 63ו

בקשה לשינוי רישום

Go

15

סעיף 63ז

סדרי דין בבקשה לשינוי או למחיקה

Go

15

 

שינוי הכתובת

Go

15

סעיף 64

שינוי השם או הכתובת בפנקס

Go

15

 

בקשות לפי סעיף 36 לפקודה

Go

15

סעיף 65

בקשות עפ"י סעיף 36 לפקודה

Go

15

סעיף 66

ראיה

Go

16

סעיף 67

פרסום הבקשה

Go

16

סעיף 70

בקשה לתיקון או להוצאת סימן מסחרי מהפנקס

Go

16

סעיף 71

הליכים נוספים

Go

16

סעיף 71א

הליך בהעדר הודעה בתשובה

Go

16

סעיף 72

הצטרפות צד שלישי

Go

16

 

סמכות של הכרעת דעת

Go

16

סעיף 73

שמיעת טענות

Go

16

סעיף 73א

רציפות הדיון

Go

16

סעיף 75

הפרוצדורה בבקשה להשמעת טענות

Go

16

סעיף 76

צריך להודיע את החלטת הרשם

Go

16

 

פרסום שינויים בפנקס

Go

17

סעיף 77

פרסום שינויים והוספות בפנקס

Go

17

 

חיפוש

Go

17

סעיף 78

בקשה לחיפוש

Go

17

 

שעות העיון

Go

17

סעיף 79

שעות העיון

Go

17

 

הסמכות לוותר על ראיות

Go

17

סעיף 80

ויתור על ראיות

Go

17

 

תיקונים

Go

17

סעיף 81

תיקון מסמכים

Go

17

סעיף 82

הארכת המועד

Go

17

סעיף 83

ימים שאינם באים במניין

Go

17

 

תעודות

Go

17

סעיף 84

תעודה מאת הרשם

Go

17

סעיף 85

תעודות שרוצים להשתמש בהן כדי לקבל רישום בחו"ל

Go

17

 

צווי בית משפט

Go

18

סעיף 88

צו בית משפט

Go

18

סעיף 89

פרסום צווי בית משפט

Go

18

סעיף 90

ביטול

Go

18

 

תוספת ראשונה

Go

18

 

התוספת השניה

Go

19

 

התוספת השלישית

Go

20

 

תוספת רביעית

Go

21

תקנות סימני המסחר, 1940*

השם הקצר

1.    תקנות אלה תיקראנה תקנות סימני המסחר, 1940.

הגדרות תק' תשע"ד-2013

2.    בתקנות אלה –

מיום 29.1.1953

תק' תשי"ג-1953

ק"ת תשי"ג מס' 331 מיום 29.1.1953 עמ' 581

החלפת הגדרת "סוכן"

הנוסח הקודם:

"סוכן" פירושו – סוכן שיפו את כוחו כחוק להנחת דעתו של הרשם;

 

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2122

"סוכן" פירושו – סוכן פטנטים הרשום בפנקס של סוכני פטנטים בהתאם להוראות תקנות פנקס סוכני הפטנטים, 1938, או עורך דין הרשום בפנקס עורכי הדין בהתאם להוראות פקודת עורכי הדין, 1938, בעל רשיון לעסוק במקצועו – שיש להם מקום מגורים או מקום עסקים בישראל;

"סוכן" - סוכן פטנטים הרשום בפנקס סוכני הפטנטים לפי תקנות פנקס סוכני הפטנטים, 1938, או עורך דין, שיש להם מקום עסקים בישראל;

"סימן מסחר" - לרבות סימן שירות, סימן מאשר וסימן קיבוצי והוא כשאין הוראה אחרת לענין זה;

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 84

החלפה תקנה 2

הנוסח הקודם:

פירוש

2. בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר: -

"סוכן" - סוכן פטנטים הרשום בפנקס סוכני הפטנטים לפי תקנות פנקס סוכני הפטנטים, 1938, או עורך דין, שיש להם מקום עסקים בישראל;

"סימן מסחר" - לרבות סימן שירות, סימן מאשר וסימן קיבוצי והוא כשאין הוראה אחרת לענין זה;

"משרד" פירושו - משרד רשם סימני המסחר, הפטנטים והמדגמים, ירושלים;

"הפקודה" פירושה - פקודת סימני המסחר, 1938.

           "אתר ההגשה" – אתר האינטרנט של הרשות שבאמצעותו מתבצעת ההמצאה האלקטרונית לרשות;

           "הגשה בנייר" – הגשת מסמך על ידי מסירתו ביד או על ידי משלוחו בדואר;

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

           "הזדהות אלקטרונית" – הזדהות ברמת ודאות גבוהה, תוך שימוש באמצעי אלקטרוני;

מיום 19.7.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9305 מיום 6.4.2021 עמ' 2882

הוספת הגדרת "הזדהות אלקטרונית"

           "הרשות" – רשות הפטנטים כהגדרתה בחוק הפטנטים;

           "הרשם" – כמשמעותו בסעיף 5 לפקודה;

           "חוק הפטנטים" – חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967;

תק' תשע"ה-2015

           "חתימה אלקטרונית מאושרת" – (נמחקה);

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1242

מחיקת הגדרת "חתימה אלקטרונית מאושרת"

הנוסח הקודם:

"חתימה אלקטרונית מאושרת" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

תק' תשע"ה-2015

           "חתימה ידנית" – (נמחקה);

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1242

מחיקת הגדרת "חתימה ידנית"

הנוסח הקודם:

"חתימה ידנית" – חתימה בכתב יד על מסמך נייר;

           "טופס הגשה אלקטרונית" – טופס אלקטרוני המשמש להגשה אלקטרונית לרשות, כפי שהוא מופיע, במועד ההגשה, באתר ההגשה;

           "מיופה כוח" – עורך פטנטים כהגדרתו בחוק הפטנטים או עורך דין;

תק' תשע"ה-2015

           "הפקודה" – פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972;

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1242

הוספת הגדרת "הפקודה"

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

           "תעודה אלקטרונית" – (נמחקה);

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1242

הוספת הגדרת "תעודה אלקטרונית"

 

מיום 19.7.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9305 מיום 6.4.2021 עמ' 2882

מחיקת הגדרת "תעודה אלקטרונית"

הנוסח הקודם:

"תעודה אלקטרונית" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

 

תק' תשע"ה-2015

           "תצהיר" – אחד מאלה, ובלבד שמתקיים בו האמור בתקנה 10א:

(1)   תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(2)   תצהיר או הצהרה בכתב בדבר אמיתות הדברים שנכתבו בה, שניתנו מחוץ לישראל, והם ערוכים וחתומים בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל המוסמך לכך או בפני אדם שהוסמך לקבלם לפי דין המקום שבו ניתנו.

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1242

החלפת הגדרת "תצהיר"

הנוסח הקודם:

"תצהיר" – כהגדרתו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

אגרות

אגרות תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

3.    (א)  האגרות שתשולמנה בהתאם לפקודה תהיינה אותן האגרות המפורטות בתוספת הראשונה לתקנות אלה.

תק' תשע"ד-2013

           (ב)  האגרות לפי תקנות אלה ישולמו על ידי הפקדה בחשבון הרשות המיועד לכך בבנק הדואר או באמצעות שרת התשלומים הממשלתי; אישור על ביצוע התשלום יוגש לרשם יחד עם הודעה בעניין שבעדו שולמה האגרה.

מיום 22.3.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 501

3. (א) האגרות שתשולמנה בהתאם לפקודה תהיינה אותן האגרות המפורטות בתוספת הראשונה לתקנות אלה.

(ב) האגרות לפי תקנות אלה תשולמנה בבנק הדואר ובדרך שיקבע הרשם; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על יעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת ימסרו לרשם.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 84

החלפת תקנת משנה 3(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) האגרות לפי תקנות אלה תשולמנה בבנק הדואר ובדרך שיקבע הרשם; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על יעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת ימסרו לרשם.

הצמדה למדד תק' תשנ"ז-1997 תק' תשע"א-2011

3א.     (א)  הסכומים שבתוספת הראשונה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;

           "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

           (ב)  סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל –

(1)   אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים – לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;

(2)   אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים – לעשר האגורות הקרובות.

תק' תשע"א-2011

           (ג)   רשם סימני המסחר יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

מיום 2.3.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5814 מיום 27.2.1997 עמ' 443

הוספת תקנה 3א

 

מיום 30.6.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7009 מיום 28.6.2011 עמ' 1093

3א. (א) הסכומים שבתוספת הראשונה ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש נובמבר שקדם ליום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל –

(1) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;

(2) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לעשר האגורות הקרובות.

(ג) רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר רשם סימני המסחר יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

תק' תשע"ד-2013

(נמחקה)

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 84

מחיקת כותרת

הנוסח הקודם:

טפסים

תק' תשע"ד-2013

4.    (בוטלה).

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 84

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

טפסים

4. הטפסים הנזכרים בתקנות אלה יהיו הטפסים הכלולים בתוספת השניה לתקנות אלה וטפסים אלה ישמשו בכל אותם המקרים שהם חלים עליהם, והם ישונו ע"י הרשם כדי לסגלם למקרים אחרים.

סיוגן של סחורות וסיוג-מחדש של סחורות מרישומים ישנים

סיוגן של סחורות

5.    (1)  (א)   לצורך רישומי סימני מסחר שנעשו לפני תאריך תחילת התוקף של תקנות אלה מסייגים סחורות באופן המובא בתוספת השלישית לתקנות אלה, חוץ אם הומר איזה פירוט והותאם לתוספת הרביעית של תקנות אלה עפ"י פסקה (2) מן התקנה הזאת;

(ב)   לצורך רישומי סימני מסחר שייעשו לאחר תאריך תחילת תקפן של תקנות אלה ולצורך כל רישומים שנעשו לפני אותו תאריך ואשר פירוטיהן הומרו בהתאם לפסקה (2) מתקנה זו, מסייגים סחורות באופן המובא בתוספת הרביעית לתקנות אלה.

בקשה מאת בעלים רשומים להמרת פירוט הצעת הרשם תק' תשע"ד-2013

           (2)  כשהפירוט של סימן מסחרי רשום מבוסס על התוספת השלישית לתקנות אלה, רשאי הבעל הרשום לפנות לרשם ולבקשו להמיר את הפירוט באופן שאפשר יהא לבססו על התוספת הרביעית לתקנות אלה בין בהשמטת איזו סחורה הימנו ובין בלא השמטת איזו סחורה הימנו, אך באופן שהרישום ישתמר בתאריכו המקורי. לאחר מכן ימסור הרשם בכתב, בהתאם לסעיף 45 של הפקודה, לבעל הרשום הצעה אשר יפרט בה באיזו צורה יש לדעת הרשם לתקן את הפנקס. שני רישומים או יותר של סימן מסחרי לגבי סחורה הכלולה באותו סוג של התוספת הרביעית לתקנות אלה ושתאריך רישומם שווה, מותר למזגם לאחר ההמרה בהתאם לפסקה זו.

פרסום ההצעה והתנגדות תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ד-2013

           (3)  פרסום הצעה לתיקון עפ"י סעיף 45 ייעשה באתר האינטרנט ומודעה על התנגדות תינתן תוך חודש ימים מיום הפרסום, וצריך לצרף אליה העתק של המודעה והודעה בשני העתקים המראה באיזה אופן תהא ההמרה המוצעת בניגוד לסעיפים 43 או 44. הרשם ישלח את ההעתקים הכפולים מיד לבעל הרשום והוא רשאי תוך חודש מיום קבלת ההעתקים האלה, לשלוח לרשם הודעה שכנגד המוסרת בפרוטרוט את הנימוקים אשר על יסודם חולקים על ההתנגדות, ואם עשה זאת ימסור למתנגד העתק מהודעה זו. לאח"כ רשאי הרשם לדרוש או לקבל הוכחות בנוגע לשאלות השנויות במחלוקת, ובטרם יתן את החלטתו בענין, יתן לצדדים אפשרות להשמיע את טענותיהם בענין זה, אם ירצה אחד הצדדים בכך.

המרת פירוטים; רישומים המתקבלים כתוצאה מזה תק' תשע"ד-2013

           (4)  כל אימת שנתפרסמה הצעה להמרת פירוט בהתאם לפסקה (2) של תקנה זו, ולא הוגשה כל התנגדות אלא שניתנה החלטה בענין ההתנגדות וניתנה רשות להמרה, ירשום הרשם בפנקס את כל הרשימות הדרושות כדי ליתן תוקף להמרה בהתאם להצעה כפי שנתפרסמה, או בהתאם להצעה המתוקנת, אם תוקנה לאחר הגשת ערעור שבו נרשמו הרשימות הללו. לצורך מתן החלטה בענין החידוש הבא של כל הרשימות הנובעות מתוך כך, בהתאם לסעיף 32 של הפקודה, הרי הביטוי "יום הפקיעה של הרישום המקורי או של חידושו האחרון" יתיחס לאותו תאריך שהיה מתיחס אליו לגבי הרישום שלפני ההמרה.

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1610

(3) פרסום הצעה לתיקון עפ"י סעיף 28(3) ייעשה ברשומות באתר האינטרנט ומודעה על התנגדות תינתן בטופס הקבוע תוך חודש ימים מיום הפרסום, וצריך לצרף אליה העתק של המודעה והודעה בשני העתקים המראה באיזה אופן תהא ההמרה המוצעת בניגוד לסעיף 28. הרשם ישלח את ההעתקים הכפולים מיד לבעל הרשום והוא רשאי תוך חודש מיום קבלת ההעתקים האלה, לשלוח לרשם הודעה שכנגד המוסרת בפרוטרוט את הנימוקים אשר על יסודם חולקים על ההתנגדות, ואם עשה זאת ימסור למתנגד העתק מהודעה זו. לאח"כ רשאי הרשם לדרוש או לקבל הוכחות בנוגע לשאלות השנויות במחלוקת, ובטרם יתן את החלטתו בענין, יתן לצדדים אפשרות להשמיע את טענותיהם בענין זה, אם ירצה אחד הצדדים בכך.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 84

(2) כשהפירוט של סימן מסחרי רשום מבוסס על התוספת השלישית לתקנות אלה, רשאי הבעל הרשום לפנות לרשם בטופס הקבוע ולבקשו להמיר את הפירוט באופן שאפשר יהא לבססו על התוספת הרביעית לתקנות אלה בין בהשמטת איזו סחורה הימנו ובין בלא השמטת איזו סחורה הימנו, אך באופן שהרישום ישתמר בתאריכו המקורי. לאחר מכן ימסור הרשם בכתב, בהתאם לסעיף 28(3) לסעיף 45 של הפקודה, לבעל הרשום הצעה אשר יפרט בה באיזו צורה יש לדעת הרשם לתקן את הפנקס. שני רישומים או יותר של סימן מסחרי לגבי סחורה הכלולה באותו סוג של התוספת הרביעית לתקנות אלה ושתאריך רישומם שווה, מותר למזגם לאחר ההמרה בהתאם לפסקה זו.

(3) פרסום הצעה לתיקון עפ"י סעיף 28(3) סעיף 45 ייעשה באתר האינטרנט ומודעה על התנגדות תינתן בטופס הקבוע תוך חודש ימים מיום הפרסום, וצריך לצרף אליה העתק של המודעה והודעה בשני העתקים המראה באיזה אופן תהא ההמרה המוצעת בניגוד לסעיף 28 בניגוד לסעיפים 43 או 44. הרשם ישלח את ההעתקים הכפולים מיד לבעל הרשום והוא רשאי תוך חודש מיום קבלת ההעתקים האלה, לשלוח לרשם הודעה שכנגד המוסרת בפרוטרוט את הנימוקים אשר על יסודם חולקים על ההתנגדות, ואם עשה זאת ימסור למתנגד העתק מהודעה זו. לאח"כ רשאי הרשם לדרוש או לקבל הוכחות בנוגע לשאלות השנויות במחלוקת, ובטרם יתן את החלטתו בענין, יתן לצדדים אפשרות להשמיע את טענותיהם בענין זה, אם ירצה אחד הצדדים בכך.

(4) כל אימת שנתפרסמה הצעה להמרת פירוט בהתאם לפסקה (2) של תקנה זו, ולא הוגשה כל התנגדות אלא שניתנה החלטה בענין ההתנגדות וניתנה רשות להמרה, ירשום הרשם בפנקס את כל הרשימות הדרושות כדי ליתן תוקף להמרה בהתאם להצעה כפי שנתפרסמה, או בהתאם להצעה המתוקנת, אם תוקנה לאחר הגשת ערעור שבו נרשמו הרשימות הללו. לצורך מתן החלטה בענין החידוש הבא של כל הרשימות הנובעות מתוך כך, בהתאם לסעיף 21 בהתאם לסעיף 32 של הפקודה, הרי הביטוי "גמר מועדו של הרישום האחרון" "יום הפקיעה של הרישום המקורי או של חידושו האחרון" יתיחס לאותו תאריך שהיה מתיחס אליו לגבי הרישום שלפני ההמרה.

מסמכים

הגשת מסמכים תק' תשע"ד-2013

6.       (א)  בקשה לרישום סימן מסחר, בקשה, הודעה, מודעה או מסמך אחר שיש או שמותר להניחם, לערכם או לתתם לרשם, יוגשו בנייר כאמור בתקנה 6א או באתר ההגשה כאמור בתקנות 6ב עד 6ה.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), אדם שהוא אחד מן המפורטים להלן, יגיש בקשה לרישום סימן מסחר באתר ההגשה בלבד:

(1)   תאגיד;

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

(2)   בעל מקצוע מורשה לפי כל דין, שההגשה מתבצעת במסגרת מקצועו או רישיונו.

           (ג)   תקנת משנה (ב) תחול אף על בקשה, הודעה, מודעה או מסמך אחר שיש או שמותר להניחם, לערכם או לתתם לרשם.

מיום 24.11.2013

תקנה 6(ג) מיום 1.6.2015

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 85

תק' (תיקון) תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7455 מיום 9.12.2014 עמ' 372

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

מסמכים מידותיהם וכו'

6. בכפוף לכל הוראות אחרות שיתן הרשם, הרי כל הבקשות, המודעות, ההודעות ושאר מסמכים אשר עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלה דרוש להניחן או לשלחן לרשם יהיו כתובים בנייר לבן חזק שמידתו שלושה עשר אינטשים בקירוב, ואשר בצדו השמאלי יניחו שוליים של לא פחות מאינטש וחצי.

 

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1242

(2) בעל תעודה אלקטרונית, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2011, שהוא בעל מקצוע מורשה לפי כל דין, ושההגשה מתבצעת במסגרת מקצועו או רישיונו.

 

מיום 19.7.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9305 מיום 6.4.2021 עמ' 2882

החלפת פסקה 6(ב)(2)

הנוסח הקודם:

(2) בעל תעודה אלקטרונית שהוא בעל מקצוע מורשה לפי כל דין, ושההגשה מתבצעת במסגרת מקצועו או רישיונו.

הגשת מסמכים בנייר תק' תשע"ד-2013 תק' תשע"ה-2015

6א.     (א)  בקשה לרישום סימן מסחר, בקשה, הודעה, מודעה או מסמך אחר שיש או שמותר להניחם, לערכם או לתתם לרשם, יהיו –

(1)   מודפסים בצבע כהה ובלתי ניתן להימחות;

(2)   על גבי גיליונות נייר לבן בגודל A4 (רוחב – 21 ס"מ, גובה – 29.7 ס"מ);

(3)   בעלי שוליים של 5 ס"מ לפחות בראש כל גיליון, של 3 עד 4 ס"מ לימינו של גיליון הכתוב עברית או ערבית ולשמאלו של גיליון הכתוב אנגלית, ושל 3 ס"מ לפחות בסוף כל שורה;

תק' תשע"ה-2015

(4)   מודפסים בצדו האחד של הגיליון בלבד, ואולם פסקה זו לא תחול על מסמכים שתקנת משנה (ב) חלה עליהם.

תק' תשע"ה-2015

           (ב)  בהגשת מסמך בנייר כאמור בתקנת משנה (א)(1) עד (3) בהליך על ריב, הליך לפי תקנה 26 או אגב הליך לפי תקנה 73, יחולו הוראות האלה:

(1)   נוסף על הגשת המסמך בנייר, יוגש במקביל עותק של המסמך גם על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב; סוג ההתקן וסוג הקובץ לעניין הגשה על גבי התקן כאמור, יהיו כפי שהורה הרשם לפי סעיף 11(א) לחוק הפטנטים לעניין הגשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, בשינויים המחויבים;

(2)   יראו כמועד הגשת המסמך את מועד הגשתו בנייר או מועד הגשתו על גבי ההתקן, המאוחר מביניהם.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 85

הוספת תקנה 6א

 

מיום 1.6.2015

תקנת משנה 6א(ב) מיום 25.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1242

6א. (א) בקשה לרישום סימן מסחר, בקשה, הודעה, מודעה או מסמך אחר שיש או שמותר להניחם, לערכם או לתתם לרשם, יהיו –

(1) מודפסים בצבע כהה ובלתי ניתן להימחות;

(2) על גבי גיליונות נייר לבן בגודל A4 (רוחב – 21 ס"מ, גובה – 29.7 ס"מ);

(3) בעלי שוליים של 5 ס"מ לפחות בראש כל גיליון, של 3 עד 4 ס"מ לימינו של גיליון הכתוב עברית או ערבית ולשמאלו של גיליון הכתוב אנגלית, ושל 3 ס"מ לפחות בסוף כל שורה;

(4) מודפסים בצדו האחד של הגיליון בלבד, ואולם פסקה זו לא תחול על מסמכים שתקנת משנה (ב) חלה עליהם.

(ב) בהגשת מסמך בנייר כאמור בתקנת משנה (א)(1) עד (3) בהליך על ריב, הליך לפי תקנה 26 או אגב הליך לפי תקנה 73, יחולו הוראות האלה:

(1) נוסף על הגשת המסמך בנייר, יוגש במקביל עותק של המסמך גם על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב; סוג ההתקן וסוג הקובץ לעניין הגשה על גבי התקן כאמור, יהיו כפי שהורה הרשם לפי סעיף 11(א) לחוק הפטנטים לעניין הגשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, בשינויים המחויבים;

(2) יראו כמועד הגשת המסמך את מועד הגשתו בנייר או מועד הגשתו על גבי ההתקן, המאוחר מביניהם.

הגשת מסמכים באתר ההגשה תק' תשע"ד-2013

6ב.     (א)  בקשה לרישום סימן מסחר תוגש לרשם באמצעות טופס הגשה אלקטרונית באתר ההגשה.

           (ב)  בקשה, הודעה, מודעה או מסמך אחר שיש או שמותר להניחם, לערכם או לתתם לרשם, יוגשו באתר ההגשה.

תק' תשע"ה-2015 תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

           (ג)   המגיש כל בקשה, הודעה, מודעה או מסמך אחר המוגשים כאמור בתקנת משנה (ב), יזדהה באמצעות הזדהות אלקטרונית.

תק' תשע"ה-2015

           (ג1) האמור בתקנת משנה (ג) לא יחול על מגיש המסמכים המנויים להלן:

(1)   הודעת התנגדות לפי סעיף 24 לפקודה;

(2)   בקשה לחידוש רישומו של סימן מסחרי לפי סעיפים 32 ו-33(ב)(2) לפקודה;

(3)   בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיף 38 לפקודה, בקשה למחיקת סימן מסחר מן הפנקס לפי סעיף 39 לפקודה או הודעה לפי סעיף 40 לפקודה;

(4)   בקשה לביטול רישום סימן בגלל אי-שימוש לפי סעיף 41 לפקודה;

(5)   הגשת בקשה בין-לאומית או בקשת הרחבה שאינן מייעדות את ישראל לפי סעיף 56ג לפקודה;

(6)   בקשה להצטרף כצד שלישי להליך לפי תקנה 72;

(7)   בקשה לחיפוש לפי תקנה 78(א);

(8)   בקשה לקבלת תעודה מאת הרשם לפי תקנות 84 ו-85.

           (ד)  תקנות משנה (א) ו-(ג) לא יחולו על בקשות המייעדות את ישראל, כהגדרתן בסעיף 56א לפקודה, המועברות לרשם באמצעות המשרד הבין-לאומי, כהגדרתו בסעיף האמור.

מיום 24.11.2013

תקנת משנה 6ב(ב) מיום 1.6.2015

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 85

תק' (תיקון) תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7455 מיום 9.12.2014 עמ' 372

הוספת תקנה 6ב

 

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1242

(ג) מסמך המוגש כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יהיה חתום בידי מגישו בחתימה אלקטרונית מאושרת.

(ג) המגיש כל בקשה, הודעה, מודעה או מסמך אחר המוגשים כאמור בתקנת משנה (ב), יזדהה באמצעות תעודה אלקטרונית.

(ג1) האמור בתקנת משנה (ג) לא יחול על מגיש המסמכים המנויים להלן:

(1) הודעת התנגדות לפי סעיף 24 לפקודה;

(2) בקשה לחידוש רישומו של סימן מסחרי לפי סעיפים 32 ו-33(ב)(2) לפקודה;

(3) בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיף 38 לפקודה, בקשה למחיקת סימן מסחר מן הפנקס לפי סעיף 39 לפקודה או הודעה לפי סעיף 40 לפקודה;

(4) בקשה לביטול רישום סימן בגלל אי-שימוש לפי סעיף 41 לפקודה;

(5) הגשת בקשה בין-לאומית או בקשת הרחבה שאינן מייעדות את ישראל לפי סעיף 56ג לפקודה;

(6) בקשה להצטרף כצד שלישי להליך לפי תקנה 72;

(7) בקשה לחיפוש לפי תקנה 78(א);

(8) בקשה לקבלת תעודה מאת הרשם לפי תקנות 84 ו-85.

 

מיום 19.7.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9305 מיום 6.4.2021 עמ' 2882

(ג) המגיש כל בקשה, הודעה, מודעה או מסמך אחר המוגשים כאמור בתקנת משנה (ב), יזדהה באמצעות תעודה אלקטרונית הזדהות אלקטרונית.

קליטת המסמך תק' תשע"ד-2013

6ג.      (א)  הוגש מסמך לרשם באופן אלקטרוני, יראו אותו כמוגש במועד שבו נקלט באתר ההגשה, לפי חיווי שיועבר למגיש טופס ההגשה האלקטרונית על ידי הצגתו באתר ההגשה.

תק' תשע"ה-2015

           (ב)  מסמך שהוגש באופן אלקטרוני לא ייקלט ולא ייחשב כמוגש, אלא אם כן עבר בהצלחה בדיקת קבלה ברמה הטכנית; מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה יידחה בלא קליטתו ולא יועבר חיווי כאמור בתקנת משנה (א).

           (ג)   היה המסמך המוגש באופן אלקטרוני נגוע בנגיף מחשב או בקוד עוין, העלול לגרום נזק או שיבוש למחשב הרשות או לחומר מחשב המצוי במחשב הרשות, יידחה המסמך בלא קליטתו.

תק' תשע"ה-2015

           (ד)  אם צפויה או ישנה תקלה באתר ההגשה, יפרסם הרשם הודעה באתר האינטרנט של הרשות (להלן – אתר הרשות) שיצוין בה מועד תחילת התקלה ומועד סיומה; לא היה ידוע מועד סיום התקלה בזמן פרסום ההודעה כאמור או שהשתנה מועד תחילת התקלה או סיומה – יפרסם הרשם באתר הרשות הודעה נוספת ובה יצוין מועד סיום התקלה או המועד המעודכן, לפי העניין; פרסם הרשם הודעה, יחולו הוראות אלה על מגיש המסמך:

(1)   לגבי תקלה המסתיימת לפני המועד האחרון להגשת מסמך (להלן – המועד האחרון) – יגיש את המסמך לפי אחד מאלה:

(א)   בהגשה בנייר כאמור בתקנה 6א (להלן – הגשה בנייר), מיום תחילת התקלה לפי ההודעה שפרסם הרשם עד שני ימי עסקים לאחר יום סיום התקלה או שני ימי עסקים שלאחר יום פרסום ההודעה באתר הרשות על סיום התקלה, המאוחר מביניהם;

(ב)   בהגשה אלקטרונית כאמור בתקנה 6ב (להלן – הגשה אלקטרונית) לאחר חלוף התקלה עד המועד האחרון;

(2)   לגבי תקלה המתקיימת במועד האחרון – יגיש את המסמך לפי אחד מאלה, ויראו את המסמך כאילו הוגש במועד האחרון והמגיש לא יחויב בעד ההגשה בתשלום אגרת הארכה כאמור בפרט 10 לתוספת הראשונה:

(א)   בהגשה בנייר עד 2 ימי עסקים לאחר המועד האחרון;

(ב)   בהגשה אלקטרונית, אם חלפה התקלה במסגרת הימים שבפסקת משנה (א).

תק' תשע"ה-2015

           (ה)  לא מתאפשרת הגשת מסמך באתר ההגשה, בין אם משום שכשלה ההגשה באתר ההגשה ולא פרסמה הרשות הודעה על תקלה ובין אם בשל תקלה במחשבי המגיש המונעת את האפשרות של הגשה אלקטרונית ואינה ניתנת לתיקון באותו היום, תחול על הגשת המסמך תקנת משנה (ד)(2), ובלבד שיצורף למסמך המוגש תצהיר המפרט את ניסיון ההגשה ואת הנסיבות שהובילו לאי-ההגשה.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 86

הוספת תקנה 6ג

 

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1243

(ב) מסמך שהוגש באופן אלקטרוני לא ייקלט ולא ייחשב כמוגש, אלא אם כן עבר בהצלחה בדיקת קבלה ברמה הטכנית; מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה יידחה בלא קליטתו ולא יועבר חיווי כאמור בתקנת משנה (א).

(ג) היה המסמך המוגש באופן אלקטרוני נגוע בנגיף מחשב או בקוד עוין, העלול לגרום נזק או שיבוש למחשב הרשות או לחומר מחשב המצוי במחשב הרשות, יידחה המסמך בלא קליטתו.

(ד) במקרה של תקלה זמנית או קבועה באתר ההגשה במועד האחרון להגשת מסמך, תאפשר הרשות הגשה בנייר של מסמך החתום בחתימה ידנית עד לתום יום העסקים הבא, והמגיש לא יחויב באגרת הארכה.

(ד) אם צפויה או ישנה תקלה באתר ההגשה, יפרסם הרשם הודעה באתר האינטרנט של הרשות (להלן – אתר הרשות) שיצוין בה מועד תחילת התקלה ומועד סיומה; לא היה ידוע מועד סיום התקלה בזמן פרסום ההודעה כאמור או שהשתנה מועד תחילת התקלה או סיומה – יפרסם הרשם באתר הרשות הודעה נוספת ובה יצוין מועד סיום התקלה או המועד המעודכן, לפי העניין; פרסם הרשם הודעה, יחולו הוראות אלה על מגיש המסמך:

(1) לגבי תקלה המסתיימת לפני המועד האחרון להגשת מסמך (להלן – המועד האחרון) – יגיש את המסמך לפי אחד מאלה:

(א) בהגשה בנייר כאמור בתקנה 6א (להלן – הגשה בנייר), מיום תחילת התקלה לפי ההודעה שפרסם הרשם עד שני ימי עסקים לאחר יום סיום התקלה או שני ימי עסקים שלאחר יום פרסום ההודעה באתר הרשות על סיום התקלה, המאוחר מביניהם;

(ב) בהגשה אלקטרונית כאמור בתקנה 6ב (להלן – הגשה אלקטרונית) לאחר חלוף התקלה עד המועד האחרון;

(2) לגבי תקלה המתקיימת במועד האחרון – יגיש את המסמך לפי אחד מאלה, ויראו את המסמך כאילו הוגש במועד האחרון והמגיש לא יחויב בעד ההגשה בתשלום אגרת הארכה כאמור בפרט 10 לתוספת הראשונה:

(א) בהגשה בנייר עד 2 ימי עסקים לאחר המועד האחרון;

(ב) בהגשה אלקטרונית, אם חלפה התקלה במסגרת הימים שבפסקת משנה (א).

(ה) לא מתאפשרת הגשת מסמך באתר ההגשה, בין אם משום שכשלה ההגשה באתר ההגשה ולא פרסמה הרשות הודעה על תקלה ובין אם בשל תקלה במחשבי המגיש המונעת את האפשרות של הגשה אלקטרונית ואינה ניתנת לתיקון באותו היום, תחול על הגשת המסמך תקנת משנה (ד)(2), ובלבד שיצורף למסמך המוגש תצהיר המפרט את ניסיון ההגשה ואת הנסיבות שהובילו לאי-ההגשה.

קישוריות תק' תשע"ד-2013

6ד.     במסמך המוגש באופן אלקטרוני לרשם, לא תהיה קישורית (Hyper Link) למידע בתוך המסמך או מחוצה לו, ואולם רשאי המגיש לכלול במסמך קישורית לצורך הפניה מתוכן עניינים, אם קיים, לסעיפים רלוונטיים בגוף המסמך או לצורך הפניה, אם קיימת, במלל של המסמך לסעיפים רלוונטיים בגוף המסמך.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 86

הוספת תקנה 6ד

קבצים תק' תשע"ד-2013

6ה.     מסמך המוגש באתר ההגשה והמכיל מידע טקסטואלי יוכן באמצעות תוכנה המאפשרת ביצוע חיפוש טקסטואלי בשפה שבה נכתב המסמך, כגון בתוכנה המשמשת ליצירת קבצים בפורמט PDF (Portable Document Format) טקסטואלי או בתוכנה המשמשת ליצירת קבצים בפורמט WORD; מסמך המכיל רק מידע שאינו טקסטואלי, ניתן להגישו גם בפורמט PDF שאינו טקסטואלי או בפורמט TIFF.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 86

הוספת תקנה 6ה

מסירה ע"י הדואר

7.    (1)  כל בקשה, הודעה, מודעה, או מסמך אחר שדרוש או שמותר להניחם, לערכם או לתתם במשרד או אצל הרשם או אצל כל אדם אחר מותר לשלחם בדואר וכל מסמך שנשלח כך, רואים אותו כאילו נמסר בזמן שהמכתב המכיל אותו היה נמסר אגב מהלך הדואר הרגיל.

אימתי תהא כתובת נחשבת ככתובת מספיקה

           (2)  מכתב הערוך לבעל רשום של סימן מסחרי לפי כתובתו או לפי הכתובת שלו למסירת מסמכים, כפי שהיא רשומה בפנקס, או מכתב הערוך לכל אדם המבקש רישום סימן מסחרי, או לכל אדם המתנגד לרישום כזה, לפי הכתובת המופיעה בבקשה או בהודעת ההתנגדות או לפי הכתובת שניתנה לצרכי מסירה כפי שנקבע בתקנה 9, רואים אותו כמכתב הנושא כתובת מספקת.

מסירת כתובת מלאה תק' תשע"ד-2013

8.       (א)  המגיש מסמך לרשם יצרף כתובת דואר מלאה למסירת מסמכים, הכוללת את שם היישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומספר המיקוד, ולרבות מספרי הטלפון והפקסימילה באותו מען, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר.

           (ב)  המגיש מסמך לרשם ימסור כתובת דואר אלקטרוני, אם הוא מעוניין לקבל בדרך זו מהרשם מסמכים, למעט תעודת רישום והעתק מאושר שלה; מסמך שנשלח בדואר אלקטרוני יראוהו כאילו הגיע ליעדו ביום העבודה הראשון שלאחר משלוח המסמך.

           (ג)   מסמך שנשלח בדואר מאת הרשם יראוהו כאילו הגיע ליעדו במועד הרגיל של הגעת דברי דואר, אם לא הוכח אחרת.

מיום 24.11.2013

תקנת משנה 8(ב) מיום 1.6.2015

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 86

תק' (תיקון) תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7455 מיום 9.12.2014 עמ' 372

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

הכתובת צריכה להיות מלאה

8. כל אימת שאיזה אדם חייב, עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלה, למסור כתובת לרשם, צריכה הכתובת שהוא מוסרה להיות תמיד ככל האפשר מלאה.

מען למסירת מסמכים תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

9.    (א)  כל אדם המבקש לרשום סימן מסחר, או רשות לפי סעיף 50 לפקודה, או המתנגד לרישומם, וכן המבקש להעביר לבעלותו סימן מסחר, יודיע לרשם על מען בישראל למסירת מסמכים ויראו המען כאמור כמען של אותו אדם לכל ענין לצורך הפקודה ותקנות אלה כל עוד לא הודיע אותו אדם על מען אחר בישראל למטרה האמורה.

תק' תשע"ד-2013

           (ב)  כל עוד תקפה הרשאת מיופה כוח לפי תקנה 10, יראו את מענו של מיופה הכוח כמען של אותו אדם לעניין תקנת משנה (א), אם לא הודיע הוא או מיופה כוחו אחרת.

תק' תשע"ד-2013

           (ג)   הוראות תקנה 8 יחולו גם על מען מיופה כוח או מען אחר שנמסר.

מיום 29.1.1953

תק' תשי"ג-1953

ק"ת תשי"ג מס' 331 מיום 29.1.1953 עמ' 581

החלפת תקנת משנה 9(1)

הנוסח הקודם:

(1) כל אדם המבקש לרשום כל סימן מסחרי, וכל אדם המתנגד לרישום כזה וכל סוכן שאינם דרים או מנהלים עסקים בישראל חייבים אם נדרשו בכך, ליתן כתובת למסירה בישראל ומותר להתיחס לאותה כתובת כאל כתובתו הממשית של המבקש או המתנגד או הסוכן לכל המטרות הכרוכות בבקשה לרישום או בהתנגדות לבקשה זו.

 

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2122

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

כתובת למסירת מסמכים

9. (1) אדם המבקש לרשום סימן מסחר או המתנגד לרישומו חייב להמציא כתובת למסירת מסמכים בישראל וכתובת זו יראו אותה ככתבתו של המבקש או של המתנגד לצורך תקנות אלה.

(2) הרשם רשאי לדרוש מאת בעל סימן מסחרי רשום שאינו דר או מנהל עסקים בישראל ליתן כתובת למסירת מסמכים בישראל ומותר להתיחס לאותה כתובת כאל כתובתו האישית של בעל הסימן המסחרי לכל מטרה הכרוכה באותו סימן מסחרי.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 87

9. (א) כל אדם המבקש לרשום סימן מסחר, או הרשאה לפי סעיף 19א רשות לפי סעיף 50 לפקודה, או המתנגד לרישומם, וכן המבקש להעביר לבעלותו סימן מסחר, יודיע לרשם על מען בישראל למסירת מסמכים ויראו המען כאמור כמען של אותו אדם לכל ענין לצורך הפקודה ותקנות אלה כל עוד לא הודיע אותו אדם על מען אחר בישראל למטרה האמורה.

(ב) כל עוד הרשאת סוכן לפי תקנה 10 בתקפה יראו את המען של הסוכן כמען של אותו אדם לענין פקודה זו והתקנות ותקנת משנה (א) לא יחולו, אם לא הודיעו לאותו אדם או הסוכן אחרת.

(ב) כל עוד תקפה הרשאת מיופה כוח לפי תקנה 10, יראו את מענו של מיופה הכוח כמען של אותו אדם לעניין תקנת משנה (א), אם לא הודיע הוא או מיופה כוחו אחרת.

(ג) הוראות תקנה 8 יחולו גם על מען מיופה כוח או מען אחר שנמסר.

מיופי כוח תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

10.   (א)  כל פעולה שאדם רשאי לעשותה לפי הפקודה או תקנות אלה רשאי הוא להרשות למיופה כוח לעשותה.

תק' תשע"ד-2013

           (ב)  לא יורשה יותר ממיופה כוח אחד לגבי אותו ענין, אלא אם הורשו יחדיו מספר מיופי כוח שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם אין בהוראה זו כדי למנוע יותר ממיופה כוח אחד מלהופיע ולטעון בשם מרשה אחד אם הורשו לכך.

תק' תשע"ד-2013

           (ג)   הורשו מספר מיופי כוח על פי הוראות תקנת משנה (ב) ולאחר מכן חדלו אותם מיופי כוח לעבוד יחדיו, יראו, אם לא מסרו נותן ההרשאה או אותם מיופי כוח הודעה אחרת לענין זה, כאילו הורשה מיופה הכוח שמענו נמסר כמענם של אותם מיופי כוח.

תק' תשע"ד-2013

           (ד)  תוקף הרשאתו של מיופה כוח לא יפקע כל עוד לא בוטלה הרשאתו על ידי הודעה מפורשת מן המרשה לענין זה לגבי כל ענין שלגביו ניתנה הרשאה. אולם רשאי הרשם, אם ראה טעם סביר לעשות כן, שלא להכיר ביפוי-כוח עשר שנים לאחר שהוצא או לשחרר מיופה כוח מן הייצוג.

מיום 29.1.1953

תק' תשי"ג-1953

ק"ת תשי"ג מס' 331 מיום 29.1.1953 עמ' 582

(4) סוכן שהוסמך בהתאם לתקנות אלה רואים אותו כסוכן הרשאי לייצג את מרשהו ולקבל הודעות בשמו, כל עוד לא בוטלה הרשאתו על ידי הודעה נפרדת לכל תיק שלגביו הוא הוסמך כאמור.

(4) (5) הרשם לא יהא חייב להכיר בתור סוכן כזה כל אדם אשר נתחיב בעבירה פלילית או שנמחק שמו מפנקס עורכי הדין, שלא עפ"י בקשתו הוא, או ששמו נמחק מפנקס סוכני הפטנטים.

(6) (1) לא יוסמך יותר מסוכן אחד לגבי תיק אחד.

(2) הוראות פסקה (1) אינן חלות על סוכנים שהתקשרו בקשר של שותפות.

 

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2122

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

10. (1) בקשה לרישום והתנגדות לרישום וכל שאר חליפת מכתבים בין מבקש, מתנגד, לבין הרשם ובין הבעל של סימן מסחרי רשום לבין הרשם או כל אדם אחר תוכל להתנהל באמצעות סוכן.

(2) כל מבקש, מתנגד או בעל רשאי למנות סוכן אשר ייצג אותו בענין הסימן המסחרי בחתמו ובשלחו לרשם הרשאה בכתב בענין זה בטופס המתאים כמובא בתוספת השניה לתקנות אלה או בצורה אחרת שהרשם ימצאנה מספקת.

(3) אם מינה בעל סימן מסחרי רשום סוכן כזה, הרי מסירה של כל מסמך ביחס לאותו סימן מסחרי לאותו סוכן דינה כמסירה לאדם שמינה אותו כך, וכל המכתבים הצריכים להיות ערוכים לאותו אדם ביחס לאותו סימן מסחרי מותר לערוך אותם לאותו סוכן.

(4) סוכן שהוסמך בהתאם לתקנות אלה רואים אותו כסוכן הרשאי לייצג את מרשהו ולקבל הודעות בשמו, כל עוד לא בוטלה הרשאתו על ידי הודעה נפרדת לכל תיק שלגביו הוא הוסמך כאמור.

(5) הרשם לא יהא חייב להכיר בתור סוכן כזה כל אדם אשר נתחיב בעבירה פלילית או שנמחק שמו מפנקס עורכי הדין, שלא עפ"י בקשתו הוא, או ששמו נמחק מפנקס סוכני הפטנטים.

(6) (1) לא יוסמך יותר מסוכן אחד לגבי תיק אחד.

(2) הוראות פסקה (1) אינן חלות על סוכנים שהתקשרו בקשר של שותפות.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 87

סוכנים מיופי כוח

10. (א) כל פעולה שאדם רשאי לעשותה לפי הפקודה או תקנות אלה רשאי הוא להרשות לסוכן למיופה כוח לעשותה.

(ב) לא יורשה יותר מסוכן ממיופה כוח אחד לגבי אותו ענין, אלא אם הורשו יחדיו מספר סוכנים מיופי כוח שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם אין בהוראה זו כדי למנוע יותר מסוכן ממיופה כוח אחד מלהופיע ולטעון בשם מרשה אחד אם הורשו לכך.

(ג) הוסמכו הורשו מספר סוכנים מיופי כוח על פי הוראות תקנת משנה (ב) ולאחר מכן חדלו אותם סוכנים מיופי כוח לעבוד יחדיו, יראו, אם לא מסרו נותן ההרשאה או אותם סוכנים מיופי כוח הודעה אחרת לענין זה, כאילו הוסמך הורשה הסוכן מיופה הכוח שמענו נמסר כמענם של אותם סוכנים מיופי כוח.

(ד) תוקף הרשאתו של סוכן מיופה כוח לא יפקע כל עוד לא בוטלה הרשאתו על ידי הודעה מפורשת מן המרשה לענין זה לגבי כל ענין שלגביו ניתנה הרשאה. אולם רשאי הרשם, אם ראה טעם סביר לעשות כן, שלא להכיר ביפוי-כוח עשר שנים לאחר שהוצא או לשחרר מיופה כוח מן הייצוג.

תצהיר תק' תשע"ה-2015

10א.   תצהיר יהיה ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים, ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא או, אם ציין את הנימוקים לכך, גם לפי מיטב אמונתו.

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1244

הוספת תקנה 10א

בקשה לרישום

טופס בקשה תק' תשע"ד-2013 תק' תשע"ה-2015

11.   בקשה לרישום סימן מסחרי צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים המובא בתוספת השניה לתקנות אלה או בטופס הגשה אלקטרונית התואם לו.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 87

11. בקשה לרישום סימן מסחרי צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים המובא בתוספת השניה לתקנות אלה וצריכה להיות חתומה ע"י המבקש או סוכנו או בטופס הגשה אלקטרונית התואם לו, וצריכה להיות חתימה בידי המבקש או מיופה כוחו.

 

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1244

11. בקשה לרישום סימן מסחרי צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים המובא בתוספת השניה לתקנות אלה או בטופס הגשה אלקטרונית התואם לו, וצריכה להיות חתימה בידי המבקש או מיופה כוחו.

תק' תשע"ה-2015

12.   (בוטלה).

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 87

חתימה ע"י סוכן מיופה כוח

(3) כל בקשה יכולה להיות חתומה ע"י סוכן מיופה כוח.

 

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1244

ביטול תקנה 12

הנוסח הקודם:

בקשה מאת שותפות

12. (1) אם הוגשה בקשה לרישום סימן מסחרי ע"י שותפות יכולה היא להיות חתומה בשם השותפות או מטעמה ע"י שותף אחד או שותפים אחדים משותפיה.

בקשה מאת חברה

(2) כשהבקשה מוגשת ע"י גוף מאוגד, יכולה היא להיות חתומה ע"י מנהל או המזכיר או פקיד ראשי אחר של אותו גוף מאוגד.

חתימה ע"י מיופה כוח

(3) כל בקשה יכולה להיות חתומה ע"י מיופה כוח.

תק' תשע"ד-2013

13.     (בוטלה).

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 87

ביטול תקנה 13

הנוסח הקודם:

את הבקשה צריך לשלוח למשרד

13. כל הבקשות לרישום סימן מסחרי צריכות להישלח לרשם במשרדו ולהיות ערוכות לפי כתובתו.

אשור קבלת הבקשה

14.   עם קבלת הבקשה או לאחר מכן ישלח הרשם למבקש אישור על קבלתה.

בקשה לרישום סימן מסחרי תק' תשע"ד-2013

15.   בקשה לרישום סימן מסחרי צריך שתכיל את הסימן המסחרי שרישומו מבוקש, ואם היה הסימן תלת-ממדי יצורפו לבקשה ציור או תמונת דמות הסימן באופן שיהיה ניתן להבחין בדמותו מכל הצדדים, ויצוין על גבי הטופס דבר היות הסימן תלת-ממדי; לבקשה לרישום סימן מסחר שהוא צליל יצורפו התווים המרכיבים את הצליל וקובץ דיגיטלי המאפשר האזנה לצליל במערכות הרשות.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2123

(1) כל בקשה לרישום סימן מסחרי צריכה להכיל את ציור הסימן המסחרי, כשהוא דבוק לבקשה באותו המקום שייחדוהו לשם כך בטופס הבקשה הקבוע. ואם היה הסימן תלת-ממדי יצורפו לבקשה ציור או תמונת דמות הסימן באופן שיהא ניתן להבחין בדמותו מכל צדדיו, כשהוא מודבק כאמור.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 87

החלפת תקנה 15

הנוסח הקודם:

הבקשה צריכה להכיל את ציור הסימן

15. (1) כל בקשה לרישום סימן מסחרי צריכה להכיל את ציור הסימן המסחרי, כשהוא דבוק לבקשה באותו המקום שייחדוהו לשם כך בטופס הבקשה הקבוע. ואם היה הסימן תלת-ממדי יצורפו לבקשה ציור או תמונת דמות הסימן באופן שיהא ניתן להבחין בדמותו מכל צדדיו, כשהוא מודבק כאמור.

כשהציור גדול מן המקום שנתיחד לשם כך

(2) כשהציור גדול במידתו מהמקום הנ"ל, מדביקים אותו על פשתן או בד -שמש או חומר אחר שהרשם ימצאנו מתאים. חלק מן הציור המודבק יודבק במקום הנ"ל ואת הנותר אפשר לקפל.

תק' תשע"ד-2013

16.     (בוטלה).

מיום 29.1.1953

תק' תשי"ג-1953

ק"ת תשי"ג מס' 331 מיום 29.1.1953 עמ' 582

16. עם כל בקשה לרישום סימן מסחרי ישלחו ארבעה ששה ציורים נוספים הימנו בטופס הקבוע, שיתאימו בדיוק לאותו הציור שהודבק לטופס הבקשה ואשר ירשמו בהם את כל אותם הפרטים שהרשם ידרוש מזמן לזמן. פרטים אלה ייחתמו, אם יש צורך בכך, ע"י המבקש או סוכנו, בתנאי כי בשעת הצורך רשאי המבקש להגיש במקום ציורים על גבי טופס קבוע, גליונות ניר עבה מסוג "פולסקיפ" במדה האמורה לעיל כשהציורים דבוקים להם והפרטים רשומים כאמור לעיל.

 

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2123

החלפת תקנה 16

הנוסח הקודם:

16. עם כל בקשה לרישום סימן מסחרי ישלחו ששה ציורים נוספים הימנו בטופס הקבוע, שיתאימו בדיוק לאותו הציור שהודבק לטופס הבקשה ואשר ירשמו בהם את כל אותם הפרטים שהרשם ידרוש מזמן לזמן. פרטים אלה ייחתמו, אם יש צורך בכך, ע"י המבקש או סוכנו, בתנאי כי בשעת הצורך רשאי המבקש להגיש במקום ציורים על גבי טופס קבוע, גליונות ניר עבה מסוג "פולסקיפ" במדה האמורה לעיל כשהציורים דבוקים להם והפרטים רשומים כאמור לעיל.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 87

ביטול תקנה 16

הנוסח הקודם:

ציורים נוספים

16. עם כל בקשה לרישום סימן מסחר יישלחו ששה ציורים נוספים הימנו על גבי גליונות נייר עבה שמידתם כמידת טופס הבקשה ושיתאימו בדיוק לאותו הציור שהודבק לטופס הבקשה.

תק' תשע"ד-2013

17.     (בוטלה).

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 87

ביטול תקנה 17

הנוסח הקודם:

ציורים של סימנים צריכים להיות בני-קיימא

17. כל הציורים של סימנים צריכים להיות בני קיימא.

ציון סוג או סוגים תק' תשע"ד-2013

18.     בבקשה לרישום סימן יפרט המבקש את הטובין שביחס אליהם מתבקש הרישום, בציון הסוג או הסוגים המתאימים לכל אחד מהם, לפי התוספת הרביעית לתקנות אלה.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2123

החלפת תקנה 18

הנוסח הקודם:

בקשות לרישום סימן בסוגים מיוחדים

18. בקשות לרישום אותו סימן בסוגים שונים יתיחסו אליהן כאל בקשות מיוחדות ונבדלות, ובכל המקרים שבהם רשום סימן מסחרי, לפי אותו מספר רשמי לסחורות ביותר מסוג אחד רואין את הרישום מאז ואילך לצרכי מסים או לצרכים אחרים כאילו נעשה על יסוד בקשות מיוחדות ונפרדות לגבי הסחורות הכלולות בכל סוג וסוג.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 87

החלפת תקנה 18

הנוסח הקודם:

כל בקשה תוגש בסוג מסויים

18. בקשה נפרדת תוגש לרישום סימן מסחר לגבי כל סוג שבו מבקשים לרשמו, ואם הוגשה בקשה אחת לרישום הסימן הכוללת סחורות המסווגות בסוגים שונים יראה הרשם את הבקשה כאילו נכללה בה בקשה לרישום הסימן בסוג שלדעתו מצויים בו מרבית הסחורות שלציונן נועד הסימן.

התיאורים צריך שיניחו את הדעת תק' תשע"ד-2013

19.     אם אין דעתו של הרשם נוחה מתיאורו החזותי או הצלילי של סימן רשאי הוא לדרוש במקומו תיאור אחר שיניח את דעתו בטרם ייגש לדון בבקשה.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 87

החלפת תקנה 19

הנוסח הקודם:

הציורים צריכים להיות מניחים את הדעת

19. אם אין דעתו של הרשם נוחה מכל ציור של סימן רשאי הוא לדרוש במקומו ציור אחר שיהא מניח את דעתו בטרם יגש לדון בבקשה.

תק' תשע"ד-2013

20.   (בוטלה).

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 88

ביטול תקנה 20

הנוסח הקודם:

דוגמאות של סימני מסחר במקרים יוצאים מן הכלל

20. (1) כשאי אפשר ליתן שרטוט או ציור אחר או דוגמה באופן האמור לעיל, מותר לשלוח דוגמה או העתק של הסימן המסחרי בין לפי מידתו המלאה ובין באמת מידה מוקטנת בצורה שהרשם ימצאנה נוחה ביותר.

(2) כמו כן רשאי הרשם, במקרים יוצאים מן הכלל, להניח במשרד דוגמה או העתק של סימן מסחרי שלא יהא נוח להראותם בצורת תכנית ורשאי הוא לציין הערה על כך בפנקס בצורה שימצאנה נאותה.

תרגומי מלים שאינן באחת מן הלשונות הרשמיות תק' תשע"ד-2013

21.   כשסימן מסחרי מכיל מלה או מלים שאינן כתובות עברית או ערבית, רשאי הרשם לדרוש תרגום מדוייק של אותה מלה או אותן מלים לעברית ואת התעתיק של המילה לאותיות לטיניות, ואם ידרוש זאת יהיו התרגום והתעתיק חתומים ומאושרים בידי המבקש או מיופה כוחו.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 88

21. כשסימן מסחרי מכיל מלה או מלים שאינן כתובות עברית או ערבית, רשאי הרשם לדרוש תרגום מדוייק של אותה מלה או אותן מלים, ואם ידרוש זאת יהא התרגום חתום ומאושר ע"י המבקש או סוכנו לעברית ואת התעתיק של המילה לאותיות לטיניות, ואם ידרוש זאת יהיו התרגום והתעתיק חתומים ומאושרים בידי המבקש או מיופה כוחו.

רישום סימנים הרשומים בחוץ לארץ תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

21א.   (א)  המבקש לרשום סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו בהתאם להוראות סעיף 16 לפקודה יודיע על כך לרשם וימציא לו עם מתן ההודעה כאמור העתק מתעודת רישום סימן המסחר בארץ המוצא כשהיא מאושרת בידי הרשות המתאימה באותה מדינה, ואת תרגומה המאושר לעברית, לערבית או לאנגלית אם היא ערוכה בשפה אחרת; היה סימן המסחר סימן שנרשם בארץ מוצאו לפי הפרוטוקול, ניתן להמציא לרשם, במקום העתק כאמור את מספר הסימן בפנקס הרישום הבין-לאומי הנוגע לעניין או העתק מאושר של הרישום הבסיסי; בתקנה זו –

           "הפרוטוקול" ו"פנקס הרישום הבין-לאומי" – כהגדרתם בסעיף 56א לפקודה;

           "הרישום הבסיסי" – כהגדרתו בסעיף 56ד(7) לפקודה.

           (ב)  מותר להגיש בקשה לפי תקנה זו בכל עת לפני קבלת הסימן לרישום.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2123

הוספת תקנה 21א

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 88

(א) המבקש לרשום סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו בהתאם להוראות סעיף 11א סעיף 16 לפקודה יודיע על כך בטופס הבקשה, וימציא לרשם, לרשם וימציא לו עם מתן ההודעה כאמור העתק מתעודת רישום סימן המסחר בארץ המוצא כשהיא מאושרת בידי הרשות המתאימה באותה מדינה, ואת תרגומה המאושר לשפה רשמית לעברית, לערבית או לאנגלית אם היא ערוכה בשפה אחרת; היה סימן המסחר סימן שנרשם בארץ מוצאו לפי הפרוטוקול, ניתן להמציא לרשם, במקום העתק כאמור את מספר הסימן בפנקס הרישום הבין-לאומי הנוגע לעניין או העתק מאושר של הרישום הבסיסי; בתקנה זו –

"הפרוטוקול" ו"פנקס הרישום הבין-לאומי" – כהגדרתם בסעיף 56א לפקודה;

"הרישום הבסיסי" – כהגדרתו בסעיף 56ד(7) לפקודה.

בקשה לרישום סימן בהסתמך על דין קדימה תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

21ב.   המבקש לרשום סימן מסחר בהסתמך על דין קדימה על פי הוראות סעיף 54 או 55 לפקודה, יודיע על כך בטופס הבקשה וימציא לרשם, לא יאוחר משלושה חדשים לאחר הגשת הבקשה העתק מהבקשה הראשונה שהוגשה במדינת חוץ או במדינה חברה, כשהיא מאושרת בידי הרשות המתאימה באותה מדינה ואת תרגומה המאושר לעברית, לערבית או לאנגלית אם היא ערוכה בשפה אחרת.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2123

הוספת תקנה 21ב

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 88

בקשה לרישום סימן בהסתמך על זכות בכורה דין קדימה

21ב. המבקש לרשום סימן מסחר בזכות קדימה על פי הוראות סעיף 41 או 41א לפקודה בהסתמך על דין קדימה על פי הוראות סעיף 54 או 55 לפקודה, יודיע על כך בטופס הבקשה וימציא לרשם, לא יאוחר משלושה חדשים לאחר הגשת הבקשה העתק מהבקשה הראשונה שהוגשה במדינה הזרה או במדינת האיגוד במדינת חוץ או במדינה חברה, כשהיא מאושרת בידי הרשות המתאימה באותה מדינה ואת תרגומה המאושר לשפה רשמית לעברית, לערבית או לאנגלית אם היא ערוכה בשפה אחרת.

הפרוצדורה עם קבלת הבקשה

חיפוש תק' תשמ"ג-1983 תק' תשע"ד-2013

22.   (א)  עם קבלת בקשה לרישום, יצווה הרשם לערוך חיפוש בין סימני המסחר והבקשות התלויות ועומדות כדי לברר אם רשומים בפנקס איזה סימנים לאותן סחורות או לאותו הגדר של סחורות המזדהים עם סימן המבוקש או הדומים לו במידה העשויה להטעות וכן לערוך בחינה של כשרות הסימן לרישום לפי הוראות הפקודה.

תק' תשמ"ג-1983 תק' תשע"ד-2013

           (ב)  החיפוש והבחינה כאמור בתקנת משנה (א) ייערכו לגבי כל בקשה לרישום לפי סדר הגשת הבקשות ברשות.

תק' תשמ"ג-1983 תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988 תק' תשע"ד-2013

           (ג)   מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת לחיפוש ולבחינה על אתר, ויצרף אליה תצהיר בדבר העובדות המקימות את הבקשה והעתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה.

מיום 9.6.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4493 מיום 10.5.1983 עמ' 1307

22. (א) עם קבלת בקשה לרישום, יצווה הרשם לערוך חיפוש בין סימני המסחר והבקשות התלויות ועומדות כדי לברר באם רשומים בפנקס איזה סימנים לאותן סחורות או לאותו תיאור של סחורות המזדהים עם סימן המבוקש או הדומים לו במידה העשויה להטעות.

(ב) החיפוש כאמור בתקנת משנה (א) ייערך לגבי כל בקשה לרישום לפי סדר הגשת הבקשות בלשכה.

(ג) מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת לחיפוש על אתר, ויצרף אליה את האגרה הקבועה.

 

מיום 22.3.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 501

(ג) מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת לחיפוש על אתר, ויצרף אליה את האגרה הקבועה ויצרף אליה העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 88

22. (א) עם קבלת בקשה לרישום, יצווה הרשם לערוך חיפוש בין סימני המסחר והבקשות התלויות ועומדות כדי לברר באם אם רשומים בפנקס איזה סימנים לאותן סחורות או לאותו תיאור הגדר של סחורות המזדהים עם סימן המבוקש או הדומים לו במידה העשויה להטעות וכן לערוך בחינה של כשרות הסימן לרישום לפי הוראות הפקודה.

(ב) החיפוש כאמור בתקנת משנה (א) ייערך החיפוש והבחינה כאמור בתקנת משנה (א) ייערכו לגבי כל בקשה לרישום לפי סדר הגשת הבקשות בלשכה ברשות.

(ג) מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת לחיפוש על אתר לחיפוש ולבחינה על אתר, ויצרף אליה העתק הקבלה תצהיר בדבר העובדות המקימות את הבקשה והעתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה.

תיקון בקשה תק' תשע"ד-2013

22א.   (א)  הרשם רשאי, לבקשת בעל בקשה לרישום סימן מסחר, להרשות את תיקון הבקשה באחד או יותר מן התיקונים שלהלן, אם התיקון נדרש מטעמים אלה בלבד:

(1)   תיקון שמו או מענו של המבקש, בשל טעות או שינוי שחלו בהם;

(2)   תיקון פרטת הסחורות והשירותים שבבקשה לצורך הבהרתה או צמצומה, אך לא לשם הרחבתה;

(3)   תיקון טעות או עריכת שינוי בסימן שרישומו התבקש, בתנאי שהשינוי או התיקון אינו מחייב חיפוש ובחינה נוספים ואינו מרחיב את הזכויות הנובעות מהרישום.

           (ב)  לבקשת התיקון יש לצרף אישור על תשלום האגרה הקבועה בפרט 7 בתוספת הראשונה.

           (ג)   אושר התיקון לאחר פרסום הבקשה לפי סעיף 23 לפקודה, יפרסם הרשם את דבר התיקון.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 88

הוספת תקנה 22א

קבלה תק' תשע"ד-2013

23.   משנערכו החיפוש והבחינה, הרי אם סבור הרשם על יסוד הדיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש ימציא או יידרש להמציא, כי אין התנגדות לרישומו של הסימן רשאי הוא לקבל את הבקשה אם לחלוטין ואם באותם התנאים, השינויים, התיקונים או ההגבלות שהוא ימצא לנכון להטיל, ואשר יודיע עליהם בכתב למבקש.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 89

23. משנערך החיפוש משנערכו החיפוש והבחינה, הרי אם סבור הרשם על יסוד הדיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש ימציא או יידרש להמציא, כי אין התנגדות לרישומו של הסימן רשאי הוא לקבל את הבקשה אם לחלוטין ואם באותם התנאים, השינויים, התיקונים או ההגבלות שהוא ימצא לנכון להטיל, ואשר יודיע עליהם בכתב למבקש.

סדרי דין בבקשות שנתגלו טעמים לאי-קבלתם תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

24.   (א)  התגלו לאחר החיפוש והבחינה לפי תקנה 22 והעיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש ימציא או יידרש להמציא, טעמים שיש בהם כדי לפסול את הסימן לרישום, תישלח למבקש הודעה בכתב על טעמים אלה.

תק' תשע"ד-2013

           (ב)  לא הגיש המבקש תשובה מנומקת בכתב בתוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה האמורה בתקנת משנה (א), יראה הרשם את הבקשה כבטלה לפי סעיף 22 לפקודה וישלח על כך הודעה למבקש; הגיש המבקש תשובה מנומקת בכתב בתוך המועד שנקבע לכך, יבחן אותה הרשם ויודיע למבקש אם החליט לקבל את הבקשה, אם לחלוטין ואם באותם תנאים, שינויים, תיקונים או הגבלות שהוא יראה לנכון להטיל, כאמור בתקנה 23.

תק' תשס"ט-2008

           (ג)   (נמחקה).

מיום 7.8.1952

תק' (מס' 2) תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1270

24. אם נתגלו טעמי התנגדות, לאחר החיפוש והדיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש ימציא או יידרש להמציא, שולחין למבקש בכתב הודעה על טעמים אלה, ואם לא בקש המבקש בירור תוך חודש ימים ואם לא דרש המבקש תוך שני חדשים מתאריך ההודעה האמורה להשמיע טענותיו לפני הרשם או לא הגיש תוך אותה תקופה תשובה מנומקת בכתב, רואים אותו כאילו נסתלק מבקשתו.

 

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2123

החלפת תקנה 24

הנוסח הקודם:

התנגדויות

24. אם נתגלו טעמי התנגדות, לאחר החיפוש והדיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש ימציא או יידרש להמציא, שולחין למבקש בכתב הודעה על טעמים אלה, ואם לא דרש המבקש תוך שני חדשים מתאריך ההודעה האמורה להשמיע טענותיו לפני הרשם או לא הגיש תוך אותה תקופה תשובה מנומקת בכתב, רואים אותו כאילו נסתלק מבקשתו.

 

מיום 5.11.2008

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6721 מיום 5.11.2008 עמ' 70

(ב) לא דרש המבקש תוך שלושה חדשים מתאריך ההודעה האמורה בתקנת משנה (א) להשמיע את טענותיו לפני הרשם או לא הגיש תוך התקופה האמורה תשובה מנומקת בכתב, ישלח הרשם הודעה על אי השלמת הרישום לפי סעיף 16 לפקודה בטופס שבתוספת השניה יראה הרשם את הבקשה כבטלה לפי סעיף 22 לפקודה וישלח על כך הודעה למבקש.

(ג) לא מילא המבקש אחר הדרישה תוך שלושה חדשים מיום שנשלחה לו ההודעה לפי תקנת משנה (ב) יראו את הבקשה כמבוטלת אלא אם האריך הרשם את המועד למתן תשובה לפני תום תקופת שלושת החדשים או שנתן המבקש טעמים סבירים לאי ביטולה של הבקשה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 89

24. (א) התגלו לאחר החיפוש והבחינה לפי תקנה 22 והעיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש ימציא או יידרש להמציא, טעמים שיש בהם כדי לפסול את הסימן לרישום, תישלח למבקש הודעה בכתב על טעמים אלה.

(ב) לא דרש המבקש תוך שלושה חדשים מתאריך ההודעה האמורה בתקנת משנה (א) להשמיע את טענותיו לפני הרשם או לא הגיש תוך התקופה האמורה תשובה מנומקת בכתב, יראה הרשם את הבקשה כבטלה לפי סעיף 22 לפקודה וישלח על כך הודעה למבקש.

(ב) לא הגיש המבקש תשובה מנומקת בכתב בתוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה האמורה בתקנת משנה (א), יראה הרשם את הבקשה כבטלה לפי סעיף 22 לפקודה וישלח על כך הודעה למבקש; הגיש המבקש תשובה מנומקת בכתב בתוך המועד שנקבע לכך, יבחן אותה הרשם ויודיע למבקש אם החליט לקבל את הבקשה, אם לחלוטין ואם באותם תנאים, שינויים, תיקונים או הגבלות שהוא יראה לנכון להטיל, כאמור בתקנה 23.

קבלה על תנאי תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

25.   (א)  קיבל הרשם בקשה בכפוף לתנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות או בכפוף לרישום הערת ויתור, והמבקש מתנגד לכך, יגיש המבקש, בתוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה על קבלה כאמור, את השגותיו המנומקות בכתב; הגיש המבקש השגות מנומקות בכתב בתוך המועד שנקבע לכך, יבחן אותן הרשם ויודיע למבקש אם החליט לקבל את הבקשה, לחלוטין או באותם תנאים, שינויים, תיקונים או הגבלות שהוא יראה לנכון להטיל, כאמור בתקנה 23.

           (ב)  לא התנגד המבקש כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך לרשם בכתב.

תק' תשס"ט-2008

           (ג)   לא נהג המבקש באחת הדרכים המנויות בתקנות משנה (א) או (ב) יראה הרשם את הבקשה כבטלה לפי סעיף 22 לפקודה וישלח על כך הודעה למבקש.

תק' תשס"ט-2008

           (ד)  (נמחקה).

מיום 7.8.1952

תק' (מס' 2) תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1271

(1) אם קבל הרשם בקשה בהתחשב עם איזה תנאים, תקונים, שנויים, או הגבלות והמבקש מתנגד לתנאים או לתקונים או לשנויים או להגבלות אלה, עליו לבקש בירור תוך חודש ימים מיום המכתב המוסר לו הודעה על קבלה זו ידרוש תוך שני חדשים מתאריך ההודעה על קבלה כאמור, הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני הרשם או יגיש תוך אותה תקופה את השגותיו המנומקות ואם לא עשה זאת, רואים אותו כאילו הסתלק מבקשתו.

 

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2123

החלפת תקנה 25

הנוסח הקודם:

הפרוצדורה שעל המבקש לילך בה במקרה של קבלה על תנאי

(1) אם קבל הרשם בקשה בהתחשב עם איזה תנאים, תקונים, שנויים, או הגבלות והמבקש מתנגד לתנאים או לתקונים או לשנויים או להגבלות אלה, ידרוש תוך שני חדשים מתאריך ההודעה על קבלה כאמור, הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני הרשם או יגיש תוך אותה תקופה את השגותיו המנומקות ואם לא עשה זאת, רואים אותו כאילו הסתלק מבקשתו.

(2) אם אין המבקש מתנגד לתנאים או לתקונים או לשנויים או להגבלות אלה, עליו להודיע זאת לרשם מיד בכתב.

 

מיום 5.11.2008

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6721 מיום 5.11.2008 עמ' 70

(ג) לא נהג המבקש באחת הדרכים המנויות בתקנות משנה (א) או (ב) ישלח הרשם הודעה על אי השלמת הרישום לפי סעיף 16 לפקודה בטופס שבתוספת השניה יראה הרשם את הבקשה כבטלה לפי סעיף 22 לפקודה וישלח על כך הודעה למבקש.

(ד) לא נהג המבקש באחת הדרכים המנויות בתקנות משנה (א) או (ב), תוך שלושה חדשים מיום משלוח ההודעה לפני תום תקופת שלושת החדשים לפי תקנת משנה (ג), יראו את הבקשה כמבוטלת זולת אם האריך הרשם את המועד לעשייתם או נתן המבקש טעמים סבירים לאי ביטולה של הבקשה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 89

החלפת תקנת משנה 25(א)

הנוסח הקודם:

(א) היה הרשם מוכן לקבל בקשה בכפוף לתנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות והמבקש מתנגד לכך, רשאי המבקש, תוך שלושה חדשים מתאריך ההודעה על קבלה כאמור, לבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני הרשם או להגיש תוך התקופה האמורה את השגותיו המנומקות.

החלטת הרשם תק' 1940 תק' תשע"ד-2013

26.     (א)  קיבל המבקש הודעה לפי תקנה 24(ב) או תקנה 25(א), רשאי הוא, בתוך שלושה חודשים, לבקש כי הרשם יערוך דיון בעניין בקשתו לרישום סימן מסחר; הרשם רשאי לדרוש ממי שביקש להשמיע את טענותיו לפניו כאמור, להגיש בכתב את סיכום טענותיו בתוך חודש ימים מיום שנדרש לעשות כן, והוא אם לא טען המבקש טענות בכתב באותו עניין קודם לכן או אם נראה לרשם כי יש בכך כדי להביא תועלת בזמן השמעת הטענות לפניו.

תק' תשע"ד-2013

           (ב)  לא הגיש המבקש את סיכום טענותיו במועד שנדרש, רואים אותו כאילו ויתר על בקשתו להשמיע טענות, והרשם יחליט בבקשה לפי זה.

תק' תשע"ד-2013

           (ג)   החלטתו המנומקת של הרשם לאחר הדיון האמור תימסר למבקש בכתב.

תק' תשע"ד-2013

           (ד)  אם מציג הרשם כל דרישות שהמבקש אינו מתנגד להן, על המבקש למלא אחריהן לפני שיתן הרשם אותה הודעה בכתב. לצרכי ערעור רואים את תאריך משלוח הודעה כזאת למבקש כתאריך החלטת הרשם.

מיום 7.8.1952

תק' (מס' 2) תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1271

(1) החלטתו של הרשם לאחר הבירור האמור, או בלי בירור כזה אם הוגשה תשובה מנומקת בכתב או השגות מנומקות והמבקש לא דרש להשמיע את טענותיו, תימסר למבקש בכתב, ואם מתנגד המבקש להחלטה זו רשאי הוא, בתוך חודש ימים מתאריך ההחלטה, לבקש מאת הרשם לפרט בכתב את הנימוקים להחלטתו וכן את החומר שהשתמש בו לקבלת החלטתו.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 89

26. (1) החלטתו של הרשם לאחר הבירור האמור, או בלי בירור כזה אם הוגשה תשובה מנומקת בכתב או השגות מנומקות והמבקש לא דרש להשמיע את טענותיו, תימסר למבקש בכתב, ואם מתנגד המבקש להחלטה זו רשאי הוא, בתוך חודש ימים מתאריך ההחלטה, לבקש מאת הרשם לפרט בכתב את הנימוקים להחלטתו וכן את החומר שהשתמש בו לקבלת החלטתו.

(א) קיבל המבקש הודעה לפי תקנה 24(ב) או תקנה 25(א), רשאי הוא, בתוך שלושה חודשים, לבקש כי הרשם יערוך דיון בעניין בקשתו לרישום סימן מסחר; הרשם רשאי לדרוש ממי שביקש להשמיע את טענותיו לפניו כאמור, להגיש בכתב את סיכום טענותיו בתוך חודש ימים מיום שנדרש לעשות כן, והוא אם לא טען המבקש טענות בכתב באותו עניין קודם לכן או אם נראה לרשם כי יש בכך כדי להביא תועלת בזמן השמעת הטענות לפניו.

(ב) לא הגיש המבקש את סיכום טענותיו במועד שנדרש, רואים אותו כאילו ויתר על בקשתו להשמיע טענות, והרשם יחליט בבקשה לפי זה.

(ג) החלטתו המנומקת של הרשם לאחר הדיון האמור תימסר למבקש בכתב.

(2) (ד) אם מציג הרשם כל דרישות שהמבקש אינו מתנגד להן, על המבקש למלא אחריהן לפני שיתן הרשם אותה הודעה בכתב. לצרכי ערעור רואים את תאריך משלוח הודעה כזאת למבקש כתאריך החלטת הרשם.

תק' תשע"ד-2013

27.   (בוטלה).

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2124

27. רשאי הרשם לדרוש מן המבקש כי יכניס בבקשתו הערת ויתור, ככל אשר ימצא הרשם לנכון.

דינה של דרישה כאמור כדין דרישה לפי תקנה 25.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 89

ביטול תקנה 27

הנוסח הקודם:

ויתור

27. רשאי הרשם לדרוש מן המבקש כי יכניס בבקשתו הערת ויתור, ככל אשר ימצא הרשם לנכון.

דינה של דרישה כאמור כדין דרישה לפי תקנה 25.

משך הליכי הבחינה תק' תשע"ד-2013

27א.   לא קובלה בקשה בתוך שנתיים ממועד משלוח ההודעה הראשונה למבקש על החלטת הרשם לפי תקנות 24(א) או 25(א), יראה הרשם את הבקשה כבטלה וישלח על כך הודעה למבקש, זולת אם ביקש המבקש, בתוך אותה תקופה, כי הרשם יערוך דיון בבקשתו.

מיום 5.11.2008

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6721 מיום 5.11.2008 עמ' 70

הוספת תקנה 27א

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 89

החלפת תקנה 27א

הנוסח הקודם:

משך הליכי הבחינה

27א. לא קובלה בקשה בתוך שנתיים ממועד משלוח ההודעה למבקש על החלטת הרשם לפי תקנות 24(א) או 25(א) או דרישתו לפי תקנה 27, יראה הרשם את הבקשה כבטלה וישלח על כך הודעה למבקש, אלא אם כן בתוך אותה תקופה ביקש המבקש להשמיע את טענותיו לפני הרשם או להגיש את השגותיו המנומקות לפי תקנות 24(ב) או 25(א), בהתאמה.

תק' תשע"ד-2013

(נמחקה)

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

מחיקת כותרת

הנוסח הקודם:

סימני מסחר מיוחדים עפ"י סעיף 10 לפקודה

צירופים לבקשה לרישום סימן קיבוצי תק' תשכ"ה-1965

28.   לבקשה לרישום סימן קיבוצי יצורפו העתק מאושר מתקנון החבר וכל חומר נוסף שיש בו כדי להצביע על הפיקוח שיש לחבר על חבריו.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2124

החלפת תקנה 28

הנוסח הקודם:

בקשה עפ"י סעיף 10 מן הפקודה

28. כשהתאגדות או אדם רוצים לרשום סימן עפ"י סעיף 10 של הפקודה, תוגש הבקשה לרשם בטופס הקבוע המובא בתוספת השניה לתקנות אלה.

תק' תשכ"ה-1965

29.   (בוטל).

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2124

ביטול תקנה 29

הנוסח הקודם:

ציורי סימנים

29. כל בקשה כזאת תכיל ציור של הסימן במקום המיוחד לכך בטופס הבקשה, וצריך לצרף אליו ארבעה העתקים של הסימן בטופס המתאים המובא בתוספת השניה לתקנות אלה.

צירוף הודעת נימוקים תק' תשכ"ה-1965

30.   בכל בקשה לרישום סימן מאשר יש לציין את הנימוקים אשר עליהם מסתמך המבקש לביסוס בקשתו, וכן את הכללים שלפיהם תינתן הרשות להשתמש בסימן המאשר.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2124

החלפת תקנה 30

הנוסח הקודם:

יש לצרף לבקשה הודעת נימוקים

30. לכל בקשה כזאת צריך לצרף הודעה של הנימוקים אשר עליהם מסתמך המבקש לביסוס בקשתו.

בירור תק' תשע"ד-2013

31.   הוראות תקנות 24 עד 27א יחולו על בקשות המוגשות לפי סעיפים 14 ו-15 לפקודה, בשינויים המחויבים.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

החלפת תקנה 31

הנוסח הקודם:

בירור

31. משקיבל הרשם את הבקשה רשאי הוא לדרוש הוכחות נוספות, ככל אשר ימצא לנכון, ואם יראה צורך בכך ישמע את טענות המבקש, ויחליט אם מותר להגיש את הבקשה, ובאיזה תנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות.

פרסום וכו' תק' תשע"ד-2013

32.   אם הורשה להגיש את הבקשה מפרסמים אותה ומתיחסים אליה מכל הבחינות כאל בקשה רגילה והיא תהיה נתונה להתנגדות באותו אופן ונוקטים לגביה בכל אותם הליכים כאילו היתה בקשה עפ"י סעיף 17 לפקודה.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

32. אם הורשה להגיש את הבקשה מפרסמים אותה ומתיחסים אליה מכל הבחינות כאל בקשה רגילה והיא תהיה נתונה להתנגדות באותו אופן ונוקטים לגביה בכל אותם הליכים כאילו היתה בקשה עפ"י סעיף 11 סעיף 17 לפקודה.

פרסומה של הבקשה

פרסומה של הבקשה תק' תשס"ז-2007 תק' תש"ע-2010

33.   (1)  משנתקבלה בקשה יפרסמנה הרשם באתר האינטרנט, במשך אותו זמן ובאותו אופן שיורה.

תק' תשע"ד-2013

           (2)  (בוטלה).

מיום 22.2.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6569 מיום 22.2.2007 עמ' 612

(1) משנתקבלה בקשה יפרסמנה הרשם ברשומות, במשך אותו זמן ובאותו אופן שיורה; הפרסום יהיה על חשבון המבקש.

 

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1610

(1) משנתקבלה בקשה יפרסמנה הרשם ברשומות באתר האינטרנט, במשך אותו זמן ובאותו אופן שיורה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

ביטול פסקה 33(2)

הנוסח הקודם:

(2) אם לא צורף ציור של הסימן המסחרי בקשר עם פרסומה של בקשה, יזכיר הרשם בהודעת הפרסום את המקום או המקומות שבהם הניחו דוגמה או ציור מן הסימן המסחרי, כדי שכל הרוצה יבוא ויראה.

תק' תשע"ד-2013

34.   (בוטלה).

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

ביטול תקנה 34

הנוסח הקודם:

צריך להמציא גלופה של עץ או אלקטרוטיפ של הסימן

34. (1) לצורך הפרסום, אפשר לדרוש מן המבקש שימציא על חשבונו גלופה של עץ או אלקטרוטיפ של הסימן המסחרי, או גלופות אחדות או אלקטרוטיפים אחדים, אם יש צורך בכך, ואלה יהיו מן המידות ומן הצביון שהרשם יורה מזמן לזמן, או שימציא פרטים אחרים או אמצעי פרסום אחרים של הסימן המסחרי, ככל שהרשם ידרוש.

(2) אם אין הרשם מרוצה מהגלופה של עץ או מהאלקטרוטיפ שסיפק לו המבקש או סוכנו, רשאי הוא לדרוש גלופת עץ או אלקטרוטיפ חדשים לפני שיגש לפרסום המודעה.

התנגדות לרישום

התנגדות תק' תש"ע-2010

35.   רשאי כל אדם בתוך שלושה חדשים מתאריך פרסום בקשה לרישום סימן מסחרי למסור במשרד בכתב הודעת התנגדות לרישום.

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1610

35. רשאי כל אדם בתוך שלושה חדשים מתאריך פרסום בקשה ברשומות לרישום סימן מסחרי למסור במשרד בכתב הודעת התנגדות לרישום.

הודעה על התנגדות תק' תשכ"ה-1965 תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ד-2013

36.   ההודעה הנ"ל צריכה לכלול את נימוקי ההתנגדות אשר עליהם מתבססת התנגדות לרישום. אם מתנגדים לרישום מחמת שהסימן דומה לסימנים הרשומים כבר בפנקס, עליו לפרש את מספריהם של אותם הסימנים ואת התאריכים שבהם נתפרסמו. להודעה האמורה יצורף העתק שהרשם יעביר למבקש.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2124

36. ההודעה הנ"ל צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים כמובא בתוספת השניה לתקנות אלה, וצריכה היא לכלול בה את נימוקי ההתנגדות אשר עליהם מתבססת התנגדות לרישום. אם מתנגדים לרישום מחמת שהסימן דומה לסימנים הרשומים כבר בפנקס, עליו לפרש את מספריהם של אותם הסימנים ואת הגליונות של רשומות שבהם נתפרסמו. למודעה זו צריך לצרף העתק אחד שני העתקים שהרושם יעביר אותו למבקש.

 

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1610

36. ההודעה הנ"ל צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים כמובא בתוספת השניה לתקנות אלה, וצריכה היא לכלול בה את נימוקי ההתנגדות אשר עליהם מתבססת התנגדות לרישום. אם מתנגדים לרישום מחמת שהסימן דומה לסימנים הרשומים כבר בפנקס, עליו לפרש את מספריהם של אותם הסימנים ואת הגליונות של רשומות שבהם נתפרסמו התאריכים שבהם נתפרסמו. למודעה זו צריך לצרף שני העתקים שהרושם יעביר אותו למבקש.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

36. ההודעה הנ"ל צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים כמובא בתוספת השניה לתקנות אלה, וצריכה היא לכלול בה לכלול את נימוקי ההתנגדות אשר עליהם מתבססת התנגדות לרישום. אם מתנגדים לרישום מחמת שהסימן דומה לסימנים הרשומים כבר בפנקס, עליו לפרש את מספריהם של אותם הסימנים ואת התאריכים שבהם נתפרסמו. למודעה זו צריך לצרף שני העתקים שהרושם יעביר אותו למבקש להודעה האמורה יצורף העתק שהרשם יעביר למבקש.

הודעה שכנגד תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

37.   אם רוצה המבקש לחלוק על ההתנגדות, עליו להניח ברשות בתוך חדשיים מקבלת אותו ההעתק, הודעה שכנגד בכתב, בה יפרט את הנימוקים שעל יסודם הוא חולק על ההתנגדות, ובשעת הנחתה עליו למסור למתנגד שני העתקים ממנה. על המבקש לפרט גם את העובדות הנזכרות בהודעת ההתנגדות שהוא מודה בהן.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2124

37. אם רוצה המבקש לחלוק על ההתנגדות, עליו להניח במשרד בתוך חודש ימים חדשיים מקבלת אותו ההעתק או תוך ארכה נוספת, כפי שירשה הרשם, הודעה שכנגד בכתב, בצורה המתאימה, בה יפרט את הנימוקים שעל יסודם הוא חולק על ההתנגדות, ובשעת הנחתה עליו למסור למתנגד העתק אחד שני העתקים ממנה. על המבקש לפרט גם את העובדות הנזכרות בהודעת ההתנגדות שהוא מודה בהן.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

37. אם רוצה המבקש לחלוק על ההתנגדות, עליו להניח במשרד ברשות בתוך חדשיים מקבלת אותו ההעתק, הודעה שכנגד בכתב, בצורה המתאימה, בה יפרט את הנימוקים שעל יסודם הוא חולק על ההתנגדות, ובשעת הנחתה עליו למסור למתנגד שני העתקים ממנה. על המבקש לפרט גם את העובדות הנזכרות בהודעת ההתנגדות שהוא מודה בהן.

ראיה לחיזוק ההתנגדות תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

38.   על המתנגד להניח ברשות תוך חדשיים מיום מסירת ההעתק מההודעה שכנגד את כל אותה הראיה שיאבה להגיש, בצורת תצהירים, לחיזוק התנגדותו, ועליו למסור למבקש העתקים מאותה ראיה.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2124

38. על המתנגד להניח במשרד תוך חודש ימים ממסירת אותו העתק, או תוך ארכה נוספת, כפי שירשה הרשם תוך חדשיים מיום מסירת ההעתק מההודעה שכנגד את כל אותה הראיה שיאבה להגיש, בצורת הצהרות בשבועה, לחיזוק התנגדותו, ועליו למסור למבקש העתקים מאותה ראיה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

38. על המתנגד להניח במשרד ברשות תוך חדשיים מיום מסירת ההעתק מההודעה שכנגד את כל אותה הראיה שיאבה להגיש, בצורת הצהרות בשבועה תצהירים, לחיזוק התנגדותו, ועליו למסור למבקש העתקים מאותה ראיה.

ראיה לחיזוק הבקשה תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

39.   אם אין המתנגד מניח ראיה, רואים אותו כאילו ויתר על התנגדותו, חוץ אם הורה הרשם אחרת, ואילו אם הניח ראיתו, חייב המבקש, תוך חדשיים מיום הנחת העתקים מהתצהירים, להניח ברשות, בצורת תצהירים, את כל אותה הראיה שיאבה להגיש לחיזוק בקשתו, ועליו למסור למתנגד העתקים מאותה ראיה.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2124

39. אם אין המתנגד מניח ראיה, רואים אותו כאילו ויתר על התנגדותו, חוץ אם הורה הרשם אחרת, ואילו אם הניח ראיתו, חייב המבקש, תוך חודש ימים תוך חדשיים מיום הנחת העתקים מההצהרות, להניח במשרד, בצורת הצהרות בשבועה, את כל אותה הראיה שיאבה להגיש לחיזוק בקשתו, ועליו למסור למתנגד העתקים מאותה ראיה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

39. אם אין המתנגד מניח ראיה, רואים אותו כאילו ויתר על התנגדותו, חוץ אם הורה הרשם אחרת, ואילו אם הניח ראיתו, חייב המבקש, תוך חדשיים מיום הנחת העתקים מההצהרות מהתצהירים, להניח במשרד ברשות, בצורת הצהרות בשבועה תצהירים, את כל אותה הראיה שיאבה להגיש לחיזוק בקשתו, ועליו למסור למתנגד העתקים מאותה ראיה.

ראיה בתשובה ע"י המתנגד תק' (מס' 2) תשי"ב-1952 תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

40.   בתשובה לכך רשאי המתנגד, תוך חדשיים מיום מסירת העתקים מתצהירי המבקש, להניח ברשות ראיה עפ"י תצהיר ועליו למסור למבקש העתקים הימנה. ראיה זו תצטמצם אך ורק בענינים שהם ממין התשובה.

מיום 7.8.1952

תק' (מס' 2) תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1271

40. בתשובה לכך רשאי המתנגד, תוך ארבעה-עשר יום חודש ימים מיום מסירת העתקים מהצהרות המבקש, להניח במשרד ראיה עפ"י הצהרה בשבועה ועליו למסור למבקש העתקים הימנה. ראיה זו תצטמצם אך ורק בענינים שהם ממין התשובה.

 

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2124

40. בתשובה לכך רשאי המתנגד, תוך חודש ימים תוך חודשיים מיום מסירת העתקים מהצהרות המבקש, להניח במשרד ראיה עפ"י הצהרה בשבועה ועליו למסור למבקש העתקים הימנה. ראיה זו תצטמצם אך ורק בענינים שהם ממין התשובה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

40. בתשובה לכך רשאי המתנגד, תוך חודשיים מיום מסירת העתקים מהצהרות מתצהירי המבקש, להניח במשרד ברשות ראיה עפ"י הצהרה בשבועה תצהיר ועליו למסור למבקש העתקים הימנה. ראיה זו תצטמצם אך ורק בענינים שהם ממין התשובה.

תק' תשכ"ה-1965

40א.   (בוטלה).

מיום 7.8.1952

תק' (מס' 2) תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1271

הוספת תקנה 40א

 

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2124

ביטול תקנה 40א

הנוסח הקודם:

תקופות לגבי תושב חוץ

40א. היה המבקש או המתנגד תושב חוץ, יהיו לגביו התקופות הנזכרות בתקנות 37, 38, 39 ו-40 – שני חדשים.

ראיה נוספת תק' תשע"ד-2013

41.   שום צד לא יניח ראיה נוספת אולם בכל הליך בפני הרשם, רשאי הרשם בכל זמן שהוא, אם ימצא זאת לנכון, ליתן למבקש או למתנגד רשות להגיש כל ראיה בתנאים אשר יישרו בעיניו בין בענין ההוצאות ובין בענין אחר.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

41. שום צד לא יניח ראיה נוספת אולם בכל משפט הליך בפני הרשם, רשאי הרשם בכל זמן שהוא, אם ימצא זאת לנכון, ליתן למבקש או למתנגד רשות להגיש כל ראיה בתנאים אשר יישרו בעיניו בין בענין ההוצאות ובין בענין אחר.

מוצגים תק' תשע"ד-2013

42.     היו מוצגים נספחים לתצהירים שהוגשו בהתנגדות, יישלחו לצד האחר העתקים או הדפסות ממוצגים אלה; בשעת הבירור צריך להראות את המוצגים המקוריים, זולת אם יורה הרשם אחרת.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

החלפת תקנה 42

הנוסח הקודם:

מוצגים

42. כשיש מוצגים הנספחים להצהרות שהוגשו בהתנגדות, צריך לשלוח לצד האחר העתקים או הדפסות ממוצגים אלה, וכשאי אפשר להמציא בקלות את ההעתקים או ההדפסות הללו, יש להעמיד לראוה את המוצגים המקוריים שנשלחו למשרד. בשעת הבירור צריך להראות את המוצגים המקוריים, חוץ אם יורה הרשם אחרת.

תרגום התעודות לשפות זרות תק' תשע"ד-2013

43.   כשמזכירים בהודעה או בתצהיר המוגשים בקשר להתנגדות איזה מסמך שאינו כתוב עברית או ערבית, רשאי הרשם לדרוש תרגום מאושר של אותו מסמך לעברית, לערבית או לאנגלית.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

43. כשמזכירים בהודעה או בהצהרה המוגשת בתצהיר המוגשים בקשר להתנגדות איזה מסמך שאינו כתוב עברית או ערבית, צריך להמציא רשאי הרשם לדרוש תרגום מאושר של אותו מסמך בשני העתקים לעברית, לערבית או לאנגלית.

בירור תק' תשע"ד-2013

44.   לאחר גמר הראיה, על הרשם לקבוע זמן לשם בירור ההתנגדות ועליו ליתן לצדדים, לפחות עשרה ימים מראש, הודעה על הזמן שנקבע כנ"ל.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

44. לאחר גמר הראיה, על הרשם לקבוע זמן לשם בירור התביעה ההתנגדות ועליו ליתן לצדדים, לפחות עשרה ימים מראש, הודעה על הזמן שנקבע כנ"ל. על שני הצדדים להודיע לרשם אם ברצונם להשמיע את טענותיהם בפניו. רשאי הרשם לסרב לשמוע את טענותיו של אותו צד שלא הודיע לו על כך לפני תאריך הבירור.

אי-התייצבות להשמעת טענות תק' תשע"ד-2013

44א.   ביום שנקבע לשמיעת טענות הצדדים ינהגו כך:

(1)  הודיעו בעלי הדין שלא יתייצבו לדיון, יחליט הרשם על פי החומר שלפניו;

(2)  לא התייצב אחד מבעלי הדין ישמע הרשם את בעל הדין האחר, ובלבד שאם ראה הרשם כי בעל דין שלא התייצב זנח את עניינו, ידחה את בקשתו;

(3)  היה לרשם יסוד סביר להניח כי לא נמסרה הודעה לאחד הצדדים או שנמנע ממנו להופיע לפניו בשל נסיבות מיוחדות, ידחה את הבירור למועד אחר.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 90

הוספת תקנה 44א

סדר הטיעון באין הודעה בעובדות תק' תשע"ד-2013

44ב.   (א)  לא הודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד, יהיה סדר הטיעון כזה:

(1)   בתום הבאת הראיות זכאי המתנגד לסכם את טענותיו, ואחריו זכאי המבקש לסכם את טענותיו, אלא אם כן הורה הרשם, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על סדר סיכומים אחר;

(2)   היו יותר משני צדדים להליך, יקבע הרשם את סדר הסיכומים ביניהם;

(3)   הרשם רשאי להרשות לבעל דין שסיכם את טענותיו תחילה להשיב לסיכומו של בעל דינו.

           (ב)  הרשם רשאי, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, להורות שבעלי הדין יעידו לפניו לפני שיעידו שאר העדים בהליך.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 91

הוספת תקנה 44ב

סדר הטיעון כשיש הודאה בעובדות תק' תשע"ד-2013

44ג.   מודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד וטוען כי על פי דין או מחמת עובדות נוספות שטען להן המבקש אין המתנגד זכאי לסעד המבוקש – יהיה המבקש הפותח, וסדר הטיעון יהיה בהיפוך לסדר האמור בתקנה 44ב.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 91

הוספת תקנה 44ג

דרך סיכום טענות תק' תשע"ד-2013

44ד.   (א)  סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה, בהקדם האפשרי לאחר סיום הבאת הראיות; ואולם רשאי הרשם לצוות שיסכמו את טענותיהם בכתב, על הפרשה כולה או על שאלה מסוימת שקבע, בין נוסף על הסיכום שבעל פה ובין במקומו.

           (ב)  בצו כאמור ייקבעו סדר סיכומי הטענות כאמור בתקנות 44ב ו-44ג, הן שבעל פה והן שבכתב, וכל שאר הדברים הטעונים, לדעת הרשם, הסדר בשל הצו.

           (ג)   ניתן צו כאמור, יסכם בעל הדין שעליו לסכם ראשון את טענותיו בתוך פרק זמן שקבע הרשם מיום שקיבל את פרוטוקול הדיון, והצד האחר יסכם את טענותיו בתוך פרק זמן שקבע הרשם מיום שקיבל את סיכומי הצד שכנגד.

           (ד)  דינו של בעל דין שלא הגיש כתב סיכומיו במועד הקבוע, כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לדיון, זולת אם הורה הרשם הוראה אחרת.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 91

הוספת תקנה 44ד

החלטת הרשם תק' תשע"ד-2013

45.   (א)  בתום הדיון, או לאחר מכן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, ייתן הרשם את החלטתו, ואולם רשאי הוא –

(1)   בכל שלב משלבי הדיון לתת את החלטתו באחת הבקשות לסעד, אם נראה לו שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות לעניין אותה בקשה או לגבי השאלות העומדות להכרעה;

(2)   אם ראה לנכון לעשות כן, לתת החלטת ביניים שבה יכריע בשאלות שמחלוקת או לנהוג בבקשה בכל דרך אחרת.

           (ב)  החלטת הרשם תכיל הרצאה תמציתית של העניין נושא הדיון, ממצאי הרשם לגבי העובדות המהותיות, השאלות שעמדו להכרעה ונימוקי ההחלטה.

           (ג)   החלטת הרשם תהיה בכתב וחתומה בידו.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 91

החלפת תקנה 45

הנוסח הקודם:

החלטת הרשם

45. לאחר שמיעת הטענות של הצד או הצדדים הרוצים להשמיע את טענותיהם, יתן הרשם את החלטתו בתביעה ויודיע את החלטתו לצדדים, ואילו אם אין שום צד הרוצה להשמיע את טענותיו - יתן הרשם את החלטתו בלא שמיעת טענות.

מסירת ההחלטה לצדדים תק' תשע"ד-2013

45א.   ההחלטה תימסר בידי הרשם לצדדים, ותאריך ההחלטה יהיה התאריך שבו מסר אותה.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

הוספת תקנה 45א

 

הודעה על ערעור תק' תשע"ד-2013

45ב.   הוגש ערעור על החלטת הרשם בהליך לפי פרק זה, יודיע המערער על כך לרשם בעת הגשת הודעת הערעור לבית המשפט.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

הוספת תקנה 45ב

הוצאות המשפט אם המבקש אינו חולק על התנגדות

46.   אם אין המבקש חולק על התנגדות, הרי לכשיגש הרשם להחליט אם לפסוק הוצאות המשפט לזכות המתנגד, עליו לעיין בשאלה אם אפשר היה למנוע בעד המשפט אילו מסר המתנגד למבקש הודעה מספקת לפני הגשת ההתנגדות.

אי-השלמת הרישום

אי-מתן תשובה תק' תשכ"ה-1965 תק' תשס"ט-2008 תק' תשע"ד-2013

47.   לא השיב אדם לדרישת הרשם, שאינה דרישה או הודעה שתקנות 24 ו-25 דנות בהן, תוך המועד שנקבע באותה דרישה, ובהעדר קביעה כזו תוך חודש ימים מתאריכה, ימסור הרשם למבקש הודעה על ביטול הבקשה לפי סעיף 22 לפקודה.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2124

החלפת תקנה 47

הנוסח הקודם:

אי השלמת הרישום בתוך שנים עשר חודש

47. (1) אם לא נשלם רישומו של סימן מסחרי בתוך שנים עשר חודש מתאריך הבקשה באשמתו של המבקש, על הרשם למסור הודעה למבקש או לסוכנו בטופס המובא בתוספת השניה לתקנות אלה, על אי השלמת הרישום.

(2) עברו ארבעה עשר יום מיום משלוח ההודעה או עברה הארכה הנוספת שהרשם הקציב, והרישום לא הושלם, רואים את הבקשה כבקשה שהסתלקו הימנה.

 

מיום 5.11.2008

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6721 מיום 5.11.2008 עמ' 70

47. לא השיב אדם לדרישת הרשם, שאינה דרישה או הודעה שתקנות 24, 25 ו-27 דנות בהן, תוך המועד שנקבע באותה דרישה, ובהעדר קביעה כזו תוך חודש ימים מתאריכה, ימסור הרשם למבקש הודעה על אי השלמת הרישום לפי סעיף 16 לפקודה בטופס שבתוספת השניה. לא השיב המבקש תוך שלושה חדשים מתאריך אותה הודעה יראו את הבקשה כאילו הסתלקו ממנה, זולת אם נתן הרשם לפני תום תקופת שלושת החדשים ארכה למתן התשובה מטעמים שיירשמו הודעה על ביטול הבקשה לפי סעיף 22 לפקודה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

47. לא השיב אדם לדרישת הרשם, שאינה דרישה או הודעה שתקנות 24, 25 ו-27 דנות בהן שתקנות 24 ו-25 דנות בהן, תוך המועד שנקבע באותה דרישה, ובהעדר קביעה כזו תוך חודש ימים מתאריכה, ימסור הרשם למבקש הודעה על ביטול הבקשה לפי סעיף 22 לפקודה.

הרישום בפנקס

רישום בפנקס תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ד-2013

48.   (א)  כעבור שלושה חדשים מיום תאריך הפרסום של כל בקשה, ירשום הרשם בהקדם האפשרי את הסימן המסחרי בפנקס, בכפוף לכל התנגדות והחלטה על ההתנגדות.

תק' תשע"ד-2013

           (ב)  בפנקס יזכיר את תאריך הרישום, את הסחורות שבנוגע להן נרשם הסימן המסחרי וכן את כל הפרטים הנזכרים בסעיף 4 לפקודה, וכל אותם הפרטים שהרשם יראה צורך בהם.

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1611

(1) כעבור שלושה חדשים מיום תאריך הפרסום של כל בקשה ברשומות, ירשום הרשם בהקדם האפשרי את הסימן המסחרי בפנקס, בכפוף לכל התנגדות והחלטה על ההתנגדות ולאחר תשלום האגרה הקבועה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

48. (1) (א) כעבור שלושה חדשים מיום תאריך הפרסום של כל בקשה, ירשום הרשם בהקדם האפשרי את הסימן המסחרי בפנקס, בכפוף לכל התנגדות והחלטה על ההתנגדות ולאחר תשלום האגרה הקבועה.

(2) (ב) בפנקס יזכיר את תאריך הרישום, את הסחורות שבנוגע להן נרשם הסימן המסחרי וכן את כל הפרטים הנזכרים בסעיף 3 לפקודה בצירוף פרטים על מלאכתו, עסקו, מקצועו, משלח ידו של בעל הסימן המסחרי בסעיף 4 לפקודה, וכל אותם הפרטים שהרשם יראה צורך בהם.

הפרוצדורה כשמת המבקש לפני שנרשם הסימן

49.   אם מת מבקש סימן מסחרי לאחר תאריך בקשתו ולפני שנרשם בפנקס הסימן המסחרי המבוקש, רשאי הרשם כעבור מועד הפרסום הקבוע, ואם נתברר לו כי מת המבקש, לרשום בפנקס במקום שמו של המבקש המת את שמו, כתובתו ותיאורו של האיש שהעסק שייך לו, לאחר שהוכחה בעלותו על העסק כדי הנחת דעתו של הרשם.

מתן תעודת רישום

50.   לאחר שנרשם סימן מסחרי יתן הרשם למבקש תעודה בטופס הקבוע.

חידוש הרישום

חידוש הרישום תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ד-2013

51.   (1)  במהלך שלושת החודשים שלפני תום מועד הרישום האחרון של סימן מסחרי, רשאי בעל הסימן או אדם הפועל מטעמו, להגיש בקשה לחידוש רישומו של הסימן.

אגרות תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

           (2)  יש לצרף לבקשה העתק הקבלה על תשלום אגרת החידוש הקבועה.

 

בקשה לחידוש הרישום תק' תשע"ה-2015

           (3)  בקשה צריך שתכיל את מספר סימן המסחר שחידוש רישומו מבוקש, את שם בעל סימן המסחר, את שם משלם אגרת החידוש ואת כתובת הדואר המלאה של המשלם, כמשמעותה בתקנה 8.

הודעה על קבלת אגרת החידוש

           (4)  אם אין הוא דורש הרשאה כנ"ל, יודיע הרשם עם קבלת אותה אגרה, לבעל הרשום לפי כתובתו הרשומה, כי האגרה נתקבלה וכי הרישום יחודש במועדו.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 712

החלפת תקנת משנה 51(2)

הנוסח הקודם:

(2) יש לצרף אל הבקשה את האגרה הקבועה.

 

מיום 22.3.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 501

החלפת תקנת משנה 51(2)

הנוסח הקודם:

(2) יש לצרף לבקשה את אגרת החידוש הקבועה.

 

מיום 1.9.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1611

(1) בכל זמן ולא יאוחר משלושה חדשים לפני תום מועד הרישום האחרון במהלך שלושת החודשים שלפני תום מועד הרישום האחרון של סימן מסחרי, רשאי בעל הסימן או אדם הפועל מטעמו, להגיש בטופס הקבוע בקשה לחידוש רישומו של הסימן.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

(1) במהלך שלושת החודשים שלפני תום מועד הרישום האחרון של סימן מסחרי, רשאי בעל הסימן או אדם הפועל מטעמו, להגיש בטופס הקבוע בקשה לחידוש רישומו של הסימן.

 

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1244

חתימת הבקשה בקשה לחידוש הרישום

(3) על המבקש לחתום את שמו על הבקשה ולרשום בה את כתובתו, ואם הוגשה הבקשה ע"י אדם שאינו הבעל הרשום, רשאי יהא הרשם לדרוש מאותו אדם להגיש לו במשך חודש ימים הרשאה לשלם את האגרה, כשהיא חתומה ע"י הבעל הרשום, ואם לא שלח הרשאה זו, רשאי הרשם להחזיר את האגרה ולנהוג בה כאילו לא נתקבלה בקשה צריך שתכיל את מספר סימן המסחר שחידוש רישומו מבוקש, את שם בעל סימן המסחר, את שם משלם אגרת החידוש ואת כתובת הדואר המלאה של המשלם, כמשמעותה בתקנה 8.

הודעה לפני מחיקתו של סימן מסחרי מהפנקס תק' תשע"ד-2013

52.   (1)  אם לא הוגשה בקשה לחידוש, ישלח הרשם הודעה לבעל הסימן המסחרי לפי כתובתו הרשומה; הודעה זו תישלח לא פחות מחודש אחד ולא יותר משני חדשים לפני גמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי.

מודעה על אי-תשלום תק' תשכ"ה-1965 תק' תשמ"ו-1986 תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988 תק' תש"ע-2010

           (2)  אם בגמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי לא שולמה אגרת החידוש, יפרסם הרשם את הדבר מיד באתר האינטרנט ואם בתוך ששה חדשים מיום פרסום המודעה נתקבלה בקשה לחידוש בצירוף קבלה על תשלום אגרת החידוש ואגרת הפיגור הקבועה, רשאי הרשם לחדש את הרישום בלי למחוק את הסימן מן הפנקס.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

(2) אם בגמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי לא שולמה אגרת החידוש, יפרסם הרשם את הדבר מיד ברשומות ואם בתוך חודש אחד ששה חדשים מיום פרסום המודעה נתקבלה בקשה לחידוש בצירוף האגרה והאגרה הנוספת הקבועה, רשאי הרשם לחדש את הרישום בלי למחוק את הסימן מן הפנקס.

 

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 712

(2) אם בגמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי לא שולמה אגרת החידוש, יפרסם הרשם את הדבר מיד ברשומות ואם בתוך ששה חדשים מיום פרסום המודעה נתקבלה בקשה לחידוש בצירוף האגרה והאגרה הנוספת הקבועה בצירוף אגרת החידוש ואגרת הפיגור הקבועה, רשאי הרשם לחדש את הרישום בלי למחוק את הסימן מן הפנקס.

 

מיום 22.3.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 501

(2) אם בגמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי לא שולמה אגרת החידוש, יפרסם הרשם את הדבר מיד ברשומות ואם בתוך ששה חדשים מיום פרסום המודעה נתקבלה בקשה לחידוש בצירוף אגרת החידוש ואגרת הפיגור בצירוף קבלה על תשלום אגרת החידוש ואגרת הפיגור הקבועה, רשאי הרשם לחדש את הרישום בלי למחוק את הסימן מן הפנקס.

 

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1611

(2) אם בגמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי לא שולמה אגרת החידוש, יפרסם הרשם את הדבר מיד ברשומות באתר האינטרנט ואם בתוך ששה חדשים מיום פרסום המודעה נתקבלה בקשה לחידוש בצירוף קבלה על תשלום אגרת החידוש ואגרת הפיגור הקבועה, רשאי הרשם לחדש את הרישום בלי למחוק את הסימן מן הפנקס.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

(1) אם לא הוגשה בקשה לחידוש, ישלח הרשם הודעה בטופס הקבוע לבעל הסימן המסחרי לפי כתובתו הרשומה; הודעה זו תישלח לא פחות מחודש אחד ולא יותר משני חדשים לפני גמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי.

מחיקת סימן מסחרי מן הפנקס תק' תשכ"ה-1965 תק' תשמ"ו-1986 תק' תשע"ד-2013

53.   (א)  עברו ששה חדשים מיום פרסום המודעה, ולא שולמו האגרות הקבועות, רשאי הרשם למחוק את הסימן מן הפנקס החל מיום גמר מועד הרישום האחרון, ואולם, אם שולמו לאחר מכן אגרת החידוש ואגרת ההחזרה לתוקף, רשאי הוא לחזור ולרשום את הסימן בפנקס אם נוכח כי מן הישר לעשות כן בתנאים שימצא לנכון להטיל, ובלבד שהתבקש לעשות כן בתוך שנים עשר חודשים מיום גמר מועד הרישום האחרון, כאמור בסעיף 33 לפקודה.

ציון הערה על מחיקת סימן מסחרי מהפנקס תק' תשע"ד-2013

           (ב)  אם נמחק סימן מסחרי מן הפנקס, על הרשם לדאוג לכך שתוכנס הערה בפנקס על המחיקה וסיבתה.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

(1) עברו חודש ימים ששה חדשים מיום פרסום המודעה, ולא שולמו האגרות הקבועות, רשאי הרשם למחוק את הסימן מן הפנקס החל מיום גמר מועד הרישום האחרון, ואולם, אם שולמו לאחר מכן אגרות החידוש והאגרה הנוספת הקבועה, רשאי הוא לחזור ולרשום את הסימן בפנקס אם נוכח כי מן הישר לעשות כן בתנאים שימצא לנכון להטיל.

 

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 712

(1) עברו ששה חדשים מיום פרסום המודעה, ולא שולמו האגרות הקבועות, רשאי הרשם למחוק את הסימן מן הפנקס החל מיום גמר מועד הרישום האחרון, ואולם, אם שולמו לאחר מכן אגרות החידוש והאגרה הנוספת הקבועה אם שולמו לאחר מכן אגרת החידוש ואגרת ההחזרה לתוקף, רשאי הוא לחזור ולרשום את הסימן בפנקס אם נוכח כי מן הישר לעשות כן בתנאים שימצא לנכון להטיל.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

53. (1) (א) עברו ששה חדשים מיום פרסום המודעה, ולא שולמו האגרות הקבועות, רשאי הרשם למחוק את הסימן מן הפנקס החל מיום גמר מועד הרישום האחרון, ואולם, אם שולמו לאחר מכן אגרת החידוש ואגרת ההחזרה לתוקף, רשאי הוא לחזור ולרשום את הסימן בפנקס אם נוכח כי מן הישר לעשות כן בתנאים שימצא לנכון להטיל, ובלבד שהתבקש לעשות כן בתוך שנים עשר חודשים מיום גמר מועד הרישום האחרון, כאמור בסעיף 33 לפקודה.

(2) (ב) אם נמחק סימן מסחרי מן הפנקס, על הרשם לדאוג לכך שתוכנס הערה בפנקס על המחיקה וסיבתה.

מודעה על החידוש ופרסומו תק' תש"ע-2010

54.   מודעה על חידושו של הרישום תישלח לבעל הרשום והחידוש יפורסם באתר האינטרנט.

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1611

54. מודעה על חידושו של הרישום תישלח לבעל הרשום והחידוש יפורסם ברשומות באתר האינטרנט.

תק' תש"ע-2010

פרסום באתר האינטרנט

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1611

הוספת כותרת

פרסום באתר האינטרנט תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ד-2013

54א.   נקבעה חובה בתקנות אלה לפרסם מידע באתר האינטרנט, יפורסם המידע באתר האינטרנט של הרשות, שיהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום; הפרסום באתר האינטרנט ייעשה באופן שיבטיח את אמינות המידע המתפרסם כאמור, את זמינותו, את יכולת האחזור שלו והפקת פלט ממנו.

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1611

הוספת תקנה 54א

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

54א. נקבעה חובה בתקנות אלה לפרסם מידע באתר האינטרנט, יפורסם המידע באתר האינטרנט של הרשם שכתובתו http://www.trademarks.justice.gov.il/TradeMarksWebSiteUI/History/PublicationList.aspx של הרשות, שיהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום; הפרסום באתר האינטרנט ייעשה באופן שיבטיח את אמינות המידע המתפרסם כאמור, את זמינותו, את יכולת האחזור שלו והפקת פלט ממנו.

שמירת המידע תק' תש"ע-2010

54ב.   מידע שפורסם כאמור בתקנה 54א יישמר במערכת ממוכנת שיועדה לכך ובהתאם להנחיות אגף מערכות המידע במשרד המשפטים, ובלבד ש-

(1)  המערכת נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה ומפני שיבוש בעבודתה, העלולים לפגום במהימנות המידע שבה;

(2)  המערכת מגובה באמצעים מוגנים ומובטחים, והגיבוי נשמר בנפרד מהמערכת;

(3)  ננקטים אמצעים סבירים כדי להגן על המידע שפורסם מפני שינויים לכל אורך תקופת שמירתו; לעניין זה, חתימת קובץ המכיל את המידע שפורסם בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, ערב הפרסום, תיחשב כאמצעי סביר להגנה מפני שינויים.

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1611

הוספת תקנה 54ב

העמדת המידע לעיון הציבור תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ד-2013

54ג.   מידע שפורסם כאמור בתקנה 54א יועמד לעיון הציבור בפורמט אלקטרוני בספריית הרשות.

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1611

הוספת תקנה 54ג

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

54ג. מידע שפורסם כאמור בתקנה 54א יועמד לעיון הציבור בפורמט אלקטרוני בספריית לשכת הפטנטים הרשות.

העברות

בקשה לרישום העברה וכו' תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

55.   מקום שנעשה אדם זכאי לסימן מסחרי רשום, מכוח העברה או מכוח פעולה חוקית אחרת, עליו להגיש לרשם בקשה לרשום את זכותו.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

55. מקום שנעשה אדם זכאי לסימן מסחרי רשום, מכוח העברה או מכוח פעולה חוקית אחרת, עליו להגיש לרשם בקשה בטופס הקבוע לרשום את זכותו. בקשה זו תוגש בצוותא עם הבעל הרשום חוץ אם מת אותו בעל רשום.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

55. מקום שנעשה אדם זכאי לסימן מסחרי רשום, מכוח העברה או מכוח פעולה חוקית אחרת, עליו להגיש לרשם בקשה בטופס הקבוע לרשום את זכותו.

פרטים שיש לפרטם בבקשה תק' תשע"ד-2013

56.   בקשה זו תכיל את שמו, כתובתו ומספר הזיהוי או פרט אחר שדרש הרשם של האדם התובע כי הוא זכאי בסימן, בצירוף פרטים מלאים על המסמך אשר מכוחו הוא תובע, לכשיש מסמך כזה, ויש להמציא את המסמך לרשם לעיון.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

56. בקשה זו תכיל את שמו, כתובתו ותיאורו ומספר הזיהוי או פרט אחר שדרש הרשם של האדם התובע כי הוא זכאי בסימן, בצירוף פרטים מלאים על המסמך אשר מכוחו הוא תובע, לכשיש מסמך כזה, ויש להמציא את המסמך לרשם לעיון.

העתקים מהמסמכים

57.   רשאי הרשם לדרוש בכל מקרה העתק מאושר של כל מסמך המוגש לו לעיון להוכחת זכות לסימן.

תביעה שתצורף לבקשה תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

58.   (א)  כשאין המבקש תובע זכות על יסוד איזה מסמך או כתב שיש בו מצד עצמו כדי מתן הוכחה על זכותו, הרי חוץ אם יורה הרשם אחרת, עליו להגיש בין עם בקשתו ובין לאחר שהגיש את בקשתו, הודעה מיוחדת על זכותו, ובהודעה זו עליו למסור פרטים מלאים על העובדות שעליהן מבוססת תביעתו לבעלות על הסימן המסחרי.

תק' תשע"ד-2013

           (ב)  אם ידרוש זאת הרשם, יצורף להודעה זו תצהיר.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

(1) כשאין המבקש תובע זכות על יסוד איזה מסמך או כתב שיש בו מצד עצמו כדי מתן הוכחה על זכותו, הרי חוץ אם יורה הרשם אחרת, עליו להגיש בין עם בקשתו ובין לאחר שהגיש את בקשתו, הודעה מיוחדת על זכותו, ובהודעה זו עליו למסור פרטים מלאים על העובדות שעליהן מבוססת תביעתו לבעלות על הסימן המסחרי ולהוכיח כי הסימן המסחרי הועבר בקשר עם המוניטין של העסק הנוגע בדבר.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

58. (1) (א) כשאין המבקש תובע זכות על יסוד איזה מסמך או כתב שיש בו מצד עצמו כדי מתן הוכחה על זכותו, הרי חוץ אם יורה הרשם אחרת, עליו להגיש בין עם בקשתו ובין לאחר שהגיש את בקשתו, הודעה מיוחדת על זכותו, ובהודעה זו עליו למסור פרטים מלאים על העובדות שעליהן מבוססת תביעתו לבעלות על הסימן המסחרי.

(2) (ב) אם ידרוש זאת הרשם, תצורף להודעה זו הצהרה בשבועה בטופס הקבוע יצורף להודעה זו תצהיר.

הוכחה על הזכות תק' תשכ"ה-1965

59.   בכל מקרה רשאי הרשם לדרוש מכל אדם הרוצה להירשם כבעל סימן מסחרי למסור לו הוכחה או הוכחה נוספת על זכות הבעלות, כפי שידרוש הרשם להנחת דעתו.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

59. בכל מקרה רשאי הרשם לדרוש מכל אדם הרוצה להירשם כבעל סימן מסחרי למסור לו הוכחה או הוכחה נוספת על זכות הבעלות ועל קיומו ובעלותו של אותו מוניטין הנזכר לעיל, כפי שידרוש הרשם להנחת דעתו.

רישום בפנקס

60.   משהוברר לו לרשם דבר זכותו של המבקש, יצווה לרשום אותו כבעל הסימן המסחרי, וירשום בפנקס את הפרטים שיראה צורך בהם ביחס למסמך אשר מכוחו נרכשה הזכות, לכשיש מסמך כזה.

תק' תשע"ד-2013

(נמחקה)

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

מחיקת כותרת

הנוסח הקודם:

בקשות עפ"י סעיף 19(2) לפקודה

תק' תשע"ד-2013

61.   (בוטלה).

מיום 22.3.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 501

(1) כל הבקשות לרשם עפ"י סעיף 19(2) לפקודה תהיינה ערוכות בטופס הקבוע וצריך לצרף אליהן את האגרה הקבועה העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

ביטול תקנה 61

הנוסח הקודם:

בקשות עפ"י סעיף 19(2) לפקודה

61. (1) כל הבקשות לרשם עפ"י סעיף 19(2) לפקודה תהיינה ערוכות בטופס הקבוע וצריך לצרף אליהן את העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה.

(2) לבקשה כזאת יש לצרף הודעה המגוללת בפרוטרוט את העובדות ביחס לסימנים שהרשם מתבקש להרשות את חלוקתם.

תק' תשע"ד-2013

62.   (בוטלה).

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

ביטול תקנה 62

הנוסח הקודם:

הרשם יחקור ויחליט

62. (1) עם קבלת בקשה והודעה כאלה יחקור הרשם בעובדות וידרוש כל ראיה שיראה צורך בה ביחס לאותה בקשה.

(2) לפני שיחליט בדבר יתן הרשם לצדדים או לבאי-כוחם, אם יש צורך בכך, את האפשרות להשמיע את דברם.

(3) החלטתו של הרשם תינתן בכתב.

תק' תשע"ד-2013

63.   (בוטלה).

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

ביטול תקנה 63

הנוסח הקודם:

הערה בפנקס

63. לאחר חלוקת סימנים עפ"י סעיף 19(2) לפקודה ירשום הרשם בפנקס הערה ליד כל אחד מסימני המסחר הרשומים בדבר חלוקה זו, ובהערה זו יזכיר את תאריך ההחלטה שעל פיה מוצאת אותה חלוקה לפועל.

תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

בקשות לרישום רשות בסימן

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

הוספת כותרת "בקשות לרישום הרשאה בסימן"

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 92

בקשות לרישום הרשאה רשות בסימן

בקשה לרישום רשות תק' תשע"ד-2013

63א.   בקשה לרישום רשות לפי סעיף 51 לפקודה תוגש על ידי בעל הסימן והמבקש להירשם כבעל הרשות, בצירוף המסמכים הדרושים כדי ללמד על העניינים המנויים בסעיף 51(א) לפקודה ובצירוף אישור על תשלום האגרה הקבועה בתוספת הראשונה תמורת כל סימן שבעבורו נדרש רישום רשות.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

הוספת תקנה 63א

 

מיום 22.3.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 501

(א) בקשה לרישום הרשאה לפי סעיף 19א לפקודה תוגש בטופס הקבוע בתוספת השניה, ותוגש על ידי בעל הסימן והמבקש להירשם כבעל הרשום, בצירוף המסמכים הדרושים כדי ללמד על הענינים המנויים בסעיף 19(ב)(1) ובצירוף האגרה הקבועה ובצירוף העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה בתוספת הראשונה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

החלפת תקנה 63א

הנוסח הקודם:

בקשה לרישום הרשאה

63א. (א) בקשה לרישום הרשאה לפי סעיף 19א לפקודה תוגש בטופס הקבוע בתוספת השניה, ותוגש על ידי בעל הסימן והמבקש להירשם כבעל הרשום, בצירוף המסמכים הדרושים כדי ללמד על הענינים המנויים בסעיף 19(ב)(1) ובצירוף העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה בתוספת הראשונה.

(ב) בקשה נפרדת תוגש לגבי כל סימן שלגביו מבקשים לתת את ההרשאה ובנפרד לגבי כל סוג שבו הוא רשום.

בחינת בקשה לרישום רשות תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

63ב.   (א)  הרשם יבחון את הבקשה שתקנה 63א דנה בה ואת המסמכים המצורפים לה ויודיע למבקש אם, לדעתו, ראויה הרשות לרישום.

           (ב)  לצורך הבחינה שתקנת משנה (א) דנה בה רשאי הרשם לדרוש כל חומר הדרוש לו, לדעתו, לבחינה, והצדדים ימציאו לרשם את החומר תוך שלושה חדשים מתאריך הדרישה.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

הוספת תקנה 63ב

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

בחינת בקשה לרישום הרשאה רשות

63ב. (א) הרשם יבחון את הבקשה שתקנה 63א דנה בה ואת המסמכים המצורפים לה ויודיע למבקש אם, לדעתו, ראויה ההרשאה הרשות לרישום.

(ב) לצורך הבחינה שתקנת משנה (א) דנה בה רשאי הרשם לדרוש כל חומר הדרוש לו, לדעתו, לבחינה, והצדדים ימציאו לרשם את החומר תוך שלושה חדשים מתאריך הדרישה.

זכות להשמיע טענות תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

63ג.   היתה לדעת הרשם הרשות בלתי ראויה לרישום יתן הרשם לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם בפניו.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

הוספת תקנה 63ג

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

63ג. היתה לדעת הרשם ההרשאה הרשות בלתי ראויה לרישום יתן הרשם לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם בפניו.

פרסום קבלת הבקשה תק' תשכ"ה-1965 תק' תשס"ז-2007 תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ד-2013

63ד.   קיבל הרשם את הרשות לרישום יפרסם הרשם את דבר הקבלה באתר האינטרנט.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

הוספת תקנה 63ד

 

מיום 22.2.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6569 מיום 22.2.2007 עמ' 612

63ד. קיבל הרשם את ההרשאה לרישום יפרסם הרשם את דבר הקבלה ברשומות על חשבון מקבל ההרשאה.

 

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1611

63ד. קיבל הרשם את ההרשאה לרישום יפרסם הרשם את דבר הקבלה ברשומות באתר האינטרנט.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

63ד. קיבל הרשם את ההרשאה הרשות לרישום יפרסם הרשם את דבר הקבלה באתר האינטרנט.

 

 

פרטים שיירשמו תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

63ה.   ברישום דבר מתן רשות בפנקס יירשמו תאריך הרישום ותאריך מתן הרשות, מען בעל הרשות והסחורות שלגביהן ניתנה הרשות.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

הוספת תקנה 63ה

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

63ה. ברישום דבר מתן הרשאה רשות בפנקס יירשמו תאריך הרישום ותאריך מתן ההרשאה הרשות, מען בעל הרשות והסחורות שלגביהן ניתנה ההרשאה הרשות.

בקשה לשינוי רישום תק' תשע"ד-2013

63ו.   לבקשה לשינוי ברישום רשות או לביטולה יצורפו נימוקים; מגיש הבקשה ימציא עותק ממנה לבעל הסימן או לבעל הרשות, לפי העניין.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

הוספת תקנה 63ו

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

החלפת תקנה 63ו

הנוסח הקודם:

בקשה לשינוי רישום

63ו. בקשה לשינוי ברישום הרשאה או לביטולה תוגש בטופס שבתוספת השניה ויצורפו לה הנימוקים לבקשה, בשני עותקים, בצירוף שני עותקים נוספים עבור בעל הסימן או בעל ההרשאה, לפי הענין. הבקשה שהוגשה על ידי צד שלישי תוגש בצירוף ארבעה עותקים עבור בעל הסימן או בעל ההרשאה; הוגשה הבקשה על ידי בעל הסימן ובעל ההרשאה כאחד או על ידי אחד מהם, בצירוף כתב הסכמה חתום ביד השני, מותר שלא לצרף עותקים נוספים.

סדרי דין בבקשה לשינוי או למחיקה תק' תשכ"ה-1965

63ז.   על הדיון בבקשה לשינוי או לביטול רישום יחולו הוראות תקנות אלה בדבר סדרי הדין בהתנגדות, בשינויים המחוייבים.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2125

הוספת תקנה 63ז

שינוי הכתובת

שינוי השם או הכתובת בפנקס תק' 1940 תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

64.   כל בעל רשום או בעל הרשות בסימן מסחרי המשנה את שמו, כתבתו או את כתבתו למסירת הודעות, חייב לפנות מיד לרשם בבקשה לרשום בפנקס את כתובתו החדשה למסירת הודעות, ולאחר תשלום האגרה הקבועה ישנה הרשם את הרישום בפנקס בהתאם לכך.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2126

64. כל בעל רשום או בעל ההרשאה של סימן מסחרי המשנה את שמו, כתבתו או את כתבתו למסירת הודעות, חייב לפנות מיד לרשם בבקשה בטופס הקבוע לרשום בפנקס את שמו החדש, את כתבתו החדשה או את כתובתו החדשה למסירת הודעות, ולאחר תשלום המס הקבוע ישנה הרשם את הרישום בפנקס בהתאם לכך.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

64. כל בעל רשום או בעל ההרשאה של סימן מסחרי בעל הרשות בסימן מסחרי המשנה את שמו, כתבתו או את כתבתו למסירת הודעות, חייב לפנות מיד לרשם בבקשה בטופס הקבוע לרשום בפנקס את שמו החדש, את כתבתו החדשה או את כתובתו החדשה למסירת הודעות, ולאחר תשלום המס הקבוע ישנה הרשם את הרישום בפנקס בהתאם לכך.

תק' תשע"ד-2013

בקשות לפי סעיף 36 לפקודה

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

החלפת כותרת

הנוסח הקודם:

בקשות עפ"י סעיף 27 לפקודה

בקשות עפ"י סעיף 36 לפקודה תק' תשע"ד-2013

65.   בקשות לרשם עפ"י סעיף 36 לפקודה, תוכלנה להיות מוגשות ע"י הבעל הרשום, או אם הוא פושט-רגל – ע"י הנאמן שלו, או אם הבעל הרשום הוא חברה בפירוק – ע"י המפרק, ובמקרים אחרים – ע"י אותו אדם שיחליט עליו הרשם כאדם הרשאי לפעול בשם הבעל הרשום.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

בקשות עפ"י סעיף 27 לפקודה סעיף 36 לפקודה

65. בקשות לרשם עפ"י סעיף 27 לפקודה סעיף 36 לפקודה, תוכלנה להיות מוגשות ע"י הבעל הרשום, או אם הוא פושט-רגל - ע"י הנאמן שלו, או אם הבעל הרשום הוא חברה בפירוק - ע"י המפרק, ובמקרים אחרים - ע"י אותו אדם שיחליט עליו הרשם כאדם הרשאי לפעול בשם הבעל הרשום.

ראיה תק' תשע"ד-2013

66.   מקום שהוגשה בקשה כזאת רשאי הרשם לדרוש אותה ראיה שיראה צורך בה, אם בתצהיר או בצורה אחרת, ביחס לנסיבות שבהן הוגשה הבקשה.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

66. מקום שהוגשה בקשה כזאת רשאי הרשם לדרוש אותה ראיה שיראה צורך בה, אם בהצהרה בשבועה בתצהיר או בצורה אחרת, ביחס לנסיבות שבהן הוגשה הבקשה.

פרסום הבקשה תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ד-2013

67.   מקום שהוגשה בקשה לרישום ויתור או תזכורת ביחס לסימן מסחרי, הרי לפני שיתן את החלטתו בענין הבקשה, יפרסם הרשם את הבקשה באתר האינטרנט כדי לאפשר לכל אדם הרוצה לעשות כן, להגיש בכתב בתוך חודש מיום הפרסום את הנימוקים אשר על יסודם הוא דורש שלא להתיר למבקש לרשום ויתור זה או תזכורת זו.

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1611

67. מקום שהוגשה בקשה לרישום ויתור או תזכורת ביחס לסימן מסחרי, הרי לפני שיתן את החלטתו בענין הבקשה, יפרסם הרשם את הבקשה ברשומות באתר האינטרנט למשך חודש אחד כדי לאפשר לכל אדם הרוצה לעשות כן, להגיש בכתב את הנימוקים אשר על יסודם הוא דורש שלא להתיר למבקש לרשום ויתור זה או תזכורת זו.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

67. מקום שהוגשה בקשה לרישום ויתור או תזכורת ביחס לסימן מסחרי, הרי לפני שיתן את החלטתו בענין הבקשה, יפרסם הרשם את הבקשה באתר האינטרנט למשך חודש אחד כדי לאפשר לכל אדם הרוצה לעשות כן, להגיש בכתב בתוך חודש מיום הפרסום את הנימוקים אשר על יסודם הוא דורש שלא להתיר למבקש לרשום ויתור זה או תזכורת זו.

תק' תשע"ד-2013

(נמחקה)

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

מחיקת כותרת

הנוסח הקודם:

בקשות עפ"י סעיף 24 לפקודה

תק' תשע"ד-2013

68.   (בוטלה).

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2126

68. בקשה לשינוי סימן מסחרי תוגש בטופס הקבוע בצירוף האגרה הקבועה וארבע העתקות וששה העתקים מן הסימן כפי שיופיע לאחר השינוי.

 

מיום 22.3.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 501

68. בקשה לשינוי סימן מסחרי תוגש בטופס הקבוע בצירוף האגרה בצירוף העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה וששה העתקים מן הסימן כפי שיופיע לאחר השינוי.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

ביטול תקנה 68

הנוסח הקודם:

שינוי סימן מסחרי

68. בקשה לשינוי סימן מסחרי תוגש בטופס הקבוע בצירוף העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה וששה העתקים מן הסימן כפי שיופיע לאחר השינוי.

תק' תשע"ד-2013

69.   (בוטלה).

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1611

69. משניתנה הרשות, ידאג הרשם לכך שהמבקש יגיש לו גלופה המראה את הסימן המסחרי בצורתו לאחר השינוי לצורך פרסום ברשומות באתר האינטרנט, ומיד עם קבלת הגלופה יפרסם ברשומות באתר האינטרנט את הסימן, כפי ששונה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

ביטול תקנה 69

הנוסח הקודם:

פרסום השינוי

69. משניתנה הרשות, ידאג הרשם לכך שהמבקש יגיש לו גלופה המראה את הסימן המסחרי בצורתו לאחר השינוי לצורך פרסום באתר האינטרנט, ומיד עם קבלת הגלופה יפרסם באתר האינטרנט את הסימן, כפי ששונה.

תק' תשע"ד-2013

(נמחקה)

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

מחיקת כותרת

הנוסח הקודם:

בקשה עפ"י סעיפים 22 ו-25 לפקודה

בקשה לתיקון או למחיקת סימן מסחרי מהפנקס תק' תשע"ד-2013 תק' תשע"ה-2015

70.   בקשה לתיקון הפנקס או למחיקת סימן מסחרי מן הפנקס תפרט את עניינו של המבקש בסימן, את העובדות שעליהן מתבססת הבקשה ואת התיקון המבוקש, ותוגש בשני העתקים; העתק מן הבקשה ישלח הרשם לבעל הרשום.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2126

(2) לבקשה זו יש לצרף העתק שני העתקים וכן הודעה בשני העתקים בשלושה העתקים המגוללים בפרוטרוט את מהות טובת ההנאה אשר למבקש, את העובדות שעליהן הוא מבסס את תביעתו ואת התיקון שהוא מבקש.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

החלפת תקנה 70

הנוסח הקודם:

בקשות לתקן או להוציא סימן מסחרי מהפנקס

70. (1) בקשה לתיקון הפנקס או למחיקת סימן מסחרי מהפנקס, אם מגישים אותה לרשם, צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים, כמובא בתוספת השניה לתקנות אלה.

(2) לבקשה זו יש לצרף שני העתקים וכן הודעה בשלושה העתקים המגוללים בפרוטרוט את מהות טובת ההנאה אשר למבקש, את העובדות שעליהן הוא מבסס את תביעתו ואת התיקון שהוא מבקש.

(3) העתקים מהבקשה וההודעה יישלחו מיד ע"י הרשם לבעל הרשום.

 

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1244

בקשה לתיקון או להוצאת למחיקת סימן מסחרי מהפנקס

הליכים נוספים תק' תשע"ד-2013

71.   עם הגשת בקשה כאמור ומשלוח העתק ממנה לבעל הרשום, יחולו על סדרי הדין בבקשה הוראות תקנות 37 עד 46, בשינויים המחויבים.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

החלפת תקנה 71

הנוסח הקודם:

פרוצדורה נוספת

71. עם הגשת בקשה כזאת ומשלוח העתק הימנה לבעל הרשום, תחולנה הוראות תקנות 37 עד 46, בשינויים המתאימים, על התביעה והפרוצדורה הנוספת בקשר עם התביעה תסודר בהתאם להוראות אלה בשינויים המתאימים כאילו חזרו ונשנו בזה. בכל מקרה של ספק, רשאי כל צד לבקש הוראות מאת הרשם.

הליך בהעדר הודעה בתשובה תק' תשכ"ה-1965 תק' תשע"ד-2013

71א.   (א)  לא מסר בעל סימן הודעה בתשובה על בקשה לפי תקנה 70 בתוך חודשיים מיום קבלת הבקשה ברשות, יודיע הרשם על כך למבקש והמבקש יגיש ראיותיו לענין זה תוך חדשיים מיום ההודעה.

           (ב)  מסר המבקש ראיותיו יועיד לו הרשם מועד להשמיע טענותיו, ולא ימחוק הרשם את הסימן אלא אם שוכנע שמן הדין לעשות כן.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2126

הוספת תקנה 71א

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 93

מחיקה בהעדר תגובה הליך בהעדר הודעה בתשובה

71א. (א) לא מסר בעל סימן הודעה בתשובה על בקשה לפי תקנה 70 תוך שלושה חדשים מיום קבלת הבקשה במשרדו של הרשם בתוך חודשיים מיום קבלת הבקשה ברשות, יודיע הרשם על כך למבקש והמבקש יגיש ראיותיו לענין זה תוך חדשיים מיום ההודעה.

(ב) מסר המבקש ראיותיו יועיד לו הרשם מועד להשמיע טענותיו, ולא ימחוק הרשם את הסימן אלא אם שוכנע שמן הדין לעשות כן.

הצטרפות צד שלישי תק' תשע"ד-2013

72.   כל אדם, פרט לבעל הרשום, הטוען שיש לו טובת הנאה בסימן מסחרי רשום שהוגשה לגביו בקשה לפי תקנה 70, רשאי לפנות אל הרשם בבקשה להרשות לו להצטרף להליך, והרשם רשאי למאן או ליתן רשות זו, לאחר שמיעת הצדדים הנוגעים בדבר, לפי אותם התנאים שיראה צורך בהם. לפני שידון בבקשה זו בכל דרך שהיא, רשאי הרשם לדרוש מאת המבקש לתת התחייבות לשלם אותן הוצאות שהרשם יאבה לפסוק לזכות אחד הצדדים בנסיבות הקיימות.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

התערבות צד שלישי הצטרפות צד שלישי

72. כל אדם, פרט לבעל הרשום, הטוען שיש לו טובת הנאה בסימן מסחרי רשום שהוגשה לגביו בקשה עפ"י תקנה 67 לפי תקנה 70, רשאי לפנות אל הרשם בבקשה בטופס הקבוע להרשות לו להתערב בענין להצטרף להליך, והרשם רשאי למאן או ליתן רשות זו, לאחר שמיעת הצדדים הנוגעים בדבר, לפי אותם התנאים שיראה צורך בהם. לפני שידון בבקשה זו בכל דרך שהיא, רשאי הרשם לדרוש מאת המבקש לתת התחייבות לשלם אותן הוצאות שהרשם יאבה לפסוק לזכות אחד הצדדים בנסיבות הקיימות.

סמכות של הכרעת דעת

שמיעת טענות תק' תשע"ד-2013

73.   בטרם השתמש הרשם בסמכות ההכרעה המסורה לו בפקודה או בתקנות אלו, לרעת כל אדם, חייב הוא, אם נדרש בכך, לשמוע את טענותיו של האיש שנפגע ע"י השימוש באותה סמכות בתוך המועד שקבע הרשם.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

73. בטרם השתמש הרשם בסמכות ההכרעה המסורה לו בפקודה או בתקנות אלו, לרעת כל אדם, חייב הוא, אם נדרש בכך, לשמוע את טענותיו של האיש שנפגע ע"י השימוש באותה סמכות בתוך המועד שקבע הרשם.

רציפות הדיון תק' תשס"ד-2003

73א.   (א)  נמנע מהרשם או מפוסק בקניין רוחני, מכל סיבה שהיא, לסיים את הדיון בענין שלפניו, רשאי הרשם המכהן או מי שהענין הועבר אליו על פי תקנת משנה (ב), לאחר שייתן הזדמנות לצדדים להשמיע את טענותיהם בענין זה בדרך שיורה, לנהוג בעדות שנרשמה לפי תקנות אלה כאילו הוא עצמו שמע או רשם אותה, ורשאי הוא להמשיך בדיון מן השלב שבו הפסיק קודמו.

           (ב)  הרשם המכהן יחליט אם ענין שלא הסתיים בו הדיון כאמור בתקנת משנה (א), יידון על ידי הרשם או על ידי פוסק בקניין רוחני.

מיום 26.11.2003

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6274 מיום 26.11.2003 עמ' 58

הוספת תקנה 73א

תק' תשע"ד-2013

74.   (בוטלה).

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

ביטול תקנה 74

הנוסח הקודם:

בקשה לשמיעת טענות

74. כל בקשה לשמיעת טענות צריך להגישה בתוך חודש ימים מן היום שבו נתעורר הענין שבגינו נדרש הרשם להשתמש בסמכות ההכרעה שלו.

הפרוצדורה בבקשה להשמעת טענות תק' תשע"ד-2013

75.     כשנתקבלה בקשה להשמעת טענות לפני הרשם, על הרשם ליתן למבקש הודעה עשרה ימים מראש ובה יקבע זמן שבו רשאי המבקש או מיופה כוחו להשמיע טענות.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

75. (1) כשנתקבלה בקשה כזאת להשמעת טענות לפני הרשם, על הרשם ליתן למבקש הודעה עשרה ימים מראש ובה יקבע זמן שבו רשאי המבקש או סוכנו מיופה כוחו להשמיע טענות.

(2) בתוך חמישה ימים מהתאריך שבו היתה אותה הודעה נמסרת במהלך הדואר הרגיל, חייב המבקש להודיע לרשם אם יש ברצונו להשמיע את טענותיו על הענין או לא.

צריך להודיע את החלטת הרשם תק' תשע"ד-2013

76.   הרשם ימסור לאדם הנוגע בדבר את החלטת הרשם שנתקבלה אגב השימוש בסמכות הכרעה שלו.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

76. חובה למסור הרשם ימסור לאדם הנוגע בדבר את החלטת הרשם שנתקבלה אגב השימוש בסמכות הכרעה שלו.

פרסום שינויים בפנקס

פרסום שינויים והוספות בפנקס תק' 1947 תק' תשכ"ו-1966 תק' תשס"ז-2007 תק' תש"ע-2010

77.   כל שינוי והוספה בפרטים שהוכנסו בפנקס בנידון סימן מסחרי, יפורסמו ע"י הרשם באתר האינטרנט.

מיום 2.7.1966

תק' תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1888 מיום 2.6.1966 עמ' 2090

77. כל שינוי והוספה בפרטים שהוכנסו בפנקס בנידון סימן מסחרי, יפורסמו ע"י הרשם ברשומות על חשבון המבקש.

 

מיום 22.2.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6569 מיום 22.2.2007 עמ' 612

77. כל שינוי והוספה בפרטים שהוכנסו בפנקס בנידון סימן מסחרי, יפורסמו ע"י הרשם ברשומות על חשבון המבקש ובאתר האינטרנט של הרשם.

 

מיום 1.1.2009

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1611

77. כל שינוי והוספה בפרטים שהוכנסו בפנקס בנידון סימן מסחרי, יפורסמו ע"י הרשם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשם באתר האינטרנט.

 

חיפוש

בקשה לחיפוש תק' תשכ"ה-1965 תק' תשנ"ה-1995 תק' תשע"ד-2013

78.   (א)  אם נתבקש הרשם בכתב לעשות כן, ולאחר תשלום האגרה הקבועה, רשאי הוא לצוות לערוך חיפוש –

(1)   בכל סוג, לגבי סימני מסחר הרשומים או שנתבקש רישומם, הדומים לסימן ששלח מבקש החיפוש;

(2)   אחר כל סימני המסחר הרשומים של בעל סימן מסויים או שבעל הסימן ביקש את רישומם;

(3)   של כל נתון אחר הפתוח לעיון הציבור במאגר הנתונים של הרשם.

תק' תשס"ז-2007 תק' תשע"ד-2013

           (ב)  אדם המעוניין בכך רשאי לערוך חיפוש כאמור בתקנת משנה (א) במאגרי הנתונים באתר האינטרנט של רשם סימני המסחר.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2126

78. אם נתבקש הרשם בכתב, בטופס הקבוע לכך, לעשות כן, ולאחר תשלום האגרה הקבועה, רשאי הוא לצוות לערוך חיפוש בכל סוג מן הסוגים בכל סוג מן הסוגים שכלולות בהם סחורות מאותו הגדר של סחורות לגביהן נתבקש החיפוש כדי לברר אם בשעת החיפוש רשומים בפנקס כל סימנים הדומים לכל סימן שהעתק הימנו נשלח לרשם ע"י האיש שבקש לערוך את חיפוש וכן רשאי הוא לצוות כי יודיעו לאותו אדם על תוצאות החיפוש; בתנאי שהרשם לא ישא בכל אחריות חוקית לכל אי דיוק שיופיע בדו"ח או בהודעה על תוצאות חיפוש שנערך לפי תקנות אלו.

 

מיום 1.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5678 מיום 1.5.1995 עמ' 1401

78. (א) אם נתבקש הרשם בכתב, בטופס הקבוע לכך, לעשות כן, ולאחר תשלום האגרה הקבועה, רשאי הוא לצוות לערוך חיפוש בכל סוג מן הסוגים שכלולות בהם סחורות מאותו הגדר של סחורות לגביהן נתבקש החיפוש כדי לברר אם בשעת החיפוש רשומים בפנקס כל סימנים הדומים לכל סימן שהעתק הימנו נשלח לרשם ע"י האיש שבקש לערוך את חיפוש לערוך חיפוש -

(1) בכל סוג, לגבי סימני מסחר הרשומים או שנתבקש רישומם, הדומים לסימן ששלח מבקש החיפוש;

(2) אחר כל סימני המסחר הרשומים של בעל סימן מסויים או שבעל הסימן ביקש את רישומם;

(3) של כל נתון אחר הפתוח לעיון הציבור במאגר הנתונים של הרשם.

(ב) וכן רשאי הוא הרשם רשאי לצוות כי יודיעו לאותו אדם על תוצאות החיפוש; בתנאי שהרשם לא ישא בכל אחריות חוקית לכל אי דיוק שיופיע בדו"ח או בהודעה על תוצאות חיפוש שנערך לפי תקנות אלו.

 

מיום 22.2.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6569 מיום 22.2.2007 עמ' 612

החלפת תקנת משנה 78(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הרשם רשאי לצוות כי יודיעו לאותו אדם על תוצאות החיפוש; בתנאי שהרשם לא ישא בכל אחריות חוקית לכל אי דיוק שיופיע בדו"ח או בהודעה על תוצאות חיפוש שנערך לפי תקנות אלו.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

78. (א) אם נתבקש הרשם בכתב, בטופס הקבוע לכך, לעשות כן, ולאחר תשלום האגרה הקבועה, רשאי הוא לצוות לערוך חיפוש –

(1) בכל סוג, לגבי סימני מסחר הרשומים או שנתבקש רישומם, הדומים לסימן ששלח מבקש החיפוש;

(2) אחר כל סימני המסחר הרשומים של בעל סימן מסויים או שבעל הסימן ביקש את רישומם;

(3) של כל נתון אחר הפתוח לעיון הציבור במאגר הנתונים של הרשם.

(ב) אדם המעוניין בכך רשאי לערוך חיפוש כאמור בתקנת משנה (א) במאגרי הנתונים באתר האינטרנט של רשם סימני המסחר; חיפוש כאמור מסוג הקבוע בתקנת משנה (א)(2) או (3) מותנה בתשלום האגרה הקבועה בפרט 8(ב) בתוספת הראשונה.

שעות העיון

שעות העיון תק' תשע"ה-2015

79.   (א)  משרדי הרשות יהיו פתוחים לציבור בימים א' עד ה' בשבוע, בין השעות 8.30 ו-13.30, למעט ימי מנוחה, ימי שבתון, או ימים שהודיע עליהם הרשם באתר האינטרנט שלא תהיה בהם קבלת קהל; לעניין זה, "ימי מנוחה" – כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ו"ימי שבתון" – לפי חיקוק.

תק' תשמ"ו-1986 תק' תשע"ד-2013

           (ב)  כל הרוצה לעיין בפנקס, הרשות בידו לעשות כן בכל זמן שבו פתוחים משרדי הרשות.

מיום 3.6.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2126

(1) המשרד יהא פתוח לציבור בכל יום מימות החול בין שעה שמונה בבוקר לשעה אחת אחה"צ בימי ראשון עד חמישי בשבוע, שאינם ימי פגרה או ערב חג, בין השעות 8.30 ובין 12.30 פרט לימים המוכרים רשמית כימי פגרה ציבוריים ולאותם הימים שירשמום מזמן לזמן בלוח שיתלוהו במקום בולט במשרד ויפורסמו בבולטין המסחרי המוצא לאור ע"י מחלקת המכס, האקסייז והמסחר.

 

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 712

(2) כל הרוצה לעיין בפנקס, הרשות בידו לעשות כן בכל זמן שבו פתוח המשרד ובלבד שישלם את האגרה הקבועה.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

79. (1) המשרד יהא פתוח לציבור בימי ראשון עד חמישי בשבוע, שאינם ימי פגרה או ערב חג, בין השעות 8.30 ובין 12.30 פרט לימים המוכרים רשמית כימי פגרה ציבוריים ולאותם הימים שירשמום מזמן לזמן בלוח שיתלוהו במקום בולט במשרד.

(א) משרדי הרשות יהיו פתוחים לציבור בימים א' עד ה' בשבוע, שאינם ימי פגרה, ימי מנוחה או ימי שבתון, או ימים שהודיע עליהם הרשם באתר האינטרנט, בין השעות 8.30 ו-13.30; לעניין זה, "ימי מנוחה" – כהגדרתם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.

(2) (ב) כל הרוצה לעיין בפנקס, הרשות בידו לעשות כן בכל זמן שבו פתוח המשרד בכל זמן שבו פתוחים משרדי הרשות.

 

מיום 1.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7515 מיום 26.5.2015 עמ' 1244

החלפת תקנת משנה 79(א)

הנוסח הקודם:

(א) משרדי הרשות יהיו פתוחים לציבור בימים א' עד ה' בשבוע, שאינם ימי פגרה, ימי מנוחה או ימי שבתון, או ימים שהודיע עליהם הרשם באתר האינטרנט, בין השעות 8.30 ו-13.30; לעניין זה, "ימי מנוחה" – כהגדרתם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.

הסמכות לוותר על ראיות

ויתור על ראיות תק' תשע"ד-2013

80.   נדרש כל אדם עפ"י תקנות אלו לעשות כל פעולה או דבר, או לחתום על מסמך, או להצהיר כל הצהרה בשמו הוא או בשם כל גוף מאוגד, או אם יש למסור כל מסמך או ראיה לרשם או להשאירם אצלו, או ברשות, והוכח כדי הנחת דעתו של הרשם כי מתוך כל סיבה סבירה אין אותו אדם יכול לעשות אותה פעולה או אותו דבר, או לחתום על מסמך, או להצהיר אותה הצהרה, או שאותו מסמך או ראיה אי אפשר להגישם או להשאירם כנ"ל, מותר לו לרשם, לאחר שנמסרה אותה הראיה האחרת, ובכפוף לתנאים שיראה צורך להטילם, לוותר על הפעולה, הדבר, המסמך, ההצהרה או הראיה.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

80. נדרש כל אדם עפ"י תקנות אלו לעשות כל פעולה או דבר, או לחתום על מסמך, או להצהיר כל הצהרה בשמו הוא או בשם כל גוף מאוגד, או אם יש למסור כל מסמך או ראיה לרשם או להשאירם אצלו, או במשרד ברשות, והוכח כדי הנחת דעתו של הרשם כי מתוך כל סיבה סבירה אין אותו אדם יכול לעשות אותה פעולה או אותו דבר, או לחתום על מסמך, או להצהיר אותה הצהרה, או שאותו מסמך או ראיה אי אפשר להגישם או להשאירם כנ"ל, מותר לו לרשם, לאחר שנמסרה אותה הראיה האחרת, ובכפוף לתנאים שיראה צורך להטילם, לוותר על הפעולה, הדבר, המסמך, ההצהרה או הראיה.

תיקונים

תיקון מסמכים תק' תשע"ד-2013

81.   אפשר לתקן כל מסמך או שרטוט או כל תיאור אחר של סימן מסחרי, וכל פגם בפרוצדורה שלדעתו של הרשם אפשר לתקנו בלא להזיק לטובת ההנאה של כל אדם אם הרשם מוצא לנכון ובאותם תנאים ובאותו האופן שימצא למתאים.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

81. אפשר לתקן כל מסמך או שרטוט או כל ציור תיאור אחר של סימן מסחרי, וכל פגם בפרוצדורה שלדעתו של הרשם אפשר לתקנו בלא להזיק לטובת ההנאה של כל אדם אם הרשם מוצא לנכון ובאותם תנאים ובאותו האופן שימצא למתאים.

הארכת המועד תק' תשס"ז-2007

82.   רשאי הרשם אם הוא מוצא לנכון, להאריך לפי בקשה את המועד הקבוע בתקנות אלו לעשות כל פעולה או להגיש כל משפט על פיהן, לאחר מסירת אותה הודעה לשאר הצדדים ולאחר שינקטו באותן פעולות בקשר להודעה זו, ולפי אותם התנאים כפי שיורה הרשם.

מיום 22.2.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6569 מיום 22.2.2007 עמ' 612

82. רשאי הרשם אם הוא מוצא לנכון, להאריך לפי בקשה את המועד הקבוע בתקנות אלו לעשות כל פעולה או להגיש כל משפט על פיהן, לאחר מסירת אותה הודעה לשאר הצדדים ולאחר שינקטו באותן פעולות בקשר להודעה זו, ולפי אותם התנאים כפי שיורה הרשם.

ימים שאינם באים במניין תק' תשע"ד-2013

83.   כל אימת שהיום האחרון הקבוע על פי הפקודה או על פי תקנות אלה לעשיית דבר, יחול ביום שמשרדי הרשות אינם פתוחים לציבור, מותר לעשות אותו דבר ביום העבודה הראשון שלאחר מכן.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

החלפת תקנה 83

הנוסח הקודם:

ימים שאינם באים במנין

83. כל אימת שהיום האחרון הקבוע עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלו לעשות כל דבר, יחול ביום שהמשרד אינו פתוח, מותר לעשות אותו דבר למחרת היום או הימים שאינם באים במנין, אם חלו ימים אחרים כאלה בזה אחר זה.

תעודות

תעודה מאת הרשם תק' תשע"ד-2013

84.   כשנדרש הרשם, שלא לפי סעיף 28 לפקודה, ליתן תעודה בנידון כל רישום, ענין או דבר שהוא רשאי לעשות עפ"י הפקודה או עפ"י כל תקנה מתקנות אלו, רשאי הוא ליתן את התעודה בקבלו בקשה בכתב, ולאחר תשלום האגרה הקבועה, אך בכל תעודת רישום שתינתן כך יש לציין אם מותר להשתמש בה בהליכים משפטיים או לצורך קבלת רישום בחו"ל או לכל צורך אחר.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

84. כשנדרש הרשם, שלא עפ"י סעיף-קטן (2) לסעיף 15 שלא לפי סעיף 28 לפקודה, ליתן תעודה בנידון כל רישום, ענין או דבר שהוא רשאי לעשות עפ"י הפקודה או עפ"י כל תקנה מתקנות אלו, רשאי הוא ליתן את התעודה בקבלו בקשה בכתב, ולאחר תשלום האגרה הקבועה, אך בכל תעודת רישום שתינתן כך יש לציין אם מותר להשתמש בה בהליכים משפטיים או לצורך קבלת רישום בחו"ל או לכל צורך אחר.

תעודות שרוצים להשתמש בהן כדי לקבל רישום בחו"ל

85.   כשדרושה תעודת רישום לשימוש לשם קבלת רישום בחו"ל, יצרף הרשם לתעודה הנ"ל העתק מן הסימן, ובתעודה יפרט את הפרטים אשר ימצא לנכון הנוגעים לרישום הסימן, ורשאי הוא להשמיט מתוכה כל זכר לויתורים המופיעים בפנקס.

תק' תשע"ד-2013

(נמחקה)

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

מחיקת כותרת

הנוסח הקודם:

הצהרות בשבועה

תק' תשע"ד-2013

86.   (בוטלה).

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

ביטול תקנה 86

הנוסח הקודם:

טופס וכו' של הצהרות בשבועה

86. (1) ההצהרות בשבועה הדרושות עפ"י תקנות אלו או שמשתמשים בהן בכל הליכים משפטיים עפ"י התקנות תסומנה בכותרות בענין או בענינים שהן מתיחסות אליהם ותהיינה ערוכות בגוף ראשון ותחולקנה לפסקאות מסומנות במספרים סידוריים, וכל פסקה תצטמצם במידת האפשר בנושא אחד.

(2) כל הצהרה בשבועה תציין את תיאורו ומקום מגוריו האמיתי של האדם המצהיר, ותהא כתובה ביד, במכונה, בליטוגרף או מודפסת ותשא את שמו וכתובתו של האדם המניח אותה, ותציין בשם מי הונחה.

תק' תשע"ד-2013

87.   (בוטלה).

מיום 7.8.1952

תק' (מס' 2) תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1271

החלפת תקנה 87

הנוסח הקודם:

אופן קבלת הצהרה, והאנשים שבפניהם תמסר ההצהרה

87. הצהרות בשבועה הדרושות לפי תקנות אלו או שמשתמשים בהן בכל מו"מ משפטי על פיהן תערכנה ותחתמנה כדלקמן: -

(א) בישראל, בפני כל שופט שלום, או בפני כל רשם בגדר מובנה של פקודת הרשמים, 1935.

(ב) בממלכה המאוחדת, בפני כל שופט שלום (justice of the peace) או בפני כל פקיד המורשה עפ"י החוק להשביע שם בני אדם לצורך כל מו"מ משפטי.

(ג) בכל חלק אחר ממושבות הוד מלכותו, בפני כל בית משפט, שופט, שופט שלום או בפני כל פקיד אחר המורשה לפי החוק להשביע שם בני אדם לצורך כל מו"מ משפטי; וכן

(ד) אם מוגשת הצהרה בשבועה מחוץ למושבות הוד מלכותו, בפני ציר בריטי או בפני אדם המשמש בתפקידם של ציר בריטי, או בפני קונסול, סגן-קונסול, או בפני האדם המשמש בתפקיד קונסול בריטי או בפני נוטריון צבורי, או בפני שופט או שופט שלום.

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

ביטול תקנה 87

הנוסח הקודם:

מתן הצהרה

87. הצהרה בשבועה הדרושה על פי הפקודה או על פי התקנות או המשמשות בכל הליך משפטי על פיהן תהיה ערוכה וחתומה –

(1) בישראל - בפני אדם המוסמך לקבל הצהרה בשבועה;

(2) בחוץ לארץ - בפני נציג מדינת ישראל המוסמך לקבל הצהרה בשבועה או בפני אדם שהוסמך לקבל הצהרה בשבועה בארץ הנידונה.

תק' תשע"ד-2013

צווי בית משפט

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 94

צווי בית דין צווי בית משפט

צו בית משפט תק' תשע"ד-2013

88.   מקום שניתן צו ע"י בית משפט בכל משפט עפ"י הפקודה, הרי האדם שלזכותו או, אם יש יותר מאדם אחד, אותו אדם שיורה הרשם, חייב להניח מיד ברשות העתק מאושר מאותו צו. לאחר מכן רשאי הרשם לשנות או לתקן את הפנקס אם יש צורך בכך.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 95

צו בית-דין בית משפט

88. מקום שניתן צו ע"י בית דין בית משפט בכל משפט עפ"י הפקודה, הרי האדם שלזכותו או, אם יש יותר מאדם אחד, אותו אדם שיורה הרשם, חייב להניח מיד במשרד ברשות העתק מאושר מאותו צו. לאחר מכן רשאי הרשם לשנות או לתקן את הפנקס אם יש צורך בכך.

פרסום צווי בית משפט תק' תשע"ד-2013

89.   הרשם יצווה לפרסם באתר האינטרנט וברשומות כל צו בית משפט עפ"י הפקודה, כשהוא רואה צורך בפרסום.

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 95

פרסום צווי בית דין בית משפט

89. הרשם יצווה לפרסם ברשומות לפרסם באתר האינטרנט וברשומות כל צו בית דין בית משפט עפ"י הפקודה, כשהוא רואה צורך בפרסום.

ביטול

90.   תקנות סימני המסחר והתקנה מיום 30 בספטמבר 1935, שהותקנה עפ"י פקודת סימני המסחר ונתפרסמה בעתון הרשמי גליון 542 מיום 10 באוקטובר 1935, מבוטלות בזה, אלא שביטול זה לא יפגע בכל דבר שנעשה עפ"י אותן תקנות, או בכל בקשה או כל ענין אחר התלויים ועומדים בתאריך התחלת תקפן של תקנות אלה.

 

תק' תשס"ז-2007 הודעה תשפ"א-2020

תוספת ראשונה

(תקנה 3)

                                                                                                                                                בשקלים חדשים

1.       הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א)     בסוג טובין אחד                                                                         1,617

(ב)     לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה                                      1,214

2.       הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה                                         814

3.       הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73          759

4.       הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א)     לסוג טובין אחד                                                                         2,882

(ב)     לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה                  2,432

5.       אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש                                 74

6.       אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין                                 1,118

תק' תשע"ג-2012

7.       הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן                                                                                  317

8.       בעד חיפוש –

(א)     לפי תקנה 78(א)                                                                         645

תק' תשע"ג-2012

(ב)     (נמחק)

9.       בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה                               48

10.     בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן             74

תק' תשע"ד-2013

11.     הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26                                      486

12.     הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין                    759

13.     בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד                                                             4

תק' תשע"ג-2012

14.     בעד העתק סרוק של תיק רישום                                                             48

מיום 22.2.2007

פרטים 1(ב), 4(ב) מיום 1.9.2010

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6569 מיום 22.2.2007 עמ' 612

החלפת התוספת הראשונה

לנוסח הקודם והרבדים שקדמו לו

 

מיום 1.7.2008

פרטים 1(ב), 4(ב) מיום 1.9.2010

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1084

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,330 1,403

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,000

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 670 707

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 624 658

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,370 2,499

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,000

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 60 64

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 920 970

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 37, 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 260 274

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 530 559

(ב) לפי תקנה 78(ב) 80 84

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 40 42

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 60 64

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 25 400 422

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 624 658

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3 3.20

 

מיום 1.1.2009

פרטים 1(ב), 4(ב) מיום 1.9.2010

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6735 מיום 31.12.2008 עמ' 272

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,403 1,443

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,000 1,084

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 707 727

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 658 677

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,499 2,571

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,000 2,171

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 64 66

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 970 998

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 37, 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 274 282

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 559 575

(ב) לפי תקנה 78(ב) 84 86

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 42 43

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 64 66

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 25 422 434

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 658 677

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.20 3.30

 

מיום 1.7.2009

פרטים 1(ב), 4(ב) מיום 1.9.2010

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6798 מיום 29.7.2009 עמ' 1168

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,443 1,446

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,084

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 727 728

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 677 678

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,571 2,576

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,171

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 66

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 998 1,000

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 37, 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 282 283

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 575 576

(ב) לפי תקנה 78(ב) 86

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 43

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 66

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 25 434 435

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 677 678

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.30

 

מיום 1.7.2010

פרטים 1(ב), 4(ב) מיום 1.9.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6909 מיום 14.7.2010 עמ' 1388

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,446 1,490

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,084 1,119

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 728 750

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 678 699

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,576 2,655

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,171 2,241

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 66 68

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 1,000 1,030

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 37, 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 283 292

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 576 594

(ב) לפי תקנה 78(ב) 86 88

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 43 44

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 66 68

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 25 435 448

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 678 699

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.30 3.40

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6966 מיום 19.1.2011 עמ' 532

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,490 1,523

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,119 1,143

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 750 766

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 699 714

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,655 2,713

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,241 2,290

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 68 69

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 1,030 1,053

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 37, 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 292 298

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 594 607

(ב) לפי תקנה 78(ב) 88 90

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 44 45

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 68 69

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 25 448 458

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 699 714

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.40 3.50

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7068 מיום 29.12.2011 עמ' 500

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,523 1,564

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,143 1,175

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 766 787

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 714 734

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,713 2,788

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,290 2,353

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 69 71

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 1,053 1,081

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 37, 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 298 307

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 607 624

(ב) לפי תקנה 78(ב) 90 92

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 45 46

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 69 71

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 25 458 470

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 714 734

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.50 3.60

 

מיום 6.12.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7188 מיום 6.12.2012 עמ' 242

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 37, 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 307

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 624

(ב) לפי תקנה 78(ב) 92

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 46

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 71

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 25 470

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 734

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.60

14. בעד העתק סרוק של תיק רישום 46

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7199 מיום 30.12.2012 עמ' 403

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,564 1,593

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,175 1,196

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 787 802

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 734 747

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,788 2,838

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,353 2,396

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 71 73

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 1,081 1,101

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 307 312

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 624 635

(ב) (נמחק)

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 46 47

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 71 73

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 25 470 479

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 734 747

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.60

14. בעד העתק סרוק של תיק רישום 46 47

 

מיום 24.11.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7298 מיום 24.10.2013 עמ' 95

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 25 26 479

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7323 מיום 1.1.2014 עמ' 423

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,593 1,622

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,196 1,218

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 802 816

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 747 761

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,838 2,890

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,396 2,440

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 73 74

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 1,101 1,121

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 312 318

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 635 647

(ב) (נמחק)

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 47 48

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 73 74

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26 479 488

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 747 761

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.60 3.70

14. בעד העתק סרוק של תיק רישום 47 48

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7479 מיום 14.1.2015 עמ' 703

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,622 1,617

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,218 1,215

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 816 814

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 761 759

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,890 2,882

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,440 2,432

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 74

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 1,121 1,118

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 318 317

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 647 645

(ב) (נמחק)

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 48

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 74

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26 488 468

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 761 759

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.70

14. בעד העתק סרוק של תיק רישום 48

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 564

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,617 1,606

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,215 1,206

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 814 808

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 759 753

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,882 2,862

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,432 2,416

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 74 73

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 1,118 1,110

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 317 315

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 645 640

(ב) (נמחק)

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 48 47

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 74 73

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26 468 483

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 759 753

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.70

14. בעד העתק סרוק של תיק רישום 48 47

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7759 מיום 5.1.2017 עמ' 513

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,606 1,601

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,206 1,203

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 808 806

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 753 751

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,862 2,853

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,416 2,408

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 73

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 1,110 1,107

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 315 314

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 640 638

(ב) (נמחק)

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 47

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 73

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26 483 481

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 753 751

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.70

14. בעד העתק סרוק של תיק רישום 47

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7927 מיום 11.1.2018 עמ' 817

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,601 1,604

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,203 1,205

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 806 808

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 751 753

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,853 2,859

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,408 2,413

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 73

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 1,107 1,109

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 314

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 638 640

(ב) (נמחק)

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 47

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 73

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26 481 482

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 751 753

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.70

14. בעד העתק סרוק של תיק רישום 47

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8162 מיום 3.2.2019 עמ' 1968

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,604 1,623

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,205 1,219

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 808 817

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 753 762

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,859 2,893

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,413 2,442

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 73 74

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 1,109 1,122

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 314 318

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 640 647

(ב) (נמחק)

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 47 48

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 73 74

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26 482 488

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 753 762

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.70

14. בעד העתק סרוק של תיק רישום 47 48

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8306 מיום 25.12.2019 עמ' 216

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,623 1,630

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,219 1,224

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 817 820

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 762 765

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,893 2,905

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,413 2,452

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 74

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 1,122 1,127

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 318 319

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 647 650

(ב) (נמחק)

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 48

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 74

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26 488 490

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 762 765

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 3.70 4

14. בעד העתק סרוק של תיק רישום 48

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9008 מיום 22.12.2020 עמ' 1002

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה –

(א) בסוג טובין אחד 1,630 1,617

(ב) לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה 1,224 1,214

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24(א), 38 ו-41 לפקודה 820 814

3. הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24(ו), 29, ו-41(ב) לפקודה או לפי תקנה 73 765 759

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה –

(א) לסוג טובין אחד 2,905 2,882

(ב) לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה 2,452 2,432

5. אגרת פיגור לפי תקנה 52(2), לחודש או חלק מחודש 74

6. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), לכל סוג טובין 1,127 1,118

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3), (4), (5), 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן 319 317

8. בעד חיפוש –

(א) לפי תקנה 78(א) 650 645

(ב) (נמחק)

9. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6(ב) לפקודה 48

10. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן 74

11. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26 490 486

12. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג), לכל סוג טובין 765 759

13. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 4

14. בעד העתק סרוק של תיק רישום 48

 

התוספת השניה

טפסים

תק' תש"ע-2010

טופס ר.ס.מ. – 1

[בקשה לרישום סימן מסחר/שירות]

 

תק' תשע"ד-2013

טופס ר.ס.מ. 2 עד טופס ר.ס.מ. 4

(בוטלו)

 

תק' תשע"ד-2013

טופס ר.ס.מ. 5

תעודת רישום

CERTIFICATE OF REGISTRATION

זאת לתעודה כי הפרטים להלן נרשמו                     This is to certify that the following particulars

בפנקס סימני המסחר                                     have been recorded in the Register of Trade Marks

 

(הסימן)

 

מספר סימן                                                                                                Trade Mark No.

תאריך הגשה                                                                                            Application Date

 

סחורות/שירותים                                                                                        Goods/Services

סוג/סוגים:                                                                                                             Class:

 

סחורות/שירותים שלגביהן נטען דין קדימה            Goods/Services for which priority is claimed

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על        (If only classification code is indicated, priority

כל הסחורות/שירותים הנכללים באותו סוג                is claimed for all goods/services included in

ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)                that class, and specified above under the

                                                                                                         title Goods/Services)

 

מדינה, תאריך:                                                                                             Country, Date:

 

סוג:                                                                                                                      Class:

 

בעלים (אם הבעלים אינו ישראלי, מופיע                                                                   Owner:

באנגלית בלבד):

שם:                                                                                                                      Name:

כתובת:                                                                                                              Address:

 

תאריך פרסום                                                                                            Publication Date

נרשם בפנקס                                                                                            Entry in Register

 

(חתימה וחותמת של רשם סימני המסחר)

 

תעודה זו, כשהיא מוטבעת בחותם הלשכה, היא אישור כי הסימן נרשם בפנקס סימני המסחר

                This Certificate when impressed with the seal of the Office certifies that the mark has been

                                                                               recorded in the Register of Trade Marks

 

 

תק' תשע"ד-2013

טופס ר.ס.מ. 6 עד טופס ר.ס.מ. 24

(בוטלו)

 

תק' תשס"ט-2008

טופס ר.ס.מ. 25

(בוטל)

 

תק' תשע"ד-2013

טופס ר.ס.מ. 26

(בוטל)

 

התוספת השלישית

סיוגן של סחורות

סוג 1.  חמרים כימיים המשמשים בחרושת, בצילום או במחקר, וחמרים למניעת החלדה.

סוג 2.  חמרים כימיים המשמשים בחקלאות במטעים, בוטרינריות ולצרכים סניטריים.

סוג 3.  חמרים כימיים שהוכנו לשימוש ברפואה וברוקחות.

סוג 4.  חמרים גלמיים או מעובדים למחצה, חמרים מן הצומח, חמרים מן החי וחמרים מינרליים המשמשים בחרושת ואינם כלולים בסוגים אחרים.

סוג 5.  מתכות בלתי מעובדות ומעובדות במקצת המשמשות בחרושת.

סוג 6.  מכונות וחלקי מכונות מכל מין, זולת מכונות חקלאיות ומכונות למטעים וחלקיהן הכלולות בסוג 7.

סוג 7.  מכונות חקלאיות ומכונות למטעים וחלקיהן.

סוג 8.  מכשירי מחקר, מכשירי מדע ומכשירים למטרות מועילות ומכשירי הוראה.

סוג 9.  כלי נגינה.

סוג 10.       מכשירים הורלוגיים.

סוג 11.       מכשירים ומכונות שאין בהם יסודות רפואיים, לצרכי ניתוחים או לצרכי ריפוי, או בקשר עם בריאות האדם או בריאות בעלי חיים.

סוג 12.  סכינים ומזלגות וכלים חדים.

סוג 13.       סחורות מתכת שאינן כלולות בסוגים אחרים.

סוג 14.       סחורות העשויות מתכת יקרה ותכשיטים וחיקוייהם.