נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), תשס"ט-2008

רשויות ומשפט מנהלי – ארכיונים

תוכן ענינים

סעיף 1

ארכיונים

Go

2

סעיף 2

ספריות

Go

2


תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), תשס"ט-2008*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(א) ו-67 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן – החוק), ובהסכמת ראש הממשלה, שר החינוך ושר המדע התרבות והספורט, אני מתקין תקנות אלה:

ארכיונים

1.       סוגי ארכיונים שבהם מותרת העתקה של יצירה לפי סעיף 30(א) לחוק הם אלה:

(1)  הגנזך כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955, ושלוחותיו;

(2)  ארכיון ציבורי, כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955;

(3)  כל ארכיון ציבורי אחר הפתוח לקהל, ופועל שלא למטרות רווח;

(4)  ארכיון של רשות מקומית;

(5)  ארכיון של מוסד להשכלה גבוהה הפועל לפי הכרה, אישור או רישיון, לפי סעיפים 9, 21א ו-25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, בהתאמה;

(6)  ארכיון של מוסד תרבות הפועל שלא למטרות רווח; לעניין זה, "מוסד תרבות" – לרבות מוזאון כהגדרתו בחוק המוזאונים, התשמ"ג-1983, תאטרון, או תזמורת.

ספריות

2.       סוגי ספריות שבהם מותרת העתקה של יצירות לפי סעיף 30(א) לחוק, הם אלה:

(1)  ספריה ציבורית כהגדרתה בחוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-1975;

(2)  כל ספריה אחרת הפתוחה לקהל, ופועלת שלא למטרות רווח;

(3)  הספריה הלאומית כמשמעותה בחוק הספריה הלאומית, התשס"ח-2007;

(4)  ספריה של מוסד חינוך שנקבע לפי סעיף 29 לחוק;

(5)  ספריה של משרד ממשלתי או יחידה ממשלתית, לרבות ספריית הכנסת וספריה של בית משפט.

כ"ה באלול התשס"ח (25 בספטמבר 2008)                  דניאל פרידמן

                                                                                                      שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשס"ט מס' 6732 מיום 23.12.2008 עמ' 229.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות