נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ט-2009

 

 

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים – קרינה בלתי מייננת

תוכן ענינים

 

סימן א': הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

 

סימן ב': תקופת תוקף היתרים ושיעורי אגרות

Go

2

סעיף 2

תוקף היתר הקמה או הפעלה

Go

2

סעיף 2א

העברת היתר

Go

2

סעיף 3

אגרות בקשה

Go

3

סעיף 4

הצמדה למדד

Go

3

 

סימן ג': מדידות קרינה

Go

3

סעיף 5

חובת עריכת מדידות שנתיות

Go

3

סעיף 6

חובת דיווח

Go

3

 

סימן ד': תנאים למתן היתר שירות

Go

4

סעיף 7

תנאים למתן היתר שירות

Go

4

סעיף 8

הכשרה מקצועית

Go

4

סעיף 9

בחינות מקצועיות

Go

4

סעיף 10

ציוד ואמצעים

Go

4

סעיף 11

חובת דיווח

Go

5

 

סימן ה': הוראות שונות

Go

5

סעיף 12

יידוע הציבור

Go

5

סעיף 13

עונשין

Go

5

סעיף 14

תחילה

Go

5

 

תוספת ראשונה

Go

5

 

תוספת שניה

Go

7

 


תקנות הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ט-2009*

          בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 5, 8, 19, 23 ו-25(א) לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 23 וסעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות לפי סעיף 25(ג) לחוק, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

סימן א': הגדרות

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "היתר סוג" – היתר הקמה והיתר הפעלה כאחד לגבי סוג מסוים של מקורות קרינה, כמפורט בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה;

          "מבקש" – מגיש בקשה למתן היתר;

          "מיתקן של חובב רדיו" – תחנה לקיום קשר אלחוטי המופעלת על ידי בעל תעודת חובב רדיו, על פי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987.

סימן ב': תקופת תוקף היתרים ושיעורי אגרות

תוקף היתר הקמה או הפעלה

2.       (א)  תוקפו של היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר סוג, כמפורט בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה, לפי סוגי מקורות קרינה כמפורט בטור א' בה, יהיה, בכפוף לסעיף 5 לחוק, לתקופה הנקובה לצדם בטור ג'.

          (ב)  עריכת שינוי במקור הקרינה, למעט שינוי שאינו מהותי, מחייבת קבלת היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר סוג חדש, לפי העניין; בתקנות אלה, "שינוי שאינו מהותי" – שינוי שאינו כרוך בשינוי מיקומו של מקור קרינה בתדרי רדיו, ושבעקבות ביצועו קמת הקרינה ממקור הקרינה שלגביו מבוקש השינוי לא תעלה על 10% מרמות החשיפה המרביות המותרות לקרינה, כאמור בתוספת השניה.

העברת היתר

2א.     (א)  היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר סוג, ניתן להעברה, ובלבד שניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת הממונה.

          (ב)  הממונה רשאי להתנות את מתן האישור בקבלת מידע ומסמכים הדרושים לצורך החלטה בבקשה, וכן רשאי הוא לקבוע תנאים באישור ככל הדרוש כדי להבטיח עמידה בתנאי ההיתר.

מיום 7.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 247

הוספת תקנה 2א

אגרות בקשה

3.       (א)  בעד בקשה להיתר כאמור בתקנה 2 ישלם המבקש, בעת הגשתה, אגרה כמצוין בטור ד' בטבלה שבתוספת הראשונה, לפי העניין.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תידרש אגרה נוספת בעד בקשה להארכת תוקפו של היתר הקמה, או למתן רשות לערוך שינוי שאינו מהותי במקור הקרינה בתקופת תוקף היתר ההקמה או היתר ההפעלה.

          (ג)   בעד בקשת רשות לערוך שינויים מהותיים במקור הקרינה –

(1)   בתקופת תוקף היתר ההקמה, ישלם המבקש אגרה של 50% מן האגרה האמורה בתקנת משנה (א);

(2)   בתקופת תוקף היתר ההפעלה, ישלם המבקש אגרה של 20% מן האגרה האמורה בתקנת משנה (א).

          (ד)  בוטל היתר הפעלה, לבקשת בעל ההיתר, יוחזר החלק היחסי של האגרה ששולמה בעד היתר ההפעלה, בניכוי חלק התשלום בעבור חמש השנים הראשונות.

          (ה)  בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 6,066 שקלים חדשים.

מיום 1.7.2009

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6858 מיום 14.1.2010 עמ' 638

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,000 5,381 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6921 מיום 18.8.2010 עמ' 1535

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,381 5,433 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7017 מיום 20.7.2011 עמ' 1185

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,433 5,771 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7142 מיום 12.7.2012 עמ' 1469

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,771 5,866 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7270 מיום 22.7.2013 עמ' 1541

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,866 5,919 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7396 מיום 17.7.2014 עמ' 1504

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,919 5,978 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1822

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,978 5,954 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2017

הודעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7904 מיום 26.12.2017 עמ' 388

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,954 5,935 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2598

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,935 5,953 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2019 בוטלה

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

הודעה תש"ף-2020 ביטול

ק"ת תש"ף מס' 8328 מיום 15.1.2020 עמ' 436

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,953 5,935 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8328 מיום 15.1.2020 עמ' 434

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,953 6,072 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2020

הודעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2072

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 6,072 5,976 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9467 מיום 28.6.2021 עמ' 3512

(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,976 6,066 שקלים חדשים.

הצמדה למדד

4.       (א)  סכומי האגרה הנקובים בתקנה 3(ה) ובטור ד' בטבלה שבתוספת הראשונה יהיו צמודים למדד וישתנו ב-1 ביולי של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ב)  סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

          (ג)   המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 3(ה) ואת נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

          (ד)  בתקנה זו –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש יולי 2007.

סימן ג': מדידות קרינה

חובת עריכת מדידות שנתיות

5.       (א)  בעל היתר הפעלה יערוך מדידות של הקרינה הנוצרת במהלך הפעלתו של מקור הקרינה נושא ההיתר, למעט מיתקן של חובבי רדיו.

          (ב)  מדידות כאמור בתקנת משנה (א), ייערכו בתום כל שנת הפעלה על פי היתר וכן במועד אחר שיורה ממונה, באמצעות בעל היתר למתן שירות ועל פי הנחיות בכתב שנתן לו ממונה.

          (ג)   בעל היתר סוג יערוך מדידות כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), בעשרה אחוזים (10%) מכלל מקורות הקרינה שהוא מפעיל על פי ההיתר או בפחות מכך, אם התיר זאת ממונה, ובלבד שלא ייכללו בבדיקה מקורות קרינה שנבדקו בשנה הקודמת; ואולם רשאי ממונה להורות כי ייערכו מדידות לגבי מקורות קרינה מסוימים.

חובת דיווח

6.       (א)  בעל היתר הפעלה ידווח לממונה, באמצעות קובץ ממוחשב, על תוצאות מדידות שנערכו כאמור בתקנה 5, בתוך 14 ימים ממועד ביצוען.

          (ב)  דוח כאמור בתקנת משנה (א) ייערך לפי הנחיות ממונה ויכלול, בין השאר, תיאור ופירוט הנתונים הטכניים של מקור הקרינה נושא המדידות, מידע בדבר מועד המדידות, אופן ביצוען ותוצאותיהן, וכן פרטים על בעל ההיתר למתן שירות שערך אותן.

          (ג)   בעל היתר למתן שירות ידווח לממונה, באמצעות קובץ ממוחשב ובהתאם להנחיותיו, ועל פי המפורט בתקנת משנה (ב), על כל מדידה שערך ושנמדדו בה רמות קרינה העולות על רמות החשיפה המרביות המותרות לפי תקנות אלה, וזאת מיד לאחר מועד ביצועה.

סימן ד': תנאים למתן היתר שירות

תנאים למתן היתר שירות

7.       לא ייתן ממונה היתר למתן שירות, אלא לאחר שהוכח להנחת דעתו כי מתקיימים במבקש כל אלה:

(1)  הוא הגיש בקשה למתן היתר שירות בחתימתו, לפי הטופס שבתוספת השניה, בצירוף התעודות והמסמכים הדרושים לאימות הפרטים שבטופס;

(2)  הוא בעל הכשרה מקצועית מתאימה, כמפורט בתקנה 8;

(3)  הוא עבר בהצלחה, בציון שאינו נמוך מ-70 (מתך 100), בחינות מקצועיות, כמפורט בתקנה 9;

(4)  ברשותו ציוד ואמצעים מתאימים למתן השירות, כמפורט בתקנה 10.

הכשרה מקצועית

8.       לא ייתן ממונה היתר למתן שירות אלא אם כן נתקיים במבקש אחד מאלה:

(1)  הוא בעל תואר ראשון בתחום המדעים (B.Sc) ממוסד מוכר, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או ממוסד אחר אשר הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך אישרה כי הוא שקול לתואר כאמור המקובל במוסדות מוכרים בארץ, או מהנדס אלקטרוניקה או חשמל, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כאמור בסעיף 9 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, או הנדסאי אלקטרוניקה או חשמל, הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים כאמור בסעיף 2(ג) לחוק האמור;

(2)  ערב תחילתו של החוק הוא היה בעל היתר תקף למתן שירותים לבדיקות קרינה בלתי מייננת או הפעלתם, לפי תקנות הרוקחים, ובלבד שסיים בהצלחה קורסים בנושאים קלוונטיים למתן השירות, להנחת דעתו של ממונה.

בחינות מקצועיות

9.       (א)  ממונה יערוך, אחת לשנה לפחות, בחינות מקצועיות למבקשי היתר למתן שירות, באופן, במועדים ועל פי תכנית שיפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

          (ב)  תכנית הבחינות המקצועיות תאפשר לממונה לעמוד על רמת הידע ומידת ההבנה של מבקש היתר למתן שירות בנושאים אלה: הכרת קרינה לסוגיה ואופן היווצרותה; חישוב שדות קרינה ומעבר קרינה בחומר; השפעות ביולוגיות של החשיפה לקרינה; שיטות גילוי, מדידה ומיסוך; מדיניות המשרד להגנת הסביבה בדבר חשיפת הציבור לקרינה, הכרת החיקוקים, הנהלים וההנחיות המקצועיות שקבע המשרד להגנת הסביבה.

          (ג)   הבחינות המקצועיות ייערכו בפני צוות בוחנים, בשני שלבים:

(1)   שלב א' – בחינה תאורטית בכתב;

(2)   שלב ב' – למי שעבר בהצלחה את הבחינה בשלב א' – בחינה בעל פה, שתכלול גם בחינה מעשית.

          (ד)  בצוות הבוחנים כאמור בתקנת משנה (ג) יהיו שלושה חברים, ובהם ממונה, נציג משרד הבריאות, ובעל היתר למתן שירות שהוא בעל ותק וניסיון של חמש שנים לפחות בביצוע מדידות קרינה, שמינה ממונה.

ציוד ואמצעים

10.    לא ייתן ממונה היתר למתן שירות, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו כי –

(א)  ברשות מבקש ההיתר ציוד למדידת קרינה, המתאים לסוג השירות שבשלו הוגשה הבקשה למתן היתר שירות:

(1)   למדידת קרינה בתדרי רדיו – מד עוצמת קרינה רחב סרט וחיישנים המותאמים לתחום התדר הנמדד ועומדים בדרישות תקן ישראלי 5021 המופקד לעיון הציבור במשרדי הממונה;

(2)   למדידת קרינה ממיתקני חשמל –

(1)   מד עוצמת שדה מגנטי וחיישן מותאם כמפורט בתקן IEEE std 644-1994 המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה;

(2)   מד עוצמת שדה חשמלי וחיישן מותאם כמפורט בתקן IEEE std 644-1994 המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה.

(ב)  הציוד האמור בתקנת משנה (א) כויל לפי הוראות היצרן, במעבדה המבצעת כיול לפי התקן הבין-לאומי ISO 17025, המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה.

חובת דיווח

11.    (א)  בעל היתר למתן שירות יגיש לממונה דיווח חתום בידי רואה חשבון, בטופס שיורה עליו ממונה, ובו יפורטו פרטי לקוחות שבעבורם ערך בעל ההיתר מדידות קרינה, והתמורה ששילם כל אחד מהם עולה על 20 אחוזים מסך הכנסותיו השנתי של אותו בעל היתר; דיווח כאמור יוגש עד יום 1 במאי, בכל שנה, לגבי השנה שקדמה להגשתו.

          (ב)  היו כמה בעלי היתר למתן שירות פועלים או מועסקים במסגרת עסק אחד, יתייחס הדיווח האמור בתקנת משנה (א), למחזור הכנסותיו הכולל של העסקה אמור.

סימן ה': הוראות שונות

יידוע הציבור

12.    (א)  ממונה יפרסם את המידע שברשותו, כמפורט בסעיף 19 לחוק, באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, ויעדכן אותו פעם בחודש לפחות.

          (ב)  במועד העדכון כאמור בתקנת משנה (א), יעביר ממונה למרכז השלטון המקומי, קובץ ממוחשב ובו המידע המפורט בסעיף 19(1), (2) ו-(6) לחוק.

          (ג)   ממונה יערוך, אחת לשנה, דין וחשבון בעניין פעולות הפיקוח על קרינה בלתי מייננת שבוצעו מטעמו באותה שנה, ויגיש אותו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, עד יום 1 במאי בכל שנה, לגבי השנה שקדמה להגשתו.

עונשין

13.    (א)  העושה אחד מאלה דינו מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1)   אינו עורך מדידות של קרינה הנוצרת במהלך הפעלתו של מקור הקרינה נושא ההיתר, בניגוד להוראות תקנה 5;

(2)   אינו מדווח לממונה על תוצאות מדידות שנערכו כאמור בתקנה 5, בניגוד להוראות תקנה 6;

(3)   אינו מדווח לממונה בהתאם להוראות תקנה 11.

          (ב)  היתה העבירה עבירה נמשכת, יטיל בית המשפט קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה בכתב מאת ממונה ושתחילתה עם מסירתה.

          (ג)   עבירה לפי תקנה זו היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

תחילה

14.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 

תוספת ראשונה

(תקנות 1, 2, 3 ו-4)

טור א'

סוגי מקורות קרינה

טור ב'

סוג ההיתר

טור ג'

תוקף היתר

טור ד'

סכום האגרה בשקלים חדשים

קרינה על-סגולה (UV)

היתר הקמה

שלושה חודשים

607

היתר הפעלה

שנה

607

היתר סוג

למקור קרינה בעל צפיפות הספק משוקלל שאינו עולה על 3x10-6W/cm2

חמש שנים

607 וכן – 243 בעד כל מקור קרינה

קרינת לייזר

היתר הקמה

שלושה חודשים

607

היתר הפעלה

שנה

607

היתר סוג למקור קרינה מסוג Class 3

חמש שנים

607 וכן – 243 בעד כל מקור קרינה

קרינה תת-אדומה (IR)

היתר הקמה

שלושה חודשים

607

היתר הפעלה

שנה

607

היתר סוג למקור קרינה בעל צפיפות הספק משוקלל שאינו עולה על 100mW/cm2

חמש שנים

607 וכן – 243 בעד כל מקור קרינה

קרינה בתדרי רדיו (RF), בתדר הנמוך מ-10 מגה הרץ

היתר הקמה

חמש שנים

606,594

היתר הפעלה

עשרים וחמש שנה

303,297

היתר סוג למיתקנים בהספק שידור עד 14 וואט

חמש שנים

607 וכן – 243 בעד כל מקור קרינה

קרינה בתדרי רדיו (RF), בתדר מ-10 מגה הרץ עד 400 מגה הרץ

היתר הקמה

חמש שנים

1,533 בעד הספק משדר עד 250 וואט, ועוד 1,533 בעד כל מדרגת הספק של עד 250 וואט נוספים

היתר הפעלה

חמש שנים

767 בעד הספק משדר עד 250 וואט, ועוד 767 בעד כל מדרגת הספק של עד 250 וואט נוספים

היתר סוג למיתקנים בהספק שידור עד 14 וואט

חמש שנים

607 וכן – 243 בעד כל מקור קרינה

קרינה בתדרי רדיו (RF), בתדר מעל 400 מגה הרץ

היתר הקמה

שנה

1,213

היתר הפעלה

חמש שנים

3,640

היתר סוג למיתקנים בהספק שידור עד 5 וואט

חמש שנים

1,213 וכן – 607 בעד כל מקור קרינה

קרינה בתדרי רדיו (RF), ממיתקן של חובבי רדיו

היתר הקמה

שנה

121

היתר הפעלה

חמש שנים

121

קרינה בתדר נמוך מאוד (ELF) –

 

(1) ממיתקן לייצור חשמל, למעט ממיתקן המייצר חשמל בזרם ישר כמפורט בפסקה (2)

היתר הקמה

חמש שנים

303 בעד כל מגה וולט אמפר יכולת ייצור חשמל

היתר הפעלה

עשרים וחמש שנים

151 בעד כל מגה וולט אמפר יכולת ייצור חשמל

היתר סוג למיתקן לייצור חשמל בהספק של עד 1 מגה וולט אמפר

חמש שנים

604 וכן – 242 בעד כל מקור קרינה

(2) ממיתקן המייצר חשמל בזרם ישר

היתר הקמה

חמש שנים

6,050

היתר הפעלה

עשרים וחמש שנים

18,146

היתר סוג למיתקן לייצור חשמל בהספק של עד 1 מגה וולט אמפר

חמש שנים

3,022 וכן – 1,210 בעד כל מקור קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד (ELF), ממיתקן להולכת חשמל; לעניין זה ייחשב כל אחד מאלה מיתקן אחד: קו מתח-על מתחנת כוח לתחנת מיתוג, או קו מתח עליון מתחנת משנה או תחנת מיתוג לתחנת משנה

היתר הקמה

חמש שנים

606,594

היתר הפעלה

עשרים וחמש שנה

303,297

היתר סוג למיתקן להולכת חשמל בעל תצורה קבועה בלתי ניתנת לשינוי

עשרים וחמש שנה

3,033 וכן – 1,213 בעד כל מקור קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד (ELF), ממיתקן לחלוקה ולהספקה של חשמל; לעניין זה ייחשב כל אחד מאלה מיתקן אחד: קו מתח גבוה מתחנת משנה לשנאי חלוקה או קו מתח נמוך משנאי חלוקה לכניסה למונה לקוח

היתר הקמה

חמש שנים

6,066

היתר הפעלה

עשרים וחמש שנה

18,198

היתר סוג למיתקן לחלוקה ולהספקה של חשמל בעל תצורה קבועה בלתי ניתנת לשינוי

עשרים וחמש שנה

3,033 וכן – 1,213 בעד כל מקור קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד (ELF), ממיתקן השנאה, לרבות תחנת מיתוג

היתר הקמה

חמש שנים

6,066

היתר הפעלה

עשרים וחמש שנה

18,198

היתר סוג למיתקן השנאה בעל תצורה קבועה בלתי ניתנת לשינוי

עשרים וחמש שנה

3,033 וכן – 1,213 בעד כל מקור קרינה

 

תוספת שניה

(תקנות 2(ב) ו-7(1))

[טופס בקשה להיתר למתן שירות של מדידת קרינה בלתי מייננת]

 

 

כ"ח בכסלו התשס"ט (25 בדצמבר 2008)                    גדעון עזרא

                                                                                            השר להגנת הסביבה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ט מס' 6744 מיום 19.1.2009 עמ' 381.

ת"ט ק"ת תשס"ט מס' 6760 מיום 1.3.2009 עמ' 580.

תוקנו ק"ת תש"ע מס' 6858 מיום 14.1.2010 עמ' 638 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6921 מיום 18.8.2010 עמ' 1553 – הודעה (מס' 2) תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 7017 מיום 20.7.2011 עמ' 1185 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7142 מיום 12.7.2012 עמ' 1469 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.7.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7270 מיום 22.7.2013 עמ' 1541 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7396 מיום 17.7.2014 עמ' 1504 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.7.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1822 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.7.2015.

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 247 – תק' תשע"ז-2016.

ק"ת תשע"ח מס' 7904 מיום 26.12.2017 עמ' 388 – הודעה תשע"ח-2017; תחילתה ביום 1.7.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2598 – הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.7.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.7.2019. בוטלה ק"ת תש"ף מס' 8328 מיום 15.1.2020 עמ' 436 בתקנה 2 להודעה תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8328 מיום 15.1.2020 עמ' 434 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.7.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8710 מיום 25.8.2020 עמ' 2072 – הודעה (מס' 2) תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.7.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9467 מיום 28.6.2021 עמ' 3512 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.7.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות