נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות), תשס"ט-2009

עונשין ומשפט פלילי – ענישה, מאסר ומעצר – רכוש שחולט

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

דרך ניהול הקרן

Go

2

סעיף 3

הוועדה

Go

2

סעיף 4

מרכז הוועדה

Go

2

סעיף 5

סדרי דין בוועדה

Go

3

סעיף 6

האפוטרופוס הכללי

Go

3

סעיף 7

הוצאות ניהול

Go

3

סעיף 8

החזרת רכוש

Go

3

סעיף 9

קביעת שיעור הקרן השמורה

Go

3

סעיף 10

דין קדימה

Go

3

סעיף 11

בקשות ומועד הגשתן

Go

3

סעיף 12

פיצוי כפול

Go

4

סעיף 13

שיקולי הוועדה

Go

4

סעיף 14

סודיות הדיונים

Go

5


תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות), תשס"ט-2009*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 377ה(ד) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "הוועדה" – הוועדה שהוקמה לפי תקנה 3;

          "המבקש" – אדם או גוף המגיש בקשה כמפורט בתקנה 5(א);

          "המנהל הכללי" – המנהל הכללי של משרד המשפטים;

          "המתאם הבין-משרדי" – המתאם הבין-משרדי בקשר למאבק בסחר בבני אדם שמונה על פי החלטת הממשלה מקרב עובדי משרד המשפטים;

          "הקרן" – הקרן שהוקמה לפי סעיף 377ה לחוק;

          "חוק האפוטרופוס" – חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978;

          "נכס" – כסף שמקורו בקנס או ברכוש;

          "נפגע" – מי שנפגע במישרין ממעשה המהווה עבירה לפי סעיף 375א או 377א לחוק וכן בן משפחה של מי שהמעשה גרם למותו;

          "קנס" – קנס שהטיל בית משפט בשל עבירה על סעיף 375א או 377א לחוק;

          "רכוש" – רכוש שחולט על פי סעיף 377ד לחוק וכהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003.

דרך ניהול הקרן

2.    הקצאת נכס מהקרן תיעשה על ידי האפוטרופוס הכללי על פי המלצת הוועדה בדרכים המפורטות בתקנה 6.

הוועדה

3.    (א)  תוקם ועדה שתפקידה להמליץ לאפוטרופוס בדבר הקצאת נכסים מהקרן למטרות המפורטות בסעיף 377ה(ד) לחוק.

          (ב)  הרכב הוועדה יהיה כלהלן:

(1)   משפטן הכשיר להיות שופט בית משפט מחוזי שימנה שר המשפטים, לאחר היוועצות עם המתאם הבין-משרדי, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   נציג שר המשפטים, המכהן כמתאם הבין-משרדי;

(3)   נציג שר האוצר;

(4)   נציג שר הפנים;

(5)   נציג שר הרווחה והשירותים החברתיים;

(6)   נציג המשרד לביטחון הפנים שימונה מתוך משטרת ישראל;

(7)   שני נציגי ציבור שימנה שר המשפטים, שהן בעלי רקע וניסיון אקדמי, מקצועי או מעשי בתחום המאבק בסחר בבני אדם; שר המשפטים ימנה את נציגי הציבור מתוך רשימת מומלצים שיגישו לשר ארגוני זכויות האדם העיקריים העוסקים במאבק בסחר בבני אדם ובעבדות שעליהם ימליץ המתאם הבין-משרדי; הרשימה תכלול חמישה מועמדים לפחות;

(8)   נציג ציבור שימנה שר המשפטים, לאחר היוועצות עם המתאם הבין-משרדי, שהוא בעל רקע וניסיון אקדמי, מקצועי או מעשי בתחום הנוגע לזכויות אדם.

          (ג)   הודעה על מינוי הוועדה תפורסם ברשומות.

          (ד)  יושב ראש הוועדה ונציגי הציבור החברים בה יכהנו לתקופה של שלוש שנים; יהיה ניתן להאריך את תקופת כהונתם לתקופה רצופה אחת נוספת של 3 שנים.

          (ה)  חבר הוועדה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות לשר שהוא נציגו או לשר שמינה אותו, לפי העניין;

(2)   לעניין חבר ועדה שמונה לפי תקנת משנה (ב)(2) עד (6) – חדל להתקיים בו תנאי שמכוחו מונה.

          (ו)   שר המשפטים יעביר מכהונתו חבר ועדה שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר ועדה או יושב ראש הוועדה.

          (ז)   שר המשפטים או השר שמינה חבר ועדה רשאי להעבירו מכהונתו לפני תום תקופתה בהתקיים אחד מאלה:

(1)   נבצר מחבר הוועדה דרך קבע למלא את תפקידו;

(2)   חבר הוועדה נעדר בלא סיבה מוצדקת משתי ישבות רצופות של הוועדה;

(3)   השר מצא, לאחר התייעצות עם יושב ראש הוועדה, כי חבר הוועדה אינו ממלא כראוי את תפקידו.

          (ח)  חבר הוועדה לא יועבר מכהונתו אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

מרכז הוועדה

4.    יושב ראש הוועדה ימנה מרכז לוועדה, שאינו חבר הוועדה, מקרב עובדי המדינה, ותפקידיו יהיו כלהלן:

(1)  לפרסם בשפות מרכזיות השגורות בפי נפגעים, על פי המלצת המתאם הבין-משרדי, מידע על הקרן, מטרותיה ודרכי יצירת קשר עמה באתר האינטרנט של משרד המשפטים, וכן באמצעות דפי מידע שייתלו או יונחו במקום בולט לעין במקומות רלוונטיים שאליהם עשויים להגיע נפגעים, על פי המלצת המתאם הבין-משרדי, כגון:

(א)   תחנות משטרה, לרבות מינהלת ההגירה, פרקליטויות ובתי משפט ככל שהם רלוונטיים;

(ב)   לשכות סיוע משפטי הפועלות לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972;

(ג)    נציגויות ישראל במדינות רלוונטיות;

(ד)   ארגוני זכויות אדם העוסקים במאבק בסחר בבני אדם ובעבדות ומקלטים לקורבנות סחר בבני אדם;

(2)  להודיע בשפות כאמור בפסקה (1) על מועד כינוס הוועדה 90 ימים לפני מועד הכינוס, לגופים הרלוונטיים, שהם משרדי הממשלה, גופים ציבוריים וארגוני זכויות אדם העוסקים במאבק בסחר בבני אדם ובעבדות, וכן באתר האינטרנט של משרד המשפטים; ההודעה תכלול פרטים לגבי דרכי הגשת בקשה, לרבות טפסים;

(3)  לנהל יומן מעקב ובו יירשמו הבקשות לפי סדר הגשתן ושלבי הטיפול עד לקבלת המלצה; כמו כן יבדוק את הבקשות ואם חסרים פרטים, יחזיר את הבקשה למבקש תוך ציון הפרטים הטעונים תיקון או השלמה;

(4)  להעביר בקשה לתשלום פיצוי שנקבע בפסק דין לנפגע עבירה, לגורם שקבע לעניין זה שר המשפטים לפי סעיף 377ה(ג) לחוק, אם טרם התקבלה עמדתו של הגורם האמור בעניין, ולעקב אחר הטיפול בה; התקבלה עמדת הגורם האמור, יביא מרכז הוועדה את הבקשה להחלטת הוועדה בישיבתה הסמוכה;

(5)  להעביר לחברי הוועדה את הבקשה וחומר רקע רלוונטי, בתוך זמן סביר לפני מועד כינוס הוועדה; וכן להעביר לנציגי ארגוני זכויות אדם העוסקים במאבק בסחר בבני אדם ובעבדות, והזכאים להופיע לפני הוועדה לפי תקנה 5(ד), חומר רקע כאמור, למעט חומר שלא ניתן להעביר לפי כל דין, וזאת למטרת הופעתם לפני הוועדה, בתוך זמן סביר לפני מועד כינוסה;

(6)  לנהל פרוטוקול בכתב של דיוני הוועדה והמלצותיה; מרכז הוועדה יעביר את הפרוטוקול לאישורו של יושב ראש הוועדה, שיוודא כי הוא משקף נכונה את דיוני הוועדה ואת המלצותיה, וכי אין בפרסומו הפרה של הוראות כל דין לעניין שמירת סודיות, הגנת הפרטיות וכללי חיסיון.

סדרי דין בוועדה

5.    (א)  משרדי הממשלה, גופים ציבוריים, עמותות וכן נפגעים, המבקשים כי יוקצה להם נכס מהקרן, יגישו לוועדה בקשה בכתב לפי הטפסים שבתוספת, 45 ימים לפחות לפני מועד כינוס הוועדה; יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את המועד להגשת בקשה אם שוכנע שיש נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ומטעמים שיפרט.

          (ב)  הוועדה תתכנס פעמיים בשנה לפחות, ובין השאר בהתאם להיקף הנכסים המופקדים בקרן והמיועדים לחלוקה, להיקף הבקשות שהוגשו ולדחיפותן.

          (ג)   היושב ראש רשאי, לאחר התייעצות עם המתאם הבין-משרדי, לדחות את הבקשה, אם היה סבור שאינה בסמכות הוועדה; החליט היושב ראש על דחיית הבקשה מנימוק זה, תישלח הודעה מנומקת למבקש על דחיית הבקשה.

          (ד)  נציגי ארגוני זכויות אדם העוסקים במאבק בסחר בבני אדם ובעבדות, יהיו זכאים להופיע לפני הוועדה ולהגיש לה חומר בכתב, למטרת הוספת ידע מקצועי וחומר רקע הנחוצים לדיוני הוועדה.

          (ה)  מבקש שהוא נפגע רשאי להופיע לפני הוועדה כדי לטעון לפניה את טענותיו; הוברר לוועדה שהנפגע אינו יודע עברית, ימונה לו מתרגם או שאחד מחברי הוועדה ישמש לו מתרגם; נפגע השוהה בחוץ לארץ או נפגע שיושב ראש הוועדה אישר את בקשתו, רשאי לבקש כי נציג מטעמו יופיע לפני הוועדה לצורך זה; היושב ראש רשאי, לבקשת מבקש שאינו נפגע, להרשות לו להופיע לפני הוועדה ולהגיש לה חומר בכתב.

          (ו)   סבר יושב ראש הוועדה שהוא זקוק למידע נוסף כדי לדון בבקשה, רשאי הוא לפנות לכל אדם או גוף כדי לבקש ממנו להגיש לו מסמך או להופיע לפני הוועדה.

          (ז)   בכל ישיבה של הוועדה ייערך פרוטוקול שישקף את דיוני הוועדה ואת המלצותיה; פרוטוקולים של דיוני הוועדה יועברו לחברי הוועדה ולנציג האפוטרופוס הכללי ויפורסמו לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד המשפטים, תוך קיום הוראות כל דין לעניין שמירת סודיות, הגנת הפרטיות וכללי חיסיון.

          (ח)  יושב ראש הוועדה רשאי, לפי בקשת המבקש או מנימוק אחר שיפרט, לבקש מהוועדה לקיים עיון חוזר בבקשה מסוימת, אם השתנו הנסיבות או שיש בידי המבקש עובדות חדשות או שעבר זמן ניכר מאז קבלת ההחלטה; ביקש זאת היושב ראש, תשוב הוועדה ותדון בדבר; המבקש עיון חוזר רשאי להופיע לפני הוועדה.

          (ט)  יושב ראש הוועדה אחראי לוודא שהסכום השנתי שיוקצה לשיקום של נפגעים, טיפול בהם והגנה עליהם, לא יפחת ממחצית מנכסי הקרן בשנה אחת בהתאם לסעיף 377ה(ד)(1) לחוק.

          (י)   הוועדה רשאית לפעול אף אם פחת מספר חבריה כל עוד לא פחת מ-7 ובהם לפחות היושב ראש ושני נציגי ציבור; מניין חוקי לקיום ישיבת ועדה הוא 5 חברים לפחות ובהם היושב ראש ונציג ציבור.

          (יא) החלטות הוועדה יתקבלו לאחר הצבעה על פי רוב קולות החברים; במקרה של שוויון במניין הקולות, יינתן משקל של קול נוסף ליושב ראש הוועדה.

האפוטרופוס הכללי

6.    (א)  בביצוע תפקידו לפי סעיף 377ה(א) לחוק ותקנה 2, יפעל האפוטרופוס הכללי לפי סעיפים 2 עד 4, 9(א), 10 עד 14, 16, 17 ו-19 לחוק האפוטרופוס, בשינויים המחויבים לפי העניין.

          (ב)  האפוטרופוס הכללי ירשום רכוש המופקד בקרן, לפי שם הטוען לזכות בו; הרישום יכלול את מספר התיק בבית המשפט, שם הצדדים, תאריך צו החילוט, פרטי זיהוי הרכוש, פרטי זיהוי בעל הרכוש, פרטי זיהוי המחזיק ברכוש, מיקום הרכוש והשימוש הנוכחי ברכוש.

          (ג)   האפוטרופוס הכללי ירשום קנס שהופקד בקרן במרשם לפי שם משלם הקנס; הרישום יכלול את מספר התיק בבית המשפט, שמות הצדדים, תאריך הטלת הקנס, סכום הקנס ופרטי זיהוי משלם הקנס.

          (ד)  האפוטרופוס הכללי ידווח לוועדה לפני כל ישיבה, על יתרת הנכסים העומדת לחלוקה ועל סכום הקרן השמורה לפי תקנה 9.

          (ה)  האפוטרופוס הכללי רשאי לממש רכוש שהופקד בקרן אם ראה שהדבר דרוש לשם חלוקתו, לשם ייעול הטיפול בו או לשם ביצוע תשלומים המוטלים על הקרן; פעולות המנויות בסעיף 9(ג) לחוק האפוטרופוס, טעונות אישור מראש של הוועדה.

          (ו)   האפוטרופוס הכללי, בתיאום עם יושב ראש הוועדה, ימציא למנהל הכללי, מדי שנה, ולא יאוחר משישה חודשים לאחר תום שנת הכספים, דין וחשבון מסכם על פעולות הקרן שאישר רואה חשבון, לרבות סך כל הכספים שחולקו מנכסי הקרן, רשימת מבקשים שקיבלו כספים והסכום שקיבל כל מבקש, ולאילו מבין המטרות כאמור בסעיף 377ה(ד) לחוק חולקו כספים; האפוטרופוס הכללי רשאי לכלול בדין וחשבון את ממצאיו באשר להמלצות בדבר חלוקת הרכוש.

הוצאות ניהול

7.    (א)  הוצאותיה של הקרן ייגבו מכלל הנכסים המופקדים בה, לרבות שכר הניהול של האפוטרופוס הכללי.

          (ב)  שכר הניהול של האפוטרופוס הכללי בעד ניהול נכס שהופקד בקרן, יהיה 2 אחוזים וחצי משוויו הכולל של הנכס, והוא ייגבה עם הפקדתו של הנכס או במועד האפשרי הקרוב שלאחריו.

החזרת רכוש

8.    (א)  ציווה בית משפט על החזרת רכוש שהופקד בקרן וטרם מומש, יחזירו האפוטרופוס הכללי לזכאי על פי הצו לקבלו עם קבלת הודעה על כך מבית המשפט.

          (ב)  ציווה בית משפט על החזרת תמורתו של רכוש שהופקד בקרן או על תשלום דמי שימוש בו, או על פיצוי בשל נזק או פחת ברכוש כאמור, במסגרת ביטול צו החילוט, תשפה הקרן את אוצר המדינה בשיעור התשלומים ששילם לפי הצו מן הכספים שבידיה, או שיימצאו בידיה לאחר נתינתו.

קביעת שיעור הקרן השמורה

9.       לשם מימון תשלומי השיפוי כאמור בתקנה 8(ב), תשמור הקרן בידיה סכום במזומנים בשיעור של 10% מתוך סל כל המזומנים המופקדים בה אותה שעה; כספים שהופקדו מעל יתרה זו יוחזרו לקרן ויחולקו לפי תקנות אלה.

מיום 11.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7739 מיום 11.12.2016 עמ' 250

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

קרן שמורה

9. לשם מימון תשלומי השיפוי כאמור בתקנה 8(ב), תשמור הקרן בידיה סכום במזומנים שיחסו לכלל המזומנים המופקדים בה אותה שעה יהיה כיחס שיקבע שר המשפטים מזמן לזמן, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; כספים שהופקדו מעל יתרה זו יוחזרו לקרן ויחולקו בהתאם לתקנות אלה.

דין קדימה

10.  בחלוקת נכסי הקרן יהיה לתשלומים המפורטים להלן דין קדימה לכל שאר התשלומים המוטלים עליה, לפי סדר העדיפות הזה:

(1)  תשלום הוצאות הניהול כאמור בתקנה 7;

(2)  פיצוי נפגע לפי סעיף 377ה(ד)(2) לחוק;

(3)  שיקום נפגעים, טיפול בהם והגנה עליהם לפי סעיף 377ה(ד)(1) לחוק.

בקשות ומועד הגשתן

11.  (א)  מבקש יגיש בקשה לקרן לפי טופס 1 שבתוספת ויכלול בה את הפרטים האלה:

(1)   שם המבקש ומספר הזהות שלו או מספר רישומו, לפי העניין, וכן פרטים לצורך יצירת קשר עמו;

(2)   הסכום המבוקש;

(3)   המטרה שלשמה מבוקש הסכום;

(4)   הקשר של המבקש למאבק בסחר בבני אדם ובעבדות, לרבות מסמכים המאמתים זאת;

(5)   תיאור התכנית שלשמה מבוקש הסכום (להלן – התכנית) ועלויותיה באופן מפורט;

(6)   הצבעה על חשיבות התכנית במסגרת המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות;

(7)   הבעת הסכמה לשתף פעולה עם מנגנוני פיקוח ובקרה על השימוש שנעשה בסכום וכן לפתוח ספרי תקציב למטרה זו;

(8)   הצהרה שלא נתקבלה תמיכה לתכנית המבוקשת מגורם אחר; אם יש תמיכה חלקית, הצבעה על סכום התמיכה ומקורה;

(9)   מידת השתתפות המבקש בפעילות שהמימון מתבקש לגביה;

(10)  כל מסמך נוסף שיש בו כדי לאמת את האמור בבקשה;

(11)  לגבי בקשה למימון פרויקט – יצוינו פרטים מלאים ומדויקים הרלוונטיים לפרויקט, ובין השאר –

(א)   מטרות הפרויקט;

(ב)   מקום ביצוע הפרויקט, שם המבצע, תקופת ביצוע, שם המפקח על הפרויקט מטעם הגוף המבקש;

(ג)    עלות הפרויקט, תוך הבחנה בין עלויות קבועות לעלויות שוטפות צפויות ותוך פירוט מקורות המימון של ההוצאות השוטפות;

(12)  התחייבות ולפיה במקרה שהכסף שולם למבקש, בלי שזה היה זכאי לקבלו, מתחייב המבקש להחזיר אותו אחרי הדרישה הראשונה.

          (ב)  בקשה של נפגע תוגש לפי טופס 2 שבתוספת ותכלול את הפרטים האמורים בתקנת משנה (א), למעט הפרטים שבפסקאות (4) ו-(6) של אותה תקנת משנה, ונוסף על כך פרטים אלה:

(1)   אימות מעמד המבקש כנפגע, אם על ידי ראיות ממקורות חיצוניים ואם על ידי תצהיר הנפגע;

(2)   לגבי נפגע השוהה בחוץ לארץ – אימות זהותו על ידי ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה הוא שוהה; אם השגת ייפוי כוח נוטריוני או הופעה לפני קונסול ישראלי כרוכות בקשיים ממשיים, ניתן להסתמך על ראיות אחרות כגון תצהירים של אותו אדם וזולתו, ומידע ממקורות אחרים;

(3)   לגבי נפגע שאינו יודע עברית ושמבקש להופיע לפני הוועדה – פירוט השפות שאותן דובר הנפגע.

          (ג)   בקשה של נפגע לקבלת פיצוי לפי סעיף 377ה(ד)(2) לחוק תוגש לפי טופס 3 שבתוספת ותכלול פרטים אלה:

(1)   שם המבקש ומספר הזהות שלו, וכן פרטים לצורך יצירת קשר עמו;

(2)   הסכום המבוקש;

(3)   עותק מפסק הדין המורה על פיצוי הנפגע;

(4)   אישור רשמי שמדובר בפסק דין חלוט;

(5)   האמצעים הסבירים שננקטו כדי לגבות את הפיצוי ואי-הצלחתם;

(6)   לגבי מבקש השוהה בחוץ לארץ – אימות זהותו על ידי ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה הוא שוהה; כשהשגת ייפוי כוח נוטריוני או הופעה לפני קונסול ישראלי כרוכות בקשיים ממשיים, ניתן להסתמך על ראיות אחרות כגון תצהירים של אותו אדם וזולתו, ומידע ממקורות אחרים;

(7)   לגבי נפגע שאינו יודע עברית ושמבקש להופיע לפני הוועדה – פירוט השפות שאותן דובר הנפגע;

(8)   התחייבות ולפיה במקרה שהכסף שולם לידי המבקש, בלי שזה היה זכאי לקבלו, המבקש מתחייב להחזיר אותו אחרי הדרישה הראשונה;

(9)   התחייבות ולפיה אם המבקש יקבל כספים בשל הפיצוי שנפסק לו בפסק הדין מגורם אחר, לאחר הקצאת כספים על ידי הקרן, יהיה עליו להודיע לקרן ולהחזיר את הכספים שקיבל ממנה בשל הפיצוי אחרי הדרישה הראשונה.

          (ד)  על מבקש להגיש את בקשתו 45 ימים לפחות לפני כינוס הוועדה, זולת אם יושב ראש הוועדה ראה כי נתקיימו נסיבות חריגות המצדיקות מתן רשות להגיש את הבקשה במועד מאוחר יותר.

פיצוי כפול

12.  נפגע שקיבל פיצוי מלא או חלקי, לפי סעיף 377ה(ד)(2) לחוק, ולאחר מכן, קיבל לידיו את סכום הפיצוי, כולו או חלקו מגורם אחר, יודיע לקרן בדבר קבלת הכספים ובדבר סכומים ומועד קבלתם, וינהג לפי הוראות אלה:

(1)  קיבל הנפגע את מלוא סכום הפיצויים מגורם אחר, יחזיר לקרן את הסכום שקיבל ממנה, בלא דיחוי;

(2)  קיבל הנפגע חלק מסכום הפיצויים מגורם אחר והוא סבור שיש יסוד להשאיר בידו את הסכום שהוקצה לו מהקרן, כולו או חלקו, יגיש בקשה לוועדה ויפרט את נימוקיו; הוועדה תדון בבקשה לפי תקנות אלה בשינויים המחויבים; לא הגיש הנפגע בקשה כאמור, יחזיר לקרן את הסכום שקיבל ממנה בשל הפיצוי, בלא דיחוי.

שיקולי הוועדה

13.  (א)  בבואה להחליט על המלצה בדבר בקשה לקבלת נכסים מהקרן למטרות האמורות בסעיף 377ה(ד)(1), (3) או (4) לחוק, תפעל הוועדה כדי להבטיח שכספי הקרן ישמשו להגשמת המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות בדרך הטובה ביותר; לשם כך תשקול הוועדה, בין השאר, שיקולים אלה:

(1)   לעניין מבקש שהוא נפגע – הצורך של הנפגע בסכום המבוקש, בהתחשב, בין השאר, במידת הפגיעה בו ובמצבו הכלכלי, הפיזי והנפשי וביכולת השיקום של הנפגע;

(2)   לעניין סכום המבוקש לשם ביצוע פרויקט או תכנית – חשיבות הפרויקט או התכנית ומידת התרומה שלהם להגשמת מטרות המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות;

(3)   היחס שבין הבקשה לסדרי העדיפות הקבועים בחוק;

(4)   היחס שבין הכספים השמורים בקרן לבין הסכום המבוקש בבקשה זו ובבקשות אחרות;

(5)   השימוש שהמבקש עשה בעבר בכספי הקרן או בכספים מגופים אחרים, אם קיבל כספים כאלה;

(6)   לגבי מבקש שהוא משרד ממשלתי, עמותה או גוף ציבורי – פעולות שעשה לטובת מטרת המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות ועבירות נלוות;

(7)   מידת ההשתתפות של המבקש בפעילות שהמימון מבוקש לגביה, מקום שזה רלוונטי.

          (ב)  בבואה להחליט בדבר בקשה על פי סעיף 377ה(ד)(2) לחוק, תשקול הוועדה, בין השאר, את היחס שבין הבקשה לכספים השמורים בקרן, לסכומי בקשות אחרות המונחות לפני הוועדה והסכום המבוקש בהן.

סודיות הדיונים

14.  (א)  חברי הוועדה וכל מי שהגיע אליו מידע או מסמכים במסגרת תפקידו או פעילותו בוועדה, לא יעשו שימוש במידע או במסמכים כאמור ולא יגלו מידע או מסמכים כאמור לאחר; ואולם גילוי מידע או מסמכים כאמור יהיה מותר בהתקיים אחד מאלה:

(1)   הגילוי דרוש לשם מילוי תפקיד בוועדה או לשם ביצוע הוראות חוק זה והתקנות לפיו;

(2)   הגילוי הותר על ידי בית משפט;

(3)   קיימת חובה או רשות בחוק לגלות את המידע.

          (ב)  גילוי מידע ומסמכים כאמור בתקנת משנה (א) לא ייעשה אלא במידה הנדרשת לצורך העניין, ותוך הימנעות מרבית מפגיעה בפרטיות.

תוספת

טופס 1

(תקנה 11(א))

[בקשה לקבל הקצאה מהקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות]

טופס 2

(תקנה 11(ב))

[בקשת נפגע לקבל הקצאה מהקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות לצורך שיקום]

טופס 3

(תקנה 11(ג))

[בקשת נפגע לקבל תשלום פיצוי שנקבע בפסק דין מהקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות]

ט"ו בשבט התשס"ט (9 בפברואר 2009)                             דניאל פרידמן

                                                                                                            שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ט מס' 6759 מיום 26.2.2009 עמ' 558.

תוקנו ק"ת תשע"ז מס' 7739 מיום 11.12.2016 עמ' 250 – תק' תשע"ז-2016.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות