נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – עמותות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

בקשה לרישום עמותה

Go

2

סעיף 3

דיווח על החלטות האסיפה הכללית

Go

3

סעיף 4

דיווח על החלטה על שינוי מטרות

Go

4

סעיף 5

דיווח על בחירה, מינוי או סיום כהונה של בעלי תפקידים, שלא על פי החלטת האסיפה הכללית

Go

4

סעיף 6

דיווח על החלטת ועד העמותה למינוי מורשי חתימה

Go

5

סעיף 7

הגשת דוח כספי ודוח מילולי

Go

5

סעיף 7א

סכום מרבי לדיווח על תרומה

Go

5

סעיף 7ב

בקשת אישור מיוחד לחסיון פרטי תורם

Go

6

סעיף 8

שינוי מען משרד רשום

Go

6

סעיף 9

דיווח על הגשת תובענה

Go

6

סעיף 10

תצהיר כושר פירעון

Go

6

סעיף 11

דיווח על החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון של העמותה ומינוי מפרק

Go

6

סעיף 12

דיווח על סיום פירוק מרצון של עמותה

Go

7

סעיף 13

החותמים על הדוח

Go

7

סעיף 14

מועד הדיווח

Go

7

סעיף 15

אימות

Go

7

סעיף 16

מילוי פרטים באופן מקוון

Go

8

סעיף 16א

פרטים בטופס 7א שבתוספת שלא יועמדו לעיון הציבור

Go

8

סעיף 17

פרסום הפרטים

Go

8

סעיף 18

תחילה

Go

8

סעיף 19

הפרת תקנות אלה אינה הפרת חובה לעניין סעיף 64א לחוק

Go

8

 

תוספת

Go

8


תקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009*

תק' תשע"ח-2018

         בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37א(א), 38(א)(7), 39(ג) ו-(ו), 65, 66(א1) ופרט ג' לתוספת השנייה לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לעניין הוראות תקנות 7, 16א ו-17, ולעניין ההוראות הנוגעות לטופס 7א שבתוספת והנספחים לדוח המילולי והכספי שבטופס האמור, אני מתקינה תקנות אלה:

מיום 5.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2114

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38(א)(7) ו-66(א1) לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אגודה קיימת" – כמשמעותה בסעיף 60 לחוק;

תק' תשע"ח-2018

         "דוח מילולי" – כמשמעותו בסעיף 37א לחוק;

מיום 5.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2114

הוספת הגדרת "דוח מילולי"

תק' תשע"ח-2018

         "החזקה" ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק החברות;

מיום 5.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2114

הוספת הגדרת ""החזקה" ו"שליטה""

תק' תשע"ח-2018

         "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 5.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2114

הוספת הגדרת "חוק החברות"

          "רשם" – רשם העמותות;

          "המייסדים" – כמשמעותם בסעיף 2 לחוק;

תק' תשע"ח-2018

         "מספר זיהוי" – לגבי יחיד בעל תעודת זהות ישראלית – מספר תעודת הזהות; לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית – מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ולגבי תאגיד – מספר התאגיד;

מיום 5.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2114

"מספר זיהוי" – לגבי יחיד בעל תעודת זהות ישראלית – מספר תעודת הזהות; לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית – מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף העתק כאמור בתקנה 15 ולגבי תאגיד – מספר התאגיד;

תק' תשע"ח-2018

         "נושא משרה" – חבר ועד, חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר, לפי העניין, המנהל הכללי של העמותה, כל מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי וכן כל ממלא תפקיד כאמור בעמותה, אף אם תוארו שונה;

מיום 5.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2114

הוספת הגדרת "נושא משרה"

תק' תשע"ח-2018

         "תרומה" – במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף ובלבד שהיא מהווה טובין הניתנים להערכה או לכימות, ובכלל זה תרומה שייעד תורם לעמותה אך הועברה אליה באמצעות גוף אחר.

מיום 5.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2114

הוספת הגדרת "תרומה"

בקשה לרישום עמותה

2.    (א)  המבקש לרשום עמותה יגיש לרשם בקשה, לפי טופס 1 שבתוספת (בתקנה זו – הבקשה), שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים, ובכלל זה, 3 חלופות לשמה המבוקש של העמותה בהתאם לסדרי עדיפות כמצוין בטופס 1 שבתוספת, מען העמותה, כתובת דואר אלקטרוני, אם יש, ומטרות העמותה; כמו כן, יצוין בבקשה האם העמותה שמתבקש רישומה, רשומה או היתה רשומה כאגודה קיימת, תוך ציון פרטיה.

          (ב)  בבקשה –

(1)   לרישום עמותה חדשה – יצוין אם בכוונת המייסדים לאמץ את התקנון המצוי כאמור בתוספת הראשונה לחוק; אם לא אומץ התקנון המצוי – יצורף לבקשה העתק מתקנון העמותה כאמור בסעיף 10 לחוק או שיצורף מסמך המפרט את השינויים המבוקשים לתקנון המצוי כאמור;

(2)   לרישום אגודה קיימת כעמותה – יצוין האם אומץ כתקנון העמותה התקנון הקיים של האגודה האמורה (בתקנה זו – התקנון הקיים) או התקנון המצוי לפי התוספת הראשונה לחוק העמותות (בתקנה זו – התקנון המצוי), אם אומצו בשינויים או אם אומץ תקנון חדש; יש לצרף לדיווח לפי תקנה זו את התקנון המבוקש של העמותה, למעט אם אומץ התקנון המצוי בלא שינויים.

          (ג)   אם מענה הרשום של העמותה הוא במענו של אדם אחר, יצוין בבקשה גם שמו של אותו אדם ואם איננו בין המייסדים – תצורף הסכמתו לכך שמענו ישמש כמען העמותה; לא ניתן לציין מספר תא דואר כמען העמותה.

          (ד)  לבקשה תצורף קבלה של בנק הדואר בעבור תשלום אגרת רישום ודמי פרסום ברשומות ויצוינו פרטי התשלום, במקום המיועד לכך בטופס 1 שבתוספת.

          (ה)  הבקשה תכלול את פרטי המייסדים כמפורט בטופס 1 שבתוספת, וכן תצהיר של המייסדים כאמור בסעיף 2(א) לחוק, ערוך לפי טופס 1 שבתוספת; בתצהיר יצהירו המייסדים על נכונותם לייסד עמוהת או לרשום אגודה קיימת כעמותה ולכהן בה כחברי ועד, וכן ייתנו המייסדים את הסכמתם לכך שהרשם יקבע מידע פלילי על אודותם, בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

          (ו)   לבקשה לרישום אגודה קיימת יצורף פרוטוקול האסיפה הכללית של האגודה שבה הוחלט על רישום האגודה כעמותה ועל חברי העמותה שמתבקש רישומה.

          (ז)   הבקשה תיחתם בידי המייסדים, ואם המייסד הוא תאגיד, על ידי המורשים לחתום בשמו; החתימות יאומתו בידי עורך דין אשר יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

דיווח על החלטות האסיפה הכללית

3.    (א)  עמותה תדווח על החלטות האסיפה הכללית לפי טופס 2 שבתוספת, אם קיבלה החלטה לגבי אחד או יותר מאלה:

(1)   שינוי שם העמותה;

(2)   שינוי מטרות העמותה;

(3)   שינוי תקנון העמותה;

(4)   מינוי חברי ועד, חברי ועדת ביקורת, גוף מבקר או רואה חשבון או סיום כהונתם של מי מאלה;

(5)   מינוי מורשי חתימה, אם המינוי נעשה על ידי האסיפה הכללית;

(6)   אישור הדוח המילולי;

(7)   אישור הדוח הכספי.

          (ב)  בדיווח כאמור בתקנת משנה (א), יש לציין במקום המיועד לכך בטופס 2 שבתוספת את הפרטים האלה:

(1)   מועד ומיקום האסיפה הכללית, מספר הנוכחים ומספר החברים הרשומים בעמותה וכן שמו של יושב ראש האסיפה;

(2)   איזה מבין ההחלטות המנויות בתקנת משנה (א) היו על סדר יומה של האסיפה הכללית;

(3)   ככל הנדרש, מה היה מספר המצביעים באסיפה הכללית, וכמה מתוכם הצביעו בעד או נגד ההחלטה;

(4)   האם קיימות בתקנון העמותה הוראות בדבר הרוב הדרוש בדבר קבלת החלטה באותו עניין, ואם קיימות, לפרט מהו הרוב הדרוש כאמור ובאיזה סעיף בתקנון העמותה הוא מוסדר;

(5)   בדיווח על החלטת האסיפה הכללית לשינוי שם העמותה יש לציין 3 חלופות לשמה המבוקש של העמותה בהתאם לסדרי עדיפות כמצוין בטופס 2 שבתוספת.

          (ג)   בדיווח בדבר החלטת האסיפה הכללית על בחירה, מינוי או סיום כהונה של חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, גוף מבקר או רואה חשבון (בתקנת משנה זו – בעל תפקיד) יש לציין במקום המיועד לכך בטופס 2 שבתוספת –

(1)   את שמו של בעל התפקיד שנבחר, מונה או שהסתיימה כהונתו כאמור, את כתובתו ואת תפקידו וכן את מועד הכניסה לתוקף של המינוי או של סיום הכהונה;

(2)   אם מונה או נבחר בעל תפקיד – גם את מספר הזיהוי שלו, את מועד קבלת ההחלטה על הבחירה או המינוי, את תקופת הכהונה הכוללת של אותו בעל תפקיד בעמותה בתפקיד הנוכחי וכן האם מדובר בנציג של תאגיד, ואם כן, את שם התאגיד ומספר הזיהוי שלו;

(3)   אם הוחלט על סיום כהונת בעל תפקיד – גם את הסיבה לסיום הכהונה;

(4)   אם ממונה גוף מבקר בעמותה – האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, או משרד רואי חשבון; גוף מבקר שאיננו רואה חשבון טעון את אישור רשם העמותות לפי סעיף 19(ב) לחוק.

          (ד)  בדיווח על מינוי מורשי חתימה יצוין במקום המיועד לכך בטופס 2 שבתוספת, ההרכב המלא של כל מורשי החתימה של העמותה אף אם קדם למינוי לגביו מתבצע הדיווח ומועד מינויים, ואם מינויים קדם למינוי הנוכחי – גם דרך מינויים; אם לא נדרשת חתימת כל מורשי החתימה שצוינו בכל עניין לרבות אם הרכב מורשי החתימה משתנה לפי העניין, יפורטו ההרכבים השונים של מורשי החתימה והמקרים שבהם נדרש כל אחד מההרכבים האמורים.

          (ה)  לדיווח לפי תקנת משנה (א) יש לצרף את פרוטוקול האסיפה הכללית.

          (ו)   לדיווח לפי תקנת משנה (א) על החלטת האסיפה הכללית באחד מאלה, יש לצרף גם דיווח לפי התקנות המפורטות להלן, את הטפסים המפורטים להלן, או את המסמכים המפורטים להלן, לפי העניין, ולציין על גבי טופס 2 את צירופם, במקום המיועד לכך:

(1)   שינוי מטרות – דיווח לפי תקנה 4;

(2)   שינוי תקנון – טופס 3 שבתוספת; יש לצרף גם נוסח תקנון משולב אם נדרש;

(3)   אישור דוח כספי – דיווח לפי תקנה 7.

          (ז)   שני חברי הוועד החותמים על הדיווח לפי תקנה זו יאשרו את נכונות הפרטים שנמסרו וכן כי החלטות האסיפה הכללית התקבלו כדין ובהתאם להוראות תקנון העמותה.

דיווח על החלטה על שינוי מטרות

4.    (א)  קיבלה עמותה החלטה על שינוי מטרות, תצרף לדיווח לפי תקנת משנה (א) גם דיווח לפי טופס 4 שבתוספת; יש לציין על גבי הטופס האמור, האם העמותה סבורה כי מדובר במטרה קרובה כמשמעותה בסעיף 11 לחוק וכן, בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק, יש לציין אם מבוקש רישום שינוי המטרות על ידי הרשם, אם בכוונת העמותה לפנות לבית המשפט לאישור שינוי המטרות או אם פנתה לבית המשפט כאמור; כמו כן, יש לציין במקום המיועד לכך בטופס 3 שבתוספת, האם העמותה קיבלה על עצמה מחוייבויות לפי סעיף 11(ד) לחוק במסגרת קבלת ההחלטה לשינוי המטרות.

          (ב)  התקבלה החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות תדווח על כך העמותה לרשם לפי טופס 5 שבתוספת, בציון השינוי שאישר בית המשפט למטרות העמותה, במקום המיועד לכך בטופס, ובצירוף החלטת בית המשפט.

דיווח על בחירה, מינוי או סיום כהונה של בעלי תפקידים, שלא על פי החלטת האסיפה הכללית

5.    (א)  נבחר או מונה חבר ועד או שהסתיימה כהונה של חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, גוף מבקר או רואה חשבון (בתקנה זו – בעל תפקיד), שלא על פי החלטת האסיפה הכללית תדווח העמותה על כך לרשם לפי טופס 6 שבתוספת; בטופס יצוין שמו של חבר הוועד שנבחר או מונה או שמו של בעל התפקיד שהסתיימה כהונתו כאמור, כתובתו ותפקידו, וכן יצוין מועד הכניסה לתוקף של המינוי או של סיום הכהונה, לפי העניין.

          (ב)  בדיווח על מינוי או בחירה של חבר ועד, יצוינו גם, במקום המיועד לכך בטופס 6 שבתוספת, מספר המינוי שלו, מועד קבלת ההחלטה על הבחירה או המינוי, תקופת הכהונה הכוללת של אותו בעל תפקיד בעמותה בתפקיד הנוכחי וכן, האם מדובר בנציג של תאגיד, ואם כן, שם התאגיד ומספר הזיהוי שלו; מונה חבר הוועד בידי גוף שאיננו האסיפה הכללית בהתאם לתקנון העמותה, יש לפרט, במקום המיועד לכך בטופס 6 שבתוספת, מינוי הגוף האמור ואת מועד קבלת ההחלטה על ידו; נקבע בתקנון העמותה כי אדם הנושא בתפקיד המוגדר בתקנון יהא חבר ועד כל עוד הוא מכהן באותו תפקיד, יש לציין זאת במקום המיועד לכך בטופס, ולדווח לרשם אם שונתה זהותו של אותו בעל תפקיד.

          (ג)   בדיווח על סיום כהונה של בעל תפקיד, יש לציין את סיבת סיום הכהונה.

דיווח על החלטת ועד העמותה למינוי מורשי חתימה

6.    (א)  קיבל ועד עמותה החלטה למינוי מורשי חתימה תדווח על כך העמותה לרשם לפי טופס 7 שבתוספת; בדיווח יצוין ההרכב המלא של כל מורשי החתימה של העמותה אף אם קדם למינוי לגביו מתבצע הדיווח ומועד מינוים, ואם מינוים קדם למינוי הנוכחי – גם דרך מינוים; אם לא נדרשת חתימת כל מורשי החתימה שצוינו בכל עניין לרבות אם הרכב מורכשי החתימה משתנה לפי העניין, יפורטו ההרכבים השונים של מורשי החתימה והמקרים שבהם נדרש כל אחד מההרכבים האמורים.

          (ב)  במקום המיועד לכך בטופס 7 שבתוספת יצוין גם מיקום ישיבת הוועד, שמם של חברי הוועד שנכחו בדיון, ומספרם מתוך כלל חברי הוועד המכהנים.

          (ג)   חברי הוועד החותמים על גבי הטופס יאשרו כי מינוי מורשי החתימה תואם את הוראות תקנון העמותה.

הגשת דוח כספי ודוח מילולי תק' תשע"ח-2018

7.    (א)  דוח כספי כאמור בסעיף 36 לחוק, דוח מילולי ערוך לפי טופס 7א שבתוספת, והנספחים לדוח המילולי והכספי שבטופס 7א שבתוספת, יוגשו לרשם, לאחר שהאסיפה הכללית אישרה אותם, בצירוף המסמכים האלה:

תק' תשע"ח-2018

(1)   דיווח בדבר המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר לעניין הדוח הכספי והדוח המילולי, לפי טופס 8 שבתוספת;

(2)   חוות דעתו של רואה החשבון של העמותה, אם מונה, כאמור בסעיף 38(א)(3)  לחוק;

תק' תשע"ח-2018

(3)   (בוטלה).

תק' תשע"ח-2018

         (ב)  דיווח כאמור בתקנה זו יוגש מצורף לדיווח לפי תקנה 3 בדבר החלטת האסיפה הכללית על אישור הדוח הכספי והדוח המילולי.

תק' תשע"ח-2018

          (ג)   עמותה תגיש דיווח לפי סעיף 36(ב) לחוק ערוך לפי נספח 1 לדוח המילולי והכספי שבטופס 7א שבתוספת, אם מועסקים בעמותה עובדים בשכר; במקום המיועד לכך בנספח, יפורטו כלל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, בציון שמם של בעלי התפקיד ותפקידם בעמותה לרבות תשלומים שניתן לאחר בעדם או בשם העסקתם; לעניין פסקה זו, "תשלומים" – שכר שנתי ברוטו וכן תשלומים אחרים או התחייבויות לתשלום, ובכלל זה, הפרשות סוציאליות, הלוואות, סכומי כסף או שווי כסף, תנאי פרישה וכל הטבה אחרת.

תק' תשע"ח-2018

          (ד)  עמותה תגיש דיווח לפי סעיף 36א(ב) לחוק ערוך לפי נספח 2 לדוח המילולי והכספי שבטופס 7א שבתוספת.

תק' תשע"ח-2018

          (ה)  עמותה שמחזורה אינו עולה על 500,000 שקלים חדשים פטורה –

(1)   לעניין חלק ב' של טופס 7א שבתוספת, ממילוי טבלת היעדים בפרט 1;

(2)   מחובת הגשת הדוח הכספי לפי סעיף 36(ד) לחוק.

מיום 31.3.2019

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2114

הגשת דוח כספי הגשת דוח כספי ודוח מילולי

7. (א) דוח כספי כאמור בסעיף 36 לחוק יוגש לרשם, לאחר שאושר על ידי האסיפה הכללית, בצירוף המסמכים האלה דוח כספי כאמור בסעיף 36 לחוק, דוח מילולי ערוך לפי טופס 7א שבתוספת, והנספחים לדוח המילולי והכספי שבטופס 7א שבתוספת, יוגשו לרשם, לאחר שהאסיפה הכללית אישרה אותם, בצירוף המסמכים האלה:

(1) דיווח בדבר המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר לעניין הדוח הכספי הדוח הכספי והדוח המילולי, לפי טופס 8 שבתוספת;

(2) חוות דעתו של רואה החשבון של העמותה, אם מונה, כאמור בסעיף 38(א)(3)  לחוק;

(3) דיווח לפי טופס 9 שבתוספת שבו יצוין האם מועסקים בעמותה עובדים בשכר או לא; מועסקים בעמותה עובדים בשכר, יפורטו במקום המיועד לכך בטופס, כלל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, בציון שמם של בעלי התפקיד ותפקידם בעמותה לרבות תשלומים שניתן לאחר בעבורם או בשל העסקתם; לעניין פסקה זו, "תשלומים" – שכר שנתי ברוטו וכן תשלומים אחרים או התחייבויות לתשלום, ובכלל זה, הלוואות, סכומי כסף או שווי כסף, תנאי פרישה וכל הטבה אחרת.

(ב) דיווח כאמור בתקנה זו יוגש מצורף לדיווח לפי תקנה 3 בדבר החלטת האסיפה הכללית על אישור הדוח הכספי והדוח המילולי.

(ג) עמותה תגיש דיווח לפי סעיף 36(ב) לחוק ערוך לפי נספח 1 לדוח המילולי והכספי שבטופס 7א שבתוספת, אם מועסקים בעמותה עובדים בשכר; במקום המיועד לכך בנספח, יפורטו כלל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, בציון שמם של בעלי התפקיד ותפקידם בעמותה לרבות תשלומים שניתן לאחר בעדם או בשם העסקתם; לעניין פסקה זו, "תשלומים" – שכר שנתי ברוטו וכן תשלומים אחרים או התחייבויות לתשלום, ובכלל זה, הפרשות סוציאליות, הלוואות, סכומי כסף או שווי כסף, תנאי פרישה וכל הטבה אחרת.

(ד) עמותה תגיש דיווח לפי סעיף 36א(ב) לחוק ערוך לפי נספח 2 לדוח המילולי והכספי שבטופס 7א שבתוספת.

(ה) עמותה שמחזורה אינו עולה על 500,000 שקלים חדשים פטורה –

(1) לעניין חלק ב' של טופס 7א שבתוספת, ממילוי טבלת היעדים בפרט 1;

(2) מחובת הגשת הדוח הכספי לפי סעיף 36(ד) לחוק.

סכום מרבי לדיווח על תרומה תק' תשע"ח-2018

7א.     (א)  עמותה תנהל רישום של שמות התורמים לעמותה שתרומתם השנתית המצטברת עולה על 20,000 שקלים חדשים.

          (ב)  הסכום המרבי לעניין תרומה שנתית מצטברת מתורם שרשאית עמותה שלא לרשום לגביה את שם התורם ופרטיו בדוח הכספי לפי התוספת השנייה לחוק הוא 100,000 שקלים חדשים בשנה.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), עמותה תרשום בדוח הכספי את שמו ופרטיו של תורם שתרומתו השנתית המצטברת עולה על 50,000 שקלים חדשים אם היא מהווה 20% לפחות מהמחזור הכספי השנתי של העמותה באותה שנה.

          (ד)  לעניין תקנה זו יראו כתורם אחד –

(1)   יחיד ובני ביתו הסמוכים על שולחנו;

(2)   תאגיד ובעל שליטה בו וכן תאגיד אחר המצוי בשליטת התאגיד או בשליטת בעל השליטה.

          (ה)  פירוט התרומות שהעמותה נדרשת לדווח עליהן בדוח הכספי לפי תקנה זו יפורט בנספח 3 לדוח המילולי והכספי בטופס 7א בתוספת.

מיום 31.3.2019

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2115

הוספת תקנה 7א

בקשת אישור מיוחד לחסיון פרטי תורם תק' תשע"ח-2018

7ב.     (א)  עמותה שתורם שהוא יחיד ביקש ממנה לחסות את פרטיו בנספח 3 לדוח המילולי והכספי בטופס 7א בתוספת, רשאית להגיש לרשם בקשה מנומקת בכתב שבה יפורטו שם התורם, מספר הזהות שלו, מען התורם, סכום התרומה, הצורך בחסיון פרטי התורם והאם קיים קשר בין התורם, עסקיו או ענייניו האישיים לבין פעילות העמותה.

          (ב)  לבקשה לפי תקנת משנה (א), יצורף תצהיר של חבר ועד בעמותה שיתמוך באמור בה; הבקשה והתצהיר יהיו ערוכים לפי נספח 4 לדוח המילולי והכספי בטופס 7א בתוספת; לבקשה כאמור לגבי תרומה שסכומה עולה על 500,000 שקלים חדשים, תצורף גם בקשה מנומקת של התורם לחיסיון על פרטיו.

          (ג)   הבקשה תוגש עד מועד הגשת הדוח הכספי והדוח המילולי של העמותה.

          (ד)  הוגשה בקשה לפי תקנה זו, יאשרה הרשם אם התורם ביקש לחסות את פרטיו מטעמים של הגנת הפרטיות או רצון למתן בסתר ורשאי הוא לאשר את הבקשה גם אם שוכנע מנימוקים אחרים כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין; הרשם רשאי לדרוש כל מידע נוסף הדרוש לטיפול בבקשה לאחר הגשתה.

מיום 31.3.2019

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2115

הוספת תקנה 7ב

שינוי מען משרד רשום

8.    עמותה תדווח לרשם על שינוי במען המשרד הרשום לפי טופס 10 שבתוספת, בתוך 14 ימים מיום שינוי המען על ידי העמותה.

דיווח על הגשת תובענה

9.    הוגשה תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר ועד העמותה מתוקף תפקידו כחבר ועד, תדווח העמותה לרשם לפי טופס 11 שבתוספת; בדיווח יצוינו הצדדים לתובענה, סוג ההליך, מספר ההליך, בית המשפט שהו הוא מתנהל, עילת התובענה והמועד שבו הוגשה.

תצהיר כושר פירעון

10.  תצהיר כושר פירעון כאמור בסעיף 44 לחוק, יוגש לרשם ערוך לפי טופס 12 שבתוספת, וחתום בידי רוב חברי הוועד, לפני כינוסה של אסיפה כללית כאמור בסעיף 43 לחוק.

דיווח על החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון של העמותה ומינוי מפרק

11.  (א)  קיבלה אסיפה כללית של עמותה החלטה בדבר פירוק מרצון של העמותה לפי סעיף 43(א) לחוק או על מינוי מפרק, תדווח על כך לרשם לפי טופס 13 שבתוספת; בדיווח כאמור יצוינו במקום המיועד לכך בטופס, הפרטים האלה:

(1)   מועד ומיקום האסיפה הכללית, מספר הנוכחים ומספר החברים הרשומים בעמותה וכן שמו של יושב ראש האסיפה;

(2)   כי הוגש לרשם תצהיר כושר פירעון כאמור בתקנה 10;

(3)   המועד שבו ניתנה לחברי האסיפה הכללית הודעה מוקדמת בדבר כינוס האסיפה הכללית.

          (ב)  נוסף על האמור בתקנת משנה (א), בידווח על החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון במקום המיועד לכך בטופס 13 שבתוספת, יצוינו גם הפרטים האלה:

(1)   מספר המצביעים באסיפה הכללית, וכמה מתוכם הצביעו בעד או נגד ההחלטה על הפירוק מרצון והשיעור או החלק היחסי של המצביעים בעד הפירוק מבין כלל החברים המצביעים באסיפה הכללית;

(2)   האם התקנון קובע רוב גדול מרוב של שני שליש לקבלת החלטה על פירוק מרצון, ואם כן, יש לציין את הסעיף בתקנון ואת הרוב הדרוש;

(3)   מועד תחילת הפירוק.

          (ג)   נוסף על האמור בתקנת משנה (א), בדיווח על החלטת האסיפה הכללית למינוי מפרק יש לציין במקום המיועד לכך בטופס 13 שבתוספת, גם את הפרטים האלה:

(1)   שמו של המפרק, מספר תעודת הזהות שלו וכתובתו;

(2)   מספר המצביעים באסיפה הכללית, וכמה מתוכם הצביעו בעד או נגד ההחלטה על מינוי המפרק.

          (ד)  לדיווח כאמור בתקנה זו יצורף פרוטוקול האסיפה הכללית.

דיווח על סיום פירוק מרצון של עמותה

12.  (א)  מפרק העמותה ידווח לרשם לפי טופס 14 שבתוספת על סיום פירוק מרצון של עמותה, כאמור בסעיף 47 לחוק; בדיווח כאמור יצוינו הפרטים האלה:

(1)   מועד ומיקום האסיפה הכללית המסיימת, כמשמעותה בסעיף 47 לחוק, מספר הנוכחים ומספר החברים הרשומים בעמותה וכן שמו של יושב ראש האסיפה;

(2)   כי ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה אישרה את דוח המפרק ומועד האישור;

(3)   בעמותה שחייבת במינוי רואה חשבון לפי סעיף 19(ג) או סעיף 37(ב) לחוק – כי דוח המפרק בוקר על ידי רואה החשבון המבקר ומועד הביקורת כאמור;

(4)   כי האסיפה הכללית אישרה את דוח המפרק לפי סעיף 47(ב) לחוק ואת סיום הליכי הפירוק, וכן מספר המצביעים באסיפה הכללית, וכמה מתוכם הצביעו בעד או נגד ההחלטה על הפירוק;

(5)   האם נותרו נכסים לאחר פירעון חובות העמותה, ואם נותרו – פירוט מה נעשה בהם;

(6)   המועדים שבהם פורסמו הודעות ברשומות ובשני עיתונים שיפורטו בדבר הפירוק, כאמור בסעיף 46(ב) לחוק.

          (ב)  לדיווח כאמור בתקנה זו, יש לצרף את דוח המפרק, את הפרסום שבוצע ברשומות ובעיתונות ואת פרוטוקול האסיפה כללית המסיימת.

החותמים על הדוח

13.  (א)  טופס 1 שבתוספת ייחתם בידי מייסדי העמותה או מורשי חתימה שלהם אם מייסד העמותה הוא תאגיד; טפסים 2 עד 7, 9 עד 11 ו-13 שבתוספת ייחתמו בידי שני חברי ועד בציון שמם ומספרי תעודת הזהות שלהם, במקום המיועד לכך בטופס; טופס 8 שבתוספת ייחתם בידי חבר ועדת ביקורת או חבר הגוף המבקר; טופס 12 שבתוספת ייחתם בידי רוב חברי הוועד של העמותה; טופס 14 שבתוספת ייחתם בידי מפרק העמותה.

          (ב)  הטפסים והמסמכים שיוגשו יכללו את החתימות המקוריות של החותמים על הדיווח כאמור בתקנת משנה (א).

          (ג)   בטפסים 1 ו-12 נדרשת הצהרת החותמים על הטופס ואימות החתימות בידי עורך דין.

מועד הדיווח

14.  דיווח לרשם לפי תקנות אלה, שלא נקבע לו מועד אחר בחוק או בתקנות אלה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד הפעולה או ההחלטה הטעונה דיווח.

אימות תק' תשע"ח-2018

15.  (א)  עמותה תצרף לדוח הראשון שלה לגבי יחיד שאינו תושב ישראל שנדרש ציון מספר זהותו, העתק מתאים למקור של דרכונו, מאומת באחת מאלה:

(1)   לפי סעיף 33 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן – פקודת הראיות);

(2)   בידי נוטריון מוסמך במדינה שבה הוצא הדרכון;

(3)   בידי עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל;

(4)   בידי נוטריון מוסמך במדינת מושבו של היחיד שאינו תושב ישראל.

תק' תשע"ח-2018

         (ב)  עמותה תצרף לדוח הראשון שלה לגבי תאגיד שהואגד מחוץ לישראל, שנדרש ציון מספר זהותו, העתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדות או הרישום של התאגיד במדינה שבה הואגד, בצירוף אישור על קיומו של התאגיד באותו מועד, מאומת לפי תקנת משנה (א), בצירוף תרגום לעברית או לאנגלית, מאושר בידי נוטריון ומאומת כאמור, ואולם אם התאגיד הזר רשום בישראל אצל רשם החברות כחברת חוץ לפי חוק החברות או אצל רשם השותפויות כשותפות חוץ לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975, יצוין מספר התאגיד שלו בישראל ולא יידרש צירוף של המסמכים האמורים בתקנת משנה זו.

תק' תשע"ח-2018

         (ג)   בדוח המילולי יצוין כי לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי נושא משרה לפי תקנה זו; חל שינוי בפרטים כאמור, תדווח עליו העמותה כאילו היה הדוח הראשון, ויצורפו המסמכים הנדרשים לפי תקנת משנה (א).

          (ד)  עורך דין או נוטריון שאישר מסמך לפי תקנה זו, יציין על גבי הטופס או המסמך את שמו, מענו, מספרי טלפון ופקסימילה שלו ומספר רישיונו.

מיום 5.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2116

(א) חברה עמותה תצרף לדוח הראשון שלה לגבי יחיד שאינו תושב ישראל שנדרש ציון מספר זהותו, העתק מתאים למקור של דרכונו, מאומת באחת מאלה:

(1) לפי סעיף 33 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן – פקודת הראיות);

(2) בידי נוטריון מוסמך במדינה שבה הוצא הדרכון;

(3) בידי עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל;

(4) בידי נוטריון מוסמך במדינת מושבו של היחיד שאינו תושב ישראל.

(ב) חברה עמותה תצרף לדוח הראשון שלה לגבי תאגיד שהואגד מחוץ לישראל, שנדרש ציון מספר זהותו, העתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדות או הרישום של התאגיד במדינה שבה הואגד, בצירוף אישור על קיומו של התאגיד באותו מועד, מאומת לפי תקנת משנה (א), בצירוף תרגום לעברית או לאנגלית, מאושר בידי נוטריון ומאומת כאמור, ואולם אם התאגיד הזר רשום בישראל אצל רשם החברות כחברת חוץ לפי חוק החברות או אצל רשם השותפויות כשותפות חוץ לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975, יצוין מספר התאגיד שלו בישראל ולא יידרש צירוף של המסמכים האמורים בתקנת משנה זו.

(ג) בדוח השנתי בדוח המילולי יצוין כי לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור לגבי נושא משרה לפי תקנה זו; חל שינוי בפרטים כאמור, תדווח עליו החברה העמותה כאילו היה הדוח הראשון, ויצורפו המסמכים הנדרשים לפי תקנת משנה (א) או (ב).

מילוי פרטים באופן מקוון תק' תשע"ח-2018

16.    מילוי הפרטים בטפסים לפי תקנות אלה ייעשה בדרך של הקלדה על גבי הטופס המקוון באתר האינטרנט של הרשם; פלט חתום לפי הוראות תקנות אלה בצירוף המסמכים הנדרשים יוגש לרשם וכן רשאית עמותה להגיש את הטופס המקוון ואת המסמכים הנדרשים, לפי הכללים שמכוח סעיף 38ב לחוק.

מיום 31.3.2019

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2116

16. מילוי הפרטים בטפסים לפי תקנות אלה ייעשה בדרך של הקלדה על גבי הטופס המקוון באתר האינטרנט של הרשם; פלט חתום לפי הוראות תקנות אלה בצירוף המסמכים הנדרשים יוגש לרשם וכן רשאית עמותה להגיש את הטופס המקוון ואת המסמכים הנדרשים, לפי הכללים שמכוח סעיף 38ב לחוק.

פרטים בטופס 7א שבתוספת שלא יועמדו לעיון הציבור תק' תשע"ח-2018

16א.  על אף האמור בסעיף 39 לחוק, הפרטים שלהלן בטופס 7א שבתוספת ובנספחים לדוח המילולי והכספי שבטופס 7א בתוספת, לא יועמדו לעיון הציבור:

(1)  מספרי זיהוי של יחידים;

(2)  שם פרטי ושם משפחה של יחיד בפרטים 5, 7 ו-11(ג) ו-(ה) בחלק ב';

(3)  שמו ופרטיו של תורם שהעמותה מבקשת אישור מיוחד לחסיון שמו בנספח 3 לדוח המילולי והכספי;

(4)  נספח 4 לדוח המילולי והכספי.

מיום 31.3.2019

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2116

הוספת תקנה 16א

פרסום הפרטים תק' תשע"ח-2018

17.  (א)  פרטים לפי תקנות אלה ובכלל זה בדוח הכספי, בטפסים שבתוספת ובנספחים להם מהווים מידע ציבורי וייתכן כי יפורסמו באמצעים שונים ובכלל זה, באינטרנט בכפוף להוראות תקנת משנה (ב); יש להימנע ממילוי פרטים אישיים ובכלל זה שמות ומספרי זיהוי של יחידים למעט במקומות שבהם נדרש הדבר מפורשות ויש להימנע ממילוי פרטים שאין לפרסמם לפי דין.

          (ב)  הרשם רשאי לפרסם באינטרנט, בעצמו או באמצעות אחר, לפי סעיף 39(ג) לחוק, את המסמכים שהוגשו לו לפי תקנות אלה או את הפרטים שדווחו בטפסים או בנספחים שהוגשו לפי תקנות אלה, כולם או חלקם, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1)   לא יפורסמו מסמכים או פרטים שאינם עומדים לעיון הציבור לפי הוראות החוק או לפי הוראות תקנות אלה;

(2)   לא יפורסמו מספרי זיהוי של יחידים;

(3)   לא יפורסמו שם פרטי ושם משפחה המפורטים בנספח 1 או 3 לדוח המילולי והכספי שבטופס 7א שבתוספת;

(4)   לא יפורסם טופס 11 שבתוספת;

(5)   לא יתאפשר חיפוש, לרבות באמצעות מנועי חיפוש חיצוניים, על מידע המפורסם באתר האינטרנט בדבר יחיד.

          (ג)   פרסום באינטרנט כאמור בתקנת משנה (ב) יכול שיאפשר גם איתור מידע לגבי תאגידים ללא כוונת רווח נוספים שנושא משרה בעמותה מכהן גם בהם כנושא משרה.

מיום 5.8.2018

פסקה 17(ב)(3) מיום 31.3.2019

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2117

החלפת תקנה 17

הנוסח הקודם:

פרסום הפרטים

17. הפרטים לפי תקנות אלה מהווים מידע ציבורי וייתכן כי יפורסמו באמצעים שונים ובכלל זה, באינטרנט; יש להימנע ממילוי פרטים אישיים למעט במקומות שבהם נדרש הדבר מפורשות.

תחילה

18.  תחילן של תקנות אלה, למעט תקנה 16, 30 ימים מיום פרסומן; תחילתה של תקנה 16 שישה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה.

הפרת תקנות אלה אינה הפרת חובה לעניין סעיף 64א לחוק תק' תשע"ח-2018

19.  בלי לגרוע מתחולת הוראות סעיף 64א(א)(5) לחוק לגבי הפרת החובה להגיש את המסמכים האמורים בסעיף 38 לחוק, הפרת הוראות תקנות אלה, למעט ההוראות לעניין הגשת הדוח המילולי לפי טופס 7א שבתוספת והנספחים לדוח המילולי והכספי שבטופס 7א האמור, לא תהווה הפרת חובה לעניין סעיף 64א(א)(5) לחוק.

מיום 31.3.2019

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2119

19. בלי לגרוע מתחולת הוראות סעיף 64א(א)(5) לחוק לגבי הפרת החובה להגיש את המסמכים האמורים בסעיף 38 לחוק, הפרת הוראות תקנות אלה, למעט ההוראות לעניין הגשת הדוח המילולי לפי טופס 7א שבתוספת והנספחים לדוח המילולי והכספי שבטופס 7א האמור, לא תהווה הפרת חובה לעניין סעיף 64א(א)(5) לחוק.

 

תוספת

תק' תשע"ח-2018

טופס 1

(תקנה 2)

[בקשה לרישום עמותה]

 

תק' תשע"ח-2018

טופס 2

(תקנה 3)

[טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות ותקנון, בחירת בעלי תפקידים, אישור דוחות ומינוי רו"ח]

 

טופס 3

(תקנה 3(ו)(2))

[טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון]

 

טופס 4

(תקנה 4(א))

[טופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות]

 

טופס 5

(תקנה 4(ב))

[טופס דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות]

 

טופס 6

(תקנה 5)

[הודעה על בחירה/מינוי של חבר ועד או על סיום כהונה של חבר ועד, ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון]

 

טופס 7

(תקנה 6)

[דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה]

 

תק' תשע"ח-2018 ת"ט תשע"ט-2019

טופס 7א

(תקנות 7(א), 7(ג), 7(ד), 7א(ד), 7ב(ב), 16א, 17, 19)

[דוח מילולי לשנת ..20]

 

 

תק' תשע"ח-2018

טופס 8

(תקנה 7)

[המלצות ועדת ביקורת/הגוף המבקר]

 

תק' תשע"ח-2018

טופס 9

(תקנה 7)

(בוטל)

 

תק' תשע"ח-2018

טופס 10

(תקנה 8)

[הודעה על שינוי מען]

 

טופס 11

(תקנה 9)

[הודעה על הגשת תובענה]

 

טופס 12

(תקנה 10)

[תצהיר כושר פירעון]

 

טופס 13

(תקנה 11)

[דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון]

 

טופס 14

(תקנה 12)

[הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה]

 

 

 

י"ב בסיוון התשס"ט (4 ביוני 2009)                            יעקב נאמן

                                                                                                שר המשפטים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ט מס' 6787 מיום 25.6.2009 עמ' 1040.

תוקנו ק"ת תשע"ח מס' 8014 מיום 6.6.2018 עמ' 2114 – תק' תשע"ח-2018; ר' תקנה 11 לענין תחילה ותחולה. ת"ט ק"ת תשע"ט מס' 8198 מיום 31.3.2019 עמ' 3086.

11. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), עם כניסתם לתוקף של כללים לגבי הגשת בקשות ומסמכים באופן מקוון לפי סעיף 38ב לחוק העמותות.

 (ב) תחילתן של התקנות המפורטות להלן 60 ימים מיום פרסומן –

  (1) תקנות 1, 2, 5;

  (2) תקנה 8, למעט תקנה 17(ב)(3) לתקנות העיקריות המובאת בה;

  (3) פסקאות (1), (2)(ג), (ד)(1) ו-(2) לתקנה 10 לתקנות אלה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות