תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), תש"ע-2009

משפט פרטי וכלכלה – כספים – שירותים פיננסיים – קופות גמל

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – קופות גמל

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הכספים שניתן לנהל בקופת גמל בניהול אישי

Go

2

סעיף 3

אופן השקעות כספי קופת הגמל בניהול אישי

Go

2

סעיף 4

השקעת הכספים בקופת הגמל באמצעות מנהל תיקים

Go

2

סעיף 5

מגבלות על השקעת כספי קופת גמל בניהול אישי

Go

3

סעיף 6

הסכם בכתב בין העמית לבין החברה המנהלת

Go

3

סעיף 7

סכומים שניתן לנכות מנכסי קופת הגמל

Go

3

סעיף 8

איסור על קבלת אשראי, שעבוד נכסים, מתן ערבויות והלוואות לעמית

Go

4

סעיף 9

חישוב שווי נכסי קופת הגמל

Go

4

סעיף 10

תחולתן של התקנות על מסלול השקעה אישי בקופת גמל מסלולית

Go

4

סעיף 11

העברת כספים בין קופות גמל שאחת מהן היא קופת גמל בניהול אישי

Go

4

סעיף 12

רכישה ומכירה של ניירות ערך על ידי חברה מנהלת

Go

4

סעיף 13

איסור על תשלום עמלת הפצה

Go

4

סעיף 14

תחילה והוראת שעה

Go

4


תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), תש"ע-2009*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23, 32, 33, 55, 57 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אופציה", "אופציית רכש 001", "איגרת חוב", "בורסה", "בורסת חוץ", "חוזה עתידי", "חשיפה לנכס בסיס", "יחידה בקרן", "מדינת חוץ מאושרת", "מכירה בחסר", "נייר ערך סחיר", "פיקדון", "צדדים קשורים", "קרן חוץ" ו"שוק מוסדר" – כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012;

מיום 8.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7125 מיום 7.6.2012 עמ' 1213

החלפת ההגדרה

הנוסח הקודם:

"אופציית מכר", "יחידה בקרן", "מדינת חוץ מאושרת", "נייר ערך סחיר", "עלות מתואמת", "פיקדון" ו"קרן חוץ" – כהגדרתם בתקנה 41א לתקנות מס הכנסה;

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1138

החלפת הגדרת ""אופציה", "אופציית מכר", "יחידה בקרן", "מדינת חוץ מאושרת", "נייר ערך סחיר", "פיקדון", "צדדים קשורים" ו"קרן חוץ"" בהגדרת ""אופציה", "אופציית רכש 001", "איגרת חוב", "בורסה", "בורסת חוץ", "חוזה עתידי", "חשיפה לנכס בסיס", "יחידה בקרן", "מדינת חוץ מאושרת", "מכירה בחסר", "נייר ערך סחיר", "פיקדון", "צדדים קשורים", "קרן חוץ" ו"שוק מוסדר""

הנוסח הקודם:

"אופציה", "אופציית מכר", "יחידה בקרן", "מדינת חוץ מאושרת", "נייר ערך סחיר", "פיקדון", "צדדים קשורים" ו"קרן חוץ" – כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012;

          "חוק הסדרת העיסוק" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

          "יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות נאמנות, התשנ"ד-1994;

          "קופת גמל בניהול אישי" – למעט קרן פנסיה;

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1138

החלפת הגדרת "קופת גמל בניהול אישי"

הנוסח הקודם:

"קופת גמל בניהול אישי" – למעט קופת גמל משלמת לקצבה;

          "מוצר מובנה" – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;

          "מנהל תיקים" – מי שמחזיק רישיון מנהל תיקים תקף לפי חוק הסדרת העיסוק לרבות מנהל תיקים זר;

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1138

"מנהל תיקים" – מי שמחזיק רישיון מנהל תיקים תקף לפי חוק הסדרת העיסוק לרבות מנהל תיקים זר;

          "מנהל תיקים זר" – יחיד או חברה שהם תושבי מדינת חוץ מאושרת המורשים למנהל תיקי השקעות לפי הדין החל באותה מדינה;

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1138

הוספת הגדרת "מנהל תיקים זר"

          "סכום קצבה מזערי" – כהגדרתו בסעיף 23(ה) לחוק;

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1138

הוספת הגדרת "סכום קצבה מזערי"

          "עלות מתואמת" – עלות בתוספת הפרמיה שטרם הופחתה או בניכוי הניכיון שטרם הופחת, ובתוספת ריבית שנצברה מיום תשלום הריבית האחרון ועד יום החישוב, הכל בתוספת הפרשי הצמדה או הפרשי שער עד יום החישוב, לפי תנאי הנכס;

מיום 8.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7125 מיום 7.6.2012 עמ' 1213

החלפת הגדרת "צדדים קשורים" בהגדרת "עלות מתואמת"

הנוסח הקודם:

"צדדים קשורים" – כהגדרתם בתקנות מס הכנסה;

          "קצבת זקנה" – כהגדרתה בתקנות ההעברה;

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1138

הוספת הגדרת "קצבת זקנה"

          "רבעון" – תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה;

          "שווי משוערך של נכסי קופת גמל" – שווי נכסי קופת הגמל כשהם מחושבים לפי הוראות שנקבעו לפי סעיף 33 לחוק, ועד לקביעתן – לפי תקנות מס הכנסה;

          "תעודת סל" – כהגדרתה בתקנון הבורסה;

          "תקנון הבורסה" – כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

          "תקנות ההעברה" – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008;

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1138

הוספת הגדרת "תקנות ההעברה"

          "תקנות מס הכנסה" – תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

הכספים שניתן לנהל בקופת גמל בניהול אישי

2.       (א)  בקופת גמל בניהול אישי ניתן לנהל את הכספים כמפורט להלן:

(1)   כספי קרן השתלמות בסכום שאינו עולה על ארבע פעמים הסכום הקובע בכל חשבונותיו של העמית בקרנות השתלמות;

(2)   כספים שניתן למשוך אותם כדין לפי תקנה 38(א)(2) או (6) לתקנות מס הכנסה;

(3)   כספים של עמית שכיר שניתן למשוך אותם כדין לפי תקנה 34(ב)(1) לתקנות מס הכנסה;

(4)   כספים שמנוהלים בקופת הגמל ומושקעים ביחידות בקרן, בקרן חוץ או בתעודת סל המחקה מדד פומבי; לעניין זה, "מדד פומבי" – מדד שמפרסמת בורסה, בורסת חוץ, שוק מוסדר, מערכת מידע אלקטרונית "בלומברג" או מערכת מידע אלקטרונית "רויטרס" ובלבד שהנכסים הכלולים במדד כאמור נסחרים בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק מוסדר;

(5)   כספים של עמית, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(א)   משולמת לעמית קצבת זקנה מקופת גמל לקצבה או פנסיה תקציבית, כהגדרתה בסעיף 23(ה) לחוק, ובלבד שסכום הקצבה או הפנסיה התקציבית שמשולם לו כאמור אינו פחות מסכום הקצבה המזערי;

(ב)   כספים של עמית שמופקד לזכותו סכום בגובה הסכום הקובע, בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל בניהול אישי ואינה קופת גמל מרכזית לקצבה או בקופת גמל בניהול אישי כאמור בפסקה (4);

(6)   כספים בחשבון חדש לפי סעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק.

          (ב)  עמית רשאי להפקיד כספים כאמור בתקנת משנה (א)(4) עד (6) בסכום כולל שאינו עולה על ארבע פעמים הסכום הקובע בכל חשבונותיו של העמית בקופות גמל בניהול אישי, בניכוי הסכומים שמופקדים לזכותו לפי תקנת משנה (א)(2) ו-(3).

          (ג)   בתקנה זו –

          "כספים" – למעט כספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, שמעבידו של העמית לא אישר לו להפקידם בקופה;

          "מכפיל ההמרה להון" – כהגדרתו בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה;

          "הסכום הקובע" – סכום בגובה מכפלת כל אלה:

(1)   סכום הקצבה המזערי;

(2)   מכפיל ההמרה להון;

(3)   1.65.

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1138

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

הכספים שניתן לנהל בקופת גמל בניהול אישי

2. בקופת גמל בניהול אישי ניתן לנהל את הכספים כמפורט להלן:

(1) כספי קרן השתלמות;

(2) כספים של עמית עצמאי שניתן למשוך אותם כדין לפי תקנה 38(א)(2) או (6) לתקנות מס הכנסה;

(3) כספים של עמית עצמאי שהופקדו לגבי הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה;

(4) כספים של עמית עצמאי, שאינם כספים שהופקדו כאמור בפסקה (3), בשיעור או בסכומים שיורה עליהם הממונה.

אופן השקעות כספי קופת הגמל בניהול אישי

3.    (א)  כספי קופת גמל בניהול אישי (בתקנות אלה – "קופת גמל" או "קופה") יושקעו אך ורק לפי הוראתו של העמית בקופת הגמל לחברה המנהלת של קופת הגמל או למבטח המנהל קופה כאמור (להלן – חברה מנהלת) או באמצעות מנהל תיקים שהעמית בקופת הגמל התקשר עמו בהסכם הכולל את כל הפרטים הנדרשים להתקשרות בין לקוח ובין מנהל תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק, בשינויים המחויבים, ואשר העמית הורה לחברה המנהלת להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעותו.

          (ב)  בכל חשבון בקופת הגמל יהיה אדם אחד מבין המנויים בתקנת משנה (א) המורשה, לפי בחירת העמית, לתת הוראות לעניין השקעת כספי קופת הגמל באותו חשבון או לבצע את השקעת הכספים, לפי העניין, והחברה המנהלת לא תטיל כל מגבלה על אפשרויות הבחירה של העמית באדם האמור ועל האפשרות לשנות את בחירתו בכל עת.

השקעת הכספים בקופת הגמל באמצעות מנהל תיקים

4.    בחר העמית להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעות מנהל תיקים כאמור, יחולו לעניין זה הוראות אלה:

(1)  החברה המנהלת תודיע לעמית, בתוך שבעה ימי עסקים מן היום שהורה לה העמית להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעות מנהל תיקים כאמור, אם מנהל התיקים והחברה המנהלת או מנהל התיקים ומי ששולט בחברה המנהלת הם צדדים קשורים, או אם מנהל התיקים מנהל בעבור החברה המנהלת כספים במהלך העסקים הרגיל שלה;

(2)  החברה המנהלת רשאית להודיע למנהל התיקים את פרטיהם של חברי הבורסה או של גופים נוספים שאישר הממונה לפי סעיף 28(ב) לחוק, שאצלם היא מנהלת את חשבונות ניירות הערך של קופות הגמל שבניהולה לפי הוראות אותו סעיף, ואשר רק באמצעותם רשאי מנהל התיקים לבצע את ההשקעות בכספי קופת הגמל;

(3)  מנהל התיקים ימסור לחברה המנהלת הצהרה והתחייבות כי –

(א)   הוא מסכים שיחולו על פעולותיו בעבור העמית בקופת הגמל ההוראות החלות על בעל רישיון מנהל תיקים לפי כל דין, לרבות חוק הסדרת העיסוק, ואם היה מנהל תיקים זר – הוא מסכים שיחולו על פעולותיו לעמית בקופת הגמל ההוראות החלות על בעל רישיון מנהל תיקים באותה מדינה;

(ב)   ידוע לו כי אין בתקנות אלה כדי לפטור אותו מכל אחריות או חובה החלים עליו על פי כל דין;

(ג)    הוא מתחייב להשקיע את כספי העמית בקופת הגמל בכפוף למגבלות הקבועות בתקנה 5.

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1140

(3) מנהל התיקים ימסור לחברה המנהלת הצהרה והתחייבות כי –

(א) הוא מסכים שיחולו על פעולותיו בעבור העמית בקופת הגמל ההוראות החלות על בעל רישיון מנהל תיקים לפי כל דין, לרבות חוק הסדרת העיסוק, ואם היה מנהל תיקים זר – הוא מסכים שיחולו על פעולותיו לעמית בקופת הגמל ההוראות החלות על בעל רישיון מנהל תיקים באותה מדינה;

מגבלות על השקעת כספי קופת גמל בניהול אישי

5.    (א)  השקעת כספי קופת גמל בניהול אישי כפופה למגבלות כמפורט להלן:

(1)   הכספים יושקעו רק בניירות ערך סחירים, בפיקדונות, במוצרים מובנים, במטבע חוץ וביחידות בקרן ובקרן חוץ;

(2)   הכספים יושקעו רק בישראל ובמדינת חוץ מאושרת;

(3)   (נמחקה);

(4)   (נמחקה);

(5)   השקעת הכספים בניירות ערך סחירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל; בפסקה זו, "נייר ערך סחיר" – למעט תעודת סל או קרן חוץ; פסקה זו לא תחול על השקעה באיגרות חוב של מדינת ישראל או של מדינת חוץ מאושרת;

(6)   השקעת הכספים ברכישה או ביצירה של אופציות שהן ניירות ערך סחירים תיעשה בתנאים אלה:

(א)   שוויין המשוערך של כל האופציות שנרכשו, למעט אופציית רכש 001, לא יעלה על 5 אחוזים מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל;

(ב)   החשיפה לנכס הבסיס לא תחרוג מהמגבלות החלות לפי תקנות אלה;

(7)   השקעת הכספים ברכישה או ביצירה של חוזים עתידיים שהם ניירות ערך סחירים תיעשה בתנאי שהחשיפה לנכס הבסיס לא תחרוג מהמגבלות החלות לפי תקנות אלה;

(8)   שווי הבטוחות בשל עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים כאמור בפסקאות (6) ו-(7) ובמכירות בחסר, לא יעלה, בכל עת, על 10 אחוזים מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל והוא יחושב לפי הוראות הבורסה, בורסת חוץ או שוק מוסדר, לפי העניין;

(9)   השקעת הכספים בכל קופות גמל בניהול אישי שעמית משקיע בהן, לא תעלה על 5 אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד המוזחק על ידי קרנות חוץ.

          (ב)  אין במתן הוראות לחברה מנהלת לעניין השקעת כספי קופת הגמל בידי העמית או באמצעות מנהל תיקים, כדי לפטור את החברה המנהלת מהחובה לעמוד במגבלות ההשקעה כאמור בתקנת משנה (א).

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), יראו את החברה המנהלת כמי שעמדה במגבלות ההשקעה כאמור בתקנת משנה (א) אם נקטה פעולות אלה:

(1)   בדקה ביום האחרון של כל רבעון, ובכל מועד נוסף שתראה לנכון, אם השקעות כספי קופת הגמל, נכון לאותו מועד, עומדות במגבלות ההשקעה כאמור בתקנת משנה (א);

(2)   מצאה החברה המנהלת בבדיקה חריגה ממגבלות ההשקעה שנוצרה בשל השקעה חדשה, תודיע בכתב לעמית או למנהל התיקים, לפי העניין, בתוך שבעה ימי עסקים ממועד הבדיקה, כי עליהם לפעול לתיקון החריגה שפורטה בהודעה, בתוך תקופה שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימי עסקים מיום המצאתה;

(3)   ניתנה הודעה כאמור בפסקה (2), ולא תוקנה החריגה עד תום התקופה הקבועה באותה פסקה, תמנע החברה המנהלת כל פעולה בקופת הגמל, למעט פעולות לתיקון החריגה שפורטה בהודעה האמורה והפקדה או משיכה של כספים.

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1140

5. (א) השקעת כספי קופת גמל בניהול אישי כפופה למגבלות כמפורט להלן:

(1) הכספים יושקעו רק בניירות ערך סחירים, בפיקדונות, במוצרים מובנים, במטבע חוץ וביחידות בקרן ובקרן חוץ;

(2) הכספים יושקעו רק בישראל ובמדינת חוץ מאושרת;

(3) הכספים לא יושקעו במוצר מובנה ובנכסים אחרים שעליהם יורה הממונה;

(4) הכספים לא יושקעו באופציות, למעט רכישת אופציות מכר בלבד, ובלבד ששוויין לא יעלה על 5% מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל;

(5) השקעת הכספים בניירות ערך סחירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל; בפסקה זו, "נייר ערך סחיר" – למעט תעודת סל או קרן חוץ; פסקה זו לא תחול על השקעה באיגרות חוב של מדינת ישראל או של מדינת חוץ מאושרת;

(6) השקעת הכספים ברכישה או ביצירה של אופציות שהן ניירות ערך סחירים תיעשה בתנאים אלה:

(א) שוויין המשוערך של כל האופציות שנרכשו, למעט אופציית רכש 001, לא יעלה על 5 אחוזים מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל;

(ב) החשיפה לנכס הבסיס לא תחרוג מהמגבלות החלות לפי תקנות אלה;

(7) השקעת הכספים ברכישה או ביצירה של חוזים עתידיים שהם ניירות ערך סחירים תיעשה בתנאי שהחשיפה לנכס הבסיס לא תחרוג מהמגבלות החלות לפי תקנות אלה;

(8) שווי הבטוחות בשל עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים כאמור בפסקאות (6) ו-(7) ובמכירות בחסר, לא יעלה, בכל עת, על 10 אחוזים מהשווי המשוערך של נכסי קופת הגמל והוא יחושב לפי הוראות הבורסה, בורסת חוץ או שוק מוסדר, לפי העניין;

(9) השקעת הכספים בכל קופות גמל בניהול אישי שעמית משקיע בהן, לא תעלה על 5 אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד המוזחק על ידי קרנות חוץ.

(ב) אין במתן הוראות לחברה מנהלת לעניין השקעת כספי קופת הגמל בידי העמית או באמצעות מנהל תיקים, כדי לפטור את החברה המנהלת מהחובה לעמוד במגבלות ההשקעה כאמור בתקנת משנה (א).

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), יראו את החברה המנהלת כמי שעמדה במגבלות ההשקעה כאמור בתקנת משנה (א) אם נקטה פעולות אלה:

(1) בדקה ביום האחרון של כל רבעון, ובכל מועד נוסף שתראה לנכון, אם השקעות כספי קופת הגמל, נכון לאותו מועד, עומדות במגבלות ההשקעה כאמור בתקנת משנה (א);

(2) מצאה החברה המנהלת בבדיקה חריגה ממגבלות ההשקעה שנוצרה בשל השקעה חדשה, תודיע בכתב לעמית או למנהל התיקים, לפי העניין, בתוך שבעה ימי עסקים ממועד הבדיקה, כי עליהם לפעול לתיקון החריגה שפורטה בהודעה, בתוך תקופה שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימי עסקים מיום המצאתה;

(3) ניתנה הודעה כאמור בפסקה (2), ולא תוקנה החריגה עד תום התקופה הקבועה באותה פסקה, תמנע החברה המנהלת כל פעולה בקופת הגמל, למעט פעולות לתיקון החריגה שפורטה בהודעה האמורה והפקדה או משיכה של כספים.

הסכם בכתב בין העמית לבין החברה המנהלת

6.    (א)  חברה מנהלת תערוך הסכם בכתב עם העמית בקופת הגמל שבניהולה ותמסור לו העתק ממנו מיד לאחר חתימתו (בתקנה זו – ההסכם עם העמית).

          (ב)  הוראות ההסכם עם העמית כפופות להוראות החלות על החברה המנהלת לפי כל דין, ואין בהוראותיו כדי לפטור את החברה המנהלת מכל אחריות או חובה המוטלים עליה לפי כל דין או כדי לסייגן; כל הוראה או תניית פטור הנוגדת תקנת משנה זו – בטלה.

          (ג)   ההסכם עם העמית יכלול את הנושאים הדרושים לצורך ההתקשרות בין החברה המנהלת לבין העמית, ובהם כל אלה:

(1)   שם קופת הגמל ופרטי החברה המנהלת;

(2)   פרטי זיהוי ונתונים נוספים של העמית;

(3)   דמי הניהול וההוצאות שתגבה החברה המנהלת מנכסי קופת הגמל בכפוף לתקנה 7, דרך חישובם ואופן גבייתם, וכן פירוט גובה העמלות ודמי השמירה כאמור בתקנה 7(א)(1) ו-(2);

(4)   התחייבות של החברה המנהלת כי בהסכם שבינה ובין מנהל התיקים שבחר העמית, ייכללו, בין השאר, הוראות אלה:

(א)   כל חובות מנהל תיקים כלפי לקוח לפי חוק הסדרת העיסוק יחולו כלפי העמית;

(ב)   לעמית יהיו כל זכויות הלקוח כלפי מנהל התיקים לפי חוק הסדרת העיסוק;

(ג)    בהסכם שבין החברה המנהלת למנהל התיקים יראו הסכם לטובת העמית, למעט בעניינים שעליהם הורה הממונה;

(5)   קביעה כי העמית רשאי לבטל בכל עת את ההסכם בינו לבין החברה המנהלת, בלא שיחויב בכל תשלום, תמורה או פיצוי עקב הביטול;

(6)   הוראה כי ידוע לעמית שההסכם כפוף לחובת החברה המנהלת למסור לממונה או למי מטעמו את ההסכם וההוראות הכלולות בו, וכן כל ידיעה, מסמך או נתון הנוגעים לשירותים שהיא נותנת לעמית;

(7)   עניינים נוספים לפי הוראות הממונה, דרך כלל, לסוגים של חברות מנהלות או לחברה מנהלת מסוימת, לרבות לעניין מבנה ההסכם, תוכנו, צורתו ודרכי מסירתו לעמית.

סכומים שניתן לנכות מנכסי קופת הגמל

7.    (א)  דמי הניהול וההוצאות שייגבו מנכסי הקופה יהיו אלה בלבד:

(1)   עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים;

(2)   דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמורת ניירות הערך (קסטודיאן), ובלבד שדמי השמירה או העמלה לא יעלה על דמי השמירה או העמלה הנגבים מקופות הגמל שאינן קופות גמל בניהול אישי, שבניהול החברה המנהלת;

(3)   דמי ניהול ושכר נאמן בשל השקעה ביחידות בקרן ובקרן חוץ, ובלבד שאם בחר העמית להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעות מנהל תיקים, מנהל הקרן או מנהל קרן החוץ אינו צד קשור לחברה המנהלת או למנהל התיקים;

(4)   מסים החלים על הקופה, על נכסיה, על הכנסותיה ועל עסקאות שנעשו בנכסיה;

(5)   דמי ניהול שישולמו לחברה המנהלת בשיעור שיפורט בהסכם, ואשר ייגבו מנכסי הקופה; בחר העמית במתן הוראות לחברה המנהלת באמצעות מנהל תיקים, ישולמו מתוך דמי הניהול שגבתה החברה המנהלת, מלוא השכר והחזר ההוצאות שמחויב בהם העמית לפי הוראות ההסכם שנחתם בינו לבין מנהל התיקים כאמור בסעיף 13(ב)(3) לחוק הסדרת העיסוק;

(6)   הוצאה הנובעת מהשקעה בתעודת סל ובלבד שאם בחר העמית להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעות מנהל תיקים, מנפיק התעודה אינו צד קשור לחברה המנהלת או למנהל התיקים.

          (ב)  החברה המנהלת לא תגבה כל הוצאות או דמי ניהול מעבר לאמור בתקנת משנה (א).

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1140

(א) דמי הניהול וההוצאות שייגבו מנכסי הקופה יהיו אלה בלבד:

(1) עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים;

(2) דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמורת ניירות הערך (קסטודיאן), ובלבד שדמי השמירה או העמלה לא יעלה על דמי השמירה או העמלה הנגבים מקופות הגמל שאינן קופות גמל בניהול אישי, שבניהול החברה המנהלת;

(3) דמי ניהול ושכר נאמן בשל השקעה ביחידות בקרן ובקרן חוץ, ובלבד שמנהל הקרן שאם בחר העמית להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעות מנהל תיקים, מנהל הקרן או מנהל קרן החוץ אינו צד קשור לחברה המנהלת או למנהל התיקים;

(4) מסים החלים על הקופה, על נכסיה, על הכנסותיה ועל עסקאות שנעשו בנכסיה;

(5) דמי ניהול שישולמו לחברה המנהלת בשיעור שיפורט בהסכם, ואשר ייגבו מנכסי הקופה; על גבייתם של דמי הניהול כאמור ועל שיעורם החודשי המרבי יחולו הוראות תקנה 41ח(ב)(1) לתקנות מס הכנסה; בחר העמית במתן הוראות לחברה המנהלת באמצעות מנהל תיקים, ישולמו מתוך דמי הניהול שגבתה החברה המנהלת, מלוא השכר והחזר ההוצאות שמחויב בהם העמית לפי הוראות ההסכם שנחתם בינו לבין מנהל התיקים כאמור בסעיף 13(ב)(3) לחוק הסדרת העיסוק;

(6) הוצאה הנובעת מהשקעה בתעודת סל ובלבד שאם בחר העמית להשקיע את כספי קופת הגמל באמצעות מנהל תיקים, מנפיק התעודה אינו צד קשור לחברה המנהלת או למנהל התיקים.

איסור על קבלת אשראי, שעבוד נכסים, מתן ערבויות והלוואות לעמית

8.    חברה מנהלת לא תהיה רשאית, במסגרת השקעותיה לפי תקנות אלה, לקבל אשראי מכל סוג שהוא, לשעבד נכס מנכסיה, לערוב להתחייבויות מכל סוג שהוא ולתת הלוואות לעמיתיה.

חישוב שווי נכסי קופת הגמל

9.    על שערוך נכסי הקופה יחולו ההוראות החלות על שווי משוערך של נכסי קופות גמל לאותה מטרה, ואולם –

(1)  שוויים של נכסי הקופה, למעט האמור בפסקאות (2) ו-(3), יחושב לפי שווי שוק;

(2)  שווי של פיקדון יחושב לפי עלות מתואמת;

(3)  שווי של מוצר מובנה יחושב לפי ציטוט שיתקבל אחת לחודש לפחות מהמוסד הפיננסי האורז את המוצר המובנה או מהמנפיק של המוצר המובנה.

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1141

9. על שערוך נכסי הקופה יחולו ההוראות החלות על שווי משוערך של נכסי קופות גמל לאותה מטרה, ואולם שוויו של פיקדון יחושב לפי עלות מתואמת. ואולם –

(1) שוויים של נכסי הקופה, למעט האמור בפסקאות (2) ו-(3), יחושב לפי שווי שוק;

(2) שווי של פיקדון יחושב לפי עלות מתואמת;

(3) שווי של מוצר מובנה יחושב לפי ציטוט שיתקבל אחת לחודש לפחות מהמוסד הפיננסי האורז את המוצר המובנה או מהמנפיק של המוצר המובנה.

תחולתן של התקנות על מסלול השקעה אישי בקופת גמל מסלולית

10.  תקנות אלה יחולו גם על מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית שניתן לבצע בו השקעת כספים כאמור בתקנה 3, ויראו את המסלול האמור כאילו היה קופת גמל בניהול אישי (להלן – מסלול השקעה אישי).

העברת כספים בין קופות גמל שאחת מהן היא קופת גמל בניהול אישי

11.    (א)  על העברת כספים בין קופות גמל שאחת מהן היא קופת גמל בניהול אישי יחולו ההוראות המפורטות להלן, וכן כל הוראה אחרת החלה על העברת כספים בין קופות גמל ועל העברת כספים בין מסלול השקעה בקופת גמל, ככל שאינה סותרת הוראות אלה:

(1)   העברה מקופת גמל בניהול אישי לקופת גמל בניהול אישי אחרת תיעשה במזומנים או בנכסים, לפי בחירת העמית;

(2)   העברה מקופת גמל בניהול אישי לקופת גמל שאינה קופת גמל בניהול אישי, תיעשה במזומנים או בנכסים, לפי בחירת החברה המנהלת של קופת הגמל שאינה קופת גמל בניהול אישי;

(3)   העברה מקופת גמל שאינה קופת גמל בניהול אישי לקופת גמל בניהול אישי תיעשה במזומנים;

(4)   העברה ממסלול השקעה אישי בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופת גמל, תיעשה במזומנים או בנכסים, לפי בחירת החברה המנהלת של קופת הגמל המסלולית;

(5)   העברה ממסלול השקעה בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אישי באותה קופת גמל, תיעשה במזומנים.

          (ב)  בחר עמית או חברה מנהלת של קופת הגמל שאינה קופת גמל בניהול אישי, לפי תקנת משנה (א)(1), (2) או (4), לפי העניין, כי העברת הכספים תבוצע במזומנים, יחל פרק הזמן לביצוע העברת הכספים כאמור בתקנה 5(א) לתקנות ההעברה ובתקנה 33ב(ב) לתקנות מס הכנסה, בלי לגרוע מהוראות התקנות האמורות, ביום שבו סיים העמית בקופת הגמל בניהול אישי או מנהל התיקים מטעמו, להמיר את כל נכסי הקופה למזומנים.

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1141

11. (א) על העברת כספים בין קופות גמל שאחת מהן היא קופת גמל בניהול אישי יחולו ההוראות המפורטות להלן, וכן כל הוראה אחרת החלה על העברת כספים בין קופות גמל ועל העברת כספים בין מסלול השקעה בקופת גמל, ככל שאינה סותרת הוראות אלה:

(1) העברה מקופת גמל בניהול אישי לקופת גמל בניהול אישי אחרת תיעשה במזומנים או בנכסים, לפי בחירת העמית;

(2) העברה מקופת גמל בניהול אישי לקופת גמל שאינה קופת גמל בניהול אישי, תיעשה במזומנים או בנכסים, לפי בחירת החברה המנהלת של קופת הגמל שאינה קופת גמל בניהול אישי;

(3) העברה מקופת גמל שאינה קופת גמל בניהול אישי לקופת גמל בניהול אישי תיעשה במזומנים;

(4) העברה ממסלול השקעה אישי בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופת גמל, תיעשה במזומנים או בנכסים, לפי בחירת החברה המנהלת של קופת הגמל המסלולית;

(5) העברה ממסלול השקעה בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אישי באותה קופת גמל, תיעשה במזומנים.

(ב) בחר עמית או חברה מנהלת של קופת הגמל שאינה קופת גמל בניהול אישי, לפי תקנת משנה (א)(1), (2) או (4), לפי העניין, כי העברת הכספים תבוצע במזומנים, יחל פרק הזמן לביצוע העברת הכספים כאמור בתקנה 5(א) לתקנות ההעברה ובתקנה 33ב(ב) לתקנות מס הכנסה, בלי לגרוע מהוראות התקנות האמורות, ביום שבו סיים העמית בקופת הגמל בניהול אישי או מנהל התיקים מטעמו, להמיר את כל נכסי הקופה למזומנים.

רכישה ומכירה של ניירות ערך על ידי חברה מנהלת

12.  (א)  רכישה ומכירה של ניירות ערך ייעשו לפי הליך תחרותי שיתקיים אחת לשלוש שנים לפחות בין שמונה משתתפים לפחות הנותן לכל המשתתפים בהליך הזדמנות שווה לרכוש או למכור את ניירות הערך אם יציעו למבוטחים או לעמיתים של הקופה את התנאים המטיבים עמם ביותר.

          (ב)  בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), חברה מנהלת רשאית לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד קשור ובלבד שהעמלה שתשולם לצד קשור בשל רכישה או מכירה כאמור לא תעלה על העמלה שתשולם לזוכה בהליך התחרותי שאינו צד קשור.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), רכישה ומכירה של ניירות ערך יכול שייעשו באמצעות מי שבחר בו העמית לעניין זה, גם אם לא השתתף או השתתף ולא זכה בהליך התחרותי, ובלבד שהוצגו לפני העמית כל התנאים שלפיהם התקשרה החברה המנהלת עם הזוכים בהליך התחרותי כאמור.

מיום 1.7.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1274

החלפת תקנת משנה 12(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) החברה המנהלת אינה רשאית לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד קשור.

מיום 1.11.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7880 מיום 1.11.2017 עמ' 174

החלפת תקנה 12

הנוסח הקודם:

רכישה ומכירה של ניירות ערך על ידי החברה המנהלת

12. (א) רכישה ומכירה של ניירות ערך תיעשה לפי הליך תחרותי שיתקיים לפחות אחת לשלוש שנים בין ארבעה משתתפים לפחות הנותן לכל המשתתפים בהליך הזדמנות שווה לרכוש או למכור את ניירות הערך אם יציעו לו את התנאים המטיבים איתו ביותר.

(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), חברה מנהלת רשאית לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד קשור, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:

(1) העמלות בשל רכישות או מכירות כאמור לא יעלו על 20 אחוזים מסך כל העמלות ששולמו בשל כלל הרכישות והמכירות שביצעה החברה המנהלת במהלך השנה;

(2) העמלה שתשולם לצד הקשור בשל רכישה או מכירה כאמור לא תעלה על העמלה שתשולם לזוכה בהליך התחרותי, שאינו צד קשור, בשל עסקת רכישה או מכירה זהה או דומה.

איסור על תשלום עמלת הפצה

13.  לא תשולם עמלת הפצה ולא ישולמו דמי עמילות כאמור בסעיף 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, בעד קופת גמל בניהול אישי.

תחילה והוראת שעה

14.  (א)  תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

          (ב)  בתקופה שעד יום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010) יראו בתקנה 12 כאילו במקום תקנת משנה (ב) נאמר:

"(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), חברה מנהלת רשאית לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד קשור, ובלבד שהעמלות בשל רכישות או מכירות כאמור לא יעלו על 20 אחוזים מסך כל העמלות ששולמו בשל כלל הרכישות והמכירות שביצעה החברה המנהלת במהלך השנה.".

מיום 20.1.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6859 מיום 20.1.2010 עמ' 642

(ב) בתקופה שעד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) יום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010) יראו בתקנה 12 כאילו במקום תקנת משנה (ב) נאמר:

ג' בתשרי התש"ע (21 בספטמבר 2009)                              יובל שטייניץ

                                                                                                               שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6820 מיום 22.10.2009 עמ' 54.

תוקנו ק"ת תש"ע מס' 6859 מיום 20.1.2010 עמ' 642 – תק' תש"ע-2010.

ק"ת תש"ע מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1274 – תק' (מס' 2) תש"ע-2010; תחילתן ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"ב מס' 7125 מיום 7.6.2012 עמ' 1213 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן ביום 8.7.2012.

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1138 – תק' תשע"ז-2017; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תק' 9 לענין תחולה והוראת מעבר.

9. (א) תקנה 2(א)(1) ו-(ב) לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנה 2 לתקנות אלה יחולו לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל מיום התחילה, ואולם הסכום הכולל של כספים הרשומים על שמו של עמית בכל חשבונותיו בקרנות השתלמות שהן קופות גמל בניהול אישי לפי הוראות תקנה 2(א)(1) לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנה 2 לתקנות אלה, לא יעלה על הסכום האמור בתקנה 2(א)(1) כאמור, בניכוי הסכומים שרשומים על שמו של העמית בחשבונותיו כאמור ושהופקדו לפי תקנה 2(1) לתקנות העיקריות כנוסחה ערב יום התחילה.

 (ב) תקנה 2(א)(5) ו-(6) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה תחול לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל בניהול אישי מיום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015).

 (ג) תקנה 2(3) לתקנות העיקריות כנוסחה ערב יום התחילה תחול לגבי כספים שהופקדו לפי התקנה האמורה לפני יום התחילה, ואולם הסכום הכולל של כספים הרשומים על שמו של עמית בכל חשבונותיו בקופת גמל בניהול אישי לפי תקנה 2(ב) לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנה 2 לתקנות אלה, לא יעלה על הסכום האמור בתקנה 2(ב) לתקנות כאמור, בניכוי הסכומים שרשומים על שמו של העמית בחשבונותיו כאמור שהופקדו לפני יום התחילה, למעט סכומים שהופקדו לפני יום התחילה לפי תקנה 2(1) לתקנות העיקריות, כנוסחה ערב יום התחילה.

ק"ת תשע"ח מס' 7880 מיום 1.11.2017 עמ' 174 – תק' תשע"ח-2017; ר' תקנה 2 לענין הוראת מעבר.

2. תקנה 12(א) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, לא תחול על רכישה או מכירה של ניירות ערך שההליך התחרותי בעדם התקיים לפני יום פרסומן של תקנות אלה.