נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973

עבודה – שכר ושעות עבודה – הגנת השכר

תוכן ענינים

סעיף 1

שכר חדשי

Go

2

סעיף 2

שכר יומי

Go

2

סעיף 3

שכר שעה

Go

2

סעיף 4

שכר לתקופה אחרת או לפי כמות התוצרת

Go

2

סעיף 5

שכר קיבולת

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

2

סעיף 7

ביטול

Go

2

סעיף 8

השם

Go

2


 תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

שכר חדשי תק' תשל"ה-1975

1.       הסכומים הנקובים בסעיף 8(א) לחוק יוגדלו כלהלן:

(1)  בפסקה (1), במקום "400 לירות" יבוא "800 לירות";

(2)  בפסקה (2), במקום "50 לירות" יבוא "100 לירות";

(3)  בפסקה (3), במקום "30 לירות" יבוא "50 לירות";

(4)  בפסקה (4), במקום "40 לירות" יבוא "50 לירות";

(5)  בסיפה, במקום "900 לירות" יבוא "1800 לירות".

מיום 1.2.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3286 מיום 30.1.1975 עמ' 754

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

1. הסכומים הנקובים בסעיף 8(א) לחוק יוגדלו כלהלן:

(1) בפסקה (1), במקום "270 לירות" יבוא "400 לירות";

(2) בפסקה (3), במקום "25 לירות" יבוא "30 לירות";

(3) בפסקה (4), במקום "35 לירות" יבוא "40 לירות";

(4) בסיפה, במקום "700 לירות" יבוא "900 לירות".

שכר יומי תק' תשל"ה-1975

2.       הסכומים המפורטים להלן משכר העבודה היומי הנותר אחרי ניכוי מס הכנסה אינם ניתנים לעיקול, להעברה או לשעבוד:

(1)  לעובד – 32 לירות;

(2)  לבן הזוג שפרנסתו על העובד – 4 לירות נוספות;

(3)  לכל ילד שפרנסתו עליו – 2 לירות נוספות.

מיום 1.2.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3286 מיום 30.1.1975 עמ' 754

2. הסכומים המפורטים להלן משכר העבודה היומי הנותר אחרי ניכוי מס הכנסה אינם ניתנים לעיקול, להעברה או לשעבוד:

(1) לעובד – 16 לירות 32 לירות;

(2) לבן הזוג שפרנסתו על העובד – 2 לירות 4 לירות נוספות;

(3) לכל ילד שפרנסתו עליו – 1.50 לירות 2 לירות נוספות.

שכר שעה

3.       היה שכר העבודה משתלם על בסיס של שעה, יראו את סך כל השתכרותו של העובד אותו יום כשכר יומי.

שכר לתקופה אחרת או לפי כמות התוצרת

4.       (א)  היה שכר העבודה משתלם על בסיס של תקופה ארוכה מיום וקצרה מחודש, או לפי כמות התוצלאת, יראו את החלק היחסי של השכר לכל יום-עבודה כשכר יומי.

           (ב)  היה שכר העבודה משתלם על בסיס של תקופה ארוכה מחודש, יראו את החלק היחסי של שכר זה לכל חודש עבודה כשכר חדשי; נותר עודף של תקופה קצרה מחודש, יחולו עליו הוראות תקנת משנה (א).

שכר קיבולת

5.       היה שכר עבודה משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת, יחולו הוראות תקנות 2 עד 4, הכל לפי אורך הזמן של ביצוע העבודה.

תחילה

6.       תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

ביטול

7.       תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשכ"ג-1962 – בטלות.

השם

8.       לתקנות אלה ייקרא "תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973".

כ"ז באייר תשל"ג (29 במאי 1973)                              יוסף אלמוגי

                                                                                                        שר העבודה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ג מס' 3022 מיום 21.6.1973 עמ' 1517.

תוקנו ק"ת תשל"ה מס' 3286 מיום 30.1.1975 עמ' 754 – תק' תשל"ה-1975; תחילתן ביום 1.2.1975.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות