צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), תשל"ט-1979

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – שירות המדינה – משמעת

בטחון – שירות הביטחון הכללי – העסקה ועובדי השירות

תוכן ענינים

סעיף 1

תחולת הצו

Go

2

סעיף 2

תחולת הוראות החוק

Go

2

סעיף 3

תחולת התקנות

Go

6

סעיף 4

הוראות מעבר

Go

7


 צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), תשל"ט-1979*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 75א לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תחולת הצו

1.    (א)  צו זה יחול על עובדי שירות הבטחון הכללי (להלן – השירות), ועובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (להלן – המוסד), בכל מקרה שבו ראש השירות או ראש המוסד, לפי הענין, יחליט כי טעמים של סודיות או טעמים של משטר ומשמעת המיוחדים לשירות או למוסד מצדיקים תחולתו של צו זה באותו מקרה; במקרים אחרים יחולו על עובדי השירות ועל עובדי המוסד הוראות החוק.

           (ב)  החלטה לפי סעיף קטן (א) מטעמי סודיות טעונה אישורו של היועץ המשפטי לממשלה והחלטה כאמור מטעמי משטר ומשמעת טעונה אישורם של היועץ המשפטי לממשלה ושל נציב שירות המדינה.

           (ג)   במקרים שבהם יחול צו זה, יחולו הוראות החוק והתקנות לפיו כאילו תוקנו כאמור להלן.

תחולת הוראות החוק

2.    (א)  בסעיף 1 לחוק, בסופו יבוא:

"ראש יחידה" – לענין עובדי השירות – ראש השירות, ולענין עובדי המוסד – ראש המוסד;

(ב)  במקום סעיף 2 לחוק יבוא:

"בית דין למשמעת

2.     יוקם בית דין למשמעת, שתפקידו לשפוט את עובדי השירות ועובדי המוסד, על עבירות שהן עבירות משמעת של עובדי המדינה לפי חוק זה או לפי חוק אחר (להלן – בית הדין)."

(ג)   במקום סעיף 3 לחוק יבוא:

"חברי בית הדין

3.     (א)   שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש הממשלה, ימנה את חברי בית הדין לתקופה של חמש שנים מתוך שתי רשימות, והן –

(1)   רשימת הכשירים להתמנות שופטי בית משפט השלום שערך שר המשפטים (להלן – רשימת המשפטנים);

(2)   רשימה שערכו במשותף ראש השירות וראש המוסד (להלן – רשימת היחידות).

        (ב)   לא ייכלל אדם ברשימה אלא אם הוא עובד בשירות המדינה, גוף מבוקר או משרת בצה"ל, או זכאי לקיצבת פרישה מאחד הגופים האלה, לפי הענין, או מי שפרש מגוף כזה לאחר ששירת בו לפחות שבע שנים, ובלבד שבכל מקרה טרם מלאו לו שבעים שנה.

        (ג)    חבר בית הדין שתמה תקופת כהונתו, מותר לחזור ולמנותו בכפוף לסעיף קטן (ב).

        (ד)    חבר בית הדין שהחל לדון בענין פלוני תוך תקופת כהונתו, רשאי לסיימו גם לאחר שתמה תקופה זו."

(ד)  במקום סעיף 4 לחוק יבוא:

"אב בית הדין

4.     שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש הממשלה, ימנה אב בית הדין וממלא מקומו מתוך רשימת המשפטנים."

צו תש"ס-2000

(ד1) במקום סעיף 5 לחוק יבוא:

"פרסומים

5.     מינויים של אב בית הדין ושל ממלא מקומו יפורסמו ברשומות."

מיום 5.7.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6043 מיום 5.7.2000 עמ' 690

הוספת סעיף קטן 2(ד1)

(ה)  במקום סעיף 6 לחוק יבוא:

"הרכב צוותי בית הדין

6.     (א)   בית הדין ידון בצוותים של שלושה, שימנה אב בית הדין לענין פלוני; בכל צוות יהיה לפחות חבר אחד מרשימת המשפטנים וחבר אחד מרשימת היחידות.

        (ב)   אב בית הדין ימנה מתוך רשימת המשפטנים את היושב ראש לכל צוות; אם הוא עצמו נמנה על הצוות יהיה הוא היושב ראש."

(ו)   במקום סעיף 9 לחוק יבוא:

"הפסקת כהונה

9.     (א)   חדל חבר בית הדין להיות עובד המדינה, או עובד גוף מבוקר מחמת שהורשע בעבירה פלילית או משמעתית, או חדל לשרת בצה"ל מחמת שהורשע בעבירה פלילית, תיפסק כהונתו כחבר בית הדין.

        (ב)   חבר בית הדין שמלאו לו שבעים שנה תופסק כהונתו כחבר בית הדין, אולם רשאי הוא לסיים את הדיון בענין פלוני שהחל בו לפני הפסקת כהונתו.

        (ג)    חבר בית הדין שנתמנה לכהונתו בהיותו עובד מדינה, גוף מבוקר או משרת בצה"ל ופרש מהם שלא מחמת האמור בסעיף קטן (א) ושוב אינו ממלא אחר תנאי הכשירות האמורים בסעיף 3(ב), תופסק כהונתו, אולם יהיה רשאי לסיים את הדיון בענין פלוני שהחל בו לפני הפסקת כהונתו."

(ז)   בסעיף 10 לחוק, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) עבירות משמעת שסעיף קטן (א) אינו חל עליהן, יישפט עליהן חבר בית הדין שהוא עובד מדינה או גוף מבוקר לפני ועדת השירות, ולענין זה תבוא ועדת השירות במקומו של בית הדין למשמעת, ובלבד שאם נמנה חבר כזה על עובדי השירות או המוסד ימנה שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש הממשלה, הרכב מיוחד של שלושה מנהלים כלליים, להוציא מנהלו הכללי של המשרד שבו עובד הנאשם, שישפטו את חבר בית הדין."

(ח)  בסעיף 13 לחוק, במקום "בהתייעצות עם שר האוצר" יבוא "בהתייעצות עם ראש הממשלה".

(ט)  בסעיף 14 לחוק, במקום "או על ידי נציב השירות" יבוא "לאחר התייעצות עם ראש היחידה".

(י)   במקום סעיף 15 לחוק יבוא:

"חוקר

15.   שר המשפטים ימנה, לענין חוק זה, חוקרים שיפעלו לפי הוראות התובע; אם לא נתן התובע הוראות לחוקר, רשאי מגיש הקובלנה לתיתן."

(יא) בסעיף 19 לחוק –

(1)   במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב)  שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש הממשלה, ימנה את חברי ועדות המשמעת מתוך שתי רשימות, והן –

(1)   רשימה שערך שר המשפטים (להלן – רשימת שר המשפטים);

(2)   רשימה שערכו במשותף ראש השירות וראש המוסד (להלן – רשימת היחידות)."

(2)   אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג)  לא ייכלל אדם ברשימה אלא אם נתמלאו בו הוראות סעיף 3(ב)."

(3)   סעיף קטן (ג) יסומן (ד).

צו תש"ן-1990

(יב) בסעיף 20 לחוק –

(1)   בסעיף קטן (א), הסיפה המתחילה במלה "ויקבע" – תימחק;

(2)   במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב)  מתוך שלושת חברי הועדה יהיה לפחות חבר אחד מרשימת שר המשפטים, והוא יהיה יושב-ראש הועדה, וחבר אחד מרשימת היחידות ובלבד שלא יהיה יותר מחבר אחד נמנה עם עובדי המשרד שבו מועסק הנאשם".

מיום 14.1.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5241 מיום 14.1.1990 עמ' 258

החלפת סעיף קטן 2(יב)

הנוסח הקודם:

(יב) בסעיף 20 לחוק –

(1) בסעיף קטן (א), הסיפה המתחילה במלה "ואולם אם הגיש" – תימחק;

(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) מתוך שלושת חברי ועדה יהיו שניים מרשימת שר המשפטים ואחד מרשימת היחידות, ובלבד שלא יהיה יותר מחבר אחד נמנה על עובדי המשרד בו מועסק הנאשם."

(יג)  סעיף 21 לחוק לא יחול.

(יד) במקום סעיף 22 לחוק יבוא:

"הגשת תלונה

22.   ראש יחידה רשאי להגיש לועדת משמעת תלונה על עבירת משמעת שהיא בסמכותה, ועובד שהוגשה עליו תלונה כאמור חייב להתייצב לפני הועדה במועד ובמקום שנקבע."

(טו) במקום סעיף 26 לחוק יבוא:

"הודעה על החלטת הועדה

26.   העתק החלטת הועדה לפי סעיף 25 יימסר ליועץ המשפטי לממשלה ולראש היחידה לא יאוחר משבוע ימים לאחר שניתנה, ומי שנמסרה לו ההחלטה כאמור רשאי לדרוש שיימסר לו כל חומר הדיונים שקדמו להחלטה."

(טז) בסעיף 27 לחוק –

(1)   בפסקה (1), במקום "נציב השירות" יבוא "ליועץ המשפטי לממשלה";

(2)   בפסקה (3), במקום "נציב השירות" יבוא "היועץ המשפטי לממשלה ולראש היחידה".

(יז)  בסעיף 28(א) לחוק, במקום "נציב השירות" יבוא "היועץ המשפטי לממשלה".

(יח) בסעיף 31 לחוק, במקום "מנהל כללי" יבוא "ראש היחידה".

(יט) בסעיף 32 לחוק, במקום "נציב השירות" יבוא "ראש יחידה".

(כ)  במקום סעיף 37 לחוק יבוא:

"מינוי סניגור

37.   (א)   עובד השירות או המוסד רשאי להיות מיוצג בפני בית הדין על ידי עורך דין שימנה מתוך רשימת עורכי הדין שקיבלו אישור בלתי מסוייג להופיע בבתי דין צבאיים כאמור בסעיף 318(א) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955, או על ידי סניגור אחר שאושר לכך על ידי ראש היחידה.

        (ב)   ביקש העובד למנות לו סניגור שלא על מנת לקבל שכר, וראה אב בית הדין כי הדבר רצוי לשם עשיית משפט צדק, רשאי הוא למנות לעובד, בהסכמתו, סניגור מתוך הרשימה האמורה בסעיף קטן (א) או באישור ראש היחידה, סניגור אחר, וזאת לאחר קבלת הסכמתו של המועמד."

(כא)        (1)    סעיף קטן זה יחול רק כאשר הוחל הצו מטעמים של סודיות; אם הוחל הצו מטעמים אחרים יחולו סעיפים 41 ו-31ב לחוק כנוסחם אילולא צו זה;

(2)   במקום סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג) לסעיף 41 לחוק יבוא:

"סודיות הדיון

41.   (א)   בית הדין ידון בדלתיים סגורות.

        (ב)   בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית הדין להחליט, מנימוקים שיירשמו בהחלטתו, על עריכת הדיון בדלתיים פתוחות, כולו או חלק ממנו, אם שוכנע כי הדבר לא יפגע בבטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, או שלום הציבור.

        (ג)    על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי בית הדין להרשות לאדם או לסוגי בני אדם להיות נוכחים בשעת הדיון, כולו או מקצתו."

(3)   במקום סעיף 41ב לחוק יבוא –

"איסור פרסומים

41ב. (א)   לא יצלם אדם באולם בית הדין ולא יפרסם מה שצולם בו.

        (ב)   לא יפרסם אדם פרט כלשהו הקשור בנושא הדיון בפני בית הדין אלא בהיתר מפורש מבית הדין.

        (ג)    אין בהוראות אלו כדי לפגוע בסמכות לפרסם החלטת בית הדין על פי סעיף 42."

(כב)        בסעיף 42 לחוק, במקום "נציב השירות" יבוא "שר המשפטים" ולאחר המלים "הסכמת בית הדין" יבוא "ולאחר שהתייעץ עם ראש היחידה".

(כג) לאחר סעיף 43 לחוק יבוא:

"החלת הוראות על ערכאת ערעור

43א. הוראות סעיפים 37 ו-41 עד 42 יחולו על הדיון בערעור על החלטת בית הדין, בשינויים המחוייבים."

(כד) בסעיף 47 לחוק, בכל מקום שבו נאמר "נציב השירות" יבוא "השר".

(כה)        בסעיף 49 לחוק, בכל מקום שבו נאמר "נציב השירות" יבוא "השר".

(כו) בסעיף 50 לחוק –

(1)   במקום "נציב השירות" יבוא "ראש יחידה";

(2)   בסוף הסעיף יבוא:

"לענין סעיף זה, 'יחידה' – השירות או המוסד לפי הענין."

(כז) בסעיף 52 לחוק, במקום "נציב השירות" יבוא "השר".

(כח)        בסעיף 53 לחוק, במקום "נציב השירות" ייאמר "השר".

(כט)        בסעיף 55 לחוק, במקום "נציב השירות" יבוא "השר".

(ל)  בסעיף 64 לחוק, במקום "למנהל הכללי, לנציב השירות" יבוא "לראש יחידה".

(לא)        בסעיף 67 לחוק –

(1)   במקום "מנציב השירות" יבוא "מהיועץ המשפטי לממשלה";

(2)   במקום "ראה הנציב" יבוא "ראה היועץ המשפטי לממשלה";

(3)   במקום הסיפה המתחילה במלים "העובד רשאי" יבוא "העובד יהיה רשאי לפרסם הודעת היועץ המשפטי לממשלה ובלבד שהיועץ המשפטי לממשלה אישר את הפרסום וקבע את דרכיו".

(לב)        במקום סעיף 71 לחוק יבוא:

"שימוש ראש היחידה בסמכויות השר

71.   (א)   לראש היחידה יהיו הסמכויות שבידי בשר לפי סעיף 48, זולת אם הורה השר אחרת במקרה פלוני.

        (ב)   השר רשאי לאצול מסמכויותיו לפי סעיפים 49, 52, 53 ו-55 לראש יחידה".

(לג) במקום סעיף 73 לחוק יבוא:

"אצילת סמכויות

73.   (א)   היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול מסמכויותיו לפי סעיפים 28, 32, 56 ו-67 לפרקליט המדינה.

        (ב)   ראש יחידה רשאי לאצול מסמכותו לפי סעיף 50 לנושא משרה ביחידתו."

תחולת התקנות

3.    (א)  בתקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), תשכ"ד-1963 –

(1)   בתקנה 1, "המלים "משרד נציב השירות" – יימחקו;

(2)   בתקנה 49 במקום "מנהלו הכללי" ייאמר "ראש היחידה";

(3)   בתקנה 53, המלים "משרד נציב השירות" – יימחקו;

(4)   בתקנה 54, במקום הסיפה שלאחר המקף יבוא "ראש היחידה או בא-כוחו";

(5)   בתקנה 59, במקום הסיפה המתחילה במלים "על ידי המנהל הכללי" ייאמר "על ידי יושב ראש ועדת המשמעת";

(6)   בתקנה 62, במקום "הנציב" יבוא "היועץ המשפטי לממשלה";

(7)   בתקנה 71, במקום "ולנציב השירות" יבוא "ולראש היחידה";

(8)   בתקנה 79(ב), הסיפה המתחילה במלים "העתק מתשובתו" – תימחק;

(9)   בתקנה 80, במקום "לנציב" יבוא "ליועץ המשפטי לממשלה";

(10)  בתוספת, בראש טופס התובענה, המלים "נציב שירות המדינה או בא-כוחו" – יימחקו.

           (ב)  בתקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בוועדות המשמעת), תשכ"ד-1963 –

(1)   תקנה 4 לא תחול;

(2)   בתקנה 12 הסיפה המתחילה במלים "לנציג המשרד" – תימחק;

(3)   בתקנה 16(ב), במקום "נציב השירות" יבוא "אב בית הדין";

(4)   בתקנה 18, הסיפה המתחילה במלים "ולנציב השירות" – תימחק;

(5)   תקנה 19 לא תחול;

(6)   בתקנה 20, במקום הסיפה המתחילה במלים "נציב השירות" יבוא "שר המשפטים רשאי להתיר פרסומה של החלטת ועדת המשמעת בדרך שתיראה לו לאחר שנועץ בראש היחידה, ובלבד שלא יצויין שמו של הנשפט אלא בהסכמת ועדת המשמעת וראש היחידה";

(7)   בתוספת, ברשימת התפוצה, המלים "נציב השירות" ו"למשרד בו מועסק הנשפט" – יימחקו.

           (ג)   בתקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות ועדת משמעת ובית דין, תשכ"ד-1963 –

(1)   במקום תקנה 2 יבוא:

"ביצוע החלטת ועדת משמעת

2.     החלטת ועדת המשמעת תבוצע על ידי ראש היחידה."

(2)   במקום תקנה 3 יבוא:

"ביצוע החלטת בית הדין

3.     החלטת בית הדין, למעט החלטות לפי סעיף 34(10) לחוק, תבוצע על ידי ראש היחידה."

(3)   בתקנה 4, המלים "ולגבי עובד שפרש מן השירות" – יימחקו;

(4)   אחרי תקנה 4 יבוא:

"הודעה לנציב השירות

4א.   בית הדין או ועדת המשמעת, לפי הענין, ישלחו הודעה לנציב שירות המדינה בדבר אמצעי המשמעת שהוחלט לנקוט בהם נגד העובד."

           (ד)  בתקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות שופט בערעור לפי סעיף 43 לחוק), תשכ"ח-1968 –

(1)   במקום תקנה 2 יבוא:

"ביצוע בידי ראש היחידה

2.     החלטות שופט בערעור לפי סעיף 43 לחוק, למעט החלטות לפי סעיף 34(10) לחוק, יבוצעו בידי ראש היחידה."

(2)   במקום תקנה 3 יבוא:

"ביצוע בידי נציב השירות

3.     אמצעי משמעת כאמור בסעיף 34(10) לחוק שהחליט עליהם שופט בערעור לפי סעיף 43 לחוק יבוצעו בידי נציב השירות."

(3)   לאחר תקנה 3 יבוא:

"הודעה לנציב השירות

3א.   ראש היחידה ישלח לנציב השירות הודעה בדבר אמצעי המשמעת שהחליט שופט בערעור לנקוט בהם נגד העובד."

           (ה)  בתקנה 1 לתקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה), תשכ"ד-1963, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) הודעה על השתכרויות בתקופת השעיה, לכל חודש, תימסר בשני עתקים לראש היחידה באמצעות חשב היחידה, תוך חמישה ימים מתום החודש ועל פי טופס המקובל בשירות המדינה."

           (ו)   בתקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון), תשכ"ד-1963 –

(1)   בתקנה 6, במקום "פרקליט המדינה ונציב השירות" יבוא "למשיב";

(2)   בתקנה 16, במקום "נציב השירות" יבוא "אב בית הדין".

הוראות מעבר

4.    (א)  צו זה יחול גם על עבירות משמעת שנעברו לפני תחילתו והעובד לא הובא עליהם לדין משמעת על פי הדין שהיה נהוג אותה שעה.

           (ב)  צו זה לא יחול על עבירות משמעת שניתנה בהם החלטה סופית ערב תחילתו; הליכים תלויים ועומדים בעת תחילתו ימשיכו בהם כאילו צו זה לא ניתן.

כ"ג באב תשל"ט (16 באוגוסט 1979)                           מנחם בגין

                                                                                                      ראש הממשלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשל"ט מס' 4018 מיום 19.8.1979 עמ' 1750.

תוקן ק"ת תש"ן מס' 5241 מיום 14.1.1990 עמ' 258 – צו תש"ן-1990.

ק"ת תש"ס מס' 6043 מיום 5.7.2000 עמ' 690 – צו תש"ס-2000.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות