נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), תש"ע-2010

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים – רישיון

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – תקשורת סלולארית – טלפון נייד

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': הגשת בקשה והטיפול בה

Go

5

 

סימן א': מתכונת הבקשה

Go

5

סעיף 2

הגשת הבקשה ומסמכיה

Go

5

סעיף 3

הצהרה על עובדות ואימות מסמכים

Go

5

 

סימן ב': הטיפול בבקשה

Go

5

סעיף 4

בחינה ראשונית של הבקשה

Go

5

סעיף 5

תיקון או השלמת בקשה

Go

5

סעיף 6

פסילת בקשה

Go

5

סעיף 7

הגשת מידע ומסמכים ובחינת הבקשה

Go

6

סעיף 8

החלטת השר בדבר הענקת רישיון

Go

6

סעיף 8א

רישיון אחוד משולב

Go

6

 

פרק ג': תנאים למתן רישיון

Go

6

 

סימן א': כשירות, תנאים והגבלות

Go

6

סעיף 9

החזקה בעקיפין

Go

6

סעיף 10

תנאים מוקדמים

Go

6

סעיף 11

סייגים ותנאים למתן רישיון

Go

7

סעיף 13

הגבלות ותנאים

Go

7

 

סימן ב': יכולת, ידע וניסיון

Go

7

סעיף 15

שיקולי השר

Go

7

סעיף 16

ידע וניסיון

Go

8

סעיף 17

יכולת כלכלית

Go

8

סעיף 17א

תכנית עסקית

Go

8

סעיף 17ב

תשתית

Go

8

סעיף 17ג

תחילת מתן שירות

Go

8

סעיף 17ד

תשתית עצמאית לבעל רישיון כללי ייחודי

Go

8

 

סימן ג': ערובה

Go

8

סעיף 18

ערובה

Go

9

 

פרק ד': שונות

Go

9

סעיף 19

שמירת סודיות

Go

9

סעיף 20

קיום תנאים

Go

9

 

תוספת ראשונה

Go

9

 

פרק א': תמצית הבקשה

Go

10

 

פרק ב': מידע על אודות המבקש

Go

11

 

פרק ג': מידע על אודות הרשם והשירותים

Go

13

 

תוספת שניה

Go

14

 

תוספת שלישית

Go

14

תק' תשע"ה-2014


תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), תש"ע-2010*

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 298

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת כללי אחוד), תש"ע-2010

תק' תשע"ה-2014

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א2)(2), (ג) ו-(ד2) ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 298

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א2)(2), (ג) ו-(ד2) ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

הגדרות תק' תשע"ה-2014

1.    בתקנות אלה –

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 298

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"בעל הרישיון" – מי שקיבל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת לפי תקנות אלה;

"בעל עניין" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;

"בעל עניין מהותי" – מי שמחזיק בעשרה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד, או מי שהוא בעל השפעה ניכרת בו;

"בעל רישיון" – מי שקיבל רישיון כללי או מיוחד לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק;

"בעל רישיון כללי" – לרבות בעל רישיון כללי ייחודי;

"בעל רישיון לשידורים" – בעל רישיון לשידורי כבלים, או בעל רישיון לשידורי לוויין לי פרק ב' לחוק;

"בקשה" – בקשה לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת;

"הון עצמי" – הון, קרנות ועודפים, לפי העקרונות החשבונאים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים;

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה, דרך כלל או לעניין מסוים;

"השפעה ניכרת", "חברה", "חברה אם", "חברה בת", "חברות אחיות" – כהגדרתן בסעיף 6יב1 לחוק;

"השר" – שר התקשורת, לרבות מי שהוא אצל לו לעניין מתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת לפי תקנות אלה מסמכויותיו, כולן או מקצתן;

"חברה בעלת זיקה" – חברה אם, חברה בת, חברה אחות, חברה שהיא בעל עניין, חברה מסונפת, חברה קשורה, חברה קרובה או חברה שותפה;

"חברה מסונפת" – חברה אשר חברה אחרת היא בעלת עניין בה;

"חברה קשורה" – חברה אשר השקעותיה בחברה אחרת הן בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי שלה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה;

"חברות קרובות" – חברות אשר בעל השפעה ניכרת באחת הוא גם בעל עניין באחרת;

"חברות שותפות" – כל אחת מאלה:

(1) חברות אשר שתיהן בעלות השפעה ניכרת בחברה שלישית;

(2) חברות אשר שתיהן חברות קשורות של חברה שלישית;

(3) חברות אשר אחת מהן היא חברה קשורה לחברה שלישית והאחת בעלת השפעה ניכרת בה;

"מבקש" – מי שהגיש למנהל בקשה לפי תקנות אלה;

"מערכת בזק בין-לאומית" – מערכת של מיתקני בזק המותקנת בישראל, לרבות מתג בין-לאומי, נס"ר בין-לאומי ומישק לתשתית תמסורת בין-לאומית, המשמשת או המיועדת לשמש להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה אחרת או להיפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים במדינות שונות, ולמעט ציוד קצה;

"מערכת רט"ן (רדיו טלפון נייד)" – מערכת של מיתקני אלחוט הבנויה בשיטה התאית ומיתקנים אחרים, שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד לציבור, לקבות מרכזות רדיו טלפון נייד, מוקדי רדיו תאיים ועורקי תמסורת אלחוטיים או כבלים המקשרים בין מוקדי רדיו תאיים, בין מוקד רדיו תאי למרכזת רדיו טלפון נייד או בין מרכזת רדיו טלפון נייד לרשות בזק ציבורית אחרת;

"מב"ל (מפעיל בין-לאומי)" – בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים;

"מפ"א (מפעיל פנים-ארצי)" – מי שקיבל רישיון מפ"א;

"מפעיל רט"ן" – בעל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן;

"מרכזת" – מיתקן בזק שנמצאים ומופעלים בו אמצעי מיתוג, ניתוב ותמסורת, המאפשרים יצירת קשר בין יחידות ציוד קצה שונות המחוברות או קשורות אליו, והעברת מסרי בזק ביניהן, לרבות מיתקני בקרה וניטור ומיתקנים אחרים המאפשרים מתן שירותי בזק שונים למנויים של בעל הרישיון או למנויים של בעל רישיון אחר;

"מתג בין-לאומי" – מיתקן בזק שבו נמצאים ומופעלים אמצעי מיתוג, ניתוב ותמסורת, המיועד להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה אחרת, או להיפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים במדינות שונות;

"נושא משרה" – מי שמכהן כדירקטור, כמנהל כללי, כמנהל עסקים ראשי, כמשנה למנהל הכללי, כסגן המנהל הכללי, או כממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי של חברה;

"נס"ר בין-לאומי" – מישק שאליו מחוברת מצד אחד אחד מערכת בין-לאומית ומצד שני רשת בזק ציבורית אחרת;

"רישיון מפ"א" – רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים;

"רשת בזק ציבורית" – מערכת של מיתקני בזק, המשמשת או המיועדת לשמש לאספקת שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץ או לפחות באזור שירות, הכוללת ציוד מיתוג וניתוב, ציוד תמסורת, ורשת גישה לרבות מערכת רט"ן ומערכת בזק בין-לאומית, ולמעט ציוד קצה;

"שירות בזק בין-לאומי" – שירות בזק הניתן לציבור באמצעות מערכת בזק בין-לאומית של מב"ל;

"שירות טלפון בסיסי" – העברה ממותגת או מנותבת דו-מגמית (Full Duplex), לרבות באמצעות מודם, של דיבור או של מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות מקסימילה;

"שירות טלפוניה" – שירות טלפון בסיסי ושירותים נלווים לשירות זה;

"שירות תמסורת" – ביצוע תמסורת למען הזולת;

"שירות תקשורת נתונים" – ביצוע תקשורת נתונים למען הזולת;

"שירותי בזק פנים-ארציים נייחים" – שירות תשתית, שירות תמסורת, שירות תקשורת נתונים ושירות טלפוניה נייחים;

"שירות רט"ן (רדיו טלפון נייד)" – שירות בזק הניתן לציבור באמצעות מערכת רט"ן של מפעיל רט"ן;

"שירות תשתית" – מתן אפשרות שימוש ברשת בזק ציבורית לבעל רישיון אחר או לבעל רישיון לשידורים, לשם ביצוע פעולות בזק, לרבות ביצוע שידורים, ולשם מתן שירותי בזק על ידם;

"תמסורת" – העברת אותות אלקטרומגנטיים, לרבות אותות אופטיים, או רצף סיביות בין מיתקני בזק של בעלי רישיון, לרבות בעל רישיון לשידורים, למעט ציוד קצה;

"תקשורת נתונים" – העברת מידע ותוכנה, למעט דיבור, בין יחידות ציוד קצה, לרבות מחשבים; לעניין זה –

"מידע" – נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר;

"מחשב" – מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים;

"תוכנה" – קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב, המסוגלת לגרום לתפקוד של מחשב או לביצוע פעולה על ידי מחשב.

          "בעל הרישיון" – מי שקיבל רישיון אחוד לפי תקנות אלה;

          "בעל עניין" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;

          "בעל רישיון תקשורת" – מי שקיבל רישיון כללי, או רישיון מיוחד, או היתר כללי לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק;

          "בקשה" – בקשה לקבלת רישיון אחוד לפי תקנות אלה;

          "הון עצמי" – הון, קרנות ועודפים, לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים;

          "המנהל" – המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה, דרך כלל או לעניין מסוים;

          "הרשת" – מערכת של מיתקני בזק המותקנת בישראל, המשמשת או המיועדת לשמש את בעל הרישיון למתן שירותי בעל הרישיון, למעט ציוד קצה;

          "השפעה ניכרת", "חברה", "חברה אם" – כהגדרתן בסעיף 6יב1 לחוק;

          "השר" – שר התקשורת, או מי שהוא אצל לו מסמכויותיו, כולן או מקצתן לעניין מתן רישיון אחוד לפי תקנות אלה;

          "חברה בעלת זיקה" – חברה שבעל הרישיון הוא בעל עניין בה, חברה שהיא בעלת עניין בבעל הרישיון, או חברה שבעל עניין בה הוא בעל עניין בבעל הרישיון;

          "מבקש" – מי שהגיש למנהל בקשה לפי תקנות אלה;

          "מחשב" – מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, ובכלל זה ציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים;

          "מידע" – נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר;

          "מנוי" – מי שקשור בהסכם התקשרות עם בעל הרישיון לשם קבלת שירותיו כמשתמש קצה;

          "מערכת בזק בין-לאומית" – מערכת של מיתקני בזק המותקנת בישראל, לרבות מתג בין-לאומי, המשמשת או המיועדת לשמש להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה אחרת או להיפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים במדינות שונות, ולמעט ציוד קצה;

          "מפעיל רט"ן" – בעל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן;

          "מתג" – מיתקן בזק שנמצאים ומופעלים בו אמצעי מיתוג, ניתוב ותמסורת, המאפשרים יצירת קשר בין יחידות ציוד קצה שונות המחוברות או הקשורות אליו, והעברת מסרי בזק ביניהן, לרבות מיתקני בקרה וניטור ומיתקנים אחרים המאפשרים מתן שירותי בזק שונים למנויים של בעל הרישיון או למנויים של בעל רישיון תקשורת אחר;

          "נושא משרה" – מי שמכהן כדירקטור, כמנהל כללי, כמנהל עסקים ראשי, כמשנה למנהל הכללי, כסגן המנהל הכללי, או כממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי של חברה, וכן כל בעל תפקיד מקביל בתאגיד אחר;

          "נס"ר בין-לאומי" – מישק שאליו מחוברת מצד אחד מערכת בין-לאומית ומצד שני רשת בזק ציבורית אחרת;

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

          "רישיון אחוד" – רישיון כללי שהוא אחד מאלה או רישיון המאחד כמה מהם:

תק' תשע"ט-2018

(1)   רישיון כללי ייחודי ובכלל זה רישיון כללי ייחודי (תשתית);

(2)   רישיון כללי רדיו טלפון נייד ברשת אחרת;

(3)   רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים.

מיום 5.2.2015

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

החלפת הגדרת "רישיון אחוד"

הנוסח הקודם:

"רישיון אחוד" – רישיון כללי שניתן לפי תקנות אלה;

 

מיום 3.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1441

(1) רישיון כללי ייחודי ובכלל זה רישיון כללי ייחודי (תשתית);

          "רישיון אחוד משולב" – רישיון אחוד המשלב בתוכו רישיון לפי סעיף 5 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972;

          "רישיון מפ"א כללי" – רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, למעט מי שקיבל רישיון לפי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי), התשס"ד-2004;

תק' תשע"ט-2018

          "רישיון כללי ייחודי (תשתית)" – רישיון כללי ייחודי למתן שירותים הניתנים לבעל רישיון תקשורת ולבעל רישיון לשידורים בלבד;

מיום 3.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1441

הוספת הגדרת "רישיון כללי ייחודי (תשתית)"

          "רישיון רט"ן" – רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן), למעט רישיון אחוד או רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, כהגדרתו בחוק;

          "שירות בזק בין-לאומי" – שירות טלפון בין-לאומי, שירות תקשורת נתונים בין-לאומי ושירות תמסורת בין-לאומי;

          "שירות טלפון בסיסי" – העברה ממותגת או מנותבת דו-מגמתית (Full Duplex), לרבות באמצעות מודם, של דיבור או של מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות פקסימילה;

          "שירות טלפוניה" – שירות טלפון בסיסי ושירותים נלווים לשירות זה;

          "שירות רט"ן (רדיו טלפון נייד)" – שירות בזק הניתן לציבור באמצעות מערכת רט"ן של בעל הרישיון נותן השירותים או של בעל רישיון תקשורת אחר;

          "שירות תמסורת" – ביצוע תמסורת למען הזולת;

          "שירות תמסורת בין-לאומי" – ביצוע תמסורת למען הזולת בין מיתקן בזק המצוי בישראל לבין מיתקני בזק המצויים במדינות שונות;

          "שירות תקשורת נתונים" – ביצוע תקשורת נתונים למען הזולת;

          "שירות תקשורת נתונים בין-לאומי" – ביצוע תקשורת נתונים למען הזולת באמצעות מערכת בזק בין-לאומית;

          "תמסורת" – העברת אותות אלקטרומגנטיים, לרבות אותות אופטיים, או רצף סיביות בין מיתקני בזק של בעלי רישיון תקשורת, לרבות בעל רישיון לשידורים, למעט ציוד קצה;

          "תמסורת בין-לאומית" – העברת אותות אלקטרומגנטיים או רצף סיביות בין מיתקני בזק של בעל רישיון תקשורת למיתקן בזק של ספק זר של שירותי תקשורת, למעט ציוד קצה;

          "תקשורת נתונים" – העברת מידע ותוכנה, למעט דיבור, בין יחידות ציוד קצה, לרבות מחשבים;

          "תוכנה" – קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב, המסוגלת לגרום לתפקוד של מחשב או לביצוע פעולה בידי מחשב;

          "תשתית תמסורת בין-לאומית" – מערכת של מיתקני בזק, הכוללת עורקי תמסורת אלחוטיים או כבליים, תת-ימיים, יבשתיים או באמצעות לווין, המשמשת או המיועדת לשמש לביצוע תמסורת בין-לאומית.

פרק ב': הגשת בקשה והטיפול בה

סימן א': מתכונת הבקשה

הגשת הבקשה ומסמכיה

2.    (א)  בקשה תוגש לשר באמצעות המנהל, כשהיא ערוכה לפי סדר העניינים והסעיפים הנכללים בהוראות המפורטות לעניין הבקשה שבתוספת הראשונה (להלן – הנוהל).

          (ב)  מבקש יפרט בבקשתו, באופן מלא ומדויק, את המידע הנדרש בנוהל, ויצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בנוהל.

תק' תשע"ה-2014

          (ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי השר לפטור מבקש ממסירת מידע הנדרש בנוהל, כולו או חלקו, אם ראה כי למבקש הועברה כלל פעילותו של בעל הרישיון, לרבות נכסי הרישיון, וכי בכוונת המבקש לפעול להעברת עיקר עובדי בעל הרישיון אל המבקש, ובלבד שהמבקש יפרט בבקשתו את המדיע הנדרש לפי סעיפים 1(1) ו-(3) ו-2 בפרק א' בנוהל, וסעיפים 3 עד 9 בפרק ב' בנוהל, ויצרף לבקשתו את המסמכים הנדרשים לפי הסעיפים האמורים; לעניין זה, "נכסי הרישיון" – הנכסים הדרושים להבטחת המשך אספקתם של השירותים לפי הרישיון האחוד, בהיקף ובמתכונת שבהם ניתנו השירותים ערב הגשת הבקשה.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 300

(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי השר לפטור מבקש ממסירת מידע הנדרש בנוהל, כולו או חלקו, אם ראה כי למבקש הועברה כלל פעילותו של בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת בתחום אספקת שירותי רט"ן בעל הרישיון, לרבות נכסי הרישיון, וכי בכוונת המבקש לפעול להעברת עיקר עובדי בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת בתחום האמור בעל הרישיון אל המבקש, ובלבד שהמבקש יפרט בבקשתו את המדיע הנדרש לפי סעיפים 1(1) ו-(3) ו-2 בפרק א' בנוהל, וסעיפים 3 עד 9(א) 9 בפרק ב' בנוהל, ויצרף לבקשתו את המסמכים הנדרשים לפי הסעיפים האמורים; לעניין זה, "נכסי הרישיון" – הנכסים הדרושים להבטחת המשך אספקתם של שירותי הרט"ן על פי רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת השירותים לפי הרישיון האחוד, בהיקף ובמתכונת שבהם ניתנו השירותים ערב הגשת הבקשה.

הצהרה על עובדות ואימות מסמכים

3.    (א)  בקשה תיחתם ביד מי שהמבקש הסמיכו לחתום עליה בשמו, ויצורף לה אישור של עורך דין בדבר סמכות החותם לחתום בשם המבקש.

          (ב)  הבקשה תיתמך בתצהיר, לאימות העובדות הכלולות בה או במסמכים המצורפים אליה; על עובדות שהן בתחום ידיעתו האישית של המצהיר, יצהיר שהן נכונות, ועל עובדות אחרות יצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.

          (ג)   כל מסמך שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת ביד עורך דין כמתאים למקור.

סימן ב': הטיפול בבקשה

בחינה ראשונית של הבקשה

4.    (א)  המנהל יבחן את מסמכי הבקשה ויודיע למבקש, בכתב, בתוך 90 ימים ממועד הגשתה, על אחת מאלה:

(1)   הבקשה הוגשה כנדרש לפי תקנות אלה, נמסרו המידע והמסמכים הנחוצים לבחינת הבקשה ועל כן היא תקינה (להלן – בקשה תקינה);

תק' תשע"ה-2014

(2)   יש לערוך בבקשה שינויים או להמציא מידע ומסמכים נוספים, שיפורטו בהודעת המנהל.

          (ב)  המנהל רשאי להאריך למבקש מסוים את המועד כאמור בתקנת משנה (א), מטעמים שיירשמו, לתקופה נוספת של 60 ימים.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 300

(2) יש לערוך בבקשה שינויים או להמציא מידע ומסמכים נוספים, שיפורטו בהודעת המנהל, לרבות תכנית הנדסית כאמור בתקנה 14(ב).

תיקון או השלמת בקשה

5.    (א)  מבקש ימלא אחר דרישות ההודעה כאמור בתקנה 4(א)(2) ויגיש למנהל בקשה מתוקנת או מידע משלים, לפי העניין.

          (ב)  תקנה 4(א) תחול גם על בקשה שתוקנה או הושלמה לפי תקנת משנה (א).

          (ג)   מבקש ידווח למנהל לאלתר על כל שינוי בנתוני בקשתו, לרבות שינוי בהחזקות בעלי עניין בו.

פסילת בקשה

6.    (א)  לא נענה מבקש לנדרש בהודעת המנהל לפי תקנה 4(א)(2) בתוך 60 ימים מיום שהומצאה לו, רשאי המנהל לפסול את הבקשה; המנהל יודיע למבקש כי הבקשה לא תישקל בשל פסילתה.

          (ב)  על פסילת הבקשה רשאי המבקש לערור לפני השר, בתוך 20 ימים מיום שהומצאה למבקש הודעת המנהל כאמור בתקנת משנה (א).

          (ג)   השר יחליט בערר בתוך 30 ימים מיום הגשתו, ואולם רשאי הוא, מטעמים שיירשמו, להאריך אץ מןעד מתן החלטתו כאמור ב-30 ימים נוספים.

הגשת מידע ומסמכים ובחינת הבקשה תק' תשע"ה-2014

7.    (א)  מבקש יגיש למנהל, בכל עת שיידרש לכך, כל מידע או מסמך, לרבות בדבר בעל עניין או נושא משרה במבקש, או בדבר נושא משרה בבעל עניין במבקש, הדרושים, לדעת המנהל, לשם בחינת בקשתו.

          (ב)  הבקשה תיבחן בידי המנהל לעניין עמידתה בתנאים למתן רישיון לפי פרק ג'; המנהל יביא לפני השר את ממצאיו.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 300

החלפת תקנת משנה 7(א)

הנוסח הקודם:

(א) מבקש יגיש למנהל, בכל עת שיידרש לכך, כל מידע או מסמך, לרבות בדבר בעל עניין במבקש, או בדבר נושא משרה בו או נושא משרה בבעל עניין בו, הדרושים, לדעת המנהל, לשם בחינת בקשתו.

החלטת השר בדבר הענקת רישיון

8.    (א)  ראה השר כי המבקש עומד בתנאים המפורטים בפרק ג', רשאי הוא להעניק למבקש רישיון לשירותים המבוקשים, כולם או חלקם, ולקבוע בו תנאים, לרבות בכל הנוגע לעניינים האמורים בפרק ג', וכן רשאי השר, תוך מתן נימוקים, לדחות את הבקשה.

          (ב)  החלטת השר כאמור בתקנת משנה (א) תינתן למבקש בתוך 90 ימים מיום הודעת המנהל על הגשת בקשה תקינה; השר רשאי, מטעמים שיירשמו, להאריך את מועד מתן החלטתו כאמור לתקופה נוספת של 90 ימים.

רישיון אחוד משולב תק' תשע"ה-2014

8א.     רישיון אחוד משולב יכול שיוענק בדרך של מכרז.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 301

הוספת תקנה 8א

פרק ג': תנאים למתן רישיון

סימן א': כשירות, תנאים והגבלות

החזקה בעקיפין תק' תשע"ה-2014

9.    שיעור החזקה בעקיפין יחושב לפי המפורט להלן:

תק' תשע"ה-2014

(1)  לבעל שליטה בחברה תיוחס החזקת אמצעי השליטה בחברה במלואה, אף אם אינו מחזיק במלוא אמצעי השליטה בחברה;

תק' תשע"ה-2014

(2)  לבעל עניין שאינו בעל שליטה בחברה, תיוחס החזקת אמצעי השליטה באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של בעל העניין בחברה ותחושב כמכפלת שיעור החזקת בעל העניין באמצעי השליטה בכל אחת מהחברות שבאמצעותן מחזיק בעל העניין בחברה.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 301

9. שיעור החזקה בעקיפין לעניין סימן זה, לעניין תקנות 16 ו-17 ולעניין הוראות התוספת הראשונה, יחושב לפי המפורט להלן:

(1) לבעל שליטה בחברה תיוחס במלואה החזקת אמצעי השליטה המוחזקים בידי החברה החזקת אמצעי השליטה בחברה במלואה, אף אם אינו מחזיק במלוא אמצעי השליטה בחברה;

(2) לבעל עניין שאינו בעל שליטה בחברה, תיוחס החזקת אמצעי השליטה המוחזקים בידי החברה, באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של בעל העניין בחברה באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של בעל העניין בחברה ותחושב כמכפלת שיעור החזקת בעל העניין באמצעי השליטה בכל אחת מהחברות שבאמצעותן מחזיק בעל העניין בחברה.

תנאים מוקדמים

10.  (א)  רשאי להגיש בקשה מי שהתקיימו בו כל אלה:

תק' תשע"ה-2014

(1)   הוא חברה שהתאגדה כדין בישראל ומכרז עסקיה בישראל;

תק' תש"ף-2020

(2)   התקיים בו אחד מאלה:

(א)   עשרים אחוזים לפחות מכל אחד מאמצעי השליטה במבקש מוחזקים במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או בידי חברה שמי ששולט בה הוא אזרח ישראל ותושב בה; ואולם רשאי השר להתיר למבקש שבעל רישיון כללי שולט בו, להגיש בקשה אף אם לא מתקיים בו האמור בפסקה זו;

(ב)   ניתנה לו הוראה לפי סעיף 13 לחוק לבקשת שירות הביטחון הכללי, ושירות הביטחון הכללי אישר שהיא כוללת דרישות חלופיות לדרישה האמורה בפסקת משנה (א);

(3)   המנהל הכללי ורוב הדירקטורים במבקש הם אזרחי ישראל ותושבים בה.

          (ב)  לא יהיה בעל השפעה ניכרת במבקש ולא ישמש כנושא משרה בו מי שהורשע בעבירה שלפי מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המנהל, לשמש נושא משרה בו.

          (ג)   לא יהיה בעל השפעה ניכרת במבקש ולא ישמש כנושא משרה בו, אלא אם כן נתן את הסכמתו בכתב ולפיה יהא מנהל רשאי, בכל עת ולפי דרישתו, לקבל פרטים מן המרשם הפלילי על אודותיו, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

          (ד)  בתקנה זו –

          "אזרח ישראל" – כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב-1952;

          "תושב" – כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 301

(א) רשאי להגיש בקשה מי שהתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא חברה שהתאגדה כדין בישראל ומכרז עסקיה בישראל, שהתאגדותה נועדה לצורך קבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת; ואולם רשאי השר לפטור מבקש, שהוא בעל רישיון מיוחד או שהוא פועל מכוח היתר כללי, אך אינו בעל רישיון כללי, מדרישת ההתאגדות שנועדה לצורך קבלת רישיון;

(2) עשרים אחוזים לפחות מכל אחד מאמצעי השליטה במבקש מוחזקים במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או בידי חברה שמי ששולט בה הוא אזרח ישראל ותושב בה; השר רשאי להתיר למבקש אשר בעל רישיון כללי שולט בו, להגיש בקשה אף אם לא מתקיימים בו התנאים האמורים;

(2) עשרים אחוזים לפחות מכל אחד מאמצעי השליטה במבקש מוחזקים במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או בידי חברה שמי ששולט בה הוא אזרח ישראל ותושב בה; ואולם רשאי השר להתיר למבקש שבעל רישיון כללי שולט בו, להגיש בקשה אף אם לא מתקיים בו האמור בפסקה זאת;

(3) המנהל הכללי ורוב הדירקטורים במבקש הם אזרחי ישראל ותושבים בה.

 

מיום 8.7.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף 8646 מיום 8.7.2020 עמ' 1768

החלפת פסקה 10(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) עשרים אחוזים לפחות מכל אחד מאמצעי השליטה במבקש מוחזקים במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או בידי חברה שמי ששולט בה הוא אזרח ישראל ותושב בה; ואולם רשאי השר להתיר למבקש שבעל רישיון כללי שולט בו, להגיש בקשה אף אם לא מתקיים בו האמור בפסקה זאת;

סייגים ותנאים למתן רישיון

11.  (א)  בתקנה זו, "מגזר פעילות" – תחום של שירותים ובהם שירות תמסורת, שירות תקשורת נתונים, שירות טלפוניה, שירות רט"ן, שירות בזק בין-לאומי, שירות גישה לאינטרנט, שירות שידורים רב-ערוציים למנויים וכיוצא באלה, הניתנים בכל הארץ או בחלק ממנה, לרבות חלק מובחן מתחום של שירותים.

תק' תשע"ה-2014 תק' תשע"ט-2018

          (א1) לא יינתן רישיון אחוד למבקש אשר שניים או יותר מבעלי השפעה ניכרת בו הם בעלי רישיון תקשורת באותו מגזר פעילות או בעלי רישיון לשידורים, או שמי מהם הוא חברת אם של בעל רישיון תקשורת כאמור, ולעניין רישיון כללי ייחודי (תשתית) – אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון לא יפגע בתחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות או בטובת הציבור.

תק' תשע"ה-2014 תק' תשע"ט-2018

          (ב)  לא יינתן רישיון אחוד למבקש שהוא בעל רישיון אחוד, למבקש שבעל רישיון אחוד הוא בעל עניין בו, למבקש שהוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד, או למבקש שבעל עניין בו הוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד, אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון יקדם את התחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות או שהוא לטובת הציבור, ולעניין רישיון כללי ייחודי (תשתית) – אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון לא יפגע בתחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות או בטובת הציבור.

תק' תשע"ה-2014

          (ב1) תקנת משנה (ב) לא תחול על חברה בעלת זיקה לבעל רישיון אחוד שהיתה בעלת רישיון כדין לפי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי), התשס"ד-2004, או תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ד-2004, או תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), התשע"א-2010, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) (תיקון), התשע"ה-2014, ורישיונה תוקן לרישיון אחוד, עד למועד שיורה השר; השר רשאי לפטור חברה כאמור מתקנת משנה (ב) אם שוכנע, על סמך בקשה בכתב, כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

תק' תשע"ה-2014

          (ג)   לא יינתן רישיון אחוד לבעל רישיון מפ"א כללי ולבעל רישיון רט"ן.

תק' תשע"ט-2018 תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

          (ד)  בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ג), לא יינתן רישיון כללי ייחודי (תשתית) למבקש שמתקיים בו אחד מאלה, אלא אם כן שוכנע השר, לפי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון לא יפגע בתחרות בתחום הבזק או במגזר הפעילות או בטובת הציבור:

(1)   בעל עניין במבקש הוא בעל רישיון מפ"א כללי או חברה בעלת זיקה לבעל רישיון מפ"א כללי;

(2)   נושא משרה במבקש הוא נושא משרה בבעל רישיון מפ"א כללי, או בחברה בעלת זיקה לבעל רישיון מפ"א כללי.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 301

(א1) לא יינתן רישיון אחוד למבקש אשר שניים או יותר מבעלי השפעה ניכרת בו הם בעלי רישיון תקשורת באותו מגזר פעילות או בעלי רישיון לשידורים, או שמי מהם הוא חברת אם של בעל רישיון תקשורת כאמור.

(ב) לא יינתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת אחוד למבקש שהוא בעל רישיון אחוד, למבקש שבעל רישיון אחוד הוא בעל עניין בו, למבקש שהוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד, או למבקש שבעל עניין בו הוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד, אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון יקדם את התחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות או שהוא לטובת הציבור, במקרים המפורטים להלן:

(1) המבקש הוא בעל עניין בבעל רישין רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, בעל עניין מהותי במבקש הוא בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת או שבעל עניין מהותי במבקש הוא בעל עניין בבעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת;

(2) שניים או יותר מבעלי השפעה ניכרת במבקש הם בעלי רישיון באותו מגזר פעילות או בעלי רישיון לשידורים, או שמי מהם מהווה חברה אם של בעל רישיון כאמור.

(ב1) תקנת משנה (ב) לא תחול על חברה בעלת זיקה לבעל רישיון אחוד שהיתה בעלת רישיון כדין לפי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי), התשס"ד-2004, או תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ד-2004, או תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), התשע"א-2010, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) (תיקון), התשע"ה-2014, ורישיונה תוקן לרישיון אחוד, עד למועד שיורה השר; השר רשאי לפטור חברה כאמור מתקנת משנה (ב) אם שוכנע, על סמך בקשה בכתב, כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

(ג) לא יינתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת למבקש שהוא מפ"א או מפעיל רט"ן.

(ג) לא יינתן רישיון אחוד לבעל רישיון מפ"א כללי ולבעל רישיון רט"ן.

 

מיום 3.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1441

(א1) לא יינתן רישיון אחוד למבקש אשר שניים או יותר מבעלי השפעה ניכרת בו הם בעלי רישיון תקשורת באותו מגזר פעילות או בעלי רישיון לשידורים, או שמי מהם הוא חברת אם של בעל רישיון תקשורת כאמור, ולעניין רישיון כללי ייחודי (תשתית) – אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון לא יפגע בתחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות או בטובת הציבור.

(ב) לא יינתן רישיון אחוד למבקש שהוא בעל רישיון אחוד, למבקש שבעל רישיון אחוד הוא בעל עניין בו, למבקש שהוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד, או למבקש שבעל עניין בו הוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד, אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון יקדם את התחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות או שהוא לטובת הציבור, ולעניין רישיון כללי ייחודי (תשתית) – אלא אם כן שוכנע השר, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון לא יפגע בתחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות או בטובת הציבור.

(ב1) תקנת משנה (ב) לא תחול על חברה בעלת זיקה לבעל רישיון אחוד שהיתה בעלת רישיון כדין לפי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי), התשס"ד-2004, או תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ד-2004, או תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), התשע"א-2010, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) (תיקון), התשע"ה-2014, ורישיונה תוקן לרישיון אחוד, עד למועד שיורה השר; השר רשאי לפטור חברה כאמור מתקנת משנה (ב) אם שוכנע, על סמך בקשה בכתב, כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

(ג) לא יינתן רישיון אחוד לבעל רישיון מפ"א כללי ולבעל רישיון רט"ן.

(ד) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ג), לא יינתן רישיון כללי ייחודי (תשתית) למבקש שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) בעל עניין במבקש הוא בעל רישיון מפ"א כללי או חברה בעלת זיקה לבעל רישיון מפ"א כללי;

(2) נושא משרה במבקש הוא נושא משרה בבעל רישיון מפ"א כללי, או בחברה בעלת זיקה לבעל רישיון מפ"א כללי.

 

מיום 31.1.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9128 מיום 31.1.2021 עמ' 1762

(ד) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ג), לא יינתן רישיון כללי ייחודי (תשתית) למבקש שמתקיים בו אחד מאלה, אלא אם כן שוכנע השר, לפי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון לא יפגע בתחרות בתחום הבזק או במגזר הפעילות או בטובת הציבור:

תק' תשע"ה-2014

12.  (בוטלה).

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 302

ביטול תקנה 12

הנוסח הקודם:

מגבלות לעניין גוף קשור למפעיל רט"ן

12. (א) לא יינתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת למבקש שהוא בעל עניין במפעיל רט"ן, למבקש שמפעיל רט"ן הוא בעל עניין מהותי בו, או למבקש שבעל עניין מהותי בו הוא בעל עניין במפעיל רט"ן.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר ליתן למבקש כאמור רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, אם שוכנע, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי נתקיים אחד מאלה:

(1) (א) חלפו שנתיים מיום תחילת פעילותו של בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, שלא מתקיימים בינו לבין מפעיל רט"ן יחסים כאמור בתקנת משנה (א) וכן –

(ב) לא יהיה במתן הרישיון למבקש כדי לפגוע בתחרות בתחום הבזק;

(2) חלפו 3 שנים מיום תחילתן של תקנות אלה, ולא פועל בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, אשר לא מתקיימים בינו לבין מפעיל רט"ן יחסים כאמור בפסקה (1);

(3) המבקש הוא בעל רישיון, בעל רישיון לשידורים או מי שפועל מכוח היתר כללי, למעט מפעיל רט"ן, ואשר התקיימו לגביו אלה:

(א) אי-מתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת למבקש פוגע פגיעה משמעותית ביכולתו להתחרות בתחום שבו נעשית עיקר פעילותו ובתחרות שבאותו תחום, בשל כך שמתחרה של המבקש בתחום האמור פועל באמצעות רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת או משווק שירות רט"ן הניתן בידי בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת שהוא בעל עניין מהותי במתחרה כאמור, שמתחרה כאמור הוא בעל עניין בו או שבעל עניין מהותי במתחרה כאמור הוא בעל עניין בו;

(ב) הפגיעה האמורה בפסקת משנה (א), עולה על הפגיעה באפשרות התבססותם של בעלי רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, הצפויה להיגרם בשל מתן הרישיון למבקש.

(ג) החליט השר ליתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת למבקש אשר מתקיימים בינו לבין מפעיל רט"ן יחסים כאמור בתקנת משנה (ב)(1), רשאי הוא לקבוע בו תנאים, לרבות כי בעל הרישיון האמור יוכל לעשות שימוש אך ורק במערכת הרט"ן של מפעיל הרט"ן שעמו מתקיימים יחסים כאמור.

הגבלות ותנאים תק' תשע"ה-2014

13.  בלי לגרוע מהאמור בתקנה 11, רשאי השר לקבוע ברישיון אחוד הגבלות ותנאים בדבר היחס שבין בעל הרישיון לבין חברות בעלות זיקה, לרבות בדבר איוש תפקידים ומינוי נושאי משרה, העברת מידע, קיומן של חברות נפרדות או קיומה של מערכת חשבונאית נפרדת בין פעילויות, וכן בדבר הגבלות טכנולוגיות, גאוגרפיות או מסחריות בפריסת תשתית, במתן שירותים, בביצוע קישור-גומלין ובמתן אפשרות שימוש במיתקן בזק של בעל רישיון תקשורת ושל בעל רישיון אחר כמשמעותו בסעיף 5 לחוק.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 302

13. בלי לגרוע מהאמור בתקנה 11, רשאי השר לקבוע ברישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת אחוד הגבלות ותנאים בדבר היחס שבין בעל הרישיון לבין חברות בעלות זיקה, לרבות בדבר איוש תפקידים ומינוי נושאי משרה, העברת מידע, קיומן של חברות נפרדות או קיומה של מערכת חשבונאית נפרדת בין פעילויות, וכן בדבר הגבלות טכנולוגיות, גאוגרפיות או מסחריות בפריסת תשתית, במתן שירותים, בביצוע קישור-גומלין ובמתן אפשרות שימוש במיתקן בזק של בעל רישיון תקשורת ושל בעל רישיון אחר כמשמעותו בסעיף 5 לחוק.

תק' תשע"ה-2014

סימן ב': יכולת, ידע וניסיון

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 302

סימן ב': תשתית, יכולת, ידע וניסיון

תק' תשע"ה-2014

14.  (בוטלה).

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 302

ביטול תקנה 14

הנוסח הקודם:

הפעלת מרכזת

14. (א) בעל הרישיון יפעיל מרכזת שבאמצעותה ייתן שירותים למנויו.

(ב) המנהל רשאי לדרוש מהמבקש להמציא לו תכנית הנדסית, הכוללת את תכנית המבקש למיתקן הבזק שבכוונתו להפעיל ואת חיבורו למיתקני בזק של בעלי רישיון אחרים, ולהורות לו בדבר המתכונת להגשת התכנית.

שיקולי השר

15.  בבואו לבחון את התאמתו של המבקש ליתן את השירותים המפורטים בבקשה, ישקול השר, בין השאר, את אלה:

(1)  הידע והניסיון העומדים לרשות המבקש בתחומי הטכנולוגיה, השירות, הארגון, השיווק וההפצה;

(2)  יכולתו הכלכלית של המבקש.

ידע וניסיון תק' תשע"ה-2014

16.  (א)  מבקש יתחייב כי יהיו בידו, לרבות בידי מחזיקים בו או נושאי משרה בו, ידע וניסיון מספקים בתחומים המפורטים להלן:

תק' תשע"ה-2014

(1)   הקמה והפעלה של רשת בהיקף דומה לזה המפורט בתכנית ההנדסית המצורפת לבקשה לפי תקנה 17ב(ב);

תק' תשע"ה-2014

(2)   הפעלת מערך שירות, שיווק או והפצה בתחום הבזק או בהיקף נרחב בתחום אחר;

תק' תשע"ה-2014

(3)   (נמחקה).

          (ב)  ידע וניסיון כאמור בתקנת משנה (א), יכול שיוכחו באמצעות התחייבות של בעל עניין במבקש להעמיד לרשות המבקש ידע וניסיון, או באמצעות הסכם לאספקת ידע ושירותים עם גוף בעל יכולת מוכחת בתחומים האמורים.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 302

16. (א) מבקש יידרש להוכיח כי בידו יתחייב כי יהיו בידו, לרבות בידי מחזיקים בו או נושאי משרה בו, ידע וניסיון מספקים בתחומים המפורטים להלן:

(1) הפעלה של מרכזת כאמור בתקנה 14;

(1) הקמה והפעלה של רשת בהיקף דומה לזה המפורט בתכנית ההנדסית המצורפת לבקשה לפי תקנה 17ב(ב);

(2) הפעלת מערך שיווק שירות, שיווק או והפצה בתחום הבזק ובמתן שירותי בזק או בהיקף נרחב בתחום אחר;

(3) הפעלת מערך שירות בישראל, בתחום כלשהו, בהיקף נרחב.

יכולת כלכלית תק' תשע"ט-2018

17.  (א)  ההון העצמי של המבקש, או ההון העצמי המצטבר של בעלי ההשפעה הניכרת בו, יהיה חמישה עשר מיליון שקלים חדשים לפחות, ולעניין בעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) – מאה מיליון שקלים חדשים לפחות; הון עצמי כאמור, יחושב לפי הדוחות הכספיים של השנה שהסתיימה לפני מועד הגשת הבקשה; אם שותפות מחזיקה במבקש, יחושב חלקה בהון העצמי המצטבר לפי היקף ההון העצמי שלה או לפי שיעור ערבותם של השותפים בשותפות.

          (ב)  היקף ההון העצמי של בעל השפעה ניכרת שהוא יחיד, יאושר בידי רואה חשבון.

מיום 3.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1442

(א) ההון העצמי של המבקש, או ההון העצמי המצטבר של בעלי ההשפעה הניכרת בו, יהיה חמישה עשר מיליון שקלים חדשים לפחות, ולעניין בעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) – מאה מיליון שקלים חדשים לפחות; הון עצמי כאמור, יחושב לפי הדוחות הכספיים של השנה שהסתיימה לפני מועד הגשת הבקשה; אם שותפות מחזיקה במבקש, יחושב חלקה בהון העצמי המצטבר לפי היקף ההון העצמי שלה או לפי שיעור ערבותם של השותפים בשותפות.

תכנית עסקית תק' תשע"ה-2014

17א.  המנהל רשאי לדרוש מהמבקש להגיש תכנית עסקית, במתכונת שיורה.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 302

הוספת תקנה 17א

תשתית תק' תשע"ה-2014

17ב.  (א)  בעל הרישיון יפעיל מתג שבאמצעותו ייתן את שירותיו.

          (ב)  המבקש יגיש תכנית הנדסית, הכוללת את תכנית המבקש לרשת שבכוונתו להפעיל ואת חיבורו לרשת של בעל רישיון תקשורת אחר.

תק' תשע"ט-2018

          (ג)   בלי לגרוע מהוראות תקנות משנה (א) ו-(ב), על בעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) יחולו גם הוראות אלה:

(1)   רשת הבזק שמציע בעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) בתכנית ההנדסית תאפשר מתן שירותי בזק בפרישה למשקי הבית בישראל בהיקף משמעותי שייקבע ברישיון, בהתאם לאבני הדרך לעניין הפרישה והפיתוח של הרשת כמפורט ברישיון;

(2)   פרישת הרשת תתבצע כך שבתום שנה, לכל היותר, מיום קבלת רישיון כללי ייחודי (תשתית) –

(א)   תתאפשר התקנה או העתקה של שירות למשתמש קצה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת הבקשה לכך;

(ב)   שמונים אחוזים מן הבקשות להתקנה או העתקה של שירות למשתמש קצה יבוצעו בתוך 30 ימים מיום קבלתן, והכול בכפוף לאמור בתקנה זו;

(3)   בתקנת משנה זו, "משק בית" – על פי הקבוע בשנתון הסטטיסטי לישראל שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מזמן לזמן, המופקד לעיון הציבור בלשכה האמורה.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 302

הוספת תקנה 17ב

 

מיום 3.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1442

הוספת תקנת משנה 17ב(ג)

תחילת מתן שירות תק' תשע"ה-2014

17ג.   בעל הרישיון יחל במתן שירותיו במועד הנקוב ברישיונו.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 302

הוספת תקנה 17ג

תשתית עצמאית לבעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) תק' תשע"ט-2018

17ד.  (א)  בעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) יהיה הבעלים והמפעיל של רשת הבזק שבאמצעותה ייתן שירותים ללקוחותיו.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר להתיר לבעל הרישיון לעשות שימוש בעורקי תמסורת פיזיים או אלחוטיים או ברשת גישה של אחר, לרבות בדרך של שכירות או רכישת שירותים, בתנאים שיקבע השר ברישיון, ובלבד שהוא הבעלים והמפעיל של מרכזת שבאמצעותה ייתן שירותים למנוייו.

מיום 3.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1442

הוספת תקנה 17ד

תק' תשפ"א-2020

סימן ג': ערובה

מיום 7.10.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8810 מיום 7.10.2020 עמ' 108

סימן ג': ערבות ערובה

ערובה תק' תשע"ה-2014 תק' תשפ"א-2020

18.    (א)  בעל הרישיון ימציא למנהל ערובה בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל, לאחר שקיבל הודעה בדבר החלטת השר לתת לו רישיון, כתנאי לקבלת הרישיון; כמו כן, מבקש יצרף לבקשתו כתב התחייבות לעניין הערובה (להלן – כתב התחייבות).

תק' תשפ"א-2020

          (א1) בערובה כאמור בתקנת משנה (א) יתקיימו התנאים שלהלן:

(1)   הנערב הוא בעל הרישיון, והמוטב – מדינת ישראל, משרד התקשורת;

(2)   הערובה היא ערבות עצמאית (אוטונומית) הניתנת למימוש לפי דרישת המוטב בלי לטעון כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב, בלא צורך בנימוק הדרישה או בנקיטת אמצעים כלפי הנערב;

(3)   הערובה תשולם למוטב עם דרישתו הראשונה;

(4)   הערובה אינה ניתנת להסבה או להעברה;

(5)   תוקף הערובה יהיה לשבע שנים.

תק' תשפ"א-2020

          (א2) כתב הערובה יהיה לפי נוסח להנחת דעתו של המנהל, ובלבד שיכלול את התנאים האמורים בתקנת משנה (א1).

תק' תשפ"א-2020

          (א3) כתב התחייבות יהיה לפי נוסח להנחת דעתו של המנהל, ובו תיקבע התחייבות להמצאת ערובה חלופית בסמוך לפקיעת תוקף הערובה; ההתחייבות להמצאת ערובה חלופית תהיה למועדים נוספים שלא יעלו על שבע שנים כל אחד.

תק' תשפ"א-2020

          (ב)  סכום הערובה ייקבע לפי מספר המנויים של בעל הרישיון ויהיה –

(1)   עד וכולל מאה אלף מנויים – מיליון שקלים חדשים;

(2)   למעלה ממאה אלף מנויים – שני מיליון שקלים חדשים.

תק' תשפ"א-2020

          (ג)   בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), גדל מספר המנויים של בעל הרישיון מעל מאה אלף מנויים, יוגדל סכום הערובה לסכום של שני מיליון שקלים חדשים ולא יפחת, אף אם לאחר אותו מועד פחת מספר המנויים ממאה אלף.

תק' תשע"ט-2018 תק' תשפ"א-2020

          (ג1) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) סכום הערובה שימציא בעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) יעמוד על חמישה מיליון שקלים חדשים.

תק' תשפ"א-2020

          (ד)  לעניין סעיף זה –

          "בעל רישיון" – לרבות מבקש;

          "ערובה" – ערבות מתאגיד בנקאי בעל רישיון לפי סעיפים 4(א)(1) או 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או ממבטח בעל רישיון לפי סעיף 15(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ובלבד שהם מורשים לתת ערבות.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 303

החלפת תקנה 18

הנוסח הקודם:

ערבות

18. בעל הרישיון ימציא למנהל ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל, בסכום של עשרה מיליון שקלים חדשים, בתנאים ולפי הנוסח שבתוספת השניה (להלן – הערבות הבנקאית) וכן כתב התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית, לפי הנוסח שבתוספת השלישית, לא יאוחר מ-15 ימים לפני המועד שנקבע ברישיונו לתחילת מתן שירותיו, או 15 ימים לפני המועד שבו החל במתן שירותיו, לפי המוקדם מביניהם.

 

מיום 3.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1443

הוספת תקנת משנה 18(ג1)

 

מיום 7.4.2020 עד יום 6.10.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8468 מיום 7.4.2020 עמ' 1054

(ב) סכום הערבות הבנקאות ייקבע לפי מספר המנויים של בעל הרישיון ויהיה –

(1) עד וכולל מאה אלף מנויים – שני מיליון שקלים חדשים;

(2) למעלה ממאה אלף מנויים – חמישה שני מיליון שקלים חדשים.

(ג) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), גדל מספר המנויים של בעל הרישיון מעל מאה אלף מנויים, יוגדל סכום הערבות לסכום של חמישה שני מיליון שקלים חדשים ולא יפחת, אף אם לאחר אותו מועד פחת מספר המנויים ממאה אלף.

 

מיום 7.10.2020

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8810 מיום 7.10.2020 עמ' 108

ערבות ערובה

18. (א) בעל הרישיון ימציא למנהל ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל, לאחר שקיבל הודעה בדבר החלטת השר לתת לו רישיון, כתנאי לקבלת הרישיון, בתנאים ולפי הנוסח שבתוספת השנייה. כמו כן, מבקש יצרף לבקשתו כתב התחייבות לעניין הערבות הבנקאית, לפי הנוסח שבתוספת השלישית.

(א) בעל הרישיון ימציא למנהל ערובה בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל, לאחר שקיבל הודעה בדבר החלטת השר לתת לו רישיון, כתנאי לקבלת הרישיון; כמו כן, מבקש יצרף לבקשתו כתב התחייבות לעניין הערובה (להלן – כתב התחייבות).

(א1) בערובה כאמור בתקנת משנה (א) יתקיימו התנאים שלהלן:

(1) הנערב הוא בעל הרישיון, והמוטב – מדינת ישראל, משרד התקשורת;

(2) הערובה היא ערבות עצמאית (אוטונומית) הניתנת למימוש לפי דרישת המוטב בלי לטעון כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב, בלא צורך בנימוק הדרישה או בנקיטת אמצעים כלפי הנערב;

(3) הערובה תשולם למוטב עם דרישתו הראשונה;

(4) הערובה אינה ניתנת להסבה או להעברה;

(5) תוקף הערובה יהיה לשבע שנים.

(א2) כתב הערובה יהיה לפי נוסח להנחת דעתו של המנהל, ובלבד שיכלול את התנאים האמורים בתקנת משנה (א1).

(א3) כתב התחייבות יהיה לפי נוסח להנחת דעתו של המנהל, ובו תיקבע התחייבות להמצאת ערובה חלופית בסמוך לפקיעת תוקף הערובה; ההתחייבות להמצאת ערובה חלופית תהיה למועדים נוספים שלא יעלו על שבע שנים כל אחד.

(ב) סכום הערבות הבנקאות הערובה ייקבע לפי מספר המנויים של בעל הרישיון ויהיה –

(1) עד וכולל מאה אלף מנויים – שני מיליון שקלים חדשים;

(2) למעלה ממאה אלף מנויים – חמישה שני מיליון שקלים חדשים.

(ג) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), גדל מספר המנויים של בעל הרישיון מעל מאה אלף מנויים, יוגדל סכום הערבות סכום הערובה לסכום של חמישה שני מיליון שקלים חדשים ולא יפחת, אף אם לאחר אותו מועד פחת מספר המנויים ממאה אלף.

(ג1) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) סכום הערבות הבנקאית סכום הערובה שימציא בעל רישיון כללי ייחודי (תשתית) יעמוד על חמישה מיליון שקלים חדשים.

(ד) לעניין סעיף זה –

"בעל רישיון" – לרבות מבקש;

"ערבות בנקאית" – ערבות בנקאית לפי תקנת משנה (א).

"ערובה" – ערבות מתאגיד בנקאי בעל רישיון לפי סעיפים 4(א)(1) או 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או ממבטח בעל רישיון לפי סעיף 15(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ובלבד שהם מורשים לתת ערבות.

פרק ד': שונות

שמירת סודיות

19.  המנהל וכל הפועל מטעמו לא יגלו ידיעה או מסמך שנמסרו להם לפי תקנות אלה, אלא לצורך ביצוע תפקידם לפי החוק.

קיום תנאים תק' תשע"ה-2014

20.  הכשירות והתנאים המפורטים בפרק ג' יתקיימו בבעל הרישיון בכל תקופת הרישיון, בשינויים המחויבים, ויראו אותם כתנאים מהותיים ברישיון ובכלל זה לעניין סעיף 6 לחוק.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 303

20. הכשירות והתנאים המפורטים בפרק ג' יתקיימו בבעל הרישיון בכל תקופת הרישיון, בשינויים המחויבים, ויראו אותם כתנאים מהותיים ברישיון; חדל להתקיים תנאי מהתנאים המפורטים בפרק ג', רשאי השר לבטל את הרישיון, להגבילו או להתלותו, ובלבד שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו ובכלל זה לעניין סעיף 6 לחוק.

 

תוספת ראשונה

(תקנה 2(א))

הוראות מפורטות לעניין הבקשה – הנוהל

תק' תשע"ה-2014

מבוא: הוראות הגשה

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 303

מבוא: הוראות למינוי הנוהל הגשה

(א)      מבקש ימלא אחר ההוראות המפורטות להלן וישיב על כל השאלות לפי סדרן, באופן מפורט ומדויק.

(ב)      נשאלה שאלה המבוססת על הנחה עובדתית שאינה נכונה לגבי המבקש, יצוין הדבר בתשובה תוך מתן הסבר תמציתי.

תק' תשע"ה-2014

(ג)       מבקש ישיב על הנוהל בעברית; במילוי הנוהל ישתמש המבקש במונחים ובביטויים כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), התש"ע-2010 (להלן – התקנות); מונחים לועזיים שייעשה בהם שימוש יובא לצדם תרגומם העברי; מסמכי התאגדות של חברה זרה ומפרטי יצרן הנדרשים לעניין התכנית ההנדסית, ניתן להגיש בשפה האנגלית.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 303

(ג) מבקש ישיב על הנוהל בעברית; במילוי הנוהל ישתמש המבקש במונחים ובביטויים כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת כללי אחוד), התש"ע-2010 (להלן – התקנות); מונחים לועזיים שייעשה בהם שימוש יובא לצדם תרגומם העברי; מסמכי התאגדות של חברה זרה ומפרטי יצרן הנדרשים לעניין התכנית ההנדסית, ניתן להגיש בשפה האנגלית.

(ד)      סכום כסף או ערכו של נכס שהמבקש מציין בבקשתו יהיה נקוב בשקלים חדשים נכון ליום הגשת הבקשה ויירשם בספרות ובמילים; עדכון בדרך של הצמדה למדד המחירים לצרכן ייעשה לפי המדד האחרון הידוע ביום הגשת הבקשה.

תק' תשע"ה-2014 תק' תשע"ט-2018

(ה)      בקשה תוגש בעותק מקור, על כריכת המקור, יירשם "מקור", ועל גבי האריזה יצוין כלהלן:

בקשה לקבלת רישיון אחוד

שם המבקש: ....................................................

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 303

(ה) בקשה תוגש בעותק מקור, שאליו יצורפו שישה שלושה העתקים נוספים; על כריכת המקור, יירשם "מקור"; על כריכת תיקי כל העתק יסומן "העתק מס' ___"; כל העתק ייארז באופן נפרד, ועל גבי האריזה יצוין כלהלן:

בקשה לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת אחוד

שם המבקש: ....................................................

 

מיום 3.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1443

(ה) בקשה תוגש בעותק מקור, שאליו יצורפו שלושה העתקים נוספים; על כריכת המקור, יירשם "מקור"; על כריכת תיקי כל העתק יסומן "העתק מס' ___"; כל העתק ייארז באופן נפרד, ועל גבי האריזה יצוין כלהלן:

תק' תשע"ה-2014

(ו)       בקשה תיערך לפי סדר הפרטים בנוהל, כשכל פרק עומד בפני עצמו ומאוגד בתיק נפרד, עליו יצוין כדלקמן:

בקשה לקבלת רישיון אחוד

שם המבקש: ....................................................

שם הפרק: .......................................................

עותק מקור/העתק מס': .....................................

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 303

(ו) בקשה תיערך לפי סדר הפרטים בנוהל, כשכל פרק עומד בפני עצמו ומאוגד בתיק נפרד, עליו יצוין כדלקמן:

בקשה לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת אחוד

שם המבקש: ....................................................

שם הפרק: .......................................................

עותק מקור/העתק מס': .....................................

 

תק' תשע"ה-2014

(ז)       מסמכים שנדרש המבקש לצרף על פי הנוהל יוגשו בתיק נפרד (להלן – נספח מסמכים); כל מסמך שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת כאמור בתקנה 3(ג) לתקנות; המסמכים יובאו על פי סדר הנוהל ויסומנו כלהלן: פרק __, סעיף מס' __ (ציון הסעיף בנוהל); צירף המבקש נספחים אחדים המתייחסים לאותו סעיף בנוהל, יסומנו הנספחים לפי מספרי משנה (1.1, 1.2 וכו'); מבקש רשאי לצרף לבקשה נספח מסמכים נוסף הנוגע לעניין, אף אם לא נדרש לכך על פי הוראות הנוהל; על נספח המסמכים יצוין כדלקמן:

בקשה לקבלת רישיון אחוד

שם המבקש: ....................................................

נספח מסמכים

עותק מקור/העתק מס': .....................................

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 303

(ז) מסמכים שנדרש המבקש לצרף על פי הנוהל יוגשו בתיק נפרד (להלן – נספח מסמכים); כל מסמך שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת כאמור בתקנה 3(ג) לתקנות; המסמכים יובאו על פי סדר הנוהל ויסומנו כלהלן: פרק __, סעיף מס' __ (ציון הסעיף בנוהל); צירף המבקש נספחים אחדים המתייחסים לאותו סעיף בנוהל, יסומנו הנספחים לפי מספרי משנה (1.1, 1.2 וכו'); מבקש רשאי לצרף לבקשה נספח מסמכים נוסף הנוגע לעניין, אף אם לא נדרש לכך על פי הוראות הנוהל; על נספח המסמכים יצוין כדלקמן:

בקשה לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת אחוד

שם המבקש: ....................................................

נספח מסמכים

עותק מקור/העתק מס': .....................................

 

תק' תשע"ה-2014

(ח)      לבקשה יצורף תוכן עניינים כללי, ונוסף על כך יצורף לכל פרק בבקשה תוכן עניינים המפרט את כל העניינים הכלולים בפרק ואת רשימת הנספחים לאותו פרק.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 303

(ח) לכל פרק בבקשה יצורף לבקשה יצורף תוכן עניינים כללי, ונוסף על כך יצורף לכל פרק בבקשה תוכן עניינים המפרט את כל העניינים הכלולים בפרק ואת רשימת הנספחים לאותו פרק.

(ט)      בשוליים השמאליים העליונים בכל עמוד מעמודי הבקשה יצוין שמו הרשמי של המבקש.

(י)       בתחתית כל עמוד מעמודי עותק המקור של הבקשה ונספחיו יחתום מי שהורשה לחתום בשם המבקש.

תק' תשע"ה-2014 תק' תשע"ט-2018

(יא)     נוסף על המקור, יוגשו שני העתקים של הבקשה ונספחיה על מדיה מגנטית או אופטית במתכונת שאישר המנהל, המותאמת למערכת הפעלה, חומרה ותוכנה מוכרת הנמצאת בשימוש המנהל; שמו של המבקש ותוכן קובצי המדיה יירשמו באופן ברור.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 303

(יא) בנוסף להעתקי נייר, יוגשו שני העתקים של הבקשה והנוהל ונספחיה על מדיה מגנטית או אופטית במתכונת שאישר המנהל, המותאמת למערכת הפעלה, חומרה ותוכנה מוכרת הנמצאת בשימוש המנהל; שמו של המבקש ותוכן קובצי המדיה יירשמו באופן ברור; בהעתקים אלה אין הכרח לכלול את נספחי הבקשה.

 

מיום 3.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1443

(יא) בנוסף להעתקי נייר נוסף על המקור, יוגשו שני העתקים של הבקשה ונספחיה על מדיה מגנטית או אופטית במתכונת שאישר המנהל, המותאמת למערכת הפעלה, חומרה ותוכנה מוכרת הנמצאת בשימוש המנהל; שמו של המבקש ותוכן קובצי המדיה יירשמו באופן ברור.

פרק א': תמצית הבקשה

1.    תמצית הבקשה תהיה בהיקף שלא יעלה על עשרים וחמישה עמודים מודפסים, ותכלול את עיקרי הבקשה, כמפורט להלן:

תק' תשע"ה-2014

(1)  תיאור המבקש, ומבנה ההחזקות בו, לרבות תיאור גרפי מלא של מבנה ההחזקות האמור;

(2)  הסבר ממצה בדבר השירותים אשר בכוונת המבקש לספק ובדבר התשתית אשר בכוונתו להקים לצורך כך;

תק' תשע"ה-2014

(3)  עמידתו של המבקש בתנאים למתן הרישיון המנויים בסימן א' לפרק ג' לתקנות.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 304

(1) תיאור המבקש, לרבות מבנה ההחזקות בו ומבנה ההחזקות בו, לרבות תיאור גרפי מלא של מבנה ההחזקות האמור;

(2) הסבר ממצה בדבר השירותים אשר בכוונת המבקש לספק ובדבר התשתית אשר בכוונתו להקים לצורך כך;

(3) עמידתו של המבקש בתנאים למתן הרישיון המנויים בפרק ג' בסימן א' לפרק ג' לתקנות.

2.    המבקש יצרף לתמצית הבקשה את המסמכים האלה:

תק' תשע"ה-2014

(1)  אישור כאמור בתקנה 3(א) לתקנות;

(2)  הודעת המבקש כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה הן על חשבונו בלבד, וכי לא תהיה לו כל דרישה או תביעה מהמדינה להחזר הוצאותיו או להשתתפות בהן;

תק' תשע"ה-2014

(3)  התחייבות המבקש ולפיה לא ימונה אדם לנושא משרה בו, אלא אם כן אותו אדם נתן את הסכמתו לקבל פרטים מן המרשם הפלילי כאמור בתקנה 10(ג) לתקנות;

(4)  תצהיר כנדרש בתקנה 3(ב) לתקנות, הכולל פרטים אלה:

(א)  המידע שנמסר בבקשה הוא נכון ומדויק;

תק' תשע"ה-2014

(ב)  לא קיים הסכם, מסמך או הבנה, או כל הסדר, בכתב או בעל פה, הנוגע להקניית זכויות או שליטה במבקש, שלא צורפו לבקשה, כמפורט בנוהל;

תק' תשע"ה-2014

(5)  כתב התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית לפי תקנה 18 לתקנות.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 304

2. המבקש יצרף לתמצית הבקשה את המסמכים האלה:

(1) תוכן עניינים כללי של הבקשה;

(1) אישור כאמור בתקנה 3(א) לתקנות;

(2) הודעת המבקש כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה הן על חשבונו בלבד, וכי לא תהיה לו כל דרישה או תביעה מהמדינה להחזר הוצאותיו או להשתתפות בהן;

(3) התחייבות המבקש ולפיה לא ימונה אדם לנושא משרה בו, אלא אם כן אותו אדם הסכים לאפשר למנהל, בכל עת ולפי דרישתו, נתן את הסכמתו לקבל פרטים מן המרשם הפלילי על אודותיו, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן – חוק המרשם הפלילי) כאמור בתקנה 10(ג) לתקנות;

(4) תצהיר כנדרש בתקנה 3(ב) לתקנות, הכולל פרטים אלה:

(א) המידע שנמסר בבקשה הוא נכון ומדויק;

(ב) המבקש מאשר כי לא קיים הסכם, מסמך או הבנה, או כל הסדר, בכתב או בעל פה, הנוגע להקניית זכויות או שליטה במבקש, שלא צורפו לבקשה, כמפורט בנוהל;

(5) כתב התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית לפי תקנה 18 לתקנות.

פרק ב': מידע על אודות המבקש

3.    פרטי המבקש:

הבקשה תכלול מידע על אודות המבקש, לפי אלה:

(1)  שם החברה: (עברית)

                        (לועזית)

(2)  מספר החברה:      

(3)  תאריך הרישום:      

(4)  מען למשלוח דואר:      

מיקוד:      

כתובת דואר אלקטרוני:      

מספר טלפון:       מספר פקסימילה:      

(5)  מען המשרד הרשום:      

מיקוד:      

כתובת דואר אלקטרוני:      

מספר טלפון:       מספר פקסימילה:      

(6)  מען מרכז העסקים:      

מיקוד:      

כתובת דואר אלקטרוני:      

מספר טלפון:       מספר פקסימילה:      

(7)  שם איש קשר, לצורך בירור כל נושא הקשור לבקשה:      

מען:      

מיקוד:      

כתובת דואר אלקטרוני:      

מספר טלפון:       מספר פקסימילה:      

4.    מסמכי ההתאגדות של המבקש:

מבקש יצרף לנספח המסמכים האמור בסעיף קטן (ז) במבוא את אלה:

תק' תשע"ה-2014

(1)  תעודת ההתאגדות המעודכנים של המבקש;

תק' תשע"ה-2014

(2)  מסמכי ההתאגדות של המבקש;

תק' תשע"ה-2014

(3)  כל החלטה על פתיחה בהליך של חדלות פירעון, מכל סוג שהוא, של התאגיד.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 304

4. מסמכי ההתאגדות של המבקש:

מבקש יצרף לנספח המסמכים האמור בסעיף קטן (ז) במבוא את אלה:

(1) תעודת ההתאגדות המעודכנים של המבקש, מאומתת בידי עורך דין;

(2) מסמכי ההתאגדות של המבקש, מעודכנים ומאומתים בידי עורך דין;

(3) הסכמים הנוגעים לזכויות באמצעי שליטה במבקש.

(3) כל החלטה על פתיחה בהליך של חדלות פירעון, מכל סוג שהוא, של התאגיד.

5.    הון המבקש:

(א)  מבקש יפרט את הונו העצמי, לפי תקנה 17 לתקנות, ויצרף דוחות כספיים מבוקרים, בצירוף חוות דעת רואה חשבון, לשנה שנסתיימה עובר להגשת הבקשה, וכן דוח ביניים רבעוני האחרון לפני הגשת הבקשה.

(ב)  מבקש יפרט אם הנפיק אופציות, אגרות חוב הניתנות להמרה או תעודות אחרות הניתנות להמרה.

(ג)   מבקש אשר התחייב להקצות מניות, יפרט את שמותיהם ומספרי זהותם של האמורים לקבלן, וכן את סוגי המניות, ערכן, כמותן ומועדי ההקצאה.

תק' תשע"ה-2014

6.    זכויות באמצעי שליטה במבקש:

מבקש יפרט אם קיימים מסמכים, תעודות, חוזים או הבנות, בכתב או בעל פה, הנוגעים להחזקות קיימות או עתידיות באמצעי שליטה במבקש, אשר יש בהן כדי להשפיע על כשירות המבקש לקבל רישיון לפי הוראות פרק ג' לתקנות, לרבות מניות בלא זכויות הצבעה, בעלות במניות המוחזקות בנאמנות, זכויות סירוב ראשון או אגרות חוב; מבקש יצרף לנספח המסמכים פירוט של כל המסמכים, התעודות, החוזים או ההבנות כאמור.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 304

6. זכויות עתידיות באמצעי שליטה במבקש:

מבקש יפרט אם קיימים מסמכים, תעודות, חוזים או הבנות, בכתב או בעל פה, הנוגעים להחזקות קיימות או עתידיות באמצעי שליטה במבקש, אשר יש בהן כדי להשפיע על כשירות המבקש לקבל רישיון לפי הוראות פרק ג' לתקנות, לרבות מניות בלא זכויות הצבעה, בעלות במניות המוחזקות בנאמנות, זכויות סירוב ראשון או אגרות חוב; מבקש יצרף לנספח המסמכים פירוט של כל המסמכים, התעודות, החוזים או ההבנות כאמור.

7.    זהות המבקש:

(א)  מבקש יצרף תיאור גרפי מלא שלו (להלן – אילן היוחסין), לפי פרטים אלה:

(1)  המבקש;

(2)  בעלי עניין במבקש;

(3)  חברות בעלות זיקה למבקש הפעילות בתחומי המדיה והתקשורת, לרבות טלקומוניקציה, שידורי טלוויזיה ורדיו, גישה לאינטרנט, יישומים באינטרנט, ציוד תקשורת, עיתונות כתובה וכתבי עת, תוכן והפקה, וכן חברות כאמור שיש בהן כדי להשפיע על כשירות המבקש לקבל רישיון.

(ב)  לעניין סעיף קטן (א)(3), רשאי המנהל להורות למבקש לציין ולפרט באילן היוחסין חברות נוספות בעלות זיקה למבקש, שאינן פעילות בתחומים האמורים בסעיף האמור.

(ג)   באשר לחברה המצוינת באילן היוחסין, למעט המבקש, יפרט המבקש את אלה:

(1)  השם העברי והלועזי של החברה:      

(2)  מספר הרישום:      

(3)  תאריך הרישום:      

(4)  מען המשרד הרשום:      

(5)  מען מרכז העסקים:      

(6)  מען להתכתבות:      

(7)  אופי העסקים של החברה:      

תק' תשע"ה-2014

(8)  (נמחקה);

תק' תשע"ה-2014

(9)  רשימת נושאי משרה לגבי חברות המצוינות באילן היוחסין, שהן בעלות רישיון או רישיון לשידורים;

(10) האם החברה מקיימת שליטה או השפעה ניכרת במבקש, לרבות מקור הזכות ואופן מימושה;

(11) מראה מקום למידע, אם הוא כלול בחלקים אחרים לבקשה.

(ד)  באשר לשותפות המצוינת באילן היוחסין, יפרט המבקש גם את אלה:

(1)  התאריך שבו החלה השותפות את פעילותה העסקית:      

(2)  זהות השותפים, תוך הבחנה בין שותף כללי לשותף מוגבל:      

תק' תשע"ה-2014

(3)  מבקש יצרף לנספח המסמכים פירוט, מאושר בידי רואה חשבון או עורך דין, בדבר השותפים המוסמכים לנהל את ענייני השותפות.

(ה)  מבקש יציין קיומו של פרט כלשהו הדרוש בפרק זה ואינו ניתן באופן סביר להשגה, תוך מתן נימוק לכך.

(ו)   מבקש יציין האם חברה הכלולה בתרשים אילן היוחסין מצויה, במועד הגשת הבקשה, במהלכם של תהליכי שינוי בבעלות בה או במבנה ההחזקות בה, וכן יציין את אופן עמידתו בתנאי הרישיון, עם סיומם של תהליכים אלה.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 304

(8) מבקש יצרף לנספח המסמכים את מסמכי היסוד של חברה בעלת השפעה ניכרת בו;

(9) רשימת נושאי משרה לגבי חברות המצוינות באילן היוחסין, שהן בעלות רישיון או רישיון לשידורים;

(10) האם החברה מקיימת שליטה או השפעה ניכרת במבקש, לרבות מקור הזכות ואופן מימושה;

(11) מראה מקום למידע, אם הוא כלול בחלקים אחרים לבקשה.

(ד) באשר לשותפות המצוינת באילן היוחסין, יפרט המבקש גם את אלה:

(1) התאריך שבו החלה השותפות את פעילותה העסקית:      

(2) זהות השותפים, תוך הבחנה בין שותף כללי לשותף מוגבל:      

(3) מבקש יצרף לנספח המסמכים פירוט, מאושר בידי רואה חשבון או עורך דין, בדבר השותפים המוסמכים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה.

8.    מידע משלים:

(א)  מבקש יצרף רשימת נושאי משרה בו, וכן יציין האם נושא משרה בו או בעל השפעה ניכרת בו הורשע בעבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה (להלן – הפקודה) אך לרבות עבירה לפי סעיף 64 או 64א לפקודה, אשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 16 לחוק המרשם הפלילי, ואם כן יפרט את אלה:

(1)  שמו של עובר העבירה:      

(2)  משרתו בחברה או שיעור אמצעי שליטה שהוא מחזיק בחברה:      

(3)  פרטי העבירה:      

(4)  פרטי תיק בית משפט:      

מקום השיפוט:      

מספר תיק:      

תאריך הכרעת הדין:      

תאריך גזר דין:      

(5)  פירוט גזר הדין:      

תק' תשע"ה-2014

(ב)  מבקש ימציא הסכמה בכתב של כל נושא משרה בו ושל בעל השפעה ניכרת בו כי המנהל, בכל עת ולפי דרישתו, יהיה רשאי לקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 304

(ב) מבקש ימציא הסכמה בכתב של כל נושא משרה בו או ושל בעל השפעה ניכרת בו כי המנהל, בכל עת ולפי דרישתו, יהיה רשאי לקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי.

9.    זכאות לקבלת רישיון:

(א)  מבקש יצרף חוות דעת של עורך דין, המפרטת את אופן עמידתו של המבקש בדרישות סימן א' בפרק ג' לתקנות.

תק' תשע"ה-2014

(ב)  מבקש יפרט את היכולת, הידע והניסיון שלו כאמור בתקנה 16, לקבות כמפורט להלן: ניסיון מוקדם של המבקש בהקמה ובהפעלה של ארגון בהיקף דומה להיקף המוצע על ידו, לרבות במרחב הפריסה, במערך התפעול, במערך השיווק וההפצה, ביכולת הטכנולוגית בתחום התקשורת והמחשב, בתחום הכספים והגבייה, בתחום משאבי אנוש, גיוס והכשרה; מקורות הידע והניסיון של המבקש בתחום ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של מיתקני בזק ומתן שירותי בזק.

תק' תשע"ה-2014

(ג)   מבקש יצרף לבקשה מסמכים המבססים את עמידתו בדרישות תקנה 16 כאמור, לרבות –

(1)  התחייבות המבקש בתצהיר חתום לעמידתו בדרישות תקנה 16;

(2)  התקשרויות חוזיות של המבקש עם גוף בעל יכולת מוכחת, לאספקת ידע ושירותים;

(3)  התחייבויות בעלי העניין במבקש להעמיד לרשותו ידע וניסיון;

(4)  פירוט ידע וניסיון אישי של נושאי משרה ובעלי תפקידים בכירים במבקש.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 305

(ב) מבקש יפרט את היכולת, הידע והניסיון שלו כמפורט להלן: כאמור בתקנה 16, לקבות כמפורט להלן: ניסיון מוקדם של המבקש בהקמה ובהפעלה של ארגון בהיקף דומה להיקף המוצע על ידו, לרבות במרחב הפריסה, במערך התפעול, במערך השיווק וההפצה, ביכולת הטכנולוגית בתחום התקשורת והמחשב, בתחום הכספים והגבייה, בתחום משאבי אנוש, גיוס והכשרה; מקורות הידע והניסיון של המבקש בתחום ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של מיתקני בזק ומתן שירותי בזק.

(1) ארגון – ניסיון מוקדם של המבקש בהקמה ובהפעלה של ארגון בהיקף דומה להיקף המוצע על ידו, לרבות במרחב הפריסה, במערך התפעול, במערך השיווק וההפצה, ביכולת הטכנולוגית בתחום התקשורת והמחשב, בתחום הכספים והגביה, בתחום משאבי אנוש, גיוס והכשרה;

(2) טכנולוגיה – מקורות הידע והניסיון של המבקש בתחום ההקמה, ההעלה והתחזוקה של מיתקני בזק ומתן שירותי בזק;

(3) שירות – ניסיון מוקדם של המבקש בהפעלת מערך שירות בהיקף נרחב;

(4) התקשרויות חוזיות – התקשרויות של המבקש לאספקת ידע ושירותים, אשר נעשו עם גוף בעל יכולת מוכחת, כנדרש לפי תקנה 16 לתקנות;

(5) התחייבויות בעלי עניין – התחייבויות בעלי העניין במבקש להעמיד לרשותו ידע וניסיון;

(6) יכולת בעלי תפקידים בכירים – ידע וניסיון אישי של נושאי משרה ובעלי תפקידים בכירים במבקש.

(ג) מבקש יצרף לבקשה מסמכים המבססים את עמידתו בדרישות תקנה 16 כאמור, לרבות –

(1) התחייבות המבקש בתצהיר חתום לעמידתו בדרישות תקנה 16;

(2) התקשרויות חוזיות של המבקש עם גוף בעל יכולת מוכחת, לאספקת ידע ושירותים;

(3) התחייבויות בעלי העניין במבקש להעמיד לרשותו ידע וניסיון;

(4) פירוט ידע וניסיון אישי של נושאי משרה ובעלי תפקידים בכירים במבקש.

תק' תשע"ה-2014

פרק ג': מידע על אודות הרשם והשירותים

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 305

פרק ג': מידע על אודות השירותים שבכוונת המבקש לספק הרשת והשירותים

10.  כללי:

תק' תשע"ה-2014

(א)  (נמחקה).

(ב)  מרכיבי פרק זה יצורפו, בשינויים ובהתאמות שיקבע המנהל, כנספחים לרישיון אשר יוענק למבקש.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 305

מחיקת סעיף קטן 10(א)

הנוסח הקודם:

(א) מבקש יציג בפרק זה את השירותים אשר בכוונתו לספק.

תק' תשע"ה-2014

11.  שירותים:

תק' תשע"ה-2014

(א)  מבקש יפרט את כל השירותים אשר בכוונתו לספק, במתכונת הערוכה לפי הטבלה המפורטת להלן:

מספר סידורי

שם השירות

תיאור השירות

תאריך תחילת מתן השירות

הערות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תק' תשע"ה-2014

(ב)  מבקש יפרט את המדדים לטיב השירות בהתייחס לכל אחד מהשירותים שפורטו בטבלה שבסעיף קטן (א).

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 305

11.                                                                                                                                                           שירותים למנויים:

(א)                                                                                                                                                           מבקש יפרט את השירותים הבסיסיים, השירותים הנלווים להם ושירותי הערך המוסף אשר בכוונתו להציע למנויו כל השירותים אשר בכוונתו לספק, במתכונת הערוכה לפי הטבלה המפורטת להלן:

(ב) מבקש יפרט את המדדים לטיב השירות בהתייחס לשירותים לכל אחד מהשירותים שפורטו בטבלה שבסעיף קטן (א).

תק' תשע"ה-2014

12.  תכנית הנדסית:

(א)  מבקש יצרף לבקשתו תכנית הנדסית כנדרש בתקנה 17ב(ב) לתקנות שיפורטו בה לפחות אלה:

(1)  תיאור הרשת, שיכלול תרשים גרפי, תכנית פריסה, ונתונים כמותיים, לפי תת-המערכות האלה:

(א)            מתגי הרשת;

(ב)            תמסורת קווית ואלחוטית, לרבות תמסורת בין-לאומית;

(ג) רשת גישה קווית ואלחוטית;

(ד)            תקשורת נתונים;

(ה)            שליטה ובקרה, לרבות מוקדי שליטה ובקרה, בקרת תת-מערכות ובקרת טיב שירות;

(ו) המידע, לרבות מערכת חיוב לקוחות, מערכת גבייה ומערכת שירות לקוחות;

(ז) מערכת לטיפול בהונאות בזמן אמיתי או בזמן אמיתי בקירוב;

(ח)            גיבוי, שרידות ותחזוקה;

(ט)            קישור גומלין או שימוש, כהגדרתם בסעיף 5 לחוק;

(י) ניידות מספרים;

בתיאור הרשת כאמור, יציין מבקש אלו ממרכיבי התשתית יקים ואלו ממרכיבי התשתית ישכור או ירכוש מבעלי רישיון תקשורת אחרים;

(2)  פירוט קיומם, תקינותם, תפעולם והתאמתם הטכנולוגית של תשתית, ציוד ואמצעים אחרים לשם מימוש היכולת לביצוע סמכויותיהם של כוחות הביטחון לפי הוראות סעיף 13 לחוק והוראות הרישיון או הוראות מנהל, כפי שיינתנו מזמן לזמן;

(3)  תכנית מפורטת לשימוש בתדרים לצורך המרכיבים האלחוטיים של הרשת;

(4)  הצגת היבטי הבטיחות של הרשת המוצעת, עם דגש על בטיחות מיתקני הרשת, בטיחות ציוד הקצה של המנויים, בטיחות העובדים ובטיחות הציבור.

(ב)  מבקש יאשר בתצהיר חתום ביד נושא המשרה האחראי לתכנית ההנדסית כי התכנית תואמת תקנים בין-לאומיים ומקומיים, אם אלה קיימים, להקמה, תפעול ותחזוקה של הרשת, לרבות היבטי הבטיחות של הרשת, וכן תואמת את הצרכים שעליהם הרשת אמורה לתת מענה לפי התכנית העסקית שצורפה לבקשה, אם נדרש לצרפה.

מיום 5.2.2015

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 305

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

12. איכות השירות:

המבקש יפרט את כל אלה:

(1) טיפול בפניות ולתלונות ציבור:

(א) קיומו של מוקד מאויש לטיפול בפניות ובתלונות של הציבור;

(ב) תיאור תהליך קבלת פניות ותלונות הציבור ורישומן;

(ג) הצגת סטנדרטים של טיפול בפניות ותלונות, לרבות –

(1) נגישות המתלונן;

(2) רמת הטיפול בתלונה;

(3) מנגנון טיפול ביישוב מחלוקות עם הלקוחות;

(4) הגדרת הנושאים שיטופלו על ידי מערכת אוטומטית והנושאים שיטופלו על ידי מפעיל באמצעות המוקד המאויש, ובפירוט השעות משעות היממה והימים מימי השבוע;

(2) מניעת הונאות וטיפול בהונאות:

(א) תיאור האמצעים שיופעלו והמערכת שתוקם לצורך מניעת הונאות וטיפול בהונאות;

(ב) מחויבות המבקש ללקוחות בכל הנוגע למניעת הונאות ולטיפול בהן.

 

תק' תשפ"א-2020

תוספת שניה

(בוטלה)

 

תק' תשפ"א-2020

תוספת שלישית

(בוטלה)

 

 

ג' בשבט התש"ע (18 בינואר 20210)                          משה כחלון

                                                                                                 שר התקשורת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6860 מיום 25.1.2010 עמ' 646.

תוקנו ק"ת תשע"ה מס' 7446 מיום 1.12.2014 עמ' 298 – תק' תשע"ה-2014; תחילתן ביום 5.2.2015 ור' תקנה 22 לענין הוראות מעבר.

22. תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז בשבט התשע"ה (5 בפברואר 2015); על אף האמור, תחילתן של תקנות אלה לגבי מי שערב תחילתן של תקנות אלה החזיק רישיון לפי התקנות העיקריות כדין, במועד שיורה עליו השר, ויראו אותו כמי שהגיש בקשה לפי התקנות העיקריות.

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832 – תק' (מס' 2) תשע"ה-2015; תחילתן ביום 5.2.2015.

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1441 – תק' תשע"ט-2018.

ק"ת תש"ף מס' 8468 מיום 7.4.2020 עמ' 1054 – הוראת שעה תש"ף-2020; תוקפה עד יום 6.10.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8646 מיום 8.7.2020 עמ' 1768 – תק' תש"ף-2020.

ק"ת תשפ"א מס' 8810 מיום 7.10.2020 עמ' 108 – תק' תשפ"א-2020; תחילתן ביום 7.10.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9128 מיום 31.1.2021 עמ' 1762 – תק' (מס' 2) תשפ"א-2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות