נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, תש"ע-2010

משפט פרטי וכלכלה – קניין – פיצוי פליטים יהודים – אובדן רכוש

רשויות ומשפט מנהלי – פיצוי פליטים יהודיים – אובדן רכוש

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרה

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

סעיף 3

ניהול משא ומתן להשגת שלום

Go

2

סעיף 4

ביצוע

Go

2


חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, תש"ע-2010*

מטרה

1.       מטרתו של חוק זה לשמור על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן במסגרת משא ומתן להשגת שלום במזרח התיכון.

הגדרות

2.       בחוק זה –

           "פליט יהודי יוצא ארצות ערב ואיראן" – מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא אזרח ישראל, לרבות אם היה תושב ארץ ישראל לפני הקמת המדינה;

(2)   הוא היה תושב אחת מארצות ערב או איראן, ועזב אותה בין השאר בשל רדיפתו בגלל יהדותו והיותו חסר הגנה מפני רדיפה כאמור;

(3)   הוא הותיר בארץ מוצאו רכוש שהיה בבעלותו;

           "רכוש" – מקרקעין, מיטלטלין, כספים, זכויות, וכל רכוש נוסף שקבעה הממשלה בצו.

ניהול משא ומתן להשגת שלום

3.       במסגרת משא ומתן להשגת שלום במזרח התיכון, תכלול הממשלה את נושא מתן פיצוי על אבדן רכוש לפליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, לרבות רכוש שהיה בבעלות קהילה יהודית בארצות אלה.

ביצוע

4.       ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה.

                                                         בנימין נתניהו

                                                                             ראש הממשלה

                     שמעון פרס                                                           ראובן ריבלין

                           נשיא המדינה                                                                             יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 406 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 302 עמ' 92).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות