נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק המאבק בתופעת השכרות, תש"ע-2010

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – מעצר וחיפוש

עונשין ומשפט פלילי – עבירות

תוכן ענינים

 

פרק א': סמכות תפיסה והשמדה

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

סמכות תפיסה והשמדה של משקה משכר וכלי קיבולו

Go

2

סעיף 3

חזקה

Go

2

 

פרק ב': תיקון עקיף

Go

2

 

פרק ג': הוראות שונות

Go

3

סעיף 5

שמירת דינים

Go

3

סעיף 6

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 6א

שינוי התוספת

Go

3

סעיף 7

דיווח לכנסת

Go

3

סעיף 8

תחילה

Go

3

 

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013


חוק המאבק בתופעת השכרות, תש"ע-2010*

מיום 1.5.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2393 מיום 1.5.2013 עמ' 58 (ה"ח 750)

חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), תש"ע-2010

פרק א': סמכות תפיסה והשמדה

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "החזקה" – כהגדרתה בסעיף 34כד לחוק העונשין;

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

          "כלי קיבול סגור" – כלי קיבול המכיל משקה משכר, שלא נפתח כלל מאז ייצורו;

          "מקום ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, למעט המקומות המפורטים בתוספת;

          "משקה משכר" – כהגדרתו בסעיף 2(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, לרבות משקה שעל פי ריחו, הכלי המשמש לקיבולו או נסיבות העניין, ניתן להניח כי הוא משקה משכר;

          "רכב" – כהגדרתו בפקודת התעבורה.

סמכות תפיסה והשמדה של משקה משכר וכלי קיבולו

2.       (א)  היה לשוטר יסוד סביר להניח כי אדם שותה משקה משכר או כי אדם המחזיק משקה משכר מתכוון לשתותו, במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, וכי שתיית המשקה המשכר עלולה להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, רשאי הוא לתפוס או להשמיד את המשקה המשכר או את כלי קיבולו; לעניין סעיף זה, "השמדה" – לרבות שפיכה מיידית של המשקה המשכר והשלכת כלי קיבולו לפח אשפה.

          (ב)  היה לשוטר יסוד סביר להניח כי קטין שותה משקה משכר או כי קטין המחזיק משקה משכר מתכוון לשתותו, במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, שלא בנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו, רשאי הוא לתפוס או להשמיד את המשקה המשכר או את כלי קיבולו; בסעיף קטן זה, "אחראי על קטין" – הורה, הורה חורג, אפוטרופוס או מי שהקטין נתון במשמורתו או בהשגחתו לפי דין.

          (ג)   הוראות לעניין אופן הטיפול במשקה ובכלי הקיבול לצורך תפיסתם או השמדתם ייקבעו בפקודות משטרת ישראל, בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה; עד לקביעת הוראות כאמור רשאי המפקח הכללי של משטרת ישראל לקבוע הוראות כאמור בנוהלי משטרת ישראל, ובלבד שיפורסמו באתר האינטרנט של המשרה.

חזקה

3.       לעניין סעיף 2, אדם המחזיק משקה משכר בכלי קיבול שאינו כלי קיבול סגור, במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, בין השעות 21:00 ל-06:00, חזקה כי בכוונתו לשתות את המשקה המשכר וכי שתייתו עלולה להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, אלא אם כן הוכח אחרת להנחת דעתו של השוטר.

פרק ב': תיקון עקיף

תיקון חוק העונשין – מס' 107

4.       בחוק העונשין, התשל"ז-1977, בסעיף 193א –

(1)  בסעיף קטן (א), במקום "אדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים" יבוא "קטין";

(2)  בסעיף קטן (א1), במקום "לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים" יבוא "לקטין";

(3)  אחרי סעיף קטן (א1) יבוא:

"(א2) המספק משקה משכר לקטין או הרוכש משקה משכר בעבור קטין, במקום ציבורי, שלא הנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו, דינו – מאסר שישה חודשים; בסעיף קטן זה, "אחראי על קטין" – הורה, הורה חורג, אפוטרופוס, או מי שהקטין נתון במשמורתו או בהשגחתו, לפי דין או לפי הסכמה של הורהו, הורהו החורג או אפוטרופסו.";

(4)  בסעיף קטן (ב), במקום "לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים" יבוא "לקטין";

(5)  אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1)        בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים, אשר מכר, הגיש או סיפק משקה משכר לקטין בניגוד להוראות סעיפים קטנים (א1) עד (ב), חזקה כי היה מודע לכך שמכר, הגיש או סיפק משקה משכר לקטין, אלא אם כן הוכיח, ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי, שהקטין הציג לו תעודה כאמור בסעיף קטן (ג), ולפיה הוא אינו קטין.".

פרק ג': הוראות שונות

שמירת דינים

5.       הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין, אלא אם כן נאמר אחרת בחוק זה.

ביצוע ותקנות

6.       השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועו.

שינוי התוספת (תיקון מס' 1) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 2)  תשפ"ב-2021

6א.     השר לביטחון הפנים, באישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

מיום 1.5.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2393 מיום 1.5.2013 עמ' 58 (ה"ח 750)

הוספת סעיף 6א

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח 873)

6א. השר לביטחון הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

 

דיווח לכנסת (תיקון מס' 1) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 2)  תשפ"ב-2021

7.       (א)  השר לביטחון הפנים ידווח, בתום 18 חודשים ובתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, לוועדת ביטחון הפנים של הכנסת ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי סעיף 2, לרבות תדירות השימוש והשפעתו על המאבק בתופעת השכרות, וכן על מספר המקרים שבהם –

(1)   נפתחו חקירות בשל חשד לעבירות לפי סעיף 193א לחוק העונשין;

(2)   הסתיימו חקירות כאמור בפסקה (1) בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך;

(3)   הוגשו כתבי אישום בשל עבירות כאמור בפסקה (1);

(4)   ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות כאמור בפסקה (1), ותוצאותיהם.

(תיקון מס' 1)  תשע"ג-2013

          (ב)  במשך שלוש שנים מיום תחילתו של חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) (תיקון), התשע"ג-2013, יימסר דיווח כאמור בסעיף קטן (א), אחת לשנה, ונוסף על האמור באותו סעיף קטן יכלול גם –

(1)   לעניין השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי סעיף 2 – הבחנה בין פעולות שננקטו כלפי בגירים וכלפי קטינים;

(2)   דיווח כאמור בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א) על הליכים בשל עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (בסעיף זה – חוק רישוי עסקים) בשל הפרת חובה לפי סעיף 2(א1) לחוק האמור, וכן על מספר המקרים שבהם הוטלו קנסות בשל עבירה כאמור לפי סעיף 14א1 לחוק רישוי עסקים;

(3)   דיווח על צווי סגירה שניתנו לפי סעיף 23(א1) ו-(א2) לחוק רישוי עסקים.

מיום 1.5.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2393 מיום 1.5.2013 עמ' 58 (ה"ח 750)

7. (א) השר לביטחון הפנים ידווח, בתום 18 חודשים ובתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי סעיף 2, לרבות תדירות השימוש והשפעתו על המאבק בתופעת השכרות, וכן על מספר המקרים שבהם –

(1) נפתחו חקירות בשל חשד לעבירות לפי סעיף 193א לחוק העונשין;

(2) הסתיימו חקירות כאמור בפסקה (1) בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך;

(3) הוגשו כתבי אישום בשל עבירות כאמור בפסקה (1);

(4) ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות כאמור בפסקה (1), ותוצאותיהם.

(ב) במשך שלוש שנים מיום תחילתו של חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) (תיקון), התשע"ג-2013, יימסר דיווח כאמור בסעיף קטן (א), אחת לשנה, ונוסף על האמור באותו סעיף קטן יכלול גם –

(1) לעניין השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי סעיף 2 – הבחנה בין פעולות שננקטו כלפי בגירים וכלפי קטינים;

(2) דיווח כאמור בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א) על הליכים בשל עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (בסעיף זה – חוק רישוי עסקים) בשל הפרת חובה לפי סעיף 2(א1) לחוק האמור, וכן על מספר המקרים שבהם הוטלו קנסות בשל עבירה כאמור לפי סעיף 14א1 לחוק רישוי עסקים;

(3) דיווח על צווי סגירה שניתנו לפי סעיף 23(א1) ו-(א2) לחוק רישוי עסקים.

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח 873)

(א) השר לביטחון הפנים ידווח, בתום 18 חודשים ובתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי סעיף 2, לרבות תדירות השימוש והשפעתו על המאבק בתופעת השכרות, וכן על מספר המקרים שבהם –

תחילה (תיקון מס' 1)  תשע"ג-2013

8.       (א)  תחילתו של חוק זה 14 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

(תיקון מס' 1)  תשע"ג-2013

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.5.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2393 מיום 1.5.2013 עמ' 59 (ה"ח 750)

תחילה ותוקף

8. (א) תחילתו של חוק זה 14 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

(ב) הוראות חוק זה, למעט הוראות פרק ב', יעמדו בתוקפן עד תום שלוש שנים מיום התחילה.

 

תוספת

(ההגדרה "מקום ציבורי" שבסעיף 1)

          מקום שבו פועל עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, כמפורט להלן:

(1)      מסעדה, בית קפה, הסעדה;

(2)      עסק למכירת משקאות משכרים המוגשים לצריכה במקום;

(3)      בית מלון, פנסיון, אכסניה, ובלבד שאינם מיועדים בעיקרם למתן שירותי אירוח ולינה לקטינים;

(4)      מקום לעריכת מופעים וירידים, קולנוע, תאטרון, אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים, דיסקוטק, יריד שלא במבנה של קבע וכלי שיט המשמש לעינוג ציבורי;

(5)      אולם שמחות וגן אירועים.

 

 

                                      בנימין נתניהו                                    יצחק אהרונוביץ

                                                 ראש הממשלה                                              השר לביטחון הפנים

           שמעון פרס                                       ראובן ריבלין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ע מס' 2238 מיום 24.3.2010 עמ' 504 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 469 עמ' 116, ה"ח הכנסת תש"ע מס' 311 עמ' 119).

תוקן ס"ח תשע"ג מס' 2393 מיום 1.5.2013 עמ' 58 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 750 עמ' 272) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 6 לענין תחילה והוראת שעה.

6. תחילתו של סעיף 5(2)(ג) ביום תחילתו של חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), התשע"א-2010, ועד אותו מועד יקראו את סעיף 14ב(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, כך שבמקום "לא יפחת מ-9,000 שקלים חדשים" יבוא "לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה".

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 873 עמ' 92) – תיקון מס' 2 בסעיף 16 לחוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשפ"ב-2021; תוקפו בתקופת כהונתה של הכנסת ה-24.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות