נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), תש"ע-2010

 

 

מסים – מס הכנסה – דין וחשבון – פטור

תוכן ענינים

סעיף 1

פטור מהגשת דוח מקוון

Go

2

סעיף 2

עדכון סכומים

Go

2

סעיף 3

תחולה

Go

2

סעיף 4

סייג לתחולה

Go

2

 


תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), תש"ע-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 131(ב2)(4) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פטור מהגשת דוח מקוון

1.       יחיד שהתקיים בו האמור בפסקה (1) או (2), יהיה פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131(ב2)(1) לפקודה:

הודעה תשפ"א-2020

(1)  נתקיימו בו כל אלה:

(א)   כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,240 שקלים חדשים;

(ב)   הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,240 שקלים חדשים;

(ג)    סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 81,240 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 162,480 שקלים חדשים;

(2)  הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7016 מיום 14.7.2011 עמ' 1176

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 75,000 76,710 שקלים חדשים;

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 75,000 76,710 שקלים חדשים;

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 75,000 76,710 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 150,000 153,420 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 618

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 76,710 78,670 שקלים חדשים;

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 76,710 78,670 שקלים חדשים;

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 76,710 78,670 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 153,420 157,330 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 641

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 78,670 79,800 שקלים חדשים;

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 78,670 79,800 שקלים חדשים;

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 78,670 79,800 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 157,330 159,600 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7325 מיום 6.1.2014 עמ' 458

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 79,800 81,330 שקלים חדשים;

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 79,800 81,330 שקלים חדשים;

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 79,800 81,330 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 159,600 162,650 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 818

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,330 81,250 שקלים חדשים;

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,330 81,250 שקלים חדשים;

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 81,330 81,250 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 162,650 162,490 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7592 מיום 30.12.2015 עמ' 468

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,250 80,520 שקלים חדשים;

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,250 80,520 שקלים חדשים;

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 81,250 80,520 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 162,490 161,030 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7754 מיום 1.1.2017 עמ' 476

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 80,520 80,270 שקלים חדשים;

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 80,520 80,270 שקלים חדשים;

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 80,520 80,270 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 161,030 160,550 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2017 עמ' 659

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 80,270 80,510 שקלים חדשים;

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 80,270 80,510 שקלים חדשים;

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 80,270 80,510 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 160,550 161,030 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8138 מיום 31.12.2018 עמ' 1701

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 80,510 81,480 שקלים חדשים;

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 80,510 81,480 שקלים חדשים;

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 80,510 81,480 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 161,030 162,960 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8309 מיום 30.12.2019 עמ' 280

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,480 81,730 שקלים חדשים;

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,480 81,730 שקלים חדשים;

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 81,480 81,730 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 162,960 163,450 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9031 מיום 30.12.2020 עמ' 1217

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,730 81,240 שקלים חדשים;

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,730 81,240 שקלים חדשים;

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 81,730 81,240 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 163,450 162,480 שקלים חדשים;

עדכון סכומים

2.       (א)  הסכומים הנקובים בתקנה 1(1) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

           (ב)  סכומים שעודכנו כאמור בתקנת משנה (א) יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

           (ג)   המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1(1) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זאת.

           (ד)  בתקנה זו –

           "המדד הבסיסי" – המדד שהיה ידוע ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010);

           "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

תחולה

3.       תקנות אלה יחולו לעניין דוח עצמאי מקוון שיש להגישו לגבי שנת המס 2009 ואילך.

סייג לתחולה

4.       תקנות אלה לא יחולו על –

תק' תשע"ו-2016

(1)  (נמחקה);

(2)  יחיד שהוא בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32(9)(א) לפקודה, או שבן זוגו בעל שליטה כאמור.

מיום 29.7.2010

ת"ט תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6915 מיום 29.7.2010 עמ' 1456

(1) יחיד שהגיש תביעה לקבלת מענק לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007, כאמור בסעיף 131(ב2)(4) לפקודה;

 

מיום 1.1.2017

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7673 מיום 19.6.2016 עמ' 1423

מחיקת פסקה 4(1)

הנוסח הקודם:

(1) יחיד שהגיש תביעה לקבלת מענק לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007, כאמור בסעיף 131(ב2)(4) לפקודה;

 

י"ב בתמוז התש"ע (24 ביוני 2010)                            יובל שטייניץ

                                                                                                         שר האוצר

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6910 מיום 18.7.2010 עמ' 1392.

ת"ט ק"ת תש"ע מס' 6915 מיום 29.7.2010 עמ' 1456.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 7016 מיום 14.7.2011 עמ' 1175 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 618 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 641 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7325 מיום 6.1.2014 עמ' 458 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7486 מיום 29.1.2015 עמ' 818 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7592 מיום 30.12.2015 עמ' 468 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7673 מיום 19.6.2016 עמ' 1423 – תק' תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.1.2017 ותחולתו על דוחות משנת המס 2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7754 מיום 1.1.2017 עמ' 476 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2017 עמ' 659 – הודעה תשע"ח-2017; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8138 מיום 31.12.2018 עמ' 1701 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8309 מיום 30.12.2019 עמ' 280 – הודעה תש"ף-2019; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9031 מיום 30.12.2020 עמ' 1217 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות