נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות השאלת ספרי לימוד, תש"ע-2010

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – ספרי לימוד

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

בקשה להיכלל לראשונה בתכנית ובקשה לסכום סיוע ראשוני

Go

2

סעיף 3

בקשה לחזור ולהיכלל בתכנית ובקשה לקבלת סכום סיוע נוסף

Go

2

סעיף 4

החלטה בבקשות

Go

2

סעיף 5

אמות מידה לקביעת סכומי הסיוע

Go

3

סעיף 6

זכאות לסכום הסיוע הראשוני

Go

3

סעיף 7

זכאות לסכום הסיוע הנוסף

Go

3

סעיף 8

הוראת מעבר לשנת הלימודים התשע"א

Go

3

סעיף 9

תחילה

Go

3


תקנות השאלת ספרי לימוד, תש"ע-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3 ו-6 לחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000 (להלן – החוק), באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "מדד הטיפוח" – מדד טיפוח בית ספרי שגיבש משרד החינוך, המתחשב במדדים חברתיים-כלכליים והמתפרסם מזמן לזמן בחוזרי המנהל הכללי;

           "הממונה" – מי שהמנהל הכללי הסמיכו לממונה על יישום החוק, מבין עובדי משרדו;

           "המנהל הכללי" – המנהל הכללי של משרד החינוך;

           "סכום סיוע נוסף" – סכום סיוע נוסף מתקציב משרד החינוך לצורך החלפת מהדורות של ספרי לימוד ולצורך חידוש מלאי ספרי הלימוד בשל בלאי הנובע מהשימוש בהם;

           "סכום סיוע ראשוני" – סכום חד-פעמי מתקציב משרד החינוך לסיוע ברכישה ראשונית של ספרי לימוד כאשר בית ספר נכנס לתכנית לראשונה;

           "התכנית" – תכנית השאלת ספרי לימוד, כהגדרתה בחוק.

בקשה להיכלל לראשונה בתכנית ובקשה לסכום סיוע ראשוני

2.    בית ספר רשאי להגיש בקשה להיכלל בתכנית בפעם הראשונה, אם נתקיימו בו כל אלה:

(1)  הסכמתם של למעלה מ-60% מהורי התלמידים להשתתף בתכנית כאמור בסעיף 2(א) לחוק, ניתנה במפורש, ובכתב;

(2)  מנהל בית הספר הגיש לממונה טופס בקשה לפי הנוסח שבתוספת הראשונה וצירף לה העתק מחוזר שפרסמה הנהלת בית הספר להורי התלמידים ובו הסבר על משמעויות ההשתתפות בתכנית, לרבות: הוראות החוק ותקנות אלה, גובה דמי השאילה שנקבע לפי סעיף 5 לחוק, והסדרי השאילה שיונהגו בבית הספר;

(3)  בית הספר רשאי לצרף לבקשתו להיכלל בתכנית בפעם הראשונה, בקשה לסכום סיוע ראשוני, לפי הטופס שבתוספת הראשונה.

בקשה לחזור ולהיכלל בתכנית ובקשה לקבלת סכום סיוע נוסף

3.    (א)  בית ספר שפרש מהתכנית רשאי להגיש בקשה לממונה לחזור ולהיכלל בה, אם נתקיימו בו כל אלה, ורשאי הוא לצרף לבקשתו בקשה לקבלת סכום סיוע נוסף לפי הטופס שבתוספת הראשונה:

(1)   חלפו 5 שנים לפחות ממועד הכניסה של בית הספר לתכנית ועד מועד הבקשה לשוב ולהיכלל בה;

(2)   בית הספר עובד בכל התנאים המפורטים בתקנה 2(1) ו-(2).

           (ב)  בית ספר הנכלל בתכנית רשאי להגיש בקשה לממונה לקבלת סכום סיוע נוסף, אם נתקיימו בו כל אלה:

(1)   בית הספר היה כלול בתכנית 5 שנים ברציפות לכל הפחות;

(2)   ספרי הלימוד שבשימוש תלמידיו זקוקים להחלפה מפאת החלפת מהדורות או בלאי הנובע מהשימוש בהם;

(3)   מנהל בית הספר הגיש לממונה בקשה בכתב לקבלת סכום סיוע נוסף לפי הטופס שבתוספת הראשונה.

החלטה בבקשות

4.    (א)  בקשות כאמור בתקנות 2 ו-3, יוגשו לממונה עד 50 ימים לפני תום שנת הלימודים, בכל שנה.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), הממונה רשאי לאשר בגשת בקשה חריגה לאחר המועד האמור באותה תקנת משנה, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

           (ג)   החלטות הממונה בבקשות לפי תקנה 3 יינתנו, בכתב, עד 20 ימים לפני תום שנת הלימודים בכל שנה ויישלחו למנהל בית הספר.

           (ד)  העתק המלצת הממונה בבקשה לפי תקנה 2 יישלח למנהל בית הספר, והמנהל הכללי יפרסם עד 20 ימים לפני תום שנת הלימודים בכל שנה את רשימת בתי הספר הנוספים שייכללו לראשונה בתכנית לשנת הלימודים הבאה, בחוזר המנהל הכללי.

אמות מידה לקביעת סכומי הסיוע

5.    (א)  סכום הסיוע הראשונה שיינתן לבית ספר שנכלל ברשימת בתי הספר שפרסם המנהל הכללי לפי תקנה 4(ד), יחושב לפי מספר התלמידים שהוריהם הביעו הסכמה להשתתף בתכנית, במכפלת הסכום המגיע לכל תלמיד בבית הספר, בהלימה למיקומו של בית הספר במדד הטיפוח במפורט בתוספת השנייה.

           (ב)  הממונה יחליט, בהתאם לסוג בית הספר, מיקומו במדד הטיפוח, מספר התלמידים בו, מספר השנים שבית הספר נכלל בתכנית ורמת הבלאי של הספרים, אילו בתי ספר מבין בתי הספר העומדים בתנאים לפי תקנה 3, זכאים לסכום סיוע נוסף בשנת הלימודים שלגביה הוגשה הבקשה; סכום הסיוע הנוסף שיינתן לבית ספר שאושרה בקשתו לסכום סיוע נוסף כאמור, יעמוד על שליש מסכום הסיוע הראשוני שהיה אמור להיות משולם לבית הספר, אילו היה מצורף לתכנית לראשונה.

           (ג)   הסיוע יינתן באמצעות שובר לרכישת ספרי לימוד מאושרים בלבד.

זכאות לסכום הסיוע הראשוני

6.    זכאי לסכום הסיוע הראשוני, בית ספר אשר לא נכלל בעבר בתכנית, ביקש להיכלל בתכנית לפי תקנה 2, ונכלל ברשימת בתי הספר הנוספים שפרסם המנהל הכללי לפי תקנה 4(ד).

זכאות לסכום הסיוע הנוסף

7.    זכאי לסכום הסיוע הנוסף בית ספר שהגיש בקשה לסכום סיוע נוסף לפי תקנה 3 ושהממונה החליט לקבלה.

הוראת מעבר לשנת הלימודים התשע"א

8.    על אף האמור בתקנה 4(א) ו-(ג) –

(1)  בשנת הלימודים התשע"א, רשאי בית ספר שרואים אותו כמי שנכלל בתכנית לפי סעיף 8 לחוק, להגיש בקשה לסכום סיוע נוסף לפי תקנה 3(ב) עד 45 ימים ממועד תחילתן של תקנות אלה;

(2)  החלטות הממונה בבקשות לפי פסקה (1) יינתנו, בכתב, עד 90 ימים ממועד תחילתן של תקנות אלה, ויישלחו למנהל בית הספר.

תחילה

9.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנות 2 ו-3)

טופס בקשה להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד בפעם הראשונה / להצטרפות לאחר פרישה מהתכנית
ולקבלת סכום סיוע ראשוני או סכום סיוע נוסף

1.    פרטים של המוסד החינוכי

א.    שם בית הספר:      

ב.    סוג בית הספר (מוסד חינוך רשמי/מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי):      

ג.    הבעלים של בית הספר:      

ד.    רשות החינוך המקומית:      

ה.    סמל מוסד:      

ו.     שם המנהל:      

ז.     שם המפקח:      

ח.    מען בית הספר:      

ט.    מספרי טל' להתקשרות:      

י.     כתובת דוא"ל:      

2.    פרטי הבקשה:

א.    גוף היוזם (הנהלת בית הספר/ועד ההורים/אחר):      

ב.    בבקשה לחזור ולהיכלל בתכנית – האם בית הספר נכלל בעבר בתכנית? אם כן – פרט במדויק מתי בית הספר היה כלול בתכנית, מתי פרש, מה היו הסיבות לפרישה, ומה הטעמים כעת לבקשה המחודשת:      

ג.    מהות הבקשה: אני מבקש להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד  בפעם הראשונה  פעם נוספת  לקבל מהמשרד סכום סיוע ראשוני  לקבל מהמשרד סכום סיוע נוסף.

אם המדובר בבקשה לסכום סיוע נוסף – פרט את רמת הבלאי של הספרים:

ד.    בבקשה להיכלל בתכנית בפעם הראשונה או לחזור לתכנית לאחר פרישה בעבר – דרישה להסכמת הורים: ישנה הסכמה של 60% מההורים לפחות: בביה"ס       תלמידים. הורים של       תלמידים הסכימו להשתתף בתכנית. אני מצהיר בזה כי       אחוזים מהורי התלמידים בבית הספר הביעו הסכמה מפורשת, בכתב, להשתתף בתכנית. אני מצהיר כי כתבי ההסכמה שמורים במשרדי וגורמי הפיקוח במשרד החינוך רשאים בכל עת לעיין בהם במשרדי.

ה.    הערות או בקשות מיוחדות:      

ו.     מצורף: עותק מחוזר שהופץ מאת הנהלת בית הספר לכלל הורי התלמידים ובו הסבר על משמעות הבקשה להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד.

תאריך                                                                        _____________

                                                                                                                   חתימת המנהל

תוספת שנייה

(תקנה 5(א))

פירוט הסכום המגיע לכל תלמיד בבית ספר בהלימה למיקומו של בית הספר במדד הטיפוח:

                                                                                           הסכום בשקלים

       מיקום בית הספר במדד הטיפוח                                   חדשים לתלמיד

1.    מדד טיפוח 0 עד 1.99                                        0

2.    מדד טיפוח 2 עד 2.99                                        80

3.    מדד טיפוח 3 עד 3.99                                        90

4.    מדד טיפוח 4 עד 4.99                                        100

5.    מדד טיפוח 5 עד 5.99                                        110

6.    מדד טיפוח 6 עד 6.99                                        120

7.    מדד טיפוח 7 עד 7.99                                        130

8.    מדד טיפוח 8 עד 8.99                                        140

9.    מדד טיפוח 9 עד 10                                          150

י"ט באלול התש"ע (29 באוגוסט 2010)                   גדעון סער

                                                                                                   שר החינוך

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ע מס' 6926 מיום 7.9.2010 עמ' 1624.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות