נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), תש"ס-1999

רבדים בחקיקה

משפט פרטי וכלכלה – כספים – פיקוח ויציבות מחירים – מחירים מרביים

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – רשם ורישום

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

קביעת מחירים מרביים

Go

2

סעיף 3

אי החלת פטורים והנחות

Go

2

סעיף 4

מס ערך מוסף

Go

3

סעיף 5

תחילה

Go

3


צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), תש"ס-1999*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(א) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

           "אישור זכויות" – אישור מאת נותן שירות המעיד על זכויות בקשר למקרקעין, כפי שהן רשומות אצלו בעת מתן האישור;

           "העברת זכויות" – העברה לאחר של זכויות בקשר למקרקעין מסוג בעלות או חכירה לדורות, שנרכשו מנותן שירות, למעט העברה בדרך של ירושה;

           "זכויות בקשר למקרקעין", "נותן שירות" ו"פנקסי המקרקעין" – כמשמעותם בצו פיקול על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס-1999.

קביעת מחירים מרביים

2.       (א)  המחיר המרבי שרשאי נותן שירות לגבות בעד רישום אצלו של העברת זכויות יהיה כמפורט להלן:

(1)   בכל אחת מהשנים כמפורט בטור א' להלן, הסכום הנקוב לצדה בטור ב' להלן:

             טור א'                            טור ב'

             השנה                     בשקלים חדשים

          2000                       650

          2001                       520

          2002                       410

          2003                       330

          2004                       300

     2005 ו-2006   שיעור האגרה המקבילה

                             בתקנות המקרקעין

                         (אגרות), התשל"ה-1974

      2007 ואילך                  300

(2)   (נמחקה).

           (ב)  המחיר המרבי שרשאי נותן שירות לגבות בעד שירותים שאינם שירותי העברת זכויות, יהיה המחיר הקבוע אותה שעה לשירות מקביל בתוספת לתקנות האגרות.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), בשנים 2000 עד 2004, לא יגבה נותן שירות תוספת למחיר הנקוב בסעיף קטן (א)(1) בעד השירותים המפורטים להלן כאשר אלה נלווים לרישום אצלו של העברת זכויות:

(1)   אגרת בקשה;

(2)   מחיקת זכות לרישום משכנתה בפנקסי המקרקעין ומתן אישור על כך;

(3)   רישום זכות לרישום משכנתה בפנקסי המקרקעין ומתן אישור על כך;

(4)   מתן אישורי זכויות טרם העברת הזכויות ובסיומה.

מיום 22.2.2007

צו תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6569 מיום 22.2.2007 עמ' 614

(א) המחיר המרבי שרשאי נותן שירות לגבות בעד רישום אצלו של העברת זכויות יהיה כמפורט להלן:

(1) בכל אחת מהשנים כמפורט בטור א' להלן, הסכום הנקוב לצדה בטור ב' להלן:

טור א' טור ב'

השנה בשקלים חדשים

2000 650

2001 520

2002 410

2003 330

2004 300

2005 ו-2006 שיעור האגרה המקבילה

בתקנות המקרקעין (אגרות),

התשל"ה-1974

2007 ואילך 300

(2) החל ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) – בשיעור האגרה בעד שירות מקביל כקבוע אותה שעה בתוספת לתקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974 (להלן – תקנות האגרות).

אי החלת פטורים והנחות

3.       הוראות פרק ב' לתקנות האגרות לא יחולו על המחירים המרביים המפורטים בסעיף 2, אלא אם כן סוכם אחרת בין נותן השירות למקבלו.

מס ערך מוסף

4.       על הסכומים הנקובים בסעיף 2(א) ייווסף המס המוטל על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

תחילה

5.       תחילתו של צו זה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).

כ"ב בכסלו התש"ס (1 בדצמבר 1999)        יצחק לוי                 אברהם (בייגה) שוחט

                                                                          שר הבינוי והשיכון                           שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ס מס' 6010 מיום 21.12.1999 עמ' 157.

תוקן ק"ת תשס"ז מס' 6569 מיום 22.2.2007 עמ' 613 – צו תשס"ז-2007.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות