Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה), תשע"א-2010

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ביוב

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – אספקת מים ברשויות

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': היטל ביוב

Go

3

סעיף 2

היטל ביוב

Go

3

סעיף 3

נכס שחדל להיות אדמה חקלאית

Go

3

סעיף 4

היטל בשל בנייה חורגת

Go

3

סעיף 5

בנייה חדשה תחת בניין שנהרס

Go

4

סעיף 6

עדכון היטל בגמר בנייה

Go

4

סעיף 7

דרישה לתשלום היטל

Go

4

פרק ג': אגרת ביוב

Go

4

סעיף 8

אגרת ביוב

Go

4

סעיף 9

חובת מסירת מידע

Go

4

סעיף 9א

חיוב לפי הערכה כללים

Go

5

סעיף 10

קרן שיקום

Go

5

סעיף 11

הפחתה בשל כמות השפכים

Go

5

סעיף 11א

חיוב בשל שפכי מפעלים

Go

5

סעיף 12

דרישה לתשלום אגרה

Go

5

סעיף 13

פיגור בתשלום

Go

5

פרק ד': הוראות שונות

Go

5

סעיף 15

הצמדה למדד

Go

5

סעיף 15א

בירור תלונות

Go

5

סעיף 16

תחילה ותחולה

Go

5

סעיף 17

תוקף

Go

6

סעיף 18

הוראות מעבר

Go

6

סעיף 19

שמירת דינים

Go

6

סעיף 19ב

סייג לתחולה

Go

6

תוספת ראשונה

Go

6

תוספת שנייה

Go

7

תוספת שלישית

Go

9

תוספת רביעית

Go

9

תוספת חמישית

Go

9

תוספת שישית

Go

9

תוספת שביעית

Go

9


כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה), תשע"א-2010*

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 15א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962 (להלן – החוק), קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.       בכללים אלה –

           "אגרת ביוב" – אגרה המוטלת לכיסוי הוצאות אחזקת ביוב;

           "אדמה חקלאית" – נכס שאינו בניין, שייעודו על פי תכנית הוא לחקלאות ואין משתמשים בו או שלא ניתן לגביו היתר לשימוש למטרה אחרת;

           "אחזקת ביוב" – לרבות כל פעולה הדרושה לשמירתו התקינה של ביוב;

           "בנייה חדשה" – הקמת בניין חדש על גבי נכס או תוספת לבניין הניצב בנכס;

           "בנייה חורגת" – בניין או תוספת לבניין שהוספו בנכס שלא על פי היתר בנייה או מתוך סטייה מהיתר;

           "בניין" – מבנה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;

           "האתר" – אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב [www.water.gov.il];

           "היטל ביוב" או "היטל" – היטל שהרשות המקומית מטילה לכיסוי הוצאות התקנת ביוב או קנייתו;

           "היתר בנייה", "סטייה מהיתר" – כמשמעותם לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

כללים (מס' 3) תשע"ב-2012

           "המהנדס" – מהנדס הרשות המקומית או עובד הרשות המקומית שסמכויות מהנדס הרשות המקומית נאצלו לו לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991 או מהנדס חברה שהוקמה מטעם הרשות המקומית לצורך מתן שירותי ביוב;

מיום 1.7.2012

כללים (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1342

"המהנדס" – מהנדס הרשות המקומית או עובד הרשות המקומית שסמכויות מהנדס הרשות המקומית נאצלו לו לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991 או מהנדס חברה שהוקמה מטעם הרשות המקומית לצורך מתן שירותי ביוב;

           "הממונה" – מנהל הרשות הממשלתית או מי שהוא הסמיכו לאשר שימוש במד שפכים;

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

           "הפרשי הצמדה", "מדד" ו"תשלומי פיגורים" – כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980;

מיום 1.9.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1301

"הפרשי הצמדה", "מדד" ו"תשלומי פיגורים" ו"מדד" – כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980;

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

           "הרשות" – הרשות הממשלתית למים ולביוב שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק המים, התשי"ט-1959;

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7387 מיום 26.6.2014 עמ' 1358

הוספת הגדרת "הרשות"

           "התקנת ביוב" – לרבות עבודות ופעולות אלה:

(1)   הכנת תכנית ביוב;

(2)   הנחת ביבים;

(3)   ביצוע עבודה במבנה או במיתקן שמתחת לרחוב, לרבות הריסתם, לשם הסרת מכשולים לביוב;

(4)   הנחת צינורות המחברים נכס לביב ציבורי;

(5)   התקנת מיתקנים המהווים חלק מרשת הביוב וביצוע פעולות הדרושות להתקנת רשת הביוב;

(6)   הקמת מיתקנים ומבנים לטיפול בביוב או לטיהורו;

(7)   רכישת ביוב קיים, מקרקעין או נכס אחר להתקנת ביוב;

           "יחידת דיור" – נכס או חלק מנכס שהוא על פי טיבו ומהותו יחידה נפרדת ועצמאית, המשמש בפועל כיחידה נפרדת למגורים, לרבות מבנים יבילים;

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

"כללי אמות מידה" – כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשע"א-2011;

מיום 1.9.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1301

הוספת הגדרת "כללי אמות מידה"

כללים תשע"ו-2015

           "כללי התעריפים" – כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7589 מיום 29.12.2015 עמ' 398

הוספת הגדרת "כללי התעריפים"

כללים תשע"ו-2015

           "כללי מקורות" – כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987;

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7589 מיום 29.12.2015 עמ' 398

הוספת הגדרת "כללי מקורות"

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

           "כללי קיצוב המים" – כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו-1976;

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7387 מיום 26.6.2014 עמ' 1358

הוספת הגדרת "כללי קיצוב המים"

           "כמות מים שנצרכה" – כמות המים שסופקה לנכס, כפי שנמדדה במד מים המותקן בנכס, ובהעדר מד מים – כפי שקבע או אמד ספק המים לנכס או המהנדס, על פי מיטב שפיטתו, בהתבסס על אמות מידה מקובלות ובהן: סוג השימוש במים, אופי השימוש בנכס, שטחו ומספר הנפשות הפוקדות אותו או מצויות בשטחו;

           "מד מים" – כהגדרתו בתקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988;

           "מד שפכים" – מכשיר או מיתקן שאישר מנהל הרשות הממשלתית או מי שמונה לכך על ידיו, המשמש למדידה ולסיכום של כמויות שפכים הזורמים בצינורות;

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

           "מחזיק ביחידת הדיור" – אדם המחזיק ביחידת דיור או בחלק ממנה כבעל, כשוכר, כבר-רשות או בדרך אחרת, למעט אדם המתגורר באורח ארעי בבית מלון, בית הארחה או במיתקני קיט ונופש אחרים;

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7387 מיום 26.6.2014 עמ' 1358

הוספת הגדרת "מחזיק ביחידת הדיור"

           "מנהל הרשות הממשלתית" – מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים, התשי"ט-1959;

           "מט"ש אינטנסיבי" – מיתקן טיהור שפכים הפועל לפירוק בשיטת הבוצה המשופעל באמצעות אנרגיה והכולל ראקטורים ומצללי בטון;

           "מט"ש אקסטנסיבי" – מיתקן טיהור שפכים המבוסס על בריכות שיקוע ואיוור;

כללים תשע"א-2011

           "מסחר" – לרבות תעשייה ומלונאות;

מיום 27.2.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6980 מיום 27.2.2011 עמ' 712

הוספת הגדרת "מסחר"

           "מ"ק" – מטר מעוקב;

כללים תשע"ד-2013

           "מיתקן קדם לטיפול בשפכים" – מיתקן המשמש להקטנת ריכוז המזהמים בשפכים;

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 390

הוספת הגדרת "מיתקן קדם לטיפול בשפכים"

           "נכס אחר" – נכס שאינו יחידת דיור;

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

           "ספק" – כהגדרתו בכללי קיצוב המים;

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7387 מיום 26.6.2014 עמ' 1358

הוספת הגדרת "ספק"

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

           "נכס המיועד לצורכי ציבור" – (נמחקה);

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7387 מיום 26.6.2014 עמ' 1358

מחיקת הגדרת "נכס המיועד לצורכי ציבור"

הנוסח הקודם:

"נכס המיועד לצורכי ציבור" – נכס המיועד בתכנית לצורכי ציבור ואשר מתקיים בו אחד מאלה:

(1) ניתנה לגביו הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור);

(2) הוא מצוי בחזקתו של ועד מקומי כמשמעותו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, ומשמש במישרין לצורך פעילותו;

כללים תשע"א-2011

           "פחת או שיקום" – רכיב הנועד לצורך שמירה על מצבו של הנכס בתקופת הקיים;

מיום 27.2.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6980 מיום 27.2.2011 עמ' 712

הוספת הגדרת "פחת או שיקום"

           "פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)" – פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943;

           "קומה" – חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, הנמדד על פי גובהו המזערי של אותו חלל כקבוע בפרט 2.03 לחלק ב' בתוספת השנייה של תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, ככל שנקבע כזה, ולרבות בנייני עזר, מרתפים, מרפסות, מחסנים, חדרי מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג וכל שטח אחר בקומה;

           "קרן שיקום" – כמשמעותה בסעיף 10;

           "ראש הרשות המקומית" – לרבות מי שהוא הסמיך לכך בכתב;

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

           "רשות מקומית" – כל אחת מהרשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה או חברה המצויה בבעלות מלאה של רשות מקומית כאמור;

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7387 מיום 26.6.2014 עמ' 1358

"רשות מקומית" – כל אחת מהרשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה או חברה המצויה בבעלות מלאה של רשות מקומית כאמור;

כללים תשע"א-2011

           "רפת" – מקום שבו מוחזקים ראשי צאן או בקר, לרבות מכון חליבה, מפטמה, סככות, מרבצים וחצרות המתנה;

מיום 27.2.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6980 מיום 27.2.2011 עמ' 712

הוספת הגדרת "רפת"

           "שטח בניין" – הסכום של שטחי כל הקומות בבניין ולרבות –

(1)   שטחה של בנייה חורגת;

(2)   שטחו של בניין או שטחה של תוספת לבניין העתידים להיבנות שאושרה לגביהם בקשה להיתר בנייה – לפי השטח שנקבע בהיתר;

           "שטח קומה" – הסכום במ"ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

           "שטח קרקע" – שטחה הכולל של הקרקע שבנכס לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין;

           "שלב ביוב" – ביב ציבורי, ביב מאסף ומיתקן טיהור שפכים;

           "תכנית" – כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

כללים תשע"א-2011

           "תפעול" – רכיבי אנרגיה, שכר ואחזקה הדרושים לצורך תפעול מערכת הביוב;

מיום 27.2.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6980 מיום 27.2.2011 עמ' 712

הוספת הגדרת "תפעול"

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

"תשלומי פיגורים" – ריבית כאמור בסעיף 31 לכללי אמות מידה.

מיום 1.9.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1301

הוספת הגדרת "תשלומי פיגורים"

פרק ב': היטל ביוב

היטל ביוב

2.       (א)  בעל נכס, למעט אדמה חקלאית, חייב בתשלום היטל ביוב לרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכס בהתקיים אחד מאלה:

(1)   הרשות המקומית החלה בהתקנת שלב ביוב אשר ישמש, במישרין או בעקיפין, את הנכס, או רכשה שלב ביוב כאמור;

(2)   בסמוך לפני וכתנאי לקבלת היתר בנייה, ובלבד שקיים שלב ביוב המשמש או המיועד לשמש את הנכס, במישרין או בעקיפין, או שהחלו עבודות להתקנת שלב ביוב כאמור;

(3)   בנייה חורגת בנכס.

           (ב)  אופן חישוב ההיטל ושיעורו יהיו כמפורט בתוספת השנייה.

           (ג)   רשות מקומית תעביר את כל היטלי הביוב שגבתה לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור אלא לכיסוי הוצאות התקנת ביוב או קנייתו.

נכס שחדל להיות אדמה חקלאית

3.       חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, יהיה בעליו חייב בהיטל ויחולו הוראות סעיף 2.

היטל בשל בנייה חורגת

4.       (א)  סכום היטל ביוב בשל בנייה חורגת יהיה לפי הגבוה מאלה:

(1)   סכום ההיטל ביום התחלת הבנייה החורגת, כפי שיחליט המהנדס, או ביום שבו החלה הרשות המקומית בהתקנת שלב ביוב כאמור בסעיף 2(א)(1), לפי המאוחר (להלן – מועד התגבשות החיוב), בתוספת תשלומי פיגורים ממועד התגבשות החיוב;

(2)   הועלה תעריף ההיטל לאחר מועד התגבשות החיוב – סכום ההיטל במועד עדכון התעריף בתוספת תשלומי פיגורים מהמאוחר מבין המועדים האלה:

(1)    מועד עדכון התעריף;

(2)    חמש שנים טרם המועד שבו התגלתה הבנייה החורגת.

           (ב)  שולם היטל בעד בנייה חורגת ונהרס חלק הנכס המהווה בנייה חורגת ב-5 השנים ממועד התגבשות החיוב, תשיב הרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכס שנעשתה בו בנייה חורגת לבעל הנכס את ההיטל ששולם, בניכוי 20% מסכום ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה.

בנייה חדשה תחת בניין שנהרס

5.       אושרה בנייה חדשה תחת בניין שנהרס ואשר שולם בעדו היטל בשל שלב ביוב, יחושב ההיטל בעד שלב הביוב בעד הבנייה החדשה על בסיס שטח הבנייה החדשה, בניכוי שטח הבניין שנהרס.

עדכון היטל בגמר בנייה

6.       הסתיימה בנייתו של בניין ונוכחה הרשות המקומית שבתחומה מצוי הבניין כי השטח הבנוי בפועל שונה מהשטח שלפיו חויב בעל הנכס בתשלום היטל ביוב, תשיב לבעל הנכס או תגבה ממנו, לפי העניין, את סכום ההפרש הנובע מהפער בין השטחים כאמור.

דרישה לתשלום היטל

7.       (א)  ראש רשות מקומית ימסור לבעל נכס המצוי בתחום הרשות המקומית החייב בהיטל ביוב, דרישת תשלום בכתב המפרטת את סכום ההיטל שבעל הנכס חייב בו, את הפרטים ששימשו יסוד לחישוב ההיטל לפי פרק זה ואת מועד התשלום (בסעיף זה – דרישת תשלום).

           (ב)  דרישת תשלום תימסר במועד שבו מתקיים אחד התנאים שבסעיף 2(א)(1) ו-(2) או במועד שבו נודע לרשות המקומית על הבנייה החורגת, לפי העניין (להלן – מועד החיוב המקורי).

           (ג)   לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום במועד החיוב המקורי, רשאית הרשות המקומית למסור את דרישת התשלום בכל מועד אחר טרם מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי ישראל; במקרה זה יהיה סכום החיוב בדרישת תשלום שנמסרה בשל קיום התנאי שבסעיף 2(א)(1) או (2) – על בסיס תעריפי ההיטל כפי שהיו בתוקפם במועד החיוב המקורי בצירוף הפרשי הצמדה, ובדרישת תשלום שנמסרה בשל קיום התנאי שבסעיף 2(א)(3) – כאמור בסעיף 4(א).

           (ד)  דרישת תשלום שנמסרה –

(1)   בשל קיום התנאי שבסעיף 2(א)(1) או (3) תיפרע בתוך שלושה חודשים ממועד מסירתה או עד תום שלושים ימים מיום תחילת התקנת שלב הביוב שבשלו הוטל ההיטל, לפי המאוחר;

(2)   בשל קיום התנאי שבסעיף 2(א)(2) תיפרע כתנאי להוצאת היתר בנייה ולא יאוחר מ-7 ימים ממועד מסירתה.

           (ה)  אין בפגםשנפל בדרישת תשלום או באי-מסירתה במועדים הנקובים בסעיף קטן (ב) כשלעצמם, כדי לגרוע מחובת בעל נכס לשלם היטל ביוב.

           (ו)   לא התאפשר חיבורו של נכס לביוב, רשאי המהנדס לדחות את תשלום ההיטל בעד אותו נכס, ובלבד שמועד תשלום ההיטל יחול לא יאוחר מהיום שבו ניתן לחבר את הנכס למערכת הביוב, לפי קביעת המהנדס.

פרק ג': אגרת ביוב

אגרת ביוב כללים (מס' 3) תשע"ב-2012 כללים תשע"ו-2015

8.       (א)  מחזיק בנכס המחובר לביוב ישלם לרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכס אגרת ביוב כמפורט בתוספת השלישית המחושבת לפי מטר מעוקב מים; הרשות המקומית תודיע למחזיק בנכס על שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושאותם היא מתחזקת.

כללים תשע"ו-2015

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), במקרים המפורטים בסעיפים קטנים (ב1) עד (ב5), אגרת הביוב ליחידת דיור תחושב לפי מטר מעוקב שפכים כמפורט בתוספת השלישית.

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014 כללים תשע"ו-2015

           (ב1)        כמויות המים המרביות לצורך חיוב יחידת דיור באגרת הביוב ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השלישית, בעד תקופה המתחילה ב-1 באפריל בכל שנה ומסתיימת ב-30 בנובמבר באותה שנה (להלן – תקופת החיוב), יחושבו לפי כמויות מים ממוצעות יומיות שנמדדו בתקופה המתחילה ב-1 בדצמבר בשנה הקודמת לתקופת החיוב ומסתיימת ב-31 במרס בשנה שבה תקופת החיוב (להלן – תקופת החורף), במכפלה של סך כל הימים בתקופת החיוב (להלן – כמות מים לחיוב בתקופת הקיץ) או כמות המים שנקראה במד-המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החיוב, לפי הנמוך מביניהם.

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

           (ב2)        כמויות המים לצורך חיוב יחידת דיור באגרת הביוב ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השלישית בעד תקופת החורף, יחושבו לפי כמות המים שנקראה במד המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החורף במכפלה של 0.9.

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

           (ב3)        מחזיק ביחידת דיור ברשויות המקומיות המנויות בפרטים 18, 43 ו-48 בתוספת הראשונה או מחזיק ביחידת דיור ברשויות מקומיות שייכללו בתחום קו מיעוט משקעים כמשמעותו בסעיף 8ד(3) לכללי קיצוב המים, רשאי להגיש לרשות המקומית בקשה להפחתת כמויות המים לצורך חיובו באגרת ביוב בעקבות השקיית גינון באמצעות בקשה הערוכה לפי טופס 1 הקבוע בתוספת השישית; ניתן למלא טופס כאמור גם בטופס אלקטרוני דרך קישור באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

           (ב4)        מצאה רשות מקומית כי כמות המים לחיוב מחזיק ביחידת דיור אינה משקפת את שימושיו ביחידת הדיור, רשאית היא לדרוש ממנו להגיש בקשה לצורך חיובו באגרת הביוב באמצעות בקשה הערוכה לפי טופס 1 הקבוע בתוספת השישית; בדרישה כאמור יצוין כי ניתן למלא טופס כאמור גם בטופס אלקטרוני דרך קישור באתר האינטרנט של הרשות המקומית; לדרישה כאמור יצורפו נימוקי הרשות המקומית.

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

           (ב5)        אין באמור בסעיפים קטנים (ב1) עד (ב4) לגרוע מזכותו של מחזיק ביחידת דיור ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השלישית לפעול להפחתת אגרת הביוב לפי סעיף 11.

כללים תשע"ו-2015

           (ב6)        (נמחק).

           (ג)   רשות מקומית תעביר את כל אגרות הביוב שגבתה, למעט סכומים שהועברו לקרן שיקום, לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור אלא לכיסוי הוצאות אחזקת ביוב.

מיום 1.7.2012

כללים (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1342

(א) מחזיק בנכס המחובר לביוב ישלם לרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכס אגרת ביוב; הרשות המקומית תודיע למחזיק בנכס על שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושאותם היא מתחזקת.

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7387 מיום 26.6.2014 עמ' 1358

הוספת סעיפים קטנים 8(ב1) עד 8(ב5)

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7468 מיום 30.12.2014 עמ' 542

הוספת סעיף קטן 8(ב6)

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7589 מיום 29.12.2015 עמ' 398

(א) מחזיק בנכס המחובר לביוב ישלם לרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכס אגרת ביוב כמפורט בתוספת השלישית המחושבת לפי מטר מעוקב מים; הרשות המקומית תודיע למחזיק בנכס על שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושאותם היא מתחזקת.

(ב) סכום אגרת הביוב יהיה כמפורט בתוספת השלישית.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), במקרים המפורטים בסעיפים קטנים (ב1) עד (ב5), אגרת הביוב ליחידת דיור תחושב לפי מטר מעוקב שפכים כמפורט בתוספת השלישית.

(ב1) על אף האמור בתוספת השלישית, כמויות המים המרביות לצורך חיוב יחידת דיור באגרת הביוב ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השלישית, בעד תקופה המתחילה ב-1 באפריל בכל שנה ומסתיימת ב-30 בנובמבר באותה שנה (להלן – תקופת החיוב), יחושבו לפי כמויות מים ממוצעות יומיות שנמדדו בתקופה המתחילה ב-1 בדצמבר בשנה הקודמת לתקופת החיוב ומסתיימת ב-31 במרס בשנה שבה תקופת החיוב (להלן – תקופת החורף), במכפלה של סך כל הימים בתקופת החיוב (להלן – כמות מים לחיוב בתקופת הקיץ) או כמות המים שנקראה במד-המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החיוב, לפי הנמוך מביניהם.

(ב2) כמויות המים לצורך חיוב יחידת דיור באגרת הביוב ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השלישית בעד תקופת החורף, יחושבו לפי כמות המים שנקראה במד המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החורף במכפלה של 0.9.

(ב3) מחזיק ביחידת דיור ברשויות המקומיות המנויות בפרטים 18, 43 ו-48 בתוספת הראשונה או מחזיק ביחידת דיור ברשויות מקומיות שייכללו בתחום קו מיעוט משקעים כמשמעותו בסעיף 8ד(3) לכללי קיצוב המים, רשאי להגיש לרשות המקומית בקשה להפחתת כמויות המים לצורך חיובו באגרת ביוב בעקבות השקיית גינון באמצעות בקשה הערוכה לפי טופס 1 הקבוע בתוספת השישית; ניתן למלא טופס כאמור גם בטופס אלקטרוני דרך קישור באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

(ב4) מצאה רשות מקומית כי כמות המים לחיוב מחזיק ביחידת דיור אינה משקפת את שימושיו ביחידת הדיור, רשאית היא לדרוש ממנו להגיש בקשה לצורך חיובו באגרת הביוב באמצעות בקשה הערוכה לפי טופס 1 הקבוע בתוספת השישית; בדרישה כאמור יצוין כי ניתן למלא טופס כאמור גם בטופס אלקטרוני דרך קישור באתר האינטרנט של הרשות המקומית; לדרישה כאמור יצורפו נימוקי הרשות המקומית.

(ב5) אין באמור בסעיפים קטנים (ב1) עד (ב4) לגרוע מזכותו של מחזיק ביחידת דיור ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השלישית לפעול להפחתת אגרת הביוב לפי סעיף 11.

(ב6) אגרת הביוב המחושבת לפי לסעיפים קטנים (ב1) עד (ב5) תחושב לפי מטר מעוקב שפכים כמפורט בתוספת השלישית.

חובת מסירת מידע כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

9.       (א)  ספק ימסור לרשות המקומית, לפי דרישתה, כל נתון ופרט מידע לצורך קביעת כמות המים שנצרכה בנכס המצוי בתחומו ובכלל זה מידע כמפורט ובאופן האמור בסעיפים 6(ב) ו-(ד) לכללי קיצוב המים, בהתאמה.

           (ב)  לא התקבל מידע כאמור בסעיף קטן (א) בידי הרשות המקומית בחלוף 30 ימים ממועד הדרישה לפי סעיף קטן (א), או במקרים שבהם התקבל בידה מידע חלקי שאינו מאפשר חיוב המחזיק בנכס והספק סירב להשלים את המידע הדרוש לרשות המקומית לצורך החיוב, תפנה הרשות המקומית לרשות בכתב ותיידע אותה בכך, תוך צירוף כל המסמכים המצויים בידה בעניין ובכלל זה העתקים מפניותיה לספק והתייחסות הספק.

מיום 1.7.2012

כללים (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1342

9. (א) מחזיק בנכס שלא מותקן בו מד מים או שהרשות המקומית אינה מספקת לו מים, ימסור לרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכס, על פי דרישתה, כל נתון ופרט מידע הנדרש לצורך קביעת כמות המים שנצרכה בנכס.

(ב) לא מסר מחזיק בנכס נתון או פרט מידע שנדרש למסור כאמור בסעיף משנה (א), בסעיף קטן (א), או שלדעתו של המהנדס הנתונים או הפרטים שמסר בעל הנכס אינם מהימנים בנסיבות העניין ובהתחשב בגודל ובשימושי הנכס, יחשב המהנדס את כמות המים שנצרכה לפי מיטב שפיטתו, בהתבסס על אמות מידה מקובלות כגון אופי השימוש בנכס, שטחו ומספר הנפשות הפוקדות אותו או מצויות בשטחו.

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7387 מיום 26.6.2014 עמ' 1359

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

חובת מסירת מידע

9. (א) מחזיק בנכס שהרשות המקומית אינה מספקת לו מים, ימסור לרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכס, על פי דרישתה, כל נתון ופרט מידע הנדרש לצורך קביעת כמות המים שנצרכה בנכס.

(ב) לא מסר מחזיק בנכס נתון או פרט מידע שנדרש למסור כאמור בסעיף קטן (א), או שלדעתו של המהנדס הנתונים או הפרטים שמסר בעל הנכס אינם מהימנים בנסיבות העניין ובהתחשב בגודל ובשימושי הנכס, יחשב המהנדס את כמות המים שנצרכה לפי מיטב שפיטתו, בהתבסס על אמות מידה מקובלות כגון אופי השימוש בנכס, שטחו ומספר הנפשות הפוקדות אותו או מצויות בשטחו.

חיוב לפי הערכה כללים (מס' 2) תשע"ד-2014 כללים תשע"ה-2014

9א.     (א)  נוכחה הרשות, לאחר בחינת פניית רשות מקומית לפי סעיף קטן 9(ב), כי אין באפשרות הרשות המקומית לחייב באגרת ביוב בהעדר המידע הנדרש לצורך כך מהספק, רשאית היא להורות לרשות המקומית לחייב את המחזיקים בנכס, שלגביהם אין המידע הנדרש, באגרת ביוב שתחושב לפי גודל יחידת הדיור או לפי מספר הנפשות המתגוררות בה או נתוני הנכס האחר, לפי שיקול דעתה ובלבד ששמעה קודם לכן את טיעוני הרשות המקומית בעניין.

           (ב)  מחזיק בנכס רשאי לפנות אל הרשות המקומית לעדכון כמויות המים לחישוב אגרת הביוב חלף החיוב כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד שעמד בכל אלה:

(1)   צירף לבקשתו את חשבונות המים הנוגעים לעניין שלפיהם חייב אותו הספק;

(2)   צירף כל מסמך אחר בעניין זה לפי דרישת הרשות המקומית;

(3)   לא חלפו 12 חודשים מיום שהרשות המקומית הוציאה את דרישת החיוב.

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

           (ג)   רשות מקומית שביצעה עדכון בחיוב הצרכן לפי סעיף קטן (ב), תזכה או תחייב את הצרכן, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה ותשלומי פיגורים לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7387 מיום 26.6.2014 עמ' 1359

הוספת סעיף 9א

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7468 מיום 30.12.2014 עמ' 542

(א) נוכחה הרשות, לאחר בחינת פניית רשות מקומית לפי סעיף קטן 9(ב), כי אין באפשרות הרשות המקומית לחייב באגרת ביוב בהעדר המידע הנדרש לצורך כך מהספק, רשאית היא להורות לרשות המקומית לחייב את המחזיקים בנכס, שלגביהם אין המידע הנדרש, באגרת ביוב שתחושב לפי גודל יחידת הדיור או לפי מספר הנפשות המתגוררות בה או נתוני הנכס האחר, לפי שיקול דעתה ובלבד ששמעה קודם לכן את טיעוני הרשות המקומית בעניין.

מיום 1.9.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1302

(ג) רשות מקומית שביצעה עדכון בחיוב הצרכן לפי סעיף קטן (ב), תזכה או תחייב את הצרכן, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה ותשלומי פיגורים לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980 תזכה את הצרכן לפי הוראות סעיף 35 לכללי אמות מידה, בשינויים המחויבים, ובמקרה של תוספת לחיוב – תחייב את הצרכן, בצירוף הפרשי הצמדה ממועד התשלום עד מועד הוצאת הודעת החיוב המעודכנת.

קרן שיקום כללים תשע"ג-2013

10.     (א)  רשות מקומית תעביר מכל אגרת ביוב שגבתה, סכום בשיעור כמפורט בתוספת הרביעית, לחשבון נפרד שבבעלותה (להלן – קרן שיקום) ולא תעשה כל שימוש בכספים שבקרן השיקום אלא לכיסוי הוצאות שיקום והחלפה של ביוב.

כללים תשע"ג-2013

           (ב)  לא צוין שיעור ההפרשה לקרן השיקום בתוספת הרביעית, תפריש הרשות המקומית לקרן השיקום 15% מכל אגרת הביוב שגבתה.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7265 מיום 1.7.2013 עמ' 1446

10. (א) רשות מקומית תעביר מכל אגרת ביוב שגבתה, סכום בשיעור כמפורט בתוספת הרביעית, לחשבון נפרד שבבעלותה (להלן – קרן שיקום) ולא תעשה כל שימוש בכספים שבקרן השיקום אלא לכיסוי הוצאות שיקום והחלפה של ביוב.

(ב) לא צוין שיעור ההפרשה לקרן השיקום בתוספת הרביעית, תפריש הרשות המקומית לקרן השיקום 15% מכל אגרת הביוב שגבתה.

הפחתה בשל כמות השפכים כללים תשע"ג-2013 כללים תשע"ו-2015

11.     רשות מקומית המנויה בתוספת השלישית רשאית להפחית את אגרת הביוב לנכס, בתנאים המפורטים בסעיף 3(ה1) לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009 (להלן – כללי עלות) ויראו לעניין זה, כאילו בכל מקום, במקום "חברה" נאמר "רשות מקומית".

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7265 מיום 1.7.2013 עמ' 1446

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

הפחתה בשל כמות השפכים

11. (א) רשות מקומית המנויה בתוספת החמישית (בסעיף זה – רשות שבתוספת) רשאית להפחית את אגרת הביוב לנכס שאינו מיועד או משמש בפועל למגורים, במקרה שבו כמות המים המוזרמת לביוב קטנה מכמות המים שנצרכה בנכס, כפי שנמדדה במד-מים שהותקן בנכס (בסעיף זה – הפרש כמות).

(ב) רשות שבתוספת תמנה ועדה אשר תדון בבקשות להפחתת אגרת הביוב לנכס בשל הפרש כמות (בסעיף זה – הוועדה).

(ג) חברי הוועדה יהיו, מהנדס הרשות המקומית, גזבר הרשות המקומית, מנהל מחלקת הביוב ברשות המקומית, היועץ המשפטי של הרשות המקומית ונציג ציבור שימונה בידי מועצת הרשות המקומית.

(ד) בהחלטה לגבי קביעת סכום ההפחתה, תהיה הוועדה רשאית להתחשב, בכפוף לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (ה), בשיקולים האלה:

(1) שיעור הפרשת הכמות;

(2) השלכות ההפחתה על הכנסותיה של הרשות המקומית ויכולתה לממן את הוצאות אחזקת הביוב;

(3) טיב השפכים המוזרמים לביוב מהנכס והשפעתם עליו.

(ה) הוועדה תדון ותחליט בבקשות להפחתת אגרת ביוב על יסוד אמות מידה שתמליץ עליהם ויאושרו בידי מועצת הרשות המקומית ועל פי נהלים שתחליט, והיא רשאית לתת תנאים בהחלטתה; מועצת הרשות המקומית רשאית לשנות, לתקן ולהוסיף על אמות המידה.

(ו) הוועדה תחליט לגבי נוהלי הדיון בבקשות להפחתת אגרה ואופן הגשתן, לרבות הטפסים שעליהם יש להגיש בקשה והוראות בקשר עם המצאת ראיות, אסמכתאות ומסמכים.

(ז) הרשות המקומית תביא לידיעת הציבור את אמות המידה שאושרו בידי מועצת הרשות המקומית ואת הנהלים שעליהם החליטה הוועדה.

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7589 מיום 29.12.2015 עמ' 398

11. רשות מקומית המנויה בתוספת השלישית רשאית להפחית את אגרת הביוב לנכס, בתנאים המפורטים בסעיף 3(ד) עד (ה1) בסעיף 3(ה1) לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009 (להלן – כללי עלות) ויראו לעניין זה, כאילו בכל מקום, במקום "חברה" נאמר "רשות מקומית".

חיוב בשל שפכי מפעלים כללים תשע"ג-2013 כללים תשע"ה-2014

11א.   רשות מקומית תפעל לעניין שפכי מפעלים, כמפורט בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014 (להלן – כללי שפכי תעשייה), בשינויים המחויבים ויראו לעניין זה, כאילו בכל מקום, במקום "חברה" נאמר "רשות מקומית".

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7265 מיום 1.7.2013 עמ' 1446

הוספת סעיף 11א

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7468 מיום 30.12.2014 עמ' 542

11א. רשות מקומית תפעל לעניין שפכי מפעלים, כמפורט בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת ביוב), התשע"א-2010 הביוב), התשע"ד-2014 (להלן – כללי שפכי תעשייה), בשינויים המחויבים ויראו לעניין זה, כאילו בכל מקום, במקום "חברה" נאמר "רשות מקומית".

דרישה לתשלום אגרה

12.     (א)  דרישה לתשלום אגרת ביוב תיעשה בכתב.

           (ב)  גבתה רשות מקומית על פי דין אגרה בעד אספקת מים לנכס (להלן – אגרת מים), תשולם אגרת הביוב כתוספת לאגרת המים.

           (ג)   לא גבתה רשות מקומית אגרת מים, תשולם אגרת הביוב לא יאוחר מהמועד שיצוין בדרישה לתשלום אגרת הביוב; רשות מקומית רשאית לצרף את הדרישה לתשלום אגרת הביוב כאמור לדרישה לתשלום של חיוב בארנונה המוטלת בשל אותו הנכס.

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

           (ד)  חיוב באגרת ביוב לפי סעיפים 8(ב1) עד (ב4) ו-11 לכללים אלה יחושב לפי תעריף למטר מעוקב שפכים כמפורט בתוספת השלישית.

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7387 מיום 26.6.2014 עמ' 1360

הוספת סעיף קטן 12(ד)

פיגור בתשלום כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

13.     דין אגרת ביוב לעניין פיגור בתשלום כדין אגרת מים, ובמועצה מקומית שאינה ספק מים – כדין ארנונה.

מיום 1.9.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1302

החלפת סעיף 13

הנוסח החדש:

פיגור בתשלום אגרת ביוב

13. לא שולמה אגרת ביוב לרשות המקומית במועדה, ייווספו עליה תשלומי פיגורים, ממועד החיוב עד מועד התשלום בפועל.

הנוסח הקודם:

פיגור בתשלום

13. דין אגרת ביוב לעניין פיגור בתשלום כדין אגרת מים, ובמועצה מקומית שאינה ספק מים – כדין ארנונה.

כללים תשע"ה-2014

14.     (בוטל).

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7468 מיום 30.12.2014 עמ' 542

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

שימוש במד שפכים

14. (א) שימוש במד שפכים למדידת כמות שפכים שמקורם בנכס טעון את אישורו של הממונה, לסוג מד השפכים.

(ב) המהנדס יפנה לממונה בבקשה לאשר את סוג מד השפכים שבו מבקשת הרשות המקומית לעשות שימוש; הבקשה תכלול את כל הפרטים הדרושים לצורך בחינת אישור השימוש במד שפכים, כפי שידרוש הממונה שיפורסמו באתר מזמן לזמן (להלן – הפרטים הדרושים).

(ג) הממונה יודיע למהנדס, בתוך שלושה חודשים ממועד קבלת בקשה שהממונה אישר שנכללו בה כל הפרטים הדרושים, אם הוא מאשר לשימוש את סוג מד השפכים כאמור; לא ניתנה הודעה כאמור בתוך שלושה חודשים ממועד הגשת בקשה כאמור – יראו את הממונה כמי שאישר לשימוש את מד השפכים מאותו סוג באותה רשות מקומית.

פרק ד': הוראות שונות

הצמדה למדד

15.     (א)  הסכומים הנקובים בתוספת השנייה והשלישית יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

           (ב)  בתקנה זו –

           "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

           "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון שלאחר פרסומם של כללים אלה, המדד של חודש יוני 2010.

בירור תלונות כללים תשע"ה-2014

15א.   (א)  הרשות תברר תלונות של מחזיק ביחידת דיור או מחזיק בנכס אחר בתחום הרשות המקומית לעניין תשלומים לפי כללים אלה, לפי סעיף 101(ב) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, כפי שהוחל לעניין כללים אלה בסעיף 15(ב) לחוק.

           (ב)  רשות מקומית תפעל לפי הוראות הרשות בבירור תלונה לפי סעיף קטן (א), לרבות לעניין הקפאת הליכים או עיכוב ביצוע.

           (ג)   הוראה להקפאת הליכים או לעיכוב ביצוע כאמור בסעיף קטן (ב) תינתן רק במקרים שבהם סברה הרשות, לאחר בחינה ראשונית של התלונה, כי הנסיבות מצדיקות הוראה כאמור; הוראה כאמור תוגבל ל-3 חודשים, אך היא ניתנת להארכה לתקופות נוספות של 3 חודשים בכל פעם, כל עוד הצורך בהקפאת ההליכים קיים.

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7468 מיום 30.12.2014 עמ' 542

הוספת סעיף 15א

תחילה ותחולה

16.     (א)  תחילתם של כללים אלה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומם והם יחולו על רשויות מקומיות המנויות בתוספת הראשונה, למעט הוראות פרק ב' שיחולו על רשויות מקומיות המנויות בתוספת השנייה, בלבד.

           (ב)  החובה לשלם היטל ביוב לפי סעיף 2, תחול –

(1)   על בעל נכס שהרשות המקומית החלה בהתקנת שלב ביוב אשר ישמש אותו, כאמור בסעיף 2(א)(1), לאחר תחילתם של כללים אלה;

(2)   על מי שהגיש בקשה לקבלת היתר בנייה, כאמור בסעיף 2(א)(2), לאחר תחילתם של כללים אלה;

(3)   על בעל נכס שנעשתה בו בנייה חורגת, אשר נמסרה לו לראשונה דרישה לתשלום היטל לפי סעיף 7(א) לאחר תחילתם של כללים אלה.

תוקף כללים תשע"ז-2016

17.     כללים אלה יעמדו בתוקפם עד י"א בתשרי התשע"ח (1 באוקטובר 2017) או עם תחילתם של כללים להקמת מערכות מים וביוב מכוח סעיף 112(א) לחוק המים, התשי"ט-1959, וסעיף 15א(ב) לחוק, לפי המוקדם.

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7265 מיום 1.7.2013 עמ' 1446

17. כללים אלה יעמדו בתוקפם עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7468 מיום 30.12.2014 עמ' 542

17. כללים אלה יעמדו בתוקפם עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015).

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7589 מיום 29.12.2015 עמ' 398

17. כללים אלה יעמדו בתוקפם עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).

מיום 28.12.2016

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 438

17. כללים אלה יעמדו בתוקפם עד ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) י"א בתשרי התשע"ח (1 באוקטובר 2017) או עם תחילתם של כללים להקמת מערכות מים וביוב מכוח סעיף 112(א) לחוק המים, התשי"ט-1959, וסעיף 15א(ב) לחוק, לפי המוקדם.

הוראות מעבר

18.     (א)  על אף האמור בסעיף 14(א), רשות מקומית שבמועד תחילתם של כללים אלה השתמשה במד שפכים כדי למדוד את כמות השפכים שמקורם בנכס המצוי בתחומה (להלן – רשות מודדת), תהיה רשאית להשתמש באותו סוג מד שפכים לתקופה שלא תעלה על תשעה חודשים ממועד תחילתם של כללים אלה, בלא צורך באישור הממונה.

           (ב)  מהנדס של רשות מודדת יפנה לממונה, בתוך שלושה חודשים ממועד תחילתם של כללים אלה, בבקשה לאשר את סוג מד השפכים שבו נעשה שימוש ברושת המודדת, ויחולו הוראות סעיף 14(ב) ו-(ג), ואולם לעניין סעיף 14(ג) תהיה תקופת ההודעה שישה חודשים.

שמירת דינים

19.     (א)  האמור בכללים אלה אינו בא לגרוע מסמכויות הרשויות המקומיות על פי כל דין אלא להוסיף עליהן.

כללים תשע"ג-2013

           (ב)  (בוטל).

כללים תשע"ג-2013

           (ב1)        (בוטל).

כללים תשע"ה-2014

           (ג)   (נמחק).

מיום 27.2.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6980 מיום 27.2.2011 עמ' 712

הוספת סעיף קטן 19(ב1)

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7265 מיום 1.7.2013 עמ' 1446

ביטול סעיפים קטנים 19(ב), 19(ב1)

הנוסח הקודם:

(ב) ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השישית ימשיכו לחול, לעניין היטל ביוב, הוראות חוק העזר שקדם כללים אלה, ואולם על היטלי ביוב שגבו רשויות מקומיות כאמור יחולו הוראות סעיף 2(ג).

(ב1) ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השביעית ימשיכו לחול, לעניין אגרות והיטל ביוב, הוראות חוק העזר שקדם לכללים אלה, לגבי התקופה האמורה בה; ואולם על היטלי ביוב שגבו רשויות מקומיות כאמור, תחול הוראת סעיף 2(ג).

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7468 מיום 30.12.2014 עמ' 542

מחיקת סעיף קטן 19(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) היתה רשות מקומית מוסמכת לחייב בעל נכס בתשלום היטל ביוב על פי חוק עזר שקדם לכללים אלה (להלן – החיוב הקודם) וזה לא נדרש על ידיה, יחולו על תשלום כאמור הוראות חוק העזר הקודם שמכוחו היתה הרשות המקומית מוסמכת לחייב את בעל הנכס בהיטל.

כללים תשע"ג-2013

19א.   (פקע).

מיום 1.7.2013 עד יום 30.6.2014

כללים תשע"ג-2013 הוראת שעה

ק"ת תשע"ג מס' 7265 מיום 1.7.2013 עמ' 1459

הוספת סעיף 19א

הנוסח:

תעריפים מיוחדים ברשויות מקומיות

19א. התעריף של היטל ביוב של רשות מקומית שאינה מופיעה בתוספת השנייה יהיה התעריף הנקוב בחוק העזר שלה;

התעריף של אגרת ביוב של רשות מקומית שאינה מופיעה בתוספת השלישית יהיה התעריף הנקוב בחוק העזר שלה.

סייג לתחולה כללים תשע"ו-2015

19ב.   על אף האמור בסעיף 11א, לעניין הגדרת שפכים חריגים ואסורים, אופן חיובם, מספר הדיגומים, המרכיבים שיידגמו, מיקום נקודת הדיגום, סוג הדיגום, חישוב כמויות המים או השפכים לחיוב והתעריפים לחיוב, יחולו על רפתות המצויות בתחום הרשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה שבהן פועל מיתקן קדם לטיפול בשפכים, הוראותיה של התוספת החמישית.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 390

הוספת סעיף 19ב

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7589 מיום 29.12.2015 עמ' 398

החלפת סעיף 19ב

הנוסח הקודם:

19ב. סעיף 11א לא יחול על רפתות שבהן קיים מיתקן קדם לטיפול בשפכים המצויות בתחום הרשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה ויחולו עליהן התעריפים המפורטים בתוספת החמישית.

תוספת ראשונה

(סעיפים 1 ו-16)

כללים אלה יחולו על כל אחת מהרשויות האלה:

1.        המועצה האזורית אל בטוף;

2.        המועצה האזורית אל קסום;

3.        המועצה האזורית אלונה;

4.        המועצה האזורית אשכול;

5.        המועצה האזורית באר טוביה;

6.        המועצה האזורית בוסתן אל מרג;

7.        המועצה האזורית בני שמעון;

8.        המועצה האזורית ברנר;

9.        המועצה האזורית גדרות;

10.      המועצה האזורית גולן;

11.      המועצה האזורית גזר;

12.      המועצה האזורית גן רווה;

13.      המועצה האזורית דרום השרון;

14.      המועצה האזורית גלבוע;

15.      המועצה האזורית הגליל העליון;

16.      המועצה האזורית הגליל התחתון;

17.      המועצה האזורית זבולון;

18.      המועצה האזורית חבל אילות;

19.      המועצה האזורית חבל יבנה;

20.      המועצה האזורית חבל מודיעין;

21.      המועצה האזורית חוף אשקלון;

22.      המועצה האזורית חוף הכרמל;

23.      המועצה האזורית חוף השרון;

24.      המועצה האזורית יואב;

25.      המועצה האזורית לב השרון;

26.      המועצה האזורית לכיש;

27.      המועצה האזורית מבואות החרמון;

28.      המועצה האזורית מגידו;

29.      המועצה האזורית מטה אשר;

30.      המועצה האזורית מטה יהודה;

31.      המועצה האזורית מנשה;

32.      המועצה האזורית מעלה יוסף;

33.      המועצה האזורית מרום גליל;

34.      המועצה האזורית מרחבים;

35.      המועצה האזורית משגב;

36.      המועצה האזורית נוה מדבר;

37.      המועצה האזורית נחל שורק;

38.      המועצה האזורית עמק הירדן;

39.      המועצה האזורית עמק המעיינות;

40.      המועצה האזורית עמק חפר;

41.      המועצה האזורית עמק יזרעאל;

42.      המועצה האזורית עמק לוד;

43.      המועצה האזורית ערבה תיכונה;

44.      המועצה האזורית רמת נגב;

45.      המועצה האזורית שדות נגב;

46.      המועצה האזורית שער הנגב;

47.      המועצה האזורית שפיר;

48.      המועצה האזורית תמר.

מיום 27.2.2011

כללים תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6980 מיום 27.2.2011 עמ' 712

הוספת פרטים 20-9

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 440

הוספת פרטים 25-21

מיום 1.7.2012

כללים (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1342

הוספת פרטים 30-26

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7265 מיום 1.7.2013 עמ' 1446

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

כללים אלה יחולו על כל אחת מהרשויות האלה:

1. מועצה אזורית בני שמעון;

2. מועצה אזורית גדרות;

3. מועצה אזורית חבל מודיעין;

4. מועצה אזורית חוף הכרמל;

5. מועצה אזורית חוף השרון;

6. מועצה אזורית לב השרון;

7. מועצה אזורית מגידו;

8. מועצה אזורית עמק יזרעאל;

9. מועצה אזורית מעלה יוסף;

10. מועצה אזורית יואב;

11. מועצה אזורית עמק המעיינות;

12. מועצה אזורית גזר;

13. מועצה אזורית בני שמעון;

14. מועצה אזורית גן רווה;

15. מועצה אזורית חוף אשקלון;

16. מועצה אזורית שער הנגב;

17. מועצה אזורית עמק לוד;

18. מועצה אזורית חבל אילות;

19. מועצה אזורית זבולון;

20. מועצה אזורית מגידו;

21. מועצה אזורית הגלבוע;

22. מועצה אזורית גולן;

23. מועצה אזורית דרום השרון;

24. מועצה אזורית משגב;

25. מועצה אזורית ערבה תיכונה;

26. מטה יהודה;

27. לכיש;

28. נחל שורק;

29. מטה אשר;

30. גליל עליון.

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

תוספת שנייה

(סעיפים 2(ב) ו-16)

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1404

החלפת תוספת שנייה

לנוסח התוספת השנייה ביום החלפתה

           היטל ביוב לנכס ברשויות המקומיות המפורטות בטבלה שלהלן יחושב כמכפלה של שטח הקרקע והבניין שבנכס במטר רבוע בסכומים בשקלים חדשים, לפי היישוב והרכיבים לחיוב, הקבועים בטבלה זו:

שם המועצה

שמות היישובים /
סוג הנכס

רכיבים לחיוב

מטר רבוע בניין

מטר רבוע קרקע

(1)

המועצה האזורית אל בטוף

ביב ציבורי

ביב מאסף

מיתקן שאיבה

מכון לטיפול בשפכים

45.67

10.58

25.21

23.33

0

0

0

0

(2)

המועצה האזורית אל קסום

0

0

כללים תשע"ה-2014

(3)

המועצה האזורית אלונה

ביב ציבורי

ביב מאסף ומיתקנים

16.28

13.64

32.56

27.29

(4)

המועצה האזורית אשכול

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

27.87

14.88

20.08

27.87

14.88

20.08

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית אשכול לא יעלה על 500 מטרים רבועים

(5)

המועצה האזורית באר טוביה

ביב ציבורי

ביב מאסף ומיתקנים

מכון לטיפול בשפכים

13.58

31.94

49.99

6.79

15.98

24.99

(6)

המועצה האזורית בוסתן אל מרג'

14.19

23.31

(7)

המועצה האזורית בני שמעון

(א) בית קמא ואבשלום

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

12.68

4.12

6.26

29.59

9.60

14.61

(ב) גבעות בר

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

7.39

20.67

4.55

17.25

48.23

10.62

(ג) יחדיו

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

21.62

19.45

12.29

45.37

50.43

24.58

(ד) משמר הנגב

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

9.92

7.45

22.01

19.86

14.90

39.87

(ה) נבטים

ביב ציבורי

ביב מאסף

22.01

17.09

39.87

51.35

(ו) קיבוץ דביר

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

14.90

10.41

29.81

20.83

(ז) קיבוץ דביר – הרחבה

ביב ציבורי

12.26

24.52

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית בני שמעון לא יעלה על 500 מטרים רבועים.

(8)

המועצה האזורית ברנר

ביב ציבורי

ביב מאסף ומיתקנים

מכון לטיפול בשפכים

19.74

4.41

2.46

39.49

8.80

4.91

כללים תשע"ה-2014

(9)

המועצה האזורית גדרות

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

16.88

102.82

18.39

5.63

34.27

6.13

(10)

המועצה האזורית גולן

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

19.88

36.38

4.54

8.31

(11)

המועצה האזורית גזר

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

18.94

20.26

8.02

12.62

13.51

5.34

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית גזר לא יעלה על 500 מטרים רבועים.

(12)

המועצה האזורית גן רווה

(א) נכס למגורים

ביב ציבורי

ביב מאסף

תחנת שאיבה

9.47

22.20

12.92

13.61

31.93

18.59

(ב) נכס למסחר

ביב ציבורי

ביב מאסף

תחנת שאיבה

9.63

22.60

13.15

13.38

31.39

18.27

כללים תשע"ה-2014

(13)

המועצה האזורית דרום השרון

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

108.26

19.50

18.20

15.46

2.78

2.60

(14)

המועצה האזורית הגלבוע

ביב ציבורי

ביב מאסף ומכון לטיפול בשפכים

43.26

31.63

21.63

15.78

(15)

המועצה האזורית הגליל העליון

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

45.93

11.50

28.93

24.73

6.19

15.58

כללים תשע"ה-2014

(16)

המועצה האזורית הגליל התחתון

ביב ציבורי

ביב מאסף ומיתקנים

מכון לטיפול בשפכים

83.19

52.71

53.57

11.89

7.53

7.66

כללים תשע"ה-2014

(17)

המועצה האזורית זבולון

(א) לכל נכס

ביב ציבורי

39.27

19.63

(ב) כפר חסידים, איבטין, חוואלד, ראס עלי, נופית, כפר הנוער תל רגב ואזור התעשייה חסידים

ביב מאסף רכסים-זבולון

4.15

2.08

(ג) חוואלד, ראס עלי, נופית ותל רגב

תחנת מאסף נחל ציפורי

20.08

10.04

(ד) כפר חסידים, איבטין, חוואלד, ראס עלי, כפר הנוער, נופית ותל רגב

תחנת חסידים גדולה

3.32

1.66

(ה) כפר חסידים

תחנת חסידים קטנה

6.59

3.29

(ו) כפר ביאליק

תחנת א-ב-כ

38.41

19.21

(ז) רמת יוחנן, כפר מכבי, חוואלד, ראס עלי, נופית, תל רגב וחוות צופים

מכון לטיפול בשפכים זבולון

15.49

7.74

(ח) בית המעצר קישון

מכון לטיפול בשפכים יגור

10.08

5.04

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית זבולון לא יעלה על 500 מטרים רבועים.

(18)

המועצה האזורית חבל אילות

(א) אילות

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

1.13

2.05

4.52

8.23

(ב) אליפז

ביב מאסף

7.07

28.30

(ג) באר אורה

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

12.68

1.01

8.09

50.73

4.05

32.40

(ד) גרופית

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

7.29

9.35

29.19

37.40

(ה) חניון יעלים

מכון לטיפול בשפכים

1.84

7.40

(ו) יהל

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

3.83

18.49

14.16

73.97

(ז) יוטבתה

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

0.90

16.20

3.56

64.83

(ח) לוטן

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

33.36

12.55

133.42

50.20

(ט) נאות סמדר

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

10.91

6.85

43.60

27.43

(י) נווה חריף

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

3.88

22.62

15.55

90.48

(יא) סמר

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

4.54

23.73

18.17

94.93

(יב) קטורה

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

18.52

9.46

74.12

37.80

(19)

המועצה האזורית חבל יבנה

14.19

23.31

כללים תשע"ו-2015

(20)

המועצה האזורית חבל מודיעין

ביב ציבורי

ביב מאסף

10.73

6.32

21.47

12.55

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור המועצה אזורית חבל מודיעין לא יעלה על 500 מטרים רבועים

כללים תשע"ו-2015

(21)

המועצה האזורית חוף אשקלון

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

8.18

6.27

7.53

16.38

12.53

15.06

(22)

המועצה האזורית חוף הכרמל

(א) בית אורן, הבונים, החותרים, ימין אורד, כפר הנוער גלים, כפר הנוער סיתרין, כלא דמון, מאיר שפיה, מלון יערות הכרמל, מעגן מיכאל, מעיין צבי, ניר עציון, עין כרמל ושדות ים

מכון לטיפול בשפכים

53.90

13.47

(ב) לכל יישוב אחר

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול שפכים

72.15

23.32

53.90

18.04

5.84

13.47

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית חוף הכרמל לא יעלה על 500 מטרים רבועים.

(23)

המועצה האוזרית חוף השרון

ביב ציבורי

קווי הולכה

מיתקנים

76.30

10.56

20.92

10.90

1.51

2.99

(24)

המועצה אזורית יואב

(א) בית ניר

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

9.57

2.28

2.39

38.29

9.11

9.55

(ב) גלאון

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

5.31

3.85

0.67

21.26

15.41

2.70

(ג) גלאון רפתות

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

68.46

34.14

273.81

136.57

(ד) נחלה

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

11.92

5.43

0.98

47.68

21.71

3.93

(ה) נחלה הרחבה

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

5.43

0.98

21.71

3.93

(ו) חמי יואב

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

6.92

1.60

27.65

6.43

(ז) נגבה

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

12.25

0.26

0.25

49.02

1.03

1.02

(ח) נגבה רפתות

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

7.62

23.80

30.50

95.19

(ט) נגבה הרחבה

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

0.26

0.25

1.03

1.02

(י) סגולת יואב

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

18.70

4.73

74.81

18.93

(יא) שדה יואב

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

7.91

2.54

0.37

31.61

10.16

1.49

(יב) אזור תעשייה ורדון

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

3.91

4.78

2.05

15.64

19.09

8.18

(יג) ורדון

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

16.27

6.55

4.76

65.07

26.19

19.04

(יד) סגולה

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

23.98

3.33

2.09

95.94

13.30

8.34

(טו) סגולה הרחבה

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

3.33

2.09

13.30

8.34

(טז) אל עזי

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

5.63

12.28

8.33

22.51

49.10

33.30

(יז) כפר הרי"ף

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

17.82

6.39

0.78

71.24

25.56

3.10

(יח) כפר הרי"ף הרחבה

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

6.39

0.78

25.56

3.10

(יט) רבדים

(יט) רבדים

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

12.74

2.61

0.20

50.96

10.46

0.78

(כ) רבדים

ביב מאסף

46.16

184.64

(כא) רפתות

מכון לטיפול בשפכים

9.61

38.43

(כב) מרכז יואב

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

2.20

3.06

0.37

8.71

12.24

1.49

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית יואב לא יעלה על 500 מטרים רבועים.

כללים תשע"ה-2014

(25)

המועצה האזורית לב השרון

ביב ציבורי

ביב מאסף

הולכה ומיתקנים

מכון לטיפול בשפכים

49.65

12.12

16.16

23.01

24.83

6.06

8.07

11.51

כללים תשע"ה-2014

(26)

המועצה האזורית לכיש

ביב ציבורי

ביב מאסף

114.47

72.34

2.00

2.00

(27)

המועצה האזורית מבואות החרמון

ביב ציבורי

ביב מאסף ומכון לטיפול בשפכים

19.13

44.25

19.13

44.25

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית מבואות החרמון לא יעלה על 500 מטרים רבועים.

(28)

המועצה האזורית מגידו

(א) גלעד, דליה, רמות מנשה, אלייקים, אין השופט, הזורע, יקנעם המושבה

ביב ציבורי

ביב מאסף

מיתקנים

מכון לטיפול בשפכים

8.63

1.98

1.82

4.45

34.52

7.90

7.27

17.79

(ב) רמות השופט, עין העמק, גבעת עוז, מגידו, משמר העמק, מדרך עוז, מבוא כרמל

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

8.63

1.98

4.45

34.52

7.90

17.79

(ג) אורחן הכרמל ומחנה ג'וערה

ביב מאסף

מיתקנים

מכון לטיפול בשפכים

1.98

1.82

4.45

7.90

7.27

17.79

(ד) גן לאומי מגידו

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

1.98

4.45

7.90

17.79

(29)

המועצה האזורית מטה אשר

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

33.44

6.88

7.49

33.44

6.88

7.49

(30)

המועצה האזורית מטה יהודה

ביב ציבורי

חיבור לביב מאסף ראשי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

8.25

6.08

3.89

2.52

33.00

24.33

15.56

10.04

(31)

המועצה האזורית מנשה

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

31.61

9.20

10.59

31.61

9.20

10.59

כללים תשע"ה-2014

(32)

המועצה האזורית מעלה יוסף

(א) מגורים

ביב מאסף ומיתקנים

מכון לטיפול בשפכים

64.41

2.69

12.96

0.50

(ב) עסקים, מוסדות ותעשייה

ביב מאסף ומיתקנים

70.79

13.96

(33)

המועצה האזורית מרום הגליל

ביב ציבורי

ביב מאסף ומיתקנים

מכון לטיפול בשפכים

36.16

26.82

31.17

18.08

13.41

15.58

(34)

המועצה האזורית מרחבים

14.19

23.31

(35)

המועצה האזורית משגב

ביב ציבורי

ביב מאסף ומיתקנים

מכון לטיפול בשפכים

62.58

50.59

11.73

12.51

10.12

2.34

(36)

המועצה האזורית נווה מדבר

0

0

(37)

המועצה האזורית נחל שורק

14.19

23.31

(38)

המועצה האזורית עמק הירדן

ביב ציבורי

ביב מאסף ומיתקנים

מכון לטיפול בשפכים

12.44

33.48

13.13

12.44

13.82

13.13

כללים תשע"ה-2014

(39)

המועצה האזורית עמק המעיינות

ביב ציבורי

   11.02

33.08

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית עמק המעיינות לא יעלה על 500 מטרים רבועים.

(40)

המועצה האזורית עמק חפר

(א) מגורים

ביב ציבורי

ביב מאסף

113.18

83.03

27.79

20.38

(ב) עסקים ומוסדות

ביב ציבורי

ביב מאסף

124.49

91.33

30.56

22.41

(ג) תעשייה

ביב ציבורי

ביב מאסף

124.49

91.33

30.56

22.41

(41)

המועצה האזורית עמק יזרעאל

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

38.98

50.38

48.03

11.70

15.12

14.41

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית עמק יזרעאל לא יעלה על 500 מטרים רבועים.

(42)

המועצה האזורית עמק לוד

ביב ציבורי

ביב מאסף

10.32

1.39

41.26

5.58

(43)

המועצה האזורית ערבה תיכונה

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

37.58

10.84

23.95

18.84

5.42

11.98

(44)

המועצה האזורית רמת נגב

0

0

(45)

המועצה האזורית שדות נגב

(א) מגורים

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

23.73

13.18

17.90

16.51

9.22

12.53

(ב) עסקים ומוסדות

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

23.73

15.81

21.47

16.51

11.07

15.03

(ג) תעשייה

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

23.73

15.81

21.47

16.51

11.07

15.03

(46)

המועצה האזורית שער הנגב

(א) אזור תעשייה

ביב ציבורי

ביב מאסף

11.45

2.11

5.72

1.06

(ב) יכני, ניר עם וגבים - מגורים

ביב מאסף

0.47

0.24

(ג) קריית חינוך

ביב מאסף

0.40

0.20

כללים תשע"ו-2015

(47)

המועצה האזורית שפיר

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

42.59

28.14

9.23

26.08

13.95

4.56

(48)

המועצה האזורית תמר

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

23.28

5.81

35.93

1.77

0.44

2.72

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014 ת"ט תשע"ד-2014 כללים תשע"ו-2015

תוספת שלישית

(סעיף 8 ו-11)

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1416

ת"ט תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7401 מיום 29.7.2014 עמ' 1558

החלפת תוספת שלישית

לנוסח התוספת השלישית ביום החלפתה

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7589 מיום 29.12.2015 עמ' 399

(סעיף 8(ב), 11 ו-19א 8 ו-11)

אגרת הביוב לכל נכס ברשויות המקומיות המפורטות בטבלה שלהלן תחושב כמכפלה של מטרים מעוקבים מים או שפכים שנצרכו בנכס בסכומים הקבועים להלן:

שם המועצה

שמות היישובים /
סוג הנכס

רכיבים לחיוב

חיוב לפי מטר מעוקב מים

חיוב לפי מטר מעוקב שפכים

(1)

המועצה האזורית אל בטוף

לכל נכס

תפעול ביב ציבורי וביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

1.24

1.23

0.27

1.37

1.36

0.30

(2)

המועצה האזורית אל קסום

לכל נכס

0

0

כללים תשע"ה-2014

(3)

המועצה האזורית אלונה

לכל נכס

ביב ציבורי

ביב מאסף

מיתקנים ותחנות שאיבה

שיקום

מכון לטיפול בשפכים

0.68

0.08

1.10

0.46

2.10

0.97

0.11

1.57

0.66

2.99

(4)

המועצה האזורית אשכול

לכל נכס

תפעול ביב ציבורי

תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

החזר הון

0.34

0.28

0.47

1.11

0.80

0.48

0.40

0.67

1.58

1.14

(5)

המועצה האזורית באר טוביה

לכל נכס

תפעול

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

1.16

1.79

0.50

1.66

2.56

0.72

(6)

המועצה האזורית בוסתן אל מרג'

2.34

3.21

כללים תשע"ו-2015

כללים תשע"ו-2015

(7)

המועצה האזורית בני שמעון

(א) תאשור, ברוש, תדהר

תפעול ביב מאסף

תפעול ביב ציבורי לשכונת ההרחבה

שיקום

מכון לטיפול בשפכים

0.58

1.46

0.81

1.55

0.83

2.09

1.16

2.21

(ב) בית קמה, אזור תעשייה אבשלום

תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

תפעול ביב ציבורי הרחבה בית קמה

0.27

0.75

0.82

0.37

0.38

1.07

1.16

0.53

(ג) נבטים

תפעול ביב ציבורי

תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

0.71

1.25

2.47

0.82

1.01

1.79

3.52

1.16

(ד) דביר

תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

תפעול ביב ציבורי לשכונת ההרחבה

1.49

0.38

0.82

0.80

2.13

0.54

1.16

1.14

(ה) משמר הנגב

תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

תפעול ביב ציבורי לשכונת ההרחבה

1.44

1.48

0.82

1.20

2.05

2.11

1.17

1.71

(ו) שובל

תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

תפעול ביב ציבורי לשכונת ההרחבה

0.68

0.75

0.82

1.16

0.97

1.07

1.16

1.66

(ז) גבעות בר

תפעול ביב ציבורי

תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

0.88

1.74

1.41

0.82

1.26

2.49

2.02

1.16

(ח) פארק עידן

תפעול

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

1.12

1.94

0.35

1.60

2.78

0.50

(8)

המועצה האזורית ברנר

(א) גבעת ברנר, בית אלעזרי, בניה וקדרון

תפעול ביב ציבורי

תפעול ביב מאסף ומכון לטיפול בשפכים

שיקום ביב ציבורי

שיקום ביב מאסף ומכון לטיפול בשפכים

1.21

0.92

0.41

0.71

1.73

1.32

0.58

1.01

(ב) גבתון

תפעול ביב ציבורי

תפעול ביב מאסף

שיקום ביב ציבורי

1.21

1.57

0.41

1.73

2.24

0.58

כללים תשע"ו-2015

(9)

המועצה האזורית גדרות

לכל נכס

תפעול

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

1.64

1.37

0.87

2.34

1.95

1.25

(10)

המועצה האזורית גולן

לכל נכס

תפעול

שיקום

מכון לטיפול בשפכים

1.34

0.34

1.15

1.79

0.45

1.54

(11)

המועצה האזורית גזר

לכל נכס

ביב ציבורי

ביב מאסף

מכון לטיפול בשפכים

ביב מאסף הון

ביב ציבורי הון

0.55

0.72

0.93

1.47

0.82

0.73

1.03

1.33

2.10

1.17

כללים תשע"ה-2014

(12)

המועצה האזורית גן רווה

לכל נכס

תפעול

שיקום

3.55

0.74

5.07

1.06

(13)

המועצה האזורית דרום השרון

לכל נכס

תפעול

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

1.23

1.31

0.65

1.76

1.87

0.93

(14)

המועצה האזורית גלבוע

לכל נכס

ביב ציבורי

ביב מאסף

שיקום

0.45

1.70

0.17

0.60

2.27

0.23

(15)

המועצה האזורית הגליל העליון

לכל נכס

ביב ציבורי

מכון לטיפול בשפכים

ביב מאסף

שיקום ביב ציבורי

שיקום מכון לטיפול בשפכים

שיקום ביב מאסף

1.11

0.67

0.31

0.40

0.42

0.43

1.59

0.96

0.44

0.57

0.60

0.61

(16)

המועצה האזורית הגליל התחתון

לכל נכס

ביב ציבורי

תפעול ביב מאסף ומכון לטיפול בשפכים

שיקום

1.05

1.74

0.94

1.50

2.49

1.34

(17)

המועצה האזורית זבולון

לכל נכס

תפעול ביב ציבורי

ביב מאסף ומכון לטיפול בשפכים

שיקום

1.46

2.30

0.47

2.09

3.29

0.67

(18)

המועצה האזורית חבל אילות

לכל נכס

תפעול ומכון לטיפול בשפכים

שיקום

1.78

0.48

2.54

0.68

(19)

המועצה האזורית חבל יבנה

בית גמליאל

תפעול ביב ציבורי

מכון לטיפול בשפכים

שיקום

החזר הון

1.36

1.05

1.58

2.33

1.95

1.50

2.26

3.33

כללים תשע"ו-2015

(20)

המועצה האזורית חבל מודיעין

לכל נכס

תפעול ביב ציבורי

תפעול ביב מאסף

שיקום

מכון לטיפול בשפכים

1.09

0.68

0.55