Nevo.co.il

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי אחוד), תשע"א-2010

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים – רישיון

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – תקשורת סלולארית – טלפון נייד

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

אגרה בעד רישיון רט"ן ברשת אחרת

Go

2

סעיף 3

הצמדה

Go

2

סעיף 4

דרך התשלום

Go

2

סעיף 5

החזרים

Go

2

סעיף 6

הוראת מעבר

Go

2

תק' תשע"ו-2015


תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי אחוד),
תשע"א-2010*

מיום 17.11.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7572 מיום 17.11.2015 עמ' 175

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרת בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת רישיון כללי אחוד), תשע"א-2010

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ג ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 59א לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות תק' תשע"ו-2015

1.       בתקנות אלה –

מיום 17.11.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7572 מיום 17.11.2015 עמ' 175

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"אגרת רישיון" – תשלום חד-פעמי שמשלם בעל רישיון בעד מתן רישיון רט"ן ברשת אחרת;

"בעל רישיון" – מי שקיבל רישיון רט"ן ברשת אחרת לפי תקנות רט"ן ברשת אחרת;

"בקשה" ו"מבקש" – כהגדרתם בתקנות רט"ן ברשת אחרת;

"השר" – שר התקשורת או מי שהוא מינה לעניין תקנות אלה;

"יום מתן ההודעה" – היום שבו בעל רישיון מסר לשר הודעה, לפי רישיונו, בדבר הגעה להסכם עם בעל רישיון למתן שירותי רדיו טלפון נייד לעשות שימוש במיתקן בזק שלו, אשר שימוש בו יאפשר לו לתת שירות בהתאם לרישיונו, או היום שבו נתן שר התקשורת הוראה לפי סעיף 5 לחוק בהתאם לקבוע בסעיף 4(א2)(4) לחוק, אשר שימוש בו יאפשר לו לתת שירות כאמור;

"רישיון רט"ן ברשת אחרת" – רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת כהגדרתו בחוק;

"תקנות רט"ן ברשת אחרת" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת), התש"ע-2010.

          "אגרת רישיון" – תשלום חד-פעמי שמשלם בעל רישיון בעד מתן רישיון אחוד לפי תקנה 2(א);

          "בעל רישיון" – מי שקיבל רישיון אחוד לפי תקנות רישיון אחוד;

          "בקשה", "מבקש" ו"רישיון אחוד" – כהגדרתם בתקנות רישיון אחוד;

          "הודעה" – הודעה שמסר לשר בעל רישיון רט"ן בר"א, לפי רישיונו, בדבר הגעה להסכם עם בעל רישיון למתן שירותי רדיו טלפון נייד לעשות שימוש במיתקן בזק שלו, אשר שימוש בו יאפשר לו לתת שירות לפי רישיונו, או הוראה שנתן שר התקשורת לפי סעיף 4(א2)(4) לחוק;

          "חברה בעלת זיקה" – חברה שבעל הרישיון הוא בעל עניין בה, חברה שהיא בעלת עניין בבעל הרישיון, או חברה שבעל עניין בה הוא בעל עניין בבעל הרישיון;

          "יום מתן ההודעה" – היום שבו בעל רישיון רט"ן בר"א מסר או קיבל הודעה, לפי העניין;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מזמן לזמן;

          "רישיון רט"ן בר"א" – רישיון שניתן לפני יום תחילתן של תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) (תיקון), התשע"ה-2014;

          "השר" – שר התקשורת או מי שהוא מינה לעניין תקנות אלה;

          "תקנות אגרות מפ"א ייחודי" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי ייחודי), התשס"ה-2005;

          "תקנות אגרות מב"ל" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ה-2005;

          "תקנות רישיון אחוד" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), התש"ע-2010.

אגרה בעד רישיון אחוד תק' תשע"ו-2015

2.       (א)  בעל רישיון ישלם אגרת רישיון בסכום של מיליון שקלים חדשים; בעת הגשת הבקשה, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של שלוש מאות אלף שקלים חדשים, מקדמה על חשבון אגרת הרישיון (להלן – המקדמה), בעל הרישיון רשאי לשלם מחצית מסכום אגרת הרישיון עד מתן הרישיון ואת יתרת סכום האגרה המעודכן לפי תקנה 3, לא יאוחר משנה מיום מתן הרישיון.

          (ב)  סכום המקדמה יוחזר למבקש שלא קיבל רישיון, כשהוא צמוד למדד לפי תקנה 3, בשינויים המחויבים.

מיום 1.5.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7034 מיום 22.9.2011 עמ' 1406

2. (א) בעל רישיון ישלם אגרת רישיון בסך מיליון (1,000,000) מיליון ארבעים ושתיים אלף שש מאות ותשעים (1,042,690) שקלים חדשים, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר יום מתן ההודעה; ואולם רשאי בעל הרישיון, בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), לשלם את מחצית סכום אגרת הרישיון לא יאוחר מ-14 ימים לאחר מתן ההודעה ואת יתרת סכום האגרה המעודכן לפי תקנה 3, לא יאוחר משנה מיום מתן ההודעה.

(ב) בעת הגשת הבקשה, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של שלוש מאות אלף (300,000) שלוש מאות ושנים עשר אלף שמונה מאות ועשרה (312,810) שקלים חדשים, כמקדמה על חשבון אגרת הרישיון; הסכום האמור יוחזר למבקש שלא קיבל רישיון או על אף האמור בתקנה 5, לבעל רישיון אשר ביקש מהשר לבטל את רישיונו קודם ליום מתן ההודעה והשר ביטל את רישיונו בהתאם לבקשתו האמורה, כשהוא צמוד למדד לפי תקנה 3, בשינויים המחויבים.

מיום 1.5.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7126 מיום 10.6.2012 עמ' 1219

ת"ט תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1586

2. (א) בעל רישיון ישלם אגרת רישיון בסך מיליון ארבעים ושתיים אלף שש מאות ותשעים (1,042,690) מיליון, שישים ושניים אלף ועשרים (1,062,020) שקלים חדשים, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר יום מתן ההודעה; ואולם רשאי בעל הרישיון, בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), לשלם את מחצית סכום אגרת הרישיון לא יאוחר מ-14 ימים לאחר מתן ההודעה ואת יתרת סכום האגרה המעודכן לפי תקנה 3, לא יאוחר משנה מיום מתן ההודעה.

(ב) בעת הגשת הבקשה, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של שלוש מאות ושנים עשר אלף שמונה מאות ועשרה (312,810) שלוש מאות ושמונה עשר אלף, שש מאות ועשרה (318,610) שקלים חדשים, כמקדמה על חשבון אגרת הרישיון; הסכום האמור יוחזר למבקש שלא קיבל רישיון או על אף האמור בתקנה 5, לבעל רישיון אשר ביקש מהשר לבטל את רישיונו קודם ליום מתן ההודעה והשר ביטל את רישיונו בהתאם לבקשתו האמורה, כשהוא צמוד למדד לפי תקנה 3, בשינויים המחויבים.

מיום 1.5.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7243 מיום 5.5.2013 עמ' 1126

2. (א) בעל רישיון ישלם אגרת רישיון בסך מיליון, שישים ושניים אלף ועשרים (1,062,020) מיליון, שבעים וחמישה אלף, חמש מאות ועשרה (1,075,510) שקלים חדשים, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר יום מתן ההודעה; ואולם רשאי בעל הרישיון, בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), לשלם את מחצית סכום אגרת הרישיון לא יאוחר מ-14 ימים לאחר מתן ההודעה ואת יתרת סכום האגרה המעודכן לפי תקנה 3, לא יאוחר משנה מיום מתן ההודעה.

(ב) בעת הגשת הבקשה, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של שלוש מאות ושמונה עשר אלף, שש מאות ועשרה (318,610) שלוש מאות עשרים ושנים אלף, שש מאות וששים (322,660) שקלים חדשים, כמקדמה על חשבון אגרת הרישיון; הסכום האמור יוחזר למבקש שלא קיבל רישיון או על אף האמור בתקנה 5, לבעל רישיון אשר ביקש מהשר לבטל את רישיונו קודם ליום מתן ההודעה והשר ביטל את רישיונו בהתאם לבקשתו האמורה, כשהוא צמוד למדד לפי תקנה 3, בשינויים המחויבים.

מיום 1.5.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7378 מיום 22.5.2014 עמ' 1145

2. (א) בעל רישיון ישלם אגרת רישיון בסך מיליון, שבעים וחמישה אלף, חמש מאות ועשרה (1,075,510) מיליון, שמונים ותשעה אלף, שלוש מאות ושמונים (1,089,380) שקלים חדשים, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר יום מתן ההודעה; ואולם רשאי בעל הרישיון, בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), לשלם את מחצית סכום אגרת הרישיון לא יאוחר מ-14 ימים לאחר מתן ההודעה ואת יתרת סכום האגרה המעודכן לפי תקנה 3, לא יאוחר משנה מיום מתן ההודעה.

(ב) בעת הגשת הבקשה, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של שלוש מאות עשרים ושנים אלף, שש מאות וששים (322,660) שלוש מאות עשרים ושישה אלף, שמונה מאות ועשרים (326,820) שקלים חדשים, כמקדמה על חשבון אגרת הרישיון; הסכום האמור יוחזר למבקש שלא קיבל רישיון או על אף האמור בתקנה 5, לבעל רישיון אשר ביקש מהשר לבטל את רישיונו קודם ליום מתן ההודעה והשר ביטל את רישיונו בהתאם לבקשתו האמורה, כשהוא צמוד למדד לפי תקנה 3, בשינויים המחויבים.

מיום 17.11.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7572 מיום 17.11.2015 עמ' 176

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

אגרה בעד רישיון רט"ן ברשת אחרת

2. (א) בעל רישיון ישלם אגרת רישיון בסך מיליון, שמונים ותשעה אלף, שלוש מאות ושמונים (1,089,380) שקלים חדשים, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר יום מתן ההודעה; ואולם רשאי בעל הרישיון, בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), לשלם את מחצית סכום אגרת הרישיון לא יאוחר מ-14 ימים לאחר מתן ההודעה ואת יתרת סכום האגרה המעודכן לפי תקנה 3, לא יאוחר משנה מיום מתן ההודעה.

(ב) בעת הגשת הבקשה, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של שלוש מאות עשרים ושישה אלף, שמונה מאות ועשרים (326,820) שקלים חדשים, כמקדמה על חשבון אגרת הרישיון; הסכום האמור יוחזר למבקש שלא קיבל רישיון או על אף האמור בתקנה 5, לבעל רישיון אשר ביקש מהשר לבטל את רישיונו קודם ליום מתן ההודעה והשר ביטל את רישיונו בהתאם לבקשתו האמורה, כשהוא צמוד למדד לפי תקנה 3, בשינויים המחויבים.

הצמדה תק' תשע"ו-2015

3.       הסכומים הנקובים בתקנה 2, יהיו צמודים למדד ויתעדכנו בשיעור שינויו מן המדד שפורסם בינואר 2015, אם שונה, לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תשלומם בפועל בידי בעל רישיון או המבקש, לפי העניין.

מיום 17.11.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7572 מיום 17.11.2015 עמ' 176

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

הצמדה

3. (א) הסכומים הנקובים בתקנה 2, יעודכנו ב-1 במאי של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) סכום האגרה ששונה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

(ג) בתקנה זו –

"המדד החדש" – המדד לחודש מרס האחרון שלפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד לחודש מרס שלפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד לחודש מרס 2010;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ד) המנהל הכללי של משרד התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 2 כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

דרך התשלום

4.       אגרת רישיון תשולם לחשבון בנק שאת פרטיו יודיע חשב משרד התקשורת לבעל הרישיון, ושאליו יעביר גם החשב את המקדמה שקיבל.

החזרים

5.       בעל רישיון לא יהיה זכאי, בכל מקרה, להחזר של אגרת רישיון או כל חלק ממנה, לרבות בשל ביטול הרישיון, הגבלתו או התלייתו, בין ביוזמת בעל הרישיון ובין ביוזמת השר, או בשל שינוי תנאי הרישיון, בין אם החל בעל הרישיון במתן שירותים על פי הרישיון ובין אם לאו.

הוראת מעבר

6.       לעניין מבקש אשר הגיש בקשה לפני יום פרסומן של תקנות אלה, תחול תקנה 2(ב), ואולם מועד תשלום המקדמה על חשבון אגרת הרישיון יהיה 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה.

י"א בחשוון התשע"א (19 באוקטובר 2010)          משה כחלון

                                                                                           שר התקשורת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6938 מיום 1.11.2010 עמ' 126.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 7034 מיום 22.9.2011 עמ' 1406 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.5.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7126 מיום 10.6.2012 עמ' 1219 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.5.2012 (ת"ט מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1586).

ק"ת תשע"ג מס' 7243 מיום 5.5.2013 עמ' 1126 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.5.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7378 מיום 22.5.2014 עמ' 1144 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.5.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7572 מיום 17.11.2015 עמ' 175 – תק' תשע"ו-2015; ר' תקנה 5 לענין הוראת מעבר.

5. (א) מאגרת הרישיון יופחת סכום ששילם מי שקיבל רישיון כדין לפי תקנות אגרות מפ"א ייחודי, תקנות אגרות מב"ל, או התקנות העיקריות כנוסחן ערב תחילתן של תקנות אלה (להלן – האגרה המקורית); סכום האגרה המקורית ששולם כאמור יופחת בערכו הנקוב.

 (ב) על בעל רישיון רט"ן בר"א שרישיונו תוקן לרישיון אחוד וטרם שילם את מלוא אגרת הרישיון יחולו הוראות אלה:

  (1) אם בעל הרישיון מסר הודעה או שניתנה לו הודעה, המועד להשלמת תשלום אגרת הרישיון הוא עד 14 ימים מיום מתן ההודעה;

  (2) אם טרם נתן בעל הרישיון הודעה או שטרם נמסרה לו הודעה, המועד להשלמת תשלום אגרת הרישיון הוא 14 ימים מיום שתוקן רישיונו לרישיון אחוד;

  (3)   בעל רישיון רשאי לשלם מחצית מאגרת הרישיון עד התאריך האמור בפסקאות (1) או (2), לפי העניין, ולהשלים את יתרת סכום אגרת הרישיון המעודכנת לפי תקנה 3 לתקנות העיקריות לא יאוחר משנה מהמועד שבו היה אמור לשלם את האגרה לפי אותן פסקאות.