Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (שימוע בפני הוועדה המייעצת), תשע"א-2010

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – פינוי והפקעה

תוכן ענינים

פרק א': הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': סדר הדיון בהתנגדות

Go

2

סעיף 2

הגדת התנגדות לוועדה

Go

2

סעיף 3

פרטי ההתנגדות ומסמכים נלווים

Go

2

סעיף 4

דיון בכתב התנגדות

Go

3

סעיף 6

איחוד הדיון בהתנגדויות

Go

3

סעיף 7

דחיית התנגדות

Go

3

סעיף 8

סדרי הדיון בשמיעת התנגדות בעל פה

Go

3

סעיף 9

זימון גורם נוסף

Go

3

סעיף 10

המצאת מסמכים וראיות נוספים

Go

4

סעיף 11

סדרי דין נוספים

Go

4

סעיף 12

פרוטוקול

Go

4

סעיף 13

נוכחות חברי הוועדה בדיונים בנושא התנגדויות

Go

4

סעיף 15

הארכת מועדים

Go

4

פרק ג': הוראות שונות

Go

4

סעיף 16

המצאה באמצעי אלקטרוני

Go

4


תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (שימוע בפני הוועדה המייעצת), תשע"א-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5א ו-22(2ב) לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 6.1.2011

ת"ט תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 482

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5א ו-(2ב) לפי סעיפים 5א ו-22(2ב) לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "אמצעי אלקטרוני" – תקשורת בין מחשבים, דיסקט מגנטי או אופטי או התקן אחר שבאמצעותו ניתן להעביר מסמכים אל מערכת ממוכנת או ממנה;

           "בעל קרקע" – בעל קרקע ומי שיש לו טובת הנאה בקרקע, כמשמעותם בסעיפים 5א, 14א(ב) ו-22(2ב) לפקודה, לפי העניין;

           "הוועדה" – הוועדה המייעצת כמשמעותה בסעיף 5(1) לפקודה;

           "הודעת הפקעה לפי סעיף 5" – כמשמעותה בסעיף 5(1) לפקודה;

           "הודעת הפקעה לפי סעיף 5 ו-7 יחדיו" – כמשמעותה בסעיף 7(1) לפקודה;

           "הרשאה" – כמשמעותה בסעיף 22 לפקודה;

           "הודעה על מתן הרשאה" – כמשמעותה בסעיף 22(2) לפקודה;

           "התנגדות" – טענות בעל קרקע נגד רכישת קרקע, מתן הרשאה או שינוי מטרת רכישה, לפי העניין;

           "מזכיר" – מזכיר הוועדה;

           "שומת מקרקעין" – כהגדרתה בחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001 (להלן – חוק שמאי מקרקעין), שנערכה לפי חוק שמאי מקרקעין;

           "שינוי מטרת רכישה" – כמשמעותו בסעיף 14א לפקודה;

           "השר" – שר האוצר, ובכל הנוגע לרכישת קרקע לצורך ציבורי שהוא דרך או צורך הנובע ממנו או כרוך בו – שר התחבורה והבטיחות בדרכים.

פרק ב': סדר הדיון בהתנגדות

הגדת התנגדות לוועדה

2.       (א)  פורסמה הודעת הפקעה לפי סעיף 5, או הודעה על מתן הרשאה, רשאי בעל הקרקע להגיש התנגדות בכתב לוועדה, בתוך 60 ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות.

           (ב)  מצא השר כי הקרקע דרושה באופן דחוף למימוש מטרת הרכישה, והחליט בהחלטה מנומקת בכתב על דחיית המועד להגשת התנגדות לפי סעיף 5א(א) לפקודה, רשאי בעל הקרקע להגיש התנגדות כאמור בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעת הפקעה לפי סעיפים 5 ו-7 יחדיו.

           (ג)   הוועדה תמסור הודעה, באופן שבו נמסרת הודעה לבעל קרקע לפי סעיף 5 לפקודה, לבעל קרקע אשר בכוונת השר לפרסם לגביה הודעה על שינוי מטרת הרכישה, על זכותו לטעון טענותיו נגד שינוי מטרת הרכישה; נמסרה הודעה כאמור, רשאי בעל קרקע להגיש התנגדות בכתב לוועדה בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לו הודעה כאמור.

           (ד)  התנגדות תוגש למזכיר בכתב.

           (ה)  בעל קרקע רשאי להגיש בקשה להשמיע את התנגדותו בעל פה לפני הוועדה; בקשה כאמור תוגש יחד עם כתב ההתנגדות.

פרטי ההתנגדות ומסמכים נלווים

3.       (א)  בכתב ההתנגדות, יפורטו טעמי ההתנגדות והוא יהיה ערוך לפי טופס א' שבתוספת.

           (ב)  לכתב ההתנגדות יצורפו כל אלה:

(1)   נסח רישום בפנקסי המקרקעין, או מסמך אחר המעיד על זכותו של מגיש ההתנגדות (להלן – מתנגד) לגבי הנכס, אם הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין;

(2)   תצהיר, מאומת בידי עורך דין, לאימות כל טענה עובדתית המועלית בכתב ההתנגדות;

(3)   כל מסמך אחר הנוגע לעניין, שהמתנגד מבקש להציג לפני הוועדה.

           (ג)   מזכיר הוועדה יבדוק את המסמכים הנלווים שצורפו לכתב ההתנגדות ויודיע למתנגד אם לכתב ההתנגדות שהוגש לא צורפו כל המסמכים, כנדרש בתקנת משנה (ב).

           (ד)  לא יתקבלו מסמכים לאחר חלוף המועד הקבוע בתקנה 2, אלא באישור יושב ראש הוועדה.

דיון בכתב התנגדות

4.       הוועדה תקיים דיון בהתנגדות לא יאוחר מ-90 ימים מהמועד האחרון להגשת התנגדות, כאמור בתקנה 2.

5.       (א)  הוגשה לוועדה בקשה כאמור בתקנה 2(ה), יודיע המזכיר למתנגד על המועד שנקבע לשמיעת ההתנגדות 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון, אלא אם כן הודיע יושב ראש הוועדה למתנגד כי מתקיימים התנאים שבתקנת משנה (ג); הזמנה כאמור יכול שתיעשה גם באמצעות טלפון, פקסימילה או דואר אלקטרוני.

           (ב)  החליט יושב ראש הוועדה על קיום דיון בעל פה כאמור, רשאי הוא לזמן לדיון כל גורם הנוגע לעניין, לרבות גוף שיש כוונה ליתן לו הרשאה.

           (ג)   הוגשו לוועדה התנגדויות זהות במהותן, רשאי יושב ראש הוועדה להזמין ולשמוע רק כמה מתנגדים מבין מגישי ההתנגדויות, אם שוכנע כי אותם מתנגדים מייצגים עניין או מקום זהים; כמו כן רשאית הוועדה להחליט כי תימנע משמיעת התנגדות שיש בה חזרה על התנגדות ששמעה קודם לכן.

איחוד הדיון בהתנגדויות

6.       (א)  יושב ראש הוועדה רשאי להחליט על איחוד הדיון בהתנגדויות המונחות לפני הוועדה, אם הוגשו בידי אותם מתנגדים, או שהן באותו נושא, או שמתעוררות בהן שאלות משפטיות או עובדתיות דומות.

           (ב)  החליט יושב ראש הוועדה כאמור, רשאית הוועדה לדון בהתנגדויות במשותף וליתן בעניינן המלצה אחת.

דחיית התנגדות

7.       יושב ראש הוועדה רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שלא לדון בהתנגדות או בבקשה כאמור בתקנה 2(ג), אם שוכנע כי היא טורדנית או קנטרנית.

סדרי הדיון בשמיעת התנגדות בעל פה

8.       (א)  לא הורה יושב ראש הוועדה אחרת, יהיה סדר הדיון בשמיעת התנגדות בעל פה כמפורט להלן:

(1)   המתנגד או בא כוחו, יציג את ההתנגדות, את נימוקיה ואת המסמכים שצירף להשגה;

(2)   צורפה שומת מקרקעין לכתב ההתנגדות, רשאי השמאי מטעם המתנגד שערך אותה להציגה, ולהתייחס לכל סוגיה שמאית הנוגעת לעניין;

(3)   זומנו כמה גופים לדיון כאמור בתקנה 5(ב), רשאי יושב ראש הוועדה לאפשר להם או למי מהם להציג את טיעוניו לפי סדר שיורה;

(4)   צורפה שומת מקרקעין לכתב ההתנגדות, רשאי יושב ראש הוועדה לאפשר לשמאי מטעם כל אחד מהגופים שזומנו לדיון כאמור בתקנה 5(ב) להציג שומת מקרקעין שנערכה על ידו, ולהתייחס לכל סוגיה שמאית הנוגעת לעניין; ניתנה רשות כאמור, רשאי יושב ראש הוועדה לאפשר למתנגד להשיב לטיעונים כאמור.

           (ב)  לא הופיע המבקש או מי מטעמו לדיון שנקבע כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותו כאילו ויתר על בקשתו להשמיע את התנגדותו בעל פה.

           (ג)   הוועדה רשאית לקצוב את הזמן לכל הטוען לפניה.

זימון גורם נוסף

9.       ראה יושב ראש הוועדה כי יש מקום לזמן לדיון גורם אחר הנוגע לעניין, רשאי הוא, בכל שלב, להפסיק את הדיון בהתנגדות עד זימונו.

המצאת מסמכים וראיות נוספים

10.     (א)  לא הוצגו לפני הוועדה מידע או תשתית עובדתית לטענה שהעלה מתנגד, רשאית היא שלא לדון בטענה זו, כולה או חלקה, מטעם זה בלבד.

           (ב)  הוועדה תהיה רשאית לדרוש שיומצאו לה, בתוך מועד שעליו הורה יושב ראש הוועדה, מסמכים וראיות נוספים הדרושים לדעתה לדיון בהתנגדות; מסמכים וראיות כאמור יודשו לוועדה כשהם מלווים בתצהיר מאומת בידי עורך דין.

           (ג)   מצאה הוועדה כי לצורך הכרעתה בהתנגדות דרושה לה חוות דעת מומחה, תפנה למומחה בלתי-תלוי שייתן לה חוות דעת בעניין והיא תישא בהוצאות הכרוכות בכך.

סדרי דין נוספים

11.     כל עניין הנוגע לסדרי הדיון בהתנגדות שלגביו לא נקבעה הוראה מפורשת בפקודה או בתקנות אלה, רשאי יושב ראש הוועדה לתת הוראות לגביו.

פרוטוקול

12.     (א)  המזכיר או מי שהוא מינה לכך, ימנהל פרוטוקול של עיקרי הדיון; הפרוטוקול ייחתם ביד יושב ראש הוועדה.

           (ב)  העתק הפרוטוקול יועבר למתנגד סמוך לאחר חתימתו.

נוכחות חברי הוועדה בדיונים בנושא התנגדויות

13.     דיון בוועדה בנושא התנגדות לא יתקיים, אלא אם כן נכחו בו לפחות שליש מחברי הוועדה, שלפחות אחד מהם הוא חבר הוועדה הקבוע בסעיף 2א(א)(11) או בסעיף 2א(א)(12) לפקודה.

14.     (א)  הוועדה תחליט בהתנגדות בתוך 90 ימים מיום סיום הדיון בעל פה בהתנגדות, ואם לא התקיים דיון בעל פה בהתנגדות, בתוך 90 ימים מתום הדיון בהתנגדות לפי תקנה 4.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), קבע יושב ראש הוועדה מועד להמצאת ראיות וידיעות נוספות לפי תקנה 10, תינתן ההחלטה לא יאוחר מתום 90 ימים מהמועד שנקבע כאמור; לא הומצאו ראיות במועד, להנחת דעתו של יושב ראש הוועדה, רשאי הוא לדחות את מתן ההחלטה למועד שלא יאוחר מ-90 ימים מהמועד שבו הומצאו הראיות והידיעות הנוספות כאמור.

           (ג)   החלטת הוועדה בהתנגדות תהיה מנומקת, תינתן בכתב ותיחתם בידי יושב ראש הוועדה.

           (ד)  העתק ההחלטה יומצא למתנגד על ידי המזכיר, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-21 ימים מיום שניתנה.

הארכת מועדים

15.     יושב ראש הוועדה רשאי להאריך מועד שעליו הורה, ולהאריך, מטעמים שיירשמו, מועד שנקבע בתקנות אלה.

פרק ג': הוראות שונות

המצאה באמצעי אלקטרוני

16.     בכל מקום בתקנות אלה שבו נדרשת המצאת מסמכים, הגשת בקשה, הגשת תשובה, פנייה או הודעה, ניתן להמציא את המסמכים כאמור באמצעי אלקטרוני.

תוספת

טופס א

(תקנה 3(א))

[התנגדות לרכישת מקרקעין / למתן הרשאה / לשינוי מטרת הרכישה]

תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (שימוע בפני הוועדה המייעצת), תשע"א-2010

טופס א

(תקנה 3(א))

התנגדות  לרכישת מקרקעין לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)

 למתן הרשאה לפי סעיף 22(2) לפקודה

 לשינוי מטרת הרכישה

1.        פרטי המתנגד:

:       משפחה:       :      

כתובת:       מס' טלפון:      

פקסימילה:      

2.        פרטי המקרקעין:

גוש:       חלקה:       מגרש:      

כתובת:       יישוב:      

ועדת תכנון מחוז:      

3.        טיב הזכות לגבי המקרקעין (יש לצרף נסח רישום בפנקסי המקרקעין או מסמך אחר המעיד על הזכות של המשיג לגבי הנכס, אם הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין):      

4.        טעמי ההתנגדות:      

ו' בטבת התשע"א (13 בדצמבר 2010)                        יובל שטייניץ

                                                                                                         שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6958 מיום 29.12.2010 עמ' 404.

ת"ט ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 482 (פורסמה שוב ק"ת תשע"ב מס' 7160 מיום 30.8.2012 עמ' 1662).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות