Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, תשע"א-2011

בטחון – טרור

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – עמותות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חובת דיווח רבעוני

Go

2

סעיף 3

שמירת דינים

Go

2

סעיף 4

פרסום על ידי הרשם

Go

2

סעיף 5

פרסום על ידי הנתמך

Go

2

סעיף 5א

נתמך שעיקר מימונו מתרומות של ישות מדינית זרה

Go

2

סעיף 6

בירור מקורות תרומה

Go

3

סעיף 7

דין המוסדות הלאומיים

Go

3

סעיף 8

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 9

תיקון חוק העמותות   מס' 13

Go

3

סעיף 10

תיקון חוק החברות   מס' 15

Go

3


חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, תשע"א-2011*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "דוח כספי" – דוח כספי שעל עמותה או חברה לתועלת הציבור להגיש לפי סעיף 36 לחוק העמותות או סעיף 345כד לחוק החברות, לפי העניין;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1054 (ה"ח 1005)

הוספת הגדרת "דוח כספי"

          "חברת חוץ", "חברה לתועלת הציבור", "רשם ההקדשות" – כהגדרתם בחוק החברות;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1054 (ה"ח 1005)

החלפת הגדרת ""חברת חוץ", "חברה לתועלת הציבור", "רשם ההקדשות""

הנוסח הקודם:

"חברת חוץ", "חברה לתועלת הציבור", "רשם ההקדשות" – כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1054 (ה"ח 1005)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

          "חוק העמותות" – חוק העמותות, התש"ם-1980;

          "ישות מדינית זרה" ו"תרומה" – כהגדרתן בסעיף 36א(א) לחוק העמותות;

          "מועד הדיווח" – המועד להגשת הדוח הכספי לשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות, או במועד מוקדם יותר שבו הגיש הנתמך לרשם הודעה בדבר עיקר מימונו לשנת הדיווח, שלא יקדם מיום 1 בינואר בשנת הגשת הדוח;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1054 (ה"ח 1005)

הוספת הגדרת "מועד הדיווח"

          "נבחר ציבור" – שר, סגן שר או חבר הכנסת;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1054 (ה"ח 1005)

הוספת הגדרת "נבחר ציבור"

          "נתמך" – עמותה או חברה לתועלת הציבור המקבלת תרומה מישות מדינית זרה;

          "עובד הציבור" – כהגדרתו בחוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1980;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1054 (ה"ח 1005)

הוספת הגדרת "עובד הציבור"

          "הרשם" – רשם העמותות כמשמעותו בחוק העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין.

חובת דיווח רבעוני

2.       נתמך שקיבל תרומה מישות מדינית זרה, יגיש לרשם, בתוך שבוע מתום אותו רבעון שבו התקבלה התרומה, דוח בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים (להלן – דוח רבעוני), ובו יפורטו –

(1)  זהות נותן התרומה;

(2)  סכום התרומה;

(3)  מטרות התרומה או ייעודה;

(4)  התנאים לתרומה, לרבות ההתחייבויות שנתן הנתמך לישות המדינית הזרה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או בעקיפין, אם יש כאלה.

שמירת דינים

3.    אין בהגשת דוח רבעוני כדי לגרוע מחובות דיווח החלות על נתמך לפי כל דין אחר.

פרסום על ידי הרשם

4.       הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את רשימת הנתמכים שהגישו דוח רבעוני ואת רשימת הנתמכים שהגישו דוח לפי סעיף 5א(א); כמו כן יפרסם הרשם באתר האינטרנט של משרד המשפטים ובכל דרך אחרת שימצא לנכון, את המידע כאמור בסעיפים 2 ו-5א(א).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1054 (ה"ח 1005)

4. הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את רשימת הנתמכים שהגישו דוח רבעוני ואת רשימת הנתמכים שהגישו דוח לפי סעיף 5א(א); כמו כן יפרסם הרשם באתר האינטרנט של משרד המשפטים ובכל דרך אחרת שימצא לנכון, את המידע כאמור בסעיף 2 בסעיפים 2 ו-5א(א).

פרסום על ידי הנתמך

5.       (א)  היה לנתמך או למי שפועל מטעמו אתר אינטרנט, יפרסם בו באופן בולט את המידע המפורט בדוח רבעוני שהגיש ואם הוא נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות כאמור בסעיף 5א(א) – יציין גם עובדה זו.

          (ב)  קיבל נתמך תרומה מישות מדינית זרה המיועדת למימון מסע פרסום מיוחד, יפרסם הנתמך, במסגרת פרסום זה, את קבלת התרומה האמורה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1054 (ה"ח 1005)

(א) היה לנתמך או למי שפועל מטעמו אתר אינטרנט, יפרסם בו באופן בולט את המידע המפורט בדוח רבעוני שהגיש ואם הוא נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות כאמור בסעיף 5א(א) – יציין גם עובדה זו.

נתמך שעיקר מימונו מתרומות של ישות מדינית זרה

5א.     (א)  נתמך שעיקר מקורות המימון שלו, בשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי, היה מתרומות שהתקבלו מישויות מדיניות זרות (בסעיף זה – נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות), יציין עובדה זו בדוח בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים שיוגש במועד הדיווח.

          (ב)  נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות יציין את היותו נתמך כאמור, החל ממועד הדיווח לשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות ועד למועד הדיווח שלגבי שנת הכספים שלאחר מכן, באופן בולט לעין, בכל אחד מאלה:

(1)   פרסום שיש בו כדי לקדם את מטרותיו, המיועד והזמין לציבור, הנעשה על ידו בשלטי חוצות, וכן פרסום כאמור הנעשה על ידו בטלוויזיה, בעיתון, בעמוד בית שהוא מפעיל באתר אינטרנט או במסע פרסום שלו באינטרנט; בסעיף זה –

"מסע פרסום" – פרסומים שנושא אחד שנעשו בהיקף ניכר או באופן מתמשך;

"שלטי חוצות" – כהגדרתם בסעיף 214א(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977;

(2)   פנייה שלו לעובד הציבור או לנבחר ציבור במכתב, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, בעניינים הקשורים למילוי תפקידם;

(3)   דין וחשבון שהוא עורך ומפיץ לעיון הציבור.

          (ג)   בדין וחשבון כאמור בסעיף קטן (ב)(3) יציין נתמך, לצד ציון דבר היותו נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות, כי שמות הישויות המדיניות הזרות שבהן קיבל את התרומות מפורטים באתר האינטרנט של הרשם.

          (ד)  נציג מטעמו של נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות המשתתף באופן פעיל בישיבה של ועדה של הכנסת, יביא לידיעת יושב ראש הוועדה את עובדת היותו נציג של נתמך כאמור לפני הדיון, ואם לא היה באפשרותו לעשות כן – במהלכו; נשאל הנציג על ידי חבר הכנסת במהלך הישיבה אם הוא נציג של נתמך כאמור, ישיב לשאלה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1054 (ה"ח 1005)

הוספת סעיף 5א

בירור מקורות תרומה

6.    על עמותה או חברה לתועלת הציבור המקבלת תרומה לעשות כל שביכולתה כדי לברר אם תרומה שקיבלה היא תרומה מישות מדינית זרה.

דין המוסדות הלאומיים

7.    הוראות חוק זה לא יחולו על ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל וקרן קיימת לישראל, וכן תאגידים שבשליטתן.

ביצוע ותקנות

8.    שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

תיקון חוק העמותות   מס' 13

9.    בחוק העמותות, התש"ם-1980 –

(1)  בסעיף 36א –

(א)   בסעיף קטן (א), בהגדרה "ישות מדינית זרה", אחרי פסקה (3) שבה יבוא:

"(4)  חברת חוץ שמחזורה בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה עליה להגיש דוח כספי, היה ברובו מגופים המנויים בפסקאות (1) עד (3);";

(ב)   בסעיף קטן (ב)(2)(ד), אחרי "התנאים לתרומה," יבוא "לרבות ההתחייבויות שנתנה העמותה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או בעקיפין,";

(2)  בסעיף 64(א)(1), אחרי "על פי חוק זה" יבוא "או על פי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011,";

(3)  בסעיף 64א(א), אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8)  הגשת דוחות רבעוניים כאמור בסעיף 2 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011".

תיקון חוק החברות   מס' 15

10.  בחוק החברות, התשנ"ט-1999, בסעיף 354(ב1) –

(1)  בפסקה (1), אחרי פסקה משנה (ד) יבוא:

"(ה) הפרה חובה כאמור בסעיף 2 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011.";

(2)  בפסקה (5), ברישה, אחרי "כאמור בפסקאות (1)(א)" יבוא "או (ה)".

                                      בנימין נתניהו                                        יעקב נאמן

                                                 ראש הממשלה                                                   שר המשפטים

           שמעון פרס                                       ראובן ריבלין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"א מס' 2279 מיום 2.3.2011 עמ' 362 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 347 עמ' 2).

תוקן ס"ח תשע"ו מס' 2563 מיום 19.7.2016 עמ' 1054 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1005 עמ' 426) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 1.1.2017 ותחולתו על תרומות שהתקבלו מאותו מועד.