נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), תשע"א-2011

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים – רישיון

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מינוי ועדה מייעצת

Go

2

סעיף 3

סדרי עבודתה של הוועדה המייעצת

Go

2

סעיף 4

שיקולי הוועדה המייעצת

Go

3

סעיף 5

המלצות הוועדה המייעצת

Go

3

סעיף 6

החלטת השר

Go

3

סעיף 8

תחילה ותוקף

Go

3

סעיף 9

הוראת מעבר

Go

3

תק' תשע"ד-2014


תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), תשע"א-2011*

מיום 26.5.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1148

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת) (הוראת שעה), תשע"א-2011

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(א) ו-(ב) ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "בעל רישיון" – החברה ובעל רישיון מפ"א;

          "בעל רישיון מפ"א" – מי שקיבל רישיון מפ"א לפי תקנות המפ"א וכן מבקש כהגדרתו בתקנות האמורות;

          "בקשה" – בקשה להגביל חובת מתן שירות או לדחיית מועד קיומה –

(1)   לעניין בעל רישיון מפ"א – כמשמעותה בתקנה 2(א)(1);

(2)   לעניין החברה – כמשמעותה בתקנה 2(א)(2);

          "גוף בוחר" – גוף שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור מועמדים לכנסת;

          "קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא או צאצא של בן זוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

          "רישיון מפ"א" – כהגדרתו בתקנות המפ"א;

          "תקנות התפעול" – תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ"ה-1985;

          "תקנות המפ"א" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התש"ס-2000.

מינוי ועדה מייעצת

2.       (א)  השר ימנה ועדה מייעצת של חמישה (להלן – הוועדה המייעצת) אשר מתפקידה, בהביא בחשבון את חובתו של בעל רישיון מפ"א לפי תקנה 18(ג)(3) לתקנות המפ"א או הוראות רישיון המפ"א שהוענק לו ולחובתה של החברה לפי תקנות 26 ו-27 לתקנות התפעול או הוראות הרישיון הכללי שהוענק לה לספק את שירותיהם לכל דורש, לבחון בקשה –

(1)   שהגיש בעל רישיון מפ"א, להגביל חובת מתן שירות לפי תקנה 18(ג)(3) לתקנות המפ"א או הוראות רישיון המפ"א שהוענק לו המחייבות אותו לספק שירות לכל דורש, כולן או חלקן, או לדחיית מועד קיומן ולהמליץ לשר בדבר אישור או אי-אישור הגבלת חובת מתן השירות או דחייה כאמור, לרבות התנאים לאישור הבקשה להגבלה או דחייה, והכל בהתייחס לאזור נושא הבקשה;

(2)   שהגישה החברה להגביל חובת מתן שירות לפי תקנות 26 ו-27 לתקנות התפעול או הוראות הרישיון הכללי שהוענק לה המחייבות אותה לספק שירות לכל דורש, כולן או חלקן, או לדחיית מועד קיומן ולהמליץ לשר בדבר אישור או אי-אישור הגבלת חובת מתן השירות או דחייה כאמור, לרבות התנאים לאישור הבקשה להגבלה או דחייה, והכל בהתייחס לאזור נושא הבקשה.

          (ב)  חברי הוועדה מייעצת יהיו –

(1)   המנהל הכללי של משרד התקשורת, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   עובד משרד התקשורת בתפקיד סגן המנהל הכללי;

(3)   שלושה נציגים מקרב הציבור, אשר אחד מהם לפחות יהיה נציג של ארגון צרכנים, בעלי תואר אקדמי באחד מתחומים אלה: כלכלה, משפטים, הנדסה, מדעי החברה, מינהל עסקים או תואר אקדמי אחר הנוגע לתחום פעילותה של הוועדה המייעצת, ושהם בעלי ידע וניסיון בתחומם; בתקנה זו, "ארגון צרכנים" – כהגדרתו בסעיף 31(ג) לחוק הגנת צרכן, התשמ"א-1981.

          (ג)   לא ימונה לחבר בוועדה המייעצת מי –

(1)   שהוא עובד של בעל רישיון, נושא משרה בבעל רישיון, בעל עניין בבעל רישיון או עובד של בעל עניין כאמור; בפסקה זו, "בעל רישיון" – לרבות תאגיד שבעל רישיון מחזיק בו, מוחזק על ידו ותאגיד אשר בעל השליטה בו הוא גם בעל  השליטה בבעל הרישיון;

(2)   שקשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעסקה עם בעל רישיון, או מי שהוא בעל עניין בתאגיד, לרבות שותפות, הקשור כאמור; לעניין זה, "חוזה או עסקה" – למעט הסכם לקבלת שירותי בעל רישיון;

(3)   שעיסוקיו האחריו או עיסוקיו של קרובו, עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר בוועדה המייעצת;

(4)   שאינו אזרח ישראל ותושב בה;

(5)   שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להתמנות חבר בוועדה המייעצת;

(6)   שהוא פושט רגל;

(7)   שהוא חבר הכנסת, ראש רשות מקומית או חבר בגוף בוחר.

          (ד)  תקופת כהונתו של חבר הוועדה המייעצת למעט היושב ראש, תהיה שלוש שנים, ויכול שיתמנה לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד ברציפות.

          (ה)  חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2)   התקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בתקנת משנה (ג).

          (ו)   נבצר מחבר הוועדה המייעצת, דרך קבע, למלא את תפקידו, או שהוא נעדר בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של הוועדה, רשאי השר להעבירו מכהונתו בהודעה בכתב.

          (ז)   חבר הוועדה המייעצת מקרב הציבור יהיה זכאי לגמול ולהחזר הוצאות בעד ישיבות שהשתתף בהן, לפי התעריף לחברי ועדות ציבוריות שמפרסם החשב הכללי במשרד האוצר, כעדכונן מזמן לזמן.

          (ח)  הודעה בדבר מינוי ועדה מייעצת וכן שמות החברים בוועדה המייעצת, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.

סדרי עבודתה של הוועדה המייעצת

3.       (א)  הוועדה המייעצת תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות ובהם שני נציגים של משרד התקשורת ונציג אחד מקרב הציבור.

          (ב)  בקשה יגיש בעל רישיון לוועדה המייעצת, כשהיא כוללת את מלוא המידע והנתונים הנוגעים לעניין, לרבות פרטי הגורם אשר דרש מבעל הרישיון לקבל את השירות לגביו מוגשת הבקשה לוועדה המייעצת (להלן – הגורם הדורש), פירוט הנימוקים שבגינם היא מוגשת, וכן כל פרט או מידע אחר שתדרוש הוועדה, הנחוץ, לדעתה, לצורך הדיון בבקשה; בעל הרישיון ישלח עותק מהבקשה לגורם הדורש, וכן ימציא לוועדה המייעצת עותק מאישור המשלוח.

          (ג)   בקשה תיתמך בתצהיר לאימות העובדות הכלולות בה ובמסמכים; על עובדות שבתחום ידיעתו האישית של המצהיר, יצהיר שהן נכונות, ועל עובדות אחרות יצהיר שהן נכונות למיטב ידיעתו ואמונתו; בקשה המבוססת על נימוקים כלכליים, תיתמך בתצהיר לאימות העובדות הכלכליות שעליהן היא נסמכת.

          (ד)  בקשה תוגש לוועדה המייעצת לא יאוחר מ-30 ימים מן היום שקיבל בעל הרישיון את הדרישה לקבלת השירות אשר לגביו היא מוגשת.

          (ה)  הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה ונוהל דיוניה, לרבות נהלים בדבר –

(1)   אופן הגשת בקשה;

(2)   הדרכים ליידוע הציבור הנוגע לבקשה בדבר הגשתה;

(3)   מתן אפשרות לציבור הנוגע לבקשה להגיב עליה.

          (ו)   הוועדה המייעצת תפרסם את סדרי עבודתה ואת הנהלים שנקבעו לפי תקנת משנה (ה), באתר האינטרנט של משרד התקשורת.

          (ז)   הוועדה המייעצת תקיים את הדיון הראשון בבקשה, בתוך 30 ימי עבודה מיום שהוגשה לה הבקשה ובלבד שהומצא לה כל הנדרש לפי תקנות משנה (ב) ו-(ג); מצאה הוועדה כי קיימים נימוקים מיוחדים המצדיקים זאת, רשאית היא שלא לקיים את הדיון הראשון בבקשה במועד האמור, ולקיימו לא יאוחר מ-60 ימי עבודה מן היום שהוגשה לה הבקשה.

שיקולי הוועדה המייעצת

4.       בבואה לבחון בקשה, תשקול הוועדה המייעצת, בהביאה בחשבון את חובתו של בעל רישיון מפ"ט לפי תקנה 18(ג)(3) לתקנות המפ"א או הוראות רישיון המפ"א שהוענק לו ולחובתה של החברה לפי תקנות 26 ו-27 לתקנות התפעול או הוראות הרישיון הכללי שהוענק לה, לספק את שירותיהם לכל דורש, שיקולים אלה:

(1)  קיומה של מניעה הנדסית למתן השירות;

(2)  ביטחון המדינה;

(3)  קיומה של חלופה זמינה לשירות שלגביו הוגשה הבקשה;

(4)  שיקולים שבטובת הציבור לרבות, צורכי הציבור המתגורר באזור שהוגשה לגביו הבקשה;

(5)  התחרות בתחום הבזק;

(6)  היחס שבין עלות מתן השירות למגיש הבקשה באזור שאליו הוגשה הבקשה לבין התועלת, במישרין או בעקיפין, הצפויה לבעל הרישיון ממתן שירותיו באותו אזור, ובכל הארץ.

המלצות הוועדה המייעצת

5.       בעניין הבקשה תמסור הוועדה המייעצת לשר, בכתב, המלצה מנומקת אחת מאלה:

(1)  אישור או דחיית בקשתו של בעל רישיון מפ"א, להגבלת חובת מתן שירות לפי תקנה 18(ג)(3) לתקנות המפ"א או הוראות רישיון המפ"א שהוענק לו המחייבות אותו לספק שירות לכל דורש, כולן או חלקן, או אישור או דחיית בקשתה של החברה להגבלת חובת מתן שירות לפי תקנות 26 ו-27 לתקנות התפעול או הוראות הרישיון הכללי שהוענק לה המחייבות אותה לספק שירות לכל דורש, כולן או חלקן;

(2)  דחיית מועד קיומן של ההוראות כאמור בפסקה (1), לתקופה שתמליץ;

(3)  התניית אישור כאמור בפסקה (1) או דחיית המועד כאמור בפסקה (2), בתנאים שתציע, ובכלל זה תנאים שעל מגיש הבקשה יהיה לקיימם.

החלטת השר

6.       (א)  לאחר שהובאה לפניו המלצת הוועדה המייעצת, רשאי השר –

(1)   לאשר את בקשתו של בעל רישיון מפ"א להגביל את חובתו לתת שירות לפי תקנה 18(ג)(3) לתקנות המפ"א או הוראות רישיון המפ"א שהוענק לו המחייבות אותו לספק שירות לכל דורש, כולן או חלקן, או לאשר את בקשת החברה להגביל את חובתה לתת שירות לפי תקנות 26 ו-27 לתקנות התפעול או הוראות הרישיון הכללי שהוענק לה המחייבות אותה לספק שירות לכל דורש, כולן או חלקן, הכל בהתייחס לבקשה נושא ההחלטה;

(2)   לדחות את מועד קיומן של הוראות כאמור בפסקה (1), לתקופה כפי שיקבע;

(3)   להתנות את אישור הבקשה להגבלה כאמור בפסקה (1) או לדחיית המועד כאמור בפסקה (2), בתנאים שיקבע, ובכלל זה תנאים שעל מגיש הבקשה יהיה לקיימם;

(4)   לדחות את הבקשה; החליט השר לדחות את הבקשה רשאי הוא לקבוע את המועד אשר בו על בעל רישיון מפ"א לקיים את תקנה 18(ג)(3) לתקנות המפ"א או את הוראות רישיון המפ"א שהוענק לו המחייבות אותו לספר שירות לכל דורש, או על החברה לקיים את תקנות 26 ו-27 לתקנות התפעול או את הוראות הרישיון הכללי שהוענק לה המחייבות אותה לספק שירות לכל דורש, לפי העניין.

          (ב)  הודעה על החלטת השר כאמור בתקנת משנה (א) תישלח למגיש הבקשה ותפורסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת; מגיש הבקשה ישלח עותק מהחלטת השר לגורם הדורש, וכן ישלח עותק מאישור המשלוח לוועדה המייעצת.

תק' תשע"ד-2014

          (ג)   השר ימסור לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה עד יום 1 במרס, דין וחשבון, שיכלול פירוט של מספר החלטות השר בשנה שקדמה לדיווח לפי האפשרויות המפורטות בתקנת משנה (א), לרבות פירוט התנאים שעל מגיש הבקשה לקיימם כמפורט בתקנת משנה (א)(3), וכן פירוט של המדיניות ששימשה בסיס להחלטות.

מיום 1.1.2015

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1148

הוספת תקנת משנה 6(ג)

תיקון תקנות התפעול

7.       תקנת משנה (ד) בתקנה 26 וכן תקנה 30 לתקנות התפעול – בטלות.

תחילה ותוקף תק' תשע"ד-2014

8.       תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

מיום 26.5.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1148

8. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) ותוקפן לשלוש שנים.

הוראת מעבר

9.       על אף האמור בתקנה 3(ד), בקשה הנוגעת לדרישה לקבלת שירות אשר הוגשה לבעל רישיון ערב יום התחילה, תוגש לוועדה המייעצת בתוך 30 ימים מיום הקמתה של הוועדה המייעצת.

י"ז באדר ב' התשע"א (23 במרס 2011)                              משה כחלון

                                                                                                             שר התקשורת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6995 מיום 27.4.2011 עמ' 926.

תוקנו ק"ת תשע"ד מס' 7379 מיום 26.5.2014 עמ' 1148 – תק' תשע"ד-2014; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות