נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, תשע"א-2011

משפט פרטי וכלכלהחיוביםנזיקין

משפט פרטי וכלכלהחיוביםתביעות פיצויים מיוחדות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

חרם   עוולה אזרחית

Go

2

סעיף 3

הוראות בדבר הגבלת השתתפות במכרז

Go

2

סעיף 4

הוראות בדבר מניעת הטבות

Go

2

סעיף 5

ביצוע

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

2


חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, תשע"א-2011*

הגדרה

1.    בחוק זה, "חרם על מדינת ישראל" – הימנעות במתכוון מקשר כלכלי, תרבותי או אקדמי עם אדם או עם גורם אחר, רק מחמת זיקתו למדינת ישראל, מוסד ממוסדותיה או אזור הנמצא בשליטתה, שיש בה כדי לפגוע בו פגיעה כלכלית, תרבותית או אקדמית.

חרם – עוולה אזרחית

2.    (א)  המפרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל, ועל פי תוכנה של הקריאה והנסיבות שבהן פורסמה יש אפשרות סבירה שהקריאה תביא להטלת החרם, והמפרסם מודע לאפשרות כאמור, עושה עולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] יחולו עליו.

          (ב)  לעניין סעיף 62(א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] לא יראו מי שגרם להפרת חוזה מחייב כדין על ידי קריאה להטלת חרם על מדינת ישראל כמי שפעל מתוך צידוק מספיק.

          (ג)[1]  מצא בית המשפט כי נעשתה עוולה לפי חוק זה בזדון, רשאי הוא לחייב את עושה העוולה בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה); בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בנסיבות ביצוע העולה, חומרתה והיקפה.

הוראות בדבר הגבלת השתתפות במכרז

3.    שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין הגבלת השתתפותו במכרז של מי שפרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל או של מי שהתחייב להשתתף בחרם כאמור, לרבות התחייבות שלא לרכוש מוצרים או שירותים המיוצרים או מסופקים במדינת ישראל, במוסד ממוסדותיה או באזור הנמצא בשליטתה; בסעיף זה, "מכרז" – מכרז שיש לערוך לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

הוראות בדבר מניעת הטבות

4.    (א)  שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי להחליט לגבי מי שפרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל או לגבי מי שהתחייב להשתתף בחרם כאמור כי –

(1)   לא יראו בו מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה;

(2)   הוא לא יהיה זכאי לקבל כספים מהמועצה להסדר ההימורים בספורט לפי סעיף 9 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967; הפעלת הסמכות לפי פסקה זו טעונה את הסכמת שר התרבות והספורט;

(3)   הוא לא ייחשב כמוסד ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לעניין קבלת תמיכה לפי סעיף תקציב; הפעלת הסמכות לפי פסקה זו טעונה את הסכמת השר שקבעה הממשלה כממונה על אותו סעיף תקציב, כאמור בפסקה (2) להגדרה "ממונה על סעיף תקציב" שבחוק האמור;

(4)   הוא לא יהיה זכאי לערבות לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958;

(5)   הוא לא יהיה זכאי להטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, או לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984; הפעלת הסמכות לפי פסקה זו טעונה את הסכמת שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

          (ב)  בהפעלת סמכותו לפי סעיף קטן (א), יפעל שר האוצר בהתאם לתקנות שיתקין לעניין זה בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; ואולם לא הותקנו תקנות כאמור, אין בכך כדי לפגוע בסמכות לפי סעיף קטן (א).

ביצוע

5.    שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

תחילה

6.    תחילתו של סעיף 4 תשעים ימים מיום פרסומו של חוק זה.

                                      בנימין נתניהו                                        יעקב נאמן

                                                 ראש הממשלה                                                   שר המשפטים

           שמעון פרס                                       ראובן ריבלין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"א מס' 2304 מיום 13.7.2011 עמ' 972 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 373 עמ' 112).

[1] סעיף קטן 2(ג) בוטל בבג"ץ 5239/11 אבנרי נ' הכנסת בפסה"ד מיום 15.4.2015.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות