נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לזכאים שונים), תשע"א-2011

רשויות ומשפט מנהליתשתיותחשמלתשלומים

רשויות ומשפט מנהלישרותי רווחהנכים

רשויות ומשפט מנהלישרותי רווחהאזרחים ותיקים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הזכאות לתשלום מופחת

Go

2

סעיף 3

מימוש הזכאות

Go

2

סעיף 4

הודעה לזכאים

Go

2

סעיף 5

העברת מידע לספק שירות חיוני

Go

2

סעיף 6

שמירת המידע

Go

2

סעיף 6א

תשלום למפרע

Go

2

סעיף 7

הוראת מעבר

Go

2

תוספת

Go

3


תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לזכאים שונים), תשע"א-2011*

מיום 1.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7133 מיום 25.6.2012 עמ' 1320

תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לנכים המקבלים קצבת זקנה לנכה תשלום מופחת לזכאים שונים), תשע"א-2011

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31א(ב)(1) ו-(ג) ו-63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובהסכמת שר האוצר אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אמות מידה" – אמות המידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2) לחוק;

          "המוסד" – כל אחד מאלה:

(1)   המוסד לביטוח לאומי;

(2)   לגבי זכאי הנמנה בפסקה (4) לתוספת – צבא הגנה לישראל;

(3)   לגבי זכאי הנמנה בפסקה (7) לתוספת – משרד הביטחון;

מיום 1.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7133 מיום 25.6.2012 עמ' 1320

"המוסד" – המוסד לביטוח לאומי ולגבי זכאי הנמנה בפסקה (4) לתוספת לחוק – צבא הגנה לישראל;

מיום 1.1.2014

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7319 מיום 31.12.2013 עמ' 354

"המוסד" – המוסד לביטוח לאומי ולגבי זכאי הנמנה בפסקה (4) לתוספת לחוק – צבא הגנה לישראל;

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7554 מיום 20.9.2015 עמ' 6

החלפת הגדרת "המוסד"

הנוסח הקודם:

"המוסד" – המוסד לביטוח לאומי ולגבי זכאי הנמנה בפסקה (4) לתוספת – צבא הגנה לישראל;

          "זכאי" – מי שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995 והצרכנים הנמנים בתוספת;

מיום 1.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7133 מיום 25.6.2012 עמ' 1320

"זכאי" – מי שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995 והצרכנים הנמנים בתוספת לחוק;

מיום 1.1.2014

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7319 מיום 31.12.2013 עמ' 354

"זכאי" – מי שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995 והצרכנים הנמנים בתוספת לחוק;

          "מקום צרכנות" – מקרקעין הרשומים בפנקסי ספק שירות חיוני או בעל רישיון הספקה על שם צרכן פלוני;

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7554 מיום 20.9.2015 עמ' 6

"מקום צרכנות" – מקרקעין הרשומים בפנקסי ספק שירות חיוני או בעל רישיון הספקה על שם צרכן פלוני;

          "צרכן זכאי של בעל רישיון הספקה" – זכאי שהוא צרכן הרשום אצל בעל רישיון הספקה או צרכן משנה זכאי המתגורר במקום צרכנות של מי שהוא צרכן הרשום אצל בעל רישיון הספקה;

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7554 מיום 20.9.2015 עמ' 6

הוספת הגדרת "צרכן זכאי של בעל רישיון הספקה"

          "תעריף ביתי" – תעריף חשמל המיועד לבתים המשמשים למגורים בלבד ומתקיים בהם אחד מאלה:

(1)   ניתן להם אישור לפי הוראות סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ותקנה 5 לתקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א-1981;

(2)   חוברו כדין לפני כניסת החוק לתוקף;

          "תשלום מופחת" – 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט"ש הראשונים הנצרכים מדי חודש בחודשו בשימוש ביתי בלבד.

הזכאות לתשלום מופחת

2.       (א)  תשלום מופחת יינתן לזכאי שהוא אחד מאלה:

(1)   צרכן רשום אצל ספק שירות חיוני או בעל רישיון הספקה;

(2)   מתגורר במקום צרכנות של מי שרשום כצרכן אצל ספק שירות חיוני או בעל רישיון הספקה, ובלבד שמותקן מונה לרישום צריכת החשמל הביתית של אותו זכאי, ואשר צריכת החשמל בפועל על ידו על פי המונה מהווה בסיס לתשלום חשבון החשמל מטעמו (להלן – צרכן משנה זכאי).

          (ב)  הזכאות לתשלום מופחת לצרכן רשום תינתן למקום צרכנות אחד בלבד, המשמש למקום מגוריו של הזכאי ותינתן על שמו של הצרכן הרשום בלבד.

          (ג)   על הצרכן לבדוק את התאמת הפרטים שמסר המוסד לאלה המופיעים אצל ספק שירות חיוני באופן שיתאפשר איתורו וזיהויו המוחלט אצל ספק שירות חיוני.

          (ד)  הזכאות לתשלום מופחת לצרכן משנה זכאי תינתן למקום הצרכנות לפי שיעור התשלום המופחת המצטבר בשל צריכת צרכני המשנה הזכאים ולפי מניית המונה של אותם צרכני משנה זכאים.

          (ה)  הזכאי לתשלום מופחת לפי תקנות אלה, או זכאי לתשלום מופחת לפי כל דין אחר, זכאי להפחתה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7554 מיום 20.9.2015 עמ' 6

(א) תשלום מופחת יינתן לזכאי שהוא אחד מאלה:

(1) צרכן רשום אצל ספק שירות חיוני או בעל רישיון הספקה;

(2) מתגורר במקום צרכנות של מי שרשום כצרכן אצל ספק שירות חיוני או בעל רישיון הספקה, ובלבד שמותקן מונה לרישום צריכת החשמל הביתית של אותו זכאי, ואשר צריכת החשמל בפועל על ידו על פי המונה מהווה בסיס לתשלום חשבון החשמל מטעמו (להלן – צרכן משנה זכאי).

מימוש הזכאות

3.       זכאות כאמור בתקנה 2 תמומש בהסתמך על המידע שיעביר המוסד לספק השירות החיוני כאמור בתקנה 4(א), ולעניין צרכן זכאי של בעל רישיון הספקה – בהסתמך על הודעת המוסד שהעביר צרכן כאמור לבעל רישיון ההספקה, כמפורט בתקנה 4(ג).

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7554 מיום 20.9.2015 עמ' 7

3. זכאות כאמור בתקנה 2 תמומש בהסתמך על המידע שיעביר המוסד לספק השירות החיוני כאמור בתקנה 4(א), ולעניין צרכן זכאי של בעל רישיון הספקה – בהסתמך על הודעת המוסד שהעביר צרכן כאמור לבעל רישיון ההספקה, כמפורט בתקנה 4(ג).

הודעה לזכאים

4.       (א)  המוסד יודיע בכתב לזכאי על זכאותו לתשלום מופחת וכי מימוש זכאותו כאמור מותנה בהעברת מידע בעניינו לפי תקנות אלה לספק שירות חיוני וכי אם הוא צרכן זכאי של בעל רישיון הספקה – כי המידע לגביו יועבר לספק שירות חיוני, אך מימוש הזכאות מותנה בכך שצרכן כאמור יעביר את הודעת המוסד לבעל רישיון ההספקה; בהודעה כאמור יציין המוסד כי אם הזכאי מסרב להעברת המידע לגביו, עליו להודיע על כך למוסד בתוך 30 ימים ואם לא יעשה כן, יועבר המידע לספק שירות חיוני.

          (ב)  ספק שירות חיוני או בעל רישיון הספקה יפרסם, מזמן לזמן, בעלון המידע המצורף לחשבון החשמל או במסגרת חשבון החשמל, וכן בכלי התקשורת, מידע כללי בדבר הזכאות לתשלום מופחת לפי התקנות אלה.

          (ג)   לצורך מימוש זכאות של צרכן זכאי של בעל רישיון הספקה, יעביר הצרכן האמור לבעל רישיון ההספקה עותק של ההודעה שקיבל מהמוסד בנוגע לזכאותו, בהתאם לתקנה 4(א).

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7554 מיום 20.9.2015 עמ' 7

4. (א) המוסד יודיע בכתב לזכאי על זכאותו לתשלום מופחת וכי מימוש זכאותו כאמור מותנה בהעברת מידע בעניינו לפי תקנות אלה לספק שירות חיוני וכי אם הוא צרכן זכאי של בעל רישיון הספקה – כי המידע לגביו יועבר לספק שירות חיוני, אך מימוש הזכאות מותנה בכך שצרכן כאמור יעביר את הודעת המוסד לבעל רישיון ההספקה; בהודעה כאמור יציין המוסד כי אם הזכאי מסרב להעברת המידע לגביו, עליו להודיע על כך למוסד בתוך 30 ימים ואם לא יעשה כן, יועבר המידע לספק שירות חיוני.

(ב) ספק שירות חיוני או בעל רישיון הספקה יפרסם, מזמן לזמן, בעלון המידע המצורף לחשבון החשמל או במסגרת חשבון החשמל, וכן בכלי התקשורת, מידע כללי בדבר הזכאות לתשלום מופחת לפי התקנות אלה.

(ג) לצורך מימוש זכאות של צרכן זכאי של בעל רישיון הספקה, יעביר הצרכן האמור לבעל רישיון ההספקה עותק של ההודעה שקיבל מהמוסד בנוגע לזכאותו, בהתאם לתקנה 4(א).

העברת מידע לספק שירות חיוני

5.       (א)  המוסד יעביר בכל חודש לספק שירות חיוני קובץ מידע ממוחשב המכיל את שמות הזכאים אשר לא הביעו סירוב לכך כאמור בתקנה 4(א), מספרי תעודת זהות וכן כתובת מגורים – למעט ביחס לזכאים הנמנים בפסקה (4) לתוספת, ותאריך שממנו הפכו זכאים או חדלו להיות זכאים.

          (ב)  הודיע זכאי למוסד על סירובו להעברת מידע כאמור בתקנה 4(א), לאחר חלוף 30 הימים, יעביר המוסד לספק שירות חיוני הודעה על הסירוב להעברת המידע, וספק שירות חיוני יימחק את פרטי הזכאי שהעביר לו המוסד ולעניין זכאי שהוא צרכן הרשום אצל ספק שירות חיוני או שהוא צרכן משנה זכאי המתגורר במקום צרכנות של מי שהוא צרכן הרשום אצל ספק שירות חיוני גם יבטל את זכאותו של זכאי כאמור ממועד קבלת ההודעה כאמור.

מיום 1.5.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7133 מיום 25.6.2012 עמ' 1320

(א) המוסד יעביר בכל חודש לספק שירות חיוני קובץ מידע ממוחשב המכיל את שמות הזכאים אשר לא הביעו סירוב לכך כאמור בתקנה 4(א), מספרי תעודת זהות, כתובת מגורים וכן כתובת מגורים – למעט ביחס לזכאים הנמנים בפסקה (4) לתוספת לחוק, ותאריך שממנו הפכו זכאים או חדלו להיות זכאים.

מיום 1.1.2014

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7319 מיום 31.12.2013 עמ' 354

(א) המוסד יעביר בכל חודש לספק שירות חיוני קובץ מידע ממוחשב המכיל את שמות הזכאים אשר לא הביעו סירוב לכך כאמור בתקנה 4(א), מספרי תעודת זהות וכן כתובת מגורים – למעט ביחס לזכאים הנמנים בפסקה (4) לתוספת לחוק, ותאריך שממנו הפכו זכאים או חדלו להיות זכאים.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7554 מיום 20.9.2015 עמ' 7

(ב) הודיע זכאי למוסד על סירובו להעברת מידע כאמור בתקנה 4(א), לאחר חלוף 30 הימים, יעביר המוסד לספק שירות חיוני הודעה על הסירוב להעברת המידע, וספק שירות חיוני יבטל את זכאותו של הזכאי ממועד קבלת ההודעה כאמור וימחק יימחק את פרטי הזכאי שהעביר לו המוסד ולעניין זכאי שהוא צרכן הרשום אצל ספק שירות חיוני או שהוא צרכן משנה זכאי המתגורר במקום צרכנות של מי שהוא צרכן הרשום אצל ספק שירות חיוני גם יבטל את זכאותו של זכאי כאמור ממועד קבלת ההודעה כאמור.

שמירת המידע

6.       ספק שירות חיוני ינקוט את כל האמצעים הדרושים לאבטחת המידע שהוא מקבל מהמוסד ולשמירת סודיות המידע לפי סעיפים 16, 17 ו-17א לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

תשלום למפרע

6א.     מי שזכאי לפי תקנות אלה לתשלום מופחת בעד תקופה שקדמה למועד מימוש הזכאות כאמור בתקנה 3, תחול זכאותו לתקופה שלא תעלה על התקופה הקובעת ובלבד שהתקיימו בו תנאי הזכאות לכל אורך התקופה הקובעת; לעניין תקנה זו "התקופה הקובעת" – תקופה שתחילתה שבע שנים לפני מועד מימוש הזכאות כאמור בתקנה 3.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7554 מיום 20.9.2015 עמ' 7

הוספת תקנה 6א

הוראת מעבר

7.       זכאי שהתקיימו בו תנאי הזכאות ביום פרסומן של תקנות אלה (להלן – יום התחילה), יהיה בעל זכאות לתשלום מופחת מיום התחילה, בהתאם לאמור באמות המידה; זכאות זו תמומש לאחר שהמוסד יעביר את המידע לספק שירות חיוני כאמור בתקנה 4(א).

תוספת

(תקנות 1 ו-5(א))

מיום 1.1.2014

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7319 מיום 31.12.2013 עמ' 354

הוספת תוספת

(1)      צרכן הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים לפי תקנה 3(ב) ו-(ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978;

(2)      צרכן הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010, למעט לפי פרט 12 לתוספת הראשונה, בעד ילד התלוי בעזרת הזולת או ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות האמורות;

(3)      צרכן הזכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(4)      צרכן יוצא צבא המשרת בשירות סדיר והוכר לפי פקודת הצבא כחייל בודד הזכאי להשתתפות בשכר דירה או כחייל הזכאי להשתתפות בשכר דירה מטעמי מרחק של מקום מגוריו ממקום שירותו; בסעיף זה "יוצא צבא", "פקודת הצבא" ו"שירות סדיר" – כהגדרתם בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986;

(5)      צרכן הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה) או לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 (להלן – חוק המזונות), להורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992, שעמו ובהחזקתו שלושה ילדים לפחות;

(6)      צרכן הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה או לתשלום לפי חוק המזונות, למשפחה שעמה ובהחזקתה ארבעה ילדים לפחות;

(7)      צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי החוק האמור שדרגת נכותו נמוכה מ-50% והוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;

(8)      צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי החוק האמור שדרגת נכותו נמוכה מ-50% והוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7554 מיום 20.9.2015 עמ' 7

הוספת פרטים (7), (8)

ט"ז בתמוז התשע"א (18 ביולי 2011)                                    עוזי לנדאו

                                                                                                     שר התשתיות הלאומיות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 7017 מיום 20.7.2011 עמ' 1183.

תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7133 מיום 25.6.2012 עמ' 1319 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.5.2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7319 מיום 31.12.2013 עמ' 354 – תק' תשע"ד-2013; תחילתן ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7554 מיום 20.9.2015 עמ' 6 – תק' תשע"ו-2015; תחילתן 3 חודשים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות