נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), תשע"ב-2011

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – סניגוריה ציבורית – ייצוג

עונשין ומשפט פלילי – סניגוריה ציבורית – ייצוג

תוכן ענינים

סעיף 1

תשלום של זכאים לייצוג הסניגוריה הציבורית

Go

2

סעיף 2

הודעה לזכאי לייצוג על חובת תשלום

Go

2

סעיף 3

מועד התשלום

Go

2

סעיף 4

גביית התשלום

Go

2

סעיף 5

הנחיות לעניין פטור מחובת תשלום, דחיית מועדו או פריסתו

Go

2

סעיף 6

אי התניית הייצוג בתשלום

Go

2

סעיף 7

עדכון סכומים

Go

2

סעיף 8

התליית תקנות הסניגוריה הציבורית

Go

3

סעיף 9

דיווח

Go

3

סעיף 10

תחילה ותוקף

Go

3

 

תק' תשע"ו-2016


תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), תשע"ב-2011*

מיום 2.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7666 מיום 2.6.2016 עמ' 1188

תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג) (הוראת שעה), תשע"ב-2011

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22א ו-23 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תשלום של זכאים לייצוג הסניגוריה הציבורית תק' תשע"ו-2016 הודעה תשפ"א-2020

1.       נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, למעט מי שהיה קטין בעת מינוי הסניגור, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן:

(1)  לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי – 1,245 שקלים חדשים;

תק' תשע"ו-2016

(2)  לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר – 454 שקלים חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 623 שקלים חדשים;

(3)  לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון – 1,245 שקלים חדשים;

תק' תשע"ו-2016

(4)  לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי – 454 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 596

1. נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן:

(1) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי – 1,200 1,228 שקלים חדשים;

(2) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר – 300 307 שקלים חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 600 614 שקלים חדשים;

(3) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון – 1,200 1,228 שקלים חדשים;

(4) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי – 300 307 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 760

1. נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן:

(1) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי – 1,228 1,250 שקלים חדשים;

(2) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר – 307 313 שקלים חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 614 625 שקלים חדשים;

(3) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון – 1,228 1,250 שקלים חדשים;

(4) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי – 307 313 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7496 מיום 2.3.2015 עמ' 964

1. נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן:

(1) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי – 1,250 1,246 שקלים חדשים;

(2) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר – 313 312 שקלים חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 625 623 שקלים חדשים;

(3) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון – 1,250 1,246 שקלים חדשים;

(4) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי – 313 312 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7697 מיום 2.8.2016 עמ' 1718

1. נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן:

(1) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי – 1,246 1,237 שקלים חדשים;

(2) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר – 312 310 שקלים חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 623 619 שקלים חדשים;

(3) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון – 1,246 1,237 שקלים חדשים;

(4) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי – 312 310 שקלים חדשים.

 

מיום 2.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7666 מיום 2.6.2016 עמ' 1188

1. נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, בתקופת תוקפן של תקנות אלה למעט מי שהיה קטין בעת מינוי הסניגור, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן:

 

מיום 1.1.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 687

1. נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, למעט מי שהיה קטין בעת מינוי הסניגור, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן:

(1) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי – 1,237 1,233 שקלים חדשים;

(2) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר – 310 309 שקלים חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 619 617 שקלים חדשים;

(3) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון – 1,237 1,233 שקלים חדשים;

(4) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי – 310 309 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7666 מיום 2.6.2016 עמ' 1188

(2) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר – 309 450 שקלים חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 617 שקלים חדשים;

(3) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון – 1,233 שקלים חדשים;

(4) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי – 309 450 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 825

1. נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, למעט מי שהיה קטין בעת מינוי הסניגור, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן:

(1) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי – 1,237 1,235 שקלים חדשים;

(2) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר – 450 שקלים חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 617 618 שקלים חדשים;

(3) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון – 1,233 1,235 שקלים חדשים;

(4) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי – 450 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8149 מיום 15.1.2019 עמ' 1830

1. נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, למעט מי שהיה קטין בעת מינוי הסניגור, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן:

(1) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי – 1,235 1,250 שקלים חדשים;

(2) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר – 450 455 שקלים חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 618 626 שקלים חדשים;

(3) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון – 1,235 1,250 שקלים חדשים;

(4) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי – 450 455 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 361

1. נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, למעט מי שהיה קטין בעת מינוי הסניגור, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן:

(1) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי – 1,250 1,255 שקלים חדשים;

(2) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר – 455 457 שקלים חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 626 628 שקלים חדשים;

(3) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון – 1,250 1,255 שקלים חדשים;

(4) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי – 455 457 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9015 מיום 24.12.2020 עמ' 1038

1. נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, למעט מי שהיה קטין בעת מינוי הסניגור, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן:

(1) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי – 1,255 1,245 שקלים חדשים;

(2) לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר – 457 454 שקלים חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה – 628 623 שקלים חדשים;

(3) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון – 1,255 1,245 שקלים חדשים;

(4) לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי – 457 454 שקלים חדשים.

הודעה לזכאי לייצוג על חובת תשלום

2.       בעת המצאת הודעה לנאשם או למערער על מינוי סניגור ציבורי לפי תקנה 2(א) לתקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1996, או במועד סמוך אחריו, תומצא לו גם הודעה בדבר התשלום שהוא חייב בו על פי תקנות אלה, לרבות הסכום שהוא חייב בו, מועד התשלום ודרכי הגבייה, בצירוף השובר לתשלום.

מועד התשלום תק' תשע"ו-2016

3.       על נאשם או מערער לשלם את התשלום שהוא חייב בו לפי תקנות אלה בתוך 60 ימים ממועד המצאת הודעת התשלום.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7666 מיום 2.6.2016 עמ' 1188

3. על נאשם או מערער לשלם את התשלום שהוא חייב בו לפי תקנות אלה בתוך 60 ימים ממועד המצאת הודעת התשלום; היה הוא עצור או אסיר, יהיה מועד התשלום 90 ימים ממועד שחרורו ממשמורת חוקית.

גביית התשלום תק' תשע"ו-2016

4.       (א)  לא שילם הנאשם או המערער את התשלום על פי הסכום והמועד האמורים בהודעה כאמור בתקנה 2, תעביר הסניגוריה הציבורית את גביית החוב למרכז לגביית קנסות, כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.

תק' תשע"ו-2016

          (ב)  תקופה שבה מצוי אדם במאסר או במעצר לא תיחשב במניין התקופות להצטברות הפרשי הצמדה וריבית לפי כל דין.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7666 מיום 2.6.2016 עמ' 1188

4. (א) לא שילם הנאשם או המערער את התשלום על פי הסכום והמועד האמורים בהודעה כאמור בתקנה 2, תעביר הסניגוריה הציבורית את גביית החוב למרכז לגביית קנסות, כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.

(ב) תקופה שבה מצוי אדם במאסר או במעצר לא תיחשב במניין התקופות להצטברות הפרשי הצמדה וריבית לפי כל דין.

הנחיות לעניין פטור מחובת תשלום, דחיית מועדו או פריסתו

5.       (א)  הסניגור הציבורי הארצי רשאי לקבוע הנחיות לעניין פטור מלא או חלקי מחובת תשלום, דחיית מועד התשלום או פריסתו; פטור מחובת תשלום יינתן במקרים חריגים שבהם, בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו ובחובותיו המוכחים של המבקש, או בהתחשב בגילו, במצבו המשפחתי או בבריאותו, אין ביכולתו לשלמו.

          (ב)  הועבר החוב לגבייה והסניגור המחוזי החליט, על פי הנחיות הסניגור הארצי, על דחיית מועד התשלום, פריסתו או מתן פטור ממנו, יודיע על כך למרכז לגביית קנסות.

אי-התניית הייצוג בתשלום

6.       אין בהליכים לפי תקנות אלה, לרבות הודעה בדבר גובה התשלום, לקבלת פטור, או לאי-תשלום על ידי הנאשם או המערער, כדי לפגוע בייצוגו של הנאשם או המערער על ידי הסניגור הציבורי שמונה לייצגו או כדי להצדיק עיכוב במועדי הדיונים בהליכים הפליליים המתנהלים בעניינו בבית המשפט.

עדכון סכומים

7.       (א)  הסכומים הנקובים בתקנה 1 יתעדכנו ב-1 בינואר (להלן – יום העדכון) של כל שנה לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה –

          "המדד" מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון אחרי תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש יוני 2011.

          (ב)  סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

          (ג)   המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם, בהודעה ברשומות, את נוסח תקנה 1 כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

תק' תשע"ו-2016

8.       (בוטלה).

מיום 2.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7666 מיום 2.6.2016 עמ' 1188

ביטול תקנה 8

הנוסח הקודם:

התליית תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג)

8. בתקופת תוקפן של תקנות אלה יותלה תוקפן של תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התש"ס-2000.

דיווח תק' תשע"ו-2016

9.       (א)  שנה מיום תחילתן של תקנות אלה יגיש הסניגור הציבורי הארצי לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, דין וחשבון לעניין ביצוע תקנות אלה.

תק' תשע"ו-2016

          (ב)  עד יום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) ועד יום ד' בטבת התש"פ (1 בינואר 2020) יגיש הסניגור הציבורי הארצי לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, דין וחשבון לעניין ביצוע התקנות.

מיום 2.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7666 מיום 2.6.2016 עמ' 1188

9. (א) שנה מיום תחילתן של תקנות אלה יגיש הסניגור הציבורי הארצי לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, דין וחשבון לעניין ביצוע תקנות אלה.

(ב) עד יום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) ועד יום ד' בטבת התש"פ (1 בינואר 2020) יגיש הסניגור הציבורי הארצי לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, דין וחשבון לעניין ביצוע התקנות.

תחילה ותוקף תק' תשע"ו-2016

10.    תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן.

מיום 24.4.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7371 מיום 24.4.2014 עמ' 1090

10. תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן, ותוקפן לשנתיים מיום תחילתן עד י"ד בסיוון התשע"ה (1 ביוני 2015).

 

מיום 21.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7521 מיום 21.6.2015 עמ' 1283

10. תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן, ותוקפן עד י"ד בסיוון התשע"ה (1 ביוני 2015) עד יום כ"ד באייר התשע"ו (1 ביוני 2016).

 

מיום 2.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7666 מיום 2.6.2016 עמ' 1188

10. תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן, ותוקפן עד יום כ"ד באייר התשע"ו (1 ביוני 2016).

 

 

כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011)                                   יעקב נאמן

                                                                                                            שר המשפטים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7044 מיום 26.10.2011 עמ' 66.

תוקנו ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 596 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 760 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7371 מיום 24.4.2014 עמ' 1090 – תק' תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7496 מיום 2.3.2015 עמ' 963 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7521 מיום 21.6.2015 עמ' 1283 – תק' תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7666 מיום 2.6.2016 עמ' 1188 – תק' תשע"ו-2016; ר' תקנה 8 לענין תחילה.

ק"ת תשע"ו מס' 7697 מיום 2.8.2016 עמ' 1718 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 687 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 825 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8149 מיום 15.1.2019 עמ' 1830 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 361 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9015 מיום 24.12.2020 עמ' 1038 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות