נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תשע"ב-2012

 

 

מסים – מכס – תעריף ופטורים

מסים – מס קניה – טובין ושירותים

תוכן ענינים

 

סעיף 1

הגדרות

Go

9

סעיף 2

מהות התוספות הראשונה והשניה

Go

10

סעיף 3

סיווג טובין בתוספת הראשונה

Go

10

סעיף 4

הוראה נוספת

Go

11

סעיף 5

חלוקת פרט בתוספת הראשונה

Go

12

סעיף 6

פרט מותנה

Go

12

סעיף 7

המחיר הסיטוני בייצור מקומי

Go

12

סעיף 8

המחיר הסיטוני לסיגריות

Go

13

סעיף 9

טובין הממועטים מן התוספת לחוק

Go

13

סעיף 10

קביעת פעולת ייצור

Go

13

סעיף 11

שיעור המכס או שיעור המס

Go

13

סעיף 12

תיאום סכומי מס

Go

14

סעיף 13

תיאום סכומי הפחתות

Go

14

סעיף 14

הסכמי סחר

Go

14

סעיף 15

מכסות חקלאיות

Go

14

סעיף 16

הפחתת מכס לענין הסכם הסחר עם ארה"ב

Go

15

סעיף 17

הפחתת המכס לעניין הסכם הסחר עם האיחוד האירופי

Go

15

סעיף 18

הפחתת מכס לענין ארצות אפט"א

Go

15

סעיף 19

הפחתת מכס לעניין הסכם הסחר עם קנדה

Go

15

סעיף 20

הפחתת מכס לענין הסכם הסחר עם ירדן

Go

15

סעיף 21

הפחתת מכס לענין הסכם הסחר עם טורקיה

Go

16

סעיף 22

הפחתת מכס לענין סחר עם מקסיקו

Go

16

סעיף 23

הפחתת מכס לעניין ארצות מרקוסור

Go

16

סעיף 23ג

הפחתת מכס לעניין דגים

Go

17

סעיף 24

ביטול

Go

17

 


צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תשע"ב-2012*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ב) ו-5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (להלן – הפקודה), סעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף), התש"ט-1949, סעיפים 1 עד 3 ו-31 לחוק מס קניה (טובין ושרותים), התשי"ב-1952 (להלן – החוק) ובכפוף לחוק המכס, הבלו ומס קניה (ביטול פטור מיוחד), התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

           "אזור" – כל אחד מאלה: יהודה ושומרון וחבל עזה;

           "אל"י" – אך לא יותר;

           "אל"פ" – אך לא פחות;

           "ארה"ב" – ארצות הברית של אמריקה;

           "ארצות מצטרפות" – כל אחת מאלה: סן מרינו, האיים הקנריים, צ'אוטה, מלילה, מונקו;

           "ארצות אפט"א" – איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה, שוויץ;

צו (מס' 24) תשע"ג-2013

           "האיחוד האירופי" – כל אחת מהארצות החברות באיחוד האירופי המפורטות להלן: אוסטריה, איטליה, אירלנד, אסטוניה, בולגריה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, הממלכה המאוחדת, יוון, לוכסמבורג, לטביה, ליטה, מלטה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ'כיה, צרפת, קפריסין, קרואטיה, רומניה, שוודיה;

מיום 1.7.2013

צו (מס' 24) תשע"ג-2013

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1715 מיום 4.7.2013 עמ' 126

"האיחוד האירופי" – כל אחת מהארצות החברות באיחוד האירופי המפורטות להלן: אוסטריה, איטליה, אירלנד, אסטוניה, בולגריה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, הממלכה המאוחדת, יוון, לוכסמבורג, לטביה, ליטה, מלטה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ'כיה, צרפת, קפריסין, קרואטיה, רומניה, שוודיה;

           "ארצות מרקוסור" – אורוגוואי, ארגנטינה, ברזיל, פרגוואי;

           "גאטט" – ההסכם הכללי לסחר ותעריף, 1994;

           "דולר" – דולר של ארצות הברית של אמריקה כשהוא מחושב בש"ח לפי כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), התשמ"ט-1989;

           "הסכם סחר" – הסכם שנכנס לתוקף בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת או ארגון ארצות אחרות המעניק בין היתר העדפה בשיעורי מכס;

           "השער היציג" – השער היציג של הדולר של ארצות הברית של אמריקה שאותו מפרסם בנק-ישראל;

           "חבילות שי" – טובין הנשלחים כמתנה מיחיד בחוץ לארץ ליחיד בישראל, לצרכיו או לצורכי בני ביתו;

           "טובין המשמשים לייצור" – למעט מכונות, כלים ומכשירים המשמשים כאמצעי ייצור;

           "ייצור מקומי" – ייצור שלא ביבוא;

           "כ"א" – כל אחד;

           "לט. כוהל" – ליטר כוהל;

           "מ" – מטר;

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "(מותנה)" – על טובין המסווגים לפי פרט שלידו מלה זו ניתן פטור מלא או חלקי, או נקבע שיעור מכס או מס-קניה מיוחדים, רק אם נתקיימו כל תנאי הפרט וכל עוד הם מתקיימים; לענין הגדרה זו "פרט" – לרבות פרט משנה וסעיף;

           "מחיר" – מחיר סיטוני כמשמעותו בסעיפים 4 עד 4ב לחוק;

           "מחיר העסקה" – כמשמעותו בסעיף 132(א) לפקודת המכס; בהעדר אפשרות לקבוע את מחיר העסקה כאמור, ייקבע המחיר בהתאם להוראות סעיף 130(2) עד (6) לפקודה האמורה, בשינויים המחויבים;

           "מחסן רשוי" – כהגדרתו בפקודת המכס;

           "מ"מ" – מילימטר;

           "ממ"ר" – מילימטר רבוע;

           "מנכ"ל" – מנהל כללי של משרד ממשלתי או מי שהוא הסמיך לצורך הענין;

           "מס" – מס קניה לפי החוק;

           "מע"מ" – מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

           "מערכת חלקים" – אוסף של חלקים להרכבת מוצר שלם או להרכבת מוצר לא שלם שיש לו התכונה האופיינית של המוצר השלם;

           "מ"ק" – מטר מעוקב;

           "מ"ר" – מטר רבוע;

           "משומש" – לענין טובין מיובאים – שהשתמשו בהם באופן ניכר לפני יבואם;

           "נמכר" – מכירה של טובין מייצור מקומי, אם אין משתמע אחרת מהקשרו;

           "ס"ל" – סנטיליטר;

           "סמ"ק" – סנטימטר מעוקב;

           "סמ"ר" – סנטימטר רבוע;

           "ערך" – כמשמעותו בסעיפים 129 עד 134א' לפקודת המכס, לפי העניין;

           "ק"ג" – קילוגרם;

           "שוחרר" – שוחרר מפיקוח רשות המכס;

           "שיעור תוספת" – תוספת בשיעור שנקבע לפי סעיף 4ב לחוק ופורט בטור ה', בתוספת הראשונה;

           "של"פ" – שלא פורשו בתוספת הראשונה ולא נכללו במקום אחר בה;

           "ש"ח" – שקל חדש;

           "תעשיה" או "מפעל תעשייתי" – למעט בית קירור או מחסן קירור.

מהות התוספות הראשונה והשניה

2.       (א)  בתוספת הראשונה –

(1)   האמור בטורים א' ב' ו-ג' מחליף את התוספת לפקודה;

(2)   בפרטי המכס המפורטים בפרקים 1 עד 24, שנקבע להם שיעור מכס בהתאם להסכמים כמפורט בסעיפים 18 עד 23, יצוינו בהם, בטור ב', אחרי תיאור הטובין, אותיות המסמלות את ארץ ההסכם כלהלן:

טורקיה                         TUR

ירדן                              JOR

מקסיקו                        MEX

קנדה                            CAN

אפט"א                        EFTA

מרקוסור                    MERC

(3)   הטובין שפרטיהם ותיאורם נקובים בטורים א' ו-ב' הם טובין טעוני מס קניה אם נקוב בטור ד' לצדם שיעור מס קניה;

(4)   היה שיעור התוספת נקוב בטור ה' – יחושב על פיו מס הקניה האמור בפסקה
(3);

(5)   האמור בטור "יחידה סטטיסטית" וספרת הביקורת המופיע לצד הלוכסן של מספרי הפרטים, פרטי המשנה והסעיפים, אינם חלק מהתוספת.

           (ב)  בתוספת השניה נקובים הטובין שמס קניה מוטל עליהם ולא יחולו לגביהם הוראות התוספת הראשונה הנוגעות למס קניה.

סיווג טובין בתוספת הראשונה

3.       סיווג טובין בתוספת הראשונה יהיה לפי ההוראות שלהלן, ובהתאם לאמנה בדבר השיטה המתואמת לתיאורם ולקידודם של טובין (כ"א 1010):

(1)  כותרות החלקים, הפרקים ותת הפרקים מוצגים לנוחות העיון בלבד; לענין כל דין, הסיווג ייקבע על-פי המונחים שבפרטים והכללים המתייחסים שבכל חלק או פרק, ובתנאי שפרטים או כללים אלה אינם קובעים אחרת, בהתאם להוראות שלהלן;

(2)  כל התייחסות –

(א)   לפריט בפרט כלשהו יראוה ככוללת התייחסות לפריט זה כשהוא בלתי מושלם או בלתי מוגמר, בתנאי שכפי שמוצג הפריט הלא מושלם או הלא מוגמר, יש לו את המאפיין המהותי של הפריט המוגמר או המושלם; התייחסות לפריט מוגמר או מושלם (או המסווג כמוגמר או כמושלם מכוחה של פסקה זו), תהיה גם אם יוצג כשהוא מפורק או בלתי מורכב;

(ב)   לחומר (material or substance) שבפרט כלשהו תכלול גם התייחסות לתערובות או לצירופים של אותו חומר עם חומרים אחרים; כל התייחסות לטובין מחומר מסוים יראוה ככוללת התייחסות לטובין המורכבים בשלמותם, או בחלקם, מאותו חומר; סיווג של טובין המורכבים מיותר מחומר אחד, ייעשה לפי עקרונות פסקה (3);

(3)  כאשר עקב יישום האמור בפסקה (2)(ב) או מכל סיבה אחרת ניתן לכאורה, לסווג טובין בשני פרטים או יותר, הסיווג יהיה כדלקמן:

(א)   הפרט הנותן את התיאור המפורט ביותר יהיה עדיף על הפרטים הנותנים תיאור כללי יותר; אולם, כאשר שני פרטים או יותר מתייחסים כל אחד רק לחלק מהחומרים הכלולים בטובין מורכבים או מעורבים, או רק לחלק מהפריטים הנתונים במערכת למכירה קמעונית, ייראו פרטים אלה כמפורטים במידה שווה לגבי אותם טובין, אפילו אם אחד הפרטים מתאר באופן שלם יותר או מדויק יותר את הטובין;

(ב)   תערובות, טובין מורכבים הכוללים חומרים שונים או העשויים מרכיבים שונים, וטובין הנתונים במערכות (put up in sets) למכירה קמעונית, שלא ניתן לסווגם לפי פסקת משנה (א), יסווגו כאילו הם עשויים מהחומר או מהמרכיב המאפיין אותם ביותר, ככל שעיקרון זה ניתן ליישום;

(ג)    אם לא ניתן לסווג טובין לפי פסקאות משנה (א) או (ב), יסווגו הטובין בפרט האחרון, לפי סדר המיספור של הפרטים שניתן להביאם בחשבון, באותה מידה;

(4)  טובין שלא ניתן לסווגם בהתאם לאמור בפסקה (3), יסווגו בפרט המתאים לטובין הדומים להם ביותר;

(5)  בנוסף לאמור בפסקאות (1) עד (4), יחולו ההוראות האלה לגבי הטובין שלהלן:

(א)   כלי קיבול למצלמה, כלי קיבול לכלי נגינה, כלי קיבול לכלי ירייה, כלי קיבול לכלי שרטוט, כלי קיבול למחרוזות ומיכלים דומים, שעוצבו או הותאמו במיוחד להכיל פריט מסוים או מערכת פריטים, המתאימים לשימוש ממושך והמוצגים יחד עם הפריטים המיועדים להם, יסווגו עם פריטים אלה, אם הם מהסוג הנמכר אתם כרגיל;

אולם, הוראה זו לא תחול על מיכלים לפריטים כאשר המיכלים נותנים למכלול את המאפיין העיקרי;

(ב)   בכפוף לאמור בפסקת משנה (א), חומרי אריזה ומיכלי אריזה המוצגים עם הטובין בתוכם, יסווגו עם הטובין, אם הם מהסוג המשמש כרגיל לאריזת אותם טובין; אולם, הוראה זו אינה מחייבת כאשר חומרי האריזה או מיכלי האריזה מתאימים בבירור לשימוש חוזר;

צו תשע"ה-2014

(6)  לעניין כל דין, סיווגם של טובין בפרטי משנה, לרבות הסעיפים של פרט כלשהו, ייקבע בהתאם למונחים של אותם פרטי משנה, לכללים המתייחסים לכל פרט משנה, לכללים המתייחסים לחלק ולפרק שפרט המשנה כלול בהם, אלא אם ההקשר מחייב אחרת ובהתאם להוראות אלה, בשינויים המחויבים לפי הענין; רק פרטי משנה באותה רמת סיווג הם ברי השוואה.

מיום 30.10.2014

צו תשע"ה-2014

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1746 מיום 30.10.2014 עמ' 10

(6) לעניין כל דין, סיווגם של טובין בפרטי משנה, לרבות הסעיפים של פרט כלשהו ייקבע בהתאם למונחים של אותם פרטי משנה, לכללים המתייחסים לכל פרט משנה, לכללים המתייחסים לחלק ולפרק שפרט המשנה כלול בהם, אלא אם ההקשר מחייב אחרת ובהתאם להוראות אלה, בשינויים המחויבים לפי הענין; רק פרטי משנה באותה רמת סיווג הם ברי השוואה.

הוראה נוספת (ישראלית)

4.       על אף האמור בסעיף 3, טובין שניתן לסווגם הן בפרט בתוספת הראשונה הנמצא מחוץ למסגרת הפרקים 1 עד 97, והן בפרט הנמצא בפרקים 1 עד 97, יסווגו לפי ההוראות שלהלן:

(1)  טובין שסיווגם בפרט שבפרקים 1 עד 97, אשר לפיו חל על הטובין פטור ממכס בטור ג', בעמודה כללי, וממס קניה, יסווגו באותו הפרט;

(2)  טובין שסיווגם בפרט שאינו כאמור בפסקה (1), יסווגו בפרט הנמצא בתוספת הראשונה מחוץ למסגרת פרקים 1 עד 97;

צו (מס' 23) תשע"ב-2012 צו (מס' 5)  תשע"ה-2014 צו (מס' 6)  תשע"ה-2015 צו (מס' 12) תשע"ו-2016 צו (מס' 6)  תשע"ז-2016

(3)  על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), טובין שניתן לסווגם בפרטים 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 201, 207, 209, 210, 212, 213, 410, 415, 416, 428, 501, 611, 612, 614, 621, 660, 731, 801, 808, 810, 816, 818, 821, 826, 831, 901 עד 945, יסווגו בכל מקרה בפרטים אלה.

מיום 31.1.2012

צו (מס' 23) תשע"ב-2012

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ב מס' 1667 מיום 31.1.2012 עמ' 1034

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), טובין שניתן לסווגם בפרטים 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 201, 207, 209, 210, 212, 213, 410, 428, 611, 612, 614, 621, 660, 731, 801, 808, 810, 816, 818, 821, 826, 901 עד 945, יסווגו בכל מקרה בפרטים אלה.

 

מיום 7.12.2014

צו (מס' 5) תשע"ה-2014

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1751 מיום 7.12.2014 עמ' 30

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), טובין שניתן לסווגם בפרטים 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 201, 207, 209, 210, 212, 213, 410, 428, 501, 611, 612, 614, 621, 660, 731, 801, 808, 810, 816, 818, 821, 826, 901 עד 945, יסווגו בכל מקרה בפרטים אלה.

 

מיום 20.1.2015

צו (מס' 6) תשע"ה-2015

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1753 מיום 20.1.2015 עמ' 46

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), טובין שניתן לסווגם בפרטים 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 201, 207, 209, 210, 212, 213, 410, 428, 501, 611, 612, 614, 621, 660, 731, 801, 808, 810, 816, 818, 821, 826, 831, 901 עד 945, יסווגו בכל מקרה בפרטים אלה.

 

מיום 5.7.2016

צו (מס' 12) תשע"ו-2016

ק"ת שיעורי מק"ח מס' 1790 מיום 5.7.2016 עמ' 160

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), טובין שניתן לסווגם בפרטים 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 201, 207, 209, 210, 212, 213, 410, 428, 501, 611, 612, 614, 621, 660, 731, 801, 808, 810, 816, 818, 821, 826, 831, 901 עד 945, יסווגו בכל מקרה בפרטים אלה.

 

מיום 26.12.2016

צו (מס' 6) תשע"ז-2016

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1804 מיום 26.12.2016 עמ' 16

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), טובין שניתן לסווגם בפרטים 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 201, 207, 209, 210, 212, 213, 410, 415, 416, 428, 501, 611, 612, 614, 621, 660, 731, 801, 808, 810, 816, 818, 821, 826, 831, 901 עד 945, יסווגו בכל מקרה בפרטים אלה.

 

 

חלוקת פרט בתוספת הראשונה

5.       (א)  פרט בתוספת הראשונה מתחלק לפרטי משנה ולסעיפים.

           (ב)  פרט משנה מסומן באחד מאלה:

(1)   במספר ששלוש ספרותיו האחרונות הן אפס, וקו מפריד בין מספר פרט המשנה ובין תוכנו, כך: -;

(2)   במספר ששתי ספרותיו האחרונות הן אפס, ושני קווים מפרידים בין מספר פרט המשנה ובין תוכנו, כך: --;

           (ג)   סעיף מסומן באחד מאלה:

(1)   במספר שספרתו האחרונה היא אפס ושלושה קווים מפרידים בין מספר הסעיף ובין תוכנו, כך: ---;

(2)   במספר שסופו ספרה שאינה אפס וארבעה קווים מפרידים בין מספר הסעיף ובין תוכנו, כך: ----.

פרט מותנה

6.       (א)  לא יסווגו טובין לפי פרט שלידו המלה "(מותנה)" למעט טובין מייצור מקומי, אלא אם כן הוגש עליהם, לפני פדייתם, רשימון מיוחד שנקבע למטרה זו בצו לפי סעיף 239 לפקודת המכס או – לענין סוגי טובין מסויימים, או פרטים מסויימים – טופס אחר שהורה עליו המנהל ובתנאים שהורה.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), יסווגו טובין לפי פרט שלידו המילה "(מותנה)" גם אם לא הוגש לגביהם לפני פדייתם רשימון מיוחד או טופס כאמור, אם הבקשה לתיקון הרשימון שהוגש לגביהם, הוגשה בתוך שלושה חודשים מיום פדייתם, והוכח כי נתקיימו בהם כל תנאי הפרט משעת פדייתם וכל עוד הם מתקיימים; המנהל רשאי, במקרים מיוחדים, להאריך תקופה זו עד לשישה חודשים מיום פדיית הטובין.

           (ג)   היתה אחת מהוראות הפרט המותנה שימוש מסויים בטובין, יחל השימוש, אם לא נאמר אחרת באותו פרט, תוך שנה מיום פדייתם, זולת אם האריך המנהל תקופה זו; עד תחילתו של השימוש האמור לא ייעשה בטובין כל שימוש אחר.

           (ד)  המנהל רשאי לדרוש ערובות, להנחת דעתו, כי נתמלאה, או תתמלא, הוראה מהוראות הפרט המותנה וכן כי השימוש ייעשה כאמור בסעיף קטן (ב); כמו כן רשאי המנהל לדרוש אישורים, תעודות, דוחו"ת וניהול רשומות, להנחת דעתו, לצרכי ביקורת על מילוי הוראות הפרט המותנה, או זיהוי הטובין, לפני השימוש בהם או בעת השימוש בהם.

           (ה)  לא נתקיימה הוראה מהוראות סעיף זה, או לא מילא אדם אחר דרישת המנהל כאמור, או לא נתמלאה הוראה מהוראות הפרט המותנה, יסווגו הטובין לפי הפרט שאינו פרט מותנה והמכס או המס ישולם לפי אותו פרט, זולת אם נאמר במפורש אחרת בפרט המותנה.

           (ו)   לענין סעיף זה, אם סווגו טובין בפרט מותנה, על פי שימוש או ייעוד מסויים, תחול ההתנייה לגבי הפרט, רק אם קויימו השימוש או היעוד האמורים.

           (ז)   רכב מנועי שסיווגו בפרט מותנה והרכב או השימוש בו הועבר לאחר, בניגוד להוראות הפרט המותנה, יחולו עליו הוראות סעיף קטן (ה), ובלבד שמסכום המכס או המס האמורים יופחת סכום המכס והמס ששולם ביום שחרור הרכב מפיקוח המכס.

המחיר הסיטוני בייצור מקומי

7.       קביעת המחיר הסיטוני לגבי טובין בייצור מקומי תיעשה על פי הוראות סעיפים 4, 4א',
4ג', 4ד' ו-4ה' לחוק ותקנה 8 לתקנות מס קניה (טובין), התשי"ג-1953.

המחיר הסיטוני לסיגריות

8.       קביעת המחיר הסיטוני של סיגריות שסיווגם בפרטים 24.02.2000 ו-24.02.9020, תיעשה לפי סעיפים 4, 4א, 4ב(א1) לחוק ותקנה 8ג לתקנות מס קניה (טובין), התשי"ג-1953.

טובין הממועטים מן התוספת לחוק

9.       טובין שפורטו בטור א' שלהלן והטעונים מס בשיעור שנקבע לגביהם בטור ד' בתוספת הראשונה יחול מס זה אף אם פורטו בסעיף מסעיפי התוספת לחוק כמצוין לצדם בטור ב':

טור א'

הטובין

טור ב'

סעיף בתוספת לחוק

(1) טובין שסיווגם בפרט 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 34.01 או 34.02 לתוספת הראשונה

2

(2) חלק או אבזר לכלי רכב המופעל על ידי מנוע

11

 

קביעת פעולת ייצור

10.     פעולת השבחה המפורטת בטור ב' להלן, שנעשתה בטובין טעוני מס המפורטים לצידם בטור א', מהווה פעולת ייצור; טובין שנעשתה בהם פעולת ייצור כאמור, טעונים מס בשיעור שנקבע לגביהם בטור ד' בתוספת הראשונה:

טור א' – הטובין

טור ב' – פעולת-ההשבחה

(1) טובין מזכוכית

חיתוך, ליטוש, קישוט, חירור, כיפוף חיסום או הקשייה;

(2) כוהל אתילי או כוהל נויטרלי; משקה משכר, לרבות יין; פרי על בשרו בתוך משקה משכר; בירה

מילוי או אריזה;

(2א) טבק ותחליפי טבק

מילוי או אריזה;

(3) טלפון

התקנת חוגת לחיצים; התקנת חלקים ואבזרים בגוף הטלפון להוספה או לשיפור תיפקודים בטלפון, כגון: זיכרון, חיוג אוטומטי, צילצול חוזר, מניית שיחות;

(4) מערכת חלקים

הרכבה והשלמה;

(5) טובין המהווים מערכת להפעלת מכשירים

התקנה;

(6) מצברים שבגדר פרט 0601 לתוספת השניה

חידוש.

 

שיעור המכס או שיעור המס

11.     (א)  נקבע בתוספת הראשונה שיעור המכס או שיעור המס באחוזים, משמעו אחוזים מערך הטובין; נקבע שיעור המכס או המס בסכום קצוב, משמעו סכום בש"ח ליחידת מידה כמפורט בטורים ג' ו-ד' לפי העניין.

           (ב)  סכומי המכס הקצובים הנקובים בתוספת הראשונה יעלו אם השער היציג עלה ביותר מ-20% לעומת השער היציג שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם; הוראה זו לא תחול על טובין שסיווגם בפרטים האמורים בסעיף 12; המנהל יפרסם ברשומות הודעה בדבר שיעור ההעלאה כאמור ויום תחילתו.

           (ג)   סכומי המכס הקצובים הנקובים בפרטים: 04.06, 04.09, 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10, 07.11, 07.12, 07.13, 07.14, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 08.11, 08.12, 08.13, (למעט 08.13.2090 ו-08.13.5000), 12.02, 12.06, 12.07, 15.09, 15.10, 15.17, 16.04, 20.01, 20.02, 20.04, 20.05, 20.07, 20.08, 20.09, 21.03, 21.06 (למעט 21.06.9070), 22.04, 22.05, יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (להלן – יום השינוי), לפי השינוי שחל במדד בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה לה, בניכוי מקדם התייעלות של 1.5% מהשיעור האמור; המנהל יפרסם ברשומות הודעה בדבר עדכון הסכומים.

           (ד)  נקבע שיעור המכס או המס בסכום קצוב על כמות מסויימת של טובין יחולו שיעור המכס והמס באופן יחסי גם על חלק ממנה.

           (ה)  נקבע שיעור המכס בסכום קצוב לפי משקל הטובין, יחושב המשקל לפי המשקל הכולל של הטובין המיובאים לרבות נוזל או תמיסה, למעט האריזה.

תיאום סכומי מס

12.     (א)  בסעיף זה –

           "יום השינוי" – התאריך שבו מתואם סכום המס;

           "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

           "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

           (ב)  סכומי המס שבפרטים 22.03.0090, 24.01, 24.02, ו-24.03 יתואמו ב-1 בינואר של כל שנה, לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי.

צו (מס' 23) תשע"ג-2013

           (ג)   סכומי המס שבפרטים 22.07 ו-22.08 יתואמו ב-1 בינואר כל שנה, לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי.

צו (מס' 5)  תשע"ז-2016

           (ד)  סכומי המס שבפרק 27 ובפרטים 29.01.1010 ו-38.26 יתואמו ב-1 בינואר, ב-1 במאי, וב-1 בספטמבר של כל שנה, לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי.

           (ה)  המנהל יפרסם ברשומות הודעה בדבר סכומי המס המתואמים לפי סעיף זה.

מיום 1.7.2013

צו (מס' 23) תשע"ג-2013

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1714 מיום 24.6.2013 עמ' 122

(ג) סכומי המס שבפרטים 22.07 ו-22.08 יתואמו ב-1 בינואר כל שנה, לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי; ואולם, ב-1 בינואר 2014 בלבד יתואמו סכומי המס כאמור לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת מדד דצמבר 2008.

 

מיום 26.12.2016

צו (מס' 5) תשע"ז-2016

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1803 מיום 26.12.2016 עמ' 13

(ד) סכומי המס שבפרטים 27.01, 27.02, 27.04, 27.08.2000, 27.10, 27.11, 27.13.1000, שבפרק 27 ובפרטים 29.01.1010 ו-38.26 יתואמו ב-1 בינואר, ב-1 במאי, וב-1 בספטמבר של כל שנה, לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי.

תיאום סכומי הפחתות

13.     (א)  בסעיף זה, "יום השינוי", "המדד החדש" ו"המדד היסודי" – כהגדרתם בסעיף 12(א).

           (ב)  סכומי ההפחתות שבטור ג' בטבלה שבכלל 6 לכללים הנוספים (ישראליים) לפרק 87, יתואמו ב-1 בינואר של כל שנה, לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי.

           (ג)   המנהל יפרסם ברשומות הודעה בדבר סכומי ההפחתות המתואמים לפי סעיף זה.

הסכמי סחר

14.     (א)  על טובין שסיווגם באחד הפרקים 1 עד 97, שחל עליהם הסכם סחר, יחולו ההוראות המפורטות בסעיפים 16 עד 23, בכפוף לזכאות להעדפה בשיעורי מכס לגבי הטובין, לפי הוראות הסכם הסחר הנוגע.

           (ב)  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) לא יחולו שיעורי המכס בהתאם לסעיפים 16 עד 23 על טובין, אלא אם כן הוגש לרשות המכס אחד מאלה, לפי העניין:

(1)   מסמך העדפה מארצות האיחוד האירופי, ארצות מצטרפות, ארצות אפט"א, הרפובליקה של טורקיה (להלן – טורקיה), והממלכה ההאשמית של ירדן (להלן – ירדן) לא יאוחר משעת התרת רשימון היבוא שבו נרשמו מוצרים אלה; מסמך כאמור לא יתקבל לאחר תום ארבעה חדשים ממועד הנפקתו כאמור בהסכמי הסחר; בפסקה זו, "מסמך העדפה" – תעודת תנועה EUR1 למעט מירדן או תעודת תנועה "EUR-MED", תעודת מקור שאושרה בידי לשכת המסחר והתעשיה של ירדן או חשבונית הצהרה כאמור בהסכמים;

(2)   תעודת מקור, כמשמעותה בהסכם הסחר עם ארה"ב, קנדה או מקסיקו לא יאוחר משעת התרת רשימון היבוא שבו נרשמו מוצרים אלה; או לגבי קנדה או מקסיקו, אם הוצהר ברשימון כי הטובין זכאים לשיעורי המכס כמפורט בסעיפים 19 ו-22, בשעת התרת הרשימון, והוגשה למכס תעודת מקור לא יאוחר משלושה חודשים משעת התרת הרשימון לגבי טובין שמקורם בקנדה ולא יאוחר מששה חודשים משעת התרת הרשימון לגבי טובין שמקורם במקסיקו;

(3)   תעודת מקור או חשבונית הצהרה, כמשמעותם בהסכם הסחר עם ארצות מרקוסור לא יאוחר משעת התרת רשימון היבוא שבו נרשמו טובין אלה. תעודת מקור או חשבונית הצהרה כאמור לא תתקבל לאחר תום שישה חודשים ממועד הנפקתה כאמור בהסכם הסחר.

מכסות חקלאיות צו (מס' 8) תשע"ג-2012

15.     (א)  טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים בטור א' ברשימה שבתוספת השלישית, ואשר בצו זה צוינו בהם, אחרי תיאור הטובין, בטור ב', האותיות W.T.O, יחול עליהם שיעור המכס הכללי, למעט לגבי הכמות המירבית השנתית הקבועה לצידם בטור ב' ברשימה, לגביה יחול שיעור המכס הנקוב לצידה בטור ג'.

צו (מס' 8)  תשע"ג-2012 צו (מס' 9)  תשע"ג-2012

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), ב-1 בינואר של כל אחת מן השנים 2013 עד 2018 ואילך, תהיה הכמות המרבית השנתית הקבועה בטור ב' ברשימה כאמור בסעיף קטן (א), בפרטים 04.01.4000, 04.01.5000, 04.03, 04.05.1099, 04.05.2000, 04.05.9000, 04.06.1090, 04.06.2000, 04.06.3000, 04.06.4000, 04.06.9020 ו-04.06.9090, הכמות הנקובה בעמודה המתייחסת לאותה שנה לצד פרטי מכס אלה.

מיום 9.12.2012

צו (מס' 8) תשע"ג-2012

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1696 מיום 9.12.2012 עמ' 32

15. (א) טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים בטור א' ברשימה שבתוספת השלישית, ואשר בצו זה צוינו בהם, אחרי תיאור הטובין, בטור ב', האותיות W.T.O, יחול עליהם שיעור המכס הכללי, למעט לגבי הכמות המירבית השנתית הקבועה לצידם בטור ב' ברשימה, לגביה יחול שיעור המכס הנקוב לצידה בטור ג'.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ב-1 בינואר של כל אחת מן השנים 2013 עד 2018 ואילך, תהיה הכמות המרבית השנתית הקבועה בטור ב' ברשימה כאמור בסעיף קטן (א), בפרטים 04.01.4000, 04.01.5000, 04.03, 04.05.1099, 04.05.2000 ו-04.05.9000, הכמות הנקובה בעמודה המתייחסת לאותה שנה לצד פרטי מכס אלה.

 

מיום 9.12.2012

צו (מס' 9) תשע"ב-2012

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1697 מיום 9.12.2012 עמ' 36

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ב-1 בינואר של כל אחת מן השנים 2013 עד 2018 ואילך, תהיה הכמות המרבית השנתית הקבועה בטור ב' ברשימה כאמור בסעיף קטן (א), בפרטים 04.01.4000, 04.01.5000, 04.03, 04.05.1099, 04.05.2000 ו-04.05.9000, 04.05.9000, 04.06.1090, 04.06.2000, 04.06.3000, 04.06.4000, 04.06.9020 ו-04.06.9090, הכמות הנקובה בעמודה המתייחסת לאותה שנה לצד פרטי מכס אלה.

הפחתת מכס לענין הסכם הסחר עם ארה"ב

16.     טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם ארה"ב, ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס.

הפחתת המכס לעניין הסכם הסחר עם האיחוד האירופי

17.     טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם ארצות האיחוד האירופי וארצות מצטרפות ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14 יהיו פטורים ממכס, למעט טובין שסיווגם בפרקים 1 עד 24 ובפרטים 35.02.1000, 35.05.1021 ו-35.05.2000 שבתוספת הראשונה, שצוין בהם בטור ב', אחרי תיאור הטובין האותיות EU או EU1 שלגביהם ינהגו כמפורט להלן:

(1)  טובין שסיווגם בפרטי מכס שצוין בהם בטור ב', אחרי תיאור הטובין, האותיות EU, יחול עליהם שיעור המכס הכללי;

(2)  טובין שסיווגם בפרטי מכס שצוין בהם בטור ב' אחרי תיאור הטובין, האותיות EU1 יחול עליהם שיעור המכס בהתאם למפורט ברשימה שבתוספת הרביעית (להלן – הרשימה) ולגביהם ינהגו כמפורט להלן:

(א)   טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים בטור א' ברשימה, אשר לצידם בטור ב' נקוב שיעור הפחתה – יחול עליהם שיעור המכס הכללי בניכוי שיעור ההפחתה הנקוב בטור ב', למעט לגבי הכמות המירבית השנתית הקבועה בטור ה' ברשימה, לגביה יופחת משיעור המכס הכללי השיעור הנקוב הנקוב בטור ד' ברשימה;

(ב)   טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים בטור א' ברשימה, אשר לצידם בטור ג' נקוב שיעור מכס – יחול עליהם שיעור המכס הנקוב בטור ג', למעט לגבי הכמות המירבית השנתית הקבועה בטור ה' ברשימה, לגביה יופחת משיעור המכס הכללי השיעור הנקוב בטור ד' ברשימה;

(ג)    טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים בטור א' ברשימה, שאינם כמפורט בפסקאות משנה (א) ו-(ב), יחול עליהם שיעור המכס הכללי, למעט לגבי הכמות המירבית השנתית הקבועה בטור ה' ברשימה לגביה יופחת משיעור המכס הכללי השיעור הנקוב בטור ד' ברשימה;

לענין זה "שיעור המכס הכללי" – שיעור המכס הנקוב לצד פרטי המכס בטור ג' בתוספת הראשונה.

הפחתת מכס לענין ארצות אפט"א

18.     (א)  טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם ארצות אפט"א ומתקיימים בהם התנאים המפורטים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס, למעט טובין שסיווגם בפרקים 1 עד 24 ובפרטים 35.02.1000, 35.05.1020, 35.05.2000 שבתוספת הראשונה, זולת הטובין המפורטים בטור א', ברשימה א' שבתוספת החמישית, שלגביהם יחול שיעור המכס כמפורט לצידם בטור ב'.

           (ב)  שיעור המכס לגבי טובין שפורטו ברשימה א' בתוספת החמישית כאמור בסעיף קטן (א), לא יעלה בשום מקרה על השיעור הנקוב בטור ג' של אותם פרטי מכס שבתוספת הראשונה.

הפחתת מכס לעניין הסכם הסחר עם קנדה

19.     (א)  טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם קנדה ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס, למעט הטובין שסיווגם בפרקים 1 עד 24 ובפרטים 35.01 ו-35.02 שבתוספת הראשונה, זולת המפורטים בתוספת השישית, שלגביהם יחול שיעור המכס כמפורט לצידם בטור ב' לגבי הכמות המרבית לשנה, שצוינה לצידם בטור ג'.

           (ב)  שיעור המכס לגבי הטובין שפורטו בתוספת השישית כאמור בסעיף קטן (א), לא יעלה בשום מקרה על השיעור הנקוב בטור ג' בעמודה "כללי" של אותם פרטי מכס שבתוספת הראשונה.

הפחתת מכס לענין הסכם הסחר עם ירדן

20.     טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם ירדן ומתקיימים בהם התנאים המפורטים בסעיף 14, ושסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימות שבתוספת השביעית ינהגו לגביהן, כמפורט להלן:

(1)  טובין המסווגים ברשימה א', שבתוספת השביעית, יופחת לגביהם שיעור המכס הנקוב בטור ג', בעמודה כללי של התוספת הראשונה, באחוזים כמפורט להלן:

שם הרשימה

שיעור ההפחתה

א'

100%

ב'

50%

(2)  ברשימה ד' שבתוספת השביעית נקובות בטור ב', לצד פרטי המכס שבטור א', הכמויות המרביות שניתן לסווג במשך שנה אחת בפטור ממכס על פי אותם פרטים.

הפחתת מכס לענין הסכם הסחר עם טורקיה

21.     (א)  טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם טורקיה ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס, למעט הטובין שסיווגם בפרקים 1 עד 24 ובפרטים 35.01, 35.02 ו-35.05 שבתוספת הראשונה, זולת המפורטים ברשימה ד' שבתוספת השמינית, שלגביהם יחול שיעור המכס כמפורט לצידם בטור ב' לגבי הכמות המרבית לשנה, שצוינה לצידם בטור ג'.

צו (מס' 11)  תשס"ז-2007

           (ב)  שיעור המכס לגבי טובין שפורטו בתוספת השמינית כאמור בסעיף קטן (א), לא יעלה בשום מקרה על השיעור הנקוב בטור ג' בעמודה "כללי" של אותם פרטי מכס שבתוספת הראשונה.

הפחתת מכס לענין סחר עם מקסיקו

22.     (א)  טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם מקסיקו ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס, למעט טובין שסיווגם בפרקים 1 עד 24 ובפרטים 35.02 ו-35.05 שבתוספת הראשונה, זולת המפורטים ברשימה א' שבתוספת התשיעית, שלגביהם יחול שיעור המכס כמפורט לצדם בטור ב' לגבי הכמות המרבית לשנה, שצוינה לצדם בטור ג'.

           (ב)  שיעור המכס לגבי הטובין המפורטים ברשימה א' שבתוספת התשיעית כאמור בסעיף קטן (א), לא יעלה בשום מקרה על השיעור הנקוב בטור ג', בעמודה כללי של אותם פרטי המכס שבתוספת הראשונה.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א) ובהתאם לסעיף 3-03 להסכם הסחר עם מקסיקו, על טובין המפורטים ברשימה שלהלן יחול פטור ממכס ובלבד שהוצג אישור יצוא מיוחד של משרד המסחר והפיתוח התעשייתי של מקסיקו (SECOFI)

פרטים: 50.04 עד 50.07

51.06 עד 51.13

52.04 עד 52.12

53.06 עד 53.11

54.01 עד 54.08

55.08 עד 55.16

56.04 עד 56.07

58.01 עד 58.03

58.06, 58.09, 59.03, 59.06, 59.07

פרקים: 61 עד 63

פרט:    96.19.0900

הפחתת מכס לעניין ארצות מרקוסור

23.     (א)  הסכם הסחר עם ארצות מרקוסור יחול ביחס לכל מדינה במועד המפורט בטבלה שלהלן:

             טור א'                                                                    טור ב'

         שם המדינה                                                     תאריך החלת ההסכם

(1)   אורוגוואי                             י"ט בסיון התש"ע (1 ביוני 2010)

(2)   ארגנטינה                             י' באלול התשע"א (9 בספטמבר 2011)

(3)   ברזיל                                  י"ט בסיון התש"ע (1 ביוני 2010)

(4)   פרגוואי                               י"ט בסיון התש"ע (1 ביוני 2010)

           (ב)  טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם ארצות מרקוסור, כאמור בסעיף קטן (א), ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס, זולת טובין שסיווגם בפרקים 1 עד 24 שבתוספת הראשונה, למעט –

(1)   טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימה א' שבתוספת העשירית, אשר יהיו פטורים ממכס;

(2)   טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימה ב' שבתוספת העשירית, שלגביהם יחול שיעור המכס כמפורט לצדם בטור ג', לגבי הכמות המרבית לשנה, שצוינה לצדם בטור ב', בכפוף להערות בטור ד'; לא פורטה כמות מירבית בטור ב' לא תוגבל הכמות אלא לטובין שלגביהם פורט אחרת לצדם בטור ד'.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), לגבי טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימות ג' ו-ד' שבתוספת העשירית, יופחת בהדרגה שיעור המכס הכללי הנקוב בטור ג' שבתוספת הראשונה לצידם של אותם פרטי מכס, באחוזים כמפורט להלן:

שם הרשימה

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ג'

75%

100%

 

 

 

 

ד'

37.5%

50%

62.5%

75%

87.5%

100%

           (ג1) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), לגבי טובין מארגנטינה שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימות ג' ו-ד' שבתוספת העשירית, יופחת בהדרגה שיעור המכס הכללי הנקוב בטור ג' שבתוספת הראשונה לצדם של אותם פרטי מכס, באחוזים כמפורט להלן:

שם הרשימה

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ג'

50%

75%

100%

 

 

 

 

ד'

25%

37.5%

50%

62.5%

75%

87.5%

100%

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), לגבי טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימה ה' שבתוספת העשירית, יחול שיעור המכס הכללי המצוין לצד אותם פרטי מכס בטור ג' של התוספת הראשונה.

           (ה)  שיעור המכס לגבי טובין המפורטים ברשימה ב' כאמור בסעיף קטן (ב)(2), לא יעלה בשום מקרה על השיעור הנקוב בטור ג' של אותם פרטי מכס בתוספת הראשונה.

צו (מס' 35)  תשע"ב-2012

23א.   ב-1 בינואר של כל אחת מן השנים 2013 עד 2015 ואילך, יהיה שיעור המכס הנקוב באחוזים או סכום המכס הקצוב או שיעור המכס המרבי (אל"י) (להלן כל אחד מהם – שיעור המכס) בעמודה "מכס כללי", שבטור ג', בתוספת הראשונה, לגבי טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים בתוספת האחת עשרה, בטור א', זהה לשיעור המכס הנקוב בתוספת האחת עשרה בטור ב', לצד פרטי מכס אלו, בעמודה המתייחסת לאותה שנה.

מיום 15.7.2012

צו (מס' 35) תשע"ב-2012

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ב מס' 1682 מיום 15.7.2012 עמ' 1174

הוספת סעיף 23א

צו (מס' 8)  תשע"ג-2012

23ב.   ב-1 בינואר של כל אחת מן השנים 2014 עד 2016 ואילך, יהיה שיעור המכס הנקוב באחוזים או סכום המכס הקצוב או שיעור המכס המרבי (אל"י) (להלן כל אחד מהם – שיעור המכס) בעמודה "מכס כללי", שבטור ג', בתוספת הראשונה, לגבי טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים בתוספת השתים עשרה, בטור א', זהה לשיעור המכס הנקוב בתוספת השתים עשרה בטור ב', לצד פרטי מכס אלה, בעמודה המתייחסת לאותה שנה.

מיום 9.12.2012

צו (מס' 8) תשע"ג-2012

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1696 מיום 9.12.2012 עמ' 32

הוספת סעיף 23ב

הפחתת מכס לעניין דגים צו (מס' 14) תשע"ו-2016

23ג.   ב-1 בינואר של כל אחת מן השנים 2018 עד 2023 ואילך, יהיה שיעור המכס הנקוב באחוזים או סכום המכס הקצוב או שיעור המכס המרבי (אל"י) (להלן כל אחד מהם – שיעור המכס) בעמודה "מכס כללי", שבטור ג', בתוספת הראשונה, בטור א', זהה לשיעור המכס הנקוב בתוספת השלוש עשרה בטור ב', ולצד פרטי מכס אלה, בעמודה המתייחסת לאותה שנה.

מיום 21.8.2018

צו (מס' 14) תשע"ו-2016

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1794 מיום 21.8.2016 עמ' 194

הוספת סעיף 23ג

ביטול

24.     (א)  צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"א-2011 (להלן – התעריף הקודם) למעט המפורט בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) ולמעט סעיף 9 בתעריף הקודם – בטל.

           (ב)  בתיקון מס' 14 לשנת התשע"ב, פרט 7 שבקבוצה 1, תחת "טובין שונים" בתוספת הראשונה, כפי שתוקן בתיקון מס' 17 לשנת התשע"ב, פרט 04.05, כפי שתוקן בתיקון מס' 19 לשנת התשע"ב, טעונים אישור לפי סעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ט-1949 וסעיף 3(ב) לחוק מס קניה (טובין ושירותים) התשי"ב-1951.

           (ג)   צווי התיקון של התעריף הקודם המפורטים להלן, כולם או חלקם, ככל שהיו בתוקף ערב תחילתו של צו זה, יראו כתיקונים של צו זה מיום תחילתו:

(1)   צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 27 והוראת שעה), התשס"ט-2009;

(2)   צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה) (מס' 2), התש"ע-2010;

צו (מס' 23) תשע"ג-2013

(3)   (נמחקה);

(4)   צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה) (מס' 4), התשע"א-2010;

(5)   צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"א-2010;

(6)   צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה) (מס' 5), התשע"א-2010;

(7)   צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה) (מס' 7), התשע"א-2010;

(8)   צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 9), התשע"א-2011.

מיום 1.7.2013

צו (מס' 23) תשע"ג-2013

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1714 מיום 24.6.2013 עמ' 122

מחיקת פסקה 24(ג)(3)

הנוסח הקודם:

(3) צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה) (מס' 3), התש"ע-2010;

 

* לנוסח המלא של הצו כולל התוספות (ללא תיקונים) ר' תחת רשומות – תקנות מכס ומס קניה באתר.

 

 

ג' בטבת התשע"ב (29 בדצמבר 2011)                       יובל שטייניץ

                                                                                                         שר האוצר

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ב מס' 1662 מיום 1.1.2012 עמ' 77. לנוסחן המלא של התוספות ר' באתר תחת "רשומות – תקנות מכס, מס קניה".

ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ב מס' 1678 מיום 24.5.2012 עמ' 1158 (התוספת הראשונה). ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1704 מיום 26.2.2013 עמ' 76. ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1734 מיום 10.4.2014 עמ' 154. [ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1751 מיום 7.12.2014 עמ' 30. בוטל בת"ט הבא] ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1754 מיום 20.1.2015 עמ' 50. ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1760 מיום 1.7.2015 עמ' 79. ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1765 מיום 24.8.2015 עמ' 97.

התיקונים האמורים להלן לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תשע"א-2011 יראו אותם כתיקונים של צו זה:

ק"ת שיעורי מק"ח תשס"ט מס' 1577 מיום 23.7.2009 עמ' 180 – צו (מס' 27 והוראת שעה) תשס"ט-2009 (תיקון והתוספת הראשונה); תחילתו ביום 2.8.2009 ור' סעיפים 6, 7 לענין תחולה והוראות שעה (ת"ט מס' 1580 מיום 3.8.2009 עמ' 214. הוראת שעה תוקנה מס' 1587 מיום 26.11.2009 עמ' 12 – צו (מס' 27 והוראת שעה) (תיקון) תש"ע-2009 בסעיף 2 לצו (מס' 3) תש"ע-2009; תחילתו ביום 26.11.2009).

ק"ת שיעורי מק"ח תש"ע מס' 1594 מיום 21.1.2010 עמ' 226 – הוראת שעה (מס' 2) תש"ע-2010 (התוספת הראשונה); תוקפה מיום 26.11.2009 עד יום 31.7.2013 (תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ב מס' 1658 מיום 14.12.2011 עמ' 36 – הוראת שעה (מס' 2) (תיקון) תשע"ב-2011. ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1707 מיום 5.5.2013 עמ' 92 – הוראת שעה (מס' 2) (תיקון מס' 2) תשע"ג-2013. ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1716 מיום 18.7.2013 עמ' 131 – הוראת שעה (מס' 2) (תיקון מס' 3) תשע"ג-2013). מס' 1596 מיום 1.3.2010 עמ' 232 – הוראת שעה (מס' 3) תש"ע-2010 (התוספות הראשונה, השלוש עשרה והשבע עשרה); תוקפה עד יום 30.6.2013 (תוקנה מס' 1597 מיום 1.3.2010 עמ' 240 – הוראת שעה (מס' 3) (תיקון) תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2012. מס' 1609 מיום 11.7.2010 עמ' 302 – הוראת שעה (מס' 3) (תיקון מס' 2) תש"ע-2010. ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1714 מיום 24.6.2013 עמ' 123 – הוראת שעה (מס' 2) (תיקון מס' 3) תשע"ג-2013).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"א מס' 1621 מיום 2.12.2010 עמ' 15 – צו (מס' 5 והוראת שעה) תשע"א-2010 (התוספת הראשונה); תחילתו ביום 1.1.2011 ור' סעיפים 3, 3א לענין הוראות שעה (תוקן מס' 1624 מיום 30.12.2010 עמ' 23 – צו (מס' 5 והוראת שעה) (תיקון והוראת שעה) תשע"א-2010; תחילתו ביום 1.1.2011. מס' 1626 מיום 30.12.2010 עמ' 33 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.1.2011. מס' 1631 מיום 14.2.2011 עמ' 82 – צו (מס' 5 והוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשע"א-2011; תחילתו ביום 14.2.2011. מס' 1641 מיום 14.6.2011 עמ' 1160 – הודעה (מס' 2) תשע"א-2011 (תיאום סכומים); תחילתה ביום 1.5.2011. מס' 1643 מיום 1.8.2011 עמ' 1172 – צו (מס' 5 והוראת שעה) (תיקון מס' 3) תשע"א-2011; תוקפו מיום 1.8.2011 עד יום 1.10.2011. ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ב מס' 1653 מיום 9.11.2011 עמ' 16 – הודעה תשע"ב-2011 (תיאום סכומים); תחילתה ביום 1.9.2011. מס' 1655 מיום 11.12.2011 עמ' 24 – צו (מס' 5 והוראת שעה) (תיקון מס' 4) תשע"ב-2011). מס' 1625 מיום 30.12.2010 עמ' 29 – הוראת שעה (מס' 4) תשע"א-2010; תוקפה עד יום 31.12.2013 (תוקנה מס' 1648 מיום 8.9.2011 עמ' 1197 – הוראת שעה (מס' 4) (תיקון) תשע"א-2011. ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1707 מיום 5.5.2013 עמ' 92 – הוראת שעה (מס' 4) (תיקון מס' 2) תשע"ג-2013). מס' 1625 מיום 30.12.2010 עמ' 30 – הוראת שעה (מס' 5) (התוספת הראשונה); תוקפה מיום 1.1.2011 עד יום 31.12.2012 [5.5.2013 לאור התפזרות הכנסת ה-18] (תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ב מס' 1658 מיום 29.12.2011 עמ' 37 – הוראת שעה (מס' 5) (תיקון) תשע"ב-2011). מס' 1637 מיום 11.4.2011 עמ' 1150 – הוראת שעה (מס' 7) (התוספות הראשונה והשלישית); ר' סעיף 2 לענין תוקף (תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ב: מס' 1658 מיום 29.12.2011 עמ' 36 – הוראת שעה (מס' 7) (תיקון) תשע"ב-2011. מס' 1677 מיום 24.5.2012 עמ' 1150 – הוראת שעה (מס' 7) (תיקון מס' 2) תשע"ב-2012). מס' 1644 מיום 2.8.2011 עמ' 1174 – הוראת שעה (מס' 9) תשע"א-2011; תוקפה עד יום 31.12.2011 ובשנת 2012 (התוספות הראשונה והשלישית) (תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1695 מיום 9.12.2012 עמ' 30 – הוראת שעה (מס' 9) (תיקון) תשע"ג-2012).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ב: מס' 1665 מיום 6.1.2012 עמ' 1028 – הוראת שעה (מס' 12) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה); תוקפה עד יום 31.12.2012 [5.5.2013 לאור התפזרות הכנסת ה-18] ור' סעיף 2 לענין הוראת שעה עד יום 31.12.2012 [5.5.2013 לאור התפזרות הכנסת ה-18] (תוקנה מס' 1674 מיום 30.4.2012 עמ' 1042 – הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2012).

מס' 1667 מיום 31.1.2012 עמ' 1034 – צו (מס' 23) תשע"ב-2012 (תיקון והתוספת הראשונה) (ת"ט מס' 1668 מיום 12.2.2012 עמ' 1040). עמ' 1035 – צו (מס' 24) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה). עמ' 1035 – צו (מס' 25) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה).

מס' 1668 מיום 12.2.2012 עמ' 1038 – צו (מס' 26) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה); תחילתו ביום 14.2.2012 ור' סעיף 2 לענין הוראת שעה עד יום 1.4.2013 (תוקן מס' 1681 מיום 12.7.2012 עמ' 1172). עמ' 1039 – צו (מס' 27) תשע"ב-2012 (תיקון והתוספת הראשונה); תחילתו ביום 13.2.2012 ור' סעיף 5 לענין הוראות שעה.

מס' 1669 מיום 21.2.2012 עמ' 1044 – הוראת שעה (מס' 14) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה); תוקפה מיום 15.3.2012 עד יום 31.12.2019. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1726 מיום 2.1.2014 עמ' 36 – הוראת שעה (מס' 14) (תיקון) תשע"ד-2014. ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1775 מיום 30.12.2015 עמ' 86. ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1780 מיום 18.2.2016 עמ' 116 – הוראת שעה (מס' 14) (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

מס' 1670 מיום 1.3.2012 עמ' 1048 – הוראת שעה (מס' 15) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה); תוקפה מיום 1.3.2012 עד יום 30.4.2012 (תוקנה מס' 1672 מיום 1.4.2012 עמ' 1138 – הוראת שעה מס' 15 (תיקון) תשע"ב-2012).

מס' 1673 מיום 22.4.2012 עמ' 1040 (1140) – הוראת שעה (מס' 16) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה); תוקפה מיום 1.5.2012 עד יום 30.6.2012.

מס' 1676 מיום 15.5.2012 עמ' 1046 – הודעה (מס' 3) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.5.2012.

מס' 1677 מיום 24.5.2012 עמ' 1150 – צו (מס' 28) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה); תחילתו ביום 1.1.2012. עמ' 1151 – צו (מס' 29) תשע"ב-2012 (תוספות ראשונה, שישית, שביעית, שמינית, עשירית). עמ' 1152 – צו (מס' 30) תשע"ב-2012 (תוספות ראשונה ורביעית).

מס' 1678 מיום 24.5.2012 עמ' 1154 – צו (מס' 31) תשע"ב-2012 (תוספות ראשונה, רביעית, שמינית, עשירית) (ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1746 מיום 30.10.2014 עמ' 12). עמ' 1156 – צו (מס' 32) תשע"ב-2012 (תוספות ראשונה ועשירית) (ת"ט מס' 1679 מיום 1.6.2012 עמ' 1164). עמ' 1156 – צו (מס' 33) תשע"ב-2012 (תוספות ראשונה ורביעית).

מס' 1679 מיום 1.6.2012 עמ' 1162 – צו (מס' 34) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה); תחילתו ביום 1.6.2012 ור' סעיף 3 לענין הוראת שעה. תוקן ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1725 מיום 1.1.2014 עמ' 33 – הוראת שעה (תיקון) תשע"ד-2014. ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1749 מיום 23.11.2014 עמ' 19 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014.

מס' 1681 מיום 12.7.2012 עמ' 1172 – הוראת שעה (מס' 17) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה); תוקפה עד יום 31.12.2016. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 82 – הוראת שעה (מס' 17) (תיקון) תשע"ו-2015.

מס' 1682 מיום 15.7.2012 עמ' 1174 – צו (מס' 35) תשע"ב-2012 (תיקון ותיקון התוספות הראשונה, הרביעית, החמישית, השישית, העשירית והאחת-עשרה) (ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1692 מיום 17.10.2012 עמ' 23).

מס' 1683 מיום 15.7.2012 עמ' 1202 – צו (מס' 36) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה).

מס' 1684 מיום 26.7.2012 עמ' 1206 – צו (מס' 37) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה); ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר. עמ' 1206 – צו (מס' 38) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה).

מס' 1685 מיום 30.7.2012 עמ' 1208 – צו (מס' 39) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה) (ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1697 מיום 9.12.2012 עמ' 37).

מס' 1687 מיום 2.9.2012 עמ' 1214 – הודעה (מס' 4) תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.9.2012.

מס' 1688 מיום 6.9.2012 עמ' 1218 – צו (מס' 40) תשע"ב-2012 (התוספת הראשונה); תחילתו ביום 1.1.2013. תוקן ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1698 מיום 27.12.2012 עמ' 40 – צו (מס' 40) (תיקון) תשע"ג-2012 (ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1704 מיום 26.2.2013 עמ' 76).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1689 מיום 20.9.2012 עמ' 2 – צו תשע"ג-2012 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1689 מיום 20.9.2012 עמ' 2 – צו (מס' 2) תשע"ג-2012 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1689 מיום 20.9.2012 עמ' 4 – צו (מס' 3) תשע"ג-2012 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1689 מיום 20.9.2012 עמ' 6 – צו (מס' 4) תשע"ג-2012 (התוספת הראשונה); תחילתו ביום 1.1.2013.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1690 מיום 27.9.2012 עמ' 10 – צו (מס' 5) תשע"ג-2012 (התוספת הראשונה); תחילתו ביום 1.10.2012 ותחולתו על תושב חוזר שנכנס לישראל החל ביום 1.10.2012.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1692 מיום 17.10.2012 עמ' 22 – צו (מס' 6) תשע"ג-2012 (התוספות הראשונה, הרביעית, השישית, העשירית, האחת עשרה); תחילתו ביום 15.7.2012.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1693 מיום 5.11.2012 עמ' 26 – צו (מס' 7) תשע"ג-2012 (התוספות הראשונה והשלישית).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1696 מיום 9.12.2012 עמ' 32 – צו (מס' 8) תשע"ג-2012 (תיקון והתוספות הראשונה, השלישית, הרביעית, העשירית והשתים עשרה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1697 מיום 9.12.2012 עמ' 36 – צו (מס' 9) תשע"ג-2012 (תיקון והתוספות הראשונה, השלישית והשתים עשרה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1699 מיום 1.1.2013 עמ' 60 – צו (מס' 10 והוראת שעה) תשע"ג-2013 (התוספות הראשונה והשלישית); תוקף הוראת השעה מיום 1.1.2013 עד יום 31.12.2016. תוקן ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1760 מיום 1.7.2015 עמ' 78 – צו (מס' 10 והוראת שעה) תשע"ג-2013 (תיקון) תשע"ה-2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1699 מיום 1.1.2013 עמ' 61 – הוראת שעה (מס' 2) תשע"ג-2013 (התוספת השלישית); תוקפה מיום 1.1.2013 עד יום 31.12.2016. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1760 מיום 1.7.2015 עמ' 76 – הוראת שעה (מס' 2) תשע"ג-2013 (תיקון) תשע"ה-2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1701 מיום 27.1.2013 עמ' 66 – הודעה תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1701 מיום 27.1.2013 עמ' 66 – הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1702 מיום 28.1.2013 עמ' 70 – הוראת שעה (מס' 3) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה); תוקפה עד יום 31.12.2013.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1703 מיום 31.1.2013 עמ' 74 – צו (מס' 11) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1706 מיום 30.4.2013 עמ' 80 – צו (מס' 12) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1708 מיום 6.5.2013 עמ' 96 – הודעה (מס' 3) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.5.2013.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1709 מיום 8.5.2013 עמ' 100 – צו (מס' 13) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה); ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1710 מיום 14.5.2013 עמ' 102 – צו (מס' 14) תשע"ג-2013 (התוספות הראשונה והשלישית).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1710 מיום 14.5.2013 עמ' 103 – צו (מס' 15) תשע"ג-2013 (התוספת הרביעית).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1710 מיום 14.5.2013 עמ' 103 – הוראת שעה (מס' 4) תשע"ג-2013 (התוספת השלישית); תוקפה עד יום 31.12.2013.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1711 מיום 21.5.2013 עמ' 106 – צו (מס' 16) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה); ר' סעיף 2 לענין הוראות שעה. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 80 – צו (מס' 16 והוראת שעה) (תיקון) תשע"ו-2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1711 מיום 21.5.2013 עמ' 107 – צו (מס' 17) תשע"ג-2013 (התוספת האחת עשרה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1711 מיום 21.5.2013 עמ' 108 – צו (מס' 18) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1711 מיום 21.5.2013 עמ' 108 – צו (מס' 19) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1712 מיום 27.5.2013 עמ' 110 – צו (מס' 20) תשע"ג-2013 (התוספות הראשונה והעשירית).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1712 מיום 27.5.2013 עמ' 111 – צו (מס' 21) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1712 מיום 27.5.2013 עמ' 111 – צו (מס' 22) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1714 מיום 24.6.2013 עמ' 122 – צו (מס' 23) תשע"ג-2013 (תיקון והתוספות הראשונה, השישית, השמינית והעשירית); תחילתו ביום 1.7.2013.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1715 מיום 4.7.2013 עמ' 126 – צו (מס' 24) תשע"ג-2013; תחילתו ביום 1.7.2013.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1716 מיום 18.7.2013 עמ' 128 – צו (מס' 25 והוראת שעה) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה); תחילתו ביום 1.8.2013 ור' סעיף 3 לענין הוראות שעה. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1793 מיום 3.8.2016 עמ' 190 – צו (מס' 25 והוראת שעה) תשע"ג-2013 (תיקון) תשע"ו-2016. ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ט מס' 1876 מיום 26.12.2018 עמ' 22 – צו (מס' 25 והוראת שעה) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 2) תשע"ט-2018. ק"ת שיעורי מק"ח תשפ"א מס' 1958 מיום 7.7.2021 עמ' 91 – צו (מס' 25 והוראת שעה) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2021.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1716 מיום 18.7.2013 עמ' 132 – צו (מס' 26) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1718 מיום 18.8.2013 עמ' 138 – הוראת שעה (מס' 5) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה); תוקפה מיום 1.9.2013 עד יום 31.12.2019. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1831 מיום 22.10.2017 עמ' 2 – הוראת שעה (מס' 5) תשע"ג-2013 (תיקון) תשע"ח-2017.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1718 מיום 18.8.2013 עמ' 139 – צו (מס' 27) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה). ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1719 מיום 20.8.2013 עמ' 147.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1718 מיום 18.8.2013 עמ' 141 – צו (מס' 28) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה). ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1732 מיום 10.3.2014 עמ' 148.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1719 מיום 20.8.2013 עמ' 146 – הוראת שעה (מס' 6) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה); תוקפה עד יום 31.12.2015. ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1720 מיום 3.9.2013 עמ' 150.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1719 מיום 20.8.2013 עמ' 147 – הוראת שעה (מס' 7) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה); תוקפה עד יום 31.12.2015. ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1720 מיום 3.9.2013 עמ' 150.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ג מס' 1720 מיום 3.9.2013 עמ' 150 – צו (מס' 29) תשע"ג-2013 (התוספת הראשונה); תחילתו ביום 1.11.2013 ור' סעיף 3 לענין הוראות שעה.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1722 מיום 16.9.2013 עמ' 2 – הודעה תשע"ד-2013 (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.9.2013.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1723 מיום 18.11.2013 עמ' 8 – צו תשע"ד-2013 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1723 מיום 18.11.2013 עמ' 8 – צו (מס' 2) תשע"ד-2013 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1725 מיום 1.1.2014 עמ' 32 – צו (מס' 3 והוראת שעה) תשע"ד-2014 (התוספת הראשונה); ר' סעיף 2 לענין הוראת שעה. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 80 – צו (מס' 3 והוראת שעה) (תיקון) תשע"ו-2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1727 מיום 13.1.2014 עמ' 38 – הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014 (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1728 מיום 13.1.2014 עמ' 42 – הוראת שעה (התוספת הראשונה); תוקפה עד יום 28.2.2014.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1728 מיום 13.1.2014 עמ' 42 – הוראת שעה (מס' 2) (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה מיום 1.3.2014 עד יום 31.12.2014.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1728 מיום 13.1.2014 עמ' 43 – הוראת שעה (מס' 3) (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.3.2014.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1730 מיום 23.1.2014 עמ' 134 – צו (מס' 4 והוראת שעה) (התוספת הראשונה); ר' סעיפים 2, 3 לענין תחילה והוראת שעה.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1731 מיום 23.2.2014 עמ' 138 – הוראת שעה (מס' 5) (התוספת הראשונה); תוקפה עד יום 1.6.2024. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1820 מיום 29.5.2017 עמ' 1010 – הוראת שעה (מס' 5) (תיקון), תשע"ז-2017. ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1827 מיום 27.7.2017 עמ' 1028 – הוראת שעה (מס' 5) תשע"ד-2014 (תיקון) תשע"ז-2017 (תיקון) תשע"ז-2017.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1731 מיום 23.2.2014 עמ' 138 – הוראת שעה (מס' 6) (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.12.2017. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1760 מיום 1.7.2015 עמ' 77 – הוראת שעה (מס' 6) תשע"ד-2014 (תיקון) תשע"ה-2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1731 מיום 23.2.2014 עמ' 138 – הודעה (עדכון סכומים) (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1732 מיום 10.3.2014 עמ' 146 – צו (מס' 5) (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1733 מיום 23.3.2014 עמ' 150 – צו (מס' 6) (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1733 מיום 23.3.2014 עמ' 150 – צו (מס' 7) (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1733 מיום 23.3.2014 עמ' 151 – צו (מס' 8) (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1734 מיום 10.4.2014 עמ' 154 – הוראת שעה (מס' 7) (התוספת השלישית); תוקפה מיום 6.4.2014 עד יום 31.12.2015. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1760 מיום 1.7.2015 עמ' 77 – הוראת שעה (מס' 7) תשע"ד-2014 (תיקון) תשע"ה-2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1734 מיום 10.4.2014 עמ' 154 – הוראת שעה (מס' 8) (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.12.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1735 מיום 18.5.2014 עמ' 156 – צו (מס' 9) (התוספת הראשונה). ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1739 מיום 1.7.2014 עמ' 170.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1736 מיום 22.5.2014 עמ' 160 – הודעה (מס' 3) (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.5.2014.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1737 מיום 26.5.2014 עמ' 164 – צו (מס' 10) (התוספת הראשונה, השלישית והשישית). ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1739 מיום 1.7.2014 עמ' 170.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1737 מיום 26.5.2014 עמ' 165 – צו (מס' 11) (התוספת השלישית).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1738 מיום 29.5.2014 עמ' 168 – צו (מס' 12) (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1740 מיום 9.7.2014 עמ' 172 – צו (מס' 13) (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1740 מיום 9.7.2014 עמ' 172 – הוראת שעה (מס' 9) (התוספת הראשונה); תוקפה עד יום 31.12.2016. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 81 – הוראת שעה (מס' 9) (תיקון) תשע"ו-2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1740 מיום 9.7.2014 עמ' 173 – הוראת שעה (מס' 10) (התוספות הראשונה והשישית); תוקפה עד יום 31.12.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1740 מיום 9.7.2014 עמ' 174 – הוראת שעה (מס' 11) (התוספת השלישית); תוקפה עד יום 31.12.2016. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1760 מיום 1.7.2015 עמ' 78 – הוראת שעה (מס' 11) תשע"ד-2014 (תיקון) תשע"ה-2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1741 מיום 14.7.2014 עמ' 176 – צו (מס' 14) (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1742 מיום 24.7.2014 עמ' 180 – צו (מס' 15) (התוספות הראשונה והשלישית).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1742 מיום 24.7.2014 עמ' 182 – צו (מס' 16) (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1744 מיום 11.9.2014 עמ' 188 – הוראת שעה (מס' 12) (התוספת השלישית); תוקפה עד יום 31.12.2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1744 מיום 11.9.2014 עמ' 188 – הוראת שעה (מס' 13) (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.12.2014.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1744 מיום 11.9.2014 עמ' 189 – הוראת שעה (מס' 14) (התוספות הראשונה והעשירית); תוקפה עד יום 31.12.2019.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1745 מיום 16.9.2014 עמ' 192 – הודעה (מס' 4) (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.9.2014.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1746 מיום 30.10.2014 עמ' 2 – הוראת שעה (התוספות הראשונה, השלישית והרביעית); ר' סעיף 4 לענין תחילה.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1746 מיום 30.10.2014 עמ' 10 – צו תשע"ה-2014 (תיקון והתוספות הראשונה והשישית).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1747 מיום 12.11.2014 עמ' 14 – צו (מס' 2) תשע"ה-2014 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1748 מיום 13.11.2014 עמ' 16 – הוראת שעה (מס' 2) (תוספת); תוקפה עד יום 31.12.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1750 מיום 2.12.2014 עמ' 22 – צו (מס' 3) תשע"ה-2014 (התוספת הראשונה). ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1751 מיום 7.12.2014 עמ' 30.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1750 מיום 2.12.2014 עמ' 24 – הוראת שעה (מס' 3) (תוספת); תוקפה עד יום 31.12.2016. ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1751 מיום 7.12.2014 עמ' 30.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1751 מיום 7.12.2014 עמ' 26 – צו (מס' 4) תשע"ה-2014 (התוספת הראשונה); תחילתו ביום 10.12.2014.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1751 מיום 7.12.2014 עמ' 30 – צו (מס' 5) תשע"ה-2014 (תיקון והתוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1752 מיום 6.1.2015 עמ' 34 – הודעה תשע"ה-2015 (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1752 מיום 6.1.2015 עמ' 35 – הודעה (עדכון סכומים) תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015. ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1755 מיום 4.3.2015 עמ' 53.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1753 מיום 20.1.2015 עמ' 46 – צו (מס' 6) תשע"ה-2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1753 מיום 20.1.2015 עמ' 46 – הוראת שעה (מס' 4) (התוספת הראשונה); תוקפה עד יום 30.6.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1755 מיום 4.3.2015 עמ' 52 – הוראת שעה (מס' 5) (תוספת); תוקפה מיום 1.1.2016 עד יום 31.12.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1755 מיום 4.3.2015 עמ' 52 – צו (מס' 7) תשע"ה-2015 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1757 מיום 30.4.2015 עמ' 60 – הודעה (מס' 2) (תיאום סכומים) תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.5.2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1758 מיום 24.6.2015 עמ' 64 – צו (מס' 8) תשע"ה-2015 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1758 מיום 24.6.2015 עמ' 64 – צו (מס' 9) תשע"ה-2015 (התוספות הראשונה והחמישית).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1758 מיום 24.6.2015 עמ' 68 – צו (מס' 10) תשע"ה-2015 (התוספת הראשונה). ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1762 מיום 22.7.2015 עמ' 86.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1758 מיום 24.6.2015 עמ' 69 – הוראת שעה (מס' 6) (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.12.2016. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 81 – הוראת שעה (מס' 6) (תיקון) תשע"ו-2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1758 מיום 24.6.2015 עמ' 70 – צו (מס' 11) תשע"ה-2015 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1759 מיום 28.6.2015 עמ' 72 – צו (מס' 12) תשע"ה-2015 (תוספות ראשונה, שישית ועשירית).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1759 מיום 28.6.2015 עמ' 72 – צו (מס' 13) תשע"ה-2015 (התוספת השלישית).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1760 מיום 1.7.2015 עמ' 74 – הוראת שעה (מס' 7) (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה מיום 1.7.2015 עד יום 31.12.2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1760 מיום 1.7.2015 עמ' 74 – הוראת שעה (מס' 8) (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה מיום 1.7.2015 עד יום 31.12.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1760 מיום 1.7.2015 עמ' 75 – הוראת שעה (מס' 9) (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.12.2015. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1768 מיום 21.9.2015 עמ' 2 – הוראת שעה (מס' 9) (תיקון) תשע"ה-2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1760 מיום 1.7.2015 עמ' 76 – הוראת שעה (מס' 10) (התוספת השלישית); תוקפה מיום 1.7.2015 עד יום 31.12.2016. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1766 מיום 1.9.2015 עמ' 102 – הוראת שעה (מס' 10) (תיקון) תשע"ה-2015. ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 82 – הוראת שעה (מס' 10) (תיקון) תשע"ו-2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1763 מיום 28.7.2015 עמ' 88 – צו (מס' 14) תשע"ה-2015 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1764 מיום 4.8.2015 עמ' 90 – הוראת שעה (מס' 11) (התוספת הראשונה); תוקפה מיום 1.1.2016 עד יום 31.12.2017.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1765 מיום 24.8.2015 עמ' 94 – צו (מס' 15) תשע"ה-2015 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1765 מיום 24.8.2015 עמ' 96 – הוראת שעה (מס' 12); תוקפה עד יום 30.6.2017. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1791 מיום 20.7.2016 עמ' 168 – הוראת שעה (מס' 12) (תיקון) תשע"ו-2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1766 מיום 1.9.2015 עמ' 102 – צו (מס' 16) והוראת שעה (מס' 13) (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1766 מיום 1.9.2015 עמ' 103 – הודעה (מס' 3) (תיאום סכומים) תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.9.2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1767 מיום 9.9.2015 עמ' 106 – צו (מס' 17) תשע"ה-2015 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1767 מיום 9.9.2015 עמ' 106 – צו (מס' 18) תשע"ה-2015 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1769 מיום 22.9.2015 עמ' 4 – צו והוראת שעה (התוספת הראשונה); תוקפה של הוראת השעה עד יום 31.12.2016. ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1770 מיום 24.9.2015 עמ' 12.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1770 מיום 24.9.2015 עמ' 12 – הוראת שעה (מס' 2) (התוספת השלישית); תוקפה עד יום 31.12.2015.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1771 מיום 22.10.2015 עמ' 14 – צו (מס' 2) תשע"ו-2015 (התוספות הראשונה והשלישית).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1773 מיום 1.12.2015 עמ' 72 – הוראת שעה (מס' 3) תשע"ו-2015 (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.12.2016. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1786 מיום 8.5.2016 עמ' 150 – הוראת שעה (מס' 3) (תיקון) תשע"ו-2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 76 – צו (מס' 3) תשע"ו-2015 (התוספת הראשונה); ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 76 – צו (מס' 4) תשע"ו-2015 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 77 – צו (מס' 5) תשע"ו-2015 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 78 – צו (מס' 6) תשע"ו-2015 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 78 – הוראת שעה (מס' 4) תשע"ו-2015 (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.12.2016. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1796 מיום 6.9.2016 עמ' 211 – הוראת שעה (מס' 4) (תיקון) תשע"ו-2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 79 – הוראת שעה (מס' 5) תשע"ו-2015 (התוספת השלישית); תוקפה מיום 1.1.2016 עד יום 31.12.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1774 מיום 30.12.2015 עמ' 79 – הוראת שעה (מס' 6) תשע"ו-2015 (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.12.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1776 מיום 10.1.2016 עמ' 88 – הוראת שעה (מס' 7) תשע"ו-2016 (התוספות הראשונה, השלישית והרביעית); תוקפה עד יום 31.12.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1778 מיום 24.1.2016 עמ' 100 – הודעה תשע"ו-2016 (עדכון סכומים); תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1778 מיום 24.1.2016 עמ' 105 – הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016 (תיאום סכומים) (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1779 מיום 10.2.2016 עמ' 112 – הוראת שעה (מס' 8) תשע"ו-2016 (התוספת השלישית); תוקפה עד יום 31.12.2018.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1779 מיום 10.2.2016 עמ' 112 – הוראת שעה (מס' 9) תשע"ו-2016 (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.12.2016. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1797 מיום 18.9.2016 עמ' 214 – הוראת שעה (מס' 9) (תיקון) תשע"ו-2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1779 מיום 10.2.2016 עמ' 113 – הוראת שעה (מס' 10) תשע"ו-2016 (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.12.2016. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1789 מיום 30.6.2016 עמ' 156 – הוראת שעה (מס' 10) (תיקון) תשע"ו-2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1779 מיום 10.2.2016 עמ' 114 – צו (מס' 7) תשע"ו-2016 (התוספת הראשונה). ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1786 מיום 8.5.2016 עמ' 150.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1781 מיום 25.2.2016 עמ' 118 – צו (מס' 8) והוראת שעה (מס' 11) תשע"ו-2016 (התוספת השלישית).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1782 מיום 10.3.2016 עמ' 120 – צו (מס' 9) תשע"ו-2016 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1783 מיום 10.3.2016 עמ' 122 – הוראת שעה (מס' 12) תשע"ו-2016 (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 15.7.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1783 מיום 10.3.2016 עמ' 122 – הוראת שעה (מס' 13) תשע"ו-2016 (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 15.7.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1783 מיום 10.3.2016 עמ' 123 – הוראת שעה (מס' 14) תשע"ו-2016 (התוספות הראשונה, הרביעית והשישית); תוקפה עד יום 15.7.2016. בוטלה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1784 מיום 15.3.2016 עמ' 133 בסעיף 2 להוראת שעה (מס' 15) תשע"ו-2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1784 מיום 15.3.2016 עמ' 130 – הוראת שעה (מס' 15) תשע"ו-2016 (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 15.7.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1787 מיום 8.5.2016 עמ' 152 – הוראת שעה (מס' 16) תשע"ו-2016 (התוספת הראשונה); תוקפה עד יום 31.12.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1787 מיום 8.5.2016 עמ' 152 – צו (מס' 10) תשע"ו-2016 (התוספת הראשונה).

צו שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1788 מיום 25.5.2016 עמ' 154 – הוראת שעה (מס' 17) תשע"ו-2016 (תוספות ראשונה ושלישית); תוקפה עד יום 31.12.2016.

צו שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1788 מיום 25.5.2016 עמ' 154 – צו (מס' 11) תשע"ו-2016 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1789 מיום 30.6.2016 עמ' 156 – הוראת שעה (מס' 18) תשע"ו-2016 (התוספת הראשונה); תוקפה עד יום 30.6.2017.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1789 מיום 30.6.2016 עמ' 157 – הוראת שעה (מס' 19) תשע"ו-2016 (התוספת הראשונה); תוקפה עד יום 31.5.2019.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1790 מיום 5.7.2016 עמ' 160 – צו (מס' 12) והוראת שעה (מס' 18) [צ"ל הוראת שעה מס' 20] תשע"ו-2016 (התוספת הראשונה); תוקפה של הוראת השעה מיום 1.7.2016 עד יום 31.12.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1793 מיום 3.8.2016 עמ' 190 – צו (מס' 13) תשע"ו-2016 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1794 מיום 21.8.2016 עמ' 194 – צו (מס' 14) תשע"ו-2016 (תיקון ותוספות ראשונה ושלוש עשרה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1796 מיום 6.9.2016 עמ' 210 – הוראת שעה (מס' 19) [צ"ל הוראת שעה מס' 21] תשע"ו-2016 (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה מיום 1.1.2017 עד יום 31.12.2020. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ט מס' 1884 מיום 18.3.2019 עמ' 68 – הוראת שעה (מס' 19) תשע"ו-2016 (תיקון) תשע"ט-2019. ק"ת שיעורי מק"ח תש"ף מס' 1900 מיום 24.11.2019 עמ' 32 – הוראת שעה (מס' 19) תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2019.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1796 מיום 6.9.2016 עמ' 210 –  צו (מס' 14) [צ"ל מס' 15] תשע"ו-2016 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1796 מיום 6.9.2016 עמ' 211 – הודעה (מס' 3) תשע"ו-2016 (תיאום סכומים) (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.5.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ו מס' 1798 מיום 22.9.2016 עמ' 215 – הודעה (מס' 4) תשע"ו-2016 (תיאום סכומים) (התוספת הראשונה); תחילתה ביום 1.9.2016.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1799 מיום 30.10.2016 עמ' 2 – צו תשע"ז-2016 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1799 מיום 30.10.2016 עמ' 2 – צו (מס' 2) תשע"ז-2016 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1800 מיום 3.11.2016 עמ' 4 – צו (מס' 3) תשע"ז-2016 (תוספות ראשונה ושלישית); ר' סעיפים 3, 4 לעניין תחילה והוראת שעה. ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1802 מיום 11.12.2016 עמ' 9.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1801 מיום 14.11.2016 עמ' 6 – הוראת שעה תשע"ז-2016 (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.12.2017. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1826 מיום 19.7.2017 עמ' 1026 – הוראת שעה תשע"ז-2016 (תיקון) תשע"ז-2017.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1802 מיום 11.12.2016 עמ' 8 – צו (מס' 4) תשע"ז-2016 (התוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1803 מיום 26.12.2016 עמ' 13 – צו (מס' 5) תשע"ז-2016 והוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2016 (תיקון והתוספת הראשונה); תוקפה של הוראת השעה עד יום 31.12.2025.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1804 מיום 26.12.2016 עמ' 16 – צו (מס' 6) תשע"ז-2016 (תיקון והתוספת הראשונה).

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1805 מיום 1.1.2017 עמ' 20 – הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017 (התוספות הראשונה והשלישית); תוקפה עד יום 31.12.2017. תוקנה ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ח מס' 1833 מיום 4.12.2017 עמ' 8 – הוראת שעה (מס' 2) (תיקון) תשע"ח-2017. ת"ט ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ח מס' 1859 מיום 24.6.2018 עמ' 119.

ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1805 מיום 1.1.2017 עמ' 29 – צו (מס' 7) תשע"ז-2017 (התוספת הראשונה).

בוטל ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ז מס' 1806 מיום 1.1.2017 עמ' 50 בסעיף 25 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תשע"ז-2017, למעט המפורט בסעיף 25.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות