נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, תשע"ב-2012

עבודה – עובדים – תנאי עבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

איסור קבלת בטוחות ומימושן

Go

2

סעיף 3

סמכות שיפוט ותרופות

Go

2

סעיף 4

עונשין

Go

2

סעיף 5

תחולה על מעסיק בפועל ועל מזמין שירות

Go

2

סעיף 6

איסור התניה

Go

2

סעיף 9

ביצוע ותקנות

Go

2

סעיף 10

תחילה

Go

2

סעיף 11

הוראת מעבר

Go

2


חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, תשע"ב-2012*

הגדרות

1.       בחוק זה –

(תיקון מס' 1) תשע"ד-2014

           "בטוחות" – מיטלטלין, לרבות כסף או שטר, הנמסרים מעובד למעסיק לשם הבטחת הישארותו בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה, וכן נכס משועבד למטרות כאמור;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

"בטוחות" – מיטלטלין, לרבות כסף או שטר, הנמסרים מעובד למעביד למעסיק לשם הבטחת הישארותו בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה, וכן נכס משועבד למטרות כאמור;

(תיקון מס' 1) תשע"ד-2014

           "עובד" – לרבות מועמד לעבודה אצל מעסיק;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

"עובד" – לרבות מועמד לעבודה אצל מעביד מעסיק;

           "השר" – שר התעשייה המסחר והתעסוקה[1].

איסור קבלת בטוחות ומימושן (תיקון מס' 1)  תשע"ד-2014

2.       לא יקבל מעסיק, במישרין או בעקיפין, בטוחות מעובד ולא יממשן.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

2. לא יקבל מעביד מעסיק, במישרין או בעקיפין, בטוחות מעובד ולא יממשן.

סמכות שיפוט ותרופות

3.       לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיף 2 והוא רשאי –

(1)  לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין;

(2)  ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה.

עונשין (תיקון מס' 1)  תשע"ד-2014

4.       (א)  מעסיק שקיבל בטוחות מעובדו או שמימש אותן בניגוד להוראות סעיף 2, דינו – מאסר שישה חודשים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

           (ב)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע בסעיף קטן (א); לעניין זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

           (ג)   נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ב), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

(א) מעביד מעסיק שקיבל בטוחות מעובדו או שמימש אותן בניגוד להוראות סעיף 2, דינו – מאסר שישה חודשים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

תחולה על מעסיק בפועל ועל מזמין שירות (תיקון מס' 1) תשע"ד-2014

5.       הוראות חוק זה יחולו, לעניין מעסיק ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל, ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות, שקיבלו בטוחות מעובד כאמור, לפי העניין, או מימשו אותן בניגוד להוראות סעיף 2; בסעיף זה –

           "מזמין שירות" ו"קבלן שירות" – כהגדרתם בסעיף 20א(ד) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

           "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 605 (ה"ח 535)

5. הוראות חוק זה יחולו, לעניין מעביד מעסיק ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל, ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות, שקיבלו בטוחות מעובד כאמור, לפי העניין, או מימשו אותן בניגוד להוראות סעיף 2; בסעיף זה –

איסור התניה

6.       זכותו של עובד לפי חוק זה אינה ניתנת להתניה או לוויתור.

תיקון חוק בית הדין לעבודה – מס' 42

7.       בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, בתוספת השנייה, בסופה יבוא:

"חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב-2012".

תיקון חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

8.       בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, בתוספת השנייה, בחלק ג', בסופו יבוא:

"(16) איסור קבלת בטוחות מעובד או מימושן לפי סעיף 2 לחוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב-2012".

ביצוע ותקנות

9.       השר ממונה על ביצוע חוק זה, הוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תחילה

10.     תחילתו של סעיף 8 ביום תחילתו של חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.

הוראת מעבר

11.     איסור מימוש בטוחות של עובד כאמור בסעיף 2 יחול גם על בטוחות שנתקבלו מעובד לפני תחילתו של חוק זה.

                                      בנימין נתניהו                                       שלום שמחון

                                                   ראש הממשלה                                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

           שמעון פרס                                       ראובן ריבלין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ב מס' 2338 מיום 27.2.2012 עמ' 176 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 222 עמ' 259).

תוקן ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 1 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1314.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות