נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, תשע"ב-2012

עבודה – גמלה לעובד

רשויות ומשפט מנהלי – שירות המדינה – גימלאות

תוכן ענינים

פרק א': הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': גמלאי חברת החשמל

Go

2

סעיף 2

עדכון המשכורת הקובעת

Go

2

סעיף 3

תוספות לקצבה

Go

3

פרק ג': גמלאי של מעביד אחר

Go

4

סעיף 4

החלת המנגנון לעדכון המשכורת הקובעת

Go

4

סעיף 5

החלת תשלום התוספת לקצבה

Go

4

סעיף 6

עדיפות

Go

4

סעיף 7

ביצוע

Go

4

סעיף 8

הוראת מעבר

Go

4


חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, תשע"ב-2012*

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.       בחוק זה –

           "גמלאי ותיק" – גמלאי חברת החשמל או גמלאי של מעביד אחר, לפי העניין, שהוא אחד מאלה:

(1)   עובד בפנסיה תקציבית של חברת החשמל או של מעביד אחר, לפי העניין, שיצא לקצבה לפני המועד הקובע;

(2)   שאיר של עובד בפנסיה תקציבית של חברת החשמל או של מעביד אחר, לפי העניין, ובלבד שמתקיים לגבי העובד אחד מאלה:

(א)   הוא יצא לקצבה לפני המועד הקובע, כאמור בפסקה (1);

(ב)   הוא נפטר לפני המועד הקובע ולפני שיצא לקצבה;

           "גמלאי חברת החשמל" או "גמלאי של מעביד אחר" – עובד בפנסיה תקציבית של חברת החשמל או של מעביד אחר, לפי העניין, שיצא לקצבה, ולאחר פטירת העובד, בין אם נפטר לפני שיצא לקצבה ובין אם לאחר מכן – שאירו של העובד הזכאי לתשלום קצבה לפי הסכם פנסיה תקציבית, בשל פטירתו של העובד;

           "הוראות מגבילות" – כל אחת מאלה:

(1)   הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(2)   הוראות סעיף 23 לחוק התקציב לשנת הכספים 1982, התשמ"ב-1982;

(3)   הוראות סעיף 24 לחוק התקציב לשנת הכספים 1983, התשמ"ג-1983;

(4)   הוראות סעיף 24 לחוק התקציב לשנת הכספים 1984, התשמ"ד-1984;

(5)   הוראות ההסכם בין ממשלת ישראל לחברת החשמל מיום כ' בתשרי התשל"ו (25 בספטמבר 1975);

           "הסכם פנסיה תקציבית" – הסכם, לרבות הסכם קיבוצי, שלפיו תשולם קצבה מדי חודש בחודשו באופן רציף, מקופת המעביד, לעובד שיצא לקצבה, במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשאירו, במשך התקופה הקבועה בהסכם;

           "חברת החשמל" – חברת החשמל לישראל בע"מ;

           "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המועד הקובע" – כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   לעניין גמלאי חברת החשמל – יום כ"ט בשבט התשע"א (31 בינואר 2011);

(2)   לעניין גמלאי של מעביד אחר – המועד שבו תוקן הסכם פנסיה תקציבית כאמור בסעיף 4;

           "מעביד אחר" – מעביד שאינו חברת החשמל;

           "עובד בפנסיה תקציבית" – עובד שחל לגביו הסכם פנסיה תקציבית;

           "פרישה מעבודה" – יציאה לקצבה או מוות, לפי העניין.

פרק ב': גמלאי חברת החשמל

עדכון המשכורת הקובעת

2.       (א)  בסעיף זה –

           "המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון;

           "המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון – מדד חודש דצמבר 2011;

           "המשכורת הקובעת" – רכיבי המשכורת המובאים בחשבון, בכפוף להוראות המגבילות, לצורך חישוב הקצבה שלה זכאי גמלאי חברת החשמל שהוא גמלאי ותיק, לפי הסכם פנסיה תקציבית, ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), כפי שהם מעודכנים לפי הוראות סעיף זה.

           (ב)  המשכורת הקובעת של גמלאי חברת החשמל שהוא גמלאי ותיק, תעודכן בחודש ינואר של כל שנה (בסעיף זה – חודש העדכון), בעד קצבת חודש ינואר ואילך, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם.

           (ג)   תשלום בעד עדכון המשכורת הקובעת לפי סעיף קטן (ב) בשל חודש ינואר בכל שנה, ישולם לא יאוחר ממועד תשלום קצבת חודש פברואר של אותה שנה.

תוספות לקצבה

3.       (א)  בסעיף זה –

           "קצבת הבסיס" – כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   לעניין התוספת לקצבת הבסיס כאמור בסעיף קטן (ב) – הקצבה שלה זכאי הגמלאי לפי הסכם פנסיה תקציבית, בכפוף להוראות המגבילות;

(2)   לעניין התוספת לקצבת הבסיס כאמור בסעיף קטן (ג) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (1) בצירוף התוספת כאמור בסעיף קטן (ב), ככל שמגיעה לגמלאי;

(3)   לעניין התוספת לקצבת הבסיס כאמור בסעיף קטן (ד) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (1) בצירוף התוספת כאמור בסעיף קטן (ב), ככל שמגיעה לגמלאי, והתוספת האמורה בסעיף קטן (ג).

           (ב)  לגמלאי חברת החשמל שהוא גמלאי ותיק, שפרש מעבודתו בחברת החשמל לפני יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), תשולם תוספת לקצבה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   לגמלאי שביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) המשכורת הקובעת שלו כהגדרתה בסעיף 2 היא לפי דרגה מהדרגות המפורטות להלן, תשולם תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך, בשיעור של 8% מקצבת הבסיס –

(א)   דרגה 27 ומעלה בדירוג המינהלי;

(ב)   דרגה 46 ומעלה בדירוג המקצועי;

(ג)    דרגה בסולם דרגות הבכירים בחברה;

(2)   לגמלאי שלא מתקיים לגביו האמור בפסקה (1), תשולם תוספת לקצבה בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך, בשיעור של 12% מקצבת הבסיס;

(3)   על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), לגמלאי שפרש מעבודתו בחברת החשמל לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), והדרגה שלפיה מחושבת קצבתו הועלתה במהלך שנת 2011, תשולם תוספת בעד קצתב חודש ינואר 2012 ואילך, בשיעור מקצבת הבסיס השווה להפרש שבין 12% לבין השיעור הקובע; לעניין זה, "השיעור הקובע" – היחס שבין הסכומים המפורטים להלן, כערכם ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) –

(א)   ההפרש שבין סכום הקצבה שלה זכאי הגמלאי לאחר ההעלאה בדרגה לבין סכום הקצבה שלה היה זכאי אלמלא ההעלאה כאמור;

(ב)   סכום הקצבה שלה היה זכאי הגמלאי אלמלא ההעלאה בדרגה.

           (ג)   לגמלאי בחברת החשמל שהוא גמלאי ותיק תשולם תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2013 ואילך, בשיעור של 1.927% מקצבת הבסיס.

           (ד)  לגמלאי בחברת החשמל שהוא גמלאי ותיק שפרש מעבודתו בחברת החשמל לפני יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) וביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) המשכורת הקובעת שלו כהגדרתה בסעיף 2 היא לפי דרגה מהדרגות המפורטות להלן, תשולם תוספת לקצבה בשיעור של 6% מקצבת הבסיס בעד קצבת החודש שלאחר תום ארבע שנים מתחילתו של חוק זה ואילך:

(1)   עד דרגה 23 בדירוג המינהלי;

(2)   עד דרגה 44 בדירוג המקצועי.

פרק ג': גמלאי של מעביד אחר

החלת המנגנון לעדכון המשכורת הקובעת

4.       (א)  תוקן לאחר יום תחילתו של חוק זה הסכם פנסיה תקציבית החל לגבי עובדיו של מעביד אחר, אולם או חלקם, והתיקון האמור כולל שינוי במנגנון עדכון הקצבה, למנגנון האמור בסעיף 2, רשאי שר האוצר לקבוע, בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, כי הוראות סעיף 2 יחולו, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (ב), על גמלאי של מעביד אחר שהוא גמלאי ותיק, ובלבד שמתקיים המפורט להלן, לפי העניין:

(1)   לגבי מעביד אחר שחל לגבי עובדיו הסכם קיבוצי – התיקון להסכם הפנסיה התקציבית נעשה באמצעות הסכם קיבוצי;

(2)   לגבי מעביד אחר שלא חל לגבי עובדיו הסכם קיבוצי – התיקון להסכם הפנסיה התקציבית נעשה באופן שבו נעשה הסכם הפנסיה התקציבית.

           (ב)  קבע שר האוצר צו כאמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 2 על גמלאי ותיק כאמור באותו סעיף קטן, בשינויים אלה:

(1)   ההגדרה "המשכורת הקובעת" תיקרא לעניין זה כך:

"המשכורת הקובעת" – רכיבי המשכורת המובאים בחשבון, בכפוף להוראות המגבילות, לצורך חישוב הקצבה שלה זכאי גמלאי של מעביד אחר שהוא גמלאי ותיק, לפי הסכם פנסיה תקציבית, במועד שיקבע שר האוצר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, בצו, כפי שהם מעודכנים לפי הוראות סעיף 2; לעניין זה, "הוראות מגבילות" – למעט ההוראות המנויות בפסקה (5) להגדרה "הוראות מגבילות";

(2)   "המדד הקודם" – לעניין העדכון הראשון כאמור בסעיף 2, יהיה מדד החודש שקדם לחודש שבו חל המועד שקבע שר האוצר כאמור בהגדרה "המשכורת הקובעת" שבפסקה (1).

החלת תשלום התוספת לקצבה

5.       כלל התיקון להסכם פנסיה תקציבית האמור בסעיף 4, גם תשלום תוספות לקצבה לגמלאים של המעביד האחר, יחיל שר האוצר, בצו כאמור באותו סעיף, את תשלום התוספות לקצבה שנקבעו באותו תיקון על גמלאי של מעביד אחר שהוא גמלאי ותיק, ובלבד שמתקיימים לגבי אותו גמלאי התנאים לתשלום התוספות שנקבעו בתיקון האמור, לרבות לעניין מועד הפרישה.

עדיפות

6.       ההוראות לפי חוק זה יחולו על אף האמור בכל דין לעניין זכות לקצבה לפי הסכם פנסיה תקציבית או האמור בכל הסכים לעניין כאמור, לרבות הסכם קיבוצי.

ביצוע

7.       שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה.

הוראת מעבר

8.       מהתוספות המגיעות לפי חוק זה בעד התקופה שמחודש ינואר 2012 ועד יום תחילתו של חוק זה, יקוזזו סכומים ששולמו לגמלאי חברת החשמל שהוא גמלאי ותיק על חשבון תוספות לקצבה כאמור, לפני יום תחילתו של חוק זה.

                                      בנימין נתניהו                                       יובל שטייניץ

                                                    ראש הממשלה                                                        שר האוצר

           שמעון פרס                                       ראובן ריבלין

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ב מס' 2342 מיום 5.3.2012 עמ' 186 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 642 עמ' 267).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות