נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות רשות מקרקעי ישראל (קרן לשמירה על שטחים פתוחים), תשע"ב-2012

חקלאות טבע וסביבה – הגנת הסביבה

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מקרקעי ישראל

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': תפקידי הקרן

Go

2

סעיף 2

תפקידי הקרן

Go

2

סעיף 3

סדרי עדיפויות בפעילות הקרן

Go

2

פרק ג': הנהלת הקרן

Go

2

סעיף 4

הרכב הנהלת הקרן

Go

2

סעיף 5

תקופת כהונה

Go

3

סעיף 6

תפקידי ההנהלה

Go

3

סעיף 7

ניגוד עניינים

Go

3

פרק ד': סדרי עבודת ההנהלה

Go

3

סעיף 8

סדרי עבודת ההנהלה

Go

3

סעיף 9

מניין חוקי

Go

3

פרק ה': תקבולים והוצאות

Go

4

סעיף 10

תקבולים והוצאות

Go

4


תקנות רשות מקרקעי ישראל (קרן לשמירה על שטחים פתוחים), תשע"ב-2012*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 4כב לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 (להלן – החוק), ובהסכמת שר האוצר והשר להגנת הסביבה, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "הקרן" – קרן לשמירה על שטחים פתוחים במסגרת רשות מקרקעי ישראל שהוקמה בסעיף 4כב(א) לחוק;

           "הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים" – כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

           "שטחים פתוחים" – כמשמעותם בסעיף 4כב(ב) לחוק.

פרק ב': תפקידי הקרן

תפקידי הקרן

2.       (א)  אלה תפקידי הקרן:

(1)   מימון הפעולות המפורטות להלן:

(א)   רכישת זכויות בקרקע כדי שתשמש שטח פתוח לתועלת הציבור, לרבות לצורך שמורות טבע וגנים לאומיים ולצורך הקמת פארקים, אזורי נופש ופנאי, וכן לשם סיוע בשימורם;

(ב)   שמירה, פיתוח סביבתי, שיקום, תחזוקה וטיפול של שטחים פתוחים ומניעת הזנחתם, לרבות סילוק מטרדים סביבתיים וטיפול בהם;

(ג)    הכנת תכניות כמשמעותן בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לשם שמירה על שטחים פתוחים;

(ד)    סיוע למחזיקים על פי דין בקרקע בשמירת השטחים הפתוחים שבחזקתם, בשמירה על מערכת אקולוגית ובמתן שירותי מערכת אקולוגית;

(2)   איסוף, ניתוח והצגה של מידע על אודות שטחים פתוחים, לשם מימוש מטרות הקרן.

           (ב)  הקרן תבצע את תפקידיה באמצעות הרשות ובכפוף למדיניות מועצת מקרקעי ישראל.

סדרי עדיפויות בפעילות הקרן

3.       במסגרת פעילותה תעניק הקרן עדיפות למימון הגנה על שטחים בעלי חשיבות לשמירת המגוון הביולוגי, המערכות האקולוגיות ושירותי מערכת אקולוגית.

פרק ג': הנהלת הקרן

הרכב הנהלת הקרן

4.       הנהלת הקרן (להלן – ההנהלה) תהיה בת תשעה חברים כמפורט להלן:

(1)  מנהל הרשות והוא יהיה היושב ראש;

(2)  המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון, או מי שהוא מינה לכך מקרב עובדי משרדו;

(3)  נציג השר להגנת הסביבה מקרב עובדי משרדו;

(4)  הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי שהוא מינה לעניין זה מקרב עובדי אגף התקציבים;

(5)  חבר הנהלת הרשות שמינה מנהל הרשות;

(6)  מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים או מי שהוא מינה לעניין זה מקרב עובדי מינהל התכנון;

(7)  נציג השלטון המקומי, שמינה השר, על פי המלצת שר הפנים;

(8)  נציג הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים שמינה מנהל הרשות;

(9)  נציג הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה, שמינה השר להגנת הסביבה מתוך רשימת מועמדים שהגישו לו ארגונים אלה; לעניין זה, "הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה" – הגופים המפורטים בחלק א' בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002.

תקופת כהונה

5.       חבר הנהלה ימונה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לאחר מכן לתקופות כהונה נוספות.

תפקידי ההנהלה

6.       לשם קידום מטרות הקרן תהיה ההנהלה רשאית לעשות את כל אלה:

(1)  להכין תכנית רב-שנתית למימוש מטרות הקרן, שתובא לאישור הממשלה;

(2)  להכין תכנית פעולה שנתית; תכנית הפעולה וכן החלטותיה של הקרן יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו: www.mmi.gov.il;

(3)  לאשר מיזמים משותפים במסגרת התכנית השנתית, למימוש מטרות הקרן;

(4)  לעקוב אחר ביצוע התכנית השנתית.

ניגוד עניינים

7.       (א)  לא יתמנה ולא יכהן כחבר הנהלה מי שעלול להימצא באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הנהלה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.

           (ב)  חבר הנהלה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות ההנהלה ומכל טיפול, בין בישיבות ההנהלה ובין מחוץ לישיבות ההנהלה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

           (ג)   התברר לחבר ההנהלה כי הנושא הנדון בישיבה של ההנהלה או נושא שהוא נדרש לטפל בו במסגרת תפקידו כחבר ההנהלה, עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בתקנת משנה (ב), יודיע על כך בכתב, בלא דיחוי, ליושב ראש ההנהלה, ולא ישתתף בדיון ובהצבעה באותו נושא; התברר ליושב ראש ההנהלה שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, יודיע על כך בכתב בלא דיחוי להנהלה ולשר, והשר ימנה לו ממלא מקום מקרב חברי ההנהלה לצורך אותו דיון.

           (ד)  הודיע חבר הנהלה כאמור בתקנת משנה (ג), יירשם הדבר בפרוטוקול הישיבה שבה נדון הנושא הגורם לניגוד עניינים.

           (ה)  בתקנה זו –

           "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר ההנהלה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

           "קרוב" – בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.

פרק ד': סדרי עבודת ההנהלה

סדרי עבודת ההנהלה

8.       (א)  ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה, ככל שלא נקבעו בתקנות אלה.

           (ב)  החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות חברי ההנהלה; היו מספר הקולות שקולים – יכריע קולו של היושב ראש.

           (ג)   ההנהלה תתכנס אחת לרבעון לפחות.

           (ד)  יושב ראש ההנהלה או מי שהוא מינה לכך ינהל פרוטוקול של עיקרי הדיון; הפרוטוקול יופץ בין חברי ההנהלה לצורך קבלת הערותיהם בסמוך למועד קיומה של הישיבה, וחברי ההנהלה יעבירו את הערותיהם לפרוטוקול לא יאוחר מ-10 ימים לאחר הפצתו; הפרוטוקול ייחתם ביד יושב ראש ההנהלה.

           (ה)  ההנהלה תגיש דוח אחת לשנה ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל ובו יפורטו פעולות הקרן, הוצאות והכנסות הקרן וכל מידע נוסף שידרוש היושב ראש.

מניין חוקי

9.       (א)  המניין החוקי לפתיחת ישיבה יהיה רוב חברי ההנהלה ובהם יושב ראש ההנהלה.

           (ב)  פחת מספר חברי ההנהלה במועד שנקבע לפתיחת הישיבה מהמניין החוקי, ידחה היושב ראש את המועד ב-30 דקות, ולאחר מכן יראו את המניין חוקי אף אם נכחו בישיבה שליש מחברי ההנהלה והיושב ראש בכללם.

           (ג)   משנפתחה הישיבה כדין לפי תקנת משנה (א), יהיה המשך הישיבה כדין רק כל עוד נכחו במהלכה שני חברים נוסף על היושב ראש.

פרק ה': תקבולים והוצאות

תקבולים והוצאות

10.     (א)  תקציב הקרן בשיעור 1%, בכל שנה, מכלל הכנסות הרשות באותה שנה, ייקבע בחוק התקציב השנתי בתחום פעולה נפרד במסגרת תקציב הרשות; לעניין זה, "חוק התקציב השנתי" ו"תחום פעולה" כמשמעותם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

           (ב)  חשב הרשות יגיש להנהלת הקרן דוח ביצוע תקציב לכל רבעון.

           (ג)   כל תקבולי הקרן מיועדים אך ורק למימון פעולות הקרן בהתאם למטרותיה ובכפוף לאישורם במסגרת תקציב הקרן.

           (ד)  לא נוצל התקציב העומד לרשות הקרן על פי החוק בשנה אחת, יעמוד לרשות הקרן סכום היתרה בשנת התקציב העוקבת.

ד' בטבת התשע"ב (30 בדצמבר 2011)                                 אריאל אטיאס

                                                                                                               שר הבינוי והשיכון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7099 מיום 13.3.2012 עמ' 880.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות