חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, תשע"ב-2012

בריאות – בריאות בעבודה

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

המצאת אישור תקף כתנאי לפרסומת

Go

2

סעיף 3

חובת הבהרה בדבר שימוש בעריכה גרפית להצרת היקפים

Go

2

סעיף 4

סייגים

Go

2

סעיף 5

שמירת דינים

Go

2

סעיף 6

ביצוע ותקנות

Go

2

סעיף 7

תחילה, תחולה והוראות מעבר

Go

3

תוספת

Go

3


חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, תשע"ב-2012*

הגדרות

1.       בחוק זה –

           "דוגמן" – אדם שהצטלם לשם שימוש בדמותו לצורך פרסום, קידום או ייצוג של מוצר, שירות או מותג;

           "מדד מסת גוף" (BMI – Body Mass Index) – היחס בין משקל הגוף של אדם בקילוגרמים לבין ריבוע גובהו במטרים;

           "מותג" – שם מסחרי, סימן מסחר או סמל;

           "מפרסם" – אדם היוזם פרסומת למוצר שהוא מספק, לשירות שהוא נותן או למותג שלו;

           "פרסומאי" – אדם המפיק בשכר פרסומת בעבור מפרסם;

           "פרסומת" – פרסומת מצולמת למוצר, לשירות או למותג, בדפוס, באמצעי אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר, המיועדת או הזמינה לציבור;

           "תת-משקל" – ערך מדד מסת גוף הנמוך מ-18.5 לגבי בגיר, או מהערכים שבתוספת – לגבי קטין;

           "השר" – שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

המצאת אישור תקף כתנאי לפרסומת

2.       (א)  פרסומאי לא יפיק פרסומת שמופיע בה דוגמן ומפרסם לא יציג פרסומת כאמור, אלא לאחר שהדוגמן המציא להם אישור רופא שלפיו הוא אינו בתת-משקל, בהתאם לחישוב מדד מסת גוף לפי בדיקה שביצע הרופא בשלושת החודשים שקדמו למועד צילום הדוגמן לפרסומת (בחוק זה – אישור תקף).

           (ב)  מי שהומצא לו אישור תקף, ישמור העתק ממנו בתקופה הקבועה בסעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

חובת הבהרה בדבר שימוש בעריכה גרפית להצרת היקפים

3.       (א)  פרסומאי המפיק פרסומת המציגה דמות של אדם, שלגביה נעשה שימוש בעריכה גרפית, לרבות בתוכנת מחשב, לשם הצרת היקפי הגוף, יכלול בפרסומת הבהרה כי בהכנתה נעשה שימוש בעריכה גרפית לשם הצרת היקפי גוף; מפרסם לא יציג פרסומת כאמור אלא אם כן נכללה בה ההבהרה.

           (ב)  הבהרה כאמור בסעיף קטן (א) תופיע בפרסומת במקום בולט ובצבע וגודל ברורים לעין, על פני שטח שאינו קטן מ-7% לפחות משטח הפרסום הכולל של הפרסומת.

           (ג)   פרסומאי שהפיק פרסומת כאמור בסעיף קטן (א) ישמור את הצילומים המקוריים שעל בסיסם נעשתה העריכה הגרפית, בתקופה האמורה בסעיף 2(ב).

סייגים

4.       (א)  הוראות סעיפים 2 ו-3 לא יחולו לעניין פרסומת שמטרתה אינה מסחרית אם המפרסם הוכיח שיש עניין ציבורי מובהק בפרסומה, ובלבד שהפרסום נעשה במידה המתחייבת ולפי הוראות כל דין.

           (ב)  לא יראו פרסומת כפרסומת אסורה לפי הוראות סעיפים 2 או 3, אם עולה ממנה וכן מהדרך שבה היא משודרת או מפורסמת, לפי העניין, כי היא אינה מיועדת לציבור בישראל.

שמירת דינים

5.       הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

ביצוע ותקנות

6.       (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

           (ב)  תקנות בעניינים המפורטים להלן טעונות את אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

(1)   נוסח האישור התקף;

(2)   נוסח ההבהרה האמורה בסעיף 3 ואופן הצגתה, לרבות גודלה, מיקומה, צבעה, וכן גודל האותיות וצורתן;

(3)   ביצוע בדיקה לחישוב מדד מסת גוף.

תחילה, תחולה והוראות מעבר

7.       (א)  תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על פרסומת שצולמה מיום התחילה ואילך, ולעניין סעיף 3 – על פרסומת שנעשה בהכנתה שימוש בעריכה גרפית להצרת היקפי גוף, מיום התחילה ואילך.

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), לעניין פרסומת שהסכם לצילומה נכרת לפני יום פרסומו של חוק זה, יחולו הוראות סעיף 2 מתום שנה ממועד כריתת ההסכם או מיום התחילה, לפי המאוחר.

תוספת

(סעיף 1, ההגדרה "תת-משקל")

ערכי מדד מסת גוף לגבי קטינים

                                   גיל                                           נערות                                         נערים

                           13                                   16                                  16

                           14                                 16.4                                16.5

                           15                                   17                                  17

                           16                                 17.4                                17.5

                           17                                 17.8                                 18

                                      בנימין נתניהו                                       שלום שמחון

                                                    ראש הממשלה                                       שר התעשייה המסחר והתעסוקה

                     שמעון פרס                              ראובן ריבלין

                           נשיא המדינה                                       יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ב מס' 2347 מיום 27.3.2012 עמ' 230 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 384 עמ' 150).