נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, תשע"ב-2012

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – שידורי טלוויזיה

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

 

פרק ב': הגורם המפעיל – מינוי, היתר הפעלה ותפקידים

Go

6

סעיף 2

מינוי הגורם המפעיל

Go

6

סעיף 2א

היתר הפעלה לגורם מפעיל פרטי

Go

7

סעיף 3

תכנון, הקמה והפעלה של תחנות שידור ספרתיות בידי הגורם המפעיל

Go

7

סעיף 3א

ביטול היתר הפעלה

Go

8

 

פרק ג': מימון עלות ההקמה של תחנות שידור ספרתיות שהוקמו עד היום הקובע

Go

8

סעיף 4

מימון עלות ההקמה

Go

8

סעיף 5

דיווח

Go

8

 

פרק ד': הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות

Go

8

סעיף 6

חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות

Go

8

סעיף 7

חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי רדיו באמצעות תחנות שידור ספרתיות

Go

9

סעיף 7א

שימוש במרבב שלא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים

Go

10

סעיף 8

הפסקת הפצה של שידורים

Go

10

סעיף 9

תשלום דמי הפצה

Go

10

סעיף 10

השימוש בדמי ההפצה

Go

12

סעיף 11

ערבויות ובטוחות

Go

12

סעיף 12

אי גביית תשלום בעד קליטת שידורים

Go

12

 

פרק ד'1: רישיונות לשידורי טלוויזיה באמצעות תחנות השידור הספרתיות

Go

12

סעיף 12א

רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות

Go

12

סעיף 12ב

רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות

Go

13

סעיף 12ג

סמכויות המועצה לעניין בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות

Go

13

סעיף 12ד

החלת הוראות על בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות

Go

14

סעיף 13

משדר ערוץ נושאי

Go

14

סעיף 13א

הגבלת שידורים בתחנות השידור הספרתיות בידי מי שאינו בעל רישיון

Go

16

 

פרק ד'2: הפצת שידורי טלוויזיה ברשת האינטרנט

Go

16

סעיף 13ב

הגדרות

Go

16

סעיף 13ג

חובת מתן הסכמה לשידור של ספק תכנים רשום

Go

16

סעיף 13ד

מרשם ספקי תכנים

Go

17

 

פרק ד'3: פיקוח

Go

17

סעיף 13ה

הגדרות

Go

17

סעיף 13ו

הסמכת מפקחים

Go

17

סעיף 13ז

סמכויות מפקחים

Go

18

סעיף 13ח

זימון נושאי משרה

Go

18

סעיף 13ט

חובת הזדהות

Go

18

 

פרק ד'4: עיצום כספי

Go

18

 

סימן א': הטלת עיצום כספי

Go

18

סעיף 13י

הגדרות

Go

18

סעיף 13יא

עיצום כספי   גורם מפעיל פרטי

Go

18

סעיף 13יב

עיצום כספי   המשדר בלא רישיון

Go

19

סעיף 13יג

עיצום כספי   בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות

Go

19

סעיף 13יד

עיצום כספי   בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות

Go

20

סעיף 13טו

עיצום כספי   משדר ערוץ נושאי

Go

21

סעיף 13טז

הודעה על כוונת חיוב

Go

22

סעיף 13יז

זכות טיעון

Go

22

סעיף 13יח

החלטת הממונה ודרישת תשלום

Go

22

סעיף 13יט

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

23

סעיף 13כ

סכומים מופחתים

Go

23

סעיף 13כא

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

23

סעיף 13כב

המועד לתשלום עיצום כספי

Go

23

סעיף 13כג

הפרשי הצמדה וריבית

Go

23

סעיף 13כד

גבייה

Go

23

 

סימן ב': התראה מינהלית

Go

23

סעיף 13כה

התראה מינהלית

Go

23

סעיף 13כו

בקשה לביטול התראה מינהלית

Go

24

סעיף 13כז

הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה

Go

24

 

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

Go

24

סעיף 13כח

הודעה על האפשרות להגשת התחייבות ועירבון

Go

24

סעיף 13כט

תנאי ההתחייבות וגובה העירבון

Go

24

סעיף 13ל

תוצאות הגשת כתב התחייבות ועירבון או אי הגשתם

Go

24

סעיף 13לא

הפרת התחייבות

Go

24

סעיף 13לב

השבת העירבון

Go

25

 

סימן ד': הוראות שונות

Go

25

סעיף 13לג

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

Go

25

סעיף 13לד

עיכוב ביצוע והחזר

Go

25

סעיף 13לה

פרסום

Go

25

סעיף 13לו

שמירת אחריות פלילית

Go

26

סעיף 13לז

אצילת סמכויות

Go

26

 

פרק ה': הוראות שונות

Go

26

סעיף 13לח

פטור לגורם המפעיל לעניין חוק זכות יוצרים וחוק זכויות מבצעים ומשדרים

Go

26

סעיף 14

ביצוע ותקנות

Go

26

סעיף 15

תיקון חוק הרשות השנייה   מס' 35

Go

26

סעיף 16

תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

Go

27

סעיף 17

תיקון חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים   מס' 4

Go

27

סעיף 18

תיקון חוק שידורי טלוויזיה

Go

27

 

פרק ו': תחילה, הוראת שעה והוראות מעבר

Go

28

סעיף 19

תחילה

Go

28

סעיף 20

חוק הרשות השנייה   הוראת שעה

Go

28

סעיף 21

העברת נכסים, חובות והתחייבויות מהרשות השנייה לגורם המפעיל

Go

33

סעיף 22

הליכים משפטיים ועילות

Go

33

סעיף 23

תקנות בדבר פטור מתשלומי חובה בשל העברה

Go

33

סעיף 24

הוראות מעבר

Go

34

 


חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, תשע"ב-2012*

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.       בחוק זה –

           "אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה:

(1)   זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;

(2)   הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה – בעלי תפקידים דומים;

(3)   הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(4)   הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו;

           "בעל עניין" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;

           "הגורם המפעיל" – הגורם המפעיל לעניין תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות חוק זה, שמונה לפי סעיף 2(א);

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           "גורם מפעיל פרטי" – הגורם המפעיל שאינו גורם ממשלתי או תאגיד שהוקם בחוק;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 96 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "גורם מפעיל פרטי"

           "החזקה", לעניין אמצעי שליטה בתאגיד – במישרין או בעקיפין, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, או באמצעות זכות המוקנית לפי הסכם, לרבות ברירה להחזקה שאינה נובעת מניירות ערך המירים, או בכל דרך אחרת;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           "הפקה מקומית" ו"הפקה מקומית קנויה" – כהגדרתן בסעיף 6א לחוק התקשורת;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 96 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת ""הפקה מקומית" ו"הפקה מקומית קנויה""

           "זיכיון לשידורי טלוויזיה", "זיכיון לשידורי רדיו", "ערוץ 2" ו"הערוץ השלישי", "ערוץ הכנסת" ו"רישיון לשידורי טלוויזיה" – כהגדרתם בחוק הרשות השנייה;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           "חוק זכות יוצרים" – חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 96 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "חוק זכות יוצרים"

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           "חוק זכויות מבצעים ומשדרים" – חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 96 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "חוק זכויות מבצעים ומשדרים"

           "חוק הרשות השנייה" – חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990;

           "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

           "טכנולוגיית חדות גבוהה" – טכנולוגיית שידור והפצה ברזולוציה גבוהה של שידורי טלוויזיה (High-Definition (HD));

           "טכנולוגיית חדות רגילה" – טכנולוגיית שידור והפצה ברזולוציה רגילה של שידורי טלוויזיה (Standard-Definition (SD));

           "היום הקובע" – יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014);

           "המועצה לשידורי כבלים ולוויין" – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין כמשמעותה בחוק התקשורת;

           "מועצת הרשות השנייה" – מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כמשמעותה בחוק הרשות השנייה;

           "מנהל הגורם המפעיל" – המנהל הכללי של הגורם המפעיל או מי שממלא תפקיד דומה גם אם כינויו שונה;

           "משדר ערוץ ייעודי" – כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת, ובלבד שנקבע, לפי הוראות סעיף 6לד(א3) לחוק האמור, כי הוא רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת;

           "משדר ערוץ נושאי" – מי שקיבל רישיון לשידורו של ערוץ נושאי לפי סעיף 13, שיופץ באמצעות תחנות שידור ספרתיות;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק התקשורת;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 96 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "נושא משרה"

           "עלות ההקמה" – כלל התשלום בעד תכנון והקמה של תחנות שידור ספרתיות, לרבות תשלום בעד –

(1)   רכישת זכות במקרקעין שעליהם יוקמו תחנות השידור הספרתיות;

(2)   רכישתן של זכויות שימוש בציוד, לרבות במשיבים בלוויין;

(3)   הקמת תחנות שידור, לרבות עבודות התשתית הכרוכות בכך;

(4)   רכישת המשדרים;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           "רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות" – רישיון שניתן לפי סעיף 12א;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 96 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות"

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           "רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות" – רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 96 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות"

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           "רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות" – רישיון שניתן לפי סעיף 12ב;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 96 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות"

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

           "רשות השידור" – (נמחקה);

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 817 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 2 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

מחיקת הגדרת "רשות השידור"

הנוסח הקודם:

"רשות השידור" – כמשמעותה בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965;

           "הרשות השנייה" – הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו שהוקמה לפי חוק הרשות השנייה;

           "שידורים" – שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו הניתנים לציבור לפי כל דין;

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

           "שליטה" – כהגדרתה בחוק התקשורת;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 131 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "שליטה"

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

           "תאגיד השידור הישראלי" – כהגדרתו בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014;

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 817 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 2 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

הוספת הגדרת "תאגיד השידור הציבורי"

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 2 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

"תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי" – כהגדרתו בחוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014;

מיום 31.3.2016

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

"תאגיד השידור הישראלי" – כהגדרתו בחוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014 בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014;

           "תחנת שידור ספרתית" – תחנת שידור, לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורים, לשם שידורם והפצתם לציבור, בשיטה הספרתית, במישרין או באמצעות תחנות שידור נוספות כאמור;

           "תחנת שידור" – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצורכי שידורים, קליטתם או הפצתם, לרבות ציוד לווייני ולמעט אולפן;

           "השר" – שר התקשורת.

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

פרק ב': הגורם המפעיל – מינוי, היתר הפעלה ותפקידים

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 96 (ה"ח 1083)

החלפת כותרת פרק ב'

הנוסח הקודם:

פרק ב': מינוי הגורם המפעיל ותפקידיו

מינוי הגורם המפעיל (תיקון מס' 1) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

2.       (א)  השר ושר האוצר ימנו את הגורם המפעיל; מינוי גורם מפעיל פרטי ייעשה בדרך של מכרז; הודעה על מינוי הגורם המפעיל תפורסם ברשומות.

 

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ג)   לא ימונה לגורם מפעיל הגוף המשדר כהגדרתו בחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003, וכן גוף מהגופים המפורטים בסעיף 6(א)(4) ו-(6) (בסעיף קטן זה – הגוף המשדר), בעל עניין או בעל שליטה בגוף המשדר, מי שהגוף המשדר הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או מי שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בגוף המשדר; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הגבלות ותנאים נוספים לעניין מינוי הגורם המפעיל ולעניין פעילותו, בין השאר בעניינים אלה:

(1)   החזקה ושליטה של אחר בגורם המפעיל או של הגורם המפעיל באחר;

(2)   עיסוק אחר של הגורם המפעיל, תפקיד אחר שהוא ממלא על פי דין או שירות אחר שהוא מעניק;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(3)   (נמחקה).

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ג1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), לא ימונה לגורם מפעיל פרטי מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא או נושא משרה, בעל שליטה או בעל עניין בו הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא ראוי למנותו לגורם המפעיל;

(2)   מתקיים בו אחד מאלה, והכול בין במישרין ובין בעקיפין:

(א)   הוא בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, או בעל עניין או בעל שליטה בבעל זיכיון או בבעל רישיון כאמור, או שבעל רישיון או בעל זיכיון כאמור הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בבעל זיכיון או בבעל רישיון כאמור;

(ב)   הוא בעל רישיון לשידורי לוויין או בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לפי חוק התקשורת, או בעל רישיון לשידור ערוץ ייעודי לפי סעיף 6לד1 לחוק התקשורת שקיבל אישור מאת המועצה לשדר שידורי חדשות בהתאם לרישיונו, או בעל עניין או בעל שליטה בבעל רישיון כאמור, או שבעל רישיון כאמור הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בבעל רישיון כאמור;

(ג)    הוא עיתון כהגדרתו בסעיף 6ח4(ג) לחוק התקשורת, בעל עניין או בעל שליטה בעיתון, או שמתקיים בו האמור בסעיף 6ח4(א)(3) או (4) לחוק התקשורת.

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ג2) במינוי גורם מפעיל פרטי יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(1)   מדיניות הממשלה בתחום הבזק ובתחום השידורים;

(2)   שיקולים שבטובת הציבור;

(3)   התאמתו של המבקש לפעול כגורם מפעיל פרטי;

(4)   תרומת מינוי הגורם המפעיל הפרטי לתחרות בתחום השידורים;

(5)   ההפחתה מסכום דמי ההפצה שהיה על הגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיפים 6 ו-7 לשלם בעד הפצת שידוריהם לפי סעיף 9, אלמלא מונה גורם מפעיל פרטי;

(6)   היקף ההשקעות בהפקות מקומיות המוצע על ידי המבקש לפעול כגורם מפעיל פרטי.

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ה)  העברת אמצעי שליטה בתאגיד שהוא הגורם המפעיל טעונה אישור מראש ובכתב מאת השר.

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ו)   (בוטל).

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 131 (ה"ח 768)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

מינוי הגורם המפעיל

2. (א) השר ושר האוצר, באישור הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת, ימנו את אחד מהמפורטים להלן, כגורם המפעיל, ובלבד שאינו משרד שידורי טלוויזיה או שידורי רדיו בישראל, למעט שידורים מטעם הרשות השנייה לפי סעיף 48 לחוק הרשות השנייה:

(1) גורם ממשלתי;

(2) תאגיד שהוקם בחוק;

(3) חברה ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, שכל המניות ואמצעי השליטה בה הם בידי המדינה.

(ב) מינוי כאמור בסעיף קטן (א) יובא לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת עד יום ט' באייר התשע"ב (1 במאי 2012).

(ג) אושר מינוי כאמור בסעיף קטן (א), תפורסם הודעה על כך ברשומות.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 96 (ה"ח 1083)

הגורם המפעיל – מינוי והיתר הפעלה מינוי הגורם המפעיל

2. (א) השר ושר האוצר ימנו את הגורם המפעיל; מינוי גורם מפעיל פרטי ייעשה בדרך של מכרז; הודעה על מינוי הגורם המפעיל תפורסם ברשומות.

(ב) השר רשאי לתת לגורם המפעיל שמונה לפי סעיף קטן (א) היתר להפעלת תחנות שידור ספרתיות (בחוק זה – היתר הפעלה), ולקבוע בו תנאים בין השאר בעניינים אלה:

(1) אופן הפעלת תחנות השידור הספרתיות;

(2) אופן מתן שירות של הפצת שידורים, וטיב השירות;

(3) ערבויות שעל הגורם המפעיל להמציא לשם קבלת היתר ההפעלה והבטחת מילוי תנאי ההיתר, והדרכים למימושן.

(ג) לא ימונה כגורם המפעיל גוף שערב יום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013) התקיימו בו התנאים האמורים בפסקאות משנה (א) עד (ח) שבסעיף 13(ד)(1); השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים והגבלות נוספים לעניין מינוי הגורם המפעיל ולעניין פעילותו בין השאר בעניינים אלה לא ימונה לגורם מפעיל הגוף המשדר כהגדרתו בחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003, וכן גוף מהגופים המפורטים בסעיף 6(א)(4) ו-(6) (בסעיף קטן זה – הגוף המשדר), בעל עניין או בעל שליטה בגוף המשדר, מי שהגוף המשדר הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או מי שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בגוף המשדר; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הגבלות ותנאים נוספים לעניין מינוי הגורם המפעיל ולעניין פעילותו, בין השאר בעניינים אלה:

(1) החזקה ושליטה של אחר בגורם המפעיל או של הגורם המפעיל באחר;

(2) עיסוק אחר של הגורם המפעיל, תפקיד אחר שהוא ממלא על פי דין או שירות אחר שהוא מעניק;

(3) תכנון, הקמה או הפעלה של תחנות שידור ספרתיות כאמור בסעיף 3(א), באמצעות אחר.

(ג1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), לא ימונה לגורם מפעיל פרטי מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא או נושא משרה, בעל שליטה או בעל עניין בו הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא ראוי למנותו לגורם המפעיל;

(2) מתקיים בו אחד מאלה, והכול בין במישרין ובין בעקיפין:

(א) הוא בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, או בעל עניין או בעל שליטה בבעל זיכיון או בבעל רישיון כאמור, או שבעל רישיון או בעל זיכיון כאמור הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בבעל זיכיון או בבעל רישיון כאמור;

(ב) הוא בעל רישיון לשידורי לוויין או בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לפי חוק התקשורת, או בעל רישיון לשידור ערוץ ייעודי לפי סעיף 6לד1 לחוק התקשורת שקיבל אישור מאת המועצה לשדר שידורי חדשות בהתאם לרישיונו, או בעל עניין או בעל שליטה בבעל רישיון כאמור, או שבעל רישיון כאמור הוא בעל עניין או בעל שליטה בו, או שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בבעל רישיון כאמור;

(ג) הוא עיתון כהגדרתו בסעיף 6ח4(ג) לחוק התקשורת, בעל עניין או בעל שליטה בעיתון, או שמתקיים בו האמור בסעיף 6ח4(א)(3) או (4) לחוק התקשורת.

(ג2) במינוי גורם מפעיל פרטי יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(1) מדיניות הממשלה בתחום הבזק ובתחום השידורים;

(2) שיקולים שבטובת הציבור;

(3) התאמתו של המבקש לפעול כגורם מפעיל פרטי;

(4) תרומת מינוי הגורם המפעיל הפרטי לתחרות בתחום השידורים;

(5) ההפחתה מסכום דמי ההפצה שהיה על הגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיפים 6 ו-7 לשלם בעד הפצת שידוריהם לפי סעיף 9, אלמלא מונה גורם מפעיל פרטי;

(6) היקף ההשקעות בהפקות מקומיות המוצע על ידי המבקש לפעול כגורם מפעיל פרטי.

(ד) היתר הפעלה אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת השר ובתנאים שקבע.

(ה) העברת שליטה העברת אמצעי שליטה בתאגיד שהוא הגורם המפעיל, בין שניתן לו היתר הפעלה ובין אם לאו, טעונה אישור מראש ובכתב מאת השר.

(ו) הגורם המפעיל אל יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן שירות לפי חוק זה ברכישה או בקבלה של שירות אחר הניתן על ידו או על ידי אחר או באי-קבלת שירות כאמור, אלא אם כן השר התיר לו לעשות כן בהיתר ההפעלה, בתנאים או בלא תנאים; בסעיף קטן זה, "שירות" – שירות הניתן לציבור או לגופים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות.

היתר הפעלה לגורם מפעיל פרטי (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

2א.     (א)  מינו השר ושר האוצר גורם מפעיל פרטי, ייתן לו השר היתר להפעלת תחנות השידור הספרתיות (בחוק זה – היתר הפעלה); בהיתר ההפעלה רשאי השר לקבוע תנאים, בין השאר בעניינים אלה:

(1)   אופן הפעלת תחנות השידור הספרתיות;

(2)   אופן מתן שירות של הפצת שידורים וטיב השירות;

(3)   ערבויות שעל הגורם המפעיל הפרטי להמציא לשם קבלת היתר ההפעלה והבטחת מילוי תנאי ההיתר, והדרכים למימושן;

(4)   קביעת גובה דמי ההפצה בידי הגורם המפעיל הפרטי לפי סעיף 9(ה) ואופן תשלומם;

(5)   קביעת תנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן בידי הגורם המפעיל הפרטי לפי סעיף 11(ג).

           (ב)  היתר הפעלה וכן נכסיו של הגורם המפעיל הפרטי הדרושים לו לפעילותו לפי חוק זה אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת השר ובתנאים שקבע.

           (ג)   גורם מפעיל פרטי שקיבל היתר הפעלה אינו חייב ברישיון לפי סעיף 4 לחוק התקשורת.

           (ד)  הגורם המפעיל הפרטי לא יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן שירות לפי חוק זה ברכישה או בקבלה של שירות אחר הניתן על ידו או על ידי אחר או באי קבלת שירות כאמור, אלא אם כן השר התיר לו לעשות כן בהיתר ההפעלה, בתנאים או בלא תנאים; בסעיף קטן זה, "שירות" – שירות הניתן לציבור או לגופים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 98 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 2א

תכנון, הקמה והפעלה של תחנות שידור ספרתיות בידי הגורם המפעיל (תיקון מס' 1)  תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

3.       (א)  הגורם המפעיל יתכנן, יקים ויפעיל תחנות שידור ספרתיות לקליטתם ולהפצתם בציבור של שידורים שייקלטו בכל רחבי הארץ, בהתאם להוראות חוק זה, ולעניין גורם מפעיל פרטי – גם בהתאם להיתר ההפעלה שניתן לו, והכל בעצמו או באמצעות אחר; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים והגבלות לעניין תכנון, הקמה או הפעלה של תחנות שידור ספרתיות באמצעות אחר.

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

           (ב)  תחנות השידור הספרתיות יכול שיהיו בבעלותו של הגורם המפעיל ויהיו בפיקוחו.

           (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972, או מההוראות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ד)  הוראות סעיפים 13, 13א ו-13ב לחוק התקשורת יחולו גם לגבי הגורם המפעיל.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 132 (ה"ח 768)

(א) הגורם המפעיל יתכנן, יקים ויפעיל תחנות שידור ספרתיות לקליטתם ולהפצתם בציבור של שידורים שייקלטו בכל רחבי הארץ, בהתאם להוראות חוק זה, והכל בעצמו או באמצעות אחר, ובלבד שלא יעשה כן באמצעות מי שמשרד שידורי טלוויזיה או שידורי רדיו בישראל, למעט שידורים מטעם הרשות השנייה לפי סעיף 48 לחוק הרשות השנייה.

(ב) תחנות השידור הספרתיות יהיו יכול שיהיו בבעלותו של הגורם המפעיל ובפיקוחו ויהיו בפיקוחו.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 99 (ה"ח 1083)

3. (א) הגורם המפעיל יתכנן, יקים ויפעיל תחנות שידור ספרתיות לקליטתם ולהפצתם בציבור של שידורים שייקלטו בכל רחבי הארץ, בהתאם להוראות חוק זה, ולעניין גורם מפעיל פרטי – גם בהתאם להיתר ההפעלה שניתן לו, והכל בעצמו או באמצעות אחר; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים והגבלות לעניין תכנון, הקמה או הפעלה של תחנות שידור ספרתיות באמצעות אחר.

(ב) תחנות השידור הספרתיות יכול שיהיו בבעלותו של הגורם המפעיל ויהיו בפיקוחו.

(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972, או מההוראות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

(ד) הוראות סעיפים 13, 13א ו-13ב לחוק התקשורת יחולו גם לגבי הגורם המפעיל.

ביטול היתר הפעלה (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

3א.     (א)  השר רשאי לבטל היתר הפעלה שנתן לגורם מפעיל פרטי, אם מצא כי הגורם המפעיל הפרטי הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר או הפר תנאי מתנאי ההיתר שאינו מהותי ולא תיקן את ההפרה כפי שהורה לו השר.

           (ב)  בוטל היתר הפעלה לפי הוראות סעיף קטן (א), יפקע מינויו של הגורם המפעיל הפרטי, והוא יחדל לתכנן, להקים ולהפעיל את תחנות השידור הספרתיות.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 99 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3א

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

פרק ג': מימון עלות ההקמה של תחנות שידור ספרתיות שהוקמו עד היום הקובע

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 132 (ה"ח 768)

פרק ג': מימון עלות ההקמה של תחנות שידור ספרתיות שהוקמו עד היום הקובע

מימון עלות ההקמה (תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

4.       אוצר המדינה יישא בעלות ההקמה של שלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם בציבור של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה, בין השאר תוך שימוש בתמלוגים המשולמים לפי סעיף 100 לחוק הרשות השנייה, בידי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ובעל זיכיון לשידורי רדיו, ולעניין עלות ההקמה לאחר היום הקובע – לא יישא בה אוצר המדינה, אלא באישור שר האוצר.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 132 (ה"ח 768)

4. אוצר המדינה יישא בעלות ההקמה של שלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם בציבור של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה, בין השאר תוך שימוש בתמלוגים המשולמים לפי סעיף 100 לחוק הרשות השנייה, בידי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ובעל זיכיון לשידורי רדיו, ולעניין עלות ההקמה לאחר היום הקובע – לא יישא בה אוצר המדינה, אלא באישור שר האוצר.

דיווח

5.       (א)  מנהל הגורם המפעיל יגיש לשר ולשר האוצר, בתוך 30 ימים מתום כל רבעון (בסעיף קטן זה – הרבעון המדווח), דין וחשבון בדבר פעילות הגורם המפעיל הממומנת לפי הוראות סעיף 4, במהלך הרבעון המדווח, ובדבר פעילות כאמור הצפויה ברבעון שלאחריו; דין וחשבון כאמור יתייחס, בין השאר, להתקדמות בתכנון ובהקמה של תחנות שידור ספרתיות במהלך הרבעון המדווח ולהתקדמות הצפויה במהלך הרבעון שלאחריו, לאומדן מעודכן של סך עלות ההקמה ולאומדן ההוצאות הצפויות ברבעון שלאחר הרבעון המדווח.

           (ב)  השר, שר האוצר או מי שאחד מהם הסמיך לכך, רשאי לדרוש ממנהל הגורם המפעיל להמציא פרטים נוספים הדרושים לצורך בדיקת החישובים שבבסיס האומדנים, כפי שפורטו בדין וחשבון שהגיש לפי סעיף קטן (א).

פרק ד': הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות

חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

6.       (א)  הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלווזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:

(1)   בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(תיקון מס' 4) תשע"ח-2018

(2)   בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל בעל רישיון, ולעניין בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי כהגדרתם בסעיף 71ו לחוק הרשות השנייה, אם ביקשו זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל בעל רישיון, לפי בחירת בעל הרישיון;

(3)   הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

(4)   תאגיד השידור הישראלי – במסגרת שלושה ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוצים העיקריים); שידר תאגיד השידור הישראלי ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – ערוץ נוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף, באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה אם ביקש זאת תאגיד השידור הישראלי, אך לא יותר משלושה ערוצים נוספים;

(תיקון מס' 4) תשע"ח-2018

(5)   (נמחקה);

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

(6)   (נמחקה);

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(7)   משדר ערוץ נושאי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר, לפי בחירת המשדר;

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(8)   גוף מהגופים המנויים בסעיף קטן זה, למעט תאגיד השידור הישראלי, משדר ערוץ ייעודי ומשדר ערוץ נושאי, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוץ העיקרי) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת, לכל גוף כאמור, אם ביקש זאת; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.

           (ב)  הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה של גוף ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור בסעיף 24(ב) – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הטלוויזיה של גוף מהגופים המפורטים בפסקאות שלהלן ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לא יאוחר מהמועד המפורט באותן פסקאות, לפי העניין:

(1)   בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א)(2) – שנה מהמועד שבו ניתן לו הרישיון;

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

(2)   תאגיד השידור הישראלי, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (א)(4) – שנה מהמועד שבו ביקש כי שידורי הערוץ האמור יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;

(תיקון מס' 4) תשע"ח-2018

(3)   (נמחקה);

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

(4)   (נמחקה);

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

(5)   משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף קטן (א)(7) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיבל רישיון לפי סעיף 13(א);

(6)   גוף כאמור בסעיף קטן (א)(8) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו נבחר בהליך לפי אותו סעיף קטן.

           (ג)   הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הטלוויזיה ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים באמצעות טכנולוגיית חדות רגילה או באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה, לפי העניין.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 132 (ה"ח 768)

(ב) הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה של גוף ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור בסעיף 24(ב) – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הטלוויזיה של גוף מהגופים המפורטים בפסקאות שלהלן ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לא יאוחר מהמועד המפורט באותן פסקאות, לפי העניין:

(1) בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א)(2) – שנה מהמועד שבו ניתן לו הרישיון;

(2) רשות השידור, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (א)(4) – שנה מהמועד שבו ביקשה כי שידורי הערוץ האמור יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;

(3) משדר ערוץ ייעודי הנמנה עם חמשת משדרי הערוצים הייעודיים הראשונים כאמור בסעיף קטן (א)(5) – שנה מהמועד שבו ביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל משדר ערוץ ייעודי נוסף כאמור באותו סעיף קטן שהפצת שידוריו כפופה לקיבולת הפנויה להפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה כאמור;

(4) הטלוויזיה הלימודית כאמור בסעיף קטן (א)(6) – שנה מהמועד שבו ביקשה כי שידוריה יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;

(5) משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף קטן (א)(7) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיבל רישיון לפי סעיף 13(ב) לפי סעיף 13(א);

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 99 (ה"ח 1083)

הפצת חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות

(א) הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלווזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:

(1) בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(2) בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל בעל רישיון;

(3) הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(4) רשות השידור – במסגרת שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוצים העיקריים); שידרה רשות השידור ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – הערוץ הנוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה, אם ביקשה זאת רשות השידור; השידורים בערוץ הנוסף ישודרו במקביל לשידורם באחד הערוצים העיקריים;

(5) משדר ערוץ ייעודי, אם ביקש זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר, לפי בחירת המשדר, ואולם אם מספר משדרי הערוצים הייעודיים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות עלה על חמישה, יופצו שידוריו של משדר ערוץ ייעודי נוסף בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת שידורים כאמור;

(6) הטלוויזיה הלימודית, אם ביקשה זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(7) משדר ערוץ נושאי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר, לפי בחירת המשדר;

(8) גוף מהגופים המנויים בסעיף קטן זה, למעט רשות השידור, משדר ערוץ ייעודי ומשדר ערוץ נושאי, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוץ העיקרי) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת, לכל גוף כאמור, ובלבד שהגוף האמור ביקש זאת ונבחר בהליך שוויוני שעליו הורה השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, עם מועצת הרשות השנייה ועם המועצה לשידורי כבלים ולוויין; בקביעת תנאי ההליך לפי פסקה זו יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים של קידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, מגוון סוגי שידורי הטלוויזיה ואופיים וכן אפשרות ההפצה של שידורי הטלוויזיה של גופים אחרים לפי סעיף זה, במסגרת הקיבולת הפנויה בתחנות השידור הספרתיות אם ביקש זאת; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.

 

מיום 15.5.2017

פסקאות 6(א)(6), 6(ב)(4) מיום 31.7.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 817 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 2 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

(א) הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלווזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:

(1) בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(2) בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל בעל רישיון;

(3) הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(4) רשות השידור – במסגרת שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוצים העיקריים); שידרה רשות השידור ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – הערוץ הנוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה, אם ביקשה זאת רשות השידור; השידורים בערוץ הנוסף ישודרו במקביל לשידורם באחד הערוצים העיקריים;

(4) תאגיד השידור הציבורי – במסגרת שלושה ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוצים העיקריים); שידר תאגיד השידור הציבורי ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – ערוץ נוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף, באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה אם ביקש זאת תאגיד השידור הציבורי, אך לא יותר משלושה ערוצים נוספים;

(5) משדר ערוץ ייעודי, אם ביקש זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר, לפי בחירת המשדר, ואולם אם מספר משדרי הערוצים הייעודיים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות עלה על חמישה, יופצו שידוריו של משדר ערוץ ייעודי נוסף בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת שידורים כאמור;

(6) הטלוויזיה הלימודית, אם ביקשה זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(7) משדר ערוץ נושאי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר, לפי בחירת המשדר;

(8) גוף מהגופים המנויים בסעיף קטן זה, למעט רשות השידור תאגיד השידור הציבורי, משדר ערוץ ייעודי ומשדר ערוץ נושאי, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוץ העיקרי) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת, לכל גוף כאמור, אם ביקש זאת; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.

(ב) הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה של גוף ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור בסעיף 24(ב) – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הטלוויזיה של גוף מהגופים המפורטים בפסקאות שלהלן ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לא יאוחר מהמועד המפורט באותן פסקאות, לפי העניין:

(1) בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א)(2) – שנה מהמועד שבו ניתן לו הרישיון;

(2) רשות השידור תאגיד השידור הציבורי, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (א)(4) – שנה מהמועד שבו ביקשה ביקש כי שידורי הערוץ האמור יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;

(3) משדר ערוץ ייעודי הנמנה עם חמשת משדרי הערוצים הייעודיים הראשונים כאמור בסעיף קטן (א)(5) – שנה מהמועד שבו ביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל משדר ערוץ ייעודי נוסף כאמור באותו סעיף קטן שהפצת שידוריו כפופה לקיבולת הפנויה להפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה כאמור;

(4) הטלוויזיה הלימודית כאמור בסעיף קטן (א)(6) – שנה מהמועד שבו ביקשה כי שידוריה יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;

(5) משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף קטן (א)(7) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיבל רישיון לפי סעיף 13(א);

(6) גוף כאמור בסעיף קטן (א)(8) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו נבחר בהליך לפי אותו סעיף קטן.

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 2 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

(א) הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלווזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:

(1) בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(2) בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל בעל רישיון;

(3) הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(4) תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי – במסגרת שלושה ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוצים העיקריים); שידר תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – ערוץ נוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף, באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה אם ביקש זאת תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי, אך לא יותר משלושה ערוצים נוספים;

(5) משדר ערוץ ייעודי, אם ביקש זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר, לפי בחירת המשדר, ואולם אם מספר משדרי הערוצים הייעודיים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות עלה על חמישה, יופצו שידוריו של משדר ערוץ ייעודי נוסף בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת שידורים כאמור;

(6) (נמחקה);

(7) משדר ערוץ נושאי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר, לפי בחירת המשדר;

(8) גוף מהגופים המנויים בסעיף קטן זה, למעט תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי, משדר ערוץ ייעודי ומשדר ערוץ נושאי, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוץ העיקרי) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת, לכל גוף כאמור, אם ביקש זאת; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.

(ב) הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה של גוף ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור בסעיף 24(ב) – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הטלוויזיה של גוף מהגופים המפורטים בפסקאות שלהלן ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לא יאוחר מהמועד המפורט באותן פסקאות, לפי העניין:

(1) בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א)(2) – שנה מהמועד שבו ניתן לו הרישיון;

(2) תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (א)(4) – שנה מהמועד שבו ביקש כי שידורי הערוץ האמור יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;

 

מיום 25.2.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ח מס' 2695 מיום 25.2.2018 עמ' 207 (ה"ח 752)

(א) הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלווזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:

(1) בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(2) בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל בעל רישיון, ולעניין בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי כהגדרתם בסעיף 71ו לחוק הרשות השנייה, אם ביקשו זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל בעל רישיון, לפי בחירת בעל הרישיון;

(3) הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(4) תאגיד השידור הישראלי – במסגרת שלושה ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוצים העיקריים); שידר תאגיד השידור הישראלי ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – ערוץ נוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף, באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה אם ביקש זאת תאגיד השידור הישראלי, אך לא יותר משלושה ערוצים נוספים;

(5) משדר ערוץ ייעודי, אם ביקש זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר, לפי בחירת המשדר, ואולם אם מספר משדרי הערוצים הייעודיים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות עלה על חמישה, יופצו שידוריו של משדר ערוץ ייעודי נוסף בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת שידורים כאמור;

(6) הטלוויזיה הלימודית, אם ביקשה זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(7) משדר ערוץ נושאי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת לכל משדר, לפי בחירת המשדר;

(8) גוף מהגופים המנויים בסעיף קטן זה, למעט תאגיד השידור הישראלי, משדר ערוץ ייעודי ומשדר ערוץ נושאי, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוץ העיקרי) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה או בטכנולוגיה אחרת, לכל גוף כאמור, אם ביקש זאת; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.

(ב) הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה של גוף ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור בסעיף 24(ב) – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הטלוויזיה של גוף מהגופים המפורטים בפסקאות שלהלן ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לא יאוחר מהמועד המפורט באותן פסקאות, לפי העניין:

(1) בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א)(2) – שנה מהמועד שבו ניתן לו הרישיון;

(2) תאגיד השידור הישראלי, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (א)(4) – שנה מהמועד שבו ביקש כי שידורי הערוץ האמור יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;

(3) משדר ערוץ ייעודי הנמנה עם חמשת משדרי הערוצים הייעודיים הראשונים כאמור בסעיף קטן (א)(5) – שנה מהמועד שבו ביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל משדר ערוץ ייעודי נוסף כאמור באותו סעיף קטן שהפצת שידוריו כפופה לקיבולת הפנויה להפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה כאמור;

חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי רדיו באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

7.       (א)  הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הרדיו של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי רדיו כמפורט באותן פסקאות:

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

(1)   תאגיד השידור הישראלי – במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;

(2)   גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (בסעיף זה – גלי צה"ל) – במסגרת שני ערוצי רדיו, לכל היותר;

(3)   בעלי זיכיונות לשידורי רדיו – במסגרת ערוץ רדיו אחד לכל בעל זיכיון;

(4)   שירות ההתגוננות האזרחית – במסגרת ארבעה ערוצי רדיו, לכל היותר, לשם שידורי הודעות חירום בלבד, דרך קבע או באופן ארעי – בעניין מהעניינים המנויים בפסקאות (1) עד (8) שבסעיף 9(ד) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005, או בעניין התקפה כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), שידרו תאגיד השידור הישראלי או גלי צה"ל שידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת תאגיד השידור הישראלי או גלי צה"ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור.

(תיקון מס' 5) תשע"ח-2018

           (ב1)        עד למינוי גורם מפעיל פרטי יחולו הוראות סעיף קטן (ב) גם על תוכן שידורים נוסף כהגדרתו בסעיף 72(ו) לחוק הרשות השנייה, נוסף על שידורי הערוץ האמור בסעיף קטן (א)(3), ששידר בעל זיכיון לשידורי רדיו כאמור בסעיף 72(ו), אם ביקש זאת בעל הזיכיון.

           (ג)   הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו של גוף כאמור בסעיף קטן (א) ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור בסעיף 24(ב) – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הרדיו של גוף מהגופים האמורים ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו הגיש בקשה להפצת שידוריו כאמור, ולעניין שידורי רדיו בערוץ רדיו נוסף כאמור בסעיף קטן (ב) – בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה להפצת השידורים כאמור.

           (ד)  הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו, לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הרדיו ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים כאמור.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 99 (ה"ח 1083)

הפצת חובת הגורם המפעיל להפיץ שידורי רדיו באמצעות תחנות שידור ספרתיות

 

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 818 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 2 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

7. (א) הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הרדיו של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי רדיו כמפורט באותן פסקאות:

(1) רשות השידור תאגיד השידור הציבורי – במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;

(2) גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (בסעיף זה – גלי צה"ל) – במסגרת שני ערוצי רדיו, לכל היותר;

(3) בעלי זיכיונות לשידורי רדיו – במסגרת ערוץ רדיו אחד לכל בעל זיכיון;

(4) שירות ההתגוננות האזרחית – במסגרת ארבעה ערוצי רדיו, לכל היותר, לשם שידורי הודעות חירום בלבד, דרך קבע או באופן ארעי – בעניין מהעניינים המנויים בפסקאות (1) עד (8) שבסעיף 9(ד) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005, או בעניין התקפה כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), שידרו רשות השידור תאגיד השידור הציבורי או גלי צה"ל שידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת רשות השידור תאגיד השידור הציבורי או גלי צה"ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור.

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 2 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

7. (א) הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הרדיו של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי רדיו כמפורט באותן פסקאות:

(1) תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי – במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;

(2) גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (בסעיף זה – גלי צה"ל) – במסגרת שני ערוצי רדיו, לכל היותר;

(3) בעלי זיכיונות לשידורי רדיו – במסגרת ערוץ רדיו אחד לכל בעל זיכיון;

(4) שירות ההתגוננות האזרחית – במסגרת ארבעה ערוצי רדיו, לכל היותר, לשם שידורי הודעות חירום בלבד, דרך קבע או באופן ארעי – בעניין מהעניינים המנויים בפסקאות (1) עד (8) שבסעיף 9(ד) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005, או בעניין התקפה כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), שידרו תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי או גלי צה"ל שידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי או גלי צה"ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור.

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 492 (ה"ח 1196)

הוספת סעיף קטן 7(ב1)

שימוש במרבב שלא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים (תיקון מס' 1)  תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

7א.     על אף האמור בסעיפים 6(ב) ו-7(ג), השר ושר האוצר, בהתייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולוויין, יקבעו, לעניין גורם מפעיל שאינו גורם מפעיל פרטי, אמות מידה לשימוש במרבב שעד היום הקובע לא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות המחייבת שימוש במרבב כאמור.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 132 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 99 (ה"ח 1083)

7א. על אף האמור בסעיפים 6(ב) ו-7(ג), השר ושר האוצר, בהתייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולוויין, יקבעו יקבעו, לעניין גורם מפעיל שאינו גורם מפעיל פרטי, אמות מידה לשימוש במרבב שעד היום הקובע לא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות המחייבת שימוש במרבב כאמור.

הפסקת הפצה של שידורים

8.       השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם הגורם המפעיל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע נסיבות ותנאים שבהם יפסיק הגורם המפעיל להפיץ את שידוריו של גוף מהגופים האמורים בסעיפים 6 ו-7, לרבות לפי בקשת גוף ששידוריו מופצים לפי בקשתו, וכן נסיבות ותנאים שבהם יהיה רשאי הגורם המפעיל להפסיק הפצה כאמור.

תשלום דמי הפצה (תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

9.       (א)  גוף ששידוריו מופצים לפי סעיף 6 או 7 ישלם לגורם המפעיל בעד הפצת השידורים כאמור, סכום שיקבעו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות עם הגורם המפעיל; הסכום האמור יחושב לפי סך כל התשלומים והעלויות הכרוכים בהפעלתן, בתפעולן ובתחזוקתן של תחנות השידור הספרתיות וכל תשלום שוטף אחר בשל הפצת השידורים כאמור, למעט עלות ההקמה (בסעיף זה – סך התשלומים והעלויות), כשהוא מחולק בין הגופים אשר שידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כאמור, בהתאם להוראות אלה:

(1)   סך התשלומים והעלויות יחולק בין הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים לפי סעיף 6 (בסעיף זה – משדרי הטלוויזיה) לבין הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים לפי סעיף 7 (בסעיף זה – משדרי הרדיו) כך:

(א)   חלקם של משדרי הטלוויזיה יהיה סך התשלומים והעלויות בניכוי חלקם של משדרי הרדיו כאמור בפסקת משנה (ב) (בסעיף זה – חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה);

(ב)   חלקם של משדרי הרדיו יהיה בהתאם לקיבולת הנדרשת לשם הפצת שידורי כלל ערוצי הרדיו כמפורט בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (7)(א) של הגופים המפורטים באותן פסקאות, ביחס לכלל הקיבולת הקיימת בתחנות השידור הספרתיות (בסעיף זה – חלקם היחסי של משדרי הרדיו);

(2)   חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה יחולק בין משדרי הטלוויזיה לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר טלוויזיה לפי סעיף 6 ובהתחשב בסוג הטכנולוגיה שבאמצעותה מופצים שידורי הטלוויזיה כאמור;

(3)   חלקם היחסי של משדרי הרדיו יחולק בין משדרי הרדיו לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר רדיו לפי סעיף 7.

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יחולו הוראות אלה:

(1)   נוסף על הסכום שעל כל אחד מהגופים המפורטים להלן היה לשלם לפי סעיף קטן (א) אלמלא נותרה קיבולת פנויה, הוא יישא, בשל הקיבולת הפנויה, בתשלום שיחושב כך: הסכום המתקבל ממכפלת סך התשלומים והעלויות המספר ערוצי הטלוויזיה שניתן לשדר בקיבולת הפנויה כשהוא מחולק במספר ערוצי הטלוויזיה אשר יכולים להיות מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל גוף יישא בחלק מהסכום המתקבל כאמור לפי חלקו היחסי במספר ערוצי הטלוויזיה שלו המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתחשב בסוג הטכנולוגיה:

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

(א)   תאגיד השידור הישראלי;

(ב)   הכנסת – לגבי שידורי ערוץ הכנסת;

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

(ג)    (נמחקה);

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(2)   מצאו השר ושר האוצר כי הדבר נדרש לקידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, רשאים הם לקבוע בתקנות לפי סעיף קטן (א), כי אוצר המדינה יישא בחלק מסכום דמי ההפצה שמשדר ערוץ ייעודי או משדר ערוץ נושאי חייבים לשלם, וישלם חלק זה לגורם המפעיל;

(3)   סכום דמי ההפצה שישלמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ובערוץ השלישי ובעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה יהיה, לגבי כל ערוץ, הסכום שנקבע לפי סעיף קטן (א), כפי שהיה בתוקף ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); על אף האמור ברישה, הוראות פסקה זו יחולו כל עוד נותרה קיבולת פנויה בשלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בין אם נעשה שימוש בכל המרבבים, ובין אם לאו;

(4)   לעניין משדרי רדיו ששידוריהם מופצים לפי סעיף 7, יישא אוצר המדינה בחלק מסך התשלומים והעלויות בשל הקיבולת הפנויה וישלם חלק זה לגורם המפעיל, כך שחלקו של אוצר המדינה יהיה לפי מספר ערוצי הרדיו שניתן לשדר בקיבולת הפנויה.

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013 ת"ט תשע"ד-2014

           (ב1)        לא נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יודיע על כך השר לכל הגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6 או 7.

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ג)   לעניין סוג הטכנולוגיה, יובא בחשבון רק אופן השידור וההפצה בטכנולוגיית חדות רגילה או בטכנולוגיית חדות גבוהה, ולעניין משדר ערוץ נושאי – גם מימון השידורים באמצעות גביית תשלום בעד קליטתם, לפי סעיף 13(ה).

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ד)  החל ביום תחילתו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, ועד יום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018) – אוצר המדינה יישא בתשלום דמי ההפצה של גוף ששידוריו מופצים לפי סעיף 6(א)(5) בטכנולוגיית חדות רגילה בלבד.

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ה)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מונה גורם מפעיל פרטי, יקבע הוא את דמי ההפצה שישלם כל גוף מהגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6 או 7 בעד הפצת שידוריו, ובלבד שקביעת סכום דמי ההפצה תיעשה באופן שוויוני, ובכפוף לתנאים שנקבעו לעניין זה בהיתר ההפעלה לפי סעיף 2א(א)(4); הגורם המפעיל הפרטי יפרסם באתר האינטרנט שלו את גובה דמי ההפצה שקבע לכל גוף שהוא מפיץ את שידוריו.

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ו)   על אף האמור בסעיף קטן (ה), לעניין גופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6(א)(3), (4) ו-(6), לא יעלה גובה דמי ההפצה שיקבע הגורם המפעיל הפרטי על גובה דמי ההפצה המרביים שהגופים האמורים היו עשויים לשלם לפי הוראות סעיף 9(א) או (ב), אלמלא מונה גורם מפעיל פרטי.

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ז)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) ו-(ה), לעניין גופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6(א)(1) ו-(2) בטכנולוגיית חדות רגילה בלבד, יחולו הוראות אלה:

(1)   החל ביום תחילתו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, ועד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017), ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה בסכום ששילמו לפי סעיף קטן (ב)(3);

(2)   החל ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) ועד המועד שבו החל הגורם המפעיל הפרטי לשדר במסגרת השידורים הנוספים, כמשמעותם בסעיף 12א(א), ערוץ אחד לפחות הממומן באמצעות פרסומות (בסעיף קטן זה – ערוץ הממומן באמצעות פרסומות), ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה בסכום של 1.5 מיליון שקלים חדשים בשנה; עד למינוי גורם מפעיל פרטי אוצר המדינה יישא בתשלומים הנוספים הנובעים מההפרש שבין הסכום שהגופים האמורים ישלמו לפי פסקה זו לבין הסכום שהיה עליהם לשלם לפי סעיף קטן (ב)(3), בשים לב להפחתה בסך התשלומים והעלויות של הפצת השידורים, אם תהיה הפחתה כאמור;

(3)   החל הגורם המפעיל הפרטי לשדר ערוץ הממומן באמצעות פרסומות – לא ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 132 (ה"ח 768)

ת"ט תשע"ד-2014

ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 544

9. (א) גוף ששידוריו מופצים לפי סעיף 6 או 7 ישלם לגורם המפעיל בעד הפצת השידורים כאמור, סכום שיורו עליו שיקבעו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות עם הגורם המפעיל; הסכום האמור יחושב לפי סך כל התשלומים והעלויות הכרוכים בהפעלתן, בתפעולן ובתחזוקתן של תחנות השידור הספרתיות וכל תשלום שוטף אחר בשל הפצת השידורים כאמור, למעט עלות ההקמה (בסעיף זה – סך התשלומים והעלויות), כשהוא מחולק בין הגופים אשר שידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כאמור, בהתאם להוראות אלה:

(1) סך התשלומים והעלויות יחולק בין הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים לפי סעיף 6 (בסעיף זה – משדרי הטלוויזיה) לבין הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים לפי סעיף 7 (בסעיף זה – משדרי הרדיו) כך:

(א) חלקם של משדרי הטלוויזיה יהיה סך התשלומים והעלויות בניכוי חלקם של משדרי הרדיו כאמור בפסקת משנה (ב) (בסעיף זה – חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה);

(ב) חלקם של משדרי הרדיו יהיה בהתאם לקיבולת הנדרשת לשם הפצת שידורי כלל ערוצי הרדיו כמפורט בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (7)(א) של הגופים המפורטים באותן פסקאות, ביחס לכלל הקיבולת הקיימת בתחנות השידור הספרתיות (בסעיף זה – חלקם היחסי של משדרי הרדיו);

(2) חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה יחולק בין משדרי הטלוויזיה לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר טלוויזיה לפי סעיף 6 ובהתחשב בסוג הטכנולוגיה שבאמצעותה מופצים שידורי הטלוויזיה כאמור;

(3) חלקם היחסי של משדרי הרדיו יחולק בין משדרי הרדיו לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר רדיו לפי סעיף 7.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות יישא אוצר המדינה בחלק מסך התשלומים והעלויות וישלם חלק זה לגורם המפעיל, כך שחלקו של אוצר המדינה יהיה לפי מספר ערוצי הטלוויזיה, בהתחשב בסוג הטכנולוגיה – ומספר ערוצי הרדיו, שניתן לשדר בקיבולת הפנויה בתחנות השידור הספרתיות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יחולו הוראות אלה:

(1) נוסף על הסכום שעל כל אחד מהגופים המפורטים להלן היה לשלם לפי סעיף קטן (א) אלמלא נותרה קיבולת פנויה, הוא יישא, בשל הקיבולת הפנויה, בתשלום שיחושב כך: הסכום המתקבל ממכפלת סך התשלומים והעלויות המספר ערוצי הטלוויזיה שניתן לשדר בקיבולת הפנויה כשהוא מחולק במספר ערוצי הטלוויזיה אשר יכולים להיות מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל גוף יישא בחלק מהסכום המתקבל כאמור לפי חלקו היחסי במספר ערוצי הטלוויזיה שלו המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתחשב בסוג הטכנולוגיה:

(א) רשות השידור;

(ב) הכנסת – לגבי שידורי ערוץ הכנסת;

(ג) הטלוויזיה הלימודית;

(2) מצאו השר ושר האוצר כי הדבר נדרש לקידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, רשאים הם לקבוע בתקנות לפי סעיף קטן (א), כי אוצר המדינה יישא בחלק מסכום דמי ההפצה שמשדר ערוץ ייעודי או משדר ערוץ נושאי חייבים לשלם, וישלם חלק זה לגורם המפעיל; תקנות כאמור יותקנו לפני אישור בקשתו של משדר ערוץ ייעודי להפיץ את שידוריו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, או לפני פרסום המכרז לבחירת משדר ערוץ נושאי, לפי העניין;

(3) סכום דמי ההפצה שישלמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ובערוץ השלישי ובעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה יהיה, לגבי כל ערוץ, הסכום שנקבע לפי סעיף קטן (א), כפי שהיה בתוקף ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); על אף האמור ברישה, הוראות פסקה זו יחולו כל עוד נותרה קיבולת פנויה בשלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בין אם נעשה שימוש בכל המרבבים, ובין אם לאו;

(4) לעניין משדרי רדיו ששידוריהם מופצים לפי סעיף 7, יישא אוצר המדינה בחלק מסך התשלומים והעלויות בשל הקיבולת הפנויה וישלם חלק זה לגורם המפעיל, כך שחלקו של אוצר המדינה יהיה לפי מספר ערוצי הרדיו שניתן לשדר בקיבולת הפנויה.

(ב1) לא נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יודיע על כך השר לכל הגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6 או 7.

(ג) לעניין סוג הטכנולוגיה, יובא בחשבון רק אופן השידור וההפצה בטכנולוגיית חדות רגילה או בטכנולוגיית חדות גבוהה.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 99 (ה"ח 1083)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יחולו הוראות אלה:

(1) נוסף על הסכום שעל כל אחד מהגופים המפורטים להלן היה לשלם לפי סעיף קטן (א) אלמלא נותרה קיבולת פנויה, הוא יישא, בשל הקיבולת הפנויה, בתשלום שיחושב כך: הסכום המתקבל ממכפלת סך התשלומים והעלויות המספר ערוצי הטלוויזיה שניתן לשדר בקיבולת הפנויה כשהוא מחולק במספר ערוצי הטלוויזיה אשר יכולים להיות מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל גוף יישא בחלק מהסכום המתקבל כאמור לפי חלקו היחסי במספר ערוצי הטלוויזיה שלו המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתחשב בסוג הטכנולוגיה:

(א) רשות השידור;

(ב) הכנסת – לגבי שידורי ערוץ הכנסת;

(ג) הטלוויזיה הלימודית;

(2) מצאו השר ושר האוצר כי הדבר נדרש לקידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, רשאים הם לקבוע בתקנות לפי סעיף קטן (א), כי אוצר המדינה יישא בחלק מסכום דמי ההפצה שמשדר ערוץ ייעודי או משדר ערוץ נושאי חייבים לשלם, וישלם חלק זה לגורם המפעיל; תקנות כאמור יותקנו לפני אישור בקשתו של משדר ערוץ ייעודי להפיץ את שידוריו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, או לפני פרסום המכרז לבחירת משדר ערוץ נושאי, לפי העניין;

(3) סכום דמי ההפצה שישלמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ובערוץ השלישי ובעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה יהיה, לגבי כל ערוץ, הסכום שנקבע לפי סעיף קטן (א), כפי שהיה בתוקף ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); על אף האמור ברישה, הוראות פסקה זו יחולו כל עוד נותרה קיבולת פנויה בשלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בין אם נעשה שימוש בכל המרבבים, ובין אם לאו;

(4) לעניין משדרי רדיו ששידוריהם מופצים לפי סעיף 7, יישא אוצר המדינה בחלק מסך התשלומים והעלויות בשל הקיבולת הפנויה וישלם חלק זה לגורם המפעיל, כך שחלקו של אוצר המדינה יהיה לפי מספר ערוצי הרדיו שניתן לשדר בקיבולת הפנויה.

(ב1) לא נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יודיע על כך השר לכל הגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6 או 7.

(ג) לעניין סוג הטכנולוגיה, יובא בחשבון רק אופן השידור וההפצה בטכנולוגיית חדות רגילה או בטכנולוגיית חדות גבוהה, ולעניין משדר ערוץ נושאי – גם מימון השידורים באמצעות גביית תשלום בעד קליטתם, לפי סעיף 13(ה).

(ד) החל ביום תחילתו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, ועד יום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018) – אוצר המדינה יישא בתשלום דמי ההפצה של גוף ששידוריו מופצים לפי סעיף 6(א)(5) בטכנולוגיית חדות רגילה בלבד.

(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מונה גורם מפעיל פרטי, יקבע הוא את דמי ההפצה שישלם כל גוף מהגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6 או 7 בעד הפצת שידוריו, ובלבד שקביעת סכום דמי ההפצה תיעשה באופן שוויוני, ובכפוף לתנאים שנקבעו לעניין זה בהיתר ההפעלה לפי סעיף 2א(א)(4); הגורם המפעיל הפרטי יפרסם באתר האינטרנט שלו את גובה דמי ההפצה שקבע לכל גוף שהוא מפיץ את שידוריו.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), לעניין גופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6(א)(3), (4) ו-(6), לא יעלה גובה דמי ההפצה שיקבע הגורם המפעיל הפרטי על גובה דמי ההפצה המרביים שהגופים האמורים היו עשויים לשלם לפי הוראות סעיף 9(א) או (ב), אלמלא מונה גורם מפעיל פרטי.

(ז) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) ו-(ה), לעניין גופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6(א)(1) ו-(2) בטכנולוגיית חדות רגילה בלבד, יחולו הוראות אלה:

(1) החל ביום תחילתו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, ועד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017), ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה בסכום ששילמו לפי סעיף קטן (ב)(3);

(2) החל ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) ועד המועד שבו החל הגורם המפעיל הפרטי לשדר במסגרת השידורים הנוספים, כמשמעותם בסעיף 12א(א), ערוץ אחד לפחות הממומן באמצעות פרסומות (בסעיף קטן זה – ערוץ הממומן באמצעות פרסומות), ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה בסכום של 1.5 מיליון שקלים חדשים בשנה; עד למינוי גורם מפעיל פרטי אוצר המדינה יישא בתשלומים הנוספים הנובעים מההפרש שבין הסכום שהגופים האמורים ישלמו לפי פסקה זו לבין הסכום שהיה עליהם לשלם לפי סעיף קטן (ב)(3), בשים לב להפחתה בסך התשלומים והעלויות של הפצת השידורים, אם תהיה הפחתה כאמור;

(3) החל הגורם המפעיל הפרטי לשדר ערוץ הממומן באמצעות פרסומות – לא ישלמו הגופים האמורים דמי הפצה.

 

מיום 15.5.2017

פסקה 9(ב)(1)(ג) מיום 31.7.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 818 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 2 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יחולו הוראות אלה:

(1) נוסף על הסכום שעל כל אחד מהגופים המפורטים להלן היה לשלם לפי סעיף קטן (א) אלמלא נותרה קיבולת פנויה, הוא יישא, בשל הקיבולת הפנויה, בתשלום שיחושב כך: הסכום המתקבל ממכפלת סך התשלומים והעלויות המספר ערוצי הטלוויזיה שניתן לשדר בקיבולת הפנויה כשהוא מחולק במספר ערוצי הטלוויזיה אשר יכולים להיות מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל גוף יישא בחלק מהסכום המתקבל כאמור לפי חלקו היחסי במספר ערוצי הטלוויזיה שלו המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתחשב בסוג הטכנולוגיה:

(א) רשות השידור תאגיד השידור הציבורי;

(ב) הכנסת – לגבי שידורי ערוץ הכנסת;

(ג) הטלוויזיה הלימודית;

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 2 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

(א) תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי;

השימוש בדמי ההפצה (תיקון מס' 1) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

10.     (א)  היה הגורם המפעיל מי שאינו גורם מפעיל פרטי, ישמשו דמי ההפצה שישולמו לו לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידיו לפי חוק זה, בלבד.

           (ב)  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות סעיף 4.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 133 (ה"ח 768)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

השימוש בדמי ההפצה

10. דמי ההפצה שישולמו לגורם המפעיל ישמשו לו לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידיו לפי חוק זה בלבד; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 4.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 100 (ה"ח 1083)

החלפת סעיף קטן 10(א)

הנוסח הקודם:

(א) היה הגורם המפעיל אחד מהמנויים להלן, ישמשו דמי ההפצה שישולמו לו לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידיו לפי חוק זה בלבד:

(1) גורם ממשלתי;

(2) תאגיד שהוקם בחוק;

(3) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, שכל המניות ואמצעי השליטה בה הם בידי המדינה.

ערבויות ובטוחות (תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

11.     (א)  הגורם המפעיל רשאי לדרוש מהגופים שהוא מפיץ את שידוריהם לפי סעיפים 6 ו-7, למעט הגופים האמורים בסעיפים 6(א)(3) ו-7(א)(2) ו-(4), להפקיד בידיו ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור בסעיף 9.

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ב)  היה הגורם המפעיל מי שאינו גורם מפעיל פרטי, יקבע השר, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם הגורם המפעיל, הוראות בדבר סוגי הערבויות או הבטוחות האמורות בסעיף קטן (א), סכומיהן, מועדי הפקדתן וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים שיתקבלו עקב מימוש כאמור.

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ג)   היה הגורם המפעיל גורם מפעיל פרטי יקבע הוא את ההוראות בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב), בכפוף לתנאים שנקבעו לעניין זה בהיתר ההפעלה לפי סעיף 2א(א)(5).

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ד)  קביעת תנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן לפי סעיף קטן (ב) או (ג) תיעשה באופן שוויוני לגבי כלל מפקידי הערבויות והבטוחות.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 100 (ה"ח 1083)

(ב) היה הגורם המפעיל מי שאינו גורם מפעיל פרטי, יקבע השר, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם הגורם המפעיל, יקבע הוראות בדבר סוגי הערבויות או הבטוחות האמורות בסעיף קטן (א), סכומיהן, מועדי הפקדתן וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים שיתקבלו עקב מימוש כאמור, ובלבד שתנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן יהיו זהים לגבי כלל מפקידי הערבויות והבטוחות.

(ג) היה הגורם המפעיל גורם מפעיל פרטי יקבע הוא את ההוראות בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב), בכפוף לתנאים שנקבעו לעניין זה בהיתר ההפעלה לפי סעיף 2א(א)(5).

(ד) קביעת תנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן לפי סעיף קטן (ב) או (ג) תיעשה באופן שוויוני לגבי כלל מפקידי הערבויות והבטוחות.

 

מיום 31.7.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 818 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 2 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 2 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

(א) הגורם המפעיל רשאי לדרוש מהגופים שהוא מפיץ את שידוריהם לפי סעיפים 6 ו-7, למעט הגופים האמורים בסעיפים 6(א)(3) ו-(6) 6(א)(3) ו-7(א)(2) ו-(4), להפקיד בידיו ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור בסעיף 9.

אי-גביית תשלום בעד קליטת שידורים (תיקון מס' 1)  תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

12.     הגורם המפעיל וכל אדם אחר, לא יגבו תשלום כלשהו מהציבור בעד קליטת השידורים המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה למעט תשלום בעד קליטת השידורים הנוספים שמשדר גורם מפעיל פרטי שקיבל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לפי סעיף 12א או בעד קליטת שידוריו של משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף 13(ה).

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 134 (ה"ח 768)

12. הגורם המפעיל וכל אדם אחר, לא יגבו תשלום כלשהו מהציבור בעד קליטת השידורים המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה למעט תשלום בעד קליטת שידוריו של משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף 13(ה).

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 101 (ה"ח 1083)

12. הגורם המפעיל וכל אדם אחר, לא יגבו תשלום כלשהו מהציבור בעד קליטת השידורים המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה למעט תשלום בעד קליטת השידורים הנוספים שמשדר גורם מפעיל פרטי שקיבל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לפי סעיף 12א או בעד קליטת שידוריו של משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף 13(ה).

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

פרק ד'1: רישיונות לשידורי טלוויזיה באמצעות תחנות השידור הספרתיות

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 101 (ה"ח 1083)

הוספת פרק ד'1

רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

12א.   (א)  המועצה לשידורי כבלים ולוויין (בפרק זה – המועצה) רשאית לתת לגורם מפעיל פרטי רישיון כללי לשדר, באמצעות תחנות השידור הספרתיות שבהפעלתו, שידורי טלוויזיה נוספים על השידורים שהוא חייב בהפצתם לפי סעיף 6 (בפרק זה – השידורים הנוספים).

           (ב)  המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; בעל הרישיון יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.

           (ג)   גורם מפעיל פרטי שקיבל רישיון לפי סעיף זה רשאי לממן את השידורים הנוספים באמצעות גביית תשלום בעד קליטת השידורים או באמצעות שידורי פרסומות, בהתאם לתנאי רישיונו; ואולם לא ימומנו יותר משלושה ערוצים באמצעות שידורי פרסומות, וערוץ המוקדש לשידורים לילדים לא ימומן כלל באמצעות שידורי פרסומות.

           (ד)  לעניין מתן רישיון לפי סעיף זה והתנאים בו יחולו הוראות סעיפים 6ח(ו), 6ח1, 6ח2(2), 6ח3 ו-6ט(א)(2) עד (5), (8), (9) ו-(ב) לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים.

           (ה)  לעניין העברה, שעבוד או עיקול של רישיון שניתן לפי סעיף זה או של נכס מנכסי הרישיון יחולו הוראות סעיף 6י לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים.

           (ו)   המועצה רשאית לבטל רישיון שניתן לפי סעיף זה, להגבילו או להתלותו בהתקיים אחד מאלה:

(1)   התקיים האמור בסעיף 6יא(א) לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים;

(2)   מתקיים האמור בסעיף 2(ג1)(2).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 101 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 12א

רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

12ב.   (א)  היה היקף פעילות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, היקף פעילות רחב, רשאית המועצה לתת רישיון מיוחד לשידור ערוץ אחד של שידורי טלוויזיה בתחנות השידור הספרתיות באמצעות בעל הרישיון הכללי; לעניין זה, "היקף פעילות רחב" – סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים הוא 400 מיליון שקלים חדשים לפחות, או מהווה 10% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית, כהגדרתו בסעיף 12ג(א), באותה שנה, לפי הנמוך.

           (ב)  המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; בעל הרישיון יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.

           (ג)   לעניין מתן רישיון לפי סעיף זה והרישיון שניתן יחולו הוראות סעיף 12א(ד), (ה) ו-(ו)(1), בשינויים המחויבים.

           (ד)  נתנה המועצה רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי סעיף זה, יעביר בעל הרישיון הכללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידוריו של בעל הרישיון המיוחד, באמצעות תחנות השידור הספרתיות, ויחולו הוראות סעיף 6לד(א) ו-(ב) לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים, ואולם רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, לקבוע לעניין סעיף 6לד(א) לחוק האמור שיעור הגבוה מחמש שישיות.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 101 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 12ב

סמכויות המועצה לעניין בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

12ג.   (א)  בסעיף זה –

           "היקף פעילות רחב", לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות – אחד מאלה:

(1)   סך ההכנסות של בעל הרישיון מפעילותו לפי חוק זה בשלוש שנות כספים רצופות הוא 400 מיליון שקלים חדשים לפחות, או מהווה 10% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית באותן שנים, לפי הנמוך;

(2)   סך ההכנסות של בעל הרישיון מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים אחת הוא 800 מיליון שקלים חדשים לפחות, או מהווה 20% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית באותה שנה, לפי הנמוך;

           "סך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית" – סך ההכנסות של גופים שקבע השר, לפי חישוב שקבע.

           (ב)  סמכויות המועצה הנתונות לה לפי סעיפים 6ה(1), (5)(א) ו-(7), 6ה1(א1), (א2) ו-(ב) עד (ד) לחוק התקשורת, לעניין רישיון כללי לשידורי כבלים ולעניין רישיון מיוחד לשידורי כבלים כהגדרתם בסעיף 6א לחוק האמור ולעניין בעלי רישיונות כאמור, יהיו נתונות לה לעניין רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ולעניין רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתאמה, ולעניין בעלי רישיונות כאמור, והכול בשינויים המחויבים ובשינוי זה: שיעור ההשקעה שבו יחויב בעל רישיון כללי כאמור לפי סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת יחושב מהכנסותיו השנתיות מפעילותו לפי חוק זה.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   הוראות סעיף 6ה1(ב) עד (ד) לחוק התקשורת לא יחולו לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב;

(2)   לעניין הוראות סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת –

(א)   היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות מפעילותו לפי חוק זה בשנת כספים נמוך מ-200 מיליון שקלים חדשים או לא היווה 5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית, באותה שנה, לפי הנמוך – לא יחולו הוראות הסעיף;

(ב)   היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים מפעילותו לפי חוק זה באמצעות תחנות השידור הספרתיות משידוריו בשנת כספים גבוה מ-200 מיליון שקלים חדשים אך נמוך מ-300 מיליון שקלים חדשים או היווה 5.5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית, אך לא יותר מ-7.5% מסך ההכנסות האמורות באותה שנה, לפי הנמוך – יקראו את סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת כך שבמקום "עד 12% מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ-8% מהכנסות אלה" יבוא "4.5% מהכנסותיו השנתיות" ובמקום "הפקות מקומיות" יבוא "הפקות מקומיות קנויות";

(ג)    היה סך ההכנסות של בעל רישיון כללי לשידורים מפעילותו לפי חוק זה באמצעות תחנות השידור הספרתיות משידוריו בשנת כספים גבוה מ-300 מיליון שקלים חדשים אך נמוך מ-400 מיליון שקלים חדשים או היווה 7.5% לפחות מסך ההכנסות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית, אך לא יותר מ-10% מסך ההכנסות האמורות באותה שנה, לפי הנמוך – יקראו את סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת כך שבמקום "עד 12% מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי, ושלא יפחת מ-8% מהכנסות אלה" יבוא "6% מהכנסותיו השנתיות" ובמקום "הפקות מקומיות" יבוא "הפקות מקומיות קנויות".

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 102 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 12ג

החלת הוראות על בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

12ד.   (א)  הוראות סעיפים 4ז, 6ט1, 6יב, 6כב, 6כד1, 6כה, 6לו, 6לח1, 13, 13א, 13ב, 51ג, 51ד ו-51ה לחוק התקשורת יחולו לעניין בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידורים הספרתיות, בשינויים המחויבים.

           (ב)  נוסף על הוראות סעיף קטן (א) יחולו על בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראות אלה, בשינויים המחויבים:

(1)   הוראות סעיפים, 6ה1(א), 6יא1, 6יא2, 6יט2(א) ו-(ג), 6כ2(א) עד (ח), 6כא1, 6מ ו-6נא1 לחוק התקשורת, ואולם הוראות סעיפים 6יא2, 6יט2(א) ו-(ג) ו-6מ לחוק האמור לא יחולו לעניין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב כהגדרתו בסעיף 12ג(א), ולעניין סעיף 6ה1(א) לחוק התקשורת, לא יחולו הוראות אותו סעיף על בעל רישיון כאמור שהיקף פעילותו אינו היקף פעילות רחב כהגדרתו בסעיף 12ב(א);

(2)   לעניין שידוריו של בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, הממומנים באמצעות שידורי פרסומות – הוראות סעיפים 6לד1(ז) ו-6לד2 לחוק התקשורת.

           (ג)   נוסף על הוראות סעיף קטן (א) יחולו על בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראות סעיף 6כד לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 103 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 12ד

משדר ערוץ נושאי (תיקון מס' 1) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13.     (א)  המועצה רשאית, כל עוד אין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לתת רישיון לשם שידורו של ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות, למי שבחרה במכרז שפרסמה לעניין זה (בסעיף זה – מכרז לערוץ נושאי); בחירה כאמור תתבסס על המחיר שיציע כל משתתף במכרז לשלם בעד קיבולת שתוקצה לו בתחנות השידור הספרתיות לשם הפצת שידוריו של ערוץ נושאי; בסעיף זה –

           "נושא" – לרבות שפה;

           "ערוץ נושאי" – ערוץ טלוויזיה ש-75% לפחות משעות השידור שלו מוקדשים לנושא אחד, וששידוריו בנושא האמור משודרים במהלך 90% לפחות משעות צפיית השיא;

           "שעות צפיית השיא" – השעות שבין 19:00 ל-23:00, בכל יום.

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

           (ב)  זוכה במכרז לערוץ נושאי יחליט, לאחר בחירתו, לאיזה מהנושאים המפורטים להלן יוקדש הערוץ הנושאי:

(1)   ספורט;

(2)   שידורים לילדים;

(3)   סרטים;

(4)   טבע;

(5)   סדרות;

(6)   תעודה;

(7)   חדשות;

(8)   מוזיקה;

(9)   היסטוריה;

(10)  תרבות;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(11)  כל נושא אחר שהשר, בהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה והמועצה, קבע כי הוא נושא מוגדר ומסוים שיש הצדקה שיתקיימו בעניינו שידורים במסגרת ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות.

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב) –

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(1)   מי שמבקש להיות משדר ערוץ נושאי בנושא חדשות, יודיע למועצה, כבר בעת הגשת הצעתו במכרז לערוץ נושאי, על כוונתו להיות משדר ערוץ נושאי בנושא כאמור;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(2)   מצאו השר ושר האוצר כי בשל חוסר כדאיות כלכלית לא הוגשו הצעות למכרז לערוץ נושאי, רשאי השר להורות למועצה לפרסם מכרז נוסף שלפיו הזוכה במכרז בלבד יהיה רשאי לשדר בערוץ נושאי רק נושאים מאלה המפורטים בסעיף קטן (ב), אשר עליהם יורה השר.

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

           (ד)  (1)   במכרז לערוץ נושאי לא יהיה רשאי להשתתף כל אחד מאלה:

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(א)   גוף מהגופים המפורטים בסעיף 6(א)(4) ו-(6);

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(ב)   גורם כמפורט להלן, אם הוא מחזיק אמצעי שליטה במשדר ערוץ נושאי, אחד או יותר, ושידוריו של משדר הערוץ הנושאי או של כל המשדרים כאמור יחד, שבהם הוא מחזיק אמצעי שליטה, מופצים במסגרת ארבעה ערוצים נושאיים לפחות:

(1)   גוף מהגופים המפורטים בסעיף 6(א)(1) ו-(2) וכן הגוף המשדר כהגדרתו בחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003;

(2)   מי שהוא בעל עניין או בעל שליטה בגוף כאמור בפסקת משנה (א);

(3)   מי שגוף כאמור בפסקת משנה (1) הוא בעל עניין או בעל שליטה בו;

(4)   מי שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בעל עניין או בעל שליטה בגוף כאמור בפסקת משנה (1);

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(ג)    (נמחקה);

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(ד)    (נמחקה);

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

(ה)   בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין כמשמעותם בחוק התקשורת (בפסקה זו – בעל רישיון לשידורים);

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

(ו)    מי שהוא בעל עניין בבעל רישיון לשידורים;

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

(ז)    מי שבעל רישיון לשידורים הוא בעל עניין בו;

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

(ח)   מי שאדם מסוים הוא בעל עניין בו וכן בעל עניין בבעל רישיון לשידורים;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(1א) לעניין מכרז לערוץ נושאי בנושא חדשות, אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מהוראות סעיף 6כ2 לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף קטן (ו);

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(2)   (נמחקה);

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(3)   (נמחקה).

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ד1) המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה למשדר ערוץ נושאי, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; משדר ערוץ נושאי יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ה)  משדר ערוץ נושאי יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות גביית תשלום בעד קליטת שידוריו או באמצעות שידורי פרסומת, והכול בהתאם לקבוע במכרז, ואולם משדר ערוץ נושאי בנושא ילדים לא יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת.

(תיקון מס' 1) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

           (ו)   הוראות סעיפים 6ה, 6ה1, 6ח, 6ח2, 6ח3, 6ט(א)(3), (5) ו-(8), 6י(א), 6יא, 6כב, 6כד1 ו-6כה לחוק התקשורת וכן הוראות סימן ט' בפרק ב'1 לחוק האמור, למעט סעיפים 6לד, 6לד1(א), (ב), (ט) ו-(י) ו-6לד3 לאותו חוק, יחולו, בכפוף להוראות סעיף זה, לעניין פרסום מכרז לערוץ נושאי, לרבות אופן הגדרת הנושא וכן לעניין רישיון לפי סעיף קטן (ב) ובכלל זה לעניין מתן רישיון כאמור, לעניין משדר ערוץ נושאי ולעניין שידוריו, ולגבי ערוץ נושאי בנושא חדשות – יחולו בעניינים כאמור גם הוראות סעיף 6כ2 לחוק האמור, והכול בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)   בסעיף 6ה1 לחוק התקשורת –

(א)   סעיף קטן (א) – לא יחול;

(ב)   בסעיפים קטנים (א1) ו-(א3), במקום "מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי" יקראו "מהכנסותיו השנתיות";

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(ג)    במקום השיעורים הקבועים בו רשאית המועצה לקבוע שיעורים שונים לעניין שידוריו של משדר ערוץ נושאי, ובלבד שלגבי שלושה ערוצים נושאיים לפחות מבין תשעת הערוצים הנושאיים הראשונים ששידוריהם יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות יחולו השיעורים הקבועים בסעיף קטן (א1);

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(2)   בסעיף 6כ2 לחוק התקשורת, סעיפים קטנים (א), (ב), (ז) ו-(ט) ופסקה (5)(א) ו-(ב) שבסעיף קטן (ג) שבו – לא יחולו.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 134 (ה"ח 768)

13. (א) השר, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות השנייה והמועצה לשידורי כבלים ולוויין ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע רשימה של נושאים מוגדרים ומסוימים, שלושה לכל היותר, שלגבי כל אחד מהם יש הצדקה שיתקיימו בעניינו שידורים במסגרת ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות; קביעה כאמור תיעשה בשים לב, בין השאר, למגוון סוגי שידורי הטלוויזיה ואופיים ולאפשרות הפצתם של שידורי טלוויזיה של גופים אחרים במסגרת הקיבולת של תחנות השידור הספרתיות; בסעיף זה –

"גופים אחרים" – גופים המשדרים שידורי טלוויזיה, המפורטים בפסקאות (1) עד (6) של סעיף 6, ולגבי התקופה שקדמה ליום הקובע – גופים המפורטים בפסקאות (1) עד (5) של סעיף 51א(א) לחוק הרשות השנייה, כנוסחו בסעיף 20(1) לחוק זה;

"נושא" – לרבות שפה;

"ערוץ נושאי" – ערוץ טלוויזיה ש-75% לפחות משעות השידור שלו מוקדשים לנושא אחד, וששידוריו בנושא האמור משודרים במהלך 90% לפחות משעות צפיית השיא;

"שעות צפיית השיא" – השעות שבין 19:00 ל-23:00, בכל יום.

(ב) נכלל נושא ברשימת הנושאים שנקבעה לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה לשידורי כבלים ולוויין להעניק רישיון לשם שידורו של ערוץ נושאי, בנושא האמור, שיופץ באמצעות תחנות שידור ספרתיות, למי שבחרה במכרז שפרסמה, כך שתחילת השידורים בהתאם לרישיון שיוענק לזוכה במכרז תהיה במועדים המפורטים להלן:

(1) לעניין משדר הערוץ הנושאי הראשון – מועד שלא יקדם ליום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014);

(2) לעניין משדר הערוץ הנושאי השני – מועד שלא יקדם ליום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), ובלבד שחלפה שנה מיום תחילת שידוריו של משדר הערוץ הנושאי הראשון;

(3) לעניין משדר הערוץ הנושאי השלישי – מועד שלא יקדם ליום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ובלבד שחלפה שנה מיום תחילת שידוריו של משדר הערוץ הנושאי השני.

(ג) פרסום מכרז כאמור בסעיף קטן (ב) טעון את אישור השר וועדת הכלכלה של הכנסת, ולא יינתן אישור כאמור אלא לאחר שהשר נוכח כי לא יהיה בהענקת הרישיון כדי לסכן באופן ממשי את יציבותם של גופים משדרים אחרים או את המשך פעילותם של גופים אחרים הרשאים לשדר שידורי פרסומת.

(א) המועצה לשידורי כבלים ולוויין רשאית לתת רישיון לשם שידורו של ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות, למי שבחרה במכרז שפרסמה לעניין זה (בסעיף זה – מכרז לערוץ נושאי); בחירה כאמור תתבסס על המחיר שיציע כל משתתף במכרז לשלם בעד קיבולת שתוקצה לו בתחנות השידור הספרתיות לשם הפצת שידוריו של ערוץ נושאי; בסעיף זה –

"נושא" – לרבות שפה;

"ערוץ נושאי" – ערוץ טלוויזיה ש-75% לפחות משעות השידור שלו מוקדשים לנושא אחד, וששידוריו בנושא האמור משודרים במהלך 90% לפחות משעות צפיית השיא;

"שעות צפיית השיא" – השעות שבין 19:00 ל-23:00, בכל יום.

(ב) זוכה במכרז לערוץ נושאי יחליט, לאחר בחירתו, לאיזה מהנושאים המפורטים להלן יוקדש הערוץ הנושאי:

(1) ספורט;

(2) שידורים לילדים;

(3) סרטים;

(4) טבע;

(5) סדרות;

(6) תעודה;

(7) חדשות;

(8) מוזיקה;

(9) היסטוריה;

(10) תרבות;

(11) כל נושא אחר שהשר, בהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה והמועצה לשידורי כבלים ולוויין, קבע כי הוא נושא מוגדר ומסוים שיש הצדקה שיתקיימו בעניינו שידורים במסגרת ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) –

(1) מי שמבקש להיות משדר ערוץ נושאי בנושא חדשות, יודיע למועצה לשידורי כבלים ולוויין, כבר בעת הגשת הצעתו במכרז לערוץ נושאי, על כוונתו להיות משדר ערוץ נושאי בנושא כאמור;

(2) מצאו השר ושר האוצר כי בשל חוסר כדאיות כלכלית לא הוגשו הצעות למכרז לערוץ נושאי, רשאי השר להורות למועצה לשידורי כבלים ולוויין לפרסם מכרז נוסף שלפיו הזוכה במכרז בלבד יהיה רשאי לשדר בערוץ נושאי רק נושאים מאלה המפורטים בסעיף קטן (ב), אשר עליהם יורה השר.

(ד) (1) במכרז כאמור בסעיף קטן (ב), במכרז לערוץ נושאי לא יהיה רשאי להשתתף כל אחד מאלה:

(א) מי ששידורי הטלוויזיה שהוא משדר מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (בסעיף קטן זה – גוף מופץ);

(ב) מי שהוא בעל עניין בגוף מופץ;

(ג) מי שגוף מופץ הוא בעל עניין בו;

(ד) מי שאדם מסוים הוא בעל עניין בו וכן בעל עניין בגוף מופץ;

(ה) בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין כמשמעותם בחוק התקשורת (בפסקה זו – בעל רישיון לשידורים);

(ו) מי שהוא בעל עניין בבעל רישיון לשידורים;

(ז) מי שבעל רישיון לשידורים הוא בעל עניין בו;

(ח) מי שאדם מסוים הוא בעל עניין בו וכן בעל עניין בבעל רישיון לשידורים;

(2) על אף הוראות פסקה (1), השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם יהיה רשאי להשתתף במכרז לערוץ נושאי מסוים מבקש שמתקיים לגביו סייג מהסייגים המנויים באותה פסקה אם נוכח כי הסייגים האמורים עלולים לסכל את קיום שידורי הערוץ הנושאי, ובלבד שלא יינתן למבקש כאמור או למי שקשור אליו כאמור בפסקה (1)(ב) עד (ד), רישיון ליותר מערוץ נושאי אחד, מכוח התקנות לפי פסקה זו; קביעת התנאים כאמור תיעשה בשים לב לקיומה של קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, ולשיקולים של הרחבת מגוון סוגי שידורי הטלוויזיה המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, קידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה וטובת הציבור;

(3) על אף הוראות פסקה (1)(א), מי שמחזיק באמצעי שליטה במשדר ערוץ נושאי רשאי להשתתף במכרז לערוץ נושאי נוסף, ובלבד שלא יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות יותר מארבעה ערוצים נושאיים שאותו גורם מחזיק בהם, אלא באישור המועצה לשידורי כבלים ולוויין, לאחר שהביאה בחשבון שיקולים של הרחבת מגוון שידורי הטלוויזיה המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ושל קידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה.

(ה) משדר ערוץ נושאי יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות גביית תשלום בעד קליטת שידוריו או באמצעות שידורי פרסומת, ואולם משדר ערוץ נושאי בנושא ילדים לא יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת.

(ו) הוראות סעיפים 6ה, 6ה1, 6ח, 6ח2, 6ח3, 6ט(א)(3), (5) ו-(8), 6י(א), 6יא, 6כד1 ו-6כה לחוק התקשורת וכן הוראות סימן ט' בפרק ב'1 לחוק האמור, למעט סעיפים 6לד, 6לד1(א), (ב), (ט) ו-(י) ו-6לד3 לאותו חוק, יחולו, בכפוף להוראות סעיף זה, לעניין רישיון לפי סעיף קטן (ב) לעניין פרסום מכרז לערוץ נושאי, לרבות אופן הגדרת הנושא וכן לעניין רישיון לפי סעיף קטן (ב) ובכלל זה לעניין מתן רישיון כאמור, לעניין משדר ערוץ נושאי ולעניין שידוריו, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 6ה1(א1) האמור, במקום "מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי" יקראו "מהכנסותיו השנתיות משידורי פרסומת" ולגבי ערוץ נושאי בנושא חדשות – יחולו בעניינים כאמור גם הוראות סעיף 6כ2 לחוק האמור, והכול בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) בסעיף 6ה1 לחוק התקשורת –

(א) סעיף קטן (א) – לא יחול;

(ב) בסעיפים קטנים (א1) ו-(א3), במקום "מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי" יקראו "מהכנסותיו השנתיות";

(ג) במקום השיעורים הקבועים בו רשאית המועצה לשידורי כבלים ולוויין לקבוע שיעורים שונים לעניין שידוריו של משדר ערוץ נושאי, ובלבד שלגבי שלושה ערוצים נושאיים לפחות מבין תשעת הערוצים הנושאיים הראשונים ששידוריהם יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות יחולו השיעורים הקבועים בסעיף קטן (א1);

(2) בסעיף 6כ2 לחוק התקשורת, סעיפים קטנים (א), (ב), (ז) ו-(ט) ופסקה (5)(א) עד (ג) שבסעיף קטן (ג) שבו – לא יחולו.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 104 (ה"ח 1083)

13. (א) המועצה לשידורי כבלים ולוויין רשאית לתת רישיון המועצה רשאית, כל עוד אין בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לתת רישיון לשם שידורו של ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות, למי שבחרה במכרז שפרסמה לעניין זה (בסעיף זה – מכרז לערוץ נושאי); בחירה כאמור תתבסס על המחיר שיציע כל משתתף במכרז לשלם בעד קיבולת שתוקצה לו בתחנות השידור הספרתיות לשם הפצת שידוריו של ערוץ נושאי; בסעיף זה –

"נושא" – לרבות שפה;

"ערוץ נושאי" – ערוץ טלוויזיה ש-75% לפחות משעות השידור שלו מוקדשים לנושא אחד, וששידוריו בנושא האמור משודרים במהלך 90% לפחות משעות צפיית השיא;

"שעות צפיית השיא" – השעות שבין 19:00 ל-23:00, בכל יום.

(ב) זוכה במכרז לערוץ נושאי יחליט, לאחר בחירתו, לאיזה מהנושאים המפורטים להלן יוקדש הערוץ הנושאי:

(1) ספורט;

(2) שידורים לילדים;

(3) סרטים;

(4) טבע;

(5) סדרות;

(6) תעודה;

(7) חדשות;

(8) מוזיקה;

(9) היסטוריה;

(10) תרבות;

(11) כל נושא אחר שהשר, בהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה והמועצה לשידורי כבלים ולוויין והמועצה, קבע כי הוא נושא מוגדר ומסוים שיש הצדקה שיתקיימו בעניינו שידורים במסגרת ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) –

(1) מי שמבקש להיות משדר ערוץ נושאי בנושא חדשות, יודיע למועצה לשידורי כבלים ולוויין למועצה, כבר בעת הגשת הצעתו במכרז לערוץ נושאי, על כוונתו להיות משדר ערוץ נושאי בנושא כאמור;

(2) מצאו השר ושר האוצר כי בשל חוסר כדאיות כלכלית לא הוגשו הצעות למכרז לערוץ נושאי, רשאי השר להורות למועצה לשידורי כבלים ולוויין למועצה לפרסם מכרז נוסף שלפיו הזוכה במכרז בלבד יהיה רשאי לשדר בערוץ נושאי רק נושאים מאלה המפורטים בסעיף קטן (ב), אשר עליהם יורה השר.

(ד) (1) במכרז לערוץ נושאי לא יהיה רשאי להשתתף כל אחד מאלה:

(א) מי ששידורי הטלוויזיה שהוא משדר מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (בסעיף קטן זה – גוף מופץ);

(ב) מי שהוא בעל עניין בגוף מופץ;

(א) גוף מהגופים המפורטים בסעיף 6(א)(4) ו-(6);

(ב) גורם כמפורט להלן, אם הוא מחזיק אמצעי שליטה במשדר ערוץ נושאי, אחד או יותר, ושידוריו של משדר הערוץ הנושאי או של כל המשדרים כאמור יחד, שבהם הוא מחזיק אמצעי שליטה, מופצים במסגרת ארבעה ערוצים נושאיים לפחות:

(1) גוף מהגופים המפורטים בסעיף 6(א)(1) ו-(2) וכן הגוף המשדר כהגדרתו בחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003;

(2) מי שהוא בעל עניין או בעל שליטה בגוף כאמור בפסקת משנה (א);

(3) מי שגוף כאמור בפסקת משנה (1) הוא בעל עניין או בעל שליטה בו;

(4) מי שאדם מסוים הוא בעל עניין או בעל שליטה בו וכן בעל עניין או בעל שליטה בגוף כאמור בפסקת משנה (1);

(ג) מי שגוף מופץ הוא בעל עניין בו;

(ד) מי שאדם מסוים הוא בעל עניין בו וכן בעל עניין בגוף מופץ;

(ה) בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין כמשמעותם בחוק התקשורת (בפסקה זו – בעל רישיון לשידורים);

(ו) מי שהוא בעל עניין בבעל רישיון לשידורים;

(ז) מי שבעל רישיון לשידורים הוא בעל עניין בו;

(ח) מי שאדם מסוים הוא בעל עניין בו וכן בעל עניין בבעל רישיון לשידורים;

(1א) לעניין מכרז לערוץ נושאי בנושא חדשות, אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מהוראות סעיף 6כ2 לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף קטן (ו);

(2) על אף הוראות פסקה (1), השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם יהיה רשאי להשתתף במכרז לערוץ נושאי מסוים מבקש שמתקיים לגביו סייג מהסייגים המנויים באותה פסקה אם נוכח כי הסייגים האמורים עלולים לסכל את קיום שידורי הערוץ הנושאי, ובלבד שלא יינתן למבקש כאמור או למי שקשור אליו כאמור בפסקה (1)(ב) עד (ד), רישיון ליותר מערוץ נושאי אחד, מכוח התקנות לפי פסקה זו; קביעת התנאים כאמור תיעשה בשים לב לקיומה של קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, ולשיקולים של הרחבת מגוון סוגי שידורי הטלוויזיה המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, קידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה וטובת הציבור;

(3) על אף הוראות פסקה (1)(א), מי שמחזיק באמצעי שליטה במשדר ערוץ נושאי רשאי להשתתף במכרז לערוץ נושאי נוסף, ובלבד שלא יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות יותר מארבעה ערוצים נושאיים שאותו גורם מחזיק בהם, אלא באישור המועצה לשידורי כבלים ולוויין, לאחר שהביאה בחשבון שיקולים של הרחבת מגוון שידורי הטלוויזיה המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ושל קידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה.

(ד1) המועצה רשאית לקבוע תנאים ברישיון שניתן לפי סעיף זה למשדר ערוץ נושאי, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; משדר ערוץ נושאי יפעל בהתאם לתנאי הרישיון.

(ה) משדר ערוץ נושאי יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות גביית תשלום בעד קליטת שידוריו או באמצעות שידורי פרסומת, והכול בהתאם לקבוע במכרז, ואולם משדר ערוץ נושאי בנושא ילדים לא יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת.

(ו) הוראות סעיפים 6ה, 6ה1, 6ח, 6ח2, 6ח3, 6ט(א)(3), (5) ו-(8), 6י(א), 6יא, 6כב, 6כד1 ו-6כה לחוק התקשורת וכן הוראות סימן ט' בפרק ב'1 לחוק האמור, למעט סעיפים 6לד, 6לד1(א), (ב), (ט) ו-(י) ו-6לד3 לאותו חוק, יחולו, בכפוף להוראות סעיף זה, לעניין פרסום מכרז לערוץ נושאי, לרבות אופן הגדרת הנושא וכן לעניין רישיון לפי סעיף קטן (ב) ובכלל זה לעניין מתן רישיון כאמור, לעניין משדר ערוץ נושאי ולעניין שידוריו, ולגבי ערוץ נושאי בנושא חדשות – יחולו בעניינים כאמור גם הוראות סעיף 6כ2 לחוק האמור, והכול בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) בסעיף 6ה1 לחוק התקשורת –

(א) סעיף קטן (א) – לא יחול;

(ב) בסעיפים קטנים (א1) ו-(א3), במקום "מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי" יקראו "מהכנסותיו השנתיות";

(ג) במקום השיעורים הקבועים בו רשאית המועצה לשידורי כבלים ולוויין המועצה לקבוע שיעורים שונים לעניין שידוריו של משדר ערוץ נושאי, ובלבד שלגבי שלושה ערוצים נושאיים לפחות מבין תשעת הערוצים הנושאיים הראשונים ששידוריהם יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות יחולו השיעורים הקבועים בסעיף קטן (א1);

(2) בסעיף 6כ2 לחוק התקשורת, סעיפים קטנים (א), (ב), (ז) ו-(ט) ופסקה (5)(א) עד (ג) ופסקה 5(א) ו-(ב) שבסעיף קטן (ג) שבו – לא יחולו.

הגבלת שידורים בתחנות השידור הספרתיות בידי מי שאינו בעל רישיון (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13א.   מי שאינו בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או משדר ערוץ נושאי, למעט גוף מהגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיפים 6(1) עד (6) ו-(8) ו-7, לא ישדר שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שמפעיל הגורם המפעיל.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 105 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13א

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

פרק ד'2: הפצת שידורי טלוויזיה ברשת האינטרנט

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 105 (ה"ח 1083)

הוספת פרק ד'2

הגדרות (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13ב.   בפרק זה –

           "אמצעים טכנולוגיים" – מכשיר, מוצר, תוכנת מחשב, או רכיב של כל אחד מאלה או כל אמצעי טכנולוגי אחר אשר בדרך פעולתו הרגילה משמש למניעת הפעולות האמורות בסעיף 13ג(א)(5) ו-(6) או מיועד למנוע את הפעולות האמורות;

           "גוף משדר" – גוף ששידוריו מופצים לפי סעיף 6(א)(1) עד (6) ו-(8);

           "הסכמה לשידור" – הסכמת המשדר לפי סעיף 4א1(5) לחוק זכויות מבצעים ומשדרים;

           "המועצה" – המועצה לשידורי כבלים ולוויין;

           "מרשם" – מרשם ספקי תכנים שמנהלת המועצה לפי סעיף 13ד;

           "ספק תכנים" – מי שפעילותו העיקרית שידור של מגוון תכנים לציבור בישראל, ובלבד שהתכנים משודרים ביוזמתו, באמצעות ממשק הנמצא בשליטתו, והכול בין שהתכנים המשודרים ניתנים לצפייה בזמן אמיתי, בו-זמנית בידי הציבור, ובין שהתכנים ניתנים לצפייה במועד ובמקום לפי בחירת הצופה;

           "ספק תכנים רשום" – ספק תכנים הרשום במרשם;

           "השידורים הפתוחים" – שידורי הטלוויזיה המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות של הגופים המפורטים בסעיף 6(א)(1) עד (6) ו-(8) במסגרת ערוצי הטלוויזיה המפורטים באותו סעיף.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 105 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ב

חובת מתן הסכמה לשידור של ספק תכנים רשום (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13ג.   (א)  גוף משדר ייתן לכל ספק תכנים רשום שביקש זאת, הסכמה לשידור של שידוריו ברשת האינטרנט, בלא תמורה, בכפוף להוראות אלה:

(1)   ספק התכנים הרשום ייתן גישה לשידורים הפתוחים כפי שהם מופצים בידי הגורם המפעיל, באופן מלא, בזמן אמיתי, בלא קטיעה או עריכה (בסעיף זה – שידור בו-זמני);

(2)   על אף האמור בפסקה (1), היה קושי ממשי להשיג רישיון לפי סעיף קטן (ב) לתוכן מסוים, רשאי הגוף המשדר לספק תוכן חלופי, וספק התכנים הרשום ייתן גישה לאותו תוכן חלופי במקום שידור בו זמני;

(3)   ספק התכנים הרשום יסמן את השידורים הפתוחים שהוא נותן גישה אליהם בסימון המזהה אותו ובאופן שאינו נראה על המסך;

(4)   ספק התכנים הרשום לא יגבה תשלום כלשהו בעד מתן הגישה לשידורים הפתוחים;

(5)   ספק התכנים הרשום ינקוט אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים המקובלים בהסכמים המסדירים שימוש בזכויות יוצרים, מבצעים ומשדרים ברשת האינטרנט, למניעת ההפצה של השידורים הפתוחים והגישה אליהם מחוץ לישראל; לעניין זה יראו את ספק התכנים הרשום כמי שנקט באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כאמור אם נקט באמצעים טכנולוגיים שנקבעו בהסכמה בינו לבין הגוף המשדר, או שנקבעו ברישיון שבעלי זכויות היוצרים והמבצעים נתנו לו לפי סעיף קטן (ב);

(6)   ספק התכנים הרשום ינקוט אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים המקובלים בהסכמים המסדירים שימוש בזכויות יוצרים, מבצעים ומשדרים ברשת האינטרנט, למניעת משיכת השידורים הפתוחים, הטמעתם באתר אינטרנט או שימוש אחר בהם בידי גורמים אחרים; לעניין זה יראו את ספק התכנים הרשום כמי שנקט באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים אם נקט באמצעים טכנולוגיים שנקבעו בהסכמה בינו לבין הגוף המשדר, או שנקבעו ברישיון שבעלי זכויות היוצרים והמבצעים נתנו לו לפי סעיף קטן (ב).

           (ב)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות בעלי זכויות היוצאים והמבצעים בשידורים הפתוחים וביצירות הכלולות בהם לפי כל דין; שידור בו-זמני של השידורים הפתוחים בידי ספק התכנים הרשום טעון רישיון מאת בעלי זכויות היוצרים והמבצעים בשידורים האמורים וביצירות הכלולות בהם, בין שניתן במישרין על ידי בעלי הזכויות כאמור ובין שניתן בעקיפין על ידי הגוף המשדר נותן ההסכמה לשידור אם קיבל לכך רשות מאת בעלי הזכויות.

           (ג)   רישיון שניתן בעקיפין על ידי גוף משדר כאמור בסעיף קטן (ב), יינתן בכפוף לתשלום של ספק התכנים הרשום לגוף המשדר בעד התמורה ששילם הגוף המשדר לשם קבלת הרישיון.

           (ד)  הופצו השידורים הפתוחים או שהתאפשרה הגישה אליהם מחוץ לישראל, או שנמשכו השידורים, הוטמעו באתר אינטרנט או שנעשה בהם שימוש אחר, בידי גורם אחר, והוכח כי מקור השידור הוא בספק התכנים הרשום שקיבל רישיון לפי סעיף זה, על ספק התכנים הראיה שנקט באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כאמור בסעיף קטן (א)(5) או (6).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 106 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ג

מרשם ספקי תכנים (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13ד.   (א)  המועצה תנהל מרשם של ספקי תכנים הזכאים לקבל הסכמה ורישיון לשידור לפי סעיפים 13ג(א) ו-(ב); המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה.

           (ב)  המועצה תרשום במרשם ספק תכנים שהגיש בקשה לכך, אם מצאה כי מתקיימים בו התנאים שבהגדרה "ספק תכנים" שבסעיף 13ב; ספק תכנים יצרף לבקשתו הצהרה ולפיה הוא פועל בהתאם להוראות חוק זכות יוצרים וחוק זכויות מבצעים ומשדרים.

           (ג)   המועצה רשאית לקבוע כללים לגבי אופן הגשת הבקשה לרישום במרשם.

           (ד)  חדל להתקיים בספק תכנים רשום תנאי מהתנאים לרישום במרשם כאמור בסעיף קטן (ב), תמחק אותו המועצה מהמרשם.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 107 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ד

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

פרק ד'3: פיקוח

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 108 (ה"ח 1083)

הוספת פרק ד'3

הגדרות (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13ה.   בפרק זה –

           "בעל רישיון" – הגורם המפעיל הפרטי, בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ומשדר ערוץ נושאי;

           "מפקח" – מי שהוסמך לפי הוראות סעיף 13ו;

           "ציוד בזק", "מיתקן בזק", "פעולת בזק" ו"שירות בזק" – כמשמעותם בחוק התקשורת.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 108 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ה

הסמכת מפקחים (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13ו.   (א)  השר רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיפקחו על ביצוע ההוראות לפי חוק זה.

           (ב)  לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת השר לשמש מפקח, ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 108 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ו

סמכויות מפקחים (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13ז.   לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –

(1)  לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2)  לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל את ביצוען; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות הקלטה שנעשתה לשם תיעוד ההתקשרות בין בעל רישיון לבין מנוי, ולרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3)  להיכנס למקום שבו פועל בעל רישיון או מקבל שירות בזק, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט; בפסקה זו, "מקום שבו פועל בעל רישיון" – לרבות מקום שבו מנהל בעל רישיון או מי מטעמו את עסקיו, לשם ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק;

(4)  לערוך מדידות או בדיקות או ליטול דגימות של מיתקני בזק או ציוד בזק הנמצאים במקום שבו פועל בעל רישיון כהגדרתו בפסקה (3) או במקום שבו פועל מקבל שירות בזק, וכן למסור את המדידות, הבדיקות והדגימות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 108 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ז

זימון נושאי משרה (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13ח.   היה למנהל הכללי של משרד התקשורת יסוד סביר להניח כי בעל רישיון הפר הוראה מההוראות לפי הוראות חוק זה, רשאי הוא מנימוקים שיירשמו, להתיר למפקח, נוסף על הסמכויות המנויות בסעיף 13ז, לזמן למשרדיו, למועד סביר שיקבע, נושא משרה בבעל הרישיון שלדעת המנהל עשויה להיות לו ידיעה הנוגעת להפרה, לשם בירור ההפרה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 109 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ח

חובת הזדהות (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13ט.   מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1)  הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2)  יש בידו תעודה חתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 109 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ט

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

פרק ד'4: עיצום כספי

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 109 (ה"ח 1083)

הוספת פרק ד'4

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

סימן א': הטלת עיצום כספי

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 109 (ה"ח 1083)

הוספת סימן א'

הגדרות (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016 הודעה תשפ"א-2020

13י.    בפרק זה –

           "המועצה" – המועצה לשידורי כבלים ולוויין;

           "המנהל" – המנהל הכללי של משרד התקשורת;

           "הסכום הבסיסי" – 102,010 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 109 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13י

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7900 מיום 2.8.2018 עמ' 10385

13י. בפרק זה –

"המועצה" – המועצה לשידורי כבלים ולוויין;

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד התקשורת;

"הסכום הבסיסי" – 100,800 101,100 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8082 מיום 16.1.2019 עמ' 6384

13י. בפרק זה –

"המועצה" – המועצה לשידורי כבלים ולוויין;

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד התקשורת;

"הסכום הבסיסי" – 101,100 102,310 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2019

י"פ תש"ף מס' 8610 מיום 30.12.2019 עמ' 2631

13י. בפרק זה –

"המועצה" – המועצה לשידורי כבלים ולוויין;

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד התקשורת;

"הסכום הבסיסי" – 102,310 102,620 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

י"פ תשפ"א מס' 9334 מיום 30.12.2020 עמ' 2619

13י. בפרק זה –

"המועצה" – המועצה לשידורי כבלים ולוויין;

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד התקשורת;

"הסכום הבסיסי" – 102,620 102,010 שקלים חדשים.

עיצום כספי – גורם מפעיל פרטי (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13יא.  (א)  הפר גורם מפעיל פרטי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:

(1)   לעניין גורם מפעיל פרטי שהוא תאגיד – העביר אמצעי שליטה בתאגיד בלא אישור מאת השר, בניגוד להוראות סעיף 2(ה);

(2)   לא הגיש דין וחשבון כאמור בסעיף 5(א), בניגוד להוראות אותו סעיף;

(3)   לא המציא פרטים בהתאם לדרישה שניתנה כאמור בסעיף 5(ב), בניגוד להוראות אותו סעיף;

(4)   הפר דרישה למסור ידיעה או מסמך שניתנה כאמור בסעיף 13ז(2).

           (ב)  הפר גורם מפעיל פרטי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של כפל הסכום הבסיסי:

(1)   פעל שלא בהתאם להיתר ההפעלה שניתן לו, בניגוד להוראות סעיף 3(א);

(2)   הפר הוראה שניתנה לפי סעיף 13 לחוק התקשורת כפי שהוחל בסעיף 3(ד), לעניין מתן שירותים או עשיית פעולות לכוחות הביטחון, או הפר הוראה שניתנה לפי סעיפים 13א או 13ב לחוק התקשורת כפי שהוחלו בסעיף 3(ד), לעניין ביצוע פעולות בזק ומתן פעולות בזק בשעת חירום או במקרה של תקלה משמעותית או הפסקה משמעותית במתן שירותי בזק בסיסיים או במתן שידורים.

           (ג)   הפר גורם מפעיל פרטי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של פי ארבעה מהסכום הבסיסי:

(1)   התנה מתן שירות לפי חוק זה ברכישה או בקבלה של שירות אחר הניתן על ידו או על ידי אחר או באי קבלת שירות כאמור, בלא היתר לכך מאת השר או בניגוד לתנאים שנקבעו בהיתר, בניגוד להוראות סעיף 2א(ד);

(2)   תכנן, הקים או הפעיל את תחנות השידור הספרתיות לאחר שבוטל היתר ההפעלה, בניגוד להוראות סעיף 3א(ב);

(3)   לא הפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות שידורי טלוויזיה של הגופים המנויים בסעיף 6(א), בניגוד להוראות אותו סעיף;

(4)   לא הפיץ שידורי טלוויזיה במועדים הקבועים בסעיף 6(ב);

(5)   הפיץ שידורי טלוויזיה כך שאופן ההפצה, איכות השידור ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה אינם זהים לגבי כל הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים, בניגוד להוראות סעיף 6(ג);

(6)   לא הפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות שידורי רדיו של הגופים המנויים בסעיף 7(א) או (ב), בניגוד להוראות אותו סעיף;

(7)   לא הפיץ שידורי רדיו במועדים הקבועים בסעיף 7(ג), בניגוד להוראות אותו סעיף;

(8)   הפיץ שידורי רדיו כך שאופן ההפצה, איכות השידור ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו אינם זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים, בניגוד להוראות סעיף 7(ד);

(9)   לא הפסיק להפיץ את שידוריו של גוף מהגופים המפורטים בסעיפים 6 ו-7, בניגוד לתקנות שקבע השר לפי סעיף 8;

(10)  גבה תשלום מהציבור בעד קליטת השידורים המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בניגוד להוראות סעיף 12.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 109 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13יא

עיצום כספי – המשדר בלא רישיון (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13יב.  שידר מי שאינו בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או משדר ערוץ נושאי, ואינו גוף ששידוריו מופצים לפי סעיפים 6(1) עד (6) ו-(8) ו-7, שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות שמפעיל הגורם המפעיל, בניגוד להוראות סעיף 13א, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 111 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13יב

עיצום כספי – בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13יג.  (א)  הפר בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:

(1)   פעל שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות סעיף 12א(ב), למעט תנאי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת או תנאי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ט(א)(2) עד (5) ו-(9) לחוק התקשורת, כפי שהוחלו בסעיף 12א(ד);

(2)   מימן יותר משלושה ערוצים באמצעות שידורי פרסומות או מימן ערוץ המוקדש לשידורים לילדים באמצעות שידורי פרסומות, בניגוד להוראות סעיף 12א(ג);

(3)   הפר הוראה שנקבעה בכללים לפי סעיף 6ה(5)(א) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(א);

(4)   הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין החובה להשקיע בהפקות מקומיות;

(5)   הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6ה1(ב) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין המכסה המזערית להפקות מקומיות;

(6)   הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6ה1(ג) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין הפקות מקומיות;

(7)   הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי סעיף 6ה1(ד) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין החובה להפיק או לרכוש הפקות מקומיות בשיעור כפול או בדבר הפקתן או שידורן של הפקות אלה;

(8)   הפר הוראה שנתנה המועצה לפי סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;

(9)   שידר שידורים בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובל, בניגוד להוראות לפי סעיף 6כד1 לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א);

(10)  שידר שידורים אסורים בניגוד להוראות סעיף 6כה לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א);

(11)  הפר את הוראות סעיף 6ה1(א) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(ב)(1), לעניין הקצאת זמן שידור להפקות מקומיות;

(12)  הפר הוראה שנתנה המועצה לפי סעיף 6יא2(ג) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(ב)(1), לעניין חבילת יסוד;

(13)  דרש ממנוי לחבילת יסוד תשלומים נלווים בלי שדרש תשלומים כאמור ממנויים לחבילות אחרות, בניגוד להוראות סעיף 6יא2(ד) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(ב)(1), או פעל בלא אישור המועצה לפי הסעיף האמור לעניין גובה תשלומים נלווים;

(14)  הפר הוראה שקבעה המועצה לפי סעיף 6יט2(ג) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(ב)(1), לעניין תוכן שידורי הכבלים;

(15)  לא ביצע הוראה שניתנה בידי יושב ראש המועצה, בהתאם לסמכותו לפי חוק זה, בתוך הזמן שקבע בהוראה.

           (ב)  הפר בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:

(1)   הפר תנאי הנדסי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת או תנאי ברישיון שנקבע לפי סעיף 6ט(א)(2) עד (5) ו-(9) לחוק האמור, כפי שהוחל בסעיף 12א(ד);

(2)   הפר הוראה לפי סעיף 6לד(א) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ב(ד), לעניין שימוש;

(3)   הפר הוראה שנתן השר לפי סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;

(4)   הפר הוראה שקבע השר לפי סעיף 6יב לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין קיום רצף בשידורים שהופסקו או לעניין תשלום דמי שימוש;

(5)   הפר הוראה שנתן השר לפי סעיף 6כב לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין שידור הודעות במקרי חירום או מטעמים של ביטחון המדינה;

(6)   גרם להגבלה או לחסימה בניגוד להוראות סעיף 51ג לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 111 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13יג

עיצום כספי – בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13יד.  (א)  הפר בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:

(1)   פעל שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות סעיף 12ב(ב), למעט תנאי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ב(ג);

(2)   הפר הוראה שנקבעה בכללים לפי סעיף 6ה(5)(א) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב);

(3)   הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי סעיף 6ה1(א2) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין החובה להשקיע בהפקות מקומיות;

(4)   הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6ה1(ג) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין הפקות מקומיות;

(5)   הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי סעיף 6ה1(ד) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ג(ב), לעניין החובה להפיק או לרכוש הפקות מקומיות בשיעור כפול או בדבר הפקתן או שידורן של הפקות אלה;

(6)   הפר הוראה שנתנה המועצה לפי סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;

(7)   שידר שידורים בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובל, בניגוד להוראות לפי סעיף 6כד1 לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א);

(8)   שידר שידורים אסורים בניגוד להוראות סעיף 6כה לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א);

(9)   כלל פרסומות בשידוריו, בניגוד להוראות לפי סעיף 6כד לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(ג);

(10)  לא ביצע הוראה שניתנה בידי יושב ראש המועצה, בהתאם לסמכותו לפי חוק זה, בתוך הזמן שקבע בהוראה.

           (ב)  הפר בעל רישיון מיוחד לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:

(1)   הפר תנאי הנדסי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ב(ג);

(2)   הפר הוראה שנתן השר לפי סעיף 6ט1(ב) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין צעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בביצוע תקין וסדיר של השידורים או פגיעה משמעותית בתחרות בתחום השידורים;

(3)   הפר הוראה שקבע השר לפי סעיף 6יב לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין קיום רצף בשידורים שהופסקו או לעניין תשלום דמי שימוש;

(4)   הפר הוראה שנתן השר לפי סעיף 6כב לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א), לעניין שידור הודעות במקרי חירום או מטעמים של ביטחון המדינה;

(5)   גרם להגבלה או לחסימה בניגוד להוראות סעיף 51ג לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 12ד(א).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 113 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13יד

עיצום כספי – משדר ערוץ נושאי (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13טו. (א)  הפר משדר ערוץ נושאי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי יושב ראש המועצה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:

(1)   פעל שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות סעיף 13(ד1), למעט תנאי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת כפי שהוחל בסעיף 13(ו);

(2)   הפר הוראה שנקבעה בכללים לפי סעיף 6ה(5) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו);

(3)   הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי סעיף 6ה1(א1) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין החובה להשקיע בהפקות מקומיות;

(4)   הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6ה1(ב) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין המכסה המזערית להפקות מקומיות;

(5)   הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6ה1(ג) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין הפקות מקומיות;

(6)   הפר את הוראת המועצה שניתנה לו לפי סעיף 6ה1(ד) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין החובה להפיק או לרכוש הפקות מקומיות בשיעור כפול או בדבר הפקתן או שידורן של הפקות אלה;

(7)   הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6כ2(ו) לחוק התקשורת כפי שהוחל בסעיף 13(ו), או כללים שהחילה עליו המועצה לפי אותו סעיף, לעניין שידורי חדשות;

(8)   שידר שידורים בעוצמת קול העולה על טווח עוצמת הקול המקובל, בניגוד להוראות לפי סעיף 6כד1 לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו);

(9)   שידר שידורים אסורים בניגוד להוראות סעיף 6כה לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו);

(10)  הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6לד1(ד) לחוק התקשורת כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין שידורי ערוץ נושאי הממומן באמצעות שידורי פרסומת;

(11)  הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6לד1(ו) לחוק התקשורת או שהוחלה עליו לפי אותו סעיף, כפי שהוחל בסעיף 13(ו);

(12)  הפר הוראה שנקבעה לפי סעיף 6לד1(ז) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין שידורי פרסומות;

(13)  שידר שידורי פרסומת בזמן שידור שהמועצה הורתה על נטילתו, בניגוד להוראות לפי סעיף 6לד2 לחוק התקשורת כפי שהוחל בסעיף 13(ו);

(14)  לא ביצע הוראה שניתנה בידי יושב ראש המועצה, בהתאם לסמכותו לפי חוק זה, בתוך הזמן שקבע בהוראה.

           (ב)  הפר משדר ערוץ נושאי הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי:

(1)   הפר תנאי הנדסי שנקבע ברישיון לפי סעיף 6ח(ו) לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו);

(2)   הפר הוראה שנתן השר לפי סעיף 6כב לחוק התקשורת, כפי שהוחל בסעיף 13(ו), לעניין שידור הודעות במקרי חירום או מטעמים של ביטחון המדינה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 114 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13טו

הודעה על כוונת חיוב (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13טז. (א)  היה ליושב ראש המועצה או למנהל, לפי העניין (בפרק זה – הממונה), יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיפים 13יא עד 13טו (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותם סעיפים, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

           (ב)  בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

(1)   המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה), המהווה את ההפרה;

(2)   סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3)   זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 13יז;

(4)   הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 13יט, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף האמור.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 115 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13טז

זכות טיעון (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13יז.  מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 13טז רשאי לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי הממונה להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 116 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13יז

החלטת הממונה ודרישת תשלום (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13יח.  (א)  הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 13יז, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 13כ.

           (ב)  החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1)   להטיל על המפר עיצום הכספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;

(2)   שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

           (ג)   בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט הממונה את נימוקי החלטתו.

           (ד)  לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 13יז, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 116 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13יח

הפרה נמשכת והפרה חוזרת (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13יט.  (א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, 2% לכל יום שבו נמשכת ההפרה; לעניין זה, "הפרה נמשכת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיפים 13יא עד 13טו, לאחר שהממונה הודיע למפר על הפרת אותה הוראה.

           (ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה למחצית מסכום העיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיפים 13יא עד 13טו, לפי העניין, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 116 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13יט

סכומים מופחתים (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13כ.   (א)  הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה, אלא לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג).

           (ב)  השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על הגורם המפעיל בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה, ובשיעורים שיקבע.

           (ג)   השר, בהתייעצות עם המועצה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על המשדר בלא רישיון, על בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ועל ערוץ נושאי, בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה, ובשיעורים שיקבע.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 116 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13כ

סכום מעודכן של העיצום הכספי (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13כא. (א)  העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 13יח(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים או הוגש ערעור על החלטה בעתירה כאמור, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

           (ב)  הסכום הבסיסי הקבוע בסעיף 13י יתעדכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה הקודמת, ולעניין זה, העדכון הראשון יהיה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018); הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

           (ג)   הממונה יפרסם ברשומות הודעה על הסכום הבסיסי המעודכן לפי סעיף קטן (ב).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 117 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13כא

המועד לתשלום עיצום כספי (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13כב. המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 13יח.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 117 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13כב

הפרשי הצמדה וריבית (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13כג. לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 117 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13כג

גבייה (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13כד. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה); בלי לגרוע מסמכויות הגבייה לפי כל דין, רשאי הממונה, לגבות עיצום כספי בדרך של מימוש הערבויות שהמציא הגורם המפעיל, בעל הרישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות או המשדר ערוץ נושאי, לפי העניין.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 117 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13כד

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

סימן ב': התראה מינהלית

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 109 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ב'

התראה מינהלית (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13כה. (א)  היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיפים 13יט עד 13טו, והתקיימו נסיבות שהורה הממונה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להמציא לו הודעה על כוונת חיוב ולהטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות סימן א', להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא הסמיכו לעניין זה.

           (ב)  בהתראה מינהלית יציין הממונה מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 13כז, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 13כו.

           (ג)   נהלים לפי סעיף קטן (א) יפורסמו באתר האינטרטנט של משרד התקשורת.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 118 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13כה

בקשה לביטול התראה מינהלית (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13כו.  (א)  נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 13כה, רשאי הוא לפנות לממונה בכתב, בתוך 45 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:

(1)   המפר לא ביצע את ההפרה;

(2)   המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.

           (ב)  קיבל הממונה בקשה לביטול התראה מינהלית, לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת הממונה תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 118 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13כו

הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13כז.  (א)  נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, ימסור לו הממונה דרישת תשלום בשל הפרה נמשכת כאמור בסעיף 13יט(א); מפר שנמסרה לו דרישת תשלום כאמור, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה, לעניין הימשכות ההפרה וסכום העיצום הכספי, ויחולו הוראות סעיפים 13יז ו-13יח, בשינויים המחויבים.

           (ב)  נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין סעיף 13יט(ב), והממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 13טז בשל ההפרה החוזרת.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 118 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13כז

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 109 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ג'

הודעה על האפשרות להגשת התחייבות ועירבון (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13כח. (א)  היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיפים 13יא עד 13טו, והתקיימו נסיבות שהורה הממונה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא להמציא למפר, במקום הודעה על כוונת חיוב, הודעה שלפיה באפשרותו להגיש לממונה כתב התחייבות ועירבון לפי הוראות סימן זה, במקום שיוטל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן א'; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא הסמיכו לעניין זה.

           (ב)  נהלים לפי סעיף קטן (א) יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 119 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13כח

תנאי ההתחייבות וגובה העירבון (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13כט. (א)  בכתב ההתחייבות יתחייב המפר להפסיק את הפרת ההוראה כאמור בסעיף 13כח(א) ולהימנע מהפרה נוספת של אותה הוראה, בתוך תקופה שיקבע הממונה, ושתחילתה ביום מסירת ההודעה כאמור באותו סעיף, ובלבד שהתקופה האמורה לא תעלה על שנתיים (בסימן זה – תקופת ההתחייבות).

           (ב)  הממונה רשאי לקבוע בכתב ההתחייבות תנאים נוספים שעל המפר להתחייב ולעמוד בהם במהלך תקופת ההתחייבות במטרה להקטין את הנזק שנגרם מההפרה או למנוע את הישנותה.

           (ג)   נוסף על כתב ההתחייבות יפקיד המפר בידי הממונה עירבון בסכום העיצום הכספי שהממונה היה רשאי להטיל על המפר בשל אותה הפרה, בהתחשב בקיומם של מקרים, נסיבות ושיקולים שנקבעו לפי סעיף 13כ(ב) או (ג).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 119 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13כט

תוצאות הגשת כתב התחייבות ועירבון או אי-הגשתם (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13ל.   הגיש המפר לממונה כתב התחייבות ועירבון לפי סימן זה, בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף 13כח(א), לא יוטל עליו עיצום כספי בשל אותה הפרה; לא הגיש המפר לממונה כתב התחייבות ועירבון בתוך התקופה האמורה, ימציא לו הממונה הודעה על כוונת חיוב בשל אותה הפרה, לפי סעיף 13טז.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 119 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ל

הפרת התחייבות (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13לא. (א)  הגיש המפר כתב התחייבות ועירבון לפי סימן זה והפר תנאי מתנאי ההתחייבות, כמפורט בפסקאות שלהלן, יחולו ההוראות המפורטות באותן פסקאות, לפי העניין:

(1)   המשיך המפר, במהלך תקופת ההתחייבות, להפר את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות – יחלט הממונה את העירבון וימציא למפר דרישת תשלום בשל ההפרה הנמשכת כאמור בסעיף 13יט(א);

(2)   חזר המפר והפר, במהלך תקופת ההתחייבות, את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות – יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין סעיף 13יט(ב) ויחולו הוראות אלה:

(א)   הממונה ימציא למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת;

(ב)   שלח הממונה דרישת תשלום בשל ההפרה החוזרת לפי הוראות סעיף 13יח(ב)(1) או שהמפר לא טען את טענותיו לפני הממונה לעניין אותה הפרה כאמור בסעיף 13יח(ד), יחלט הממונה את העירבון נוסף על הטלת העיצום הכספי בשל ההפרה החוזרת;

(3)   הפר המפר תנאי מהתנאים הנוספים שנקבעו בכתב ההתחייבות כאמור בסעיף 13כט(ב) – יודיע לו הממונה על כוונתו לחלט את העירבון בתוך 45 ימים, לאחר שייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה, כפי שיורה הממונה לעניין זה.

           (ב)  לעניין פרק זה יראו בחילוט העירבון לפי הוראות סעיף זה, כהטלת עיצום כספי על המפר בשל ההפרה שלגביה ניתן העירבון.

           (ג)   הופר תנאי מתנאי ההתחייבות כאמור בסעיף זה, והפר המפר פעם נוספת את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות, לא יאפשר לו הממונה להגיש כתב התחייבות נוסף לפי הוראות סימן זה, בשל אותה הפרה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 119 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13לא

השבת העירבון (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13לב. עמד המפר בתנאי כתב ההתחייבות שמסר לפי סימן זה, יוחזר לו, בתום תקופת ההתחייבות, העירבון שהפקיד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הפקדתו עד יום החזרתו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 120 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13לב

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

סימן ד': הוראות שונות

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 109 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ד'

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13לג. על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיפים 13יא עד 13טו ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 120 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13לג

 

עיכוב ביצוע והחזר (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13לד. (א)  אין בהגשת עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים על החלטת הממונה לפי פרק זה, כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.

           (ב)  החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי או הופקד העירבון, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על החלטה בעתירה כאמור והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי או על החזרת העירבון, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת או יוחזר העירבון, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 120 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13לד

פרסום (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13לה. (א)  הטיל הממונה עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

(1)   דבר הטלת העיצום הכספי;

(2)   מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;

(3)   סכום העיצום הכספי שהוטל;

(4)   אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;

(5)   פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;

(6)   שמו של המפר – ככל שהמפר הוא תאגיד.

           (ב)  הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים או הוגש ערעור על החלטה בעתירה כאמור, יפרסם הממונה, לפי סעיף קטן (א) את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם בדרך שבה פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי כאמור בסעיף קטן (א).

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א)(6), רשאי הממונה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לאזהרת הציבור, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין זה.

           (ד)  על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

           (ה)  פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים; בפרסום כאמור יישם הממונה אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי למנוע, ככל האפשר, את אפשרות העיון בפרטים שפורסמו בתום תקופת הפרסום.

           (ו)   השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 120 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13לה

שמירת אחריות פלילית (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13לו.  (א)  תשלום עיצום כספי, המצאת התראה מינהלית או מתן כתב התחייבות ועירבון לפי פרק זה, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיפים 13יא עד 13טו, המהווה עבירה.

           (ב)  שלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית או הודעה על האפשרות להגיש התחייבות ועירבון, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.

           (ג)   הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי או הפקיד עירבון, יוחזר לו הסכום ששולם או העירבון שהופקד, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום או יום הפקדת העירבון, עד יום החזרתו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 121 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13לו

אצילת סמכויות (תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

13לז.  המנהל רשאי לאצול לסגן המנהל הכללי לענייני פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת את סמכותו לפי פרק זה, למעט הסמכות לקבוע נהלים לפי סעיפים 13כה(א) ו-13כח(א).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 122 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13לז

פרק ה': הוראות שונות

פטור לגורם המפעיל לעניין חוק זכות יוצרים וחוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

13לח. (א)  על אף האמור בכל דין, הגורם המפעיל לא יישא באחריות על הפרתה של זכות לפי חוק זכות יוצרים או חוק זכויות מבצעים ומשדרים בשל הפצת שידורים לפי סעיפים 6 ו-7.

           (ב)  היה הגורם המפעיל גורם מפעיל פרטי שהוא בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לא יחולו הוראות סעיף קטן (א) על השידורים הנוספים, כמשמעותם בסעיף 12א(א), שהוא משדר בהתאם לרישיונו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 122 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13לח

ביצוע ותקנות

14.     השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

תיקון חוק הרשות השנייה – מס' 35

15.     בחוק הרשות השנייה –

(1)  בסעיף 37(א)(2), במקום "שבסעיפים 51, 51א ו-70(א)" יבוא "שבסעיף 70(א)";

(2)  בכותרת סימן א' לפרק ד', במקום "תחנות, רישיונות וזיכיונות" יבוא "רישיונות וזיכיונות";

(3)  סעיפים 51 עד 53 – בטלים;

(4)  בסעיף 55(ב), במקום "51, 51א, 51ב, 52, 53, 54(א)" יבוא "54(א)";

(5)  בסעיף 62א(ג), המילים "מהאמור בסעיף 51(ג) או 51א(י) או" – יימחקו;

(6)  בסעיף 63(ד), במקום "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה כדין" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, לעניין חוק זה, כדין" ובמקום "51, 51א, 51ב, 52, 53, 54" יבוא "54";

(7)  בסעיף 63א(ג), במקום "דינה של חברת החדשות כאמור כדין" יבוא "דינה של חברת החדשות כאמור, לעניין חוק זה, כדין" ובמקום "51א, 51ב, 52, 53, 60" יבוא "60";

(8)  בכותרת סימן א' לפרק ח', המילים "דמי הפצה," – יימחקו;

(9)  סעיף 100א – בטל;

(10) בסעיף 101 –

(א)   בכותרת השוליים, במקום "בדמי הזכיון, בדמי הרישיון ובדמי ההפצה" יבוא "בדמי הזיכיון ובדמי הרישיון";

(ב)   במקום "דמי הזכיון, דמי הרישיון ודמי ההפצה" יבוא "דמי הזיכיון ודמי הרישיון";

(11) בסעיף 102, במקום "דמי הרישיון, דמי ההפצה והתמלוגים לפי סעיפים 99 עד 100א" יבוא "דמי הרישיון והתמלוגים לפי סעיפים 99 ו-100";

(12) בסעיף 102ב, המילים "דמי ההפצה, למעט דמי הפצה שהכנסת חייבת לשלמם לפי סעיף 51ב(ו)" – יימחקו ובמקום "לעניין זה, "דמי זיכיון", "דמי רישיון", "דמי הפצה" או "תמלוגים" – דמי זכיון, דמי רישיון, דמי הפצה או תמלוגים" יבוא "לעניין זה, "דמי זיכיון", "דמי רישיון" או "תמלוגים" – דמי זיכיון, דמי רישיון או תמלוגים".

תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33)

16.     בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"א-2011, בסימן א' לפרק ב' –

(1)  בסעיף 94(2) המתקן את סעיף 37(א)(2) לחוק הרשות השנייה, פסקת משנה (ב) – תימחק;

(2)  בסעיף 101 המתקן את כותרת סימן א' לפרק ד' לחוק הרשות השנייה, במקום הסיפה החל במילים "במקום "תחנות, רישיונות וזיכיונות"" יבוא "במקום "רישיונות וזיכיונות" יבוא "שידור בערוץ נפרד וסייג לרישיון"";

(3)  סעיפים 102 עד 106 המבטלים או מתקנים את סעיפים 51, 51א, 51ב, 52 ו-53 לחוק הרשות השנייה – בטלים;

(4)  בסעיף 115(3) המתקן את סעיף 62א(ג) לחוק הרשות השנייה, פסקת משנה (א) – תימחק;

(5)  סעיף 132 המתקן את סעיף 100א לחוק הרשות השנייה – בטל.

תיקון חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים – מס' 4

17.     בחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001, בסעיף 4(א), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) לעניין שידורי משדר ערוץ נושאי לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012 – משדר ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק האמור.".

תיקון חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) –  מס' 4

18.     בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005 –

(1)  בסעיף 1 –

(א)   בהגדרה "גוף מפקח", אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6)  לעניין שידורי הטלוויזיה של משדר ערוץ נושאי המשודרים מכוח הוראות חוק הפצת שידורים – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין;";

(ב)   אחרי ההגדרה "ועדת התיאום" יבוא:

"חוק הפצת שידורים" – חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012;";

(ג)    בהגדרה "משדר טלוויזיה", אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6)  לעניין שידוריו של משדר ערוץ נושאי על פי חוק הפצת שידורים – משדר ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק האמור;";

(2)  בסעיף 6 –

(א)   ברישה, אחרי "לפי חוק התקשורת" יבוא "או לפי חוק הפצת שידורים";

(ב)   בפסקה (ד), אחרי "לפי חוק התקשורת" יבוא "או לפי חוק הפצת שידורים, לפי העניין,".

פרק ו': תחילה, הוראת שעה והוראות מעבר

תחילה

19.     תחילתם של סעיף 3, פרקים ג' ו-ד' למעט סעיף 13, ופרק ה', ביום הקובע.

חוק הרשות השנייה – הוראת שעה

20.     בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), יקראו את חוק הרשות השנייה כך:

(1)  בסעיף 51א –

(א)   במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א)  הרשות תתכנן, תקים ותפעיל, בעצמה או באמצעות אחרים, תחנות שידור ספרתיות לקליטתם ולהפצתם בציבור של שידורים שייקלטו בכל רחבי הארץ, של הגופים המפורטים להלן, בכפוף להוראות סעיף 51ב:

(1)   בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ובערוץ השלישי;

(1א) בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה;

(2)   הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת;

(3)   רשות השידור, לגבי שידורי הטלוויזיה שהיא משדרת;

(4)   משדר ערוץ ייעודי, ובכלל זה משדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית;

(5)   הטלוויזיה הלימודית;

(6)   משדר ערוץ נושאי;

(7)   הגופים המפורטים להלן, לגבי שידורי רדיו שהם משדרים:

(א)   רשות השידור;

(ב)   גלי צה"ל;

(ג)    בעלי זיכיונות לשידורי רדיו;

(ד)   שירות ההתגוננות האזרחית, לשם שידורי הודעות חירום בלבד, דרך קבע או באופן ארעי – בעניין מהעניינים המנויים בפסקאות (1) עד (8) שבסעיף 9(ד) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005, או בעניין התקפה כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.";

(ב)   סעיף קטן (ב) – בטל;

(ג)    במקום סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) יבוא:

"(ג)  תחנות שידור ספרתיות יהיו בבעלותה של הרשות ובפיקוחה.

(ד)    אוצר המדינה יישא בעלות ההקמה לצורך קליטתם והפצתם בציבור של שידורי הגופים האמורים בסעיף קטן (א) באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות סעיף 51ב, בין השאר תוך שימוש בתמלוגים המשולמים לפי סעיף 100 בידי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ובכל זיכיון לשידורי רדיו.;

(ד)   סעיפים קטנים (ד1) ו-(ד2) בטלים;

(ה)   במקום סעיפים קטנים (ה) עד (ז) יבוא:

"(ה)  במהלך תקופת הקמתן של תחנות השידור הספרתיות, יגיש המנהל לשר ולשר האוצר דין וחשבון, בתוך 30 ימים מתום כל רבעון (בסעיף קטן זה – הרבעון המדווח); דין וחשבון כאמור יכלול, בין השאר, פרטים אלה: ההתקדמות בתכנון ובהקמה של תחנות שידור ספרתיות במהלך הרבעון המדווח וההתקדמות הצפויה במהלך הרבעון שלאחריו, אומדן מעודכן של סך עלות ההקמה, ואומדן ההוצאות הצפויות ברבעון שלאחר הרבעון המדווח.

(ו)    השר, שר האוצר או מי שכל אחד מהם הסמיך לכך, רשאי לדרוש מהמנהל להמציא פרטים נוספים הדרושים לצורך בדיקת החישובים שבבסיס האומדנים, כפי שפורטו בדין וחשבון שהגיש לפי סעיף קטן (ה).

(ז)    (1)   לא יאוחר מיום י"ב באב התשס"ט (2 באוגוסט 2009), יוקמו תחנות שידור ספרתיות כך שתתאפשר קליטת שידורים של הגופים המנויים בסעיף קטן (א)(1), (2) ו-(3) בטכנולוגיית חדות רגילה, בהתאם להוראות סעיף 51ב;

(2)   לא יאוחר מיום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), יוקמו תחנות שידור ספרתיות כך שתתאפשר הפצה וקליטה של שידורי טלוויזיה של כל הגופים כאמור בסעיף קטן (א), בטכנולוגיית חדות רגילה ובטכנולוגיית חדות גבוהה, בכפוף להוראות סעיף 51ב;

(3)   אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מההוראות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.";

(ו)    במקום סעיפים קטנים (ט) עד (יב) יבוא:

"(ט)  (1)   במועד השלמת ההקמה כאמור בסעיף קטן (ז)(1), יודיע המנהל לבעלי הזיכיונות כאמור בסעיף קטן (א)(1), כי ניתן להפיץ שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות השידור הספרתיות;

(2)   במועד שבו תתאפשר הפצת שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות השידור הספרתיות של כל הגופים כאמור בסעיף קטן (א) בטכנולוגיית חדות רגילה, בכפוף להוראות סעיף 51ב, יודיע המנהל לגופים אמור שטרם הוחל בהפצת שידוריהם באמצעות תחנות השידור הספרתיות, כי ניתן להפיץ את שידוריהם כאמור;

(3)   במועד השלמת ההקמה כאמור בסעיף קטן (ז)(2), יודיע המנהל לגופים המשדרים שידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א), כי ניתן להפיץ את שידוריהם באמצעות תחנות השידור הספרתיות בטכנולוגיית חדות גבוהה, בכפוף להוראות סעיף 51ב;

(4)   הודעות כאמור בסעיף קטן זה יפורסמו גם לציבור בדרך שיורה המנהל.

(י)    בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה ובעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה רשאים להתאגד, לשם העברת שידוריהם לתחנות שידור ספרתיות ורשאים הם להתקשר עם הרשות לצורך זה; התאגדות או התקשרות כאמור לא ייראו כהסדר כובל לעניין חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988.

(יא)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פקודת הטלגרף האלחוטי.

(יב)  בסימן זה –

        "חוק הפצת שידורים" – חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012;

        "טכנולוגיית חדות גבוהה", "טכנולוגיית חדות רגילה", "המועצה לשידורי כבלים ולוויין", "משדר ערוץ ייעודי", "משדר ערוץ נושאי" ו"עלות ההקמה" – כהגדרתם בחוק הפצת שידורים;

        "תחנת שידור ספרתית" – תחנת שידור, לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו, לשם שידורם והפצתם בציבור, בשיטה הספרתית, במישרין או באמצעות תחנות שידור נוספות כאמור.";

(2)  בסעיף 51ב –

(א)   במקום כותרת השוליים יבוא "הפצת שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו באמצעות תחנות שידור ספרתיות";

(ב)   במקום סעיפים קטנים (א), (א1) ו-(ב) יבוא:

"(א)  הרשות תפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה שמשדרים בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה במסגרת שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה, ובלבד שהמנהל הודיע כי ניתן לעשות כן בהתאם להוראות סעיף 51א(ט)(1).

(א1)  הרשות תפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה.

(ב)   הרשות תפיץ את שידורי ערוץ הכנסת ואת שידורי הטלוויזיה שמשדרת רשות השידור, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כמפורט להלן:

(1)   ערוץ הכנסת – ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;

(2)   רשות השידור – שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה.

(ב1)  (1)   הרשות תפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הרדיו של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי רדיו כמפורט באותן פסקאות:

(א)   רשות השידור – במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;

(ב)   גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (בסעיף קטן זה – גלי צה"ל) – במסגרת שני ערוצי רדיו, לכל היותר;

(ג)    בעלי זיכיונות לשידורי רדיו – במסגרת ערוץ רדיו אחד לכל בעל זיכיון;

(ד)   שירות ההתגוננות האזרחית – במסגרת ארבעה ערוצי רדיו, לכל היותר;

(2)   על אף הוראות פסקה (1), שידרו רשות השידור או גלי צה"ל שידורי רדיו, במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בפסקה (1)(א) או (ב), לפי העניין, תפיץ הרשות גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת רשות השידור או גלי צה"ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור, ובלבד שחלפו שלושה חודשים לפחות מיום פרסומו של חוק הפצת שידורים.

(ב2)  הרשות תפיץ, באמצעות תחנות השידור הספרתיות, את שידורי הטלוויזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, גם בטרם נמסרה הודעה לפי סעיף 51א(ט)(2), אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:

(1)   משדר הערוץ הייעודי בשפה הערבית שקיבל את רישיונו לפי הוראות סעיף 6לד1 לחוק התקשורת, בטרם נמסרה הודעה לפי סעיף 51א(ט)(2) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובלבד שהגיש את בקשתו להפצת שידוריו באמצעות תחנות שידור ספרתיות בטרם חלפו שישה חודשים ממועד קבלת הרישיון כאמור;

(2)   הטלוויזיה הלימודית – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(א)   משדר הערוץ הייעודי בשפה הערבית לא הגיש לרשות בקשה להפצת שידוריו באמצעות תחנות שידור ספרתיות במהלך התקופה האמורה בפסקה (1), או הודיע לרשות, בכתב, במהלך התקופה האמורה, כי אין בכוונתו להגיש לה בקשה כאמור;

(ב)   קיימת קיבולת פנויה להפצת שידורי הטלוויזיה הלימודית באמצעות תחנות שידור ספרתיות, גם אם יופצו שידורי הערוץ הייעודי בשפה הערבית לפי הוראות פסקה (1).

(ב3)  בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ב2), נמסרה הודעת הרשות לפי סעיף 51א(ט)(2), תפיץ הרשות באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:

(1)   משדר ערוץ ייעודי, ובכלל זה משדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית שלא הגיש בקשה להפצה במהלך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב2)(1) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ואולם אם עלה מספר משדרי הערוצים הייעודיים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, על חמישה, יופצו שידוריו של משדר ערוץ ייעודי נוסף בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת שידורים כאמור;

(2)   הטלוויזיה הלימודית, אם לא הופצו שידוריה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב2)(2) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה.

(ב4)  בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ב3), נמסרה הודעת הרשות לפי סעיף 51א(ט)(3), תפיץ הרשות באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:

(1)   רשות השידור, אם ביקשה זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – הערוץ הנוסף); השידורים בערוץ הנוסף ישודרו במקביל לשידורם באחד הערוצים כאמור בסעיף קטן (ב)(2);

(2)   גוף מהגופים המנויים בסעיף 51א(א), למעט רשות השידור, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוץ העיקרי) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה, לכל גוף כאמור, ובלבד שהגוף האמור ביקש זאת ונבחר בהליך שוויוני שעליו הורה השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, המועצה והמועצה לשידורי כבלים ולוויין; בקביעת תנאי ההליך לפי פסקה זו יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים של קידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, מגוון סוגי שידורי הטלוויזיה אופיים, וכן אפשרות ההפצה של שידורי הטלוויזיה של גופים אחרים המנויים בסעיף 51א(א) במסגרת הקיבולת הפנויה בתחנות השידור הספרתיות; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.

(ב5)  תחילת הפצת השידורים של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לפי סעיף זה, ששידוריהם לא הופצו ערב פרסומו של חוק הפצת שידורים, תהיה לא יאוחר מהמועד המפורט באותן פסקאות, לפי העניין:

(1)   בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א1) – שנה מהמועד שבו ניתן לו הרישיון;

(2)   גוף המשדר שידורי רדיו שהגיש בקשה להפצת שידוריו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי סעיף קטן (ב1) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים ממועד הגשת הבקשה כאמור, ולעניין שידורי רדיו בערוץ נוסף כאמור בסעיף קטן (ב1)(2) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה להפצת השידורים כאמור;

(3)   משדר הערוץ הייעודי בשפה הערבית שהגיש בקשה להפצת שידוריו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי סעיף קטן (ב2)(1) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים ממועד הגשת הבקשה כאמור;

(4)   משדר ערוץ ייעודי שהגיש בקשה להפצת שידוריו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי סעיף קטן (ב3)(1), הנמנה עם חמשת משדרי הערוצים הייעודיים הראשונים כאמור באותו סעיף קטן – שנה מהמועד שבו הגיש את בקשתו כאמור, וכל משדר ערוץ ייעודי נוסף כאמור באותו סעיף קטן שהפצת שידוריו כפופה לקיבולת הפנויה להפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה כאמור;

(5)   הטלוויזיה הלימודית – אם הגישה בקשה להפצת שידוריה באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי סעיף קטן (ב2)(2) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו מתקיים תנאי מהתנאים האמורים בפסקת משנה (א) או (ב) של סעיף קטן (ב2)(2), ואם הגישה בקשה להפצה כאמור לפי סעיף קטן (ב3)(2) – שנה מהמועד שבו הגישה את הבקשה כאמור;

(6)   רשות השידור, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (ב4)(1) – שנה מהמועד שבו ביקשה כי שידורי הערוץ הנוסף יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות כאמור באותו סעיף קטן;

(7)   גוף כאמור בסעיף קטן (ב4)(2) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו נבחר בהליך לפי אותו סעיף קטן.";

(ג)    סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) – בטלים;

(ד)   במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה)  (1)   הרשות תפיץ את שידורי הטלוויזיה של הגופים כאמור בסעיף 51א(א)(1) עד (5), כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הטלוויזיה ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים באמצעות טכנולוגיית חדות רגילה או באמצעות טכנולודיית חדות גבוהה, לפי העניין;

(2)   הרשות תפיץ את שידורי הרדיו של הגופים כאמור בסעיף 51א(א)(7), כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הרדיו ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים כאמור.";

(ה)   סעיף קטן (ו) – בטל;

(ו)    בסופו יבוא:

"(ז)  השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע נסיבות ותנאים שבהם תפסיק הרשות להפיץ את שידוריו של גוף מהגופים כאמור בסעיף 51א(א), לרבות לפי בקשת גוף ששידוריו מופצים לפי בקשתו, וכן נסיבות ותנאים שבהם תהיה רשאית הרשות להפסיק הפצה כאמור.";

(3)  אחרי סעיף 51ג יבוא:

"אי-גביית תשלום בעד קליטת שידורי טלוויזיה או שידורי רדיו

51ד. הרשות וכל אדם אחר, לא יגבו תשלום כלשהו מהציבור בעד קליטת שידורי טלוויזיה או שידורי רדיו המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה.";

(4)  בסעיף 52 –

(א)   סעיף קטן (א) – בטל;

(ב)   במקום סעיפים קטנים (א1) ו-(ב) יבוא:

"(א1) הרשות רשאית לדרוש מהגופים שהיא מפיצה את שידוריהם לפי סעיף 51ב, למעט הגופים האמורים בסעיף 51א(א)(2), (5) ו-(7)(ב) ו-(ד), להפקיד בידיה ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור בסעיף 100א.

(ב)   המועצה, באישור השר, תקבע כללים בדבר סוגי הערבויות או הבטוחות האמורות בסעיף קטן (א1), סכומיהן, ומועדי הפקדתן, וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים שיתקבלו עקב מימוש כאמור, ובלבד שתנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן, יהיו זהים לגבי כלל מפקידי הערבויות והבטוחות כאמור באותו סעיף קטן.";

(5)  סעיף 53 – בטל;

(6)  במקום סעיף 100א יבוא:

"דמי הפצה

100א. (א)  גוף ששידורי הטלוויזיה או שידורי הרדיו שהוא משדר מופצים כאמור בסעיף 51ב, ישלם לרשות, בעד הפצת השידורים כאמור, סכום שיורו עליו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות עם הרשות; הסכום האמור יחושב לפי סך כל התשלומים והעלויות הכרוכים בהפעלתן, בתפעולן ובתחזוקתן של תחנות השידור הספרתיות וכל תשלום שוטף אחר בשל הפצת השידורים כאמור, למעט עלות ההקמה (בסעיף זה – סך התשלומים והעלויות), כשהוא מחולק בין הגופים אשר שידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כאמור, בהתאם להוראות אלה:

(1)   סך התשלומים והעלויות יחולק בין הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים לפי סעיף 51ב (בסעיף זה – משדרי הטלוויזיה) לבין הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים לפי אותו סעיף (בסעיף זה – משדרי הרדיו) כך:

(א)   חלקם של משדרי הטלוויזיה יהיה סך התשלומים והעלויות בניכוי חלקם של משדרי הרדיו כאמור בפסקת משנה (ב) (בסעיף זה – חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה);

(ב)   חלקם של משדרי הרדיו יהיה בהתאם לקיבולת הנדרשת לשם הפצת שידורי כלל ערוצי הרדיו כמפורט בפסקאות משנה (א) עד (ד) שבסעיף 51ב(ב1)(1) של הגופים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ד) שבסעיף 51א(א)(7), ביחס לכלל הקיבולת הקיימת בתחנות השידור הספרתיות (בסעיף זה – חלקם היחסי של משדרי הרדיו);

(2)   חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה יחולק בין משדרי הטלוויזיה לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר טלוויזיה לפי סעיף 51ב ובהתחשב בסוג הטכנולוגיה שבאמצעותה מופצים שידורי הטלוויזיה כאמור;

(3)   חלקם היחסי של משדרי הרדיו יחולק בין משדרי הרדיו לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר רדיו לפי סעיף 51ב.

        (ב)   על אף האמור בסעיף קטן (א), נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות יישא אוצר המדינה בחלק מסך התשלומים והעלויות וישלם חלק זה לרשות, כך שחלקו של אוצר המדינה יהיה לפי מספר ערוצי הטלוויזיה – בהתחשב בסוג הטכנולוגיה – ומספר ערוצי הרדיו, שניתן לשדר בקיבולת הפנויה בתחנות השידור הספרתיות.

        (ג)    לעניין סוג הטכנולוגיה, יובא בחשבון רק אופן השידור בטכנולוגיית חדות רגילה או בטכנולוגיית חדות גבוהה.

        (ד)    בסעיף זה, "טכנולוגיית חדות גבוהה", "טכנולוגיית חדות רגילה", "עלות ההקמה" ו"תחנת שידור ספרתית" – כהגדרתן בסעיף 51א(יב).".

העברת נכסים, חובות והתחייבויות מהרשות השנייה לגורם המפעיל (תיקון מס' 1)  תשע"ג-2013

21.     על אף האמור בכל דין או הסכם ובכפוף להוראות סעיף 22, התחנות הספרתיות וכל הנכסים האחרים, החובות וההתחייבויות, הנוגעים לתחנות כאמור, שהיו ערב המועד שנקבע בהיתר ההפעלה כיום תחילת ההפעלה על ידי הגורם המפעיל (בפרק זה – מועד המעבר) של הרשות השנייה, יהיו, החל במועד המעבר, של הגורם המפעיל; הוראות סעיף זה לא יחולו אם הרשות השנייה מונתה כגורם המפעיל לפי סעיף 2; בסעיף זה ובסעיף 23, "נכס" – מקרקעין, מיטלטלין, זכויות, וטובות הנאה מכל סוג שהוא.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 136 (ה"ח 768)

21. על אף האמור בכל דין או הסכם ובכפוף להוראות סעיף 22, התחנות הספרתיות וכל הנכסים האחרים, החובות וההתחייבויות, הנוגעים לתחנות כאמור, שהיו ערב היום הקובע ערב המועד שנקבע בהיתר ההפעלה כיום תחילת ההפעלה על ידי הגורם המפעיל (בפרק זה – מועד המעבר) של הרשות השנייה, יהיו, החל ביום הקובע החל במועד המעבר, של הגורם המפעיל; הוראות סעיף זה לא יחולו אם הרשות השנייה מונתה כגורם המפעיל לפי סעיף 2; בסעיף זה ובסעיף 23, "נכס" – מקרקעין, מיטלטלין, זכויות, וטובות הנאה מכל סוג שהוא.

הליכים משפטיים ועילות (תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

22.     כל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב מועד המעבר, שהרשות השנייה או מועצת הרשות השנייה הן צד לו, הנוגע לתחנות השידור הספרתיות, וכן כל עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת ערב מועד המעבר, יוסיפו לעמוד בתוקפם כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה בסעיף 21.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 136 (ה"ח 768)

22. כל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב היום הקובע מועד המעבר, שהרשות השנייה או מועצת הרשות השנייה הן צד לו, הנוגע לתחנות השידור הספרתיות, וכן כל עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת ערב היום הקובע מועד המעבר, יוסיפו לעמוד בתוקפם כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה בסעיף 21.

תקנות בדבר פטור מתשלומי חובה בשל העברה

23.     שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, לעניין העברת תחנות השידור הספרתיות, וכן הנכסים האחרים, הפעילויות, החובות וההתחייבויות, הנוגעים לתחנות כאמור, מהרשות השנייה לגורם המפעיל, הוראות, על אף האמור בכל דין, בכל אחד מאלה:

(1)  פטור מלא או חלקי ממסים, מתשלומי אגרות או מתשלומי חובה אחרים, בתנאים שקבע;

(2)  הוראות ותיאומים לעניין חבות המס, לרבות לעניין קביעת יום רכישה, מחיר מקורי, יתרת מחיר מקורי, שווי רכישה או יתרת שווי רכישה.

הוראות מעבר (תיקון מס' 1) תשע"ג-2013

24.     (א)  תקנות, זיכיונות, רישיונות, אישורים והוראות שנקבעו או שניתנו לפי חוק הרשות השנייה, שעניינם תחנות שידור ספרתיות, שהיו בתוקף ערב מועד המעבר, ימשיכו לעמוד בתוקפם ויחולו לעניין תחנות שידור ספרתיות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "הרשות השנייה" יבוא "הגורם המפעיל", והכל אלא אם כן בוטלו או שונו לפי כל דין.

           (ב)  הופצו ערב היום הקובע שידוריו של גוף מהמנויים בסעיפים 6 ו-7 באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לפי הוראות חוק הרשות השנייה כנוסחו בסעיף 20 לחוק זה, ימשיך הגורם המפעיל להפיץ את שידוריו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לפי הוראות חוק זה.

           (ג)   ביקש גוף כאמור בסעיף 51א(א)(3) עד (5) ו-(7) לחוק הרשות השנייה, כנוסחו בסעיף 20(1) לחוק זה, לפני היום הקובע, כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות סעיף 51ב לחוק האמור, כנוסחו בסעיף 20 לחוק זה, יראו אותו, החל ביום הקובע, כמי שביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות סעיף 6 או 7 לחוק זה, לפי העניין.

           (ד)  החל הליך לבחירת גוף כאמור בסעיף 51ב(ב4)(2) לחוק הרשות השנייה, כנוסחו בסעיף 20(2) לחוק זה, לפני היום הקובע, יראו את ההליך האמור, החל ביום הקובע, כהליך לפי סעיף 6(א)(8) לחוק זה.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 136 (ה"ח 768)

(א) תקנות, זיכיונות, רישיונות, אישורים והוראות שנקבעו או שניתנו לפי חוק הרשות השנייה, שעניינם תחנות שידור ספרתיות, שהיו בתוקף ערב היום הקובע מועד המעבר, ימשיכו לעמוד בתוקפם ויחולו לעניין תחנות שידור ספרתיות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "הרשות השנייה" יבוא "הגורם המפעיל", והכל אלא אם כן בוטלו או שונו לפי כל דין.

 

 

                                      בנימין נתניהו                                        משה כחלון

                                                   ראש הממשלה                                                     שר התקשורת

           שמעון פרס                                        ראובן ריבלין

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ב מס' 2350 מיום 1.4.2012 עמ' 286 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 608 עמ' 1366).

תוקן ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 131 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 768 עמ' 586) – תיקון מס' 1 בסעיף 37 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013; תחילתו ביום 1.8.2013. ת"ט ס"ח תשע"ד מס' 2450 מיום 7.4.2014 עמ' 544.

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 817 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 869 עמ' 706) – תיקון מס' 2 בסעיף 147 לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014; תחילתו ביום 15.5.2017 וביום 31.7.2018. תוקן ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108 – צו תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 942 עמ' 894) – תיקון מס' 2 (תיקון) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1030 עמ' 878) – תיקון מס' 2 (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016 בסעיף 22 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 4), תשע"ו-2016; תחילתו ביום 31.3.2016. ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1078 עמ' 1502) – תיקון מס' 2 (תיקון מס' 3) בסעיף 3 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), תשע"ו-2016. ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1131 עמ' 1080) – תיקון מס' 2 (תיקון מס' 4) בסעיף 2 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.4.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 96 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 184) – תיקון מס' 3 בסעיף 23 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017 אך ר' סעיפים 24, 25 לענין תחילה והוראות מעבר.

24. על אף האמור בסעיף 55 –

 (1) לא הותקנו תקנות לפי סעיף 13כ(ב) לחוק הפצת שידורים, כנוסחו בסעיף 23(16) לחוק זה, תידחה תחילתו של פרק ד'4 לחוק הפצת שידורים, כנוסחו בסעיף 23(16) לחוק זה, לעניין הטלת עיצומים כספיים על גורם מפעיל, עד להתקנת תקנות כאמור;

 (2) לא הותקנו תקנות לפי סעיף 13כ(ג) לחוק הפצת שידורים, כנוסחו בסעיף 23(16) לחוק זה, תידחה תחילתו של פרק ד'4 לחוק הפצת שידורים, כנוסחו בסעיף 23(16) לחוק זה, לעניין הטלת עיצומים כספיים על משרד בלא רישיון, בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות וערוץ נושאי, עד להתקנת תקנות כאמור.

25. (א) נחתם הסכם ערב יום תחילתו של חוק זה בין בעל זכות יוצאים או בעל זכות מבצעים בשידורים הפתוחים וביצירות הכלולות בהם לבין גוף מהגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6(א)(1) עד (6) ו-(8) לחוק הפצת שידורים, לעניין שימוש בזכות כאמור, אין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מזכותו של בעל זכות היוצרים או בעל זכות המבצעים לקבל תשלום מהגוף האמור, לפי כל דין, בעד הפצת השידורים הפתוחים בידי ספק תכנים רשום לפי סעיף 13ג לחוק הפצת שידורים, כנוסחו בסעיף 23(16) לחוק זה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת באותו הסכם.

 (ב) מפקח שמונה לפי סעיף 37יא לחוק התקשורת, יראו אותו כמי שהוסמך לפי סעיף 13ו לחוק הפצת שידורים, כנוסחו בסעיף 23(16) לחוק זה, עד תום שנה מהיום שבו מונה גורם מפעיל פרטי לפי סעיף 2 לחוק הפצת שידורים, כנוסחו בסעיף 23(3) לחוק זה.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 13ג לחוק הפצת שידורים, כנוסחו בסעיף 23(16) לחוק זה, בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום חמש שנים מהיום האמור, לא יחולו הוראות סעיף 13ג האמור על הפצה ברשת האינטרנט של שידורי גוף המנוי בסעיף 6(א)(1), (2) או (4) לחוק הפצת שידורים (בסעיף קטן זה – הגוף המשדר) או מתן גישה לשידורים כאמור, בידי ספק תכנים, אם הגוף המשדר נתן רישיון לשידור של שידוריו ברשת האינטרנט לפני תחילתו של חוק זה, ויחולו בתקופה האמורה הוראות אלה:

  (1) הגוף המשדר ייתן רישיון לשידור של שידורי ברשת האינטרנט לכל ספק תכנים רשום שביקש זאת, במחיר ובתנאים המיטיבים ביותר שנתן לספק תכנים אחר על פי רישיון לשידור אחר שעומד בתוקפו במועד מתן הרישיון;

  (2) באין הסכמה בין הגוף המשדר לבין ספק התכנים הרשום בעניין המחיר או התנאים לפי פסקה (1), תכריע המועצה בעניין; יושב ראש המועצה רשאי לדרוש מהגוף המשדר ומספקי תכנים שקיבלו רישיונות לשידור מהגוף המשדר, למסור לו במועד, במתכונת ובאופן שיורה, את המידע הנחוץ למועצה לצורך הכרעה לפי פסקה זו;

  (3) ספק תכנים רשום שרכש רישיון לשידור לפי סעיף קטן זה, ינקוט אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים למניעת ההפצה של שידורי הגוף המשדר שלגביהם נרכש הרישיון, ולמניעת הגישה אליהם מחוץ לישראל, אלא אם כן הגוף המשדר נותן הרישיון וספק התכנים הרשום, הסכימו אחרת;

  (4) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכות בעלי זכויות היוצאים והמבצעים בשידורי הגוף המשדר וביצירות הכלולות בהם לפי כל דין;

  (5) בסעיף זה –

"אמצעים טכנולוגיים", "המועצה", "ספק תכנים", "ספק תכנים רשום" ו"השידורים הפתוחים" – כהגדרתם בסעיף 13ב לחוק הפצת שידורים, כנוסחו בסעיף 23(16) לחוק זה;

"גורם מפעיל פרטי" ו"חוק זכות יוצרים" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הפצת שידורים, כנוסחו בסעיף 23(1) לחוק זה;

"רישיון לשידור" – רישיון לפי סעיף 37 לחוק זכות יוצרים, לגבי זכות היוצרים לשידור כמשמעותה בסעיף 11(4) לחוק האמור, לרבות רישיון משנה.

ס"ח תשע"ח מס' 2695 מיום 25.2.2018 עמ' 207 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 752 עמ' 68) – תיקון מס' 4 בסעיף 20 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44), תשע"ח-2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 492 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 420) – תיקון מס' 5 בסעיף 17 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), תשע"ח-2018.

י"פ תשע"ח מס' 7900 מיום 2.8.2018 עמ' 10385 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

י"פ תשע"ט מס' 8082 מיום 16.1.2019 עמ' 6384 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

י"פ תש"ף מס' 8610 מיום 30.12.2019 עמ' 2631 – הודעה תש"ף-2019; תחילתה ביום 1.1.2020.

י"פ תשפ"א מס' 9334 מיום 30.12.2020 עמ' 2619 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות