נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מרשם האוכלוסין (תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות), תשע"ב-2012

רשויות ומשפט מנהלי – מרשם אוכלוסין

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תקופת תוקפן של תעודות זהות

Go

2

סעיף 2א

תקופת תוקפה של תעודת זהות זמנית

Go

2

סעיף 2ב

סימון תעודת זהות קיימת כתעודה שעומדת לפקוע

Go

2

סעיף 3

עילות לפקיעות תוקפה של תעודת זהות

Go

2

סעיף 5

הודעה על פגיעה בשליטה בתעודת זהות

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

3

סעיף 7

הוראת מעבר

Go

3


תקנות מרשם האוכלוסין (תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות), תשע"ב-2012*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26, 28א(2) ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "גוף ציבורי" – כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;

          "מנפיק ממשלתי של תעודות לאימות" – גורם ממשלתי המנפיק תעודות אלקטרוניות לאימות בעבור רשות האוכלוסין לפי תקנות מרשם האוכלוסין (תעודה אלקטרונית לאימות), התשע"ב-2012 (להלן – תקנות תעודה לאימות);

          "עובד מוסמך" – עובד רשות האוכלוסין או מנפיק ממשלתי של תעודות לאימות, ששר הפנים או ראש רשות האוכלוסין הסמיך לכך לעניין תקנות אלה או חלקן;

          "רשות האוכלוסין" – רשות האוכלוסין וההגירה;

          "תעודת זהות זמנית" – טופס תעודת זהות הניתן –

(1)   לעולה חדש;

(2)   לתושב שהגיש בקשה לתעודת זהות הכוללת אמצעי זיהוי ביומטריים או נתוני זיהוי ביומטריים (להלן – תעודת זהות ביומטרית)  אשר אין בידיו תעודת זהות והוא נזקק לה בדחיפות;

(3)   בעת קיומו של מצב חירום מיוחד במדינה שבו לא ניתן להגיש בקשה לקבלת תעודת זהות ביומטרית או להנפיק תעודה כאמור; לעניין זה, "מצב חירום מיוחד" – כל אחת מאלה:

(א)   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

(ב)   הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(ג)    החלטה על תחילתה של תקופת הפעלת מערך מל"ח (משק לשעת חירום).

מיום 19.12.2016

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7742 מיום 19.12.2016 עמ' 306

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2017 עמ' 658

הוספת הגדרת "תעודת זהות זמנית"

תקופת תוקפן של תעודות זהות

2.       (א)  תקופת תוקפה של תעודת זהות היא עשר שנים ממועד הנפקתה.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), תקופת תוקפה של תעודת זהות הניתנת לבעל רישיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – חוק הכניסה לישראל), היא למשך תקופת הרישיון שניתן לו.

תקופת תוקפה של תעודת זהות זמנית

2א.     (א)  תקופת תוקפה של תעודת זהות זמנית לעולה חדש או לתושב כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "תעודת זהות זמנית" היא שלושה חודשים ממועד הנפקתה.

          (ב)  תקופת תוקפה של תעודת זהות זמנית שתונפק בעת מצב חירום מיוחד כאמור בפסקה (3) להגדרה "תעודת זהות זמנית", היא שנה ממועד הנפקתה.

מיום 19.12.2016

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7742 מיום 19.12.2016 עמ' 306

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2017 עמ' 658

הוספת תקנה 2א

סימון תעודת זהות קיימת כתעודה שעומדת לפקוע

2ב.     (א)  תושב שהגיש בקשה לתעודת זהות ביומטרית ואשר בידיו תעודת זהות – תסומן תעודת הזהות שבידיו במדבקה שבה יצוין מועד פקיעת תוקפה, המעידה כי מדובר בתעודה בעלת תוקף נקוב וקצר מזה שנקבע בתקנות אלה או בתעודה עצמה.

          (ב)  עובד רשות האוכלוסין, בבואו להדביק את המדבקה על תעודה קיימת כאמור בתקנת משנה (א), יוודא כי מועד פקיעת התוקף הנקוב במדבקה מצוי בטווח הזמן שבין חודשיים לשלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה לתעודת זהות ביומטרית.

מיום 19.12.2016

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7742 מיום 19.12.2016 עמ' 306

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2017 עמ' 658

הוספת תקנה 2ב

עילות לפקיעות תוקפה של תעודת זהות

3.       (א)  על אף האמור בתקנות 2 ו-2א, יפקע תוקפה של תעודת זהות בכל אחד מאלה:

(1)   לאחר שהודיע בעל תעודת זהות, שזהותו אומתה לפי תקנה 2(3) לתקנות תעודה לאימות, לעובד מוסמך כי קיים חשש ממשי כי נפגעה שליטתו בתעודת הזהות או כי נעשה שיבוש או שימוש לרעה בתעודת הזהות או במידע או בנתונים השמורים בה; במקרה שבו בעל תעודת הזהות הוא קטין או חסוי יתבקש גם נציגו, לאשר את ההודעה האמורה, ובלבד שהעובד המוסמך אימת את זהותו של הנציג ואת היותו נציג כאמור, הכל לפי נהלים שיקבע לעניין זה ראש רשות האוכלוסין; לעניין זה, "חסוי", "נציג" – כהגדרתם בסעיף 80 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;

(2)   לאחר שמצא עובד רשות האוכלוסין, על פי מידע שנמסר ממשטרת ישראל או מגוף ציבורי, כי קיים חשש ממשי כי נפגעה שליטתו של התושב בתעודת הזהות או כי נעשה שיבוש או שימוש לרעה בתעודת הזהות או במידע או בנתונים השמורים בה;

(3)   התקבלה באחת מלשכות רשות האוכלוסין תעודת זהות שנמצאה שלא ברשות בעליה;

(4)   עם קבלת עובד רשות האוכלוסין הודעה מראש רשות האוכלוסין בדבר פגם בחתימתו האלקטרונית המאובטחת, או במערכות החומרה והתוכנה המנפיקות את התעודות האלקטרוניות לאימות או בדבר פגם אחר, שיש בו כדי לפגוע במהימנות חתימתו או במהימנות התעודות האלקטרוניות לאימות שהוא מנפיק, כאמור בתקנה 10(ב) לתקנות תעודה לאימות;

(5)   עם ביטולו או פקיעת תוקפו של רישיון ישיבה לפי חוק הכניסה לישראל או תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974, או עם ביטול אזרחותו של בעל תעודת הזהות לפי חוק האזרחות, התשי"ב-1952;

(6)   עם החלפתה בתעודת זהות חדשה, לרבות בשל בלאי התעודה, שינוי או תיקון של הרישומים שבה; לעניין זה – למעט החלפת הספח בלבד;

(6א) בהגיע מועד פקיעת התוקף המופיע על גבי המדבקה שהודבקה בתעודת הזהות כאמור בתקנה 2ב;

(7)   בשל מות בעל התעודה.

          (ב)  בהתקיים אחת העילות האמורות בתקנת משנה (א)(1) עד (6), יציין העובד המוסמך במערכות המחשב של רשות האוכלוסין את עילת הפקיעה ואת פקיעת תוקף תעודת הזהות.

          (ג)   בהתקיים אחת העילות האמורות בתקנת משנה (א)(1) עד (5), יודיע עובד רשות האוכלוסין לתושב על פקיעת תוקף תעודת הזהות שבידו באמצעות הודעה טלפונית בתוך שני ימי עבודה; לא ניתן, לאחר ניסיון סביר, למסור את ההודעה הטלפונית, תישלח לתושב, בהקדם האפשרי הודעה בדואר רשום למענו הרשום במרשם האוכלוסין.

          (ד)  בהודעה כאמור בתקנת משנה (ג) תצוין גם החובה להחזיר לרשות האוכלוסין את התעודה שפקעה בתוך עשרים ושמונה ימים, החובה להחזיק בתעודת זהות, ומשמעות הפרתה, וכן המועד והמקום שבהם ניתן לקבל תעודת זהות חדשה, ובלבד שאם התעודה הונפקה לפי תקנה 8(ד) לתקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התשע"א-2011, יהיה ניתן לקבל גם את התעודה החדשה כאמור באותה תקנה.

מיום 19.12.2016

הוראת שעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7742 מיום 19.12.2016 עמ' 307

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2017 עמ' 658

(א) על אף האמור בתקנה 2 על אף האמור בתקנות 2 ו-2א, יפקע תוקפה של תעודת זהות בכל אחד מאלה:

(1) לאחר שהודיע בעל תעודת זהות, שזהותו אומתה לפי תקנה 2(3) לתקנות תעודה לאימות, לעובד מוסמך כי קיים חשש ממשי כי נפגעה שליטתו בתעודת הזהות או כי נעשה שיבוש או שימוש לרעה בתעודת הזהות או במידע או בנתונים השמורים בה; במקרה שבו בעל תעודת הזהות הוא קטין או חסוי יתבקש גם נציגו, לאשר את ההודעה האמורה, ובלבד שהעובד המוסמך אימת את זהותו של הנציג ואת היותו נציג כאמור, הכל לפי נהלים שיקבע לעניין זה ראש רשות האוכלוסין; לעניין זה, "חסוי", "נציג" – כהגדרתם בסעיף 80 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;

(2) לאחר שמצא עובד רשות האוכלוסין, על פי מידע שנמסר ממשטרת ישראל או מגוף ציבורי, כי קיים חשש ממשי כי נפגעה שליטתו של התושב בתעודת הזהות או כי נעשה שיבוש או שימוש לרעה בתעודת הזהות או במידע או בנתונים השמורים בה;

(3) התקבלה באחת מלשכות רשות האוכלוסין תעודת זהות שנמצאה שלא ברשות בעליה;

(4) עם קבלת עובד רשות האוכלוסין הודעה מראש רשות האוכלוסין בדבר פגם בחתימתו האלקטרונית המאובטחת, או במערכות החומרה והתוכנה המנפיקות את התעודות האלקטרוניות לאימות או בדבר פגם אחר, שיש בו כדי לפגוע במהימנות חתימתו או במהימנות התעודות האלקטרוניות לאימות שהוא מנפיק, כאמור בתקנה 10(ב) לתקנות תעודה לאימות;

(5) עם ביטולו או פקיעת תוקפו של רישיון ישיבה לפי חוק הכניסה לישראל או תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974, או עם ביטול אזרחותו של בעל תעודת הזהות לפי חוק האזרחות, התשי"ב-1952;

(6) עם החלפתה בתעודת זהות חדשה, לרבות בשל בלאי התעודה, שינוי או תיקון של הרישומים שבה; לעניין זה – למעט החלפת הספח בלבד;

(6א) בהגיע מועד פקיעת התוקף המופיע על גבי המדבקה שהודבקה בתעודת הזהות כאמור בתקנה 2ב;

(7) בשל מות בעל התעודה.

4.       (בוטלה).

מיום 31.12.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2017 עמ' 658

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

חובת החזרת תעודת זהות שאינה בתוקף

4. תושב שקיבל הודעה על פקיעת תוקף תעודת זהות שבידו חייב להחזירה לאחת מלשכות רשות האוכלוסין בתוך עשרים ושמונה ימים מיום קבלת ההודעה.

הודעה על פגיעה בשליטה בתעודת זהות

5.    בעל תעודת זהות שנודע לו כי קיים חשש ממשי כי נפגעה שליטתו בתעודת הזהות או כי נעשה בה שיבוש או שימוש לרעה בתעודת הזהות או במידע או בנתונים השמורים בה, יודיע על כך מיד לעובד מוסמך באחת מהדרכים האלה:

(1)  יתייצב באחת מלשכות רשות האוכלוסין ויודיע על כך;

(2)  יודיע על כך בטלפון למוקד קליטת הודעות שיוקם לעניין זה, ואשר יהיה זמין 24 שעות ביממה.

תחילה

6.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

הוראת מעבר

7.    על אף האמור בתקנה 2(א), תקופת תוקפה של תעודת זהות שניתנה לפני תחילתן של תקנות אלה היא עשר שנים מיום תחילתן.

כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012)                                    אליהו ישי

                                                                                                               שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1519.

תוקנו ק"ת תשע"ז מס' 7742 מיום 19.12.2016 עמ' 306 – הוראת שעה תשע"ז-2016. תוקנה ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2017 עמ' 658 – תק' תשע"ח-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות