חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), תשע"ג-2012

בריאות – שרותי רווחה

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מענק הסתגלות

Go

2

סעיף 3

סכום המענק

Go

2

סעיף 4

תשלום המענק

Go

2

סעיף 5

תובענה

Go

2

סעיף 6

הוראות מיוחדות

Go

2

סעיף 7

ביצוע ותקנות

Go

3

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2017


חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), תשע"ג-2012*

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1009 (ה"ח 708)

חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), תשע"ג-2012

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

          "אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות" – אישה ששהתה, באישור המשרד, במקלט לנשים מוכות 60 ימים לפחות, או שהתה בדירת מעבר שישה חודשים לפחות, ושמתקיימים בה שני אלה:

(1)   במועד יציאתה מהמקלט או מהדירה כאמור היא לא שבה להתגורר עם בן המשפחה הפוגע, לרבות עם בן זוגה;

(2)   במועד בקשתה לקבל את אחת הזכויות לפי חוק זה חלפו חמש שנים לפחות מהמועד הקודם שבו מימשה את הזכות המבוקשת;

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1009 (ה"ח 708)

הוספת הגדרת "אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות"

(תיקון מס' 3) תשע"ח-2018

          "אישור", "מחלקה לשירותים חברתיים" ו"מקלט לנשים מוכות" – כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;

מיום 17.1.2018

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 115 (ה"ח 740)

"אישור", "לשכת סעד מחלקה לשירותים חברתיים" ו"מקלט לנשים מוכות" – כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

          "דירת מעבר" – מסגרת טיפולית-שיקומית חוץ-ביתית בקהילה, שהיא זמנית ומיועדת לאישה מוכה ולילדיה, שאושרה על ידי המשרד, ושנועדה, בין השאר, לסייע לה במעבר לניהול חיים עצמאיים;

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1009 (ה"ח 708)

הוספת הגדרת "דירת מעבר"

          "ילד" – כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

          "המשרד" – משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1009 (ה"ח 708)

הוספת הגדרת "המשרד"

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

          "השר" – שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1009 (ה"ח 708)

הוספת הגדרת "השר"

מענק הסתגלות (תיקון מס' 2)  תשע"ז-2017

2.    אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות זכאית עם יציאתה מהמקלט למענק הסתגלות בהתאם לתכנית טיפולית-שיקומית שנקבעה בעבורה לתקופה שלאחר יציאתה מהמקלט (להלן – מענק הסתגלות).

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1010 (ה"ח 708)

2. אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 60 ימים לפחות, זכאית עם יציאתה מהמקלט למענק הסתגלות בהתאם לתכנית טיפולית-שיקומית שנקבעה בעבורה לתקופה שלאחר יציאתה מהמקלט, ובלבד שבמועד יציאתה מהמקלט כאמור היא לא שבה למקום מגוריה הקבוע מהמקלט (להלן – מענק הסתגלות).

סכום המענק

3.    (א)  מענק ההסתגלות יהיה בסכום של 8,000 שקלים חדשים, ולגבי אישה שילדיה עמה – סכום נוסף של 1,000 שקלים חדשים, בעבור כל ילד, אך לא יותר משני ילדים.

          (ב)  הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; בסעיף זה –

          "המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש ינואר 2012;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר לפני יום העדכון;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תשלום המענק (תיקון מס' 1)  תשע"ד-2013 (תיקון מס' 2)  תשע"ז-2017

4.       בקשה לקבל מענק הסתגלות תוגש למשרד; מענק ההסתגלות ישולם לאחר יציאתה של האישה מהמקלט לנשים מוכות ולא יאוחר מתום 60 ימים מיום הגשת הבקשה כאמור.

מיום 9.12.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ד מס' 2418 מיום 9.12.2013 עמ' 72 (ה"ח 522)

4. בקשה לקבל מענק הסתגלות תוגש למשרד הרווחה והשירותים החברתיים; מענק ההסתגלות ישולם לא יאוחר מתום 60 ימים מיום לאחר יציאתה של האישה מהמקלט לנשים מוכות ולא יאוחר מתום 60 ימים מיום הגשת הבקשה כאמור.

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1010 (ה"ח 708)

4. בקשה לקבל מענק הסתגלות תוגש למשרד הרווחה והשירותים החברתיים למשרד; מענק ההסתגלות ישולם לאחר יציאתה של האישה מהמקלט לנשים מוכות ולא יאוחר מתום 60 ימים מיום הגשת הבקשה כאמור.

סל שירותים לאישה ששהתה במקלט לנשים מוכות (תיקון מס' 2) תשע"ז-2017

4א.     אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות זכאית בסמוך לאחר יציאתה מהמקלט או מדירת המעבר לסל שירותים שיותאם לה על ידי עובד סוציאלי, והכול כפי שיורה השר בנהלים שיפורסמו באתר האינטרנט של המשרד ושאינם טעונים פרסום ברשומות; סל שירותים כאמור יכול שיכלול, בין השאר –

(1)  ליווי, זיהוי צרכים וסיוע במיצוי זכויות על ידי עובד סוציאלי ועל ידי מלווה משפחתי מטעם המשרד; לעניין זה, "מלווה משפחתי" – מי שתפקידו לסייע לעובד הסוציאלי ביישום התכנית הטיפולית שנקבעה לאישה;

(2)  ליווי תעסוקתי, לרבות סיוע בהשמה בעבודה, וסבסוד של לימודים והכשרה מקצועית;

(3)  ליווי וסיוע בתחומים נוספים על אלה המנויים בפסקאות (1) ו-(2), לרבות בתחומי החינוך והבריאות.

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1010 (ה"ח 708)

הוספת סעיף 4א

דירת מעבר (תיקון מס' 2)  תשע"ז-2017

4ב.     (א)  המשרד יבחן את התאמתה של אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, בהתאם לתכנית טיפולית שנקבעה לאישה, לטיפול ולשיקום במסגרת חוץ-ביתית, לרבות בדירת מעבר, והכול כפי שיורה השר בנהלים שיפורסמו באתר האינטרנט של המשרד ושאינם טעונים פרסום ברשומות.

          (ב)  אישה המתגוררת בדירת מעבר זכאית לליווי שלה ושל ילדיה, וכן לטיפול, לתמיכה ולסיוע וייעוץ משפטי אישי, כדי לסייע לה במעבר לניהול חיים עצמאיים.

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1010 (ה"ח 708)

הוספת סעיף 4ב

תובענה

5.    אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות כאמור בסעיף 2 ובקשתה לקבל מענק הסתגלות לא נענתה, רשאית להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיום יציאתה מהמקלט או בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה, לפי המאוחר.

הוראות מיוחדות (תיקון מס' 2)  תשע"ז-2017

6.    מענק ההסתגלות וכל זכות מהזכויות לפי חוק זה לא ייחשבו הכנסה לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1010 (ה"ח 708)

6. מענק ההסתגלות לא ייחשב וכל זכות מהזכויות לפי חוק זה לא ייחשבו הכנסה לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

הגנה על מענק הסתגלות (תיקון מס' 2)  תשע"ז-2017

6א.     (א)  מענק הסתגלות ששולם לפי סעיף 2 לאישה ששהתה במקלט לנשים מוכות אינו ניתן להעברה, לערבות, לשיעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על מענק כאמור באותו סעיף קטן ששולם באמצעות בנק או החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק, במשך 30 ימים מיום ששולם.

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1010 (ה"ח 708)

הוספת סעיף 6א

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 2)  תשע"ז-2017

7.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1010 (ה"ח 708)

7. שר הרווחה והשירותים החברתיים השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תיקון חוק בית הדין לעבודה – מס' 44

8.    בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, בתוספת השלישית, בסופה יבוא:

"(8) תובענה לפי סעיף 5 לחוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג-2012".

שמירת זכויות (תיקון מס' 2)  תשע"ז-2017

9.    אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה לאישה ששהתה במקלט לנשים מוכות לפי כל דין.

מיום 3.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1011 (ה"ח 708)

הוספת סעיף 9

                                      בנימין נתניהו                                       משה כחלון

                                                 ראש הממשלה                                    שר הרווחה והשירותים החברתיים

           שמעון פרס                                       ראובן ריבלין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"ג מס' 2387 מיום 15.11.2012 עמ' 34 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 492 עמ' 282).

תוקן ס"ח תשע"ד מס' 2418 מיום 9.12.2013 עמ' 72 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 522 עמ' 8) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשע"ז מס' 2647 מיום 3.7.2017 עמ' 1009 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 708 עמ' 180) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 11 לענין תחילה.

11. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה); שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את יום התחילה בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.

ס"ח תשע"ח מס' 2683 מיום 17.1.2018 עמ' 115 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 740 עמ' 28) – תיקון מס' 3 בסעיף 13 לחוק שירותי הסעד (תיקון מס' 8), תשע"ח-2018.