נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

תוכן ענינים

סעיף 1

עסקים טעוני רישוי

Go

2

סעיף 2

מטרות הרישוי

Go

2

סעיף 2א

אישור על יסוד תצהיר

Go

2

סעיף 3

היתר מזורז ורישיון על יסוד תצהיר

Go

3

סעיף 4

פרסום מפרט אחיד

Go

3

סעיף 5

אי פרסום מפרט אחיד או פרסום מפרט אחיד חלקי

Go

3

סעיף 6

תוקף רישיון

Go

3

סעיף 7

עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר

Go

3

סעיף 8

ביטול

Go

3

סעיף 9

תחילה ותחולה

Go

3

סעיף 10

הוראת מעבר

Go

3

 

תוספת

Go

4

 


צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 7א ו-8 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה, שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות, ובהסכמת כל אחד מאלה לפי סעיפים 6א(א), 6א1(א) ו-7ג1(ג) לחוק, אני מצווה לאמור:

עסקים טעוני רישוי

1.    העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי.

מטרות הרישוי צו תשע"ז-2017

2.       (א)  העסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, שמספרם הסידורי כמפורט בטור א' לצדו, סומנו בטור ג' ב-"+" לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם, לפי העניין, כמפורט בסעיף 1(א)(1) עד (5) ו-(7) לחוק.

צו תשע"ז-2017

          (ב)  היה עסק כאמור בסעיף קטן (א) טעון רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 6א לחוק, יבוא הסימון "+" בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג' בתוספת, בסוגריים רבועים.

צו תשע"ז-2017 צו תשע"ט-2018

          (ג)   עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.

מיום 1.1.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7785 מיום 1.3.2017 עמ' 780

2. (א) העסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, שמספרם הסידורי כמפורט בטור א' לצדו, סומנו בטור ג' ב-"+" לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם, לפי העניין, כמפורט בסעיף 1(א)(1) עד (5) לחוק כמפורט בסעיף 1(א)(1) עד (5) ו-(7) לחוק.

(ב) היה עסק כאמור בסעיף קטן (א) טעון רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 6א לחוק, יבוא הסימון "+" בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג' בתוספת, בסוגריים רבועים.

(ג) עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי כבאות.

 

מיום 1.1.2019

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8133 מיום 30.12.2018 עמ' 1600

(ג) עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.

אישור על יסוד תצהיר צו תשע"ז-2017

2א.     (א)  היה עסק כאמור בסעיף 2(א) עסק שרשות הרישוי תראה אותו כמאושר על יסוד תצהיר מאומת כדין, כאמור בסעיף 6(ג) לחוק, יבוא הסימון "ת'" בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג' בתוספת, ואם צוינו לצד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.

          (ב)  האמור בסעיף קטן (א) לא יחול לעניין מטרת הרישוי של קיום הדינים הנוגעים לכבאות שבעמודה 7 בטור ג' בתוספת, אם מתקיים בעסק או בחלק ממנו אחד מאלה:

(1)   הוא נמצא מתחת לקרקע;

(2)   הוא נמצא בקניון כהגדרתו בתוספת;

(3)   הוא נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2,000 מ"ר;

(4)   הוא נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים, אלא אם כן מתקיימים בעסק כל אלה:

(א)   הוא נמצא בקומת הכניסה של המבנה;

(ב)   שטחו המבונה אינו עולה על 300 מ"ר;

(ג)    הוא אינו מכבסה.

מיום 1.1.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7785 מיום 1.3.2017 עמ' 780

הוספת סעיף 2א

היתר מזורז ורישיון על יסוד תצהיר צו תש"ף-2020

3.       (א)  לעסקים טעוני רישוי המפורטים בטור ב' בתוספת שסומנו בטור ד' לצדו ב-"א'", תיתן רשות הרישוי היתר מזורז א' לפי סעיף 6א1 לחוק, ואם צוינו לצד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.

          (ב)  לעסקים טעוני רישוי המפורטים בטור ב' בתוספת שסומנו בטור ד' לצדו ב-"ב'", תיתן רשות הרישוי היתר מזורז ב' לפי סעיף 6א1 לחוק, ואם צוינו לצד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.

          (ג)   לעסקים טעוני רישוי המפורטים בטור ב' בתוספת שסומנו בטור ד' לצדו ב-"ר"ת", תיתן רשות הרישוי רישיון על יסוד תצהיר לפי סעיף 6א3 לחוק, ואם צוינו לצד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.

          (ד)  האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחול אם מתקיים בעסק או בחלק ממנו אחד מהסייגים המפורטים בסעיף 2א(ב).

מיום 1.4.2021

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8702 מיום 19.8.2020 עמ' 2038

החלפת סעיף 3

הנוסח הסעיף:

היתר מזורז

3. לעסקים טעוני רישוי מן המפורטים בטור ב' בתוספת שסומנו בטור ד' לצדו, תיתן רשות הרישוי היתר לעסוק בהם בהליך מזורז לפי סעיף 6א1 לחוק.

פרסום מפרט אחיד

4.    נותני האישור יפרסמו מפרט אחיד של המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמם לגבי סוגי עסקים המפורטים בתוספת לפי סעיף 7ג1 לחוק.

אי-פרסום מפרט אחיד או פרסום מפרט אחיד חלקי

5.    על אף האמור בסעיף 4, לגבי עסק טעון רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, רשאי נותן אישור מטעם השר, שבהתייעצות עמו נעשתה קביעתו כעסק טעון רישוי להבטחת מטרה מן המפורטות בעמודות 1 עד 5, לפי העניין, בטור ג' שבתוספת, אשר מספרה הסידורי צוין בטור ה' לצדו, שלא לפרסם מפרט אחיד, או לפרסם מפרט אחיד חלקי, אם מופיעה המילה "חלקי" לצד המספר הסידורי האמור.

תוקף רישיון

6.    בכפוף לתקנות 20 ו-21 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (להלן – תקנות הוראות כלליות), תוקף רישיון לעסק טעון רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת יהיה למשך מספר שנים כמפורט בטור ו' לצדו, ולגבי רישיון לשנה אחת עד המועד שנקבע בטור ו' האמור, אם נקבע.

עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר

7.    לא יינתן רישיון לעסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, אם נקבעה להם חובת רישוי בחיקוק כמפורט בטור ז' בתוספת, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק כאמור.

ביטול

8.    בטלים –

(1)  צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;

(2)  צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), התשל"ד-1974.

תחילה ותחולה צו תשע"ד-2013

9.    (א)  תחילתו של צו זה ביום ב' בכסלו התשע"ד (5 בנובמבר 2013) (להלן – יום התחילה).

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   תחילתו של סעיף 3 ביום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) והוא יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד;

(2)   סעיף 6 יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד ועל סוגי עסקים שלא היו טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 (להלן – הצו הקודם);

צו תשע"ט-2018

(3)   החל ביום תחילתו של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע"ט-2018 (להלן – צו התשע"ט), יחול סעיף 6 גם על סוגי עסקים שלא פורסם לגביהם מפרט אחיד עד למועד האמור.

מיום 5.11.2013

צו תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7302 מיום 5.11.2013 עמ' 192

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

תחילה

9. תחילתו של צו זה ביום תחילתן של תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשע"ג-2012 (להלן – יום התחילה).

 

מיום 30.12.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8133 מיום 30.12.2018 עמ' 1600

הוספת פסקה 9(ב)(3)

הוראת מעבר צו תשע"ט-2018

10.  (א)  בכפוף לסעיף 47(ד) לחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), התשע"ח-2018, ולתקנה 20 לתקנות הוראות כלליות, התקצר תוקף רישיון לפי צו זה, יחולו הוראות אלה:

(1)   הרישיון יפקע ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה פורסם המפרט האחיד לאותו סוג עסק ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום תחילתו של צו התשע"ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע"ט, יפקע הרישיון ביום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021);

(2)   רשות הרישוי תודיע לבעל הרישיון בתוך שלושה חודשים מפרסום המפרט האחיד על מועד פקיעת הרישיון ועל כך שחידושו יהיה לפי פרק ח' לתקנות הוראות כלליות, ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום תחילתו של צו התשע"ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע"ט, רשות הרישוי תודיע כאמור לבעל הרישיון בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של צו התשע"ט.

צו תשע"ט-2018

          (ב)  התאריך תוקף רישיון לפי צו זה ופורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע"ט, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו ממועד פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק ואילך, ואם לא פורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע"ט, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו מיום תחילתו של צו התשע"ט ואילך.

          (ג)   בעל עסק שהפך לטעון רישוי לפי צו זה, יגיש בקשה לרישיון עסק או היתר זמני בתוך 180 ימים מיום התחילה, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה.

          (ד)  שונה המספר הסידורי של עסק טעון רישוי לפי צו זה, כמפורט בטור א' בתוספת, יראו בעל רישיון או היתר זמני של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון או היתר לעסק לפי המספר הסידורי כמפורט בטור א' בתוספת, עד תום תקופת הרישיון או ההיתר או עד קבלת רישיון לפי סעיף קטן (א).

צו תשע"ט-2018

          (ה)  (בוטל).

מיום 5.11.2013

צו תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7302 מיום 5.11.2013 עמ' 192

10. (א) בכפוף לתקנה 20 לתקנות הוראות כלליות, נתקצר תוקף רישיון לפי צו זה, הוא יפקע ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה של יום התחילה בה פורסם המפרט האחיד לאותו סוג עסק; רשות הרישוי תודיע לבעל הרישיון בתוך 3 חודשים מיום התחילה מפרסום המפרט האחיד על מועד פקיעת הרישיון ועל כך שחידושו יהיה לפי פרק ח' לתקנות הוראות כלליות.

(ב) נתארך תוקף רישיון לפי צו זה, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו מיום התחילה ממועד פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק ואילך.

(ג) בעל עסק שהפך לטעון רישוי לפי צו זה, יגיש בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז או היתר זמני בתוך 180 ימים מיום התחילה, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה.

(ד) שונה המספר הסידורי של עסק טעון רישוי לפי צו זה, כמפורט בטור א' בתוספת, יראו בעל רישיון או היתר זמני של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון או היתר לעסק לפי המספר הסידורי כמפורט בטור א' בתוספת, עד תום תקופת הרישיון או ההיתר או עד קבלת רישיון לפי סעיף קטן (א).

(ה) על סוגי עסקים שלא חל עליהם סעיף 6 יחולו ההוראות שלהלן:

(1) תוקף רישיונם יהיה כאמור בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשע"ג-2012;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (ד), אם שונה מספרו הסידורי של סוג עסק יראו בעל רישיון של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון לעסק לפי המספר הסידורי שנקבע לו בצו הקודם רק לעניין תוקף הרישיון כאמור בפסקה (1).

 

מיום 30.12.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8133 מיום 30.12.2018 עמ' 1600

10. (א) בכפוף לתקנה 20 לתקנות הוראות כלליות, נתקצר תוקף רישיון לפי צו זה, הוא יפקע ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה בה פורסם המפרט האחיד לאותו סוג עסק; רשות הרישוי תודיע לבעל הרישיון בתוך 3 חודשים מפרסום המפרט האחיד על מועד פקיעת הרישיון ועל כך שחידושו יהיה לפי פרק ח' לתקנות הוראות כלליות.

(א) בכפוף לסעיף 47(ד) לחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), התשע"ח-2018, ולתקנה 20 לתקנות הוראות כלליות, התקצר תוקף רישיון לפי צו זה, יחולו הוראות אלה:

(1) הרישיון יפקע ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה פורסם המפרט האחיד לאותו סוג עסק ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום תחילתו של צו התשע"ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע"ט, יפקע הרישיון ביום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021);

(2) רשות הרישוי תודיע לבעל הרישיון בתוך שלושה חודשים מפרסום המפרט האחיד על מועד פקיעת הרישיון ועל כך שחידושו יהיה לפי פרק ח' לתקנות הוראות כלליות, ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום תחילתו של צו התשע"ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע"ט, רשות הרישוי תודיע כאמור לבעל הרישיון בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של צו התשע"ט.

(ב) נתארך תוקף רישיון לפי צו זה, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו ממועד פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק ואילך.

(ב) התאריך תוקף רישיון לפי צו זה ופורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע"ט, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו ממועד פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק ואילך, ואם לא פורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע"ט, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו מיום תחילתו של צו התשע"ט ואילך.

(ג) בעל עסק שהפך לטעון רישוי לפי צו זה, יגיש בקשה לרישיון עסק או היתר זמני בתוך 180 ימים מיום התחילה, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה.

(ד) שונה המספר הסידורי של עסק טעון רישוי לפי צו זה, כמפורט בטור א' בתוספת, יראו בעל רישיון או היתר זמני של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון או היתר לעסק לפי המספר הסידורי כמפורט בטור א' בתוספת, עד תום תקופת הרישיון או ההיתר או עד קבלת רישיון לפי סעיף קטן (א).

(ה) על סוגי עסקים שלא חל עליהם סעיף 6 יחולו ההוראות שלהלן:

(1) תוקף רישיונם יהיה כאמור בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשע"ג-2012;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (ד), אם שונה מספרו הסידורי של סוג עסק יראו בעל רישיון של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון לעסק לפי המספר הסידורי שנקבע לו בצו הקודם רק לעניין תוקף הרישיון כאמור בפסקה (1).

 

ת"ט תשע"ג-2013 צו תשע"ז-2017 צו תשע"ח-2018 צו תשע"ט-2018 צו תש"ף-2020 צו תשפ"ב-2021 צו (מס' 2) תשפ"ב-2022

תוספת

(סעיפים 1 עד 7)

בתוספת זו –

"בית חולים" – כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – פקודת בריאות העם), והרשום לפי סעיף 25 לפקודה האמורה;

"בית מרקחת" – כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן – פקודת הרוקחים), למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים;

"גז" – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז);

צו תש"ף-2020

"חוק המזון" – חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015;

מיום 19.8.2020

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8702 מיום 19.8.2020 עמ' 2038

הוספת הגדרת "חוק המזון"

"טיפול במזון" – כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס"ט-2009;

צו תשע"ז-2017

"מ"ר", לעניין עמודה 7 שבטור ג' – שטח מבונה במטר מרובע אלא אם כן נאמר אחרת;

מיום 1.1.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7785 מיום 1.3.2017 עמ' 780

הוספת הגדרת "מ"ר"

צו תשע"ז-2017

"סגירת חורף" – סגירת חלל פתוח מ-3 צדדים לפחות באופן זמני או קבוע;

מיום 1.1.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7785 מיום 1.3.2017 עמ' 780

הוספת הגדרת "סגירת חורף"

"ציוד רפואי" – כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012;

"קופת חולים" – כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

"קניון" – מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ"ר לפחות;

"תמרוק" – כהגדרתו בסעיף 55ז לפקודת הרוקחים, לרבות חומר גלם לייצור תמרוק.

 

טור א'

מס' סד'

טור ב'

תיאור העסק טעון הרישוי

טור ג'

מטרות הרישוי

טור ד'

היתר מזורז או רישיון על יסוד תצהיר

טור ה'

אי פרסום מפרט אחיד או מפרט אחיד חלקי (לפי המספר הסידורי של המטרות בטור ג')

טור ו'

תוקף רישיון (בשנים)

טור ז'

חיקוק אחר

1

2

3

4

5

7

הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים

מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות

הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות

הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים

קיום הדינים הנוגעים לכבאות

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

1.1

בית מרקחת

 

+

 

 

+

+

ת׳ – עד 200 מ״ר

ב'

 

5

 

1.2 תמרוקים

1.2 א

ייצורם

+

 

[+]

 

+

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

1, 5 (חלקי)

10

 

1.2 ב

אחסונם בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

 

 

 

+

+

ת׳ עד 200 מ״ר

 

5 (חלקי)

10

 

1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי

1.3 א

ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי כמשמעותו בפרט 1.3ד

+

+

[+]

 

+

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

1, 5 (חלקי)

10

 

1.3 ב

אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

+

 

 

+

+

ת׳ עד 200 מ״ר

 

5 (חלקי)

10

 

1.3 ג

מכירתם או חלוקתם

 

+

 

 

+

+

ת׳ עד 300 מ״ר

 

5 (חלקי)

10

 

1.3 ד

הרכבת ציוד רפואי

 

 

 

 

+

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

5 (חלקי)

10

 

1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם

1.4 א

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

 

 

 

 

[+]

+

ת׳ עד 300 מ״ר

ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר

 

10

 

1.4 ב

מספרה

 

 

 

 

[+]

+

ת׳ עד 300 מ״ר

ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר

 

10

 

1.4 ג

כתובות קעקע – מקום לעשייתן

 

 

 

 

+

+

ת׳ עד 300 מ״ר

א'

 

10

 

1.4 ו

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

 

 

 

 

+

+

ת׳ עד 300 מ״ר

א'

 

10

 

1.5 מעבדות לא רפואיות

1.5 א

מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב ו-1.6

 

 

+

 

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

 

 

5

 

1.5 ב

מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

 

 

 

+

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

 

 

5

 

1.5 ג

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

 

 

 

 

+

+

ת׳ עד 300 מ״ר

 

 

5

 

1.7

מעבדת שיניים ששטחה מעל 300 מ"ר

 

 

[+]

 

[+]

+

ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר

 

15

 

1.8

חדר מתים למעט בבית חולים

 

 

 

 

[+]

+ ת'

 

5

15

 

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה

2.1 גז

2.1 א

מילוי מכלים ומכליות

[+]

+

+

 

 

+

 

2 (חלקי)

15

חוק הגז

2.1 ב

אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

[+]

+

+

 

 

+

 

2 (חלקי)

15

חוק הגז, חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן – חוק הגז הטבעי)

2.1 ג

מכירתו, חלוקתו

 

+

 

 

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

 

 

10

חוק הגז, חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 (להלן – חוק שירותי הובלה)

2.1 ד

שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מיתקן לשינוי לחץ שלו

 

+

 

 

 

+ ת'

 

 

10

חוק הגז, חוק הגז הטבעי, חוק שירותי הובלה

2.1 ה

תיקון מכלים

+

 

+

 

 

+

ת׳ עד 50 מ״ר

 

 

15

חוק הגז

2.1 ו

חניון למכליות

 

+

 

 

 

+

 

2 (חלקי)

10

חוק הגז, תקנות התעבורה התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה)

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז

[+]

+

+

 

 

+

 

 

5

חוק הגז

2.2 דלק לסוגיו

2.2 א

תחנת דלק ותדלוק

+

+

+

 

 

+

 

 

5

 

2.2 ב

בית זיקוק

+

+

+

 

 

+

 

2,1 (חלקי)

10

 

2.2 ג

שינועו בצנרת

+

+

 

 

 

+

 

2 (חלקי)

10

 

2.2 ד

אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

+

+

+

 

 

+

 

2 (חלקי)

10

 

2.2 ה

מסופי דלק

+

+

+

 

 

+

 

2 (חלקי)

10

 

2.2 ז

חניון למכליות דלק

 

+

 

 

 

+

 

2 (חלקי)

10

תקנות התעבורה

2.2ח

שינועו במכליות

[+]

+

 

 

 

 

 

 

10

חוק שירותי הובלה

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

+

 

+

 

 

+

 

1

10

 

2.4

תחנת כוח

+

+

+

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

2,1 (חלקי)

15

 

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

+

 

 

+

[+]

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

 

10

 

3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים

3.2 א

בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

+

 

 

+

 

+

ת'

 

 

10

 

3.2 ב

הצגתם, לרבות לשם מכירה

 

 

 

+

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

א' – מכירה בחנויות בלבד ששטחן עד 500 מ"ר

 

15

 

3.2 ג

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ד

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ה

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ו

מספרה ששטחה מעל 300 מ"ר

 

 

 

+

 

+

ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר

 

15

 

3.2 ז

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2ח

עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

+

 

 

+

 

+

ת'

 

 

10

 

3.3 הדברה

3.3 א

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים

+

 

+

 

 

 

 

 

10

 

3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

3.4 א

ייצורם, אריזתם, אחסונם

+

 

+

 

 

+

 

1

10

 

3.4 ג

מכירתם

[+]

 

 

 

 

+

 

 

10

 

3.5 מזון לבעלי חיים

3.5 א

ייצורו, עיבודו, אריזתו

+

למעט לעניין אריזתו

 

+

למעט לעניין אריזתו

+

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

1

10

 

3.5 ב

אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו במקום ששטחו מעל 200 מ"ר

 

 

 

+

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

א'

 

15

לעניין הובלה – חוק שירותי הובלה

3.6 פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה "פסדים" – כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981 (להלן – תקנות הפסדים)

3.6 א

איסופם, מכירתם

 

 

 

+

 

+ (לעניין מכירתם בלבד)

ת' עד 300 מ"ר

 

 

10

 

3.6 ב

עיבודם

+

 

 

+

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

1

5

 

3.6 ג

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

3.7 א

ייצורם

+

 

 

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

1, 5 (חלקי)

10

 

3.7 ב

אחסונם

 

 

 

 

 

+

ת׳ עד 200 מ״ר

 

5 (חלקי)

10

 

3.7 ג

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קבוצה 4 - מזון

4.1 ביצים

4.1 א

ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

 

 

 

+

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

 

5

 

4.1 ב

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ג

מדגרה

 

 

[+]

+

 

+

ת'

 

 

10

 

4.1 ד

הובלתן לתחנת מיון

 

 

 

+

 

 

 

 

10

חוק שירותי הובלה

4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6

4.2 א

מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

 

 

 

 

+

ת' – מקום המיועד ל-50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף

ב'

 

10

 

4.2 ב

בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

 

 

 

 

[+]

+

ת' – מקום המיועד ל-50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף

א' – מקום המיועד ל-50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף; ב' – כל מקום שאינו בא בגדר האמור

 

10

 

4.2 ג

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה

 

 

 

 

+

+

ת׳ עד 500 מ״ר

ב'

 

10

 

4.3 בית קירור

4.3 א

לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

[+]

 

 

 

+

+

ת׳ עד 200 מ״ר

 

 

10

רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון

4.3 ב

למזון אחר ומרכיביו

[+]

 

 

 

+

+

ת׳ עד 200 מ״ר

 

 

10

רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון

4.4 בשר בהמות, עופות, דגים, בעלי חיים החיים במים או חלקיהם (גולמי)

4.4 א

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ב

טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

+

למעט לעניין אריזתו

 

[+]

למעט לעניין אריזתו

+

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

 

10

 

4.4 ד

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ה

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ז

טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

[+]

למעט לעניין אריזתו

 

[+]

למעט לעניין אריזתו

+

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

 

10

 

4.5 חלב גולמי

4.5 ב

(בוטל)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

4.6 א

ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

 

ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

+

למעט לעניין אריזתו

 

[+]

למעט לעניין אריזתו

 

+

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

5,1

10

רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון

4.6 ב

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ג

אחסונו בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר – שמירתו שלא במסגרת תהליך ייצור ושלא לצורך מכירה קמעונאית במקום

 

 

 

 

+

+

ת׳ עד 200 מ״ר

ב' – עד 200 מ"ר

 

10

רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון

4.6 ד

הובלתו, הפצתו או חלוקתו

 

 

 

 

+

 

ב'

 

10

חוק שירותי הובלה

4.6 ה

הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

 

 

 

 

+

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

 

10

רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון

4.6 ו

ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום;

 

ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ושאינה עולה על 50 טונות ליום

[+]

למעט לעניין אריזתו

 

 

 

+

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

5

10

רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון

4.7 מזון לרבות משקאות – מכירתו

4.7 א

קיוסק

 

 

 

 

[+]

+

ת׳ עד 300 מ״ר

ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר

 

15

 

4.7 ב

מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 

 

 

 

[+]

+

ת׳ עד 300 מ״ר

ר"ת עד 300 מ"ר; ב' מעל 300 מ"ר

 

15

 

4.7 ג

אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

 

 

 

 

+

+

ת'

 

 

5

 

4.7 ד

מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 

 

 

 

+

+

ת' עד 300 מ"ר

ב'

 

10

 

4.8

משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

 

+

 

 

 

+

ת' מקום המיועד ל-50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף

ב'

 

10

 

קבוצה 5 – מים ופסולת

5.1 אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים

5.1 א

תחנת מעבר ומיון

+

 

 

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

 

5

 

5.1 ב

איסופה, הובלתה

[+]

 

 

 

 

 

א'

 

15

תקנות התעבורה

5.1 ג

טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית; לעניין זה, "טיפול" – לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

+

 

 

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

1

5

 

5.1 ד

אתר לסילוק פסולת יבשה

+

 

 

 

 

+

ת'

 

 

5

 

5.1 ה

אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים

+

 

 

+ (לעניין פסדים בלבד)

 

+

ת'

 

 

5

 

5.2 מי שתייה – מיתקן לטיפול בהם

5.2 א

מיתקן התפלת מים

+

+

+

 

+

+

ת'

 

2 (חלקי), 5

5

 

5.2 ב

מי שתייה – מיתקן לטיפול בהם; לעניין זה, "טיפול" – למעט התפלה וחיטוי

 

 

 

 

+

+

ת'

 

5

10

 

5.3 שפכים וקולחין

5.3 א

עיבודם, טיהורם, אחסונם

+

 

 

 

+

+

ת'

 

1, 5

5

 

5.3 ג

הובלתם במכליות

[+]

 

 

 

[+]

 

א'

 

15

חוק שירותי הובלה

קבוצה 6 – מסחר ושונות

6.1

אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

 

 

 

 

 

+

ת' – אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים במקום ששטחו עד 200 מ"ר וגובהו עד 3.70 מטר

ר"ת – אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים במקום ששטחו עד 200 מ"ר וגובהו עד 3.70 מטר

 

15

 

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

 

+

 

 

 

+

ב'

 

10

 

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

[+]

 

 

 

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

ב'

 

15

 

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

+

 

+

 

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

 

1

10

 

6.7

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 קניון

6.8 א

ניהולו

 

+

 

 

+

+

 

 

10

 

6.8 ב

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 

+

 

 

 

+

ב'

 

5

 

6.9 רוכלות

6.9 א

רוכלות מזון

 

 

 

 

[+]

+

ת'

ב'

 

5

 

6.9 ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

אישור לפי סוג העסק בו עוסקת הרוכלות

+

ת'

א'

 

5

 

6.9 ג

רוכלות אחרת

 

 

 

 

 

+

ת'

ר"ת

 

10

 

6.12

עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

 

[+]

 

 

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

ב'

 

15

 

6.13

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14

מוצרי עישון לסוגיהם – מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו; "מוצר עישון" – כהגדרתו בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ"ג-1983

 

 

 

 

[+]

+

ת׳ עד 300 מ״ר

א'

 

15

 

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.1 אירוח ולינה

7.1 א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

[+]

+

 

 

+

+

ת' עד 2 קומות ועד 16 מיטות סך הכול

ב'

 

15

 

7.1 ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

 

 

 

 

+

+

ת' עד 6 חדרים סך הכול בכל יחידות האירוח

ב'

 

10

 

7.1 ג

בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם

[+]

 

 

 

+

+

 

 

10

 

7.1 ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

 

[+]

 

 

[+]

+

ת'

 

 

10

 

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי

 

[+] רק מקום שבו הכניסה בתשלום

 

+

[+] רק מקום שבו הכניסה בתשלום

+ רק מקום שבו הכניסה בתשלום

ת׳ עד 10,000 מ״ר

 

 

10

 

7.4 מים – נופש

7.4 א

בריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

 

+

 

 

+

+

 

 

10

 

7.4 ב

פארק מים, מגלשות מים

 

+

 

 

+

+

 

 

10

 

7.4 ג

בריכת זרמים (ג'קוזי)

 

 

 

 

+

+

ת'

ב'

 

10

 

7.4 ד

מקווה

 

 

 

 

+

+

ת׳ עד 300 מ״ר

ב' – עד 300 מ"ר

 

10

 

7.4 ה

מרחצאות

 

 

 

 

+

+

ת׳ עד 300 מ״ר

 

 

10

 

7.5

מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה:

א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;

ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;

 

 

 

 

 

+

ת' – מכון כושר שאינו כולל סאונה

ר"ת – מכון כושר שאינו כולל סאונה;

ב – מכון כושר אחר

 

15

חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994

 

ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד

ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

7.6

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם

 

+

 

 

 

+

ת' בשטח פתוח

 

 

5

 

7.7 עינוג ציבורי

7.7 א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון

 

+

 

 

 

+

ת' מקום המיועד ל-50 איש לכל היותר

 

 

5

 

7.7 ב

קולנוע, תאטרון

 

+

 

 

 

+

 

 

5

 

7.7 ג

קרקס

 

+

 

 

 

+

 

 

1

 

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

 

+

+

 

 

+

 

 

1

31 ביולי

 

7.7 ה

אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

 

+

 

 

 

+

 

2

5

 

7.7 ו

דיסקוטק

 

+

 

 

 

+

 

 

10

 

7.7 ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

 

+

 

 

 

+

 

2

1

 

7.7ח

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

[+]

 

 

 

[+]

 

ר"ת

 

15

פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן – פקודת הנמלים), חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד-2004, תקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982 (להלן – תקנות בטיחות השיט), תקנות הנמלים (מעגנות), התשע"א-2010 (להלן – תקנות המעגנות)

7.7ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

 

[+]

 

+

 

+

ת׳ עד 1,000 מ״ר

 

 

1

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס"א-2001

7.7 י

יריד מזון

 

[+]

 

 

+

+

 

 

5

 

7.7יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל

 

+

 

 

 

+

 

 

1

31 ביולי

 

7.8 קייטנות

7.8 א

קייטנה

 

 

 

 

+

+

 

 

1

חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990 (להלן – חוק הקייטנות)

7.8 ב

מחנה נוער

 

[+]

 

 

+

+

 

 

1

חוק הקייטנות

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה

 

+

 

 

+

+

 

 

10

 

7.10 שעשועים

7.10א

מיתקני שעשועים

 

 

 

 

 

+
ת'

 

 

5

 

7.10ב

לונה פארק

 

+

 

 

 

+

 

 

5

 

קבוצה 8 – רכב ותעבורה

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

+

 

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

ב'

 

15

 

8.3 הובלה

8.3 א

כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

 

+

 

 

 

 

 

 

15

 

8.3 ב

(בוטל)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 הסעת נוסעים

8.4 א

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

[+]

 

 

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

א' עד 500 מ"ר; ב' מעל 500 מ"ר

 

15

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

+

+

 

 

 

+

 

 

15

פקודת התעבורה

8.4 ג

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 ד

תחנת רכבת תת-קרקעית

 

+

 

 

 

+

 

 

5

 

8.5

כלי טיס לסוגיהם – ייצורם, תיקונם, שיפוצם

+

 

+

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

1

10

חוק הטיס, התשע"א-2011

8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים

8.6 א

מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

 

+

 

 

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

ב' – עד 300 מ"ר

 

15

תקנות התעבורה, צו יבוא חופשי, התשע"א-2011, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978

8.6 ב

חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ"ר, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

 

+

 

 

 

+

ב'

 

10

 

8.6 ג

(בוטל)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 ד

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 ו

ייצורם, שיפוצם

+

 

[+]

 

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

 

1

10

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשכ"ז-1967

8.6 ז

חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד

[+]

+

 

 

 

+

ב'

 

10

 

8.7 כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – חלקים משומשים

8.7 א

מכירתם, אחסונם

 

+

 

 

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

 

 

15

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998 (להלן – חוק הגבלת השימוש), צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1982

8.7 ב

פירוקם מהרכב

+

+

 

 

 

+

 

 

15

חוק הגבלת השימוש

8.8 כלי שיט

8.8 א

השכרתם, אחסונם

[+]

 

 

 

 

+

א'

 

15

תקנות המעגנות, תקנות בטיחות השיט

8.8 ג

מעגנה

+

+

 

 

[+]

+

 

 

15

 

8.8 ד

ייצורם, תיקונם, שיפוצם

+

 

+

 

 

+

 

 

10

פקודת הנמלים, תקנות המעגנות, לגבי מתן אישורים הנדסיים ואישורי פעולה לביצוע בנייה או שינויים בכלי שיט – תקנות הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב-2002

8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

8.9 א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

[+]

+

+

 

 

+

ב' עד 500 מ"ר

 

15

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 (להלן – צו המוסכים)

8.9 ב

חשמלאות

 

 

 

 

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

ב'

 

15

צו המוסכים

8.9 ד

(בוטל)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 ה

(נמחק)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 ו

טיפול אחר ברכב

 

 

 

 

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

ר"ת עד 300 מ"ר; ב' מעל 300 מ"ר

 

15

 

8.11

רכבל

 

+

 

 

 

+

ת'

 

 

15

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת רכבל), התשכ"ח-1968

8.12

מרכז תחזוקה לרכבות

+

+

[+]

 

 

+

 

 

15

 

קבוצה 9 – שירותי שמורה ואבטחה, נשק ותחמושת

9.1 כלי נשק ותחמושת

9.1 א

מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

 

+

 

 

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

 

 

3

 

9.1 ב

מטווח ירי

 

+

+

 

 

+

ת' בשטח פתוח

 

 

3

 

9.1 ג

ייצורם

+

+

+

 

 

+

ת' – ייצור שאינו של תחמושת במקום ששטחו עד 500 מ"ר

 

1, 2 (חלקי)

3

 

9.4

שירותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני

 

+

 

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

 

5

 

קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

10.1

אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם

[+]

 

+

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

א' עד 500 מ"ר; ב' מעל 500 מ"ר

 

15

 

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

+

 

+

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

1

10

לגבי פעולות חציבה או כרייה במחצבה או במכרה – לפי פקודת המכרות

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

+

 

[+]

 

 

+

 

1

15

 

10.4 טקסטיל, דברי הלבשה

10.4א

ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

+

 

+

 

 

+

 

1

10

 

10.4ב

גזירה, תפירה

 

 

[+]

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

ר"ת עד 500 מ"ר; ב' מעל 500 מ"ר

 

15

 

10.5

דברי הנעלה – ייצורם

+

 

+

 

 

+

 

1

15

 

10.6 דשנים

10.6א

ייצורם, עיבודם, אריזתם

+

 

+

 

 

+

 

1

10

 

10.6ב

אחסונם

[+]

 

[+]

 

 

+

ב'

 

15

 

107 חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם

10.7א

הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

+

 

+

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

1

10

 

10.7ב

אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

 

 

 

 

 

+

ת׳ עד 300 מ״ר

ב'

 

15

 

10.7ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

[+]

 

+

 

 

+

ת׳ עד 500 מ״ר

 

 

5

 

10.7ד

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

[+]

 

+

 

 

+

ת' – עד 500 מ"ר

 

 

10

 

10.8 חומרי חיטוי או ניקוי

10.8א

ייצורם, עיבודם, אריזתם

+

 

+

 

 

+

 

1

10

 

10.8ב

אחסונם שלא לצורך מכירה במקום, למעט בעסק שיכולת האחסון המרבית שלו היא עד 5 טונות

[+]

 

[+]

 

 

+

א'

 

15

 

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

[+]

 

[+]

 

 

+

 

3,1

10

 

10.10 חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

10.10א

 

ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

+

 

+

 

 

+

 

1

10

 

10.10ב

אחסונם

[+]

 

[+]

 

 

+

 

 

10

 

10.10ג

מכירתם

[+]

 

 

 

 

+

 

 

10

 

10.10ד

איסופם, שינועם, למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971

[+]

 

 

 

 

+

 

 

10

חוק שירותי הובלה

10.10ה

טיפול באריזות משומשות

+

 

 

 

 

+

 

1

10

 

10.10ו

טיפול בפסולת

+