תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), תשע"ג-2013

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – אנרגיה – מקורות אנרגיה

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל – משק החשמל וצריכה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חובת ביצוע בדיקה תקופתית למדידת היעילות האנרגטית של יחידת קירור מים

Go

2

סעיף 3

פטור מחובת ביצוע בדיקה תקופתית למדידת היעילות האנרגטית של יחידת קירור מים

Go

2

סעיף 4

חובה לערוך בדיקה חוזרת והשבתת יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית

Go

2

סעיף 5

רישום העברת תוצאות הבדיקה לממונה

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

2

סעיף 7

הוראות מעבר

Go

2


תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), תשע"ג-2013*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "בדיקת יעילות אנרגטית של יחידת קירור מים" – בדיקה אשר מחשבת את ה-COP הנובע מפעילות יחידת קירור מים והנערכת בידי בוחן;

          "בוחן" – מהנדס בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתכנון, בהפעלה או בתחזוקה של יחידת קירור מים שהממונה אישר לו לבצע בדיקת יעילות אנרגטית לפי תקנה 2, בהתאם לדרישות שיפרסם השר בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים שכתובתו www.energy.gov.il (להלן – אתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים);

          "בעלים" – לרבות המחזיק או המפעיל;

          "דרישות יעילות אנרגטית מזערית" –מדדי COP מזעריים שבהם נדרשת לעמוד יחידת קירור מים על פי מיקומה וסוגיה כמפורט בתוספת;

          "יחידת קירור מים" – יחידה לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אדים בעלת תפוקה של 100 טונות קירור לפחות;

          "יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית" – יחידת קירור מים שה-COP שנמדד ממנה בבדיקה למדידת יעילות אנרגטית של יחידת קירור מים אינו עומד בדרישות יעילות אנרגטית מזערית;

          "מהנדס" – מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958;

          "תקן" – תקן ישראלי ת"י 5813 – "דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אדים", שתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו פתוח לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה;

          "COP" – (Coefficient of Performance) מקדם יעילות המבטא את היעילות האנרגטית של יחידת קירור מים, כפי שחושב לפי התקן.

חובת ביצוע בדיקה תקופתית למדידת היעילות האנרגטית של יחידת קירור מים

2.       בעלים של יחידת קירור מים יערוך בדיקת יעילות אנרגטית של יחידת קירור המים שבחזקתו אחת ל-36 חודשים לכל הפחות.

פטור מחובת ביצוע בדיקה תקופתית למדידת היעילות האנרגטית של יחידת קירור מים

3.       (א)  על אף האמור בתקנה 2, הממונה רשאי לפטור בעלים של יחידת קירור מים מחובת ביצוע בדיקה תקופתית למדידת היעילות האנרגטית של יחידת קירור המים שבחזקתו אם שוכנע כי לא ניתן לבצע בדיקה כאמור מסיבה טכנית.

          (ב)  פטור כאמור בתקנת משנה (א) יינתן רק בנסיבות חריגות ומנימוקים מיוחדים שיפרסמו באתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים.

חובה לערוך בדיקה חוזרת והשבתת יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית

4.       (א)  נמצא בבדיקת יעילות אנרגטית של יחידת קירור מים כאמור בתקנה 2 כי היא יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית, ינקוט הבעלים את האמצעים הדרושים לשיפור הייעלות האנרגטית ויבצע בדיקת יעילות אנרגטית נוספת לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד הבדיקה הקודמת (בתקנה זו – בדיקה חוזרת).

          (ב)  לא בוצעה בדיקה חוזרת ליחידת קירור מים או שממצאי הבדיקה החוזרת מצביעים על כך שיחידת קירור המים שמחזיק הבעלים לא יעילה מבחינה אנרגטית, ישבית הבעלים את אותה יחידה ולא יפעילה מחדש עד שיימצא לפי בדיקה חוזרת כי יחידת קירור המים חדלה להיות יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית; ההשבתה לא תחול על ביצוע הבדיקה החוזרת.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), הממונה רשאי להתיר הפעלת יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית אם הבעלים יצהירו לממונה כי מתקיים אחד מאלה לפחות:

(1)   היחידה משמשת כיחידה רזרבית ולא פועלת יותר מ-200 שעות לשנה;

(2)   הבעלים הזמינו יחידת קירור מים חדשה כהגדרתה בתקנות מקורות אנרגיה (יעילות מזערית ליחידת קירור מים חדשה), התשע"ג-2013, אשר תותקן בתוך 180 ימים ממועד ביצוע בדיקת היעילות האנרגטית שבתקנה 2;

(3)   קיימות נסיבות מיוחדות שפורטו לפני הממונה ואשר מצדיקות את הפעלת היחידה; התיר הממונה הפעלה של יחידת קירור מים לפי תקנת משנה זו, יתפרסמו הנימוקים באתר האינטרנט של המשרד.

רישום העברת תוצאות הבדיקה לממונה

5.       (א)  בוחן שביצע בדיקת יעילות אנרגטית ליחידת קירור מים לפי תקנות אלה ירשום בטופס שיפורסם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים את הפרטים האלה:

(1)   את תוצאות הבדיקה;

(2)   את המלצותיו לשיפור היעילות האנרגטית של יחידת קירור המים;

(3)   כל פעולה שנעשתה לשיפור היעילות האנרגטית של יחידת קירור המים.

          (ב)  טופס שרשם בוחן כאמור בתקנת משנה (א) יועברו לממונה בתוך שבועיים מיום ביצעו הבדיקה.

תחילה

6.       תחילתן של תקנות אלה 120 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

הוראות מעבר

7.       (א)  החובה לבצע בדיקת יעילות אנרגטית ביחס ליחידת קירור מים בעלת תפוקה של 250 טון קירור ומעלה תחול שנה לאחר יום התחילה.

          (ב)  החובה לבצע בדיקת יעילות אנרגטית ביחס ליחידת קירור מים בעלת תפוקה של 100 עד 249 טון קירור תחול שלוש שנים מיום התחילה.

תוספת

(תקנה 1 – הגדרת "דרישות יעילות אנרגטית מזערית")

דרישות ליעילות האנרגטית מזערית של יחידות לקירור מים

1.        יחידות קירור מים עם עיבוי אוויר:

א.    טמפרטורת חוץ (מ"צ)*0.037 – גיל יחידת קירור (שנים)*0.055 – 4.211 COP

ב.    COP≥2.4

2.        יחידות קירור מים עם עיבוי אוויר באזור אילת, הערבה ובקעת הירדן:

א.    טמפרטורת חוץ (מ"צ)*0.048 – גיל יחידת קירור (שנים)*0.048 – 4.468 COP

ב.    COP2.4

3.        יחידות קירור מים עם עיבוי מים:

א.    טמפרטורת כניסה מי עיבוי (מ"צ)*0.074 – גיל יחידת קירור (שנים)*0.006 –
6.234
COP

ב.    COP4.

ו' בניסן התשע"ג (17 במרס 2013)                                        עוזי לנדאו

                                                                                                        שר האנרגיה והמים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7236 מיום 4.4.2013 עמ' 900.