נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות), תשע"ג-2013

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – חוזים

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגנת הצרכן

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פיצוי כספי בטיסה פנים ארצית

Go

2

סעיף 3

עדכון סכומים

Go

2

סעיף 4

תחילה

Go

2

סעיף 5

הוראת שעה

Go

2


תקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות), תשע"ג-2013*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-22 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "טיסה פנים-ארצית" – טיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל;

          "טיסה פנים-ארצית שבוטלה" – כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:

(1)   טיסה שלא התקיימה;

(2)   טיסה שהמריאה באיחור של שלוש שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה.

פיצוי כספי בטיסה פנים-ארצית הודעה תשפ"א-2021

2.       סכומי הפיצוי הכספי בטיסה פנים-ארצית יהיו כמפורט להלן:

(1)  בקו שבין תל אביב (שדה דב), נמל התעופה בן גוריון או חיפה לבין אילת – 200 שקלים חדשים;

(2)  בקו שבין תל אביב (שדה דב) לבין עין יהב או ראש פינה (מחניים) – 150 שקלים חדשים;

(3)  בכל קו אחר – 200 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6731 מיום 9.1.2014 עמ' 2889

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2014

י"פ תשע"ה מס' 6957 מיום 31.12.2014 עמ' 2438

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7183 מיום 11.1.2016 עמ' 2621

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7412 מיום 1.1.2017 עמ' 1136

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2017

י"פ תשע"ח מס' 7657 מיום 28.12.2017 עמ' 3742

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8075 מיום 10.1.2019 עמ' 6165

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8626 מיום 7.1.2020 עמ' 2942

(1) בקו שבין תל אביב (שדה דב), נמל התעופה בן גוריון או חיפה לבין אילת – 250 260 שקלים חדשים;

(2) בקו שבין תל אביב (שדה דב) לבין עין יהב או ראש פינה (מחניים) – 150 שקלים חדשים;

(3) בכל קו אחר – 200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

י"פ תשפ"א מס' 9350 מיום 6.1.2021 עמ' 2799

(1) בקו שבין תל אביב (שדה דב), נמל התעופה בן גוריון או חיפה לבין אילת – 260 250 שקלים חדשים;

(2) בקו שבין תל אביב (שדה דב) לבין עין יהב או ראש פינה (מחניים) – 150 שקלים חדשים;

(3) בכל קו אחר – 200 שקלים חדשים.

עדכון סכומים

3.       (א)  הסכומים הנקובים בתקנות אלה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים.

          (ב)  המנהל הכללי של משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים יפרסם את הסכומים המעודכנים בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד במסגרת הודעת עדכון הסכומים שלפי סעיף 13 לחוק.

          (ג)   בתקנה זו –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש מאי 2013;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון.

תחילה

4.       תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

הוראת שעה

5.       בתקופה של שנה מיום התחילה יקראו את פסקה (2) להגדרה "טיסה פנים-ארצית שבוטלה" כך שבמקום "שלוש שעות" נאמר "ארבע שעות".

 

 

ט"ו בתמוז התשע"ג (9 ביוני 2013)                                      ישראל כ"ץ

                                                                                              שר התחבורה התשתיות הלאומיות

                                                                                                         והבטיחות בדרכים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7267 מיום 7.7.2013 עמ' 1479.

תוקנו י"פ תשע"ד מס' 6731 מיום 9.1.2014 עמ' 2889 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

י"פ תשע"ה מס' 6957 מיום 31.12.2014 עמ' 2437 – הודעה תשע"ה-2014; תחילתה ביום 1.1.2015.

י"פ תשע"ו מס' 7183 מיום 11.1.2016 עמ' 2621 – הודעה תשע"ו-2016; הסכומים לא השתנו.

י"פ תשע"ז מס' 7412 מיום 1.1.2017 עמ' 1136 – הודעה תשע"ז-2017; הסכומים לא השתנו.

י"פ תשע"ח מס' 7657 מיום 28.12.2017 עמ' 3742 – הודעה תשע"ח-2017; הסכומים לא השתנו.

י"פ תשע"ט מס' 8075 מיום 10.1.2019 עמ' 6165 – הודעה תשע"ט-2019; הסכומים לא השתנו.

י"פ תש"ף מס' 8626 מיום 7.1.2020 עמ' 2941 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

י"פ תשפ"א מס' 9350 מיום 6.1.2021 עמ' 2799 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות