תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), תשע"ד-2013

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רבנות ושירותי דת

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חובת תשלום אגרת שירותים

Go

2

סעיף 3

אגרת רישום נישואין או אימות הסכם

Go

2

סעיף 4

אגרת שירותים שונים, תעודות ואישורים

Go

3

סעיף 5

אגרת תעודות הכשר שנתיות

Go

3

סעיף 6

אגרת תעודות הכשר לפסח

Go

3

סעיף 7

תשלום בעד שימוש בבית הלוויות

Go

3

סעיף 8

הצמדה למדד

Go

3

סעיף 9

ביטול

Go

3

סעיף 10

תחילה

Go

3

 

תוספת

Go

3

 


תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), תשע"ד-2013*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אגרת שירותים" – אגרה בעד שירותי דת שהמועצה מוסמכת לספק לפי סעיף 7 לחוק;

          "אכסניית נוער" – אכסניה שהכירה בה אגודת אכסניות הנוער בישראל (אנ"א), ע"ר;

          "בית ספר שדה" – בית הארחה הכולל גם מרכז הדרכה בתחומי טבע, ארכיאולוגיה וידיעת ארץ ישראל;

          "מועצה" – מועצה דתית שהוקמה לפי סעיף 1 לחוק;

          "נזקק" – מי שמחזיק באישור שנתנה לו אחת מלשכות הסעד ברשויות המקומיות הפועלות מכוח סעיף 2(א) לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958, והמעיד כי הוא נזקק כהגדרתו בחוק האמור;

          "נכה" – מי שמחזיק בתעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון;

          "סטודנט" – מי שבמועד הגשת בקשתו לרישום נישואין מחזיק בתעודת סטודנט או באישור לימודים שהנפיק מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, ואשר לפיהם הוא תלמיד במוסד כאמור במועד הגשת הבקשה;

          "עולה חדש" – תושב ישראל בשנתיים הראשונות לעלייתו לישראל;

          "עיוור או לקוי ראייה" – מי שמחזיק בתעודת עיוור או בתעודת לקוי ראייה שהנפיק משרד הרווחה והשירותים החברתיים;

          "שירות לאומי" – כהגדרתו בחוק שירות לאומי, התשי"ג-1953;

          "שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986;

          "שעות פעילות רגילות" – כל אחת מאלה:

(1)   במקווה גברים – כל ימות השנה בבוקר מן השעה 06.00 עד השעה 09.00;

(2)   במקווה נשים – החל במחצית השעה שלפני שקיעת החמה עד השעה 21.00 בתקופת שעון החורף, ועד השעה 22.00 בתקופת שעון הקיץ;

          "תלמיד ישיבה" – מי שבמועד הגשת בקשתו לרישום נישואין מחזיק באישור המעיד כי הוא תלמיד אחת מן הישיבות המוכרות על ידי ועד הישיבות בארץ ישראל או איגוד ישיבות ההסדר או תלמיד במכינה קדם-צבאית המוכרת לפי חוק המכינות הקדם צבאיות, התשס"ח-2008;

          "תקופת שעון החורף" ו"תקופת שעון הקיץ" – לפי חוק קביעת הזמן, התשנ"ב-1992.

חובת תשלום אגרת שירותים

2.    לא תספק מועצה שירותי דת מן השירותים המפורטים בתוספת אלא אם כן שולמה בעדם תחילה האגרה הקבועה לצדם בתוספת.

אגרת רישום נישואין או אימות הסכם

3.    (א)  אין באי-תשלום אגרה לפי פרט 1 בתוספת, כולה או מקצתה, כדי לבטל בדיעבד רישום נישואין או אימות הסכם נישואין.

          (ב)  מן האגרה לרישום נישואין וסידורם או לאימות הסכם נישואין לפי פרט 1 בתוספת תינתן הנחה בשיעור 40 אחוזים כאשר אחד מבני הזוג הוא –

(1)   חייל בשירות סדיר, שאינו בשירות קבע;

(2)   משרת בשירות לאומי;

(3)   נזקק;

(4)   תלמיד ישיבה או סטודנט;

(5)   עולה חדש;

(6)   נכה;

(7)   עיוור או לקוי ראייה.

          (ג)   לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנת משנה (ב) סטודנט או תלמיד ישיבה אשר במועד הגשת בקשתו לרישום הנישואין גילו למעלה מ-30 שנים.

אגרת שירותים שונים, תעודות ואישורים

4.    אגרת שירותים שונים, תעודות ואישורים אין באי-תשלום אגרה לפי פרט 2 בתוספת, כולה או מקצתה, כדי לבטל בדיעבד תוקף תעודות ואישורים שונים כמפורט באותו פרט.

אגרת תעודות הכשר שנתיות

5.    (א)  באגרה לתעודת הכשר שנתית לפי פרט 3(ה), (ח), (ט), (י) ו-(טו) בתוספת – מספר העובדים כולל את כל המועסקים באותו בית עסק, לרבות עובדי מינהלה; לעניין זה יבואו במניין סך כל המשרות המאוישות.

          (ב)  באגרה לתעודת הכשר שנתית למשחטות לפי פרט 3(יב) בתוספת – שטח המשחטה כולל את שטחי מחסנים ומשרדים.

          (ג)   באגרה לתעודת הכשר שנתית למרכולים לפי פרט 3(יג) בתוספת – שטח המרכול כולל את שטח המכירה וכן שטחי מחסנים ומשרדים.

אגרת תעודות הכשר לפסח

6.    האגרה לתעודת הכשר לחג הפסח לפי פרט 4 בתוספת אינה כוללת תשלום בעד עבודת משגיח לצורך הכשרת כלים ומיתקנים ובימות חג הפסח, כמפורט בפרט 7 בתוספת.

תשלום בעד שימוש בבית הלוויות

7.    אגרה בעד שימוש בבית הלוויות לפי פרט 6 בתוספת, תשלם למועצה הדתית החברה לענייני קבורה ולא משפחת הנפטר.

הצמדה למדד

8.    (א)  בתקנות אלה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ב)  הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר 2013.

          (ג)   סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

          (ד)  מנכ"ל המשרד לשירותי דת יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו.

ביטול

9.    תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), התשל"ד-1974 – בטלות.

תחילה

10.  תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 

הודעה תשפ"ב-2021

תוספת

(תקנות 2 ו-8)

                                       סוג השירות                                                                           בשקלים חדשים

1.    רישום נישואין וסידורם

(א)  רישום נישואין וסידורם                                                                 730

(ב)  אימות הסכם נישואין                                                                     283

2.    שירותים ותעודות שונות

(א)  פתיחת תיק נישואין (אם לא נערכו נישואין)                                      182

(ב)  תעודת רווקות                                                                              156

(ג)   העתק תעודת נישואין                                                                     68

(ד)  אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית              135

(ה)  העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) ו-(ד)           135

(ו)   כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) עד (ד)                                                                       20

3.    תעודות הכשר שנתיות (לשנת תקציב)

(א)  בתי אוכל

מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו –

עד 20 איש                                                                                  539

21 עד 50 איש                                                                              775

51 איש ומעלה                                                                            1,415

(ב)  בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים

עד 70 חדרים                                                                              3,402

71 עד 130 חדרים                                                                       6,421

131 עד 250 חדרים                                                                      9,069

251 חדרים ומעלה                                                                      12,828

(ג)   אכסניות נוער ובתי ספר שדה                                                          2,365

(ד)  אולמות אירועים

כושר קליטה –

עד 450 איש                                                                               2,863

451 עד 1,000 איש                                                                      4,298

1,001 איש ומעלה                                                                       5,012

(ה)  מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג))

מעסיקים –

עד 10 עובדים                                                                             1,428

11 עד 20 עובדים                                                                        2,863

21 עד 30 עובדים                                                                        5,080

31 עובדים ומעלה                                                                       9,069

(ו)   מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו)                                           2,365

(ז)   מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע (מטבח קצה) (ואשר אינו הכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו)                             1,415

(ח)  מפעלים לייצור טליתות ושופרות

מעסיקים –

עד 10 עובדים                                                                             1,428

11 עד 20 עובדים                                                                        2,863

21 עד 30 עובדים                                                                        5,080

31 עובדים ומעלה                                                                       9,069

(ט)  חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)

מעסיקים –

עד 2 עובדים                                                                                522

3 עובדים ומעלה                                                                         1,095

(י)   יקבים

מעסיקים –

עד 5 עובדים                                                                              1,428

6 עד 10 עובדים                                                                          5,080

11 עובדים ומעלה                                                                       9,445

(יא) חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים

חנות או מחסן שאינם סיטונאיים                                                    1,428

חנות סיטונית או מחסן סיטוני                                                       5,080

(יב) משחטות

משחטות ששטחן –

עד 500 מ"ר                                                                               3,570

501 עד 1,000 מ"ר                                                                      6,737

1,001 מ"ר ומעלה                                                                       9,816

(יג)  מרכולים

מרכולים ששטחם –

עד 250 מ"ר                                                                               1,886

251 עד 500 מ"ר                                                                         3,570

501 עד 1,000 מ"ר                                                                      6,737

1,001 מ"ר ומעלה                                                                       9,793

(יד) מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)

שטח –

עד 20 דונמים                                                                               283

למעלה מ-20 דונמים עד 50 דונמים                                                 849

למעלה מ-50 דונמים עד 100 דונמים                                              1,252

למעלה מ-100 דונמים                                                                  1,669

(טו) בתי אריזה לפירות

מעסיקים –

עד 10 עובדים                                                                             1,509

11 עד 30 עובדים                                                                        2,829

31 עובדים ומעלה                                                                       4,716

(טז) אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית (אם לא הונפקה תעודת הכשר)                                                                 182

4.    תעודות הכשר לפסח

(א)  תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים בפרט 3 (למעט פרטי משנה (ח), (ט), (יד) ו-(טו) שבו)        240

(ב)  רפתות ודירים

משק שיתופי                                                                              1,792

משק משפחתי                                                                              182

(ג)   מרכזי מזון ומכוני תערובת

עד 3,000 טונות לחודש                                                                1,792

3,001 עד 8,000 טונות לחודש                                                       4,689

8,001 טונות ומעלה לחודש                                                          9,344

5.    שימוש במקוואות

(א)  נשים

טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת                                       16

טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה                                      31

טבילה בתא מיוחד (מקווה כלות)                                                     52

טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים                    52

כלות בשנה הראשונה לנישואיהן                                                    פטור

(ב)  גברים

טבילת שחרית בימי חול                                                                 10

טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת                                         21

מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים                                                 125

כרטיס הכולל מספר אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש (כרטיס פעימות)                                                   10% הנחה

(ג)   טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה

טבילה של אבלים (משפחה) שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים או מקווה הגברים –

לכל טובל/ת                                                                                 52

לכל המשפחה                                                                      לא יותר מ-261

6.    בתי הלוויות

(א)  השימוש בבתי ההלוויות – בחדר הטהרה, באולם ההספדים או בשניהם

לכל נפטר                                                                      313

(ב)  אחסון בקירור

עד 24 שעות ראשונות                                                      261

כל 24 שעות נוספות או חלק מהן                                       261

7.    משגיח

שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה                                 39

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7725 מיום 6.11.2016 עמ' 113

סוג השירות בשקלים חדשים

1. רישום נישואין וסידורם

(א) רישום נישואין וסידורם 700 709

(ב) אימות הסכם נישואין 271 274

2. שירותים ותעודות שונות

(א) פתיחת תיק נישואין (אם לא נערכו נישואין) 174 176

(ב) תעודת רווקות 150 152

(ג) העתק תעודת נישואין 65 66

(ד) אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית 129 131

(ה) העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) ו-(ד) 129 131

(ו) כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) עד (ד) 19

3. תעודות הכשר שנתיות (לשנת תקציב)

(א) בתי אוכל

מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו –

עד 20 איש 517 524

21 עד 50 איש 743 753

51 איש ומעלה 1,356 1,373

(ב) בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים

עד 70 חדרים 3,261 3,303

71 עד 130 חדרים 6,154 6,233

131 עד 250 חדרים 8,692 8,804

251 חדרים ומעלה 12,295 12,453

(ג) אכסניות נוער ובתי ספר שדה 2,267

(ד) אולמות אירועים

כושר קליטה –

עד 450 איש 2,744 2,779

451 עד 1,000 איש 4,120 4,173

1,001 איש ומעלה 4,804 4,866

(ה) מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג))

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,369 1,387

11 עד 20 עובדים 2,744 2,779

21 עד 30 עובדים 4,869 4,932

31 עובדים ומעלה 8,692 8,804

(ו) מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 2,267 2,296

(ז) מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע (מטבח קצה) (ואשר אינו הכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 1,356 1,373

(ח) מפעלים לייצור טליתות ושופרות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,369 1,387

11 עד 20 עובדים 2,744 2,779

21 עד 30 עובדים 4,869 4,932

31 עובדים ומעלה 8,692 8,804

(ט) חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)

מעסיקים –

עד 2 עובדים 500 506

3 עובדים ומעלה 1,050 1,064

(י) יקבים

מעסיקים –

עד 5 עובדים 1,369 1,387

6 עד 10 עובדים 4,869 4,932

11 עובדים ומעלה 9,053 9,170

(יא) חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים

חנות או מחסן שאינם סיטונאיים 1,369 1,387

חנות סיטונית או מחסן סיטוני 4,869 4,932

(יב) משחטות

משחטות ששטחן –

עד 500 מ"ר 3,422 3,466

501 עד 1,000 מ"ר 6,457 6,540

1,001 מ"ר ומעלה 9,408 9,529

(יג) מרכולים

מרכולים ששטחם –

עד 250 מ"ר 1,808 1,831

251 עד 500 מ"ר 3,422 3,466

501 עד 1,000 מ"ר 6,457 6,540

1,001 מ"ר ומעלה 9,386 9,507

(יד) מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)

שטח –

עד 20 דונמים 271 274

למעלה מ-20 דונמים עד 50 דונמים 814 824

למעלה מ-50 דונמים עד 100 דונמים 1,200 1,215

למעלה מ-100 דונמים 1,600 1,621

(טו) בתי אריזה לפירות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,446 1,465

11 עד 30 עובדים 2,712 2,747

31 עובדים ומעלה 4,520 4,578

(טז) אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית (אם לא הונפקה תעודת הכשר) 174 176

4. תעודות הכשר לפסח

(א) תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים בפרט 3 (למעט פרטי משנה (ח), (ט), (יד) ו-(טו) שבו) 230 233

(ב) רפתות ודירים

משק שיתופי 1,718 1,740

משק משפחתי 174 176

(ג) מרכזי מזון ומכוני תערובת

עד 3,000 טונות לחודש 1,718 1,740

3,001 עד 8,000 טונות לחודש 4,494 4,552

8,001 טונות ומעלה לחודש 8,956 9,071

5. שימוש במקוואות

(א) נשים

טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת 15

טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה 30

טבילה בתא מיוחד (מקווה כלות) 50 51

טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים 50 51

כלות בשנה הראשונה לנישואיהן פטור

(ב) גברים

טבילת שחרית בימי חול 10

טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת 20

מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים 120 122

כרטיס הכולל מספר אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש (כרטיס פעימות) 10% הנחה

(ג) טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה

טבילה של אבלים (משפחה) שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים או מקווה הגברים –

לכל טובל/ת 50 51

לכל המשפחה לא יותר מ-250 253

6. בתי הלוויות

(א) השימוש בבתי ההלוויות – בחדר הטהרה, באולם ההספדים או בשניהם

לכל נפטר 300 304

(ב) אחסון בקירור

עד 24 שעות ראשונות 250 253

כל 24 שעות נוספות או חלק מהן 250 253

7. משגיח

שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה 37

 

מיום 1.1.2017

הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7797 מיום 5.4.2017 עמ' 942

סוג השירות בשקלים חדשים

1. רישום נישואין וסידורם

(א) רישום נישואין וסידורם 709 707

(ב) אימות הסכם נישואין 274

2. שירותים ותעודות שונות

(א) פתיחת תיק נישואין (אם לא נערכו נישואין) 176

(ב) תעודת רווקות 152 151

(ג) העתק תעודת נישואין 66

(ד) אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית 131 130

(ה) העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) ו-(ד) 131 130

(ו) כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) עד (ד) 19

3. תעודות הכשר שנתיות (לשנת תקציב)

(א) בתי אוכל

מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו –

עד 20 איש 524 522

21 עד 50 איש 753 750

51 איש ומעלה 1,373 1,369

(ב) בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים

עד 70 חדרים 3,303 3,293

71 עד 130 חדרים 6,233 6,214

131 עד 250 חדרים 8,804 8,777

251 חדרים ומעלה 12,453 12,416

(ג) אכסניות נוער ובתי ספר שדה 2,267 2,289

(ד) אולמות אירועים

כושר קליטה –

עד 450 איש 2,779 2,771

451 עד 1,000 איש 4,173 4,161

1,001 איש ומעלה 4,866 4,851

(ה) מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג))

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,387 1,382

11 עד 20 עובדים 2,779 2,771

21 עד 30 עובדים 4,932 4,917

31 עובדים ומעלה 8,804 8,777

(ו) מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 2,296 2,289

(ז) מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע (מטבח קצה) (ואשר אינו הכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 1,373 1,369

(ח) מפעלים לייצור טליתות ושופרות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,387 1,382

11 עד 20 עובדים 2,779 2,771

21 עד 30 עובדים 4,932 4,917

31 עובדים ומעלה 8,804 8,777

(ט) חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)

מעסיקים –

עד 2 עובדים 506 505

3 עובדים ומעלה 1,064 1,060

(י) יקבים

מעסיקים –

עד 5 עובדים 1,387 1,382

6 עד 10 עובדים 4,932 4,917

11 עובדים ומעלה 9,170 9,142

(יא) חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים

חנות או מחסן שאינם סיטונאיים 1,387 1,382

חנות סיטונית או מחסן סיטוני 4,932 4,917

(יב) משחטות

משחטות ששטחן –

עד 500 מ"ר 3,466 3,456

501 עד 1,000 מ"ר 6,540 6,520

1,001 מ"ר ומעלה 9,529 9,500

(יג) מרכולים

מרכולים ששטחם –

עד 250 מ"ר 1,831 1,826

251 עד 500 מ"ר 3,466 3,456

501 עד 1,000 מ"ר 6,540 6,520

1,001 מ"ר ומעלה 9,507 9,478

(יד) מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)

שטח –

עד 20 דונמים 274

למעלה מ-20 דונמים עד 50 דונמים 824 822

למעלה מ-50 דונמים עד 100 דונמים 1,215 1,212

למעלה מ-100 דונמים 1,621 1,616

(טו) בתי אריזה לפירות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,465 1,460

11 עד 30 עובדים 2,747 2,739

31 עובדים ומעלה 4,578 4,564

(טז) אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית (אם לא הונפקה תעודת הכשר) 176

4. תעודות הכשר לפסח

(א) תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים בפרט 3 (למעט פרטי משנה (ח), (ט), (יד) ו-(טו) שבו) 233 232

(ב) רפתות ודירים

משק שיתופי 1,740 1,735

משק משפחתי 176

(ג) מרכזי מזון ומכוני תערובת

עד 3,000 טונות לחודש 1,740 1,735

3,001 עד 8,000 טונות לחודש 4,552 4,538

8,001 טונות ומעלה לחודש 9,071 9,044

5. שימוש במקוואות

(א) נשים

טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת 15

טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה 30

טבילה בתא מיוחד (מקווה כלות) 51 50

טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים 51 50

כלות בשנה הראשונה לנישואיהן פטור

(ב) גברים

טבילת שחרית בימי חול 10

טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת 20

מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים 122 121

כרטיס הכולל מספר אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש (כרטיס פעימות) 10% הנחה

(ג) טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה

טבילה של אבלים (משפחה) שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים או מקווה הגברים –

לכל טובל/ת 51 50

לכל המשפחה לא יותר מ-253 252

6. בתי הלוויות

(א) השימוש בבתי ההלוויות – בחדר הטהרה, באולם ההספדים או בשניהם

לכל נפטר 304 303

(ב) אחסון בקירור

עד 24 שעות ראשונות 253 252

כל 24 שעות נוספות או חלק מהן 253 252

7. משגיח

שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה 37

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7952 מיום 14.2.2018 עמ' 1004

סוג השירות בשקלים חדשים

1. רישום נישואין וסידורם

(א) רישום נישואין וסידורם 707 708

(ב) אימות הסכם נישואין 274

2. שירותים ותעודות שונות

(א) פתיחת תיק נישואין (אם לא נערכו נישואין) 176

(ב) תעודת רווקות 151 152

(ג) העתק תעודת נישואין 66

(ד) אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית 130 131

(ה) העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) ו-(ד) 130 131

(ו) כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) עד (ד) 19

3. תעודות הכשר שנתיות (לשנת תקציב)

(א) בתי אוכל

מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו –

עד 20 איש 522 523

21 עד 50 איש 750 752

51 איש ומעלה 1,369 1,372

(ב) בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים

עד 70 חדרים 3,293 3,299

71 עד 130 חדרים 6,214 6,227

131 עד 250 חדרים 8,777 8,795

251 חדרים ומעלה 12,416 12,440

(ג) אכסניות נוער ובתי ספר שדה 2,289 2,294

(ד) אולמות אירועים

כושר קליטה –

עד 450 איש 2,771 2,776

451 עד 1,000 איש 4,161 4,169

1,001 איש ומעלה 4,851 4,861

(ה) מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג))

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,382 1,385

11 עד 20 עובדים 2,771 2,776

21 עד 30 עובדים 4,917 4,926

31 עובדים ומעלה 8,777 8,795

(ו) מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 2,289 2,294

(ז) מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע (מטבח קצה) (ואשר אינו הכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 1,369 1,372

(ח) מפעלים לייצור טליתות ושופרות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,382 1,385

11 עד 20 עובדים 2,771 2,776

21 עד 30 עובדים 4,917 4,926

31 עובדים ומעלה 8,777 8,795

(ט) חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)

מעסיקים –

עד 2 עובדים 505 506

3 עובדים ומעלה 1,060 1,062

(י) יקבים

מעסיקים –

עד 5 עובדים 1,382 1,385

6 עד 10 עובדים 4,917 4,926

11 עובדים ומעלה 9,142 9,160

(יא) חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים

חנות או מחסן שאינם סיטונאיים 1,382 1,385

חנות סיטונית או מחסן סיטוני 4,917 4,926

(יב) משחטות

משחטות ששטחן –

עד 500 מ"ר 3,456 3,462

501 עד 1,000 מ"ר 6,520 6,533

1,001 מ"ר ומעלה 9,500 9,519

(יג) מרכולים

מרכולים ששטחם –

עד 250 מ"ר 1,826 1,829

251 עד 500 מ"ר 3,456 3,462

501 עד 1,000 מ"ר 6,520 6,533

1,001 מ"ר ומעלה 9,478 9,497

(יד) מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)

שטח –

עד 20 דונמים 274

למעלה מ-20 דונמים עד 50 דונמים 822 824

למעלה מ-50 דונמים עד 100 דונמים 1,212 1,214

למעלה מ-100 דונמים 1,616 1,619

(טו) בתי אריזה לפירות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,460 1,463

11 עד 30 עובדים 2,739 2,744

31 עובדים ומעלה 4,564 4,573

(טז) אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית (אם לא הונפקה תעודת הכשר) 176

4. תעודות הכשר לפסח

(א) תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים בפרט 3 (למעט פרטי משנה (ח), (ט), (יד) ו-(טו) שבו) 232 233

(ב) רפתות ודירים

משק שיתופי 1,735 1,738

משק משפחתי 176

(ג) מרכזי מזון ומכוני תערובת

עד 3,000 טונות לחודש 1,735 1,738

3,001 עד 8,000 טונות לחודש 4,538 4,547

8,001 טונות ומעלה לחודש 9,044 9,062

5. שימוש במקוואות

(א) נשים

טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת 15

טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה 30

טבילה בתא מיוחד (מקווה כלות) 50 51

טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים 50 51

כלות בשנה הראשונה לנישואיהן פטור

(ב) גברים

טבילת שחרית בימי חול 10

טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת 20

מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים 121

כרטיס הכולל מספר אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש (כרטיס פעימות) 10% הנחה

(ג) טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה

טבילה של אבלים (משפחה) שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים או מקווה הגברים –

לכל טובל/ת 50 51

לכל המשפחה לא יותר מ-252 253

6. בתי הלוויות

(א) השימוש בבתי ההלוויות – בחדר הטהרה, באולם ההספדים או בשניהם

לכל נפטר 303 304

(ב) אחסון בקירור

עד 24 שעות ראשונות 252 253

כל 24 שעות נוספות או חלק מהן 252 253

7. משגיח

שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה 37

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8218 מיום 13.5.2019 עמ' 3222

סוג השירות בשקלים חדשים

1. רישום נישואין וסידורם

(א) רישום נישואין וסידורם 708 717

(ב) אימות הסכם נישואין 274 277

2. שירותים ותעודות שונות

(א) פתיחת תיק נישואין (אם לא נערכו נישואין) 176 178

(ב) תעודת רווקות 152 154

(ג) העתק תעודת נישואין 66 67

(ד) אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית 131 132

(ה) העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) ו-(ד) 131 132

(ו) כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) עד (ד) 19

3. תעודות הכשר שנתיות (לשנת תקציב)

(א) בתי אוכל

מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו –

עד 20 איש 523 529

21 עד 50 איש 752 761

51 איש ומעלה 1,372 1,388

(ב) בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים

עד 70 חדרים 3,299 3,339

71 עד 130 חדרים 6,227 6,301

131 עד 250 חדרים 8,795 8,899

251 חדרים ומעלה 12,440 12,588

(ג) אכסניות נוער ובתי ספר שדה 2,294 2,321

(ד) אולמות אירועים

כושר קליטה –

עד 450 איש 2,776 2,809

451 עד 1,000 איש 4,169 4,218

1,001 איש ומעלה 4,861 4,919

(ה) מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג))

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,385 1,402

11 עד 20 עובדים 2,776 2,809

21 עד 30 עובדים 4,926 4,985

31 עובדים ומעלה 8,795 8,899

(ו) מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 2,294 2,321

(ז) מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע (מטבח קצה) (ואשר אינו הכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 1,372 1,388

(ח) מפעלים לייצור טליתות ושופרות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,385 1,402

11 עד 20 עובדים 2,776 2,809

21 עד 30 עובדים 4,926 4,985

31 עובדים ומעלה 8,795 8,899

(ט) חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)

מעסיקים –

עד 2 עובדים 506 512

3 עובדים ומעלה 1,062 1,075

(י) יקבים

מעסיקים –

עד 5 עובדים 1,385 1,402

6 עד 10 עובדים 4,926 4,985

11 עובדים ומעלה 9,160 9,269

(יא) חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים

חנות או מחסן שאינם סיטונאיים 1,385 1,402

חנות סיטונית או מחסן סיטוני 4,926 4,985

(יב) משחטות

משחטות ששטחן –

עד 500 מ"ר 3,462 3,504

501 עד 1,000 מ"ר 6,533 6,611

1,001 מ"ר ומעלה 9,519 9,633

(יג) מרכולים

מרכולים ששטחם –

עד 250 מ"ר 1,829 1,851

251 עד 500 מ"ר 3,462 3,504

501 עד 1,000 מ"ר 6,533 6,611

1,001 מ"ר ומעלה 9,497 9,610

(יד) מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)

שטח –

עד 20 דונמים 274 277

למעלה מ-20 דונמים עד 50 דונמים 824 833

למעלה מ-50 דונמים עד 100 דונמים 1,214 1,229

למעלה מ-100 דונמים 1,619 1,638

(טו) בתי אריזה לפירות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,463 1,481

11 עד 30 עובדים 2,744 2,777

31 עובדים ומעלה 4,573 4,628

(טז) אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית (אם לא הונפקה תעודת הכשר) 176 178

4. תעודות הכשר לפסח

(א) תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים בפרט 3 (למעט פרטי משנה (ח), (ט), (יד) ו-(טו) שבו) 233 235

(ב) רפתות ודירים

משק שיתופי 1,738 1,759

משק משפחתי 176 178

(ג) מרכזי מזון ומכוני תערובת

עד 3,000 טונות לחודש 1,738 1,759

3,001 עד 8,000 טונות לחודש 4,547 4,601

8,001 טונות ומעלה לחודש 9,062 9,170

5. שימוש במקוואות

(א) נשים

טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת 15

טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה 30 31

טבילה בתא מיוחד (מקווה כלות) 51

טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים 51

כלות בשנה הראשונה לנישואיהן פטור

(ב) גברים

טבילת שחרית בימי חול 10

טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת 20

מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים 121 123

כרטיס הכולל מספר אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש (כרטיס פעימות) 10% הנחה

(ג) טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה

טבילה של אבלים (משפחה) שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים או מקווה הגברים –

לכל טובל/ת 51

לכל המשפחה לא יותר מ-253 256

6. בתי הלוויות

(א) השימוש בבתי ההלוויות – בחדר הטהרה, באולם ההספדים או בשניהם

לכל נפטר 304 307

(ב) אחסון בקירור

עד 24 שעות ראשונות 253 256

כל 24 שעות נוספות או חלק מהן 253 256

7. משגיח

שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה 37 38

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8360 מיום 25.2.2020 עמ' 666

סוג השירות בשקלים חדשים

1. רישום נישואין וסידורם

(א) רישום נישואין וסידורם 717 720

(ב) אימות הסכם נישואין 277 279

2. שירותים ותעודות שונות

(א) פתיחת תיק נישואין (אם לא נערכו נישואין) 178 179

(ב) תעודת רווקות 154

(ג) העתק תעודת נישואין 67

(ד) אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית 132 133

(ה) העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) ו-(ד) 132 133

(ו) כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) עד (ד) 19 20

3. תעודות הכשר שנתיות (לשנת תקציב)

(א) בתי אוכל

מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו –

עד 20 איש 529 531

21 עד 50 איש 761 764

51 איש ומעלה 1,388 1,394

(ב) בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים

עד 70 חדרים 3,339 3,352

71 עד 130 חדרים 6,301 6,326

131 עד 250 חדרים 8,899 8,935

251 חדרים ומעלה 12,588 12,639

(ג) אכסניות נוער ובתי ספר שדה 2,321 2,330

(ד) אולמות אירועים

כושר קליטה –

עד 450 איש 2,809 2,821

451 עד 1,000 איש 4,218 4,235

1,001 איש ומעלה 4,919 4,939

(ה) מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג))

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,402 1,407

11 עד 20 עובדים 2,809 2,821

21 עד 30 עובדים 4,985 5,005

31 עובדים ומעלה 8,899 8,935

(ו) מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 2,321 2,330

(ז) מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע (מטבח קצה) (ואשר אינו הכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 1,388 1,394

(ח) מפעלים לייצור טליתות ושופרות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,402 1,407

11 עד 20 עובדים 2,809 2,821

21 עד 30 עובדים 4,985 5,005

31 עובדים ומעלה 8,899 8,935

(ט) חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)

מעסיקים –

עד 2 עובדים 512 514

3 עובדים ומעלה 1,075 1,079

(י) יקבים

מעסיקים –

עד 5 עובדים 1,402 1,407

6 עד 10 עובדים 4,985 5,005

11 עובדים ומעלה 9,269 9,307

(יא) חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים

חנות או מחסן שאינם סיטונאיים 1,402 1,407

חנות סיטונית או מחסן סיטוני 4,985 5,005

(יב) משחטות

משחטות ששטחן –

עד 500 מ"ר 3,504 3,518

501 עד 1,000 מ"ר 6,611 6,638

1,001 מ"ר ומעלה 9,633 9,672

(יג) מרכולים

מרכולים ששטחם –

עד 250 מ"ר 1,851 1,859

251 עד 500 מ"ר 3,504 3,518

501 עד 1,000 מ"ר 6,611 6,638

1,001 מ"ר ומעלה 9,610 9,649

(יד) מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)

שטח –

עד 20 דונמים 277 279

למעלה מ-20 דונמים עד 50 דונמים 833 837

למעלה מ-50 דונמים עד 100 דונמים 1,229 1,234

למעלה מ-100 דונמים 1,638 1,645

(טו) בתי אריזה לפירות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,481 1,487

11 עד 30 עובדים 2,777 2,788

31 עובדים ומעלה 4,628 4,647

(טז) אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית (אם לא הונפקה תעודת הכשר) 178 179

4. תעודות הכשר לפסח

(א) תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים בפרט 3 (למעט פרטי משנה (ח), (ט), (יד) ו-(טו) שבו) 235 236

(ב) רפתות ודירים

משק שיתופי 1,759 1,766

משק משפחתי 178 179

(ג) מרכזי מזון ומכוני תערובת

עד 3,000 טונות לחודש 1,759 1,766

3,001 עד 8,000 טונות לחודש 4,601 4,620

8,001 טונות ומעלה לחודש 9,170 9,207

5. שימוש במקוואות

(א) נשים

טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת 15

טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה 31

טבילה בתא מיוחד (מקווה כלות) 51

טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים 51

כלות בשנה הראשונה לנישואיהן פטור

(ב) גברים

טבילת שחרית בימי חול 10

טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת 20 21

מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים 123

כרטיס הכולל מספר אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש (כרטיס פעימות) 10% הנחה

(ג) טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה

טבילה של אבלים (משפחה) שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים או מקווה הגברים –

לכל טובל/ת 51

לכל המשפחה לא יותר מ-256 257

6. בתי הלוויות

(א) השימוש בבתי ההלוויות – בחדר הטהרה, באולם ההספדים או בשניהם

לכל נפטר 307 308

(ב) אחסון בקירור

עד 24 שעות ראשונות 256 257

כל 24 שעות נוספות או חלק מהן 256 257

7. משגיח

שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה 38

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9197 מיום 21.2.2021 עמ' 2173

סוג השירות בשקלים חדשים

1. רישום נישואין וסידורם

(א) רישום נישואין וסידורם 720 714

(ב) אימות הסכם נישואין 279 276

2. שירותים ותעודות שונות

(א) פתיחת תיק נישואין (אם לא נערכו נישואין) 179 177

(ב) תעודת רווקות 154 153

(ג) העתק תעודת נישואין 67 66

(ד) אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית 133 132

(ה) העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) ו-(ד) 133 132

(ו) כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) עד (ד) 20 19

3. תעודות הכשר שנתיות (לשנת תקציב)

(א) בתי אוכל

מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו –

עד 20 איש 531 527

21 עד 50 איש 764 758

51 איש ומעלה 1,394 1,383

(ב) בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים

עד 70 חדרים 3,352 3,326

71 עד 130 חדרים 6,326 6,276

131 עד 250 חדרים 8,935 8,865

251 חדרים ומעלה 12,639 12,539

(ג) אכסניות נוער ובתי ספר שדה 2,330 2,312

(ד) אולמות אירועים

כושר קליטה –

עד 450 איש 2,821 2,799

451 עד 1,000 איש 4,235 4,202

1,001 איש ומעלה 4,939 4,900

(ה) מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג))

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,407 1,396

11 עד 20 עובדים 2,821 2,799

21 עד 30 עובדים 5,005 4,966

31 עובדים ומעלה 8,935 8,865

(ו) מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 2,330 2,312

(ז) מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע (מטבח קצה) (ואשר אינו הכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 1,394 1,383

(ח) מפעלים לייצור טליתות ושופרות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,407 1,396

11 עד 20 עובדים 2,821 2,799

21 עד 30 עובדים 5,005 4,966

31 עובדים ומעלה 8,935 8,865

(ט) חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)

מעסיקים –

עד 2 עובדים 514 510

3 עובדים ומעלה 1,079 1,071

(י) יקבים

מעסיקים –

עד 5 עובדים 1,407 1,396

6 עד 10 עובדים 5,005 4,966

11 עובדים ומעלה 9,307 9,233

(יא) חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים

חנות או מחסן שאינם סיטונאיים 1,407 1,396

חנות סיטונית או מחסן סיטוני 5,005 4,966

(יב) משחטות

משחטות ששטחן –

עד 500 מ"ר 3,518 3,490

501 עד 1,000 מ"ר 6,638 6,585

1,001 מ"ר ומעלה 9,672 9,595

(יג) מרכולים

מרכולים ששטחם –

עד 250 מ"ר 1,859 1,844

251 עד 500 מ"ר 3,518 3,490

501 עד 1,000 מ"ר 6,638 6,585

1,001 מ"ר ומעלה 9,649 9,573

(יד) מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)

שטח –

עד 20 דונמים 279 276

למעלה מ-20 דונמים עד 50 דונמים 837 830

למעלה מ-50 דונמים עד 100 דונמים 1,234 1,224

למעלה מ-100 דונמים 1,645 1,632

(טו) בתי אריזה לפירות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,487 1,475

11 עד 30 עובדים 2,788 2,766

31 עובדים ומעלה 4,647 4,610

(טז) אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית (אם לא הונפקה תעודת הכשר) 179 177

4. תעודות הכשר לפסח

(א) תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים בפרט 3 (למעט פרטי משנה (ח), (ט), (יד) ו-(טו) שבו) 236 235

(ב) רפתות ודירים

משק שיתופי 1,766 1,752

משק משפחתי 179 177

(ג) מרכזי מזון ומכוני תערובת

עד 3,000 טונות לחודש 1,766 1,752

3,001 עד 8,000 טונות לחודש 4,620 4,583

8,001 טונות ומעלה לחודש 9,207 9,134

5. שימוש במקוואות

(א) נשים

טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת 15

טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה 31

טבילה בתא מיוחד (מקווה כלות) 51

טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים 51

כלות בשנה הראשונה לנישואיהן פטור

(ב) גברים

טבילת שחרית בימי חול 10

טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת 21 20

מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים 123 122

כרטיס הכולל מספר אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש (כרטיס פעימות) 10% הנחה

(ג) טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה

טבילה של אבלים (משפחה) שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים או מקווה הגברים –

לכל טובל/ת 51

לכל המשפחה לא יותר מ-257 255

6. בתי הלוויות

(א) השימוש בבתי ההלוויות – בחדר הטהרה, באולם ההספדים או בשניהם

לכל נפטר 308 306

(ב) אחסון בקירור

עד 24 שעות ראשונות 257 255

כל 24 שעות נוספות או חלק מהן 257 255

7. משגיח

שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה 38

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9829 מיום 23.12.2021 עמ' 1260

סוג השירות בשקלים חדשים

1. רישום נישואין וסידורם

(א) רישום נישואין וסידורם 714 730

(ב) אימות הסכם נישואין 276 283

2. שירותים ותעודות שונות

(א) פתיחת תיק נישואין (אם לא נערכו נישואין) 177 182

(ב) תעודת רווקות 153 156

(ג) העתק תעודת נישואין 66 68

(ד) אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית 132 135

(ה) העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) ו-(ד) 132 135

(ו) כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) עד (ד) 19 20

3. תעודות הכשר שנתיות (לשנת תקציב)

(א) בתי אוכל

מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו –

עד 20 איש 527 539

21 עד 50 איש 758 775

51 איש ומעלה 1,383 1,415

(ב) בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים

עד 70 חדרים 3,326 3,402

71 עד 130 חדרים 6,276 6,421

131 עד 250 חדרים 8,865 9,069

251 חדרים ומעלה 12,539 12,828

(ג) אכסניות נוער ובתי ספר שדה 2,312 2,365

(ד) אולמות אירועים

כושר קליטה –

עד 450 איש 2,799 2,863

451 עד 1,000 איש 4,202 4,298

1,001 איש ומעלה 4,900 5,012

(ה) מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג))

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,396 1,428

11 עד 20 עובדים 2,799 2,863

21 עד 30 עובדים 4,966 5,080

31 עובדים ומעלה 8,865 9,069

(ו) מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 2,312 2,365

(ז) מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע (מטבח קצה) (ואשר אינו הכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 1,383 1,415

(ח) מפעלים לייצור טליתות ושופרות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,396 1,428

11 עד 20 עובדים 2,799 2,863

21 עד 30 עובדים 4,966 5,080

31 עובדים ומעלה 8,865 9,069

(ט) חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)

מעסיקים –

עד 2 עובדים 510 522

3 עובדים ומעלה 1,071 1,095

(י) יקבים

מעסיקים –

עד 5 עובדים 1,396 1,428

6 עד 10 עובדים 4,966 5,080

11 עובדים ומעלה 9,233 9,445

(יא) חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים

חנות או מחסן שאינם סיטונאיים 1,396 1,428

חנות סיטונית או מחסן סיטוני 4,966 5,080

(יב) משחטות

משחטות ששטחן –

עד 500 מ"ר 3,490 3,570

501 עד 1,000 מ"ר 6,585 6,737

1,001 מ"ר ומעלה 9,595 9,816

(יג) מרכולים

מרכולים ששטחם –

עד 250 מ"ר 1,844 1,886

251 עד 500 מ"ר 3,490 3,570

501 עד 1,000 מ"ר 6,585 6,737

1,001 מ"ר ומעלה 9,573 9,793

(יד) מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)

שטח –

עד 20 דונמים 276 283

למעלה מ-20 דונמים עד 50 דונמים 830 849

למעלה מ-50 דונמים עד 100 דונמים 1,224 1,252

למעלה מ-100 דונמים 1,632 1,669

(טו) בתי אריזה לפירות

מעסיקים –

עד 10 עובדים 1,475 1,509

11 עד 30 עובדים 2,766 2,829

31 עובדים ומעלה 4,610 4,716

(טז) אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית (אם לא הונפקה תעודת הכשר) 177 182

4. תעודות הכשר לפסח

(א) תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים בפרט 3 (למעט פרטי משנה (ח), (ט), (יד) ו-(טו) שבו) 235 240

(ב) רפתות ודירים

משק שיתופי 1,752 1,792

משק משפחתי 177 182

(ג) מרכזי מזון ומכוני תערובת

עד 3,000 טונות לחודש 1,752 1,792

3,001 עד 8,000 טונות לחודש 4,583 4,689

8,001 טונות ומעלה לחודש 9,134 9,344

5. שימוש במקוואות

(א) נשים

טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת 15 16

טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה 31

טבילה בתא מיוחד (מקווה כלות) 51 52

טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים 51 52

כלות בשנה הראשונה לנישואיהן פטור

(ב) גברים

טבילת שחרית בימי חול 10

טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת 20 21

מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים 122 125

כרטיס הכולל מספר אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש (כרטיס פעימות) 10% הנחה

(ג) טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה

טבילה של אבלים (משפחה) שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים או מקווה הגברים –

לכל טובל/ת 51 52

לכל המשפחה לא יותר מ-255 261

6. בתי הלוויות

(א) השימוש בבתי ההלוויות – בחדר הטהרה, באולם ההספדים או בשניהם

לכל נפטר 306 313

(ב) אחסון בקירור

עד 24 שעות ראשונות 255 261

כל 24 שעות נוספות או חלק מהן 255 261

7. משגיח

שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה 38 39

 

 

ז' בתשרי התשע"ד (11 בספטמבר 2013)                               נפתלי בנט

                                                                                                          השר לשירותי דת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7294 מיום 7.10.2013 עמ' 48.

תוקנו ק"ת תשע"ז מס' 7725 מיום 6.11.2016 עמ' 113 – הודעה תשע"ז-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7797 מיום 5.4.2017 עמ' 942 – הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7952 מיום 14.2.2018 עמ' 1004 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8218 מיום 13.5.2019 עמ' 3222 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8360 מיום 25.2.2020 עמ' 666 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9197 מיום 21.2.2021 עמ' 2173 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9829 מיום 23.12.2021 עמ' 1260 – הודעה תשפ"ב-2021; תחילתה ביום 1.1.2022.